O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Ichki va tashqi faoliyatning namoyon bo„lishi.  46


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
Ichki va tashqi faoliyatning namoyon bo„lishi. 
46.
 
Tafakkur  operatsiyalari  (analiz  va  sintez,  umumlashtirish,  taqqoslash, 
abstraksiya va konkretlashtirish). 
47.
 
Yosh davrlarining asosiy rivojlanish bosqichlari. 
48.
 
Impulsiv harakatning faoliyatdan farqi? 
49.
 
Tafakkurning shakllari (tushuncha, hukm, xulosa). 
50.
 
Yoshlardagi atraksiya va yuksak his-tuyg„ular. 
51.
 
Bilish jarayonlari nima? 
52.
 
 Hayol haqida tushuncha. 

 
22 
53.
 
Nutq haqida tushuncha. 
54.
 
Diqqat haqida tushuncha. 
55.
 
Hayolning fiziologik asosi. 
56.
 
Nutqning turlari. 
57.
 
Diqqatning fiziologik asosi. 
58.
 
Xayolning turlari. 
59.
 
Nutqda uchraydigan kamchiliklar. 
60.
 
Diqqatning turlari. 
61.
 
Kishi hayotida hayol qanday ahamiyatga ega. 
62.
 
Shaxslararo muomalaning shaxs taraqqiyotidagi o„rni. 
63.
 
Diqqatning xususiyatlari. 
64.
 
Tasavvur hayoli bilan ijodiy hayol o„rtasidagi farq nimadan iborat. 
65.
 
Shaxs va guruh. Guruhning turlari. 
66.
 
Diqqatdagi parishonlik nima? 
67.
 
Hayol obrazlarini yaratilishini usullari. 
68.
 
Jamoalarda psixologik o„zaro moslik tushunchasi. 
69.
 
Diqqat va kasb-hunarning bog„liqlik jihatlari. 
70.
 
Orzu – hayoliy obraz yaratish. 
71.
 
Liderlik tushunchasi va uning turlari. 
72.
 
Sezgi haqida tushuncha. 
73.
 
Temperament haqida tushuncha 
74.
 
Guruh  sharoitida  zamonaviy  o„qitishning  pedagogik  va  psixologik 
texnologiyalari. 
75.
 
Sezgining fiziologik asosi. 
76.
 
Temperamentning  fiziologik asosi. 
77.
 
Sezgining turlari. 

 
23 
78.
 
Temperament turlari. 
79.
 
Sezgida  uchraydigan  hodisalar  (adaptatsiya,  kompensatorlik,  senisteziya, 
sensiblizatsiya). 
80.
 
Temperament tiplarining kasb tanlash bilan bog„liqligi. 
81.
 
Nutq haqida tushuncha. 
82.
 
Psixika nima? 
83.
 
Psixologiya fanining boshqa fanlar o„rtasida tutgan o„rni. 
84.
 
Diqqat haqida tushuncha. 
85.
 
Hissiyotda uchraydigan affekt, kayfiyat, ehtiros holatlarining tasnifi. 
86.
 
Tafakkurning shakllari (tushuncha, hukm, xulosa). 
 
  
6.Baholash mezonlari 
1.  Talabalarning  fan  bo„yicha  o„zlashtirishini  baholash  semestr  (o„quv  yili) 
davomida muntazam ravishda olib boriladi va quyidagi turlar orqali amalga oshiriladi: 
- joriy baholash (JB) 
- talabalarning mustaqil ishi (TMI) 
- oraliq baholash (OB) 
- yakuniy baholash (YaB) 
Har  bir  fan  bo„yicha  talabaning  semestr  (yil  sikl)  davomidagi  o„zlashtirish 
ko„rsatkichi 100 ballik tizimida baholanadi.  
Ushbu 100 ball baholash turlari bo„yicha quyidagicha taqsimlanadi: 
№ 
Baholash turi 
Maksimal ball 
Saralash ball 

Joriy baholash 
55 
30,2 

Talabaning mustaqil ishi  

1,7 

Oraliq baholash 
10 
5,5 

 
24 

Yakuniy baholash 
30 
16,5 
 
JAMI 
100 
55 
 
Talabalarning  fan  bo„yicha  to„plagan  umumiy  bali  har  bir  baholash  turlarida 
to„plagan ballar yig„indisiga teng bo„ladi. 
Joriy baxolash (JB) 
 
JB  da  fanning  xar  bir  bo„lim  bo„yicha  talabaning  bilimi  va  amaliy 
ko„nikmalarini  aniqlab  borish  ko„zda  tutiladi  va  u  amaliy  mashg„ulotlarda  amalga 
oshiriladi.  Baholashda  talabaning  bilim  darajasi,  amaliy  mashg„ulot  materiallarini 
o„zlashtirishi,  nazariy  material  muhokamasida  va  ta'limning  interaktiv  uslublarida 
qatnashishining  faollik  darajasi,  shuningdek  amaliy  bilim  va  ko„nikmalarni 
o„zlashtirish  darajasi  xisobga  olinadi.  Har  bir  fan  bo„yicha  o„quv  soatidan  kelib 
chiqqan  holda  maksimal  ball  belgilanadi.      Semestr  davomida    9  ta  dars 
rejalashtirilgan,  unda  9  ta  JB  o„tkaziladi.  1-8    seminarlar    maksimal  ball    6  ball.,    9  
seminar  maksimal ball  7 ballni tashkil qiladi. 7 va 6 ballar qiymati jixatidan tengdir. 
Bu   ballar  foizlarda quydagicha  taqsimlanadi. 
    “7” ball                                                “6” ball 
                                                                   JB har bir fanning xususiyatlaridan kelib 
chiqqan holda og„zaki, yozma ish, test yoki ularning kombinatsiyasi shaklida amalga 
oshiriladi. Har bir mashg„ulotda barcha talabalar baholanishi shart. 
Talabaning ballarda ifodalangan o„zlashtirishi quyidagicha baholanadi: 
№  Baho 
Talabaning bilim darajasi 

A'lo  
Talabalar uy vazifasini bajargan, og„zaki savollarga 
aniq javob beradi, mavzu bo„yicha mustaqil 
mushohada yurita oladi, mazmunini tushunadi mavzu 
bo„yicha mustaqil fikrlay oladi. Vazifalarni  mustaqil 
bajaradi, natijalarini rasmiylashtirib tahlil qila oladi. 

Yaxshi   Talaba uy vazifasini bajargan, og„zaki va test 
savollariga javob bera oladi. Ijtimoiy fanlar 
qonuniyatlarini va ta'riflarni yod biladi. Mavzuni 
tushungan, lekin ayrim masalalarni taxlil qila 
olmaydi. 

 
25 
3  Qoniqarl
i  
Talaba uy vazifasini bajarib kelgan, og„zaki va test 
savollariga qiynalib javob beradi, ta'riflarni yod 
biladi, lekin mohiyatini yaxshi tushunmaydi.  
4  Qoniqar
siz  
Talaba uy vazifasini daftariga yozib kelgan, lekin 
mavzu bo„yicha savollarga javob bera olmaydi. 
Mohiyatini tushunmaydi. 
Talaba darsga kelib unga mutloq tayyorlanmaganda va muhokamada mutloq 
ishtirok etmaganida 1-2 ball  qo„yiladi. 
 
Talabaning mustaqil ishi (TMI)  
Talabaning  mustaqil  ishi  O„zR  oliy  va  o„rta  maxsus  ta'lim  vazirligining 
21.02.2005  yil  34-sonli  buyrug„i  va  institut  rektori  tomonidan  2005  yil  3  sentyabrda 
tasdiqlangan  “Talaba  mustaqil  ishini  tashkil  etish,  nazorat  qilish  va  baholash  tartibi 
to„g„risida Nizom” asosida tashkil etiladi. 
Mustaqil ish bo„yicha belgilangan maksimal reyting balining 55% dan kam ball 
to„plagan talaba fan bo„yicha yakuniy nazoratga qo„yilmaydi.  
Talabaning mustaqil ishi kafedra arxivida ro„yxatga olinadi va 2 yil mobaynida 
saqlanadi. 
Ijtimoiy fanlar kafedrasida talaba mustaqil ishi bo„yicha kafedra nizomi ishlab 
chiqiladi.  Bunda  talaba  mustaqil  ishining  shakl  va  turlari,  har  bir  ish  turiga  soatlarni 
taqsimlash va aniq baholash mezonlari ishlab chiqiladi.  
TMI ning o„zlashtirishi quyidagicha baxolanadi. Maksimal ball 5. 
Ballar 
Baho 
4,3-5,0 
“5” a'lo 
3,6-4,2 
“4” yaxshi 
2,8-3,5 
“3” qoniqarli 
2,8 dan kam 
“2” qoniqarsiz 
Talabaning mustaqil ishdan olgan bali JB baliga qo„shiladi. 
Oraliq baxolash (OB) 
OB  da  fanning  bir  necha  mavzularini  qamrab  olgan  bo„limi  yoki  qismi 
bo„yicha  mashg„ulotlar  o„tib  bo„lingandan  so„ng,  talabaning  nazariy  bilimlari 

 
26 
baholanadi va unda talabaning muayyan savolga javob berish yoki muammoni yechish 
qobiliyati  aniqlanadi.Bir  semestrda  o„tiladigan  fanlardan  bitta  OB  o„tkaziladi.Ikki 
semestrda o„tiladigan fanlardan ikkita OB o„tkaziladi. OBga o„quv mashg„ulotlarining 
qarzi bo„lmagan talabalar qo„yiladi.Oraliq baholashning maksimal bali 10 ball; 
 
O„zlashtirish 
10 ball 
A'lo 
8,6-10 
Yaxshi  
7,1-8,5 
Qoniqarli  
5,5-7 
Qoniqarsiz  
5,5 
OB kafedra majlisi qarori bilan yozma ish, test, og„zaki suhbat shakllarida yoki 
ularning kombinatsiyalarida o„tkazilishi mumkin. OB bo„yicha belgilangan maksimal 
reyting balining 55% dan kam ball to„plagan talaba  YaB ga qo„yilmaydi.  
Yakuniy baxolash (YaB) 
YaB da talabaning bilim, ko„nikma va malakalari fanning umumiy mazmuni 
doirasida baholanadi. YaB fan bo„yicha o„quv mashg„ulotlari tugagandan so„ng 
o„tkaziladi. YaB ning maksimal bali -  30 ball. 
O„zlashtirish 
30 ball 
A'lo 
30-25,8 
Yaxshi  
25,5-21,3 
Qoniqarli  
21-16,5 
Qoniqarsiz  
16,5 dan kam  
 
JB va OB ga ajratilgan umumiy ballarning har biridan saralash balini to„plagan 
talabaga YaB ga ishtirok etishga huquq beriladi.  
YaB  o„tkazish  shakli  –  test,  og„zaki,  yozma  ish  yoki  ushbu  usullar 
kombinatsiyasida Ilmiy Kengash qarori bilan belgilanadi. 

 
27 
JB,  OB  va  YaB  turlarida  fanni  o„zlashtira  olmagan  (54  %  dan  kam  ball 
to„plagan)  yoki  uzurli  sabablar  bilan  baholash  turlarida  ishtirok  eta  olmagan 
talabalarga quyidagi tartibda qayta baholashdan o„tishga ruxsat beriladi: 
-  qoldirilgan  amaliy  mashg„ulot  kelgusi  darsga  qadar  guruh  o„qituvchisiga 
qayta  topshirish  va  maslaxat  kunida  topshiriladi.  3  ta  mashg„ulotni  qoldirgan  talaba 
fakultet dekani ruxsati bilan qayta topshiradi
-  OB  ni  2  hafta  muddatda  qayta  topshirishga  ruxsat  beriladi  va  bali 
koeffitsentsiz qayt etiladi; 
- semestr yakunida fan bo„yicha saralash balidan kam ball to„plagan talabaning 
o„zlashtirishi qoniqarsiz (akademik qarzdor) hisoblanadi; 
- akademik qarzdor talabalarga semestr tugaganidan keyin dekan ruhsatnomasi 
asosida  qayta  o„zlashtirish  uchun  –  2  hafta  muddat  beriladi.  Shu  muddat  davomida 
o„zlashtira  olmagan  talabaga  belgilangan  tartibda  rektorning  buyrug„i  bilan  talabalar 
safidan chetlashtiriladi. 
Talabaning reytingi quyidagi formula bo„yicha hisoblanadi: 
R  =   
100
V
Q

  bunda:  Q-o„zlashtirish  darajasi  (ball),  V-umumiy  o„quv  yuklamasi 
(soat) 
Reyting natijalarini qayd qilish tartibi 
Fandan reyting nazorati bo„yicha yakunlovchi qaydnoma varaqasi (vedomost) 
fan  tugagan  kundan  bir  kun  muddatda  kafedra  2  nusxada  to„ldiradi  va  mas'ul  xodim 
kafedra mudiriga  imzolatib, 1 nusxasi dekanatlarga topshiriladi.  
Talabaning  fan  bo„yicha  baholash  turlarida  to„plagan  ballari  reyting 
qaydnomsiga butun sonlar bilan qayd qilinadi. Reyting daftarchasining “Umumiy soat” 
ustuniga  fanga  ajratilgan  umumiy  yuklama  soatlari,  “Ball”  ustuniga  esa  talabaning 
mazkur  mezonning  3.1  bandiga  muvofiq  100  ballik  tizimdagi  o„zlashtirish  bali, 
“Reyting” ustuniga hisoblangan reyting ko„rsatkichi qo„yiladi. 
Talabaning saralash balidan past bo„lgan o„zlashtirishi “Reyting daftarchasi” 
da qayd etilmaydi. 
Dekanat va kafedralar tomonidan belgilangan tartibda fan bo„yicha talabaning 
JB,  OB  hamda  YaB  turlarida  ko„rsatilgan  o„zlashtirish  reyting  ko„rsatkichlarining 
monitoringi  olib  boriladi.  O„zlashtirish  natijalari  kafedra  tomonidan  reyting  nazorati 
ekranida  muntazam  ravishda  yoritib  boriladi  va  belgilangan  tartibda  qaydnomalarga 

 
28 
kiritiladi. Reyting nazorati ekranining tashkil etishi va uning belgilangan muddatlarda 
to„ldirish vazifasi kafedra mudiri va fakultet dekani zimmasiga yuklatiladi . 
                                              
 
 
 
                                            7.Adabiyotlar ro‘yxati: 
                             1.Asosiy adabiyotlar

1.1.V.Karimova. Psixologiya. T., 2002 yil. 
1.2  V.  M.  Karimova.,  F.A.Akramova.  «Ijtimoiy  psixologiya  va  ijtimoiy  amaliyot».-
T.1999 yil 
1.3. Z.Ibodullaev. Tibbiyot psixologiyasi. T., 2008 yil darslik. 
1.4. M.A.Maqsudova.Muloqot psixologiyasi.T.,2006y  
1.5.Z.Ibodullaev.Tibbiyot psixologiyasi. T. 2012 yil 
1.6.  
 
2.Qo„shimcha adabiyotlar 
2.1. R.S.Nemov. Psixologiya. M., Prosveщenie. 1990. – 301s. 
2.2 ye.I.Rogov. Obщaya psixologiya. M., VLADOS. 2004. – 448 s. 
2.3. ye.A. Klimov. «Osnovы psixologii». - M.,1998. 
2.4.  V.M.Karimova.  Auditoriyada  baxs  munozarali  darslarni  tashkil  etishning 
psixologik texnikasi. T. 2000. 
2.5. R.S. Nemov. «Psixologiya» - M.,1998.     
2.6. A. Ibrohimov. va boshqalar. « Vatan tuyg„usi».T.1996 
2.7. Vertgeymer M.Produktivnoe mыshlenie - M., 1987 
2.8. Komilov N. Tasavvur va komil inson ahloqi. T., 1996. 
2.9. Merlin V.S. Stukrtura lichnosti. Xarakter, sposobnosti, samosoznanie. - Perm,1990 
2.10. G„oziev E.G„.Umumiy psixologiya. –T.: O„zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. 
T.2010.  

 
29 
 
3..Internet saytlari 
1.www.ziyonet.uz 
2. www.tdpu.uz 
3. www.pedagog.uz 
4. www.expert.psychology.ru  
5. www.psycho.all.ru  
6. www.psychology.net.ru  
7. www.psy.piter.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
MA‟RUZA VA AMALIY MASHG‟ULOTLAR
NI 
O‟QITISH TEXNOLOGIYALARI
 
 
 
 
 
1-MAVZU  
 PSIXOLOGIYA 
 FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI 
  
(ma‘ruza –
 2 soat, amaliy ma
shg‘ulot –
 2 soat) 
 
                                 1.1.   Ma

ruzani
 
olib
 
borish
 
texnologiyasi 
 
Vaqt 

 2 soat 
Talabalar soni:  
Mashg

ulot shakli 
Kirish-mavzu bo

yicha ma

ruza 
Ma

ruza rejasi 
 
1  Psixologiya fanining predmeti.maqsad va vazifaiari 
2.Psixika  haqida  tushuncha  va 
uning  namoyon  bo‘lish 
shakllari 
3. Psixologiyaning fa
nlar tizimida tutgan o‘rni
 
4. Psixologiya fanining tarmoqlari 
5. Psixologiyaning asosiy metodlari  
O’q
uv mash
g’
ulotining maqsadiTalabalarda psixologiya fanining yangi davrga xos 
yondashuvlari,  boshqa  fanlar  bilan  aloqasi,  psixologik  tarmoqlar  klassifikatsiyasi 
haqida nazariy bolimlarni berish,  psixologiyaning asosiy metodlaridan foqdalanish  va 
qo‘llash bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish
 
Pedagogik vazifalar: 
O’quv faoliyati natijalari: 
 

  Yangi  davr  va  psixologiya  nima? 

 
degan savolga javob berish; 

  Psixologiya 
sohasida 
XX 
asrda 
erishilgan  yutuqlar.  Fanda  yuzaga  kelgan 
yangi 
yo‘nalishlar 
va 
yangicha 
yondashuvlar. 
Sinergetik 
yondashuv. 
Akmeologik 
yondashuv 
to‘g‘risida 
boshlang‘ich ma‘lumotga ega bo‘ladi;
 

  Psixologiya 
fanining 
dolzarbligi 
predmeti va vazifalarini tushuntirish; 

  Psixologiya  predmeti  va  vazifalarini, 
Globalizatsiya 
sharoitida 
psixologiya 
o‘rganadigan  muammolarning  dolzarbligi. 
Insonni o‘rganishning ahamiyatini tushunib 
oladi; 

  Psixologiyaning 
tarmoqlari 
asosiy 
masalalari mohiyatini ochib berish

  Psixologiyaning 
tarmoqlari 
asosiy 
masalalari mohiyatini anglab yetadi; 

  Amaliy  psixologiya  va  uning  sohalari 
xususida ma‘lumot berish;
 

  Amaliy  psixologiya  va  uning  sohalari 
xususidagi ma‘lumotlarga ega bo‘ladi;
 

 
31 

  Psixologiya 
fanining 
metodlari 
faoliyatdagi 
maxsus 
soha 
sifatida 
ekanligini tanishtirish; 

  Psixologiya  fanining  asosiy  metodlari. 
Kuzatish metodi va uning qisqacha tasnifi. 
So‘rov  metodi  va  uning  klassifikatsiyasi. 
Psixologik  testlar  va  ularning  turlari. 
Psixologik eksperiment va uni tashkil etish. 
Modellashtirishlarning 
psixologiyalashtirilishi
ni o‘rganib oladi;
 
Ta’lim metodlari:
 
Ma‘ruza,  namoyish  etish,  savol
-javob,  insert  texnikasi, 
guruhlarda ishlash, SWOT 

 tahlil jadvali metodi, test.  
Ta’lim vositalari:
 
Ma‘ruzalar  matni,  marker,  doska,  kodoskop,  skotch 
slaydlar, tarqatma materiallar
qog‘ozlar.
 
Ta’lim shakli:
 
Frontal, jamoaviy ish. 
O’qitish shart
-sharoitlari: 
Texnik  vositalar  bilan 
ta‘minlangan
  va  jamoaviy 
ishlashga mo‘ljallanga
n auditoriya. 
Monitoring va baholash: 
Blits-
so‘rov
, nazorat savollari. 
 
                 
                                   
                            
Ma‟ruza mashgulotining texnologik xaritasi
 
 
Faoliyat 
bosqichlari, 
vaqti 
Faoliyat mazmuni 
O’
qituvchi 
Talabalar 
1-bosqich: 
Kirish qismi 
(15 min.) 
1.1. 
Ma‘ruza 
mashg‘ulotining 
mavzusini  bayon  etadi  va  mazkur 
mavzu yuzasidan Blits-
so‘rov o‘tkazadi;
 
1.2. 
Tarqatma 
material 
tarqatadi. 
Mavzuga  doir  asosiy  savollar,  atamalar 
va 
muhim 
tushunchalarni 
izohlab, 
mashg‘ulotning
 
maqsadi 
va 
rejalashtirilgan  o‘quv  ishlanmalar  bilan 
tanishtiradi; 
1.3. 
Yana  mavzu  yuzasidan  Blits-
so‘rov o‘tkazadi.
 
Blits-
so‘rovda ishtirok 
etishadi; 
 
Tinglashadi; 
 
 
 
 
 
Blits-
so‘rovda ishtirok 
etishadi. 
2-bosqich. 
Asosiy qism 
(55 min) 
2.1. 
Talabalarga  quyidagi  savol 
va  topshiriqlarga  o‘ylab  javob  berish 
taklifini  kiritadi  (SWOT 

  tahlil  jadvali 
metodi): 

 
nima  sababdan  iqtisodiy 
soha  menejerida  barcha  xodimlar  bilan 
umumiy til topish imkoniyati yo‘q?
 

 
iqtisodiy 
soha 
uchun 
menejerlikning 
qanday 
toifalarini 
kuzatasiz? 

 
ijtimoiy  rol  nima  va  uning 
professional  statusga  qanday  ta‘siri 
bor? 
2.2. 
―Men  kimman?‖  mavzusida 
Blits-
so‘rov o‘tkazadi.
 
2.3. 
Reja  bo‘yicha  ma‘ruzaning 
mazmuni prezentasiya asosida yoritadi. 

 
Talabalarni  4  ta  kichik 

 
Savollarga 
javob berishadi. 
 
 
 
 
 
 

 
Blits-
so‘rovda ishtirok etishadi.
 

 
Tinglashadi. 
 

 
Ma‘ruzalar 
matni va amaliy 
mashg‘ulotlar to‘plamidan 
foydalanishib vazifani 
bajarishadi (kalitni 
ilovada keltirishadi). 

 
32 
guruhga bo‘ladi va ularga mavzuga doir 
test savollari hamda topshiriqlarni tuzish 
vazifasini beradi.  
Har bir guruhdan 1tadan vakilni chaqirib 
prezentasiya  qilishini  so‘raydi  hamda 
tarqatma  materialni  qolgan  guruhlarga 
beradi. 
Prezentasiya 
jarayonida 
talabalar 
bilan 
birgalikda 
har 
bir 
guruhning 
javoblari 
tahlil 
qilinib, 
kamchiliklari to‘ldiriladi.
 

 
Guruh 
sardo
rlari chiqib o‘z 
javoblarini sharhlashadi; 
Ekspert guruhi a‘zolari 
javoblar mazmunini 
to‘ldirishda va 
baholashda ishtirok 
etishadi. 
3-bosqich. 
Yakuniy qism 
(10 min) 
3.1. 
Mavzuni 
yakunlab, 
umumlashtirishlar 
asosida 
qisqacha 
xulosalarni beradi; 
3.2. 
Bajarilgan 
ishlar 
baholanadi:  guruhda  eng  faol  va  sust 
ishtirok 
etgan 
magistrni 
aniqlaydi. 
Guruhiy  ishlash  texnologiyasi 
bo‘yicha 
alohida tavsiyalar beriladi.  

 
Uyga vazifa sifatida mavzu 
yuzasidan  psixologik  ish  o‘yinini  tuzish 
texnologiyasini tushuntiradi  

 
Xulosalarni 
yozib borishadi; 
 

 
Ekspert 
sifatida ishtirok etishadi; 
 
 
 

 
Topshiriqni 
yozib olishadi. 
 
 
 
  
 
 
Tayanch ibora 
va 
tushunchalar 
Yangi  davr  va  psixologiya,  sinergetik  yondashuv,  akmeologik 
yondashuv,  psixologiya  fanining  dolzarbligi,  psixikaning  zamonaviy 
va  klass
ik  ta‟riflari,  psixik  jarayonlar,  psixologiyaning  tarmoqlari, 
psixologik tarmoqlar klassifikatsiyasi, psixologiya fanining metodlari, 
kuzatish  metodi,  so‟rov  metodi,  psixologik  testlar,  psixologik 
eksperiment, modellashtirish 
 
 
 
1-ilova 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Psixologiya»  so‘zi  ikkita  grek  so‘zlaridan  –
 
«
psyche
»
 

  jon,  ruh  va 
«
logos
»
 

 
ta‟limot
,  ilm 
so‘zlaridan  iborat  bo‘lib,  an‘anaviy  ma‘noda  inson 
ruhiy  dunyosiga  aloqador  barcha  hodisalar  va 
jarayonlar uning predmetini tashkil etadi. 

 
33 
 
                                                                                                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                                     2-ilova 
                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   3-ilova 

Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling