O`zbekstan Respublikasi xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i


Download 458.77 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana27.11.2017
Hajmi458.77 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

jiynalatugin  maydanlari,  xAr  kalay  bAlent  boladi.  Olar  SirdAr`ya  basseyninde  en`  kop  ushiraydi. 

(Narin,  KaradAr`ya,  Pskos,  Shatkal  siyakli  dAr`yalar)  Xisar  dizbeginin`  kubla  janbauirinda  agip 

tu`setugin bir kansha dAr`yalar - Topalan`, Karatau dAr`ya, Kofirnixon (kabilar siyaklilar xam) sol 

tipke  kiredi.  u`shinshi  (xar)  tipindegi  dAr`yalardin`  suu  jiynaliu  maydanlari  Adeuir  pAste  bolip, 

olar tiykarinan mAusimli kar xAm karliklar esabinan toyinadi. MAAn`gi kar xAm muzlardin` u`lesi 

u`lken  emes. Bul tiptegi  dAr`yalardin` agis mugdari jildan jilga ozgerip turadi. Tolisiu dAuiri erte 

mart-may aylarinda bolip otedi. KashkadAr`ya Saigardak Kuvasay Yassi siyaklilar usi tipke kiredi. 

TortinshiU`  (Kar  jauin)  tip  dAr`yalardin`  toyiniuin  da  bAlent  tau  karlari  xAm  muzliklari 

derlik  katnaspaydi.  Lekin  jauin  suulari  baska  tip  dAr`yalarga  karaganda  u`lken  rol`  oynaydi.  Bul 

tiptegi dAr`yalarda agis  jildan jilga ozgerip turadi. Tolisiu dAuiri ju`dA erte (erte bAxArde) bolip 

otedi. Sol sebepli suu jiynaliu maydanlari en` pAs boladi. Axangaran, Aris, Kalas. Sonday-ak Orta 

Aziyada  dAr`yalari  sol  tiptegi  dAr`yalar.  DAAr`yalardin`  toyiniu  xarakteri  Orta  Aziya 

territoriyasindagi mAmleketlerdin` xalik xojaliginda Axmiyetli rol` oynaydi. 

Ortasha  kop  jillik  agis  mugdari  Orta  Aziyada  tiykarinan  klimat  faktorlari  en`  Auele  jauin 

mugdari menen puulaniu mugdarina baylanisli boladi. Kalgan xAmme tAbiyiy-geografik faktorlar-

dAr`ya basseyninin` rel`efi topragi, osimlik katlami xAm geologik du`ziliui ortasha kop jillik agis 

mugdarina,  tiykarinan  jauin  shashin  puulaniu  mugdarina  tAsir  korsetiu  arkali  tAsir  etedi.  Orta 

Aziyada  taularda  ortasha  kop  jillik  agistin`  mugdari  bir  kiyli  emes.  Mol  suuli  menen  u`lke 

kublasindagi  shetki  tau  dizbeklerinin`  kubla  xAm  kubla  batisindagi  shetki  tau  dizbeklerinin` 

janbauirinda  suu  aliushi  dAr`yalari  (Kofirnixon,  Vaxsh  xAm  de  SurxandAr`yanin`  bolsa  ayirim 

jagalari)nin` suu jiynaliu maydanlari ajiralip turadi. Bul jerlerde ortasha bAlentligi q000 m bolgan 

suu  jiynaliu  maydanlarinda  ortasha  agis  moduli  n`0  l/sek  km

g`

  artik  ortasha  bAlentligi  qo`00  m bolgan  suu  jiynaliu  maydanlarinda  bolsa  derlik  o`0  l/sek  km

g`

  jetedi  (tablitsa  Q  a`  karan`)  Orta Aziyada  a`  l/sek  km

g`

  ga  ten`  bolgan  ortasha  agis  moduli  Adette  suu  jiynaliu  shegarasi  ortasha bAlentligi  a`000  metrden  artik  dAr`yalarda  kurgakshil  batis  issik  kol  basseyninde  g`n`00  m 

ushiraydi.  Chu-ili  taulari  xAm  Kara  tau  dizbegi  batis,  Xisar  taui  dizbegi  kubla  janbauirlari  xAm 

chirchik basseyninin` arka batis bolimi Ane sonday orinda esaplanadi. 


  

Tablitsa a`. 

Orta Aziya taularinda ortasha kop jillik kAliplesiui 

  

Territoriyalar Ortasha kop jillik agis moduli km

g`

 da ju`zege keletugin l/s km

g`

 a`. Shetki bAlent taulardin` kubla kubla-batis xAm 

de  batis  janbauirlarinda  q000  m  absolyut 

bAlentlikte 

n`0 


g`.  Chirchik  dAr`yasi  basseyninin`  Arka  batis 

boliminde q000 s absolyut bAlentlikte 

g`0-q0 

q.  Orta  Aziya  xAm  alay  tau  dizbekleri  arka janbauirinda q000 m bAlentlikte 

w-a`g` 


n`.  Ishkeride  jaylaskan  tau  sistemalarinda  (ishki 

Tyan`shan shigis Pamir) 

g`-o` 

  

    

Shul`tstin`  magliumatlarina  karaganda,  Orta  Aziya  tauli  boliminde  orta  esapta  sekundina 

o`000 m

q

 tan artik g` jilga a`u`0 kmq

 ga jakin mugdarda suu payda boladi. Tegislik boliminde bolsa 

sekundina n`900 m

q

 yamasa a`o`o` kmq

 ga jakin mugdarda suu keledi. Baska bir magliumatda Orta 

Aziyanin`  tegislik  bolimi  taulardan  keletugin  dAr`ya  suularinin`  mugdari  a`o`q  km

q

  jAne  Shul`ts bugan a`u` km

q

 jer asti suularin kosadi. Demek, Orta Aziyanin` tegislik boliminde xAr jili taulardan a`w0  km

suu  keledi  eken.  Tau  aldi  tegisliklerine  shigiu  menen  dAr`yalardin`  suuli  dArejesi  tez pAseye  baslaydi.  Sonin`  ushin  dAr`ya  suulari  bul  jerde  koplep  suugariuga  sarplanadi,  ku`shli 

parlanadi xAm jer astina sin`ip ketedi. 

  

DwR`Ya SUUINIn` TEMPERATURASI XwM MUZLAU XwDIYSESI   

Suudin`  temperaturasi  dAr`yalar  omirinde  Axmiyetli  rol`  oynaydi.  DAAr`yalarda  bolatugin 

muzlau  xAdiyseleri  xAm  olarda  kansha  dauam  etiui  suu  organizmlerinin`  jasay  aliui  kobeyiui 

dAr`ya suuin ishiu xAm t.b kop tArepten suudin` temperaturasina baylanisli kop jillik temperaturasi 

dAr`yalardin`  mAn`gi  kar  muzliklardan  shigatugin  jerlerin  de  0°  Atirapinda  bolsa  olardin` 

tegisliklerge  shigiu  orinlari  jakinda  a`0-a`g`°  ti  dAr`yalardin`  tegislikler  boliminde  a`0-a`o`°  ga 

jetedi.  Ayirim  orinlarda  onnan  da  jokari  boliui  mu`mkin.  Suudin`  ortasha  kop  jillik  temperaturasi 

dAr`yalardagi  suu  massivine  dAr`yalarga  tu`setugin  jer  asti  suularinin`  mugdari  temperaturasi  suu temperaturasi olshenetugin orinnin` toyiniu derekleri xAm b baylanisli boladi. DAAr`yalarimiz suui 

iyunda en` issi, dekabrde en` suuik boladi. Suu temperaturasi 0° ga shekem tu`siui xauanin` jAne de 

suuip  bariui  nAtiyjesinde  dAr`yalarda  muzlau  xAdiyseleri  baslanadi.  Orta  Aziya  tauli  muzlau 

xAdiyseleri baslanadi. Orta Aziya tauli boliminde dAr`yalar taslak, Serostana xAm nishabi u`lken 

bolatugin  tez  agadi.  Sonin`  ushin  olarda  (suu  ishine  payda  bolatugin  xAm  suu  betine  kalkip 

shigatugin  muzlar)  agis  xAdiysesi  xarakterli.  Suudin`  muzlaniui  tez.  wmiudAr`ya  xAm  SirdAr`ya 

kubladan  arka  tArepke  agatugin  dAr`yalardin`  tegislik  boliminde  suudin`  muzlau  xAdiysesi  kop 

boladi.  Onin`  ushin  kolay  sharayat  bul  dAr`yalardin`  tomengi  agisinda  korinedi.  u`lkemiz  tiykargi 

dAr`yalarinda  bolatugin  muzlau  xAdiysesi  olardin`  tu`rleri  xAm  dAr`ya  boylap  boliniui  xAm 

dauam etiu uakitlari bir birine park kiladi.  

DAAr`yalardin`  ilay  agislari.  Agislar  suu  jiynaliu  maydanina  tu`sken  jauinlardan  payda 

bolgan  suulardin`  tau  janbauirlari  ju`zesinde  xAm  son`  dAr`ya  ozeklerinde  agiui  uaktinda  mAlim 

dArejede erozion jumisin orinlaushi, yagniy topirak xAm gruppalarga juuip alip ketiui nAtiyjesinde 

payda boladi. Orta Aziya dAr`yalari suuinin` ilayligi pitologik xAm rel`ef shArayati xAm osimlik 

katlaminin` jagdayinan kelip shigip u`lkenin` tauli boliminde tu`rlishe. Balxashkoli basseyni Talas, 

Chu  xAm  issik  kol  xAm  de  Chirchik  basseyninde  dAr`yalar  suui  ilaylik  dArejesi  pAs  0,g`  kg  m

q

 

ayirim  say  xAm  dAr`yalarda  0,q-0,o`  kg  mq

  ka  baradi.  Narin  dAr`yasi  jokari  boliminde  -  0,n`ho` 

kg/m

q

  tomengi  boliminde  -  a`,g`u`  kg/mq

.  KaradAr`yanin`  Fergana  vodiysine  shigatugin  jerinde 

a`,9h  kg  m

q

,  tomengi  boliminde  -  a`,g`o`  kg  mq

.  Zarafshan  vodiysinin`  ilayligi  0,hh0  kg/m

q

  dan 


onin`  jokari  boliminde  a`,wq  kg/m

q

.  KashkadAr`ya  basseyninde  dAr`yalardin`  ilayligi  0,n`g`-q,g` kg  m

q

  (Zarafshan  vodiysi)  ti  kuraydi.  Vaxsh  dAr`yasi  ilayligi  dAr`yanin`  taulardan  shigatugin jerinde n`,a`u` kg/m

q

 ka ten`. Panjdiki bolsa a`,o` kg/mq

 Orta Aziyada en` ilay suuli dAr`yalar bul 

Tu`rkmenstan  dAr`yalari.  Murgab  ilayligi  -  o`,n`  kg/m

q

  Tajandiki  a`,u`  Atrektiki  g`a`-g`g`  kg  mq

 

Murgab  jagalari  Kushkaniki  -  g`h  kg  mq

.  Koshonsaydiki  90  kg/m

q

  dan  xAm  artik.  Jokaridagi nomerlerden korinip turipti Orta Aziya tauli bolimlerinde dAr`yalardin` ilayligi olardin` agiui artip 

baradi.  Bul  jagday  tegisliklerde  dauam  etedi.  Tek  dAr`yalardin`  tomengi  agisinda  agiu  kAbileti 

siyreklep ketiui sebepli suulardin` ilayligi keskin kemeyip ketedi. Orta Aziyanin` dAr`ya tarmaklari 

orografik  belgilerge  karap  u`lke  territoriyasin  maydani  xAm  suu  mugdari  tArepten  bir  birine  ten` 

bolmagan  Aral-Kaspiy  xAm  Balxash  koli  basseyinlerinde  boliu  mu`mkin.  Lekin  xAzirgi  ku`nde 

Aral menen Kaspiy ortasinla xesh kanday baylanis bolmaganligi ushin olardi gArezsiz basseyin dep 

karau  mu`mkin.  Bugan  Tu`rkmenstandagi  “Berk”  dAr`yalar  basseynin  kirgiziu  mu`mkin.  Demek 

Tu`rkistan  dAr`yalarin  tomendegi  n`  gArezsiz  basseynge  boliu  mu`mkin.  Kaspiy  ten`iz  basseyni. 

g`. Tu`rkmenstandagi berk dAr`yalar basseyni q Aral ten`izi basseyni n` Balxash koli basseyni Aral 

ten`izi  basseyni  ozinin`  u`lkenligi  tArepten  jer  sharindagi  berk  basseynler  arasinda  Kaspiy  ten`izi 

basseyninen  keyin  g`  shi  orinda  turadi.  Bul  basseyn  tiykarinan  wmiudAr`ya  menen  SirdAr`ya 

kiredi.  Tu`rkmenstandagi  berk  dAr`yalar  basseyni  tiykarinan  murgab  Tajan  dAr`yalari,  Kaspiy ten`izi basseyni - Atrek dAr`yasi xAm balxash koli basseyni  Ili, Karatal Ak suu dAr`yalari kiredi. 

Orta Aziya dAr`ya tarmaklarinin` ozine tiyisli Alamatlardan biri. Olar bir biri menen baylanispagan 

bolek,  kobinese  mayda  berk  basseynleri  bolinip  ketedi.  Chu,  Talas,  dAr`yalari  xAm  issik  kol 

basseyni  Zarafshan  xAm  KashkadAr`ya  Ane  sol  tu`rdegi  berk  basseynler  bolip  esaplaniladi.  Okiu 

kollanbalarda  xer  kaysi  basseyn  tAripi  beriledi.  Tomendegi  Orta  Aziya  dAr`ya  basseynleri 

tuurisinda masshtablik magliumatlar beremiz. 

  

  

    

  

    

  

Tablitsa g`. Orta Aziyadagi tiykargi dAr`ya basseynlerine tAriypleu 

  

Basseynler Suu jiynaliu 

maydani km

g`

 

Suu jiynaliu maydani payda 

bolatugin ortasha 

agis mugdari 

m

q/sek 

Ortasha agis 

moduli l/sek

g`

 Kaspiy ten`izi (Atrek) 

g`9w00 


g`g` 

0,wn` 


Orta  Aziyadagi  berk  dAr`yalar 

basseyni 

a`9qq00 

g`g`0 


a`,a`n` 

wmiudAr`ya 

g`g`wq00 

g`o`00 


a`a` 

SirdAr`ya 

a`o`0a`00 

a`g`00 


Chu Talas xAm issik kol 

o`0g`00 

qa`0 


h,a` 

Balxash koli 

a`a`9000 

h00 


u`,wg` 

  

  MUZLIKLAR 

  

Orta Aziya territoriyasindagi bAlent taularda tiykarinan a`000 mm den kop ayirim igal xaua jolina  dus  bolgan  janbauirlarda  bolsa  g`000  mm  den  kop  jauin  jauadi.  Tiykarinan  karlardan  ibarat 

bolganligi ushin bul jauinlardin` xAmmesi jaugan jildin` ozinde suu bolip u`lgere almaydi xAm bir 

bolimi keyingi jilga kelip ketedi. Sol tArizde toplanip kalgan eski kar uyumalari jillar otiui menen 

muzliklarga  aylanadi.  Sonin`  ushin  Orta  Aziya  jokari  kurgakshil  klimatka  iye  bolsa  da  onin` 

taularinda  muzliklar  kop  magliumatlarga  karaganda  Orta  Aziya  taularinda  g`o`00  den  artik  iri 

muzliklar bar. Kishkene muzliklardi esapka alsa olardin` sani o`000-wo`00 ge jetedi. Muzliklardin` uliuma maydani a`u`o`u`g` km

g`

 bolip bunnan ho`g`a` kmg`

, Tyanshanda, h0n`a` km

g`

 bolsa o`O` ge jakin  bolimin  bAnt  etedi.  Orta  Aziya  taularinda  muzliklar  suu  zonasi  u`lken  bolip  a`wo`0  km

q

  ka ten`. Bul u`okenin` tauli boliminde payda bolatugin umumiy jillik suu mugdarinan a`a` mArte ziyat. 

u`lke  muzliklari  iriligi  menen  de  ajiralip  turadi.  Olar  top-top  jaylasip  muzlik  komplekslerin  payda 

etedi. 

Tablitsa q Orta Aziyanin` en` u`lken muzliklari 

  

Muzliklar Jaylaskan orni 

uzinligi km 

maydani km

g`

 Fedchenko 

Badaxshan 

ww,h 

90w,0 


Inilchek 

Markaziy Tyan`shan 

u`a`,0 

hg`q,u` 


Pshrush Grsimaylo 

Badaxshan 

qu`,w 

a`u`0,0 


Rednichenko (arka inilgen) 

oraylik Tyan`shan 

qo`,g` 

9h,0 


Garpo 

Badaxshan 

g`w,o` 

a`o`q,w 


u`lken suuik dAr`ya 

arka Oloy dizbegi 

g`o`,g` 

u`9,g` 


Kayin`di 

oraylik Tyan`shan 

g`o` 

h9,9 


Zarafshan 

Zarafshan 

dAr`yasi 

basinda 


g`n`,g` 

a`q9,9 


Sugran 

Badaxshan 

g`n`,o` 

n`h,0 


Pando 

Badaxshan 

g`g`,o` 

o`o`,0 


Geografiya jAmiyeti 

Badaxshan 

g`a`,o` 

ha`,w 


Korjenevskiy 

arka alay dizbeginde 

a`9,o` 

h9,a` 


  

a`)  Ozbasgidromet  magliumatlarga  karaganda  a`99q-j  Pamir  alayda  a`a`o`00  muzlik  bolip 

maydani  wo`00  km

g`

,  kolemi  n`w0  kmq

  ga  ten`.  En`  u`lken  muzlik  oraylik  pamirde  en`  bAlent 

shokkilari  xAm  olarga  jakin  jerlerde  xAm  de  Tyanshanda  Jen`is  xAm  xantAn`ri  shokkilari 

Atirapinda  jaylaskan.  Izertleushiler  pikirinshe  Orta  Aziya  muzliklari  uliuma  kemeyip  barmakta 

lekin sol menen birge bir talay muzliklar belgili dArejede osip barmakta. 

  

KOLLER   

Orta Aziya tegisliklerinde u`lke kollerinin` hu`O` jaylaskanligi sebep Aueli olardin` taulardan 

agip  keletugin  suular  menen  tigiz  baylanisli.  Taulardan  kiyatirgan  dAr`yalardin`  kopshiligi  bas 

dAr`yalarga jetip barmaydi. BAAlki kobinshe tauga jakin jerlerde koller boliu menen tamamlanadi. 

Bul  koller  bolsa  taulardan  kiyatirgan  suulardin`  atmosferaga  puulaniuin  akirina  jetkeredi.  Sonin` 

ushin  u`lkenin`  Kizilkum,  Karakum  shollerine  bir  tamshi  da  agar  suu  barmaydi.  Orta  Aziya  tauli 

boliminde koller kop, lekin bul jerlerde olar tegis emes jaylaskan. Koller tiykarinan g`000-q000 m 

bAlentliklerde  en`  kem  sol  ushin  bul  jerlerde  dAr`yalardin`  sagasi  u`lken  bolganligi  ushin  olar 

ju`dA ten` agadi. Olar koller payda boliuina toskinlik jasaydi. Taulardin` jokari zonalarinda dAr`ya 

vodiylari kobinese tarmagi kem xAm asti ashik bolgan troglardan ibarat. Bul kollerdin` payda boliu ushin kolayli. Bunday koller Narin basseyninin` jokari boliminde Pamirdegi dAr`ya basseynlerinde 

kopshiliginde  mol.  V.  Shul`ts  xAm  R.Mashrapovlardin`  magliumatlarina  karaganda  (a`9u`9)  Orta 

Aziyadagi  ju`zege  kelgen  a`000  nan  artik  koldin`  maydani  a`00  ming  km

g`

  ka  jakin.  Lekin  bul maydannin`  90O`  tek  artigi  Aral  Balxash  xAm  issik  kollerge  tuuri  keledi.  A.Nikitin 

magliumatlarina kore bolsa (a`9hw) Orta Aziyada koller sani o`o`00 bolip, olardin` uliuma maydani 

a`n`o`wa`  km

g`

  ti  iyeleydi.  a`9o`o`-ho`  jillar  arasinda  koller  sani  wa`h0  nen  o`o`00  ge  shekem kemeygen  olardin`  suu  kaddi  maydani  bolsa  wa`h0  km

g`

  tan  a`n`o`wa`  kmg`

  ga  shekem  artkan. 

MAselen bir sarikamis kolge maydani 9a`0 km

g`

 dan g`ho`0 kmg`

 ka shekem artadi. Orta Aziyanin` 

tegislik xAm pAs tau (Kazakstan) territoriyalarinda kollerdin` tiykari iginsiz onsha shukir bolmagan 

koller  bolip  olardin`  kAddi  suu  kolemi  jil  dauaminda  ozgerip  turadi.  Turan  pAstegisligindegi 

kollerdin`  kopshiligin  payda  boliu  arid  klimat  shara  atinda  dAr`yalar  erroziyasi  xAm 

akkumulyatsiyasi  menen  baylanisli.  Bular  eski  ozek  ornindagi  koller,  del`tadagi  koller 

dAr`yalardin` bas dAr`yalarga jetip barmasliginan payda bolgan koller. Bul koller tiykarinan kishi 

bolip,  jagalari  pAs  kamis  penen  kaplangan  boladi.  Tegisliklerde  antropogen  kollerde  kop.  Olar 

tiykarinan  pAs  tegisliklerde  kollektor  drenaj  suularin  jiberip  olardi  toltiriu  nAtiyjesinde  ju`zege 

kelgen.  Sarikamis.  Misal  bola  aladi.  Orta  Aziyanin`  tegislik  boliminde  tektonik  koller  ju`dA  kem 

bolsa  da  barlari  u`lken  koller.  Aral  xAm  Balxash  sol  tiptegi  koller  esaplanadi.  Aral  maydani 

kemeyip barmakta. Ten`iz - kol u`lken jatkiziktin` en` u`lken shukir bolimine iyelegen. Onda TUZ 

kAn  kolindi  duz  shogiui  gu`zetiledi.  Orta  Aziyadagi  tauli  territoriyalarda  en`  iri  koller  tiykarinan 

tektonik  protsessler  tiykarinda  ju`zege  kelgen  shogindi  payda  bolgan.  Bular  issik  kop  sanli  kol, 

shatir  kol,  Kara  kol  bolip  uliuma  alganda  tektonik  koller  sani  taularda  kem.  Tauda  kollerdin` 

kopshiligi morena kollerinen ibarat olar tau muzliklari tomenindegi morenalar menen tosilip kalgan 

bolimleri  boladi.  Taularda  tektonik  ku`shler  nAtiyjesinde  koller  payda  boladi.  Sar§z  jasil  kol 

(Pamirde) Serichelek (Narin basseyninde) Iskender kol. (Zarafshan basseyninde) xAm baska sol jol 

menen payda bolgan Kulama koller ju`dA ozgeriushen` boladi. MAselen a`99h jilda Kubban kolde 

a`9u`q  jilda  Almata  jakininda  Arka  Ili  dizbeginin`  arka  janbauirinda  a`whh  metr  absolyut 

bAlentlikte  jaylaskan  eski  koldin`  u`zilis  xAm  shigip  ketiui  koldin`  bosap  kaliui  misal  bola  aladi. 

Kolden  birden  suu  shigip  ketiui  sel  tu`sip  aladi.  Onin`  xalik  xojaligi  ushin  kansha  ziyanli  ekeni 

mAlim.  MAselenU`  a`9u`u`  jilda  bAxArde  Isfayramsaydan  shikkan  seldi  esleuimiz  mu`mkin. 

Sonin` ushin kol payda bolgan tosikti tosattan suu urip ketiui anik xAm kAuipli bolgan uakitlarda 

kol  suuin  Aste  akirinlik  penen  kolaysiz  rAuishte  agizip  jiberiu,  xAdiyse  aldin  aliu  imkaniyatin 

beredi.  Bugan  misal  a`9u`n`  jili  g`n`  aprel`de  Zarafshan  dAr`yasinda  ju`z  bergen  Ayni  auilinda 

(Samarkandtan  a`n`0  km  shigista)  tau  janbauiri  koship  kulap  tu`siui  nAtiyjesinde  p.b.  tosikti 

(uzinligi wo`0 m eni a`000 m den bAlentligi a`q0-a`o`0 m) kirkip kanal ashildi (u` may a`9u`n` jil) 

xem  onnan  suu  agadi.  Kas  shukirligi  wa`,u`  m  ge  suu  kolemi  90  mln  km

q

  ke  jetken.  Orta  Aziya kolleri  arasinda  shipabaxsh  koller  de  az  emes.  Batis  Tu`rkmenstandagi  mollakarpa,  Fergana  da 

Axsikent, Jizzax shaxri jakininda TUX kAn xAm ten`iz kol sonday koller esaplanadi. 

  

  

    

  

Tablitsa n`. Orta Aziya kolleri xakkinda magliumatlar 

  

Ati maydani 

km

g` 

uzinligi 

km 

En` 


ken` 

jeri km 


Ortasha 

shukirligi 

en` 


shukir 

jeri 


suu 

kolemi 


m

q

 duzliligi 

g/d 


kAddinin` 

bAlentligi 

aral  a`9u`u`  j. shekem a`99n` j. 

a`99u` j. 

u`hqg`a` 

qg`o`00 


q0q00 

n`a`n` 


g`9g` 

a`u` 


u`9 

a`0u`q  a`0-a`a` 

o`q 

Balxash 


a`wh0u` 

u`0o` 


wn` 

o`,u`q 


g`u`,o` 

a`00,q 


a`,u`-o` 

  

Alakol g`n`o`0 

90 


o`0 

  

qn`   

shur 


  

Issik kol 

u`hg`0 

a`hg` 


o`h 

g`w9 


w0g` 

a`wqg` 


o`,h 

a`u`09 


Son kol 

g`9g` 


qq 

a`w 


g`g` 


  

  

a`0a`u` Shatir kol 

a`9o` 


g`q,o` 

a`a`,w 


  

q,h 


  

  

qo`q0 Karakol 

qw0,n` 


g`q,q 

g`q,q 


wa`,u` 

g`qh,g`  g`u`,o` 

  

q9a`n` 


Sar§z a`9a`q j. 

a`9n`u` j. 

n`0 

hh 


  

q,n` 


  

g`w9 


o`0o` 

a` 


a`w 

mlrd m


q

 

    

  

Sari shelek q,h 

w,o` 


a`,n` 

a`0 


g`n`n` 

  

  a`9g`o` 

  

  ORTA AZIYa TERRITORIYaSINIn` JER ASTI SUULARI 

  

Orta  Aziya  territoriyasi  ju`dA  jer  asti  suulari  zapaslarina  iye,  onin`  territoriyasi  bir  kansha  artezion  basseynlerine  ajiratiladi  -  Karakum,  Batis  Orta  Aziya  Torgay,  SirdAr`ya,  Chu  xAm 

baskalari  u`lke  territoriyasinin`  gidrologik  tArepten  g`  bolimge,  yagniy  tauli  tau  aldi  kiyaliklarina 

xAm  de  tegisliklerge  boliu  mu`mkin.  Sonin`  ushin  xAr  bir  bolimnin`  ozine  tiyisli  jer  asti  suulari 

xAm toyiniu derekleri bar. Orta Aziyadan g` kishi gidrologik kishi u`lke-burshalangan taular xAm 

tegisliklerdegi  platformali  artezian  suulari  kishi  u`lkeleri  ju`zege  kelgen.  Taularda  jer  asti  suulari 

tiykarinan  jerde  sin`gen  jauin  suularinan  payda  boladi.  Tau  aldi  kiyaliklarinda  bolsa  sol  jerdin` 

ozinde jumsak jilislar arasina jaksi sin`ip otken suuga taulardan kelgen jer asti suulari da kosiladi. 

Tegisliklerdegi grunt suular bir neshshe tipke bolinedi. 

Birinshi  tipke  kum  xAm  gillerden  kuralgan  alap  xAm  allyuvial  tegisliklerdegi  grunt  suular 

kiredi.  Bul  tiptegi  grunt  suulardin`  tiykargi  toyiniu  deregi  uzaktan  keletugin  tranzit  suular,  ishki suulardin`  roli  onsha  u`lken  emes  Mirza  shol  karshi  sholi.  Fergana,  Zarafshan,  KashkadAr`ya, 

SurxandAr`ya, Chu, Talas, Tajan, Murgab alaplari. wmiudAr`ya xAm SirdAr`ya alaplarindagi grunt 

suular solar esabinan. 

Ekinshi tip kAdimgi strukturani tegisliklerde tikke xalda ushiraytugin jer asti suulari basseyni 

suulari. Birak uzaktan keletugin grunt suuinin` katlamlar aralik suudi, sol tArepten artezian suularin 

payda kiladi. wxmiyeti ju`dA u`lken. Oraylik Fergana, Kurakum xAm Aral boyi Karakumi sholleri, 


Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 458.77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling