O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


Download 452.46 Kb.
Pdf ko'rish
bet3/6
Sana14.08.2018
Hajmi452.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Qalalar aglomeratsiyasi 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

1. Qalalar aglomeratsiyasi 

2. Aglomeratsiyalardin` payda boliwi 

3. Megapolislar, millioner qalalar 

 

O`ndirislik ku`shlerdin` rawajlaniwi ha`m ornalasiwi, tiykarinan sa`wlelengen na`tiyjede tu`rli funktsional tip ha`m iri qalalardin` bir orinda guj jag`dayda ornalasqan ko`rinisini ju`zege 

keledi, olarda ilimiy a`debiyatlarda qala aglomeratsiyasi dep ta`riypleydi. 

«Aglomeratsiya»

 so`zi 


geologiyadag`i  «aglomerat»ti  esletedi.  Yag`niy  bir  territoriyada  tu`p  bolip  ornalasqanlig`in 

an`latadi,  ekonomikadiq  ha`m  a`sirese  batista  rawajlang`an  logikaliq  ekonomikada  bolsa  sanaat 

aglomeratsiyasi-sanaat ka`rxanalarinin` bir tegiste toplang`anliginbildiriwshi tu`sinik bar. Sog`an 

sa`ykes ra`wishte aglomeratsion printsip ha`m aglomeratsion effekt (na`tiyjelilik) ma`nisi bar. 

Aglomeratsiyanin`  ju`zege  keliwi  shamalap  to`mendegi  sxemada  (ta`rtipte)  a`melge 

asadi.  Qolay  ekonom  geografiyaliq  ornina  iye  bolg`an  sayin  iri  qalag`a  aylanip  bara  beredi. 

Sebebi,  jan`a-jan`a  sanaat  ka`rxanalari,  xizmet  ko`rsetiw  oraylari,  joqari  oqiw  orinlari,  finans-

bank  sho`lkemleri  ha`m  basqalardi  tartaberdi.  Bul  paytta  qalanin`  tartiw  ku`shi,  orayg`a 

umtiliwshi ha`reket avjda boladi. 

Qalalardin`  jayilip  ketiwi,  kimmatni  awil  xojaliq  jerleri  esabinan  ken`eyiwi  belgili 

da`rejege  shekem  dawam  etip  bara  beredi.  Keyinshelli  qala  territoriyasinin`  sheksiz  ken`eyiwi 

toqtap  «qaladi»,  ol  taw  ha`m  da`r`ya,  ma`mleket  shegarasi  yaki  ten`iz  ta`rizli  tu`siniklerge  dus 

keledi,  qala  ishinde  bolsa  u`y-jay,  transport,  ekologiya  mashqalalari  keskinlesedi.  Na`tiyjede 

o`zine  ta`n  «revolyutsion  jag`day»  ju`zege  keledi:  iri  qala  sharayati,  onin`  pa`n-texnika, 

infrastruktura  da`rejesi  o`zine  jan`a-jan`a  ka`rxanalardi  ja`lb  etedi,  biraq  joqaridag`i 

qiyinshiliqlar buni sheklep qoyadi. A`ne sonday ta`rtipte, iri qalag`a jaqin orinda oni toltiriwshi, 

qa`nigelestirilgen  qala  ha`m  kishi  qalalar  ju`zege  keldi.  Bunday  «joldas»  qalalarda  orayliq  qala 

talaban  qandiriwshi  yaki  og`an  xizmet  qiliwshi  ob`ektler  ornalasadi.  Solay  etip,  iri  qala  o`z 

ra`smiy  shegarasinan  shig`adi,  mug`dar  o`zgeriwi  sipat  o`zgeriwine  o`tedi,  territoriyaliq 

sa`wleleniw o`z ko`rinisin o`zgertedi ha`m qalalardin` territoriyaliq toplami payda boladi.  

Qala aglomeratsiyasinin` rawajlaniwi ushin to`mendegi sha`rt ha`m sharayatlar za`ru`r: 

- a`lbette bir yaki eki iri qala boliwi kerek; 

- onin` a`tirapinda keminde eki qala ha`m qalalar boliwi sha`rt; 


- orayliq qala (aglomeratsiya yadrosi) ha`m joldas ma`nziller arasindag`i araliq en` ko`bi 

eki saatliq waqit aynalasinda boliwi kerek; 

-  aglomeratsiya  qala  ha`m  kishi  qalalar  arasinda  «aymaq»  baylanisi  boladi,  mayatnik 

ta`rizli (

tebranma

) migratsiya rawajlang`an boliwi sha`rt; 

-  joldas  qalalarda  en`  Kemi  aglomeratsiya  aymag`inin`  10  payizi  ornalasqan  boliwi 

za`ru`r ha`m t.b. 

Bunnan  ko`rinip  turipti,  aglomeratsiyalar  ha`r  qanday  sharayatda  da  ju`zege  kele 

bermeydi;  ju`da`  ko`p  qalalar  bolsa-da,  olar  arasinda  aglomeratsiya  quraytug`in  oray  bolmasa, 

yaki kerisinshe, iri qala bir o`zi bolsa bunday jag`dayda aglomeratsiya qa`liplespeydi. Ma`selen, 

Jizzax-u  u`lken  qala,  lekin  onin`  a`tirapinda  qalalar  kem;  Nawaida  da  jag`day  sonday,  yaki 

Shaxrisabz-bul  jerda  Kitap,    Yakkabog`  ha`m  basqa  qalalar  da  bar,  biraq  Shaxrisabzdin`  o`zi 

aglomeratsiya payda qiliw qu`direti pa`s. 

Aglomeratsiyalar  bir  orayli  (monotsentrik)  ha`m  ko`p  orayli  (politsentrik)  boladi. 

Ferg`ana-Marg`ilon,  Angren-Almaliq  aglomeratsiyalar  eki  orayli  esaplanadi,  Tashkent, 

Samarkand,  Andijan,  Namangan,  Qarshi,  No`kis,  U`rgensh  ha`m  basqa  aglomeratsiyalar  bir  iri 

qala a`tirapinda ju`zege kelgen. 

 

Aglomeratsiyalardin`  sirtqi  ko`rinisi  (konfiguratsiyasi)  da  tu`rlishe:  aynala  ta`rizli, lentata`rizli,  sozilmali,  amfibiyag`a  uqsas  boladi.  Bul  sol  orinnin`  jer  u`sti  du`zilisi,  transport 

sistemasi,  gidrografiyasina  baylanisli.  A`dette,  iri  da`r`yalar  boyinda  rawajlang`an 

aglomeratsiyalar  50-70  ha`m  ha`tte  100  km-ge  sozilip  ketedi  (Volgograd,  Krivoy  Rog,  Bratsk 

aglomeratsiyalari).  Ha`r  qaysi  aglomeratsiyanin`  tariyxiy  geografiyaliq  orni,  tiykari  boladi. 

Ma`selen, respublikamizda en` iri Tashkent aglomeratsiyasi (ol 30 g`a jaqin qala ha`m awillardi 

birlestiredi)  Shirshiq  da`r`yasi  tiykarinda  ju`zege  kelgen.  Sol  sebepte  bolsa  kerek,  ol  biraz  arqa 

shig`istana qubla batisqa sozilg`an. 

 

O`zbekstan  (ha`m  Orta  Aziya)  aglomeratsiyalari  o`zine  ta`n  logikaliq  qasiyetlerge  iye. Olar  tiykarinan  taw  aldi  territoriyalarda  suwg`arma  diyxanshiliq  orinlarindaelektr  transporti 

ju`da`  a`ste  rawajlang`an,  a`tirapin  awil  xojaliq  eginleri  menen  oralg`an  sharayatda  ju`zege 

kelgen.  Moxiyatan:  bizdin`  aglomeratsiyalar  qala  emes,  ba`lkim  qala  –  awil  aglomeratsiyalar 

bolip tabiladi. 

 

Eger  qala  ha`m  kishi  qalalar,  o`z-ara  territoriyaliq  tutasip,  qosilip  ketse,  ol  jag`dayda u`lken qala ju`zege keledi, olardi konurbatsiya dep ataydi. (London, Rur ha`wzesi konurbatsiyasi 

h.t.b.).  Biraq,  konurbatsiya  da  aglomeratsiyalardin`  bir  ko`rinisi,  ko`rinisi  bolsada,  ha`r  qanday 

aglomeratsiya da konurbatsiya emes. 

 

Qalalar  territoriyaliq  birlespesinin`  ja`ne  bir  quramali  ko`rinisi  megalopolislar  bolip tabiladi. (Usi tu`sinikti pa`nge Amerikali alim Jan Gottman 50-jillarda kiritken). Megalopolislar 

aglomeratsiyalardin`  o`z-ara  qosilip  ketiwi  na`tiyjesinde  ju`zege  keledi.  Ma`selen,  Bosvash 

(Boston-Vashington),  Chigpits  (Chikago-Pitsburg,  Tokio-Iokogama  ha`m  basqa  megalopolislar 

bar. 

 

O`zimizdin` Fergana alabinda da aymaqliq jaylasiwinin` o`zine ko`rinisi ju`zege kelgen, oni  iri  qalalardin`  bas  ha`ripleri  menen  FANUX  megaplisi  dep  ataw  mu`mkin.  (Fergana-

Andijan-Namangan-Ush-Xujand).  Uliwma  megalopolis,  yaki  megapolis  u`lken  qala  (mega-

u`lken, iri) ma`nisin bildiredi. Grek arxitektori Doksiadis ha`tte oykumenapolis haqqinda da pikir 

bildirgen  (bul  pu`tkil  du`n`ya  qalalarinin`  jalg`iz  sistemasi  bolip  tabiladi).  Da`r`yadardin` 

to`mengi bo`lminde jaylasqan qalalar birikpesinin` biz del`tapolis dep atawimiz mu`mkin. 

 

  

 

9 

Ha`zirgi zaman urbanizatsiyasi ha`m onin` logikaliq qa`siyetleri 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

1. Qalalar ha`m awillardin` territorial jaylasiwinin` o`zine ta`n qa`siyetleri 

2. Qaraqalpaqstan qalalari ha`m olardin` klassifikatsiyasi 

3. Qaraqalpaqstandag`i urbanizatsiya protsessinin` barisi 

 

«Urban»  (urban)  –  qala,  «zatsiya»  -  protsess  degen  ma`nisti  bildiredi.  Sol  ma`nide urbanizatsiya  ma`mleket  yaki  basqa  territoriyalardin`  qala  boliwin  an`latadi.  Ol  o`te  quramali, 

ekonom-sotsialliq ha`m du`n`yag`a ta`n global protsess bolip tabiladi. Biraq onin` geografiyaliq 

ta`repleride  kem  emes,  sebebi  urbanizatsiya  tu`rli  ma`mleket  ha`m  rayonlarda  o`zgeshe  sadir 

bolmaqta.  

Urbanizatsiya  quramali  ha`diyse  ekenligi  sebepli  oni  tek  bir  kriteriya,  ko`rsetkish  penen 

bildiriw, o`lshew mu`mkin emes. Biraq sonday bolsa-da, ha`mme ushin qolay bir o`lshem kerek. 

Ol  da  bolsa  ma`mleket  ha`m  basqa  terrritoriyalar  aymag`inin`  qanshasi,  qansha  bo`limi  qala 

orinlarda jasawi, u`lesi esaplanadi. Ma`selen, O`zbekstan Respublikasinda bul ko`rsetkish 38%, 

Ta`jikistanda-32%, 

Afganstanda-19%, 

Tu`rkmenstanda-48% 

ha`m 


t.b. 

Rawajlang`an 

ma`mleketlerde urbanizatsiya koeffitsienti 90 ha`m onnan artiq payzdi quraydi. 

Urbanizatsiyanin`  uliwma  ko`rsetkishi  menen  ma`mleket  ekonomikasinin`  rawajlaniw 

da`rejesi  ha`m  onin`  quramli  du`zilisi  arasinda  belgili  baylanisi  bar.  Sonday-aq,  eger 

urbanizatsiya keeffitsienti shama menen 70-75 ha`m onnan artiq bolsa, ol  jag`dayda ma`mleket 

sanaat  jag`inan  joqari  da`rejede  rawajlang`an  industrial  ma`mleket  esaplanadi;  50-70  %-bul 

rawajlang`an,  milliy  ekonomikani  industrial-agrar;  30-50%-rawajlanip  atirg`an  agror-industrial 

ha`m 30 payzdan pa`s bolsa, ju`da` a`sten rawajlang`an agrar ma`mleket halatinda boladi. 

Biraq,  sonni  o`z  aldina  aytip  o`tiw  kerek,  urbanizatsiyanin`  joqaridag`i  ko`rsetkishi 

ha`mme  waqit  ha`mme  orinlarda  da  real  territoriyaliq  ekonomika  jag`dayin  ko`rsetpeydi. 

Ma`selen, Rossiya Federatsiyasinin` Chukotka u`lkesinde Kamchatka, Magadan wa`layatlarinda, 

o`zimizdin`  Qaraqalpaqstanda  urbanizatsiya  ko`rsetkishi  joqari  boladi.  Birak,  bul  territoriyalar 

ekonomika jag`inan onsha rawajlanbag`an.  

O`zbekstan menen Tu`rkmenstandi alayiq: urbanizatsiyanin` demografiyaliq ko`rsetkishi 

Tu`rkmanstanda bizge qarag`anda ansha joqari. Ekonomikada bunday na`tiyje shig`ariw naduris 

boladi. 


Demek,  ol  yaki  bul  ma`mleket  urbanizatsiya  da`rejesin  basqa  ma`mleket  penen 

salistirg`anda to`mendegilerge itibar beriw lazim: 

-  qala  payda  etiw  kriteriyalar  (ma`selen,  Tu`rkmenstanda  bunin`  ushin  5  min`  kerek, 

O`zbekistanda - 7 min`); 

- qalalardin` uliwma sani ha`m tig`izlig`i; 

- iri qalalardin` barlig`i; 

- qala aglomeratsiyalarinin` rawajlang`anlig`i; 

- awil-qala ha`m mayatnik ta`rizli migratsiya; 

- aymaqtin` ba`ntlik da`rejesi ha`m qurami; 

- awil orinlar urbanizatsiyasi, awillarda qalalarda jasaw ta`rizinin` barlig`i ha`m t.b. 

Joqaridag`ilar  urbanizatsiyanin`  sonshelli  quramali  ekonom  –  sotsialliq  ha`diyse 

ekenliginen ja`ne bir ma`rte dalolat beredi. 

A`lbette,  urbanizatsiya-bul  ob`ektiv  ha`m  uliwma  alg`anda  tuwri  protsess.  Biraq  onin` 

salbiy ta`repleride joq emes. Sonday-aq, ekologiyaliq ha`m sotsial mashqalalarinin` keskinlesiwi 

ha`zirgi zaman urbanizatsiyanin` en` ko`zge ko`rinerli salbiy «joldaslar». 

Orta  Aziya  ha`m  O`zbekstandag`i  urbanizatsiya  shig`isqa  ta`n  qa`siyetke  iye.    Bu  erda 

urbanizatsiya  ko`rsetkishin  jaqin  keleshekte  70-80  payz  boliwin  oylaw  qiyin  ha`m  bunday 

bolmaydi  da.  Sebebi-bizde  qalalar  rawajlaniwi  awil  xojalig`i  menen  qa`dimnen  da`stu`rli 

baylanisli boladi.  

Qalaberse, bunday ma`mleketlerde awil urbanizatsiyasi da u`lken a`hmiyetke iye. Onnan 

qala  berse,  respublikamiz  basshilig`i  awil  orinlarinda  ekonom-sotsialliq  ta`repleri  tu`pten 

o`zgeriwlerin  a`melge  asiriw,  awil  industriyasi  ha`m  infrastrukturasina  qatan`  itibar  qaratpaqta, 

bul  da  urbanizatsiyanim  ishkeriden,  «jasirinsha»  rawajlaniwinan  derek  beredi.  Demek, 

urbanizatsiyanin`  uliwma  demografiyaliq  ko`rsetkishi  belgili  qolayliqlarg`a  iye  bolsa-da,  onin` 

ayirim na`zik ta`repleri de bar.  

 

  

 

  

 

  

 


10 

Rayon planirovkasi ha`m shaxarsozlik ma`seleleri 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

1. Qalalardi territoriyaliq sho`lkemlestiriw ha`m territoriyaliq jaylastiriw 

2. Rayon planirovkasi  

 

Rayon  planirovkasi  belgili  bir  territoriyada  o`ndirislik  ka`rxanalari,  aymaqliq  jaylasiwi, infrastruktura elementlerinin` geografiyaliq, ekonomikaliq, qurilis-arxitektura ha`m qa`nigelik – 

texnika sharayat ha`mde printsiplerin esapqa alg`an jag`dayda qurawdin` teoriyaliq ha`m a`meliy 

ma`seleleri  menen  shug`illanadi.  A`ne  sol  ma`nide  ol  konstruktiv  geografiya  (D.I.Bogorod), 

rayonnin` a`meliy geografiyasi sipatinda ta`n aling`an.  

Rayon  planirovkasi  ekonomikaliq  ha`m  sotsialliq  geografiyanin`  a`meliyat  penen 

baylanisli bolg`an en` tiykarg`i bag`dar bolip esaplanadi.  

 

Surxanda``ya wa`layati awil aymag`i ma`nzillerinin` sani ha`m quramli 

du`zilisindegi o`zgerisler 

Surxanda`r`ya  wa`layatinda  ja`mi  114  (2007  jil) awil  puxaralar  jiyinlari  (APJ)  bar.  Olar 

rayonnan  keyingi  kishi  territoriyaliq  birlik  bolip,  tu`rli  o`lshem  ha`m  ko`rinistegi  awillardi 

o`zinde birlestiredi. Sol sebepten da`slep awil aymaq ma`nzillerinin` joqari buwini bolg`an APJ 

ha`m onnan awillar bo`limine o`tiw jumisinin` toliq orinlaniwina imkan beredi. Qalaberse, APJ 

sani  ha`m  olardin`  aymag`in  u`yreniw  arqali  awillar  rawajlaniwindag`i  qatar  ta`biyiy,  sotsial-

ekonomikaliq printsiplerdi bir pu`tin uyg`unlikda aniqlaw imkani jaratiladi.  

Wa`layat  statistika  bas  boshqarmasi  Bergen  mag`liwmatlarg`a  qarag`anda,  mantiqada 

APJ  lari  sani  muttasil  artip  barg`an.  Sonin`  ishinde,  aqirg`i  aymaqliq  dizimi  da`wirinde,  (1989 

jil) regionda 91 APJ lari bar bolg`an jag`dayda, ha`zirge kelip olardin` sani 23 ke ko`beygen.  

O`zbekstan  Respublikasi  shahar-sozlik  kodeksine  muwapiq  awil  aymaqliq  punktleri 

o`zlerinin` demografiyaliq da`rejesi boyinsha iri, u`lken, orta ha`m kishi da`rejede klaslastiriladi. 

Usi  klassifikatsiyag`a  tiykarlang`an  halda  Surxandar`yadag`i  APJ  larinan  30  i  ha`zirgi  ku`nde 

(26 payiz) ha`r birinin` aymag`i 5000-10000 adamg`a shekem bolg`an toparg`a tiyisli bolsa, 10 i 

(8,7 payizi) 5000 adamg`a shekem, 37 si (32,4 payzi) 10001-15000 ha`m tap sonday ko`rsetkish 

15—1 den ko`bine tuwri keledi.  

Keltirilgen  mag`liwmatlardan  wa`layattag`i  APJ  lari  saninin`  artip  bariwi  aymaqliq 

saninin`  o`siwinde  de  baqlanadi.  Ma`selen,  1989  jilda  aymaqliq  saninin`  10000  adamnan  ko`p bolg`an  APJ  lari  ja`mi  APJ  larinin`  yarimina  ten`  bolg`an  bolsa,  2008  jilda  olardin`  sani  74  ti 

quraydi ha`m jetekshilik qiladi.  

 

 

  

 

  

 

  

1-keste 


Surxanda`r`ya wa`layati APJ larinin` aymaqliq sani salmog`iga qarap toparg`a bo`liw

 

 1989-jil 

2008-jil 

Aymag`i 

aymag`i  

Topar  

sani 


payzda 

adam 


sani 


payzda 

 

adam 0-5000 


kishigacha  

5001-10000 

10001-15000 

15001dan 

kwp 

 37 

46 


 

8,8 40,6 

50,6 


 

93415 382576 

282325 


220330 

 

9,6 39,1 

28,9 


22,5 

 

10 30 

37 


37 

 

8,7 26,4 

32,4 


32,5 

 

39061 237474 

476452 


821905 

 

2,5 15,0 

30,3 


52,2 

Ja`mi 


91 

100,0 


978646 

100,0 


114 

100,0 


1575,2 

100 


(Keste  1989  jilg`i  dizimi  ha`m  wa`layat  statistika  basqarmasi  mag`liwimatlari  tiykarinda 

du`ziledi)  

 

10001-15000  adamg`a  shekem  bolgan  toparda  tuwri  keliwshi  awillar  1989-2008  jillarda 1,2 ma`rtege qisqarg`an halda, 15001 den ko`p toparg`a kiriwshi APJ lari sani usi jillarda 37 ge 

jetti.  


 

Aymag`inin` mug`darina qarap ta a`ne sol topardag`i APJ lari en` u`lken ko`rsetkishlerge 

iye. Biraq, birinshi ha`m ekinshi toparg`a tiyisli APJ san ta`repinen ele de u`stin bolsada, olardin` 

sotsial-ekonomikaliq rawajlaniwi, infradu`zilisi sistemasinin` qa`liplesiwinde biraz qiyinshiliqlar 

tuwdiradi. Biraq awillardin` ju`da` irilenip, ken`eyip bariwi bunday mashqalalardi sheshiw ushin 

za`ru`r imkaniyatlar jaratadi.  

 

Surxanda`r`ya  wa`layatindag`i  qolay  ta`biyiy  geografiyaliq,  ekonom-sotsialliq  ha`m demografiyaliq  sha`rt-sharayat  region  boyinsha  APJ  larinin`    tu`rlishe  bo`liniwine  alip  kelgen. 

Sonin`  ishinde,  olardin`  en`  ko`bi  (18)  Denov  rayoni  bolsa,  Muzrabot,  Oltinsoy,  Sariosiyo, 

Sherobod  ha`m  Shwrchi  rayonlarinda  olardin`  sani  9-10  nan  tuwri  keledi.  Sonday-aq,  Angor, 

Baysun, Jamqwrg`on, Uzun ha`m Qumqurg`on rayonlarinda 7-8 den, Bandixon, Qiziriq, Termiz 

rayonlarinda bolsa en` kem, tek ha`r birinde tek g`ana 5 den boladi. APJ larinin` bazilari, yag`niy 

ko`p sani Denov rayoninda sa`wlelengen bolip, olar wa`layat ja`mi awillardin` 15,7 payizin o`z 

ishine aladi.  

 

Statistika bas basqarmasi ta`repinen berilgen mag`liwmatlarg`a muwapiq, wa`layatta 847 (2008  jil)  awillar  bar  (O`z.R  -11843)  bolip,  bul  awillar  uliwma  mug`darin  ko`rsetiwshi 

ko`rsetkish tu`rli jillarda o`zgerip kelmekte. Sebebi, wa`layat quramindag`i awillardin` sani 1999 

jilda 975 bolg`an bolsa, ha`zirge kelip olardin` sani 128 ge kemeygen. Bug`an sebep, kishi-kishi 

awillardin` iri awillarg`a qosilip ketiwi. 

 

Awillar  saninin`  da`wirli  o`zgerisi  territoriyaliq  shegaralarina  da  iye.  Sonday-aq, Surxanda`r`ya  wa`layatinin`  arqa-shig`is  territoriyasinda  jaylasqan  rayonlar  quramina  kiriwshi 

awillarg`a  qarag`anda  ko`pligi  menen  ko`zge  taslanadi.  Bul  jerlerde  awillar  tawlardan  ag`ip 

turiwshi  say,  da`r`ya  boylarinda,  jol  a`tirapinda  tarqalg`an  bolip,  aymaqtin`  tig`izliq 

ko`rsetkishine  qarap  pa`s.  Kerisinshe,  aymag`i  tig`iz  jaylasqan  qubla,  qubla  –  batis 

territoriyasindag`i  rayonlarda  awillar  kem  sanli.  Wa`layattin`  bazi  awillari  Termiz-Denov 

bag`darindag`i  avtomobil  ha`m  temir  jol  ha`mde  Surxanda`r`yasi  vodiysi  boylap  ornalasqan, 

wa`layat  orayinan  arqa-shigis  ta`repke  bag`darlang`an  usi  transport  ha`m  da`r`ya  jollari  o`tken 

territoriyalarda ja`mi awillardin` 61,1 payizi toplang`an.  

 

Awillardin`  geografiyaliq  jaylasiwina  diqqat  awdarsaq,  Denov  (125),    Sariosiyo  (108), Sherobod  (70),  Jarqwrg`on  (74)  ha`m  Uzun  (74)  rayonlarinda  olardin`  en`  ko`bi 

sa`wlelengenligin  ko`remiz.  Bandixon  (17),  Angor  (36)  ha`m  Termiz  (34)  rayonlari  bolsa 

awillardin` sanina qarag`anda kem ekenligi menen sipatlanadi.  

 

Surxanda`r`ya wa`layati aymaqliq ma`nzillerin geografiyaliq izertlewde olardag`i aymaq sani  tiykarg`i  kriteriya  waziypasin  atqaradi.  Sebebi,  aymaqtin`  territoriyaliq  tarqaliw  ha`m 

jaylasiw  protseslerdi  da`slep  aymaq  ma`nzillerinlegi  aymaq  sani,  onin`  tig`izlig`i,  u`lken-

kishiligi, olar arasindag`i araliq siyaqli qa`siyetler belgilep beredi.  

 

Wa`layat  APJ  lari  quramindag`i  500  adamg`a  bolg`an  awillar  ja`mi  awillardin`  12,0 payizin  qurap,  mug`dari  boyinsha  u`shinshi  orindi  iyeleydi.  Aymag`i  501-1000  adamnan  ibarat 

awillar  bolsa  (20,3payiz)  ekinshi,  1001-3000  adamg`a  shekem  bolg`an  tiyisli  awillar  en`  kem 

sanli, yag`niy 8 in qurawiolardin` ele kishi ha`m orta toparg`a tiyisli ekenligin ko`rsetedi.  

 

Surxandar`ya  wa`layatinda  awillar  sani  1989-2006  jillarda  diyerli    10  barabarg`a  artti. Tap  sonday  aymaq  sani  da  artip  barmaqta.  Ha`zirgi  waqitta  aymag`i  500  adamg`a  bolg`an 

awillar  aqiri  aymaqliq  dizimi  mag`liwmatlardag`i  sanina  qarap  qisqarg`anlig`i  baqlanadi. 

Bunday  jag`day  kishi  awillardin`  o`z-ara  qosilip  ketiwi  sebep  orta  ha`m  iri  toparg`a  tiyisli  awil 

aymaq ma`nzilleri ha`m olardag`i aymaq sani artqanlig`i menen baylanisli.  

Awil  aymaq  ma`nzillerinin`  sani,  o`siwi,  territoriyaliq  tarqaliwin  u`yreniw,  olardin` 

jaylasiwindag`i o`zine ta`n qa`siyetlerdi ko`rsetip beredi. Sebebi, wa`layattag`i awillardin` sanina 

qarap  toparlastirilip  analiz  etilgende  ha`mme  rayonlar  diyerli  bir-birine  uqsamaslig`i,  ha`r  biri 

o`zgeshe  da`rejeni  iyelewi  mu`mkin.  Sonin`  ishinde  aymag`i  500  adamg`a  shekem  bolg`an 

toparg`a  117  awil  tuwri  kelse,  bunin`  en`  ko`bi  Sariosiyo  (25,6  payiz),  Boysun  (15,4  payiz), 

Denov (14,2 payiz) rayonlarda jaylasqanligin ko`remiz.  

 

  

 

  

 

  

2-keste 


Sonin` ishinde sanina qarap   

Rayonlar  

QAM 

500 


adamg`a 

shekem 


500-1000 

1001-3000 

3001-5000 

5001 


den 

joqari 


1. Angor  

4,2 


5,6 7,8 

2. Boysun 6,6 

15,4 


6,3 

3,7 


3. Bandixon 2,0  

0,5 


3,3 

2,6 


4. Denov 14,7 

14,2 


14,9 

13,7 


9,4 

11,1 


5. Jarqwrg`on 

8,7 


5,7 

7,6 


8,6 

11,2 


5,6 

6. Muzrabot  

6,6 

6,8 


6,4 

5,8 


5,8 

16,6 


7. Oltinsoy  

5,2 


5,1 

4,3 


7,2 

7,9 


11,1 

8. Sariosiyo 

12,8 

25,6 


14,4 

10,1 


2,2 

9. Termiz  4,0 

2,7 4,3 

7,9 


5,1 

10.Uzun 


8,7 

13,7 


10,7 

8,9 


7,9 

11,1 


11.Sherobod 

8,3 


7,7 

16,0 


8,4 

3,3 


12.Shwrchi 

5,2 

3,4 


1,6 

6,4 


8,9 

11.1 


13.Qiziriq 

5,2 


1,7 

5,3 


5,6 

6,7 


14.Qumqwrg`on  7,8 

3,4 

6,9 


8,9 

14,6 


27,7 

JA`MI  


100,0 

100,0 


100,0 

100,0 


100,0 

100,0 


(keste wa`layat statistika basqarmasi mag`liwmatlar tiykarinda muallif ta`repinen esaplanadi) 

 

Uzun, Denov, Oltinsoy ha`m Jarqwrg`on rayonlarda aymaq sani 5001 den joqari bolg`an awillardin`  jedel  tu`rde  o`sip  bariwi  baqlanadi.    Sebebi,  3001-5000  ha`m  5001  toparina  tiyisli 

awillar  ha`m  bul  rayonlarda,  salistirg`anda,  ko`pligi  menen  ajiralip  turadi.  Bir  g`ana  Bandixon 

rayoninda  ja`mi  awillardin`  88,1  payiz  aymag`i  1001-3000  adamg`a  shekem  bolg`an  awillar 

ekenligi menen ko`zge taslanadi.  

 

Aymag`i  5001  adam  ha`m  onnan  artiq  bolg`an  toparg`a  tuwri  keliwshi  awillar wa`layatinin`  tiykarg`i  8  rayoninda  bar  bolip,  ja`mi  awillardin`  1,9  payizin,  aymag`inin`  7,2 

payizin  o`zinde  sa`wlelendirgen.  Bul  barada,  bazi  rayonlar  quramina  kiriwshi  awillardin` 

aymag`i  ju`da`  az,  ha`tte  1-2  adamnan  ibarat  bolg`an  adamlar  bar  ekenligi  aniqlanadi.  Bular 

ba`lent  taw  janbawirindag`i  saylarda  jaylasqan  awillar  bolip,  ol  tiykarinan  Sariosiyo  rayonnin` 

en`  joqari  bo`liminde  Twpolong,  Bobotog`  awillari  bolip  tabiladi.  Sariosiyo  rayoni  wa`layat 

territoriyasinin`  19,5  payizin  iyelegen  halda,  u`lken  bo`limi  tawlardan  ibarat  bolip,  ja`mi 

awillardin`  en`  ko`bi  de  (12,8  payiz)  sol  jerde  toplang`an.  Sonday-aq,  Stog,  Hazorbog` 

awillarinda da tek g`ana 69-34 adam jasaydi. Tap sonday taw awillarg`a ja`ne Uzun rayonindag`i Terak  (65  adam)  ha`m  Pastki  Kalon  (88  adam)  awillarin  kiritiw  mu`mkin.  Usi  rayonlar 

maydanina  qarap  ken`ligi  menen  ajralip  turadi.  A`ne  sol  waqitta  usi  taw  territoriyalarindag`i 

mayda  awillar  ju`da`  rawajlanip,  olar  arasindag`i  aralig`i  o`z-ara  jaqinlasip  barmaqta.  Son`g`i 

waqitlarda  QAMlari  aymag`inin`  demografiyaliq  rawajlaniwi  na`tiyjesinde  awillar  arasinda 

araliqti barg`an sayin qisqariwi, awillar shegarasi ken`eyiwi ha`m ondag`i aymaqtin` artiwi ju`z 

bermekte.  

 

 

  

 

  

 

  

 

1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling