O`zbekstan Respublikasi Xaliq Bilimlendiriw Ministrligi


Download 0.49 Mb.
Pdf ko'rish
bet6/6
Sana22.03.2017
Hajmi0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

Orta Aziya 

 

 A`yyemgi  Orta  Aziya  tariyxi  haqqinda  derekler  az,  toliq  emes.  Orta  Aziya 

xaliqlar    tariyxi  arxeologiyaliq  qazip  izertlew  tiykarinda  numuzmatika 

materiallarinan  paydalanip  jaziladi.  Orta  Aziya  xaliqlarinin`  tariyxi  haqqinda 

derekler  Aleksandr  Makedonskiy  jawlap  alg`an  da`wirge  tuwra  keledi.  onin` 

ju`rislerine 

qatnasqan 

tariyxshilardin` 

miynetlerinen 

qisqasha 

u`zindi 


mag`liwmatlar  kelip  jetken.  Orta  Aziya  xaliqlar  tariyxi  haqqinda  ken`irek 

mag`liwmatlardi arxeologiyaliq qazip izertlewler ha`m numuzmatikaliq materiallar 

beredi. 

 

Orta  Aziyada  awilliq  elatlar,  bekinis  qorg`anlar,  qalalar,  bo`lek  jaylar  t.b. ko`p  bolg`an.  Bul  elatlarda  bay-jarli  adamlar  jasag`an.  Ma`selen:  Baktriyadag`i 

Aqqorg`anda  bay  kvartallar  ha`m  jarli  kvartallar  jasag`ani  aniqlandi.  Orta  

64 


Aziyanin`  u`lken  qalalari  bolg`an.  Nisa,  Xolchayan,  Dal`varzintepe,  Topiraqqala, 

Qaratepe, Fayztepelerden u`lken monumental` skul`pturalar ha`m jipovisler tabildi.  

 

Orta Aziya xaliqlarinin` a`yyemgi da`wir tariyxi, usi joqarida aytilg`anjazba, epigrafika, arxeologiya, numuzmatika derekleri menen qayta tiklenip atir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qubla Aziya. 

 

Qubla Aziya b.e.sh. I min`inshi jillardin` ortasina shekem. 

 

1. Dereklerge uliwma xarakteristika. 2. Indiya tsivilizatsiyasi,  Vediy da`wiri. 

3. Arxeologiyaliq derekler. 

 

A`debiyatlar  

1. Istochnikovedenie istoriy drevnogo Vostoka. M., 1984. 

2. Istoriya drevnogo Vostoka. M., 1983. 

3. Mifi narodov mira. M., 1980.  

65 


4. tayni drevnix pis`men. M., 1976. 

5. Beruni Indiya Izbr. Proizvedeniya. Tashkent, 1963. 

6. Artxashastra. M-L., 1959. 

7. Shetenko. A.Ya. Pervobitniy Indostan M., 1980. 

8. Upanishidi M., 1957. 

 

  

1.  A`yyemgi  Qubla  Aziya  tsivilizatsiyasi-yag`niy  Hindstan  tsivilizatsiyasi 

arxeologiyaliq  mag`liwmatlar  tiykarinda  b.e.sh.  III-II  min`inshi  jillar  basinda 

baslandi.  

 

Hindstannin`  Shri-Lanka-Tseolonnin`  b.e.sh.  I  min`inshi  jillar  basindag`i tariyxina baylanisli jazba mag`liwmatlar ushirasadi.  

 

Hindstannin`  hawa  rayi  (klimati)  ig`alli  bolg`ani  ushin,  arxeologiyaliq esteliklerdin`  ko`bisi  jaqsi  saqlanbag`an.  Al,  Hindstanda  epigrafiyaliq  derekler 

b.e.sh.  III  a`sirden  ushirasadi.  Hindstan  a`debiyati  ko`p  qatlamli,  ha`zirgi 

a`debiyatlarda  a`yyemgi  da`wirdegi  tariyxiy  waqiyalar  so`z  etiledi.  Ko`bisi  diniy 

ma`niske iye. Sonin` ushinda eposlardin` qashan paydva bolg`anin aniqlaw qiyin.  

 

2.  hindstan  tsivilizatsiya  estelikleri:  Moxendjo-daro  ha`m  Xarappa      XIX a`sirdin` 20 jillari ashildi. XX-a`sirdin` 20-30 jillari Dj. Marshall basshilig`indag`i 

arxeologiyaliq  qazip  izertlewler  alip  barildi.  Moxendjo-Daro  ha`m  Xarappadan 

keyin  Chanxu-Daro, Kalibangen,  Lotxal  t.b.  qala  oraylari  ashildi.  Ha`zir  hindstan 

tsivilizatsiyasinan  batis  ha`m  arqa  Hindstanda,  Sindte,  Beludjistanda  200  dey 

oraylari  ashildi.  Hindstan  tsivilizatsiyasi,  arqa-batista  Afganistan,  Beludjistan, 

Elam ha`m Shumer elleri menen ma`deniy baylanista rawajlang`an. 

 

Hindstandag`i u`lken qalalari Moxendjo-Daro, Xarappa, Kalibangenlardag`i qurilislar bir qiyli bolip keledi. Bul qalalardin` Tsitadelinde diniy-basqariw ha`kimi 

otirg`an.  Tsitodellerde  da`n  skladlari,  siyiniw  orinlari  bolg`an.  Qalalardin`  eni  10 

m  lik  ko`sheleri  bolg`an,  ko`sheler  boylap  kvartallar  jaylasqan.  Turaq  jaylar  eki 

etajli bolip, diywallari gerbishlerden o`rilgen.  

66 


 

Hindstan  tsivilizatsiyasi  Xarappa  ma`deniyatinin`  Mesopotomiya  qalalari 

(Ur,  Kish,  Tell`-Asmar)  Iran  ha`m  Qubla  Turkmeniyadag`i  Altintepeler  menen 

baylanisip,  bul  qalalardin`  ma`deniy  qatlamlarinan  tabilg`an  mo`rler  da`lilleydi. 

Tabilg`an mo`rler b.e.sh. III min`inshi jillardin` son`g`i sheregine yag`niy, Xarappa 

ma`deniyatinin`  rawajlang`an  da`wirine  tuwra  keledi.  Mo`rlerde  (pechatlar) 

adamlar ha`m haywanlar, mifikaliq syujetler, su`wretler beriledi.  

 

Qalalardin`  ma`deniy  qatlamlarinan  tabilg`an  da`n  qaldiqlari,  haywanat su`yekleri  diyxanshiliq  ha`m  mal  sharwashilig`inin`  rawajlang`aninan  derek 

beredi. Xarappa ma`deniyati da`wirinde xaliqlar dravid tilinde so`ylegen, Hindstan 

tsivilizatsichsinin` qulawi b.e.sh. II min`inshi jillardin` ortasina tuwra keledi.  

 

Hindstan  tariyxinda  b.e.sh.  II  min`inshi  jillar  aqiri  I  min`inshi  jillardin`  I yarimi  Vediy  da`wiri  dep  ataladi.  Vediy-a`yyemgi  Hindstan  diniy  a`debiyatinin` 

jiynag`i. En` a`yyemgi bo`limi G`RigvedaG` -vedalar gimni. Rigvedani arqa-batis 

Hindstandag`i (Pendjabtag`i) ariy etnoslari du`zedi.  

Rigvedanin` jazilg`an da`wirin b.e.sh. II min`inshi jillar aqiri dep ataydi. Rigveda 

1028  qosiq  penen  jazilg`an  gimnnen  turadi.  Gimnler  qudaylarg`a  arnaladi, 

qudaylarda jaqsiliq, modau soraydi.  

 

A`yyemgi Hindstan tariyxi boyinsha dereklerdin` biri G`MaxabxaratG` ha`m G`RamayanaG` epikaliq poemalari boladi.              

 

G`MaxabxarataG`  patsha  Pandu  tuwisqan  inisi  menen  uzaq  dawam  etken uristan keyinpatshaliq etedi. Maxabxarat ha`m Ramayana bir birine uqsas, bularda 

a`yyemgi a`psanalar, diniy isenimler so`z etiledi. 

 

A`yyemgi Hindstan tariyxi boyinsha arxeologiyaliq materiallar derek beredi. 1913-1934  jillari  Dj.  Marshall  Taxsila  qalasinda  qazip  izertlew  jumislarin  alip 

bardi.  Bul  qala  materiallari  tiykarinda  Hindstannin`  jay  qurilisi,  ma`deniyatina 

ellinizm ta`siri tiygenligi aniqlandi.  

 

B.e.sh.  I  min`inshi  jillardin`  ortasinda  Hindstanda  tengeler  payda  boldi. Tengelerdin` tabiliwi, pul-tovar qatnaslarinin` o`skenligin da`lilleydi. 

 

Hindstanda  b.e.sh.  I  min`inshi  jillardin`  ortasinda  jaziw  taraladi.  B.e.sh.  VI a`sirde Hindstanda Braxmi alfaviti oylap tabiladi.  

 

67 


 

268-231 jillari Ashoki patshanin` tasqa jazilg`an jaziwinda rayon ha`kimleri 

menen  xat  alisqani,  ken`sedegi  jumislar,  diniy  rawayatlar  aytiladi.  Jaziwda  ishki 

ha`m sirtqi siyasat haqqinda mag`liwmat beredi.  

 

B.e.sh.  II-I  a`sirlerge  jatatug`in  epigrafikaliq  jaziwda  Dionnin`  uli  Geliodor ta`repinen  jazilg`ani,  Hindstan  menen  Gretsiya  arasindag`i  diplomatiyaliq 

baylanislar so`z etiledi.  

 

I-a`sirde  arqa-batis  Hindstan,  Afganstan,  Shig`is  Iran  ha`m  Orta  Aziyanin` qublasinda  Kushan  imperiyasi  jaylasadi.  Bul  ma`mleket  haqqinda  jazba 

mag`liwmatlar kem,  al arxeologiyaliq esteliklerdi qazip izertlew        XX a`sirdin` 

20-30 jillari frantsuzlar ta`repinen alip barildi. Kushan ma`deniyatin qazip izertlew 

menen  Italiya,  Germaniya  alimlari  da  shug`illanadi.  Sog`an  qaramastan  Kushan 

ma`mleketinin`  siyasiy  tariyxi  ele  toliq  jazilmag`an.  Kushan  ma`mleketinin`  en` 

rawajlang`an da`wirin ha`r tu`rli da`wirlerge kirgizedi. I-II, al geyde  I-III a`sirler 

dep ataydi. Kushan patshalig`inin` materialliq ma`deniyati boyinsha arxitekturaliq 

qurilislar,  skul`pturalar,  terrakt,  keramika,  jipovis`,  yuvelirler,  tengeler  ha`m 

jaziwlar ko`p ushirasadi. 

 

Kushan  imperiyasi  da`wirinde  qalalardin`  sani  ko`beyedi.  O`nermentshilik, sirtqi  sawda,  ko`rkem  o`ner  rawajlanadi.  Kushan  da`wirindegi  u`lken  qalalarg`a: 

Peshavar, Taksila, Begram, Balx (Baktr) jatadi. Peshavar Kushan ma`mleketi orayi 

bolg`an.  Bul  jerde  buddizm  orayi,  monastrliqlar  bolg`an.  Kushan  qalalarinan 

buddistlerdin`  skul`pturasi,  monastrlar,  Kanishka  patsha  statuyasi  tabiladi.  XX 

a`sirdin`  50-60-  jillari  frantsuz  D.Shlyuberg  Surx-Kotal  qalasinan  (Arqa 

Afganstandag`i) Kushan patshalarinin` dinastiyaliq siyiniw orayin tawip izertleydi 

ha`m qaladan Kanishki, Xuvichki patshalar jaziwin tabadi. Kushan patshalari Rim, 

Qitay, Grekler menen sawda- ma`deniy baylanista boladi.  

 

1978-jili  sovet-avgan  ekspeditsiyasin  basqarg`an  V.I.Sarianidi,  arqa Avganstandag`i  Tillatepeden  ju`da`  bay  alti  patsha  qa`birin  ashadi.  Qa`birlerden 

min`nan  aslam  bezeniw  buyimlarin  tabadi.  Olardin`  arasinan  Rim,  Hindstan, 

Qitaydan a`kelingen tengeler greklerdin` iskusstvo tratsiyasinda islengen buyimlar 

bul ellerdin`  I-II a`sirlerdegi baylanislarinan derek boladi. Kushan da`wirine tiyisli  

68 


Orta  Aziya  esteliklerine  Xolchayan,  Dalvarzin  tepe,  Qara  tepe  estelikleri  boladi. 

O`zbekstannin`  qubla  rayoninda  jaylasqan  Xolchayan  qalasinan  jergilikli 

ha`kimnin`  sarayi  tabildi.  Dalvarzin  tepeden  o`nermentlerning  kvartallar, 

buddizmning xrami tabilda. 

 

Termiz janindag`i Qara tepe buddistlardin` monastri bolg`ani aniqlanadi.                             

Ayirtamnan I-II a`sirlerge tiyisli frizler, Baktriya tilinde jaziwlar tabildi. 

Xristian syujetindegi ko`rkem o`nerler, erte orta a`sir qlalalari Penjikent, 

Varaxshadan tabiladi. 

 

Xristian  tariyxin  u`yreniwde  tengeler  ja`rdem  beredi.  Kushan  patshasi kudzula Kadfiz basip shig`arg`an 2,5 min` tengesi Taksiladan tabiladi. Tengelerde 

Yabgu  degen  ataq  patshalardin`  patshasi  degen  ataq  penen  almasadi.  Bul  Kushan 

patshalig`inin`  Kudzula  kadfiz  da`wirinen  baslap  rawajlana  baslag`aninan  derek 

beredi.  

 

Patsha  Vime  Kadfiz  da`wirinde  aqsha  reformasi  o`tkeriledi.  Tengenin` reversinde  Hindstan  qudayi  Shiva,  Nandi  bug`a  menen  birge  beriledi.  Kanishki, 

Xuvashki  tengelerinde  30  lag`an  qudaylardin`  su`wretleri  beriledi.  Ko`birek 

Zaroastrizm qudayi-Mitra, Anaxita: Ellinler qudayi-Geolis, Gefest, Budda t.b.  

 

Kushan  patsha  tengelerinde  grekshe  ha`m  Hindstannin`  kxaroshtx  jaziwi beriledi. Kanishka da`wirinde Baktriya jaziwi basiladi. 

 

 

 

Qitay ha`m Qubla-Shig`is Aziya. 

Qitay. Sya, In`, Batis Chjou da`wirleri. 

(b.e.sh. II min`inshi a`sirler). 

 

1. Uliwma xarakteristika. 2. Jazba estelikler. 

3. Epigrafikaliq estelikler. 

4. Qitay Chun`-Tsyu da`wiri. 


 

69 


5. Arxeologiyaliq estelikler. 

A`debiyatlar

 

1. Istochnikovedenie istorii drevnogo Vostoka. M., 1984. 2. Xrestomatiya po istorii Drevnogo Vostoka. M., 1963. 

3. Vasil`ev K.V. Plani srajayushix tsarstv. M., 1968. 

4. Kuchera S. Kitayskaya arxeologiya. M., 1977. 

5. Drevnekitayskaya filosofiya M., 1972, T-1-2. 

 

 

Eki  min`  jillar  dawaminda  A`yyemgi  Qitay  buring`i  tsivilizatsiya oraylarinan  bo`lekirek  jasaydi.  Sebebi,  Qitaylardin`  tariyxi  haqqinda  sirt  el 

tariyxshilari ko`p jazbaydi.  

 

Qitaylardin`  a`yyemgi  tariyxi,  etnik  tariyxi  haqqinda  tabilip  atirg`an paleoantropologiyaliq  materiallar  bir  qansha  mag`liwmatlar  beredi.  A`yyemgi 

qitaylardin`  miflerge,  eldegi  sotsial-ekonomikaliq  o`zgerislerdi  tu`siniwge 

ja`rdemlesedi. 

 

B.e.sh.  II  min`inshi  jillarda  miynet  qurallari,  u`y  u`skeneleri  haqqinda  eski su`wret penen jazilg`an Qitay ieroglif haqqinda mag`liwmat bere aladi.  

 

Qitaydin`  a`yyemgi  jazba  estelikleri  kitap  tu`rinde,  tekst,  qol  jazbalar tu`rinde  saqlanip  kelgen.  Bizin`  da`wirimizge  jetip  kelgenjazba  derektin`  biri 

G`ShanshuG`  (kitap  tariyxi)  bolip,  keyin  ala  bul  kitap  konfutsiyan  kitabina 

kirgiziledi.  Shanshu  58  baptan  turip,  onda  Yao  patshalig`inan  b.e.sh.  VIII  a`sirge 

shekemgi tariyxiy da`wirler so`z etiledi.  

 

Jazba  esteliklerdin`  biri  Sim  Tsyannin`  G`ShitsziG`  (tariyxiy  jazba)  kitabi boldi. Kitap b.e.sh. II a`sirde jaziladi. Onda In` dinastiyalarinin` tariyxi jaziladi.  

 

1899-jili  Lyu  Teyun  ha`m  Van  Ijun  epigrafikaliq  tekstler  tawip,  ol G`In`lardin`  boljaw  jaziwlariG`  dep  ataladi.  In`  jaziwi  maldin`  janbas  su`yegine, 

tasbaxanin` pantsirina jaziladi. Bul su`yeklerdin` u`stin otqa salip, jarilg`an jerleri 

boyinsha porxanlar pal aship, boljaydi.  


 

70 


 

Jaziwda:  pelker  ati,  sorawdin`  mazmuni,  qudaydin`  juwabi  ha`m  waqiya 

keyin qalay bolg`ani haqqinda aytiladi.  

 

Jaziwda  sadaqa  beriw,  urista  qolg`a  tu`sken  bendeler  sani,  hawa  rayi, diyxanshiliq h.t.b. haqqinda jaziladi.  

 

In` jaziwi b.e.sh. XIV-XI a`sirlerge tuwra keledi.   

Bronzadan islengen idislardag`i jaziw XIV-IX a`sirlerge tuwra keledi. Qitay 

aristokratlari  ha`mel  alg`anda,  sawashta  jen`ip  qaytqanda,  belgili  ku`nlerge  arnap 

G`idislar  isletipG`  olarg`a  atlarin  jazdiratug`in  bolg`an.  Bular  da  a`yyemgi  Qitay 

tariyxi haqqinda derek beredi.  

 

1960  jili  ko`lemi  10  min`  kv  metrlik  Yanvshi  qalasinda  saray  qurilisi ashiladi.  Bul  qalanin`  saling`an  waqti  b.e.sh.  1500-1300  jillarg`a  tuwra  keledi. 

Qalada o`nermentler kvartallari bolg`an, sawda rawajlang`an. 

 

Chun`tsyu-Chjan  da`wirindegi  jazba  dereklerdin`  biri  Chun`tsyu  jaziwlari bolip,  onin`  avtori  Konfutsiy  sha`kirti  Tszo  Tsyumin  bolg`an.  Onda  b.e.sh.  722-

448 jillardag`i Qitay tariyxi so`z etiledi.  

 

G`Taliqlaw ha`m 

gu`rrin`G` 

(Lunyuy) 

kitabinda 

551-479 

jillari 


Konfutsiyanin`  o`zinin`  sha`kirtleri,  ma`mleket  xizmetkerleri  menen  pikir 

alisiwlari jaziladi.  

 

VIII-V  a`sirlerge  tiyisli  epigrafikaliq  dereklerde  qitay  tariyxi  haqqinda u`zindi mag`liwmat beredi.  

 

XX a`sirdin` 50 jillari Tsin`-Xan` da`wiri estelikleri izertlenedi.   

Siyan`yan,  Chan`yan,  Loyan  qalalarinin`  qalin`  diywallari,  ko`sheleri, 

kvartallari aship u`yrenildi.  

 

B.e.sh.  II  a`sirge  tiyisli  mavanduy  qa`birinen  ko`p  g`ana  miynet  qurallari, idislar, kiyim qaldiqlari, jaziwlar tabiladi.  

 

Mine usinday metodlar menen a`yyemgi shig`is xaliqlari ha`m Qitay elinin` tariyxi u`yreniledi.    

 

  

71 


Juwmaqlaw 

 

Solay  etip  ja`ha`ndegi  tariyxiy  protsesslerdi  u`yreniwde  tiykarg`i  derekler ju`da`  u`lken  a`hmiyetke  iye.Solardin`  ishinde  a`yyemgi  tsivilizatsiya  oraylari 

bolg`an  Iran  ha`m  Orta  Aziya  xaliqlarinin`  a`yyemgi  tariyxin  u`yreniwde birinshi 

u`zindi  jazba  derekler  kerek  boladi.  Solardan  Iran  Axameniylerdin`  tasqa  oyip 

jazdirg`an jaziwlarinda u`zindi mag`liwmatlar bar. Solardan Bexustin teksti. Onda 

515  qatardan  ibarat  jaziwda  Baktriya,  Sog`diana,  Margiana,  Xorezm,  saklardin` 

atlari aytiladi. Dariy I patsha ta`repinen jazdirg`an Naksh-i Rustam jaziwinda Suz 

qalasinan, Persopol`dan tabilg`an jaziwlarda Iran, Orta Aziya ha`m onin` qon`silari 

hapqqinda tariyxiy mag`liwmatlar beredi.  

A`yyemgi jazba derek Avesto boladi. Avestonin` watani O`zbekstan, sonin` 

ishinde  Xorezm.  Avestoda  Orta  Aziya  xaliqlarinin`  du`zimi,  qalalari,  shan`araq, 

dini t.b. haqqinda ko`p mag`liwmatlar bar. Zardushtiylik dininin` estelikleri bizin` 

Respublikamizdin`  territoriyasinda  saqlang`an.  Bularda  Orta  Aziya  xaliqlarinin` 

a`yyemgi  da`wirinen  tariyxiy  derek  boladi.  Antik  da`wir  tariyxshilari  Geradot, 

Arrian,  Gekatey,  Strabonlar  Sog`d,  Margiana,  Baktriya,  Xorezm  xaliqlari  tariyxi, 

qalalari, da`stu`rleri, xojalig`i haqinda u`zindi mag`liwmat beredi. Bul miynetlerde 

grek-persiya  urisi  haqqinda  jaziladi.  Persiya  Gretsiyag`a  u`sh  ret  basip  kiredi.                   

B.e.sh. 492, 490 ja`ne 480 jillari atlanis jasaydi. Persiya a`skerleri Afinani talaydi. 

Biraq,  grek  ma`deniyati,  onin`  buyimlarindag`i  geometriyaliq  nag`islar  saqlanadi. 

Bul  urista  Persiyanin`  er  ju`rek,  jayaw  a`skerleri  greklerdin`  awir  jaraqli 

a`skerlerine shidam bere almaydi. 

Afon, Marafon, Salamin ha`m Platiya janindag`i sawashlarda grekler jen`ip 

shig`adi. Biraq, Axameniyler jawlap alg`an jillari Orta Aziya    b.e.sh. VI a`sirde 

Dariy  I  patsha  tusinda  oblastlarg`a  bo`linedi.  Baktriya  XII  okrug,  Sog`d  ha`m 

Xorezm XVI okrug, Saklar XV satrapqa bo`linedi.  

Orta Aziyanin` a`yyemgi da`wiri ele toliq izertlenbegen, sebebi derekler az. 

Margian oazisinde jaylasqan Yazdene, Arvalidene, Koinedene, Uchdepe estelikleri 

izertlenilip,  jan`a  mag`liwmatlar  toplandi.  Usi  da`wirge  tiyisli  esteliklerge 


 

72 


Kasaymir,  Kobadiyan  I,  Kuchuktepe,  Kiziltepe  estelikleri  qazip  izertlenilip,  olar 

haqqinda Orta Aziya xaliqlarinin` materialliq ma`deniyati haqqinda mag`liwmatlar 

alindi. 

A`miwda`r`yanin`  to`mengi  ag`isinda  jaylasqan  Orta  Aziya  tsivilizatsiya 

oraylarinin` biri xorezm boladi. Xorezm haqqinda derekler Gekateya miynetlerinde 

ushirasadi. Xorezm Kaspiy ten`izinin` shig`isinda dep duris ko`rsetedi. Avestonin` 

Mixr-Yashte  babinda  Xorezm  haqqinda  jaziladi.  Joqarida  aytqanday,  Xorezm 

haqqinda Geradottin` miynetlerinde de ko`p mag`liwmatlar ushiratamiz. 

Xorezmnin`  a`yyemgi  tariyxina  baylanisli  mag`liwmatlar  Arrianda 

ushiraydi.  Ol  b.e.sh.  329-328  jili  Baktriyada  dem  alip  atirg`an  Aleksandr 

Makedonskiyg`a  Xorezm  patshasi  Farasman  kelip  kelisim  du`zgeni  haqqinda 

Arrian  jazip  qaldiradi.  Bir  qansha  qisqa  mag`liwmatlar  Strabon,  Ptolemey 

miynetlerinde de ushirasadi.  

B.e.sh. 


II-I 

a`sirlerde 

Xorezmnin` 

a`yyemgi 

tariyxina 

baylanisli 

mag`liwmatlar  Qitay  jilnamalarinda  ushirasadi.  Qitay  jilnamasinda  Kanguyga 

g`a`rezli 5 iyeliktin` biri Yuegyan` yag`niy Urgenich boldi dep ko`rsetedi.  

Xorezmnin` 

a`yyemgi 

tariyxina  baylanisli 

derekler  arxeologiyaliq 

tabilmalarda  ko`p.  Arxeologlar  Xorezmde  1937-jildan  baslap  ha`zirgi  ku`nge 

shekem jumis alip barilmaqta. 

Ayiriqsha 

S.P. 


Tolstov 

basshiliq 

etken 

Xorezm 


arxeologiyaliq 

ekspeditsiyasinin`  xizmeti  ulli.  Arxeologiyaliq  qazip  izertlew  na`tiyjesinde 

Xorezmnin`  ja`miyetlik  du`zimi,  qalalari,  awil  xojalig`i,  o`nermentshiligi,  dini, 

sawda baylanislari haqqinda mag`liwmatlar jiynaldi.  

Ha`zirgi  Qaraqalpaq  arxeologlari  sol  da`wirdegi  ashilg`an  esteliklerden 

tabilg`an materiallardi ha`m tariyxti toliqtirip atir. 
Download 0.49 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling