O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Amaliy mashg‟ulotning texnologik xaritasi


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

 
Amaliy mashg‟ulotning texnologik xaritasi 
 
 
Faoliyat 
bosqichlari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchining
 
Talabaning 
I. Kirish 
bosqichi 
(5daqiqa) 
1.1.Mavzuning nomi, maqsadi, kutilajak 
natijalarini eslatadi, ularning ahamiyatliligi 
va dolzarbligini asoslaydi. 
1.2.  Mashg‘ulotning  o‘tkazilish  shaklini 
tushuntiradi. 
Tinglaydilar.  
 

 
49 
1.3. Guruh ishlarini baholash mezonlarini 
e‘lon qiladi.
 
II. Asosiy 
bosqich 
(65 daqiqa) 
2.1.Aqliy  hujum  metodidan  foydalanib, 
talabalarni 
faollashtiradi 
va 
bilimlarni 
egallaganlik darajasini aniqlaydi: 
1. 
Fanda  insonning  aniq  maqsadlar  va 
rejalar  asosida  faoliyat  ko‘rsatadigan 
dunyosi nima deb ataladi? 
2. 
Shaxsning 
yaxlit 
dunyoqarashi, 
fikrlash  tarzi,  tafakkurida  o‘z  aksini 
topadigan  ne
cha  xil  ta‘sirlar  bosqichi 
mavjud? 
3. 
Nativizm 
va 
Empirizm 
yo‘nalishlarining  tarafdorlarini  fikri  bir
-biri 
bilan qanday farq qiladi? 
4. 
Egizaklardagi  musiqaga  moyillikni 
qaysi olim o‘rgangan?
 
5. 
Zamonaviy  adabiyotlarda  shaxsga 
qanday ta‘rif berilgan?
 
6. 
Mustaqillik 
g‘
oyasini 
tarkib 
toptirishning 
qanday 
psixologik 
bosqichlarini bilasiz? 
7. 
Nima  uchun  milliy  istiqlol  g‘oyasini 
shaxs  ongiga  singdirish 

  psixologik 
muammo sifatida baholanmoqda? 
8. 
Mafkuraviy  targ‘ibotning  psixologik 
mexanizmlari nimadan tashkil topgan? 
9. 
Insonni  tevarak-atrof  voqyeyliklariga 
qanday yo‘llar bilan ishontirish mumkin?
 
10. 
Ijtimoiylashuv  jarayonlarining  ro‘y 
beradigan  qanday  ijtimoiy  institutlardan 
xabardorsiz? 

Tajriba 
jarayonini 
standartlashtirish 
deganda nimani tushunasiz? 
Javoblar 
2-
3  so‘zdan  iborat  bo‘lishi 
kerakligini  eslatadi.  Javoblarni  talabalardan 
biriga doskaga yozib borishni taklif qiladi. 
2.2.  Talabalar  bilan  birgalikda  javoblarni 
tahlil qiladi. 
2.3.  Talabalarni  uchta  kichik  guruhga 
bo‘ladi 
va 
hamkorlikda 
topshiriq 
bajarishlarini  aytadi.  Guruhlarga  tarqatma 
materiallarni  tarqatadi.  Berilgan  topshiriqni 
avval 
juftliklarda, 
so‘ngra 
guruhlarda 
bajarishlarini  tushuntiradi.  Balik  skeleti 
texnikasini 
asosida 
ishlashlarini 
aytib, 
o‘tkazilish 
qoidasini 
tushuntiradi. 
Guruhlarda 
faoliyatni 
tashkil 
qiladi, 
kuzatadi, yo‘naltiradi, maslahatlar beradi.
 
2.4.  Taqdimot  boshlanishini  e‘lon  qiladi. 
Yo‘naltiruvchi,  maslahatchi  sifatida  ishtirok 
etadi. 
Javoblarni  aniqlashtiradi,  to‘ldiradi, 
izoh beradi va tuzatishlar kiritadi. 
 
 
O‘z fikrlarini 
bildiradilar, savollarga 
javob beradilar. 
 
 
 
 
 
 
Uchta guruhga bo‘lina
-
dilar.  
 
Berilgan topshiriqni 
avval juftliklarda 
muhokama qilib, baliq 
skeletini to‘ldiradilar. 
 
 
So‘ngra bajargan 
ishlarini guruh ichida 
muhokama qilib, aniq , 
optimal variantini 
tanlab, umumiy bitta  
 
«Baliq skeleti»ni 
to‘ldiradilar. 
 
 
Guruhdan o‘qituvchi 
tanlagan talaba chiqib, 
guruh ishini taqdim 
qiladi, fikrlarini 
izohlaydi.  
 
Boshqa guruh 
ishtirokchilari 
tomondan berilgan 
savollarga javob 
berishadi. 

 
50 
III. Yakuniy 
bosqich 
(10 minut) 
3.1.  Mavzunining  rejadagi  birinchi  uchta 
savolini  umumlashtiradi,  xulosalar  qiladi, 
yakun 
yasaydi. 
Talabalar 
diqqatini 
mavzuning asosiy tomonlariga qaratadi. 
3.2.Guruhlar 
ishini 
baholaydi. 
Guruh 
faoliyatida 
faol 
qatnashga 
talabalarni 
alohida qayd qiladi va qolgan talabalar ham 
keyingi mashg‘ulotda faol ishtirok etishlarini 
aytib, umumiy baholarni e‘lon qiladi. 
 
3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa 
beradi: (1) nazorat savollariga og‘zaki javob 
berish  (2)  qo‘shimcha  adabiyotlardan 
mavzuga 
tegishli 
bo‘lgan 
yangi 
ma‘lumotlarni to‘
plash.  
Eshitadilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vazifani yozib oladilar. 
 
 
 
 
«Baliq skeleti» texnikasi
 
 
Ushbu texnologiya katta muammolarning yechimini topishga qaratilgan. Yuqori qismida 
muammolar  
turi yozilsa, pastki qismida esa misollar bilan izohlanadi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O’quv topshiriqlari
 
1-guruh 
 
 
 
 
 
 
2-guruh 
 
 
 
 
 
 
 
3-guruh 
 
 
Ma‟lumotlarni 
qayta ishlash 
bosqichi 
Tajriba 
jarayonini 
standartla
shtirish 
 
Interpretasiy
a va qayta 
ishlash 
bosqichi 

 
51 
 
 
 
 
 
 
 
Test: 
“Boshqalarga yoqa olasizmi?”
 
Yo‟riqnoma: Har bir savolga ―Ha‖ yoki ―Yo‘q‖ javobini bering.
 
1. 
Siz, kutilmagan daromadga ega bo‘ldingiz. Uni do‘stlaringiz uchun sarflay ola
sizmi? 
2. 
Do‘stingiz  oilaviy  qiyinchiliklari  to‘g‘risida  sizga  gapirmoqda.  Buning  sizga  qiziq 
emasligini  namoyish etasizmi? 
3. 
Boshqalarning iltimoslarini har doim bajarasizmi? 
4. 
Insonlarning kayfiyatini ko‘tarish uchun ularni yoqimli narsalarni gapira olasizmi?
 
5. 
Sizga, yomon hazillar yoqadimi? 
6. 
Siz, o‘zingizni  salbiy holatlarni eslab qoluvchi, deb hisoblaysizmi?
 
7. 
Siz uchun qiziq bo‘lmagan voqyeani tinglay olasizmi?
 
8. 
O‘z qobiliyatingizni amalda qo‘llay olasizmi?
 
9. 
Agar yutqazishni boshlasangiz, o‘yindan voz kechasizmi?
 
10. 
Haqligingizga ishonib turib, boshqalarni fikrini eshita olasizmi? 
11. 
Agar  do‘stingiz o‘yinda yutqazadigan bo‘lsa, uni xursand qilish uchun yutqazib bera 
olasizmi? 
12. 
Boshqalarni xursand qilish uchun biron-
bir kishiga qo‘pol hazil qila olardingizmi?
 
Baholanishi. 

,  2,  3,  4,  7,  11 
savollarda  ―ha‖  javobi  uchun  bir  balldan, 
2,  5,  6,  8,  9,  10  va  12 
savollarda ―yo‘q‖ javobi uchun bir balldan qo‘ying. Ballaringizni jamlang.
 
Natijaning baholanishi. 
8 balldan yuqori. 
Siz boshqalarga yoqasiz. Har xil xarakter va darajaga ega bo‘lgan 
ins
onlar bilan muomala qila olasiz. Siz suyanchiq bo‘la oladigan juda ko‘p do‘stlaringiz bor. 
Ammo  hyech  qachon  hammaga  birdek  yoqishga  harakat  qilmang.  Bu  sizning  individual 
xususiyatingizni yo‘qotishi mumkin.
 
4-
8  ballgacha.  O‟
zingizni  tutishingiz  vaziyatga 
bog‘liq.  Kimlardir  uchun  e‘tiborli, 
mehribon, chiroyli bo‘lsangiz, boshqalarga aksincha. Siz ularga ko‘proq e‘tibor qarating.
 
4 balldan pasroq. Siz bilan muomala qilish juda ham qiyin. Bu sizni hurmat qiladigan 
insonlarni  atrofingizdan  uzoqlashtiradi.  Yomon  xarakteringiz  tufayli  insonlar  kamdan-kam 
hollarda sizga yordam berish
adi.   Bu muammo ustida yanada ko‘proq o‘ylang va o‘zingizni 
o‘zgartirishga harakat qiling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 
 
 
 
3-MAVZU  
SHAXS FAOLLIGI VA IJTIMOIY XULQINING MOTIVATSIYASI 
(ma‘ruza –
 2 soat, amaliy ma
shg‘ulot –
 2 soat) 
 
3
.1. Ma‟ruzaning ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati: 
2 soat 
Talabalar soni: 
O’quv 
mashg’uloti 
shakli 
Kirish ma‟ruzasi 
 
Ma’ruza rejasi
 
 
 1.Shaxs va uning faolligi. 
2.Faoliyat turlari: jismoniy va aqliy harakatlar. 
3.Ijtimoiy xulq motivlari va shaxs motivatsiyasi. 
4.Motivlarning turlari. 
5.Motivlarning  anglanganligi:  ijtimoiy  ustanovka  va  uni 
o‘zgartirish muammosi.
 
 
O’quv  mashg’ulotining  maqsadi
:  Talabalarga  bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok, 
tasavvur,  xotira,  tafakkur, 
xayol,  diqqat,  nutq  to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok 
qilish  jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb  etishning  universal  qoidalarini 
o‟zlashtirish
 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani  rivojlantirish  yo‘llari  bo‘yicha 
amaliy ko‟nikmal
arni shakllantirish. 
Pedagogik vazifalar

  Faollik turlari va uning bir-biridan 
farqi bilan tanishtirish; 

 
Faoliyat  turlari  haqida  ma‘lumot 
berish; 

  Ijtimoiy  xulq  motivlari  va  shaxs 
motivatsiyasi  asosiy  yo‘nalishlari 
sohasidagi yangiliklarni yoritish; 

  Motivlarning 
turlari 
haqida 
ma‘lumot beriladi

    Motivlarning 
anglanganligi: 
ijtimoiy ustanovka va uni o‘zgartirish 
muammosi  imkoniyatlari,  yutuqlari 
va  kamchiliklari  haqida  axborot 
berish; 
   Moliyaviy  inqirozning  sharoitida 
turli  faoliyat  egalariga  bo‘lgan 
m
unosabat to‘la yoritib beriladi  
 
O’quv faoliyatining natijalari


  Ichki  va  tashqi  faollikning  bir-biridan  farqini 
tushuntiradi; 

  Faoliyat 
mezonlari 
va 
asoslarini 
tushuntiradi; 

  Ijtimoiy xulq motivlari va shaxs motivatsiyasi 
asosiy yo‘nalishlari
ni yoritadi

  M
otivlarning 
anglanganligi 
to‘g‘risida 
ma‘lumotga ega bo‘ladilar


  Umumiy  psixologik  nuqtai  nazardan  turli 
guruh  metodlarining  imkoniyatlari,  yutuqlari  va 
kamchiliklarini tushuntiradi; 

  Jahon moliyaviy iqtisodiy inqirozining shaxs 
motivasiyasiga  ta‘ri  to‘g‘risida  ma‘lumotga  ega 
bo‘ladi.
 
Ta’lim metodlari
 
―Blits so‘rov‖, ―Klaster‖ usullari.
 
Ta’lim vositalari
 
Ma‘ruza  matni, 
vedeoproyektor, 
slaydlar, 
format qog‘ozlari, markerlar, skotch
 
O’qitish shakllari
 
Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart
-sharoiti 
Texnik 
vositalardan 
foydalanishga 
va 
guruhlarda ishlashga mo‘ljallangan auditoriya 
 
Monitoring va baholash 
Savol-javob, Nazorat savollari  
 
 
 

 
53 
 
 
 
M
a‟ruzaning texnologik xaritasi
 
 
Faoliyat 
bosqichlari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchining
 
Talabalarning 
I. Mavzuga 
kirish 
bosqichi 
(20 daqiqa) 
1.1.  Shaxs  va  uning  faolligi.  Faollik. 
Tashqi faollik. Ichki faollik. Faoliyat  
1.2.  Faoliyat  turlari:  jismoniy  va  aqliy 
harakatlar.  Aqliy  harakatlar.  Perseptiv 
harakatlar. 
Mnemik 
faoliyat. 
Fikrlash 
faoliyati. 
Imajitiv 
faoliyat. 
Aqliy 
harakatlarning  ko‘rinishlari.  Interiorizasiya. 
Eksteriorizasiya.  Ko‘nikmalar.  Faoliyatni 
klassifikasiya  qilish.  Muloqot,  o‘yin,  o‘qish 
va mehnat faoliyatlari. Faoliyat motivlari. 
Adabiyotlar  ro‘yxatini  taqdim  etadi  va 
izohlaydi. 
1.3.  Ijtimoiy  xulq  motivlari  va  shaxs 
motivatsiyasi. 
―Motiv‖  va  ―motivatsiya‖ 
tushunchalari. 
Shaxsning 
jamiyatda 
odamlar  orasidagi  xulqi  va  o‘zini  tutishi 
sabablari.  Shaxsiy  dispozitsiyalar.  Biologik 
ehtiyojlar. Ijtimoiy ehtiyojlar. 
1.4.  Motivlarning  turlari.  Muvaffaqiyatga 
erishish  motivi  hamda  mag‘lubiyatdan 
qochish motivi. Talabchanlik sifati. (2-ilova). 
Barcha takliflarni doskaga yozib boradi. 
1.5.Motivlarning  anglanganligi:  ijtimoiy 
ustanovka 
va 
uni 
o‟zgartirish 
muammosi.  Anglanmagan  ijtimoiy  xulq 
motivla
ri.  ―Attitud‖  hodisasi.  V.A.Yadovning 
dispozitsion 
konseptsiyasi. 
Elementar 
ustanovkalar. 
Ijtimoiy 
ustanovkalar. 
Ba‘zaviy  ijtimoiy  ustanovkalar.  Qadriyatlar 
tizimi. 
G.Ollport 
bo‘yicha 
ijtimoiy 
ustanovkaning uch komponentli tizimi.  
Tinglaydilar. 
 
 
 
Tinglaydilar  va  yozib 
oladilar 
 
 
 
 
 
 
Mavzuni 
daftarlariga 
yozadilar 
 
 
 
 
 
 
 
O‘z 
fikrlarini 
bildiradilar. 
 
II. Asosiy 
bosqich 
(50 daqiqa) 
2.1.  Mavzu  bo‘yicha  ma‘ruza  matnlarini 
tarqatadi: 
mavzu 
rejasi 
va 
asosiy 
tushunchalar  bilan  tanishib  chiqishni  taklif 
qiladi. 
2.2. Namoyish qilish va izohlash yordamida 
asosiy 
nazariy 
ma‘lumotlarni 
beradi. 
Fanning  predmeti,  vazifalari  va  boshqa 
fanlar  bilan  aloqasini  slaydlarda  namoyish 
etib, tushuntiradi. 
Mavzuning  har  bir  qismi  bo‘yicha  xulosalar 
qiladi. 
Talabalarning 
e‘tiborin

asosiy 
tushunchalarga  va  ahamiyatli  tomonlariga 
jalb qiladi. 
2.3. 
Doskada 
qayd 
etilgan 
asosiy 
tushunchalarga 
qaytishni 
taklif 
qiladi. 
Tinglaydilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har  bir  tayanch  ibora 
va 
atamani 
muhokama 
qiladilar, 
daf-tarlariga 
yozib 
oladilar  

 
54 
Talabalar  bilan  hamkorlikda  tushunchalar 
ro‘yxatini aniqlashtiradi, qaytarilganlarini olib 
tashlaydi,  mavzuga  tegishli  b
o‘lmagan 
ma‘lumotlarni  olib  tashlaydi  hamda  qayd 
etilmagan  zarur  tushuncha  va  atamalarni 
qo‘shadilar (yozadilar). 
 
III. Yakuniy 
bosqich 
(10 daqiqa) 
3.1.  Mavzu  bo‘yicha  yakuniy  xulosalar 
qiladilar. 
Faoliyat 
natijalarini 
izohlaydi. 
Mazkur  mavzu  bo‘yicha  egallangan  bilimlar 
kelajakda qayerlarda qo‘llanilishi mumkinligi 
haqida ma‘lumot beradi.
 
3.2.  Talabalar  faoliyatini  va  belgilangan 
o‘quv  maqsadlariga  e
rishilganlik  darajasini 
tahlil qiladi va baholaydi. 
3.3.  Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa 
beradi:  (1)  bo‘sh  sxemalarni  to‘ldirish;  (2) 
savollarga og‘zaki javob topib kelish. 
 
Savollar beradilar  
 
 
 
 
 
 
 
Vazifani yozib oladilar 
 
1-ilova 
Foydalanilgan 
adabiyotlar 
1.Jdankin  N.A.  Motivatsiya  personala.  Izmereniye  i  analiz.  Ucheb.-
prakt. posob. 

 M.: Finpress, 2010. 

 272 s. 
2.Hayitov  O.E..  Iqtisodiy  psixologiya:  O‘quv  qo‘llanma.  Oliy  o‘quv 
yurtlari  magistratura  bosqichi  talabalari  uchun. 

 
T.:  «Iqtisodiyot» 
nashr., 2009. 

 230 b. 
3.Maslou A. Motivatsiya i lichnost. 3-ye izd./ per s angl. 

 SPB.: Piter, 
2009.

 352 s. 
4.Ivanov,  P.I.  Umumiy  psixologiya:  Darslik.  O‘zROO‘MTV.  –
  T.: 
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. –
 9-12 b. 
5.Hayitov  O.E., 
Ochilova  G.O.  Tadbirkorlik  psixologiyasi:  O‘quv 
qo‘llanma.  1
-
kitob.  Oliy  o‘quv  yurtlari  magistratura  bosqichi  talabalari 
uchun // Prof. V.M. Karimovaning umumiy tahriri ostida. 

 
T.: «Fan va 
texnologiya», 2008. –
 144-b. 
6.Karimova  V.M.,  Hayitov  O.E.,  Akramova  F.A.,  Lutfullayeva  N.X. 
Psixologiya. Darslik. 

 
T.: TDIU «Talaba», 2007. –
 9-29 b. 
7.Makklelland D. Motivatsiya cheloveka. 

 SPb.: Piter, 2007. 

 672 s. 
Tayanch 
tushuncha va 
iboralar 
Faollik;  tashqi  faollik;  ichki  faollik;  faoliyat;  faoliyat  turlari;  jismoniy  va 
aqliy harakatlar; perseptiv harakatlar; mnemik faoliyat; fikrlash faoliyati; 
imajitiv  faoliyat;  interiorizasiya;  eksteriorizasiya;  ko‟nikmalar;  faoliyatni 
klassifikasiya  qilish;  muloqot;  o‟yin;  o‟qish;  mehnat  faoliyati;  faoliyat 
motivlari;  ijtimoiy  xulq  motivlari;  shaxs  motivatsiyasi;  motiv  va 
motivatsiya  tushunchalari;  shaxsiy  dispozitsiyalar;  biologik  ehtiyojlar; 
ijtimoiy  ehtiyojlar;  motivlarning  turlari;  Muvaffaqiyatga  erishish  motivi; 
mag‟lubiyatdan  qochish  motivi;  talabchanlik  sifati;  motiv
larning 
anglanganligi;  ijtimoiy  ustanovka;  anglanmagan  ijtimoiy  xulq  motivlari; 
attitud  hodisasi;  dispozitsion  konseptsiyasi;  elementar  ustanovkalar; 
ijtimoiy ustanovkalar; ba‟zaviy ijtimoiy ustanovkalar; qadriyatlar tizimi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 
1/2-ilova 
 
Aqliy haraka
tlarning ko‟rinishlari
 
 
 
 
 
 
3-ilova 
 
Faoliyatning klassik turlari chizmasi 
 
 
 
4-ilova 
 
 
 
5-ilova 
Aqliy 
harakatlar 
perseptiv 
mnemik 
faoliyat 
fikrlash 
faoliyati 
imajitiv 

 
56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-ilova 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 
 
 
7-ilova 
 
8-ilova 
 
 
 
9-ilova 
 

 
58 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      10-ilova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. 
Amaliy mashg‟ulotda ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati: 
2 soat 
Talabalar soni: 
O’quv mashg’ulotining shakli:
 
Bilimlarni 
mustahkamlash 
va 
c
huqurlashtirish amaliy mashg‟uloti
 
Mavzu rejasi
  
1.Shaxs va uning faolligi. 
2.Faoliyat turlari: jismoniy va aqliy harakatlar. 
3.Ijtimoiy xulq motivlari va shaxs motivatsiyasi. 
4.Motivlarning turlari. 
5.Motivlarning  anglanganligi:  ijtimoiy  ustanovka  va  u
ni  o‘zgartirish 
muammosi. 
 
O’quv mashg’ulotining maqsadi
:  Talabalarga  bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok, 
«A
qliy h
ujum» metodining asosiy 
qoidalari: 

 
Ol
g‘
a  surilgan  fikr  va 
g‘
oyalar  tanqid  ostiga 
olinmaydi va baholanmaydi; 

 
Taklif  qilinayotgan  fikr  va 
g‘
oyalar  qanchalik 
fantastik  va  antiqa  b
o‘
lsa  ham,  uni  baholashdan 
o‘
zingizni tiying! 

 
Tanqid  qilmang 

  hamma  bildirilgan  fikrlar  bir 
xilda bebahodir. 

 
Fikr bildirilayotganda b
o‘
lma! 

 
 Maqsad 

 fikr va 
g‘
oyalar sonini k
o‘
paytirish. 

 
Qanchalik  k
o‘
p  fikr  va 
g‘
oyalar  bildirilsa, 
shunchalik yaxshi. Yangi va bebaxo fikr va 
g‘
oyaning 
paydo b
o‘
lish ehtimoli paydo b
o‘
ladi. 

 
Agar  fikrlar  qaytarilsa  asabiylashmang  va 
hayron b
o‘
lmang. 

 
Xayollar «tuzgishiga» ijozat bering.
 

 
Bu 
muammo  faq
atgina  ma‘lum  usullar 
yordamidagina qal b
o‘
lishi mumkin, deb 
o‘
ylamang.  

 
Fikrlar  «
h
ujumi»ni  o‘
tkazish  vaqti  aniqlanadi 
va unga q
at‘iyan rioya 
qilinishi shart. 

 
Berilgan  savolga  qisqacha  (1-2  s
o‘
zdan 
iborat) javob beriladi. 

 
 
 

 
59 
tasavvur,  xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq 
to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok  qilish 
jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb 
etishning 
universal 
qoidalarini 
o‟zlashtirish
 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani 
rivojlantirish 
yo‘llari 
bo‘yicha 
amaliy 
ko‟nikmalarni
 shakllantirish. 
Pedagogik vazifalar

  Faollik  turlari  va  uning  bir-
biridan farqi bilan tanishtirish; 

  Faoliyat turlari h
aqida ma‘lumot 
berish; 

  Ijtimoiy  xulq  motivlari  va  shaxs 
motivatsiyasi  asosiy  yo‘nalishlari
 
sohasidagi yangiliklarni yoritish; 

  Motivlarning 
turlari 
haqida 
ma‘lumot beriladi

Motivlarning  anglanganligi:  ijtimoiy 
ustanovka  va  uni  o‘zgartirish 
muammosi  imkoniyatlari,  yutuqlari 
va  kamchiliklari  haqida  axborot 
berish; 
Moliyaviy  inqirozning  sharoitida 
turli  faoliyat  egalariga  bo‘lgan 
munosabat to‘la yoritib beriladi  
 
O’quv faoliyatining natijalari


  Ichki  va  tashqi  faollikning  bir-biridan  farqini 
tushuntiradi; 

  Faoliyat mezonlari va asoslarini tushuntiradi; 

  Ijtimoiy xulq motivlari  va shaxs motivatsiyasi 
asosiy yo‘nalishlari
ni yoritadi; 

 
Motivlarning 
anglanganligi 
to‘g‘risida 
ma‘lumotga ega bo‘ladilar


  Umumiy  psixologik  nuqtai  nazardan  turli 
guruh  metodlarining  imkoniyatlari,  yutuqlari  va 
kamchiliklarini tushuntiradi; 

  Jahon  moliyaviy  iqtisodiy  inqirozining  shaxs 
motivasiyasiga  ta‘ri  to‘g‘risida  ma‘lumotga  ega 
bo‘ladi.
 
Ta’lim metodlari
 
Tezkor-
so‘rov,  suhbat,  test,  ―Aqliy  hujum‖, 
―Klaster‖ usullari
 
Ta’lim vositalari
 
Ma
‘ruza  matni,  o‘quv  materiallari,  format 
qog‘ozlari, 
markerlar, 
skotch, 
kompyuter 
texnologiyalari 
Ta’lim shakli
 
Frontal, jamoaviy, kichik guruhlarda ishlash 
O’qitish shart
-sharoitlari 
Texnik  vositalardan  foydalanishga  va  kichik 
guruhlarda ishlashga mo‘lja
llangan auditoriya 
Monitoring va baholash 
Nazorat savollari 
 

Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling