O’zbekiston respublikasisog`liqni saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti


Download 39.9 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/25
Sana11.11.2017
Hajmi39.9 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

(5 daqiqa) 
3.1. Mavzuni bo‘yicha yakuniy x
ulosa qiladi. 
3.2.  Guruhlarga  o‘zaro  qo‘ygan  baholarini 
e‘lon  qiladi.  O‘quv  mashg‘ulotini  natijalarini 
sharhlaydi. 
3.3. Mustaqil ishlashlari uchun vazifa beradi: 
(1) mavzuning keyingi rejasi savollariga 
tayyorlanib kelish; (2) nazorat savollariga 
og‘zaki j
avob berish.  
Eshitadilar.  
 
 
 
Vazifani yozib 
oladilar. 
 
 
 
1-ilova 
Foydalanilgan 
adabiyotlar 
ro‟yxati
 
.Ivanov,  P.I.  Umumiy  psixologiya:  Darslik.  O‘zROO‘MTV.  –
  T.: 
O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. –
 9-12 b. 
.Karimova  V.M.,  Hayitov  O.E.,  Akramova  F.A.,  Lutfullayeva  N.X. 
Psixologiya. Darslik. 

 
T.: TDIU «Talaba», 2007. –
 9-29 b. 
.Karimova V.M.  Psixologiya.  O‘quv qo‘llanma.  –
  T.:  A.Qodiriy  nomidagi 
xalq merosi nashriyoti, «O‘zAJBNT» markazi, 2002. –
 5-15 b. 
.Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojibayeva R.N. Mustaqil fikrlash. 

 T.: 
Sharq, 2000. 

 111 b. 
Tayanch 
ibora va 
tushunchalar 
Tafakkur;  fikrlash  jarayonlari;  insayt 

  oydinlashuv;  tafakkurning  turlari; 
nazariy  tafakkur;  amaliy  tafakkur;  ko‟rgazmali
-harakat  tafakkuri; 
ko‟rgazmali
-obrazli  tafakkur;  mantiqiy  tafakkur;  reproduktiv,  produktiv 
yoki  ijodiy  tafakkur;  konvergent  fikrlash;  divergent  tafakkur;  kreaktivlik 
sifati;  predikativ  tafakkur;  sun‟iy  intellekt;  intuitiv  tiplilar;  fikrlovchi  tiplar; 
tafakkur  operatsiyalari;  tafakkur  xususiyatlari;  tushunchalar;  hukmlar; 
xulosalar; mustaqil fikrlash; tafakkur mustaqilligi. 
2-ilova 
Topshiriq: 
«Yaqingacha  men,  psixikam  to‘g‘risida  qanchalik  xabardor  edim
-u,  endi  nimalarni 
bilaman?», degan savolga yozma javob yozing.
 
  
BBB jadvalini to’ldiris
h uchun tavsiyalar 
1. Tayanch ibora va tushunchalar bilan tanishib chiqing. 

 
78 
2. BBB jadvalini to‘ldirish uchun tayanch ibora va tushunchalarning tartib raqamidan 
foydalaning. 
Bilaman 
Bilishni istayman 
Bilib oldim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stim
ul 
takrorlash 
unitilg
an 
doimiy 
esda 
saqlash 
uchun 
o‘tkazish
 
ko‘chirma
 
 
Sensor 
хранени
е
 
 
Qisqa 
muddatli xotira 
Uzoq 
mudd
atli 
xotira 

 
79 
 
 
 
9-ilova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-ilova 
 
 
 
ilova 
Xayol turlari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
80 
 
 
 
Tafakkur qilish jarayonining mahsullari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ilova 
 
 
 
Fikrlash jarayonini ta‟minlovchi operatsiyalar klassifikasiyasi
 
 
Fikrlash 
operatsiyalari 
analiz 
sintez 
mavhumla
sh-tirish 
taqqoslas
h 
umumlash
-tirish 
Tafakkur qilish 
tishunchalar 
xulosalar 
hukmlar 

 
81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4  
Amaliy mashg‟ulotda ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati: 
2 soat 
Talabalar soni: 
O’quv mashg’ulotining shakli
  Bilimlarni mustahkamlash va chuqurlashtirish  
Mavzu rejasi 
1. Xotiraning umumiy xarakteristikasi. Xotiraning turlari. 
2.Tafakkurning turlari. 
3.Tafakkur mahsullari va operatsiyalari. 
4.  Mustaqil  fikrlash 

 
sog‘lom  ma‘naviyat  va  tafakkurning  alohida 
xossasi. 
 
Mashg’ulotning  maqsadi
:  Talabalarga  bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok,  tasavvur, 
xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq  to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok  qilish 
jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb  etishning  universal  qoidalarini 
o‟zlashtirish
 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani  rivojlantirish  yo‘llari  bo‘yicha 
amaliy ko‟nikmalarni
 shakllantirish.  
Pedagogik vazifalar

  Tushunish 
va 
tafakkur 
qilishning 
ijtimoiy 
mohiyati 
haqida  umumiy  tushuncha  va 
uning 
ahamiyatini 
tushuntirish

  Tafakkurning 
turlari 
tushunchalarini yoritish; 

  Tafakkur  mahsullari  va 
operatsiyalari 
o‘ziga 
xos 
tomonlarini tushuntirish; 
 
O’quv faoliyati natijalari


  Tafakkur. Fikrlash jarayonlarining tabiati. Insayt 

 
oydinlashuv  haqida  umumiy  tushuncha  va  uning 
ahamiyatini tushuntiradi; 

 
Nazariy  tafakkur.  Amaliy  tafakkur.  Ko‘rgazmali  –
 
harakat  tafakkuri.  Ko‘rgazmali
-obrazli 
tafakkur. 
Mantiqiy  tafakkur.  Reproduktiv,  produktiv  yoki  ijodiy 
tafakkur.  Konvergent  fikrlash.  Divergent  tafakkur. 
Kreaktivlik  sifati.  Predikati
v  tafakkur.  Sun‘iy  intellekt 
yoki  tafakkur.  Intuitiv  tiplilar.  Fikrlovchi  tiplar 
tushunchalarini hamda ularning mohiyatini yoritadi

  Z.Nishonova  hamda  E.Usmanovalarning  tafakkur 

 
82 

  Mustaqil fikrlash 

 
sog‘lom 
ma‘naviyat  va 
tafakkurning 
alohida 
xossasi 
haqida 
tushuncha berish; 
 

  Mustaqil fikrlash 

 ijtimoiy-
psixologik 
hodisa 
haqida 
tushuncha berish.  
xususidagi 
qarashlari. 
Mustaqil 
fikrlashning 
zamonaviy ta‘rifi. Tafakkurni riv
ojlantirish va mustaqil 
fikrlash muammosi mazmunini tushuntiradi; 

 
Mustaqil  fikrlash.  ―Subyekt
-
obyekt‖  va  ―subyekt
-
subyekt‖ munosabatlari mazmuni. Ta‘lim muassasasi 
va  uning  imkoniyatlari.  M.Davletshin,  E.G‘oziyev, 
Z.Nishonova, 
R.Sunnatova, 
R.Tojiboyeva, 
E.
Usmonovalar  tafakkur  jarayoni  bo‘yicha  olib 
borayotgan 
izlanishlari. 
Tafakkur 
mustaqilligi. 
Mustaqil 
fikr 
rivojlanganligining 
mezonlari 
xususiyatlarini ko‘rsatib o‘tadi;
 
Ta’lim metodlari
 
amaliyot, 
savol-javob, 
munozara, 
chizmali 
organayzerlar  texnikasi
,  ―
Blis
s  so‘rov‖,  ―Klaster‖ 
usullari 
Ta’lim vositalari
 
Ma‘ruza  matni,  format  qog‘ozlari,  markerlar,  skotch, 
o‘quv tarqatma materiallar, T
- sxema. 
Ta’lim shakllari
 
Jamoaviy, juftliklarda va guruhlarda ishlash . 
O’qitish shart
-sharoiti 
Texnik  vositalardan  foydalanish  va  guruhlarda 
ishlashga mo‘ljallangan auditoriya
 
Monitoring va baholash 
Nazorat  savollari,  savol-javob,  reyting  tizimi  asosida 
baholash. 
 
Amaliy mashg‟ulotning texnologik xaritasi
 
 
Faoliyat 
bosqichlari 
Faoliyatning mazmuni 
O’qituvchining
 
talabaning 
I. Kirish 
bosqichi 
(15 daqiqa) 
Tayyorgarlik bosqichi 
1.Referat mavzularining ro‘yxatini aniqlaydi.
 
2.Mavzularni  dokladchilar  tomonidan  tanlab 
olinishini,  hamda  har  bir  dokladchiga  taqrizchi 
tayinlanishini tashkil qiladi. 
3.Dokladchilarga  mavzusi  bo
‘yicha  reja  tuzish 
vazifasini beradi. 
4.H
amma  talabalarga  ma‘ruza  matnini  o‘rganib 
chiqishni,  rejalar  bo‘yicha  savollar  tayyorlash 
vazifasini  beradi  va  mustaqil  tayyorlanishlari 
uchun adabiyotlar ro‘yxatini taqdim qiladi. 
 
5.Dokladchilarga 
taklimotni 
ko‘rg
azmali 
materiallar asosida o‘tkazilishini uqtiradi.
 
1.1.Seminar mashg‘ulotining mavzusini eslatadi. 
Mashg‘ulotining  shakli  va  o‘tkazilish  tartibini 
tushuntiradi. 
1.2.Doklad  qiluvchilar  va  taqrizchilar  bilan 
tanishtiradi. 
1.3.Baholash ko‘rsatkichlari va mezonlarini e‘lon 
qiladi.  
1.4.Taqdimotlar reglamentini aniqlaydilar. 
Mavzu 
tanlab 
oladilar 
va 
mashg‘ulotga 
tayyorlanadilar. 
Dokladchilar 
referat 
rejasini 
tuzadilar. 
Har bir mavzu 
bo‘yicha savollar 
tayyorlaydilar va 
zarur adabiyotlar 
ro‘yxatini yozib 
oladilar. 
Tinglaydilar  
II. Asosiy 
bosqich 
(55 daqiqa) 
2.1.Birinchi  dokladchiga  so‘z  beradi. 
Material 
mazmunining 
mantiqan 
bog‘liqligini, bayon etish usuli va talabalar 
munosabatini 
kuzatadi. 
Talabalar 
tomonidan  savol  berishni  taklif  qiladi. 
Tayyorlangan 
doklad 
bo‘yicha so‘zga chiqadi, 
tayyorlagan  ko‘rgazma
-
li materiallar asosi 
da 
taqdimot 
qiladi, 

 
83 
Savollar 
beradi, 
dokladning 
asosiy 
mohiyatini aniqlashtiradi. 
2.2.Taq
rizchilarga 
so‘z 
beradi 
va 
talabalarga  savollar  berishni  taklif  qiladi. 
Asta-
sekin  o‘quv  mashg‘ulotini  munozara 
shakliga 
o‘tkazgan 
holda, 
doklad 
mazmunini  jamoaviy  muhokama  qilishni 
taklif qiladi.  
2.3.Mavzu  mazmunining  talabalarga  qay 
darajada  tushunarliligini  (dokladchilarga 
berilayotgan 
savollar 
mazmuni 
va 
savollarga  berilayotgag  javoblardan  kelib 
chiqib) baholaydi. 
Talabalarga 
«munozara 
ishtirokchisi 
uchun  eslatma»ni  eslatadi  va  munozara 
boshlanishini 
e‘lo

qiladi 
(4-ilova). 
Bildirilayotgan 
fikrlarga 
nisbatan 
demokratik 
yondashish 
va 
faollik, 
qiziquvchanlikni 
namoyish 
qiladi. 
Ishonchli muloqot tonini qo‘llaydi. 
 
2.4.Qisqacha  umumlashtirib  dokladga 
yakun 
yasaydi. 
Dokladning 
asosiy 
mohiyatini, 
munozara, 
muhokama 
natijalarini qayd qiladi. 
2.5. Keyingi dokladlarni ham shu y
o‘
sinda 
muhokama qiladilar. 
berilgan 
savollarga 
javob beradi. 
Taqrizchi 
uz 
fikrini 
bildiradi, 
savollar 
beradi.  Jamoa  bo‘lib 
doklad 
mazmunini 
muhokama,  munozara 
qiladilar. 
 
 
 
Munozara qiladilar. 
 
 
 
III. Yakuniy 
bosqich 
(10 minut
3.1.Anjuman  natijalari  yuzasidan  xulosa 
qiladi, mavzuga yakun yasaydi: 
-
mavzu 
bo‘yicha 
yakuniy 
xulosani 
shakllantiradi; 
-doklad 
q
iluvchilar 
va 
mashg‘ulot 
ishtirokchilarining 
tayyorgarligini, 
munozara, 
muhokama 
jarayonidagi 
faolligini  baholaydi  va  baholarni  e‘lon 
qiladi; 
-
ma‘ruza
-
anjuman mashg‘uloti natijalariga 
umumiy baho beradi. 
3.2.Mustaqil  ishlashlari  uchun  vazifa 
beradi:  (1)  nazorat  savollariga  og‘zaki 
javob  berish;  (2)  egallangan  bilim  va 
tushunchalar 
asosida 
BBB 
jadvalini 
to‘ldirish.
 
Tinglaydilar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vazifani yozib oladilar. 
 
1-ilova 
Foydalanilgan 
adabiyotlar 
ro‟yxati
 
1.Karimov  I.A.  Asosiy  vazifamiz 

  Vatanimiz  taraqqiyoti  va  xalqimiz 
farovonligini yanada yuksaltirishdir. 

 
T.: «O‘zbekiston», 2010. –
 80 b. 
2.Karimov I.A. Jahon moliyaviy-
iqtisodiy inqirozi, O‘zbekiston sharoitida 
uni bartaraf etishning yo‘llari va choralari. –
 
T.: «O‘zbekiston», 2009. 

 56 b. 
3.O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  I.A.  Karimovning  «Mamlakati
-
mizni  modernizasiya  qilish  va  kuchli  fuqarolik  jamiyati  barpo  etish 

 
ustuvor  maqsadimizdir»  hamda  «Asosiy  vazifamiz  –
  Vatanimiz 
taraqqiyoti  va  xalqi-miz  farovonligini  yanada  yuksalti
rishdir»  nomli 

 
84 
ma‘ruzalarini  o‘rganish  bo‘
-
yicha  O‘quv
-uslubiy 
majmua. 

Tuzuvchilar:  B.Yu.  Xodiyev,  A.Sh.  Bekmurodov,  U.V.  G‘ofurov  va 
boshqalar. 

 T.: Iqtisodiyot, 2010. 

 331 b. 
4.«Barkamol avlod yili» davlat dasturi to‘g‘risida: 2010 yil 27 yanvardagi 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ
-1271-sonli qarori // Xalq 
so‘zi gazetasi. –
 27.01.2010. 
 
Tayanch 
ibora va 
tushunchalar 
Tafakkur;  fikrlash  jarayonlari;  insayt 

  oydinlashuv;  tafakkurning  turlari; 
nazariy  tafakkur;  amaliy  tafakkur;  ko‟rgazmali
-harakat  tafakkuri; 
ko‟rgazmali
-obrazli  tafakkur;  mantiqiy  tafakkur;  reproduktiv,  produktiv 
yoki  ijodiy  tafakkur;  konvergent  fikrlash;  divergent  tafakkur;  kreaktivlik 
sifati;  predikativ  tafakkur;  sun‟iy  intellekt;  intuitiv  tiplilar;  fikrlovchi  tiplar; 
tafakkur  operatsiyalari;  tafakkur  xususiyatlari;  tushunchalar;  hukmlar; 
xulosalar; mustaqil fikrlash; tafakkur mustaqilligi. 
 
2-ilova 
Munozara ishtirokchilarini baholash mezonlari 
Baholash mezonlari (ballda) 
Doklad qiluvchilar 
1.Doklad mazmuni (1,0): 
- dolzarbligi; 
-  bayon  qilinishining  tushunarliligi,  izchilligi  va 
mantiqiy bog‘liqligi;
 
- xulosaning aniq shakllantirilishi. 
2.Foydalanilayotgar ma‘lumotning yangiligi (0,5)
 
3.Taqdimotda qo‘llanilgan vositalar (0,4)
 
4. Reglamentga rioya qilish (0,1) 
 
 
 
 
Jami:   
 
 
 
 
Taqrizchilar 
1.Dokladni yangilik bila to‘ldirganligiga (0,5)
 
2.  Dokladning  kuchli  va  bo‘sh  tomonlarini  aniq 
ko‘rsatganiga (1,5)
 
 
 
 
 
Jami:   
 
 
 
 
Munozara ishtirokchilari 
1.Savollar: 
- hajmi (0,1 har bir savol uchun); 

mazmuni va mohiyati bo‘yicha (0,3

2. Qo‘shimcha kiritganiga (1,0)
 
 
 
 
 
Jami:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-ilova  
 
 
 
 
 
 
 
Anjuman ishtirokchilari uchun belgilangan reglament: 
Dokladchi 

 5 daqiqa 
Taqrizchi 

3 daqiqa 
Dokladchilar tomonidan savollarga javob berish 

 3 daqiqa 
Taqrizchilar tomonidan savollarga javob berish -3 daqiqa 
Muhokama va munozara uchun 

 3 daqiqa 
 

 
85 
 
4-ilova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-ilova 
 
Ortiqchasini ko'rsating: 
 
 
 
 
 
T-sxema 
M
ma‘lumotlarni solishtirish 
yoki ikki tomonini (ha/y
o‘q

k
o‘
rsatish 
uchun 
qo‘
llaniladigan 
chizmali 
organayzer. 
Bu: 
tanqidiy 
tafakkurni 
rivojlantiruvchi; 
ko‘proq 
yakuniy 
ma‘ruzada  qo‘llaniladigan 
taqqoslash jadvalidir. 
Butun guruh birgalikda bitta umumiy 
T-sxemani ishlab chiqadi. 
Sxemalar 
juftlikda, 
guruhlarda 
to‟ldirilishi, solishtirilishi mumkin. 
Ajratilgan  vaqt  ichida  yakka  holda 
yoki  juftlikda  sxemani  to‟ldiradilar: 
bir  tomonida  tarafdorlik  sabablarini, 
ikkinchi 
tomonda 
qarshilik 
sabablarini yozadilar. 
T-sxemani  tuzish  qoidasi  bilan 
tanishadilar.  Individual  holda  T-
sxemani ishlab chiqadilar. 

 
86 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ortiqchasini ko'rsating: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
6-MAVZU  
SHAXSNING INDIVIDUAL  XUSUSIYATLARI VA ULARNI 
DIAGNOSTIKA QILISH. 
(ma‘ruza –
2 soat, amaliy ma
shg‘ulot –
 2 soat) 
 
6
.1. Ma‟ruzada ta‟lim texnologiyasi
 
 
O’quv soati
2 soat 
Talabalar soni: 
O’quv mashg’ulotining shakli
 
Ma‘lumotli (ko‘rgazmali) ma‘ruza
 
Mavzu rejasi 
 
1.Individual-tipologik xususiyatlar klassifikasiyasi. 
2. . Qobiliyat va uning xarakteristikasi. 
3. Temperament va faoliyatning individual xususiyatlari. 
4.Xarakter va uning umumiy xarakteristikasi. 
 
 
Mashg’ulotning maqsadi
:          Talabalarga bilish  jarayonlari:  sezgi,  idrok,  tasavvur, 
xotira,  tafakkur,  xayol,  diqqat,  nutq  to‘g‘risida  nazariy 
bilimlar  berish,  idrok  qilish 
jarayonlariga  xos  qonuniyatlarni,  diqqatni  jalb  etishning  universal  qoidalarini 
o‟zlashtirish
 
hamda  xotira  qonunlariga  tayanib  xotirani  rivojlantirish  yo‘llari  bo‘
yicha 
amaliy ko‟nikmalarni
 shakllantirish.  
Pedagogik vazifalar
1.Individual-tipologik 
xususiyatlar 
klassifikasiyasi  haqida  tushuncha 
berish; 
 
 
 
2.Shaxs  iqtidori  va  qobiliyatlari 
diagnostikasi 
intellektni 
o‘lchaydigan  testlar  va  ularning 
turlari 
to‘g‘risida ma‘lumot berish;
 
 
 
 
3.Intellekt 
nazariyalarining 
tabaqalanishi  haqida  tasavvurlarini 
shakllantirish; 
4.Intellektning  Terstoun        modeli 
haqida to‘liq axborot berish;
 
5.Intellektning 
Gilford 
modeli 
O’quv mashg’ulotining natijalari

1. 
―Individ‖  va  ―individuallik‖  tushunchalari. 
Individuallikni  izohlovchi  xususiyatlar  majmuasi. 
Temperament. 
Xarakter. 
Irodaviy 
sifatlar. 
Emotsiya  (hissiyot)  lar  va  motivatsiya.  Ijtimoiy 
ustanovkaga  oid  yondashuvlar  haqida  gapirib 
beradi; 
2. 
Intellekt  va  uning  ta‘riflari.  Qobiliyatlardagi 
tug‘ma  va  orttirilgan  sifatlar.  Shaxs  intellektual 
salohiyatini 
shakllanganlik 
darajalari. 
Qobiliyatlarning 
psixologik 
strukturasi. 
Qobiliyatlar 
va 
qiziqishlar 
diagnostikasi. 
Intellektning  o‘lchaydigan  testlar  va  ularning 
turlari 
to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘ladilar;
 
3.  Intellekt 
nazariyalarining 
tabaqalanishi 
haqida bilimlarini tushuntiradilar; 
4.  I
ntellektning Terstoun    modeli haqida to‘liq 
axborotga ega bo‘ladilar;
 
5.  Intellektning  Gilford  modeli  haqida  bayon 
etadi; 

 
87 
haqida ma‘lumot berish;
 
6.Temperament  va  faoliyatning 
individual 
xususiyatlari 
xaqida 
ma‘lumot beriladi.
 
 
7.Xarakter  va  shaxs  to‘g‘risida 
ma‘lumot beriladi.
 
6.  Temperament.  I.Pavlovning  temperament 
xususiyatlarini  belgilab  beruvchi  uch  oliy  nerv 
tizimi 
xossalari. 
Nerv 
jarayonlari 
va 
temperament 
tiplari  o‘rtasidagi  o‘zaro  bog‘liqli
gi 
to‘g‘risida ma‘lumotga ega bo‘ladilar.
 
7.  Xarakter. V.S.Merlinning xarakter xususidagi 
qarashlari. S.L.Rubinshteyn bo‘yicha shaxsning 
o‘ziga  xosligligini  ifodalovchi  xarakterologik 
tizim.  Faoliyatga  nisbatan  yondoshuvlarga  xos 
xarakter 
tizimlari. 
Nutqining 
xususiyatlari. 
Tashqi 
qiyofa. 
Fizionomika. 
Xiromantiya. 
Konstitusion nazariyalar haqida tushuncha hosil 
qilinadi. 
Ta’lim metodlari
 
Ma‘ruza,  aqliy  hujum,  namoyish  etish,  k
utish 
hamrohi  va  chizmali  organayzerlar  texnikasi, 
test, ―Blits so‘rov‖, ―Klaster‖ usullari. 
 
Ta’lim vositalari
 
Ma‘ruza  matni,  kompyuter  texnologiyalari, 
chizmali  organayzerlar,  format  qog‘ozlari, 
markerlar, skotch.  
Ta’lim shakllari
 
Frontal, jamoaviy, guruhlarda ishlash 
O’qitish shart
-sharoiti 
Texnik  vositalardan  foydalanish  va  guruhlarda 
ishlashga mo‘ljallangan auditoriya
 
Monitoring va baholash 
Savol-javob,  reyting  tizimi  asosida  baholash, 
nazorat savollari va vazifalar. 
 
 

Download 39.9 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling