O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti


  Qubla O`zbekstan ta`biyiy resurslari ha`m qalalar rawajlaniwi


Download 452.46 Kb.
Pdf ko'rish
bet4/6
Sana14.08.2018
Hajmi452.46 Kb.
1   2   3   4   5   6

11 

Qubla O`zbekstan ta`biyiy resurslari ha`m qalalar rawajlaniwi 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

1. Qalalar ha`m awillardin` territorial jaylasiwinin` o`zine ta`n qa`siyetleri 

2. Qaraqalpaqstan qalalari ha`m olardin` klassifikatsiyasi 

3. Qaraqalpaqstandag`i urbanizatsiya protsessinin` barisi 

 

 

Ha`zirgi  waqitta  ma`mleketlerdin`  milliy  ha`m  logikaliq  ekonomikasin  rawajlandiriwda 

qala  orinlarinin`  ta`siri  sezilerli  da`rejede  artip  barmaqta.  Zamanago`y  artip  barmaqta. 

Zamanago`y  qalalar  awil  xojaliq  penen  baylanisli  bolmag`an  aymaqtin`  jasaw  orni  bolip,  ilm-

pa`n  ma`deniyat,  sawda,  sanaat,  qanigelik  isshi  ku`shi,  jaqsi  rawajlang`an  infrasistema  oraylari 

sipatinda ko`rsetedi. 

 

Bizge ma`liya qalalardin` eki tiykarg`i qala payda qiliwshi ha`m qalag`a xizmet qiliwshi ha`m qalag`a xizmet qiliwshi (eki jolawshi transporti, qala aymag`ina xizmet qiliwshi tarmaqlar) 

funktsiyalari bar. Qala payda qiliwshi printsiplerge transport, ilm-pa`n, dem aliw oraylari, bank-

finans,  ha`r  tu`rli  paydali  qazilma  ka`nleri,  turizm  ta`rizliler  kiredi.  Olar  arasinda  ta`biyiy 

sharayat  ha`m  resurslar  printsipi  en`  tiykari  bolip,  usi  printsip  tiykarinda  qa`liplesken  qalalar 

«resurs qalalar» dep ataladi.   

 

O`zbekstan  territoriyalari  tu`rlishe  ta`biyiy  –  resurs  sharayatqa  iye.  Olardan  paydalaniw ha`m  regionlar  aynalasinda  bir-birinen  parq  qiladi.  Sonin`  ishinde,  respublika  qublasinda 

jaylasqan  Qashqada`r`ya  ha`m  Surxanda`r`ya  wa`layatlarinan  quralg`an  qubla  ekonomikaliq 

rayon  o`zinin`  ta`biyiy  resurslari  boyinsha  ma`mleket  ekonomikasina  o`zine  ta`n  da`rejege  iye. 

Usi region O`zbekstanda janilg`i o`nimleri (neft, tabiiy gaz, gaz kondensati, ko`mir), altingugurt, 

tu`rli  duzlar,  qurilis  materiallari,  farmatsevtika  shiyki  o`nimi  ha`m  shipali  mineral  suwlarg`a 

bayligi menen ajralip turadi.  

 

Ekonomikaliq  rayonlarda  Qashqada`r`ya  ha`m  Surxanda`r`ya  wa`layatlari  ta`biyiy resurslar  menen  ta`miyinlengenlik  ha`mde  olardan  paydalaniw  da`rejesine  qarap  bir-birinen 

keskin  parq  qiladi.  Bunda  u`stinlik  Qashqada`r`ya  wa`layati  paydasina  bolip,  voha  ayirim 

ta`biyiy  shiyki  o`nim  resurslarin  qazip  aliw  (tiykarinan  uglevodorodli  birikpeler)  boyinsha  tek 

g`ana  regionda,  respublikada  da  tiykarg`i  o`zine  ta`n  «lokomotiv»  esaplanadi.  Ma`selen, 

ma`mlekette  qazip  alinip  atirg`an  nefttin`  80  payizi,  ta`biyiy  gazdin`  92  payizi,  altingu`girttin` 

diyerli 100 payizi  usi territoriyasina tuwri keledi. Toshg`uzor-Boysun-Qumqwrg`on temir temir 

jolinin`  paydalaniwg`a  tapsiriw  na`tiyjesinde  Diyxanabat  rayonindag`i  kaliy  duz  ka`nlerin 


o`zlestiriw imkaniyati tuwiladi. 

Ha`zirgi  ku`nde  usi  ka`n  bazasinda  O`zbekstanda  jalg`iz 

kaliy zavodi payda etilmekte, usi o`ndirislik ob`ekti bolsa wa`layattin` milliy ekonomikasindag`i 

rolin ja`nede asiriwg`a xizmet qiladi. 

  

Sonin` ishinde: Qubla ekonomikaliq rayon 

Surxondaryo viloyati  

Qashqadaryo viloyati 

Qala orinlar 

Aymag`i 

Qala 


orinlar 

Aymag`i 


Qala orinlar 

Aymag`i 


 

Sani   Payiz

da  

Min


` k 

payzd


a  

Sani   Pay

zda  

Min` 


payz


da  

Sani   Payi

zda  

Min` 


pa

yzda  

Jami 


shahar  va 

shaharcha

lar 

31 


100,0 

983,


100,0  15 

100

,0 


376,

100,16 


100,

606,10

0,0 Shu jumladan, aholisi bwyicha (ming kishi) 

3-4,9 


3,2 


4,2 

0,4 


6,7 


4,2 

1,1 
5-9,9  


22,6 


48,3  4,9 

20,16,2 


4,3 

25,0 32,1 

5,3 


10-19,9 

25,8 106,

10,8 33,


66,9 


17,8 

18,8 39,5 

6,5 


20-49,9 

10 


32,2 

258,


26,3 


26,


94,4 


25,1 

37,5 164,

27,50-99,9 


9,7 


221,

22,5 6,7 


69,3 

18,4 


12,5 


152,

25, 6,5 

344,


35,1 


6,7 


125,

33,3 6,2 


219,

36, 

Surxanda`r`ya wa`layatinin` qubla regiondag`i ornin neft`, ta`biyiy gaz, ko`mir (respublikadag`i ja`mi  tasko`mirdi),  tu`rli  qurilis  materiallari  (ha`k,  granit,  gips,  shag`al),  ta`biyiy  mineral 

bulaqlar,  shipali  o`simlik,  turizm  ha`m  rekreatsiya  resurslari  belgilep  beredi.  Lekin  vohada 

ta`biyiy  resurslarinan  paydalaniw  ko`rsetkishleri  bir  qan  pa`s.  Bug`an  da`slep,  wa`layattin` 

geografiyaliq  orni  (ma`mlekettin`  en`  qublasinda),  orografiyaliq  (tiykarg`i  paydali  qazilmalar 

tawli  territoriyalarda)  ta`rizdi  ta`biyiy  qolaysizliqlar  menen  birge  transport  infrasistemasinin` 


ju`da`  a`sten  rawajlang`anlig`i,  siyasiy  strategiyaliq  maqul  emes  jaqtan  jaylasiwida  ta`sir  etip 

kelgen.  

 

Toshg`uzor-Boysun-  Qumqwrg`on  temir  jol  wa`layattin`  respublika  birden  bir  transport sistemasina  qosiliw  imkanin  beredi.  Usi  temir  jol  Surxan  vohasining  tawli  rayonlarinda  tu`rli 

mineral  resurslarinin`  o`zlestiriw  ha`m  ekonomikada  paydalaniw,  bunin`  na`tiyjesinde  jan`a 

aymaq  ma`nzilleri  (qala  ha`m  kishi  qalalar)  din`  ju`zege  keliwinde,  aymaqliq  ba`ntliligin 

asiriwda,  qon`si  Qashqada`r`ya  menen  ekonomikaliq,  ma`deniy-ag`artiwshiliq  baylanislardi 

ja`nede ku`sheytiriwge, sol tiykarinda olardi ekonomikaliq rayon bolip rawajlaniwinda tiykarg`i 

orin tutadi.  

 

Qubla  regionda  O`zbekstanda  qala  aymag`i  en`  kem  bolg`an  territoriyalardan  biri esaplanadi.  2007  jilda  respublikada  ortasha  urbanizatsiya  da`rejesi  35,9  %  bolg`an  jag`dayda, 

ekonomikaliq  rayonda  bul  ko`rsetkish  22,2  payizga  (Qashqada`r`ya  24,6%,  Surxanda`r`yada 

19,2%) ten` boldi. Region qalalar tu`ri sistemanin` qa`liplesiw jag`inan alip qarag`anda, ol 1989 

jilg`a  qarag`anda  aytarli  o`zgermegen.  G`a`rezsizlik  jillarda  tek  g`ana  kishi  qalalar  saninda 

o`zgerisler  baqlandi.  (6  dan  11  ge  ko`beygen).  Ha`zirgi  waqitta  usi  territoriyada  31  orin  bar. 

Sonnan  Surxanda`r`ya  wa`layati  u`lesine  tuwri  kelgen.  Son`g`i  aymaq  diziminde  ekonomikaliq 

rayonda  qalalilar  655,2  min`in,  Qashqada`r`ya  wa`layatinda  413,5  min`  ha`m  Surxanda`r`ya 

wa`layatinda  241,6  min`  adamdi  qiladi.  Sonday-aq  Surxan  ha`m  Qashqa  vohasi  bazi  qala  ha`m 

qalalardig`i daliqtin` tuwiliwi, turmis ta`rizi ha`m basqa bir qansha ko`rsekishleri boyinsha awil 

orinlarinan  diyerli  parq  qilmawi,  toliq  sanaatqa  qa`nigelestirilgen  qalalardin`  joqligi  (Muborak 

qalasinan tisqari) menen bo`listiriledi.  

 

Bu`gingi  ku`nde  qubla  ekonomikaliq  rayonda  aymag`i  3-20  min`  bolg`an  16  (Hurriyat, El`bayon,  Dwstlik,  Qoqaydi,  Qashqadaryo,  Miroqi,  dehqonobod,  Sariq,  Eski-Yakkabog`, 

Sariosiyo,  Angor  shaharchalari  va  Tolimarjon,  Yangi  –Nishon,  Qumqwrg`on,  Shorg`un, 

Beshkent),  20-50  min`liq  10  (Chiroqchi,  Jarqwrg`on,  Shwrchi,  G`uzor,  Yakkabog`,  Boysun, 

Muborak, Sherobod, Qamashi, Kitob), 50-100 min`  (Denov, Koson, Shaxrisabz), xalqi 100 min` 

adamnan  artiq  wa`layatlarinin`  territoriyaliq  oraylari  Qarshi  (219,0  min`)  ha`m  Termiz  (125,3 

ming)  qalalari  bar.  Usi  qalalardin`  genitikaliq  kelip  shig`iwi  ha`r  tu`rli  boladi:  Shahrisabz, 

Qarshi,  Denov,  Termiz,  Kitob,  Yakkabog`,  Qamashi,  G`uzor  siyaqli  qalalardin`  orninda  xalqi 

qa`dimnen jasap kelgen. XX a`sirde ta`biyiy resurslardan o`ndirislerinen paydalaniw ha`m ken` 

da`rejede jan`a jerlerdi o`zlestiriw na`tiyjesinde ko`plep qalalar payda etildi. Sonday-aq, Koson, 

Beshkent,  Yangi-Nishon,  Tolimarjon,  Sherobod,  Sariq,  Angor  qurg`aq  jerlerdi,  Muborak, 

shorg`un,  Boysun,  Jarqwrg`on,  Soriosiyo,  Qoqaydi,  El`bayon  paydali  qailmalardi,  Miroki 

Qashqadaryo rekreatsiya resurslarin o`zlestiriw bolip esaplanadi.   

Keleshekte  rayon  ta`biyiy  resurslardan  paydalaniw  na`tiyjesinde  Qashqada`r`ya 

wa`layatinda  Nuriston  (IES),  Kengsoy  (Shwrton  gaz  Ximiya  kompleksi),  Surxanda`r`ya 

wa`layatinda Twpalang (GES ha`m suw saqlag`ish) qala tipindegi aymaq ma`nzillerinin` ju`zege 

keliw mu`mkin.Sebebi, usi orinlarda qala payda qiliwshi bir qansha printsipler (transport, sanaat, 

xaliqqa xizmet ko`rsetiwshi tarmaqlar) rawajlaniw basqishinda. Sonday-aq, Toshg`uzor-Boysun-

Qumqwrg`on  temir  joli  territoriyasindag`i  ka`nlerdi  o`zlestiriw,  tawli  territoriyalardag`i 

rekreatsiya ha`m turizm dereklerinen paydalaniw tiykarinda jan`a resurs qalalari qa`liplesedi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Qala ha`m aymaq punktleri jer uchastkalarinin` kadastr s`yomkalarin 

orinlaw haqqinda 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

 

1. Qalalar ha`m awillardin` ja`miyet rawajlaniwinda tutqan orni 

2. Qalalarda islep shig`ariw ku`shlerinin` rawajlaniwi ha`m territoriyaliq payda 

etiwindegi orni 

 

 Bizge  belgili,  ha`zirgi  ku`nde  respublikamizda  g`a`rezsiz  O`zbekstanda  jer  uchastkalari, 

ima`ratlarg`a  bolg`an  huqiqti  dizimge  aliw  milliy  sistemani  rawajlandiriw  ha`m  oni 

rawajlandiriw  u`stinde  jumis  alip  barmaqta.  Bunda  ko`shpes  mu`lk  huquqin  dizimge  aliwdin` 

ha`zirgi zaman komp`yuterlestirilgen sistemasin du`ziw talap qilinadi.  

 

Huqiqti  dizimge  aliwdin`  avtomatizatsiyalawda  en`  tiykarg`i  basqishlardan  biri kartografiyaliq  mag`liwmatlar  bazasinin`  deregi,  mazmuni  ha`m  texnikaliq  talaplardi 

belgilewden ibarat. Kartografiyaliq mag`liwmatlardi jiynawda dereklerden paydalaniw mu`mkin. 

Bulardan  biri  territoriyalardin`  bar  konturli  yaki  topografiyaliq  plan  ha`m  kartalarinan 

paydalaniw bolip tabiladi. Sol maqsette olar skanerlenip rastrli elektron variantlari du`zilip tezlik 

penen mu`lk huqiqin dizimge aliwda qollaniwi mu`mkin. Lekin rastrli plan ha`m kartalar kadastr 

jumislarin avtomatizatsiyalaw talapqa toliq juwap bere almaydi. Sol sebepli vektorli formattag`i 

plan ha`m kartalardi du`ziwge tuwri keledi.  

 

Ha`zirgi  ku`nde  «Ergeodezkadastr»  ma`mleket  kwmitasi  sistemasinda  sanli  plan  ha`m kartalardi du`ziwde Àóòîcàä komp`yuter da`stu`ri o`zlestirilmekte.  

 

Onin`  maqseti  jer  uchastkalari  kadastr  s`yomkasi  na`tiyjelerin  islep  shig`ip  kadastr  sanli plan ha`m kartalarin du`ziw ha`mde mu`lkin dizimge aliwdin` avtomatizatsiyalasqan sistemasin 

quraw.  


 

Aymaq  jasaw  punktlerindegi  jer  uchastkalarinin`  kadastr  s`yomkasin  orinlaw  boyinsha 

qollanbada  ko`rsetiliwinshe  respublikamiz  u`lken  qalalardin`  orayliq  bo`liminde  jaylasqan  jer 

uchastkalarinin` kadastr s`yomkasi 1: 500, qala a`tirapi ha`m aymaq punktlerinde bolsa 1: 500 -

1:  1 000-masshtablarinda  orinlawi  kerek.  Bunda  ha`r  bir  uchastkasi  shegaralarinin`  buriliw 

tochkalari  orinda  belgiler  (marzalar)  menen  bekkemlenip  olardin`  koordinatalari  mahalliy 

sistemada aniqlaniwi kerek. 


 

Bunin`  ushin  shegara  noqatlari  arqali  teodolit  joli  o`tkizilip  bar  geodezik  tiykar 

punktlerine baylanisadi ha`m koordinatalari esaplanadi.  

 

Shegara  punktlerinin`  koordinatalari  orin  sharayatina  qarap  qutbiy  koordinatalari  orin sharayatina qarap qwtbiy koordinatalar usilinda da aniqlawi mu`mkin.  

 

O`zbekstan qala ha`m awillarinin` eski qurilg`an bo`liminde jer uchastkalarinin` ko`rinisi a`piwayi  geometriyaliq  ko`rinis  ha`m  o`lshemlerge  tuwri  kelmeydi;  ta`repleri  iyrek  ha`m  sinin` 

siziqlardan  ibarat  bolip,  o`zara  o`tpes  ha`m  o`tkir  mu`yeshler  arasinda  tutasqan;  shegara 

noqatlarinin`  bir-birinen  ko`rinisi  toliq  emes.  Bulardin`  ha`mmesi  s`yomka  jumislarin 

quramalastiradi  ha`m  aniqligin  pa`seytiredi.  Bul  maqsette  CPS  priyomniklerin  qollaw 

qanaatlandirarli na`tiyje bermeydi, sebebi orindag`i terek ba`lent qurilis ha`m imaratlar ywldosh 

signallarina  tosiq  bolip  o`lshew  aniqlig`in  pa`seytiredi.  Elektron  taxeometrlerdi  qollaw  ushin 

shegara  noqatlarinin`  o`zara  ko`rinisin  ta`miyinlengen  boliwi  za`ru`r.  Uliwma  bul  ma`seleler 

boyinsha  aniq  mag`liwmat  aliw  ushin  namunaviy  territoriyalarda  ta`jiriybe  –  izertlew  kadastr 

s`yomkalarin  orinlaw  ha`m  olar  tiykarinda  tiyisli  usinislar  islep  shig`iwdi  za`ru`r  dep 

esaplaymiz.  

 

Bizge  belgili,  jer  uchastkasinin`  maydani  oni  shegara  noqatlarinin`  koordinatalari boyinsha  esaplanadi.  Demek,  maydondi  esaplaw  aniqlag`i  koordinatalar  aniqligina  tikkeley 

baylanista.  Keyingi  waqitta  jer  uchastkalarinin`  maydanin  esaplaw  aniqlig`ina  talap  ju`da`  artip 

barmaqta. Bul geodezik o`lshemlerdi rawajlandiriw ha`m aniqlig`in asiriwdi talap etedi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13 

O`zbekstan qalalarinin` klassifikatsiyasi ha`m tipologiyasi 

(2-saat) 

                                                          Reje: 

1. O`zbekstan qalalarin klassifikatsiyalaw 

2. Suwg`arilatug`in diyxanshiliq alablarinda qalalardin` quramali territoriyaliq 

ju`zege keliwi  

Ferg`ana regioni xalqinin` territoriyaliq quramindag`i o`zgerisler 

 

O`zbekstanda  en`  son`g`i  o`tkizilgen  aymaq  dizimi  (1989  jil)  mag`liwmatlarina  qarap, respublika  aymag`i  19810,0  min`  adamdi  qurag`an  bolsa,  2007  jilda  bul  ko`rsetkish  26663,8 

min` adamg`a jetti. Bul da`wir  aralig`inda respublikamiz aymagi 6853,8 min` adamg`a ko`beydi 

ha`m bul jag`day respublika aymag`inin` 1989-2007 jillar arasinda o`siw ko`rsetkishinin` 134 % 

boliwina alip keldi.  

 

Respublikada  o`zinin`  u`lken  demografiyaliq  da`rejesine  iye  aymaq  tig`izlig`i  en`  joqari bolg`an  Ferg`ana  ekonomikaliq  rayoninda  da  g`a`rezsizlik  jillarinda  aymaq  o`siw  da`rejesi 

tu`rlishe keshti. Region aymag`i, son`g`i aymaq dizimge qarag`anda, 5333,8 min` adamnan 2007 

jilda  7464,6  min`  adamg`a  artti  yaki  18  jil  da`wirinde  2130,8  min`  adam  (139,9  payiz)  g`a 

o`sken.  Ekonomikaliq  rayon  aynalasinda  aymaq  o`siwi  Namangan  wa`layatinda  Andijan  ha`m 

Ferg`ana wa`layatlarina qarap joqari boldi. Namangan wa`layati xalqi ko`rilip atirg`an da`wirde 

663,7 min` adamg`a ko`beyip, ortasha o`siw ko`rsetkishi 145,1 payizg`a ten` boldi. Usi jag`day 

Andijanda 139,9 payiz, Ferg`ana wa`layatinda 136,3 payizdi quraydi.  

 

Bu`gingi ku`nde regionda 40 rayon (Andijanda 14, Namanganda 11, Ferg`anada 15) bar. Rayonlar  aynalasinda  pa`srek  o`siw  ko`rsetkishleri  Ferg`ana  wa`layati  rayonlarina  tuwri  keledi. 

Ma`selen,  Besariq  rayoni  108,3%,  Ferg`ana  rayoni  112,2%  bolg`an  jag`dayda,  Andijan 

wa`layatinin`  Uchqwrg`on rayoni 141,0 % na`tiyjeni ko`rsetti. Aytiw mu`mkin, 1989-2007 jillar 

aralig`inda  Andijan  ha`m  Namangan  wa`layati  rayonlarina  qarap  joqari  o`siw  ko`rsetkishi 

ko`rsetedi.  

 

Region wa`layatlarinan Ferg`ana wa`layatinda 4 wa`layatqa boysiniwshi qalalar, yag`niy Marg`ilon,  Farg`ona,  Qwkon  ha`m  Quvasoy  qalalari,  sonday-aq,  Andijan  qalasi  ha`mde 

Namangan qalalarin o`z aldina aytip o`tiw lazim.  

 

Usi qalalar aymagi ju`z min`nan asqan qalalar qatarina kiritiledi. (Qwvasoy qala bunnan mustasno).  Keltirilgen  qalalar  arasinda  Namangan  bu`gingi  ku`nde  regiondag`i  aymaq  en`  ko`p 

bolg`an  qala  bolip  tabiladi.  Onin`  xalqi  18  jilda  114,4  min`  adamg`a  jetti.  Ha`zirde  Namangan 

qalasi  usi  ko`rsetkish  penen  regionda  en`  joqari  orindi  iyelegen  halda,  respublikada  onin`  bul 

ko`rsetkishi Tashkent qalasinan ekinshi orindi iyeleydi.   

Xalqi  saninin`  o`sip  bariwi  menen  og`an  say  ra`wishte  aymaq  tigizlig`i  da  artip  bara 

bermeydi.  Ferg`ana  ekonomikaliq  rayonnin`  maydani  18,4  min`  km  kv.  (O`zbekstan 

territoriyasinin` 4,1 payizi) bolip, 1989 jilda ekonomikaliq rayon aymag`inin` ortasha tigizlig`i 1 

km  kv.  maydang`a  289  adamdi  quraydi,  (sonnan,  Andijan  wa`layatinda  409  adam,  Ferg`anada 

315 adam, Namangan wa`layatinda 198 adam) sol da`wir ushinda respublikada en` tig`iz region. 

Aymaq saninin` asip bariwi ha`m territoriyanin` kishi boliwi sebepli, 2007 jilg`a kelip Ferg`ana 

regioni  aymag`inin` ortasha tig`izlig`i 1 km kv. maydang`a 405,6 adamg`a jetti. Bul bolsa region 

aymag`inin`  1989  jilg`a  qarap  116,6  min`  adamg`a  artqani,  anig`iraq  aytatug`in  bolsaq,  14 

payizg`a  ko`beygeninen  derek  beredi.  Na`tiyjede  Andijan  wa`layatinda  xalq  tig`izlig`i  573 

adamin,  Namangan  wa`layatinda  288  adamdi  ha`m  Ferg`ana  wa`layatinda  429  adamg`a  jetti. 

2007  jilda  respublikamiz  aymag`i  26663,8  min`  adamg`a  jetken  bolsa,  ekonomikaliq  rayon 

aymag`i 7464,6 min` adamg`a yaki ma`mleket aymag`inin` 28 payizina ten` boldi.  

 

  

 

  

 

  

 

             

Ferg`ana ekonomikaliq rayoni xalqi o`siwinin` territoriyaliq kesimi (1989-2007jj)

 

1989-jil 

2007-jil 

 Qala ha`m 

rayonlar   

Xalqi  

(min` k.) % esabinda  

Xalqi  


(min` k.) 

% esabinda  

O`siw (% 

esabinda) 

 

Andijon wa`layati  

1721,3 

100,0 

2409,3 

100,0 

139,9 

Andijan qalasi 290,5 

16,9 


369,5 

15,0 


123,7 

 Rayonlar: 

Andijan  

 

133,7 


 

7,8 


 

196,1 


 

8,1 


 

146,6 


Asaka  


168,9 

9,8 


245,5 

10,2 


145,3 

Baliqchi  104,6 

6,1 


149,2 

6,2 


142,6 

Buloqboshi  109,1 4,5 Bwz  

37,9 


2,2 

53,5 


2,2 

141,1 


Jalaquduq  

103,2 

6,0 


145,2 

6,0 


140,6 

Izboskan  130,6 

7,6 


184,6 

7,7 


141,3 

Marhamat  92,9 

5,4 


132,2 

5,5 


142,3 

10 


Oltinkwl  

98,5 


5,7 

132,8 


5,5 

134,8 


11 

Paxtaobod  

101,1 

5,9 


146,0 

6,0 


144,4 

12 


Ulug`nor  

32,7 


1,9 

46,8 


1,9 

143,1 


13 

Xwjaobod  

135,6 

7,9 


85,8 

3,6 


0,632 

14 


Shaxrixon  

145,1 


8,4 

198,2 


8,2 

136,5 


15 

Qwrg`ontepa 

290,5 

16,9 


159,5 

15,0 


123,7 

 

Namangan 

wa`layati 

1470,8 

100,0 

2134,5 

100,0 

145,1 

Namangan qalasi 304,2 

20,7 


418,6 

19,6 


137,6 

 Rayonlar: 

Kosonsoy  

 

98,6 


 

6,7 


 

150,4 


 

7,0 


 

152,5 


Min` bulaq  

65,3 

4,4 


93,6 

4,4 


143,3 

Namangan  110,7 

7,5 


172,7 

8,1 


156,0 

Norin  87,9 

6,0 


124,0 

5,8 


141,0 

Pop  115,8 

7,9 


166,8 

7,8 


144,0 

Twraqwrg`on  115,0 

7,8 


170,0 

8,0 


147,8 

Uychi  120,9 

8,2 


177,2 

8,3 


146,5 

Uchqurg`on  96,0 

6,5 


134,7 

6,3 


140,3 

10 


Chortoq  

105,4 


7,2 

152,3 


7,1 

144,4 


11 

Chust  


140,5 

9,6 


207,7 

9,8 


147,8 

12 


Yangiqwrg`on  

110,5 


7,5 

166,5 


7,8 

150,6 


 

Katalog: lektions -> geografiya
geografiya -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
geografiya -> Sizga tavsiya etilaёtgan ma`ruza matnlari Tuproqshunoslik faniga mansub bo`lib, undagi
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq talimi vazirligi Ajini1z nomidagi Nukus davlat pedagogik instituti
geografiya -> O`zbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi A`jiniyaz atindag`i No`kis ma`mleketlik pedagogikaliq instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`lim vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti
geografiya -> Uzbekiston Respublikasi xalq ta`limi vazirligi Ajiniyaz nomidagi Nukus davlat pedagogika
geografiya -> O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirligi Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Download 452.46 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling