O’Zbekiston tarixi ollohim-bilimimni ziyoda qilg’IL!!!


Download 251.5 Kb.
bet1/2
Sana24.12.2019
Hajmi251.5 Kb.
  1   2

7 – SINF

O’ZBEKISTON TARIXI

OLLOHIM-BILIMIMNI ZIYODA QILG’IL!!!
1-7 Mavzular

1. Qishloqlar nufuzining ko’tarilish sabablari xato berilgan javobni ko'rsating

A) Shaharlarda aholining ko'payishi

C) Hunarmandchilikning rivoj topishi

B) Ichki va tashqi savdoning kengayishi

D) Dehqonlar nufuzining oshishi

2. Ilk o'rta asrlarda dehqonlarga qaram aholi… deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar

C) Kashovarz D) Sarkor

3. Ilk o'ita asrlarda qishloqdagi oddiy mehnatkash aholi…….. deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor

4. Qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirilishining sababini aniqlang.

A) Ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholining o'troq hayotga o'tishining kuchayishi natijasida obikor yerlarga bo'lgan muhtojlikning ortib borishi.

B) To g'onlarning kashf etilishi bilan baland joviarga ham suv chiqarish imkonining yuzaga kelishi.

C) O'troq dehqonlarning yerga bolgan talabining oshishi va dehqonchilikka yangi texnika va ekinlarning kirib kelishi.

D) Barcha javoblar to'g'ri.

5. Ilk o'rta asrlarda «dehqon» bu …

A) «Qishloq hokimi» nomi bilan shuhrat qozondi

B) «Zodagonlarning qo'riqchisi» nomi bilan atalgan

C) «Qishloqdagi eng past tabaqa» nomi bilan atalgan

D) «Qo shchi» ya'ni birovning yerida ishlovchi nomi bilan shuhrat qozongan

6. Ilk o'rta asrlarda dehqonlarning qoriqchilari .. ..deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor

7. Xioniylar qaysi davr oralig’ida O’rta Osiyoda hukmronlik qilgan?

A) V asr o’rtalari – VI asrning boshlari

B) IV asrning 70-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha

C) III asrdan IV asrning 70-yillariga qadar

D) IV asrning 20-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha

8.Xioniylar davlatining markazi qaysi hudud bo’lgan?

A) Eron B) Afg’oniston

C) Zarafshon vohasi D) Orolbo’yi

9.Xioniylar qaysi podsholik o’rnida vujudga kelgan?

A) Parfiya B) Yunon-Baqtriya

C) Kushon podsholigi D) Xorazm

10.Xioniylar davlati qaysi hududlarni o’z ichiga oladi?

A) markazi Termiz bo’lgan Kushon podsholigi Afg’oniston, Xurosonning bir qismi

B) markazi Toxariston bo’lgan Shimoliy Hindiston, Afg’oniston, Xurosonning bir qismi

C) markazi Toxariston bo’lgan Shimoliy Hindiston,

Xorazm hududlari, Yunon-Baqtriya davlat yerlari

D) Afg’oniston, Xurosonning bir qismi, Eron Shimoliy Hindiston va Markaziy Iroq

11. Qaysi shahar Kidariylar davlatining poytaxti edi?

A)Balx C) Kat Tunkat D) Suyob

12.Xorazm Qang' davlatidan ajralib chiqqanidan so'ng uni qaysi sulola idora eta boshlaydi?

A)Farasmaniylar B) Afrig'iylar

C)Saljuqiylar D) Xorazmshohlar

13.Kimlarning zarbasi natijasida Kidariylar O'rta Osiyoni tark etib. Shimoliy Hindistonga chekindilar?

A)Eftaliylar C)Toharlar

В)Xiyoniylar D)Turk hoqonligi

14.Kidariylar Xorazm va Amudaryoga qachon va kim boshchiligida bostirib kirgan?

A)V asrda 20-yillar Kidar boshchiligida

B) V asr oxirlari Grumbat boshchiligida

C)VIasrda Buniin boshchiligida

D) V asr boshlarida Vaxshunvor boshchiligida

15. Qaysi hukmdor Xorazmning poytaxtini Kat shahriga ko'chirgan.

A)Farasman B) Xurzod C) Afrig' D) Chog'on

16.Afrig'iylar davridagi Xorazm tangalariga xos bo'lgan xususiyatni aniqlang.

A) Qo’lida burgut qo’ndirilgan tojdor hukumdor yoki qo’lida lochin tutgan tojdor kishi

B) Qo’lida qilich va toj turgan tasvir

C) Qo’lida toj va qilchning baland ko’targan tasvir

D) Qo’lida ilon va lochin turgan tasvir

17.V asrning 20-yillarida Xorazm va Amudaryo havzasiga kelgan Kidariylar asli kimlar edi?

A) Kushonlarning avlodi bo'lgan

B) Iskandarning avlodi bo'lgan

C) Sosoniylar avlodi bo'lgan

D) Salavkiylar avlodi bo'lgan

18.III asrda Xorazm davlatining dastlabki poytaxtini aniqlang.

A) Tuproqqal'a B) Qo'yqirilganqal'a

C) Kat D) Ko'hna Urganch

19.Yurtimizga Toxarlar qachon kirib keldi?

A) V asrning 20-yillarida B) V asrning 40-yillarida

C) V asrning 30-yillarida D) V asrning 50-yillarida

20.Eftaliylar O’rta Osiyoda hukmronlik qilgan davr qaysi javobda berilgan?

A) V asr o’rtalari – VI asrning boshlari

B) IV asrning 70-yillaridan V asrning ikkinchi yarmigacha

C) III asrdan IV asrning 70-yillariga qadar

D) V asrning 20-yillaridan VI asrning 70-yillariga qadar

21. Eftallar davlatiga kim asos solgan?

A) Vaxshunvar B) Grumbat C) Kidar D) Shopur

22.Eftaliylarning dastlabki poytaxtlari to’g’ri berilgan javobni toping.

A) Balx va Poykand B) Poykand va Varaxsha

C) Kat va Poykand D) Toxariston va Varaxsha

23. Zog`ariq va Bo`zsuv kanallari qaysi hududlarni sug`orish uchun xizmat qilgan?

A)Toshkent vohasi va Janubiy Qozog'iston

B)Samarqand viloyatining janubiy tumanlari

C)Marv vohasi va Janubiy Turkmaniston

D)Farg'ona vodiysi va g'arbiy Qozog`iziston

24. Darg'om kanali qaysi hududlarni sug`orish uchun xizmat qilgan?

A)Toshkent vohasi va Janubiy Qozog`iston

B)Samarqand viloyatining janubiy tumanlari

C)Marv vohasi va Janubiy Turkmaniston

D)Farg'ona vodiysi va g'arbiy Qirg'iziston

25. Ipak yo'li savdosida sosoniy savdogarlar bilan raqobatda asosan ….. vositachihk rolin o'ynar edi.

A) Xorazmiylar B) So`g`diylar C) Toharlar D) Eloqliklar

26.Eftallar ichki va tashqi savdoda qanday tangalardan foydalangan?

A) Sasoniylarning kumush tangalaridan

B) Ahamoniylar kumush tangalaridan

C) Xorazm kumush va mis tangalaridan

D) Arabiylarning dinor va dirhamlaridan

27.Eftallar davrida mahalliy hokimlar ham chaqa-tangalar chiqarganlar. Quyida tanga chiqargan mahalliy hududlar xato berilgan javobni toping.

A) Buxoro Poykand B) Vardona. Naqshab

C) Farg'ona, Eloq D) Samarqand Xorazm

28. V-VI asrlarda keng tarqalgan yozuvlar xato berilgan javobni toping.

A)So'g'd yozuvi B) Xorazm yozuvi

C)Eftaliy yozuvlari D) Baqtriya yozuvi

29. Eftaliyiar yozuvi nechta harfdan iborat edi?

A) 22 ta B) 24 ta C) 25 ta D) 28 ta

30.Turk xoqonligi qachon tashkil topdi?

A) VI asrning o’rtalarida B) VI asming oxirlarida

C) VI asrning 80-yillarida D) VII asr boshlarida

31.Qachon Bumin „hoqon“ deb e`lon qilindi?

A)552-yilda B) 558-yilda C) 563-yilda D) 603-yilda

32.Turk xoqonligi tashkil topganda hoqonlikning markazi qayer edi?

A)Bolasog'un B) Oltoy C)Yettisuv D) Suyob

33.lstamiga kuyov bo'lgan Eron shohi kim edi?

A) Pero'z II B) Xusrav I C) Shopur II D) Kubod

34.Turklar qachon eftaliylar davlati yerlariga bostirib kiradilar?

A) 552-yilda B) 558-yilda

C) 563-yilda D) 603-yilda

35.Mustahkam markazlashgan davlatga xos asosiy belgi nima?

A) Davlatning barcha hududlari yagona hukmdor hokimiyatiga so'zsiz bo'ysunuvchi davlat

В) Har bir feodalning o'z yeriga ozi mustaqil xo`jayin bo'lishi

C) Davlatning mayda-mayda bo'laklarga bo linib ketishi

D) Наr bir feodaining o'z mustaqil puli, hududi, o`lchov birliklarining mavjud bo lishi

36.Qaysi davlat urug-aymoqchilik udumlariga asoslangan harbiy-ma`muriy boshqaruvga asoslangan edi?

A)Xiyoniylar davlati B) Eftaliylar davlati

C)Kidariylar davlati D) Turk hoqonligi

37.Turk xoqonligida ko'chmanchi chorvador aholi ….. nomlari bilan yuritilgan.

A) “Budun” B) “Yabg'u”

C) “Shad.” D) “Naf”

38.Turk xoqonligida elning hokimi …. deb yuritilgan.

A)“Budun” B) “Yabg'u” C) “Shad” D) “Naf”

39.Turk xoqonligida o'n ming qo'shin qo'mondoni, harbiy bo'linmaning boshlig`i….. deb yuritilgan.

A)“Budun B) “Yabg'u” C) “Shad” D) “Naf”

40.VI asrda Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo havzalarida ….. mayda hokimliklar mavjud edi.

A)O'ndan ortiq B) Yigirmaga yaqin

C)O'n beshdan ortiq D) Yigirmadan ortiq

41.Turk xoqonligi qachon ikki qismga bo'linib ketgan?

A) VI asrning o'rtalarida

B) VI asrning 90-yillari oxirlarida

C) VI asrning 80-yillari oxirlarida

D) VII asr boshlarida

42.Sharqiy turk xoqonligining asosiy aholisi ….. bo'lgan.

A)Ko'chmanchi B) O'troq C) Harbiylar D) Qullar

43.G'arbiy Turk xoqonligining markazi …. edi.

A)Bolasog'un B) Oltoy C)Yettisuv D) Suyob

44.G'arbiy Turk xoqonligiga qaysi hududlar kirar edi?

A) O'rta Osiyo va Sharqiy Turkistonning bir qismi

B) Sharqiy Turkiston va Shimoliy Hindiston

C) Eron va janubi-g'arbiy Turkmanistonning bir qismi

D) O'zbekistonning janubi va Shimoliy Afg'oniston

45.G'arbiy Turk xoqonligining asosiy aholisi ….. bo'lgan.

A)Ko'chmanchi B) O'troq aholi C) Harbiylar D) Qullar

46.G'arbiy Turk xoqonligi ….. nihoyatda kuchayadi.

A)VII asrning birinchi choragida

B) VII asrning uchinchi choragida

C) VII asrning ikkinchi choragida

D) VII asrning to'rtinchi choragida

47.Qaysi turk xoqoni davrida boshqaruv tartiblari isloh qilindi?

A)Istami xoqon B) Bumin xoqon

C)To'n yabg'u xoqon D) Bilga xoqon

48.Turk xoqonligi kuchaygan davrda uning sharqiy chegarasi …… borib taqaladi.

A) Oltoyga B) Sind daryosiga

C) Kaspiy dengiziga D) Eronga

49.Turk xoqonligi kuchaygan davrda uning janubiy chegarasi ….. borib taqaladi.

A)Oltoyga B) Sind daryosiga

C)Kaspiy dengiziga D) Eronga

50.VII asrning birinchi yarmida qaysi davlat bilan Turk xoqonligining iqtisodiy aloqalari ayniqsa faollashdi?

A) Eron B) Hindiston C) Xitoy D) Misr

51.Buxoroda ko'tarilgan qo'zg'olonga kim rahbarlik qilgan?

A) Abro'y B) Rofe ibn Lays

C) Abu Muslim D) Mazdak

52.Abro`y qo'zg'olonini bostirgan Turk lashkarboshisi kim edi?

A) Qorachurin Turk B) Sheri Kishvar

C) Eltarish Turk D) Bilga Hoqon

53.Abro`y qo'zg'olonini bostirish haqida buyruq bergan turk xoqoni kim edi?

A) Qoracho’rin B) Sheri Kishvar

C) Eltarish D) Bilga Hoqon

54.Abro'y qo'zg'oloni qachon bo`lib o'tgan?

A) 584-585-yillar B) 586-587-yillar

C 585-586-yiIlar D) 587o88-yillar

55.Buxorodagi Abro'y qo'zg'olonining sababini toping.

A)Qashshoqlik, jabr-zulm va dehqonlar asoratiga olish

B)Sheri Kishvarning aholini majburiy ravishda askarlikka olishi

C)Qorachurin Turkning soliqlarni oshirish to'g'risidagi farmoni

D)Buxoro aholisining Poykandga ko'chirilishi

56.V-VII asrlarda 15 dan ortiq mayda feodal davlatlai mavjud bo'lib, ular ichida eng yirigi qaysi edi?

A) Toxariston B) So'g'd C) Farg'ona D) Eloq

57.Quyidagi qaysi davlatning poytaxti Balx edi?

A)Toxariston B) Farg'ona C)So'g'd D) Eloq

58.Toxariston hududini aniqlang.

A) Zarafshon va Qashqadaryo vodiysi

B) Janubiy O’zbekiston,Tojikiston va shimoliy Afg`oniston

C) Hozirgi Toshkeni viloyati va janubiy Qozog’iston

D) Pomir va Farg'onaning tog'li tumanlari

59.Toxariston …. yozuviga ega bo'lgan?

A) 22 harfl B) 24 harfli C) 23 harfl D) 25 harfli

60.O’rta asrlarda qaysi davlat hukmdori “malikshoh” deb yurutilgan?

A) Turk xoqonligi B) Toxariston

C) Eftaliylar davlati D) Sosoniylar davlati(2018)

61.Farg'ona davlatining yirik markaziy shaharlari xato berilgan javobni aniqlang.

A)Koson B) Axsikat C)Qubo D) Naqshab

62.Farg'ona hukmdorlari …… deb atalgan.

A) Ixshid B) Malikshoh C) Tudun D) Dehqon

63.Qaysi davlatda old tomoniga hukmdorning surati, orqasiga gajak dumli bars yoki qoplon tasviri ba'zan sulolaviy ayri tamg'a tushirilgan chaqa tangalar zarb etgan?

A)Toharistonda B) Farg'onada C) So'g'dda D) Chochda

8-12 – Mavzular

1.So'g'd yozuvi namunalari topilgan joylar xato berilgan javobni toping.

A) Panjikent yaqinidagi Mug’

B) Sharqiy Turkistondagi Turfan shahridan

C) Samarqanddagi Afrosiyob xarobasidan

D) Xorazmdagi Oybuyurqal'a xarobalaridan

2. So'g'd va Xorazm yozuvlari …… asosida vujudga kelgan?

A) Lotin yozuvi B) Oromiy yozuvi

C) Arab yozuvi D) Fin ikiya yozuvi

3.Manbalarning guvohlik berishicha, So'g'dda og`il bola 20 yoshga to'lgach ...

A) Savdo ishlarini o'rganish uchun o`zga mamlakatlarga jo'natilgan.

B) 3 yil harbiy xizmatni o'tab berishi shart bo'lgan.

C) Dehqonchilik qilish uchun o'ziga alohida yer ajratib berilgan.

D) Uylantirilib, oilasini o'zi boqishi shart qilib qo'yilgan.

4.Toxariston aholisi qaysi dinga sig`inishgan?

A) Islom B) Xristian C) Budda D) Moniylik

5.Samarqand viloyatining …..So`g`ddagina emas, balki butun O'rta Osiyoda nasroniylik markazlaridan hisoblanadi.

A) Urgut tumani B) Kattaqo'rg'on tumani

C) Chelak tumani D) Bulling'ur tumani

6.Ko'kturk nechta harfdan iborat edi?

A) 23-25 harf B) 38-40 harf C) 28-30 harf D) 45-47 harf

7.Qaysi dinda “ko`ktangri» ga sig`inishgan?

A) Islom B) Xristian C) Budda D) Shomonlik

8. Shomonlik dinida Ko'k Tangri sharafiga nima qurbonlik qilingan?

A) Qo`y B) Sigir C) Ot D) Tuya

9.O’rta Osiyoda o’rta asrlarda eng katta shahar qaysi javobda berilgan?

A) Xo’jand B) Buxoro C) Poykand D) Samarqand

10. Arablar davrida hunarmandchilik va savdo-sotiqdan qirqdan bir hissasida ….. olingan.

A) Xiroj B) Zakot C) Jiz'ya D) Ushr

11. Qaysi xalifa murakkab vaziyatni hisobga olib, bo`ysundirilgan yerli xalqlar bilan kelishish siyosatini amalga oshirishga majbur bo'ldi?

A) Umar lbn Abdulaziz B) Muoviya 1

C) Abul Abbos Saffoh D) Marvon 2

12.Yangi yerlarni bundan buyon zabt etishni to'xtatish hamda moliyaviy isloh o'tkazish to'g'risida farmon bergan arab xalifasi kim edi?

A) Umar ibn Abdulaziz B) Muoviya 1

C) Abul Abbos Saffoh D) Marvon 2

13.720-yil Sug’da ko`tarilgan qo'zg'olonga kim boshchilik qilgan?

A)Chag`on B) Hurzod C) Gurak D) Divashtich

14.Panjikentda 720-yilda ko'tarilgan qo zg'olonga kim boshchilik qilgan?

A)Chag'on B) Hurzod C)Gurak D) Divashtich

15.Islom dinini qabul qilganlardan xiroj va juzya soliqlarini olmaslikkka qaror qilgan Xuroson noibi kim edi?

A)Ashros B) Nasr ibn Sayyor

C)Said Xaroshiy D) Said ibn Abdulaziz

16.Moliya isloh oti otkazgan Xuroson noibi kim edi?

A)Ashros B) Nasr ibn Sayyor

C)Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

17.Qaysi Xuroson noibi davrida barcha musulmonlar huquqiy jihatdan tenglashtirilib, yer egasining e`tiqodidan qat`iy nazar xiroj to`lashi shart qilib qo`yildi?

A)Ashros B) Nasr ibn Sayyor

C)Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

18. Mahalliy mulkdorlar bilan yaqin aloqa o'rnatish va ular yordamida mamlakatni itoatda tutishga harakat qilgan Xuroson noibi kim edi?

A)Ashros B) Nasr ibn Sayyor

C)Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

19.Oxirgi Ummaviy xalifa kim edi?

A)Abulabbos Saffoh B) Xalifa Marvon 2

C)Xalifa Mahdiy D) Xalifa Abu Ja'far

20.Ummaviylarning taxtdan ag`darilishi va Abbosiylarning xalifalik taxtini egallashida muhim rol o'ynagan qo`zg`olon rahbari kim edi'

A)Rofe ibn Lays B) Abu Muslim

C)Hoshim ibn Hakim D) Gurak va Divashtich

21. Abbosiylar tomonidan Umaviylarga qanday ayb qo'yildi?

A) Qur'oni Karimni buzib talqin qilishda ayblandi

B) Islom dini va uning arkonlarini bajarmaganlikda ayblandi

C) Rasululloh avlodini qirib tashlashda ayblandi

D) Davlat boshqanshda sustkashlikka yo'l qo'yganlikda ayblandi

22.Abbosiylar targ'iboti uchun Abu Muslim qachon Xurosonga keladi?

A)745-yilda B) 747-yilda

C)746-yilda D) 748-yilda

23. Abu Muslim qachon xalifalik poytaxti bo’lmish Damashq shahrini egalladi?

A) 748-yil B) 750-yil C) 749-yil D) 751-vil

24.Qachon xalifa Marvon 2 taxtdan ag'dariladi?

A)748-yil B) 750-yil C)749-yil D) 751-yil

25.Ummaviylarning xalifalik taxtini egallab turgan yillarini aniqlang.

A) 661-750-yillar B) 777-888-yillar

C) 750-1258-yillar D) 873-1044-yillar

26.Birinchi Abbosiy xalifa kim edi?

A)Abuiabbos Saffox B) Xalifa Marvon 2

C)Xalifa Mahdiy D) Xalifa Abu Ja'far

27.750-yilda qayerda Abbosiylarga qarshi qo'zg'olon bo'lib o'tdi?

A)Samarqandda B) Farg'onada

C)Xorazmda D) Buxoroda

28.Abu Muslim tomonidan yuborilgan harbiy kuch qachon Xitoy qo'shinlariga zarba berib, ularni mamlakat hududidan quvib chiqardi?

A)748-yil B) 750-yil C)749-yil D) 751-yil

29.Abu Muslim qachon o'ldirildi?

A)748-yil B) 753-yil C)751-yil D) 755-yil

30.Muqanna qozg`oloni bo`lib o'tgan yillarni aniqlang.

A)769-774-yillar B) 769-777-yillar

C) 769-771-yillar D) 769-783-yillar

31.Muqannaning asli ismi kim edi?

A)Rofe ibn Lays B) Abuja'far davonaqiy

C)Hoshim ibn Hakim D) Gurak ibn Ashros

32.“Muqanna” so'zining ma`nosini toping.

A)“Yengilmas” B) “Matoga ahor beruvchi”

C)“Niqobdor” D) “Haq din uchun kurashuvchi”

33.Muqannaning qarorgohi qayerda edi?

A)Shavval qishlog'ida B) Robiya saroyida

C)Maxuvon qal'asida D) Som qal'asida

34.Kichik lashkarboshidan vazirlik darajasigacha ko'tarilgan qo'zg'olon rahbari kim edi?

A)Abu Muslim B) Muqanna

C)G'urak D) Rofe ibn Lays

35.Qaysi qo'zg'olon rahbari Mazdak g`oyalariga asoslangan ijtimoiy tenglik va erkin hayotga da'vat etuvchi ta'limotni targ`ib etgan?

A) Abu Muslim B) Muqanna

C) G'urak D) Rofe ibn Lavs

36.“Oq kiyimlilar” qo`zg`oloniga zarba berish uchun xalifa Mansur qachon katta qo’shin jo’natgan edi?

A) 774-yil B) 775-yil C) 773-yil D) 783-yil

37.Muqanna kurashining oxirgi bosqichi …. bo'lib o'tadi.

A)Samarqandda B) Kesh vodiysida

C)Narshax qal'asida D) Marv vohasida

38.Qaysi qo'zg'olon rahbari o'zini yonib turgan tandirga tashlab halok bo'lgan?

A)Abu Muslim B) Muqanna

C)Rofe ibn Lays D) Gurak

39.Muqanna qo'zg'olonining yengilish sababi nima edi?

A) Qo'zg'olonchilar uyushqoqiik bilan harakat qila olmadilar

B) Mulkdor dehqonlar birin-ketin sotqinlik yo'liga o`tib ketdi

C) Qo`zg`olon uzoq cho'zilib, qishloq aholisi darmoni qurigan, charchagan edi

D) Barcha javoblar to'g'ri

40.Asli ismi Hoshim ibn Hakim bo’lgan Muqanna kimning yozishicha “ u ko’p o’qigan, g’oyat ziyrak bo’lib, kimyogarlik, sehr va tilsim ilmlarini o’rgangan, arab va fors tillarini yaxshi bilgan”

A) Narshaxiyning B) Ishtaxriyning

C) ibn Xavqal D) Sadriddin Ayniy

41. “ Muqanna” dramasi muallifi qaysi javobda berilgan?

A) Sadriddin Ayniy B) Hamid Olimjon

C) Oybek D) Mirakarim Osim

42. “ Muqanna isyoni” tarixiy-adabiy ocheriki muallifi qaysi javobda berilgan?

A) Sadriddin Ayniy B) Hamid Olimjon

C) Oybek D) Mirakarim Osim

43.Rofe ibn Lays qo`zg`oloni qachon va qayerda bo`lib o'tdi?

A) 720-yil Buxoroda

B) 783-yil Samarqandda

C)806-yil Samarqandda

D) 961-yil Farg'onada

44.Muqananing Som qal`asidagi qarorgohi qachon qamalga olinadi?

A)775-yilda B) 777-yilda C)776-yilda D) 783-yilda

45.Rofe ibn Lays qo`zg`oloni davrida Xuroson noibi kim edi?

A) Ma'mun B) Amin C) Nasr D) Yahyo

46.Rofe ibn Laysni asir olib, uni xalifaga taslim bo`lishga majbur qilgan Somonxudotning nabiralari kimlar edi?

A)Nasr, Ahmad, Muhammad B) Nuh, Ahmad, Yahyo

C)Ismoil, Nasr, Asad D) Yoqub, Abbos, Ilyos

47.Arab xalifaligining markaziy hokimyati 749-yilga qadar qaysi shaharda joylashgan edi?

A) Damashq B) Bog’dod C) Movaraunnahr D) Buxoro

48.Arab xalifaligida xalifa davlatni boshqarishda kimga tayangan?

A) Amir ul-umoroga B) vazir ul-vuzoroga

C) Devoni ad-darga D) Devoni al-mashriqda

49.Arab xalifaligida turli masalalarni ko’rib chiquvchi kengash nima deb yuritilgan?

A) Amir ul-umoro B) vazir ul-vuzoro

C) Devoni ad-dar D) Devoni al-mashriqda

50.Xalifalikda Movarounnahrga tegishli masalalar qaysi devonda ko’rib chiqilgan?

A) Amir ul-umoro B) vazir ul-vuzoro

C) Devoni ad-dar D) Devoni al-mashriqda

51.Devoni ad-dar nechta devonga bo’lingan?

A) uchta B) to’rtta C) beshta D) ikkita

13-18-Mavzular

1.Qachonga kelib Arab xalifaligi og’ir siyosiy tanglikka uchradi?

A) VII asr oxiri-IX asr boshlari

B) VIII asr oxiri-IX asr boshlari

C) VIII asr oxiri-X asr boshlari

D) X asr oxiri-XI asr boshlari

2.O`g`uzlar davlati tashkil topgan davrlarni aniqlang.

A)VII asr oxiri-X asr о rtalari

B)IX asr oxiri-XI asr boshlari

C)VII asr oxiri-IX asr boshlari

D)IX asr oxiri-X asr boshlari

3.Qorluqlarning poytaxti Chu daryosi bo`yida joylashgan ….. shahri edi.

A)Balx B) Suyob

C)Yangikent D) Bolasog'un

4.O`g`uzlarning poytaxti Yangikent qayerda joylashgan edi?

A)Sirdaryo quyi oqimida B) Amudaryo bo'yida

C)Chu daryosi bo'yida D) Murg'ob daryosi bo'yida

5.Qarluqlar qachon islom dinini qabul qilganlar?

A) IX asr oxirlari B) X asr o'rtalari

C) X asr boshlari D) X asr oxirlari

6.Qarluqlar va o'guzlar VI-VII asrlarda … tarkibida edi.

A)Arab xalifaligi B) Turk hoqonligi

C)Eftaliylar davlati D) Saljuqiylar davlati

7.O'g'uzlar davlati qaysi hududda tashkil topgan?

A) Sirdaryo havzasida va Orol dengizi bo'ylarida

B) Oltoyning g'arbi va Irtish daryosi o'rta oqimida

C) Amudaryoning о rta oqimi va janubiy Turkmanistonda

D) Orol dengizining g'arbi va janubiy Qozog'istonda

8.Qarluqlar davlatida podsholar …. deb yuritilgan.

A) “yabg'u” B) “qog'on”

C) “hoqon” D) “tudun”

9.Qarluqlar qaysi xalqlarning etnogenezida muhim rol o'ynagan.

A)Ozbeklar va tojiklar

B)Turkmanlar va ozarbayjonlar

C)Qoratjalpoqlar va turklar

D)Qozoqlar va qirg'izlar

10.О`g'uzlar qaysi xalqlarning etnogenezida muhini rol o'ynagan'

A)O'zbeklar va tojiklar

B)Turkmanlar va ozarbayjonlar, qoraqalpoqlar

C)O’zbek, qirg’iz, tojik

D)Qozoq, turkman, kurd

11.O`g'uzlar qachon islom dinini qabul qilganlar?

Qarluqlar qachon islom dinini qabul qilganlar?

A) IX asr oxirlari B) X asr

C) XII asr boshlari D) X asr oxirlari

12.. …. Og'uzlar davlati shimoh-sharqdan qo`zg`olgan qipchoqlar tomonidan qaqshatqich zarbaga uchrab bo`linib ketadi.

A)X asrning birinchi choragida

B)XII asrning uchinchi choragida

C)XI asrning ikkinchi choragida

D)X asrning o’rtalarida

13.Arab xalifasi Horunning o'g'illar qaysi javobda to'g'ri berilgan?

A) Abbos va Amin B) Ma'mun va Ja'far

C) Ma'mun va Amin D) Abbos va Ja'far

14.Horun ar-Rashidning o`g`illari оrtasida qaysi yillar toju-taxt uchun kurash bo lib otgan?

A)809-811-yillar B) 809-813-yillar

C) 809-812-yillar D) 809-814-yillar

15.813-yilda Ma'munning xalifalik taxtini egallashiga yordam bergan Hirot viloyatining zodagonlaridan biri kim edi?

A) Tohir ibn Husayin B) Abul Abbos Abdulloh

C) Hakim ibn Ahmad D) Abu Ja far

16.Qachon Tohir ibn Husayn Xuroson va Movaraunnahrning noibi etib tayinlanadi?

A) 820-yilda B) 822-yilda

C) 821-yilda D) 823-yilda

17.Xalifa Ma'mun Somonxudotning nabiralarini ayrim shahar va viloyatlarga noib qilib tayinlaydi. Quyida shu noiblar va ularga berilgan hududlar xato berilgan javobni toping.

A) Nuhga – Samarqand B) Ahmadga - Farg'ona


Download 251.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling