O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet8/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

Sezgi ko‟rinishlari
 
Retseptorlarning 
joylashuv
iga ko‘ra  
 
Yetakchi 
analizatorlarga 
ko‘ra 
 

 
68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6-ilova 
Muammo yechimini eng sarasini tanlash va baholash texnikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Delfi texnikasi 

 muammoni 
yechimlaridan 
eng sarasini 
tanlab olish va 
baholash 
imkoniyatini 
beradi. 
Guruhning  har  bir  a‘zosi  taklif 
qlingan 
variantlarni 
muhimlik 
darajasidan  kelib  chiqqan  holda 
guruhlaydi  (1- 
eng  muximi,  № 

uncha 
muhim 
emas) 
va 
natijalarni  vedomostning  «D» 
qatoriga yozib qo‘yadi.
 
Har  bir  variant  optimallik, 
tejamkorlik,  samaradorlik  va 
boshqa  ko‘rsatkichlar  darajasi 
asosida 10 balli tizim bo‘yicha 
baholanadi  (1-eng  yuqori  ball, 
10-  eng  past  ball).  Natijalar 
«B» qatoriga yoziladi.
 
«D»  va  «B» 
qatorlarining 
natijalari  umumlashtiriladi  va 
yakuniy «X» 
qatoriga yoziladi. 
Baholash 
varag‘i 
ishlab 
chiqiladi.  Eng  kam  hajmdagi 
natija  eng  optimal  variantni 
ko‘rsatadi.
 

 
69 
Alternativ g‟oyalarni (guruhlarda) baholash varag‟i
 
 
Guruh 
Alternativ g‘oyalar
 
1-si 
2-si 
3-si 
4-si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jami 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 muhokama ishtirokchisi 


 darajali baho (ayni zarur taklifdan 

 1-
o‘rindan, to zarurati kam, ikkinchi darajali 
taklifgacha 

 n - gacha); 


 alternativlar bahosi, ballarda (1 

 yuqori baldan to 10 

 past ballgacha); 


 hosil qilish D x B 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-ilova 
 
 
 
 
4.2. Amaliy mashg‟ulotda ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati:
2 soat 
Talabalar soni: 
O’quv mashg’ulotining shakli
 
Muammoli seminar  
Mavzu rejasi 
 1- amaliy 
mashg’ulot
 
1.Bilish jarayonlari , qisqacha tasnifi. 
2. Diqqat haqida umumiy tushincha. 
3. Sezgining tarifi, turlari  va unda uchraydigan hodisalar 
4.Idrok va idrok qilish qonunlari.
5. Idrokning turlari. 
Mashg’ulotning  maqsadi
:  Talabalarga  bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok,  tasavvur, 
xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq  to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok  qilish 
jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb  etishning  universal  qoidalarini 
o‟zlashtirish
 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani  rivojlantirish  yo‘llari  bo‘yicha 
amaliy ko‟nikmalarni
 shakllantirish. 
Pedagogik vazifalar

  Bilish 
jarayonlari 
va 
professional  faoliyat 
to‘g‘risida 
tushuncha berish; 

  Bilish  jarayonlari  va  ularning 
qisqacha tasnifini tushuntirish

  Idrok  va  idrok  qilish  qonunlari 
haqida tushuncha berish; 

  Xotira  va  shaxs  tajribasining 
O’quv faoliyati natijalari


  Professional  bilimdonlik.  Bilish  jarayonlari  va 
ularning 
umumiy 
xususiyatlari 
to‘g‘risida 
tushuncha hosil bo‘ladi;
 

  Sezgi.  Idrok.  Tasavvur.  Xotira.  Tafakkur. 
Xayol.  Diqqat.  Nutq 
haqida  ma‘lumotga  ega 
bo‘ladilar;
 

  Figura  va  fonda  idrok  qilish.  Rubin  figurasi. 
Idrok 
qilish 
jarayonlariga 
xos 
qonuniyatlar 

 
70 
boyligi  sifatlilik  darajasi  haqida 
tushuntirish; 

  Psixodiagnostikaning  axloqiy-
ma‘naviy 
normalar 
haqida 
ma‘lumot berish

klassifikatsiyasi.  Idrok  qilish  va  diqqat.  Diqqatni 
jalb  etishning  universal  qoidalari  (qonunlari) 
haqida 
bilimga ega bo‘ladilar;
 

 
Xotira va ma‘lumotlarning miyada saqlanishiga 
ta‘sir 
ko‘rsatuvchi 
omillar. 
Xotiraning 
samaradorligi.  Eslab  qolish  xususiyatiga  ko‘ra 
xotiraning 
turlari. 
Kutilmagan 
ma‘lumot. 
Ma‘lumotning  mazmun  yoki  shakl  jihatdan  bir
-
biriga  yaqinligi.  Esda  saqlash  vaqti  bilan  esga 
tushirish  vaqti  o‘rtasidagi  farq.  Xotiraning  sakkiz 
qonuni. Xotirani rivojlantirish yo‘llari. O‘zlashtirilish 
lozim  bo‘lgan  ma‘lumotning  xotirada  saqlanish 
bosqichlari.  Mnemonika  yoki  mnemotexnika. 
Mnemotexnik  usullar.  Xotiraning  sifatlilik  darajasi 
haqida to‘liq axborot oladilar;
 
Ta’lim metodlari
 
Muammoli  metod,  tezkor-
so‘rov,  ―Blits  so‘rov‖, 
―Klaster‖ usullari.
 
Ta’lim vositalari
 
Ma‘ruza  matni,  format  qog‘ozlari,  markerlar, 
skotch, o‘quv materiallari
 
Ta’lim shakllari
 
Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart
-sharoiti 
Texnik  vositalardan  foydalanish  va  guruhlarda 
ishlashga mo‘ljallangan auditoriya
 
Monitoring va baholash 
Nazorat  savollari,  savol-javob,  reyting  tizimi 
asosida baholash. 
 
 
 
 
Amaliy mashg‟ulotn
ing texnologik xaritasi 
 
Faoliyat 
bosqichlari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchining
 
talabaning 
I. Kirish 
bosqichi 
(15 daqiqa) 
1.1.Mavzuning 
nomi, 
maqsadi, 
kutilajak 
natijalarini  e‘lon  qiladi,  ularning  ahamiyatliligini 
va dolzarbligi asoslaydi. 
1.2.Quyidagi  savollar  yordamida  talabalarni 
faollashtiradi: 
1.  Bilish  jarayonlari  deganda  psixologiyada 
aynan nimalar nazarda tutiladi? 
2.  Bilish  jarayonlari  va  ularning  umumiy 
xususiyatlari nima bilan izohlanadi? 
3. 
Sezgi  qanday  turlarga  bo‘linadi?  Iroda, 
tafakkur, nutq-chi? 
4.  Rubin figurasi haqida nimalarni bilasiz? 
5.  Idrok  qilish  jarayonlariga  xos  qanday 
qonuniyatlar klassifikatsiyasi mavjud? 
6.  Qaysi  psixik  jarayon  idrokning  aniqligi  va 
samaradorligini ta‘minlaydi?
 
7.  Diqqatni  jalb  etishning  qanday  universal 
qoidalari (qonunlari)ni bilasiz? 
8. 
Eslab  qolish  xususiyatiga  ko‘ra  xotiraning 
qanday  turlari  bor  va  ularni  qisqacha  izohlab 
Tinglaydilar. 
Mavzu nomini va 
rejasini yozib 
oladilar. 
Savollarni 
muhokama qilib, 
ularga javob 
beradi. 
 

 
71 
bering? 
9.  Xotiraning 
sakkiz 
qonuni 
qanday 
tasniflangan? 
10. 
O‘zlashtirilish  lozim  bo‘lgan  ma‘lumotning 
xotirada 
saqlanish 
bosqichlari 
qanday 
mezonlarga asoslanadi? 
Bilimlarni  faollashtirish  jarayonida,  o‘quv 
muammosini  yechish  faoliyatida  faol  ishtirok 
etish  uchun  talabalar  egallagan  bilimlarning 
yetarliligini aniqlaydi.  
II. Asosiy 
bosqich 
(55 daqiqa) 
2.1.Muammoli vazifalar va savollarni o‘qiydi.
 
2.2.Talabalar  bilan  birgalikda  muammolarni 
ishlab chiqishga harakat qiladi. 
Muammoni  ishlab  chiqishda  talabalar  bilan 
birgalikda taklif qilingan variantlarni tahlil qiladi. 
Taklif 
qilingan 
variantlarni 
aniqlashtiradi, 
o‘zgartirishlar  kiritad
i  va  ulardan  bittasida 
t
o‘
xtaydi. 
2.3. Talabalarni uchta kichik guruhga bo‘ladi va 
hamkorlikda  muammoli  vazifani  hal  etishni 
taklif qiladi.  
2.4.Taqdimot 
boshlanishini 
e‘lon 
qiladi. 
Yo‘
naltiruvchi,  maslahatchi  sifatida  ishtirok 
etadi.  Javoblarni  aniqlashtiradi,  to‘ldiradi,  izoh 
beradi va tuzatishlar kiritadi. 
2.5.Muammoli  vazifani  hal  etishda  yuzaga 
kelgan  barcha  qiyinchilik  va  tafovutlarni  qayd 
etib, xulosalar qiladi.  
2.6.Talabalar  bilan  birgalikda  javoblarning 
to‘laligini baholaydi, to‘liq bo‘lmagan javob larni 
o‘zi to‘ldiradi.
 
2.7.Har  bir  talabaga  muammoni  yechishda 
qilgan  xulosalarini  jadvalda  qayd  etishlarini 
so‘raydi.
 
2.8.Seminar 
mavzusi 
bo‘yicha 
yakuniy 
xulosalar qiladi. 
O‘z fikrl
arini 
bildiradilar. 
Uchta 
guruhga 
bo‘lina
-dilar.  Taklif 
qilingan  muammoli 
vazifani hal etishga 
kirishadilar. 
Natijalarni taqdim 
etadilar. 
Boshqa guruh 
a‘zola
-rining 
bergan savollariga 
javob beradi. 
Eshitadilar, 
konspekt 
daftarlariga 
qisqacha qayd 
qilishadi. 
Muammoni hal 
etish variantlari 
yuzasi-dan 
o‘

fikrlarini bildiradilar. 
III. Yakuniy 
bosqich 
(10 minut) 
3.1.Mavzuni umumlashtiradi, umumiy xulosalar 
qiladi,  yakun  yasaydi.  Talabalar  diqqatini 
mavzuning asosiy tomonlariga qaratadi. 
3.2.Amalga  oshirilgan  faoliyatning  kelajakda 
kasbiy faoliyatlari uchun zarurligini qayd qiladi. 
3.3.Mustaqil ishlashlari uchun vazifa beradi: (1) 
nazorat  savollariga  og‘zaki  javob  berish;  (2) 
qo‘shimcha  adabiyotlardan  mavzuga  tegishli 
bo‘lgan yangi ma‘lumotlarni to‘plash. 
 
Eshitadilar.  
 
 
 
 
 
 
Vazifani yozib 
oladilar. 
 
1-ilova 
Foydalanilgan 
adabiyotlar 
ro‟yxati
 
1.Maklakov  A.G.  Obshaya  psixologiya:  Uchebnik. 

  SPb.:  Piter,  2010. 

 36-51 s. 
2.Nemov  R.S.  Obshaya  psixologiya.  Uchebnik. 

  SPB.:  Piter,  2009. 

 
32-39 s. 
3.Ibragimov  X.I.  Pedagogik  psixologiya:  pedagogika  va  psixologiya. 
O‘quv qo‘llanma. –
 
T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 

 
72 
2009. 

 20-38 b. 
4.Ivanov,  P.I.  Umumiy  psixologiya:  Darslik.  O‘zROO‘MTV.  –
  T.: 
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyot
i, 2008. 

 15-20 b. 
5.Obshaya psixologiya. Ekzamenasionniye otveti. 

 
M.: «Otvet», 2008. 

 14-36 s. 
6.Rubinshteyn  S.L.  Osnovi  obshyey  psixologii. 

  SPb.:  Piter,  2008. 

 
85-113 s. 
7.Karimova  V.M.,  Hayitov  O.E.,  Akramova  F.A.,  Lutfullayeva  N.X. 
Psixologiya. Darslik. 

 
T.: TDIU «Talaba», 2007. –
 30-38 b. 
8.Hayitov O.E. Psixodiagnostika: O‘quv qo‘llanma. –T.: TDIU «Talaba», 
2007.

225 b. 
9.Tixomirov O.K. Psixologiya: Uchebnik / Pod red. O.V. Gordeyevoy. 

 
M.: Vissheye obrazovaniye, 2006. 

 538 s. 
10.Obshaya psixologiya: Uchebnik / Pod red. prof. A.V. Karpova. 

 M.: 
Gardariki, 2005. 

 232 s. 
11.Karimova  V.M.  Psixologiya.  O‘quv  qo‘llanma.  –
  T.:  A.Qodiriy 
nomidagi xalq merosi nashriyoti, «O‘zAJBNT» markazi, 2002. –
 205 b. 
Tayanch 
ibora va 
tushunchalar 
Bilish  jarayonlari,  professional  faoliyat,  professional  bilimdonlik,  sezgi, 
idrok,  tasavvur,  xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq,  idrok  qilish 
qonunlari,  figura  va  fon,  Rubin  figurasi,  xotira  qonunlarib  mnemonika 
yoki mnemotexnika, mnemotexnik usullar. 
 
 
 
2-ilova 
 
 
Figura 

 
shunday 
narsaki, 
uni 
aniq 
anglash, 
ajratish, 
ko‘rish, 
eshitish 
va 
tuyish mumkin. 
 
 
 
 
 
 
3-ilova 

 
73 
Fon 
esa 
aksincha, 
noaniqroq, 
umumiyroq 
narsa bo‘lib, aniq obyektni 
ajratishga yordam beradi. 
 
 
 
 
 
4-ilova 
 
 
 
/a/ 
 
/b/ 
 
 
 
/c/ 
 
/d/ 
 
 
 
 
 
5-ilova 

 
74 
 
 
 
6-ilova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
75 
5-MAVZU  
  
 
 XOTIRA, HAYOL, TAFAKKUR VA MUSTAQIL FIKRLAS 
 
 
 
 
  
(ma‘ruza 2
 soat, amaliy ma
shg‘ulot –
  soat) 
 
5
.1. Ma‟ruzada ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati
 2soat 
Talabalar soni: 
O’quv mashg’ulotining shakli
 
Sharhl
ovchi (ko‘rgazmali) ma‘ruza (1
-
mashg‘ulot)
 
Mavzu rejasi 
1Xotiraning umumiy xarakteristikasi va turlari 
2.Hayolning umumiy xarakteristikasi. 
3. Tafakkur mahsullari va operatsiyalari. 
4. Mustaqil fikrlash 

 
sog‘lom ma‘naviyat va tafakkurning alohida 
xossasi. 
 
 
Mashg’ulotning  maqsadi
:  Talabalarga  bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok,  tasavvur, 
xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq  to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok  qilish 
jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb  etishning  universal  qoidalarini 
o‟z
lashtirish 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani  rivojlantirish  yo‘llari  bo‘yicha 
amaliy ko‟nikmalarni
 shakllantirish.  
Pedagogik vazifalar

  Tushunish 
va 
tafakkur 
qilishning 
ijtimoiy 
mohiyati 
haqida  umumiy  tushuncha  va 
uning ahamiyatini tushuntirish; 

  Tafakkurning 
turlari 
tushunchalarini yoritish; 

  Tafakkur 
mahsullari 
va 
operatsiyalari 
o‘ziga 
xos 
tomonlarini tushuntirish; 

  Mustaqil  fikrlash 

 
sog‘lom 
ma‘naviyat 
va 
tafakkurning 
alohida 
xossasi 
haqida 
tushuncha berish; 

  Mustaqil  fikrlash 

  ijtimoiy-
psixologik 
hodisa 
haqida 
tushuncha berish.  
O’quv faoliyati natijalari


  Tafakkur. Fikrlash jarayonlarining tabiati. Insayt 

 oydinlashuv haqida umumiy tushuncha va uning 
ahamiyatini tushuntiradi; 

 
Nazariy  tafakkur.  Amaliy  tafakkur.  Ko‘rgazmali 

  harakat  tafakkuri.  K
o‘rgazmali
-obrazli  tafakkur. 
Mantiqiy  tafakkur.  Reproduktiv,  produktiv  yoki 
ijodiy  tafakkur.  Konvergent  fikrlash.  Divergent 
tafakkur.  Kreaktivlik  sifati.  Predikativ  tafakkur. 
Sun‘iy  intellekt  yoki  tafakkur. 
Intuitiv  tiplilar. 
Fikrlovchi  tiplar  tushunchalarini  hamda  ularning 
mohiyatini yoritadi

  Z.Nishonova 
hamda 
E.Usmanovalarning 
tafakkur 
xususidagi 
qarashlari. 
Mustaqil 
fikrlashning 
zamonaviy 
ta‘rifi. 
Tafakkurni 
rivojlantirish  va  mustaqil  fikrlash  muammosi 
mazmunini tushuntiradi; 

 
Mustaqil fikrlash. ―Subyekt
-
obyekt‖ va ―subyekt
-
subyekt‖ 
munosabatlari 
mazmuni. 
Ta‘lim 
muassasasi  va  uning  imkoniyatlari.  M.Davletshin, 
E.G‘oziyev, 
Z.Nishonova, 
R.Sunnatova, 
R.Tojiboyeva,  E.Usmonovalar  tafakkur  jarayoni 
bo‘yicha  olib  borayotgan  izlanishlari. 
Tafakkur 
mustaqilligi. 
Mustaqil 
fikr 
rivojlanganligining 
mezonlari xususiyatlarini ko‘rsatib o‘tadi;
 
Ta’lim metodlari
 
Ma‘ruza,  aqliy  hujum,  namoyish  etish,  zigzag 

 
76 
texnikasi, ―Blits so‘rov‖, ―Klaster‖ usullari
 
Ta’lim vositalari
 
Ma‘ruza  matni,  kodoskop,  slaydlar,  format 
qog‘ozlar
i, 
markerlar, 
skotch, 
chizmali 
organayzerlar,  har  bir  talaba  uchun  ma‘ruza 
matnlari.  
Ta’lim shakllari
 
Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash. 
O’qitish shart
-sharoiti 
Texnik  vositalardan  foydalanish  va  guruhlarda 
ishlashga mo‘ljallangan auditoriya
 
Monitoring va baholash 
Og‘zaki nazorat, savol
-javob, reyting tizimi asosida 
baholash. 
 
M
a‟ruzaning texnologik xaritasi
 
 
Faoliyat 
bosqichlari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchining
 
talabaning 
I. Kirish 
bosqichi 
(5 daqiqa) 
1.1.Mavzuning 
nomi, 
maqsadi, 
kutilajak 
n
atijalarini e‘lon qiladi. 
 
1.2.O‘quv  mashg‘ulotining  shakli,  o‘tkazilish 
tartibini  tushuntiradi  va  baholash  mezonlarini 
e‘lon qiladi.
 
1.3.Mavzu 
bo‘yicha 
ma‘ruza 
matnlarini 
tarqatadi (har bir talabaga). 
1.4.Mavzuning 
rejasi 
va 
asosiy 
tushunchalarini  eshittiradi  va  qisqacha  izoh 
beradi.  
Tinglaydilar.  
Mavzu nomini va 
rejasini yozib 
oladilar. 
II. Asosiy 
bosqich 
(70 daqiqa) 
2.1.  Aqliy  hujum  metodi  orqali  talabalarni 
faollashtiradi.  Berilgan  savolga  o‘ylab  javob 
berishni  taklif  qiladi  (javoblar  1-
2  so‘zdan 
ibo
rat bo‘lishi kerakligini eslatadi):
 
- Tafakkur turlarini yozing. 
Bir talabaga javoblarni doskada yozib borishni 
taklif qiladi. Fikr bildirish to‘xtatiladi va javoblar 
tahlil qilinadi (15 daqiqa). 
2.2.  Talabalarni  to‘rtta  kichik  guruhlarga 
bo‘ladi.  Mashg‘ulotning  o‘tkazilish  tartibini 
yana  eslatadi.  O‘quv  mashg‘uloti  «o‘zi 
o‘rganib, 
o‘zgaga 
o‘rgatish», 
ya‘ni 
hamkorlikda 
o‘rganish 
prinsipi 
asosida 
o‘tkazilishini aytadi.
 
2.3.  Guruhlarga  ekspert  varaqlarini,  shu  bilan 
birga  har  bir  talabaga  geometrik  shakl 
tarqatadi 
va 
faoliyatlarini 
tashkil 
qiladi 
(geometrik  shakllarni  vaqtincha  bir  joyga 
qo‘yishlarini, 
vaqti 
kelganda 
undan 
foydalanishlarini aytadi). 
Guruhlarda  ishni  tashkil  qiladi.  (matnni 
o‘rganib,  muhokama  qilishga  15  daqiqa 
beradi). 
2.4.  Doira  olgan  talabalar  1-stol,  uchburchak 
shaklini olganlar 2-stol va turtburchak olganlar 
3-stol  atrofiga 
o‘
tirishlarini  aytadi.  Har  xil 
guruhlardan 
to‘plangan 
talabalar 
o‘

Savolni muhokama 
qilib, ularga javob 
beradi. 
Guruhlar faoliyatni 
tashkil qiladilar. 
Matnlarini o‘qib, 
savollarga javob 
topadilar. Ma‘lum
otni 
muhokama qilib, fikr 
almashib, 
sistemalashtiradilar.  
Format 
qog‘oziga 
sxema 
tarzida 
tushiradilar. 
Talabalar 
belgilan-
gan 
stol 
atrofiga 
o‘
tirib, 
bir-biriga 
javoblarni 
tushuntiradilar. 
Dastlabki 
joylariga 
kelib o‘tiradilar.
 
Tayyor 
ma‘lumotni 
taqdim  etish  uchun 
chizmali organayzer-
lar ishlab chiqadi. 
Guruh sardorlari 
tayyor ma‘lumotlar
-ni 

 
77 
savollarini 
boshqa 
talabalarga 
yoritishini 
tushuntiradi. 
O‘zaro 
o‘rgatish 
jarayoni 
boshlanadi (15 daqiqa). 
Talabalar 
faoliyatini 
kuzatadi, 
ularni 
yo‘naltiradi, maslahatlar beradi. 
 
2.5.  Talabalarni  uzlarini  dastlabki  joylariga, 
stol atrofiga kelib 
o‘
tirishlarini aytadi.  
2.6.  Taqdimot  boshlanishini  e‘lon  qiladi.  Har 
bir  guruhdan  3  tadan  talaba  chiqib,  faoliyat 
natijalarini taqdim qilishlarini aytadi. Taqdimot 
uchun  har  bir  guruhga  8  daqiqadan  vaqt 
ajratadi.  Yo‘naltiruvchi,  maslahatchi  sifatida 
ishtirok 
etadi. 
Javoblarni 
aniqlashtiradi, 
to‘ldiradi, izoh beradi va tuzatishlar kiritadi.
 
2.7.  Har  bir  guruh  taqdimoti  oxirida  ekspert 
savollari bo‘yicha xulosalar qiladi.
 
2.8.Guruh
lar  o‘zaro  bir
-birlarini  baholashlarini 
eslatadi.  
taqdim etadilar. 
Boshqa guruh 
a‘zolarining bergan 
savollariga javob 
beradi. 
Bir-birlarini 
baholaydilar. 
III. Yakuniy 
bosqich 

Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling