O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


Download 481.57 Kb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana26.05.2018
Hajmi481.57 Kb.
1   2   3   4   5   6

 

Bekkemlew ushin sorawlar 

1.

 АQSH ta’lim diziminin’ salistirmali analizin berin’ 

2.

  Avstraliya  ma`mleketinde  bilimlendiriw  diziminin`  du`zilisi  ha`m  onin`  o`zine  ta`n 

o’zgeshelikleri qanday. 

 

A`debiyatlar 

1. I.A.Karimov. Barkamol avlod - O`zbekiston tarrakkietining poydevori.  

2. I.A.Karimov. O`zbekiston kelajagi buyuk davlat. T.: O`zbekiston, 1992. 

3. I.A.Karimov. O`zbekiston XXI asrga intilmoqda. 

4. Jahon mamlakatlari tarixi. 

    


    

    


    

    


 

8. Orayliq Aziya ma`mleketlerinde ta`lim-ta`rbiyanin` o`zine ta`n o`zgeshelikleri 

J O B A S I: 

1 Ta`limninn` du`zilisi ha`m onin` o`zine ta’n ta`repleri. 

2. Qazaqstan, Tu`rkmenstan, Tajigistan ta`lim sistemasi. 

3.O`zbekstan Respublikasi xaliq bilimlendiriw sistemasi. 

 

 

Tayanish tu`sinikler: 

Orayliq  Aziya  ma`mleketleri,  Qazaqstan,  Tu`rkmenstan,  Tajigistan  ta`lim  sistemasina 

salistirmali analiz, O`zbekstan Respublikasi xaliq bilimlendiriw sistemasi 

 

Bu`gingi xaliq bilimlendiriwi joqarg`i qa`niygeli, isbilermen, sonin` menen birge joqari a`dep  ikramliliq  pa`ziyletlerdi  boyinda  ja`mlegen,  ma`de-niyatli  isenimge  iye,    ruwxiy  ha`m 

ag`artiwshiliq  jag`inan  jetik  o`z  betinshe  pikirleytug`in  ha`m  bahalay  alatug`in  jeke  adamdi 

ta`rbiyalawg`a qaratilg`an. 

1992  jili  G`Bilimlendiriw  haqqindaG`  g`i  nizam  qabil  etilgennen  keyin  6  jil  ishinde 

ta`lim ta`rbiyadag`i reformalardi a`melge asiriw boyinsha aytar-liqtay jumislar orinlandi.  

Mektepgi shekemgi ta`rbiya tarmag`inda u`lken o`zgerisler ju`z berdi. Respublikamizda 

G`Shan`araq baqshalarG`, G`Baqsha mektepG`, kompleksleri quril-di. Ilgeri waqitlari balalar 

baqshalari  tiykarinan  ata-analardin`  sotsial-liq  xizmetlerine    qolayli  sharayatlardi  jaratiwg`a 

g`ana  xizmet  etken  bolsa,  bu`gingi  ku`nde  ol  balalardi  mektep  basqishina  tayarlap  beriwin 

tiykarg`i  bilimlendiriw  ma`kemesi  bolip  kaldi.  Ma`mleketimizde  9  jilliq  tayanish,  11  jilliq 

uliwma  orta  bilim  engizildi.  Gimnaziya,  litsey,  kolledj  siyaqli  jan`a  tiptegi  bilimlendiriw 

mekemeleri jumis basladi. 

Biraq,  1992  jilda  qabil  etilgen  G`Bilimlendiriw  haqqindag`iG`  nizamdi  belgilengen 

ta`rtip  ha`m  qag`iydalar  jedel  pa`t  penen  rawajlanip  atirg`an  ja`m-iyetimizdin`  talap  ha`m 

za`ru`rliginen  keyin  kalip  kiyatirg`anlig`i  seziledi.  A`meldegi  bilimlendiriw  sistemalarinin` 

eskirgenligi,  9  klassti  pitkerip  tayanish  bilimin  iyelep  atirg`an  ha`tte,  11  klassti  pitkergen 

oqiwshilardin`  ko`pshilik  bo`legi  oqiw  ha`m  jumis  penen  ta`miynlenbegen,  jeke  adam, 

ma`mleket,  ja`miyet  ma`pleri  menen  kadrlar  tayarlawdin`  sistemasi  arasinda  muwapiq 

kelmewshiliktin` payda  bolg`anlig`i, oqiwshilardin` ma`pleri ha`m mu`mkinshi-likleri menen 

esaplasiw  bilimlendiriw  sistemalarina  ma`mleketlik  o`lshem-lerdin`  toliq  kiritilmegenligi,  

oqiwshilardin`  erkin  pikirlew  ko`leminin`  tayarlig`i,  milliy  pedagogikamiz  ha`m  shet  el 

ta`jiriybelerinin`  bilimlen-diriw  a`meliyatina  a`stelik  penen  engizilip  atirg`anlig`i  siyaqli 

kemshilikler  usilardan  esaplanadi.  Usi  za`ru`rliklerdi  esapka  alg`an  xalda  ma`mleketimizde 

bilimlendiriwdi  tu`p  tiykarinan  reformalaw  za`ru`r  bolip  kaldi.  Usi  maksette  respublikamiz-

din`  buring`isinan  keskin  o`zgeshelenetug`in  jan`a  G`Bilimlendiriw  haqqin-dag`iG`  nizamdi 

G`Kadrlar  tayarlawdin`  milliy  bag`darlamasinin`G`  joybarlari  islep  shig`ildi  ha`m  baspa 

so`zde  ja`riyalandi.  Na`tiyjede  O`zbekstan  Respub-likasi  Oliy  Ma`jilisinin`  1-shi  shaqiriq  IX 

sessiyasinda 1997 jil 29 avgustta bul joybardi tastiyqladi. 

Bul  hu`jjetlerde  jaqin  7-8  jil  ishinde  bilimlendiriw  tarawinda  a`melge  asiriliwi  tiyis 

bolg`an  aktual` ha`m juwapkerli jumislar ko`zde tutilg`an. Olar G`Bilimlendiriw haqqindaG` 

g`i  nizamnin`  uliwma  ha`m  juwmaqlawshi  rejelerinen  basqa  g`a`rezsiz,  biraq  logikaliq  bir 

biren  tig`iz  baylanisli  bolg`an  4  bap  ha`m  onin`  quramindag`i  34  stat`yalar  arkali  ta`riyplep 

beriledi. Bul hu`jjet bilimlendiriwimizdin` jan`a a`sir basindag`i haqiqiy kepili bolip qaldi.  

Kadrlar  tayarlawdin`  milliy  bag`dlarlamasi  bolsa  ma`mleketimizdin`  usi  a`hmiyetli 

ma`selege baylanisli siyasatinin` strategiyaliq tiykari bolip ol bilimlendiriw bir pu`tin sistema 

sipatinda  rawajlanidriwg`a  usi  tiykarda  ja`miyetlik  turmistag`i  ha`r  ta`repleme  kamal  tapkan 

jan`a belsendi jeke adamdi qa`liplestiriwge xizmet etedi. 


Kadrlar  tayarlawdin`  milliy  bag`darlamasinda  bilimlendiriw  sistemala-rinda  onin` 

mazmuninda  da  basqariw  ha`m  rawajlandiriwda  da  ha`tte  onin`  ta`miynleniwinde  de  tu`p 

tiykarinan reformalaw ko`zde tutilg`an. 

Atap  aytqanda  ol  baslang`ish  ta`lim  orta  akademiyasinin`  ka`sip  o`ner  bi-limlendiriwi 

quraminda  a`melge  asiilatug`in  boldi.  Bul  quram  oqiwshilar-din`  baslang`ish  ta`limde  4  jil, 

tayanish  ta`liminde  5  jil  bilim  aliwlarin  belgileydi.  Bilimlendiriw  sistemasinin`  bul  eki 

basqishi  ma`jbu`riy  bolip  sorn`g`i  u`sh  jilliq  basqish  iqtiyariy  ma`jbu`riy  (akademiyaliq 

litseyler) ha`m o`ner bilimi (ka`sip o`ner kolledjleri) ko`rinisinde a`mselge asiriladi. 

Bilimlendiriw  sistemasinin`  ush  jilliq  basqishi  jan`a  bag`dar  bolip,  akademiyaliq 

litseyler  oqiwshilardin`  uqibi,  zeyinin  esapka  alg`an  xalda  ilim  negizlerin  teren`lestirgen 

bag`darlang`an xalda u`yretiwdi ta`minleydi. Ka`sip o`ner kolledjleri bolsa ha`r bir oqiwshig`a 

orta mag`liwmat beriw menen birge olarg`a jergilikli `alaplardi esapka alg`an xalda ba`sekige 

shidamli bolg`an ka`sip o`ner beredi. 

Orta  bilimnin`  bul  tarmag`i  ta`limnin`  sho`lkemlestiriw  ta`repleri,    pedagoglardin` 

da`rejesi  oqiw  orinlarinin`  u`skeneleniwi  ha`m  olardin`  ilimiy  metodikaliq  ta`minleniw 

da`rejesi  menen  ha`zirgi  shekem  bolip  kelgen  o`ner  bilim  oqiw  orinlarinan  keskin 

o`zgeshelenedi.  Ka`sip  o`ner  kolledjlerinde  oqiwshilarg`a  ka`siplik  o`nerler  u`yretilip,  onin` 

pitkeriwshileri joqari ka`sip mamanlig`ina iye boladi. 

Biz  joqarida  bilimlendiriw  sistemasindag`i  u`shinshi  basqishti  iqtiyariy  ma`jbu`riy  dep 

atadiq.  Onin`  iqtiyarilig`i  oqiwshilar  o`z  uqiplari  ha`m  qizig`iwlarina  qarata  joqaridag`i  eki 

bag`dardan birewin akademiyaliq litseyler yamasa ka`sip o`ner kolledjlerinde tanlap aladi. 

Ma`jbu`riyligi  sonnan  ibarat,  oqiwshilar  akademiyaliq  bag`itta  yamasa  ka`sip  o`ner 

bag`darinda bilim, uqip aliwg`a ma`jbu`r. 

Orta  arnawli  bilimnin`  ha`r  eki  bag`darinda  da  jaslarg`a  ma`mleketli  o`lshemler 

tiykarinda  ta`lim  beriledi.  Pitkeriwshiler  joqari  oqiw  orinlarina  kabillawda  ten  huqiqqa  iye 

boladi.  

Joqarida  aytip  o`tilgenler  menen  bir  qatarda  bag`darlamada  bilimlen-diriw  sistemasin 

demokratiyalastiriw,  gumanizatsiyalaw,  ta`lim  menen  ta`rbiya-nin`  birligin  ta`minlew, 

olardin` u`zliksizlik printsiplerin ornatiw boyin-sha da ayirim puntkler orin alg`an.  

Bul  printsipler  bilimlendiriwmizde  ayriqsha  sanaliliq  ha`m  poten-tsial`  bag`ishlaydi, 

na`tijede  oqiw  ta`rbiya  jumislarimiz  ta`n  aling`an  xaliq  araliq  atalap  ha`m  olshemlerge 

tenlesedi. Oqiw ta`rbiya protsesin respubli-kamizda joqaridag`i ta`rtipte sho`lkemlestiriw toliq 

ma`nisinde o`zbek milliy modeli esaplanadi. Atalg`an bag`darlama basqishpa basqish a`melge 

asiriladi. 1-shi basqish o`tiw da`wiri bolip, 1997-2001 jillarg`a mo`lsherlengen. Bul  basqishta 

bilim beriwdegi aldin`g`i ta`jiriybelerdi saqlap qalg`an xalda  bag`darlamaliq jan`alilqa ha`m 

o`lshemlik  huqiqiy,  ilimiy  metodikaliq,  materialliq-finans  tiykarlari  jaratiladi,  bilim  beriwdi 

jetilisti-riwdin` za`ru`rli shar-sharayatlari menen islep shig`iladi.  

2-shi  basqish  2001-2005  jillarg`a  molsherlengen  bolip,  bul  da`wir  bag`dar-lamani 

kadrlar  tayarlawdin`  monitoring  sistemasindag`i  ideyalar  ha`m  jag`day-lardin`  na`tiyjeliligin 

ta`miynlewshi  faktorlar,  miynet  bazari,  ja`miyetlik  ekonomikaliq  rawajlaniwdi  esapka  alg`an 

xalda toliqtiriladi. Bul basqish belgilewshi basqish boladi.  

3-shi basqish  2005 jil ha`m onnan keyingi jillardi o`z ishine aladi. Bul  jillarda kadrlar 

tayarlaw  sistemalari  erisilgen  da`slepki  na`tiyjeler,  juwmaqlar  ta`jiriybeler  tiykarinda 

jetilistiriledi.  Olardi  na`tiyjelik  ekonomikaliq  jag`dayg`a  sa`ykeslendiriw,  jetilistiriw  da`wiri 

bolip o`tedi.  

Bag`darlamada  belgilengen  waziypalar  orinlang`annan  son`  to`mendegi  na`tiyjelerge 

erisiw ku`tilmekte: 


-reformalardin`  ma`nisin  toliq  an`laytug`in,  olardi  a`melge  asiriw  protsessinde  jedel 

katnasatug`in,  zaman  talaplarina  juwap    beretug`in,  ka`sip-sheberligi  joqari  bolg`an  kadrlar 

qurami qa`liplesedi. 

-Milliy ha`m ruwxiy qa`diriyatlarimizdi o`zine puxta ja`mlep alg`an ta`lim ta`rbiya sistemasi 

jolg`a qoyiladi:  

-

 Aymaqlar  ha`r  qiyli  tarawlardin`  maman  kadrlarg`a  bolg`an  talaplari 

kanaatlandiriladi. 

-

 

Oqiw jaslarg`a sapasiz bilim ha`m ta`rbiya beriwge jol qoyilmaydi. -

 

Xaliqtin` ha`r qiyli sotsialliq katlamlarinin` aymaqliliq ha`m mil-liy belgilerin esapka alg`an xalda olardin` biliim aliwg`a degen talaplari kanaatlandiriladi. 

-

 G`Intelektual  menshikG`  ma`mlkettin`  g`a`ziynesine  tu`sirim  keltiriwshi 

derekke aylanadi.  

-

 

Ilim ha`m pa`nnin` jedel rawajlaniwi na`tiyjesinde ekonomikaliq rawajlang`an ja`miyet  du`ziledi  ha`m  pu`tkil  du`n`yanin`  rawajlang`an  ma`mleketle-rinin` 

ulli integratsiyalaniw protsessi a`melge asadi. 

XX a`sirdin` aqiri ha`m XXI a`sirdin` baslarinda ta`lim-ta`rbiya jumis-larin reformalaw 

boyinsha u`lken waziypalar turg`anlig`i ko`rinip tur. 

G`Bilimlendiriw  haqqindag`iG`  nizam,  G`Kadrlar  tayarlawdin`  milliy  bag`-

darlamasinG`  da  belgilengen  waziypalar  o`zinin`  ko`lemi  jag`inan  u`lken  qura-mali,  sonin` 

menen birge ruwxlandiriwshi waziypalar esaplanadi.  

Bul  eki  hu`jjet`tte  begilengen  talaplardi  toliq  orinlaw  ushin  a`debiyat,  ko`rkem  o`ner, 

ta`lim-ta`rbiya,  ma`deniyat,  ilim,  pa`n,  ka`sip-o`ner,  h.t.b  tarawlardin`  birgeliktegi  ku`sh 

saliwlari,  do`retiwshilik  ha`m  oy  pikirlerin  birlestiriw-leri  za`ru`r.  Sonda  g`ana  aldimizg`a 

qoyilg`an waziypalar tabisli orinlanadi. 

O`zbekstan  g`a`rezsizlikke  erisemen  degenshe  ta`lim  ha`m  ta`rbiya  isleri  pu`tkilley 

ustaz, oqitiwshi ha`m pedagoglarg`a ju`klegen edi.  

Ta`lim  ta`rbiya    isi  menen  pu`tkil  ja`miyet  ag`zalari  shug`illaniwi  kerek  ekenligin 

ta`jiriybe  ko`rsetti.  Usi  waqitqa  shekem  xaliq  xojalig`inin`  tu`rli  tarawlarinda  qa`niyge 

tayarlaytug`in joqari oqiw orindlarinda ta`lim ta`rbiya sirlarin u`yretetug`in pedagogika pa`ni 

o`tilmeytug`in edi. 

Buni Prezidentimiz I.A.Karimov teren` tu`singen tu`rde ja`miyetimiz g`a`-rezsizliginin` 

birinshi jillarinan baslap barliq joqari oqiw orinlarin-da pedagogika pa`nin o`tiwdi ma`sla`ha`t 

etti. 


Joqari  ha`m  orta  arnawli  bilimlendiriw  ministrliginin`  1996  jil  7  av-gustag`i  189  sanli 

buyrig`ina  muwapiq  xaliq  xojalig`ina  qa`niygeler  tayarlay-tug`in  barliq  joqari  oqiw 

orinlarinda pedagogika rpa`ni oqitila basladi. 

G`Bilimlendiriw  haqqindag`iG`  nizamda  G`O`zbekstan  Respublikasi  bilim-lendiriw 

haqqindag`i  siyasati  uliwmainsaniyliq  qa`diriyatlardi,  xaliqtin`  tariyxiy  ta`jiriybesin, 

ma`deniyat  ha`m  pa`n  boyinsha  ko`p  a`sirlik  qag`iydalar-di,  ja`miyettin`  keleshektegi 

rawajlaniwin esapka alg`an halda ju`rgizediG` - delingen. G`Bu`gin aldimizda sonday tariyxiy 

imkaniyat  payda  boldi  dedi  Prezident  I.A.karimov  -  biz  basip  o`tken  jolimizdi  oylana  otirip 

bahalap,  milliy  ma`mleketimiz  tiykarlarin  aniqlap,  ulli  ma`deniyatimiz  tamirlarina,a`yyemgi 

miyrasimiz  tiykarlana  qaytip,  o`tmishtegi  bay  ha`diyselerdi  jan`a  ja`miyet  qurilisina  sawg`a 

etiwimiz kerekG`. 

(I.A.Karimov  G`Uzbekistonning  siesiy  ijtimoyi  va  iqtisodiy  istikbolining  asosiy 

tamoyillariG` T. Uzb-n 95,  9 bet) 

Prezidentimizdin`  bul  so`zlerdi  barliq  sotsialliq  tarawlardi  islep    atirg`anlar,  sonin` 

ishinde bilimdanlar ushin metodologiyaliq tiykar. 


Biz  totalitarliq  pedagogikadan  pu`tkilley  waz  keship,  sol  waqittan  ja`miyetke  xizmet 

etip  kelgen  pedagogikani  tu`p-tiykarinan  o`zgertiwimiz  kerek.  endi  biz  o`zimizdin`  milliy 

qa`diriyatlarimizdin`  tiykarinda  du`zilgen  mil-liy  pedagogikamizdi  rawajlandiriwimiz  kerek. 

G`Ta`lim-ta`rbiya  tiykarlari  haqqinda  so`z  eter  ekenbiz  degen  edi  I.A.Karimov,-  onin` 

mazmuni  haqqinda  ko`p  aytiwimiz  mu`mkin:  bizge  tek  g`ana  pitkeriwshelire  emes,  al 

mektepte  ta`-lim  ta`rbiya  alg`an  insanlar  kerek...  Demokratiyaliq  ja`miyette  balalar,  uliwma 

ha`r bir insan erkin pikirleytug`in etip ta`rbiyalanadiG` (I.A.Karimov G`Barkamol avlod Uzb-

n tarakkietining poydevoriG` T. G`SharqG`-97, 9 bet) 

G`Men  barliq  waqitta  bir  shinliqti  atap  ko`rsetemen  dedi  Prezidenti-miz  I.A.Karimiov 

bizin` keleshegimiz, bizin` en` bir u`lken u`mitimiz, qolap quwatlaytug`in tiregimiz bul o`sip 

kiyatirg`an  jas  a`wlad.  Men  o`zimnin`  ta`g`di-rimdi  de,  bizin`  elimizdin`  ta`g`dirin  de  ha`m 

onin` kelesheginde usi jaslarda, olardin` ashiq kewlinde, erkin oylawinda, bekkem iseniminde 

ha`m ayqin ko`z-qarasinda ko`remiz. 

Adam  bilimdi  qanshelli  teren`  iyelese  ha`m  de  bul  bilimlerdi  a`melde  qan-shelli  ko`p 

qollansa,  onin`  ruwxiylig`i  sonshelli  bay  ha`m  bekkem    boadi.  Bul  boyinsha  Prezidentimiz 

bilay  degen:  G`Tek  g`ana  bilimli,  ruwxiy  ku`shli  ja`-miyet  g`ana  demokratiyaliq  

rawajlaniwdin` barliq sharayatlarin qa`dirley ala-di, al kerisinshe bilimi az, sawatsiz adamlar 

avtoritarizmdi ha`m totalitar du`zimdi maqul ko`retug`inin o`mirdin` o`zi ko`rsetip atirG`. 

Jedellik  penen  rawajlanip  baratirg`in  g`a`rezsiz  respublikamizda  huqi-qiy  ma`mleket 

ha`m puxaraliq ja`miyet quriw siyaqli ma`seleler tikkeley  jas-larimizdin` belsene qatnasiwina 

baylanisli  bolmaqta.  G`Ha`r  bir  el,  ha`r  bir  hukimet  tek  o`zinin`  jer  asti,  jer  usti  bayliqlari, 

a`skeriy  qariwi,  o`ndirislik  mu`mkinshiligi  menen  g`ana  abroyli  ha`m  qu`diretli  emes,  al 

birinshi  gezekte  o`z  elinin`  joqari  ma`deniyati,  ruwxiylig`i,  sawatlilig`i  sonin`  na`tiyjesinde 

joqari  mazmunlilig`i  menen  ku`shli  ha`m  qu`diretli.  Sebebi  bul  pa`ziyletler  millet  ha`m 

adamnin`  qa`dir  qimbatin,  eldin`  patriotlik,xaliqtin`  awizbirshiligi  menen  milliy  maqtanishin 

qa`liples-tiredi  ha`m  bekkemleydiG`-degen  edi  Prezidentimiz  I.A.Karimov  Oliy  Ma`ji-listin` 

IX sessiyasinda. 

Sonliqtan 

da 

bizin` 


elimizde 

g`a`rezsizliktin` 

birinshi 

ku`ninen 

baslap-aq 

ruwxiylig`imizdi  qayta  tiklew  ha`m  rawajlandiriw,  milliy  bilimlikti  du`ziw  ha`m  jetilistiriw, 

onin`  milliy  tiykarin  bekkemlew  menen  bir  qatarda  du`n`yaliq  standart  da`rejesine  ko`teriw, 

solay  etip  jan`alaniwshiliq  talabina  sa`ykes  is  alip  bariw  jolg`a  qoyildi.  Bunin`  tiykari 

jaslarimizdi    milliy  qa`diriyatlarimizg`a  ta`n  bolg`an  salamatli,  aqilli,  sipayi,  simbatli  etip 

ta`rbiyalaw ushin ha`r ta`repleme g`amxorliq ekenligin ko`rsetti. 

 

 

Bekkemlew ushin sorawlar 

1.

 Orayliq  Aziya  ma`mleketlerinen  Qazaqstan  ta`lim  sistemasina  salistirmali  analiz 

jasaw 


2.

 

Tu`rkmenstan ta`lim sistemasinin’ o`zine ta`n o`zgeshelikleri 3.

 

Tajigistan ta`lim sistemasina salistirmali analiz jasaw  4.

 

O`zbekstan Respublikasi 

xaliq 


bilimlendiriw 

sistemasinin’ 

o`zine 

ta`n 


o`zgeshelikleri 

 

A`debiyatlar 

1. I.A.Karimov. Barkamol avlod - O`zbekiston tarrakkietining poydevori.  

2. I.A.Karimov. O`zbekiston kelajagi buyuk davlat. T.: O`zbekiston, 1992. 

3. I.A.Karimov. O`zbekiston XXI asrga intilmoqda. 

4. Jahon mamlakatlari tarixi.  

Katalog: lektions -> pedagogika%20ham%20psixologiya -> Salistiriw%20Ped
Salistiriw%20Ped -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O’zbekiston respublikasi xalq ta`limi vazirligi
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
pedagogika%20ham%20psixologiya -> Xalq pеdagogikasi

Download 481.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling