P. S. Sultonov e k o L o g I y a V a a t r o f m u h I t n I m u h o f a z a q I l I s h a s o s L a r I


/8  ni  tashkil  etmoqda.  Birgina  Jazoir  m amlakatida  bor-yo'g'i  70  yil  m o b a y n id a   1


Download 3.89 Kb.
Pdf ko'rish
bet19/24
Sana11.02.2018
Hajmi3.89 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

1/8 
ni  tashkil  etmoqda.  Birgina  Jazoir  m amlakatida  bor-yo'g'i  70 
yil  m o b a y n id a  
1
  m ln.  g e k ta r   o ' r m o n z o r   kesib  tu g atild i. 
Amazoniyadagi  va  boshqa  hududlardagi  tropik  o'rmonzorlar 
maydoni garchi kichikroq bo'lsa ham o'simlik turining ko'pligi, 
biomassasining  tez  o'sishi  tufayli  sayyoramizning  o'ziga  xos 
«o'pkasi»  rolini  bajaradi.  Ular  yer  iqlimini  maromida  ushlab 
turishda  ka tta   rol  o 'ynaydilar.  Hozirga  kelib  ana  shunday 
mahsuldor  tropik  o'rm onlarning  40%i  butunlay  yo'qotilgan, 
qolganlari  minutiga 
2 0
  gektar  tezlik  bilan  qirib  yuborilmoqda. 
Afrikaning  tropik  mintaqalaridagi  yuqori  mahsuldor  tropik 
o'rmonlarning  1/3  qismigina  saqlanib  qolgan,  xolos.  So'nggi  5 
asr  davomida  M a d ag a sk a r  orolidagi  o 'rm o n la rn in g   deyarli 
hammasi yo'qotib yuborilishi natijasida hozir bu hududning  78% 
yerlari  kuchli  eroziyaga  chalinib,  tabiatidagi  muvozanat  izidan 
chiqqan.
O'lkamiz o'tmishiga oid tarixiy m anbalar («Boburnoma» va 
boshqalar)  shohidlik  berishicha,  q a d im d a   (5 -6   asr  avval) 
to g 'l i k l a r i m i z ,  v o diy   va  v o h a la r im iz ,  b e p o y o n   d a s h t- u  
cho'llarimizning  k o 'p   qismi  rang-barang  o'sim liklarga  boy 
o'rmon,  to'qay  va  o'tloqlar  bilan  qoplangan.  Yurtimiz  shirin- 
shakar meva-uzumlari, qovunlari, dorivor o'simliklari bilan yetti 
iqlim ga  d o n g   t a r a t g a n .   B u n d a n   8 0 - 1 0 0   yil  a vva l  ham

o ‘lkamizning ko‘p hududlari mustahkam o ‘simlik qoplamiga ega 
edi.  S o ‘nggi  asr  davom ida  M ark aziy   Osiyo  t o g ‘liklaridagi 
o ‘rmonlar,  ayniqsa, archazorlar 30% ga qisqardi.  Hozirga  kelib 
b u n d a y   bebah o  o ‘rm o n la r  t o g ‘lik larn ing  n o q u lay   yuqo ri 
qismlarida  va  maxsus  muhofazaga  olingan  hududlardagina  -  
b o ‘ltak  -  b o ‘ltak  kichkina  maydonlarda  saqlanib  qoldi,  xolos. 
1 9 4 0 -1 9 8 0 -y illa r  m o b a y n i d a   s o b iq   i t t if o q n in g   p a x t a  
mustaqilligini  t a ’minlash,  ishlab  chiqarishni  ekstensiv  yoMlar 
bilan  rivojlantirish,  tabiat  qonuniyatlarini  mensimaslik,  ITT 
im k o n iy a tla rid a n   faq a t  iqtisodiy  « sa m a ran i»   k o ‘zlab  bir 
tomonlama foydalanish kabi bir qator sabablarga k o ‘ra o‘lkamiz 
tabiatining boshqa komponentlari qatori o ‘simliklar dunyosiga 
ham  katta  ziyon  yetkazildi. 
0
‘simliklarga  boy  keng  vodiy  va 
vohalarimiz, adirliklar, bepoyon dasht-cho‘llar ekologik jihatdan 
t o ‘liq  ilmiy  asoslanm ay  p a la - p a r tis h   o ‘zlashtirilib,  p a x ta  
dalalariga aylantirildi. Katta-katta maydonlarni egallagan ishlab 
chiqarish majmualari va  inshootlari  barpo etildi.  Dehqonchilik 
va  boshqa  sohalardagi  ishlab  chiqarish  texnologiyalarining 
e k olo gik   n o m u k am m a llig i  o q i b a t id a   d u n y o n in g   k o ‘p lab  
m a m la k a t la r id a   k u z a tilg a n id ek ,  R e s p u b lik a m iz d a   tab iiy  
o ‘simlik!ar  turi,  miqdori  va  sifati  jihatidan  o'zining  bir  qator 
m u h im   f u n k s iy a la rin i  y o ‘q o td i.  Y a ’ni,  m o d d a   a y la n is h  
jarayonidagi roli susayib ketdi, yer usti va osti suvlarining maromi 
izidan  chiqdi,  yerlarimizning  eroziya  va  deflyatsiyasi  avj  ola 
boshladi, sanoatimiz qimmatli xomashyodan, xalqimiz esa go'zal 
xushmanzara dam olish maskanlaridan mahrum bo ‘la boshladi. 
Oxir-oqibatda  Markaziy  Osiyodagi  tabiiy  muvozanat  buzulib, 
hozir  guvohi  bo ‘lib  turganimizdek,  Orol  muammosi,  yer-suv 
tanqisligi, atrof-muhitning ifloslanishi kabi ekologik b o ‘xronlar 
vujudga  keldi.
0
‘simliklar dunyosiga  antropogen  t a ’sir  tufayli  yuz  bergan 
salbiy o ‘zgarishlarning bosh sababchisi xalq xo'jaligi sohalarida 
q o ‘llanilayotgan  ishlab  chiqarish  texnologiyalarining  ekologik 
nomukammalligidir. Misol uchun, o'rmondan kesib olingan bitta 
yog‘ochning 53%igina sanoatbop  xomashyoga  aylanadi,  xolos, 
qolgan  47%i  qipiq,  qirindi,  payraha,  qiyqim,  garbil,  namlik 
tarzida chiqindiga chiqariladi.

Turli  ishlab  chiqarish  jarayonlarida  atrof-muhitga  chiqindi 
sifatida juda ko'plab zaharli moddalar chiqariladi va zararli ta ’sir 
o 'tk a z ila d i.  U larning  t a ’sirida  o'sim liklardagi  biologik  va 
fiz io lo g ik   j a r a y o n l a m i n g   m a r o m i   b u z ila d i,  o q i b a t d a  
o'simliklarning  yashashga  chidamliligi  susayib,  qurib  qoladi. 
Daraxtsimon  o'simliklar  uchun  ayniqsa  sulfat  angidridi(SO,), 
xlor(SL),  vodorod  ftorid(NF),  uglerod  birikmalari,  turli  chang 
va  qurum lar  ziyon  yetkazadi.  H avoda  bunday  moddalarning 
m e ’y o r id a n  
k o ' p  
b o 'l i s h i  
b a r g l a r d a g i  
n a fa s  
o lish  
apparati(ustitsa)ning  tiqilib  qolishiga,  gaz  almashinish,  issiqlik 
va  yorug'lik  yutilish  jarayonlarining  susayishiga  olib  keladi. 
Natijada  biommassa(tirik  modda)  sintezi  sekinlashadi.  Chang 
miqdori  yuqori
(1 0 0
  mg/m
2
  sutka)  bo'lganda  fotosintez  uchun 
muhim bo'lgan ultrabinafsha nurlarning o'simlikka yetib kelishi 
30-40% gacha kamayib ketadi. Ilmiy tadqiqotlar yirik avtoyo'llar 
va  sanoat  majmualariga  tutash  maydonlarda  o'simliklarning 
hosildorligi  30% gacha  kamayib  ketishi  mumkinligidan dalolat 
beradi.  Bundan  tashqari,  tuproq,  suv  va  havoning  ifloslanishi 
oqibatida  o'simlik  mahsulotlari  tarkibida  pestitsidlar  qoldig'i, 
nitratlar, kadmiy, qo'rg'o shin, simob, margimush, rux, mis kabi 
o g 'i r   m etallarning  m iq d o ri  k o 'p a y ib   ketadi.  Bu  esa  inson 
salomatligi  uchun  katta  xavf tug'diradi.  Kuchli  sanoatlashgan 
hududlarda (Yevropa, Shimoliy Amerika) o'rm onlar va boshqa 
o 's i m l i k l a r   h a v o   o ' t a   if l o s la n is h i d a n ,  a y n iq sa ,  k is lo ta li 
y o m g 'i r l a r d a n   k a t t a   z a r a r   k o ' r a d i .   M a s a l a n ,  K a n a d a  
o'rmonlaridagi klyon daraxtining 70—80%i havoning ifloslanishi 
va  kislotali  y o m g 'irla r  tufayli  q u rib   bitm oqda.  A holi  zich 
joylashgan hududlarda o'simliklar, havoning quruqligi, iflosligi, 
chang  va  boshqa  gazlarning  ko'pligi,  tuproqning  zichlashuvi, 
namligi ortiqcha bo'lishi,  ildizi  uchun joy  tanqisligi, turli qattiq 
c h iq i n d il a r i   k o 'p l i g i   va  h a r   xil  m e x a n ik   t a ’s i r l a r d a n  
z a r a r l a n a d i l a r .   O 's i m l i k l a r g a   k u c h li  va  k a t t a   t a l a f o t  
yetkazadigan  antropogen  t a ’sirlardan  yana  biri  bu  o 'rm on  va 
yaylovlardagi 
yon g‘inlardir. 
Yong'in  o'simliklarni  to'liq  yoki 
qism an  qirib  yu b oradi,  o 'r m o n   ekosistemasini  t o 'la   izdan 
chiqaradi, juda  katta  ekologik va  iqtisodiy ziyon yetkazadi.  Bir 
marta gulxan  yoqilgan joydagi  tuproqni  qayta  tiklanishi  uchun

6-7 yil zarur b o iadi.  O'rm on yong‘inlari ikki xil sababga  ko'ra 
yuz  berishi  m um k in .  Birinchisi,  y a sh in   tu s h is h i,  kuchli 
qurg'oqchilik  va  boshqa  tabiiy  om illar  b o ‘lsa,  ikkinchisi, 
antropogen omillar,  ya’ni  texnik  vositalardan  chiqqan  uchqun, 
chala o'chirilgan gulxan, chekib tashlangan  sigaret,  o ‘rmondan 
foydalanuvchi  soha  xodimlarining  ehtiyotsizligi,  shox-shabba, 
xazonlarni va turli organik chiqindilami ortiqcha to'planishi kabi 
inson  faoliyati  bilan  bog'liq  sabablardir.  M a ’lum  bo'lishicha, 
hozirgi  paytda  yuz  beradigan  o'rmon  yong'inlarining  90-97% 
insonlarning  n o to 'g 'ri  faoliyati,  y a ’ni  a n tropogen  sabablar 
tufayli yuz berar ekan. Yong'inlar yaqin o'tmishda va hozir juda 
ko'plab, katta maydonlarda sodir bo'lmoqda.  Birgina AQSHda
10  yil (1980-90) ichida  1  mln.  dan ortiq, y a ’ni kuniga 322  tadan 
katta-kichik  yong'inlar  yuz  bergan.  1981—85-yillar  davomida 
Respublikamizda  778  gektar  m aydonda  yong'in  bo'lib,  385 
gektar o'rmon  nobud  bo'lishiga  olib keldi.
5.4.  0 ‘simliklarni  antropogen  ta’sirlardan muhofazalash
Tabiatning muhim komponentlaridan biri bo'lgan o'simliklar 
(flora)ni  muhofazalash  va  ulardan  oqilona  foydalanish  ham 
ekologik, ham ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan katta ahamiyatga ega. 
Yuqoridagi bo'limlardan m a ’lum bo'ldiki, hozirgacha insoniyat 
o'zining  turli  ehtiyojlarini  qondirish  m aqsadida  o'simlikdan 
h a d d a n   ziyod  k o 'p   va  n o o q i lo n a   f o y d a l a n is h i ,  u la r n i 
muhofazalash  va  qayta  tiklashga  yetarli  e ’tibor  bermaganligi 
oqibatida  sayyoramizning  o'simlik  dunyosida  jiddiy  salbiy 
o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Ko'plab o'simlik turiari yo'qolib, 
kamayib, noyob turlarga aylanib, o'zlarining tabiiy va iqtisodiy 
ahamiyatini yo'qotmoqda. Shu tufayli hozirga kelib o'simliklarni 
turli  salbiy  antropogen  t a ’sirlardan  m uhofazalash,  ulardan 
t o 'g 'r i ,   o qilo n a   foydalanish,  u la rn in g   q a y ta   tik lan is h in i 
ta ’minlash  olamshumul  ekologik  masalalardan  biriga  aylanib 
qoldi. 
O 's im lik la r n i 
m u h o f a z a l a s h  
a t r o f - m u h i t n i  
muhofazalashga  oid  chora-tadbirlar  majmuasidagi  markaziy 
masalalardan  biri  bo'lib,  uni  quyidagi  bir-biri  bilan  bog'liq 
yo'nalishlarda amalga oshirish zarur:

1
.T e x n o lo g ik   y o ‘n alish d agi  ch o ra -ta d b irla r. 
Bu  guruhga 
0
‘simlik  va 
0
‘simlik  xomashyolarini  qayta  ishlash  sohalaridagi 
ish la b   c h iq a r is h   t e x n o l o g iy a la r in i  e k o lo g ik   j i h a t d a n  
takomillashtirish va  ularga q a t’iy amal  qilinishini  t a ’minlashga 
do ir  c h o ra - ta d b irla r   kiradi.  Bu  ta d b i r la r   asosida 
0
‘simlik 
x o m as h y o s id a n   t o ‘liq  va  kom pleks  f o y d ala n is h ,  o ‘simlik 
m a h s u l o t l a r i   o ‘r n ig a   b o s h q a   t u r d a g i   x o m a s h y o   va 
m a h s u lo tla rd a n   foydalanish,  ishlab  c h iq arishning  bo sh q a  
k o ‘plab  sohalaridagi  texnologik  jarayo n lam ing  o ‘simliklarga 
b o ‘lgan  salbiy  t a ’sirini  minimumga  tushirish  kabi  masalalar 
yotadi.  B u y o ‘nalishdagi tadbirlar o‘simliklarni muhofazalashda 
eng  yetakchi  o ‘rin  tutadi,  chunki  o ‘simlik  xomashyosi  sarfini 
tayyor  mahsulot  birligiga  nisbatan  kamayishi  va  turli  sohalar 
texnologiyasini  takomillashuvi  tufayli  o ‘simliklarga  kam roq 
ziyon  yetkazilishi  o ‘z-o‘zidan  k o ‘proq  o ‘simliklarni  saqlanib 
qolinishiga  va  ularning o ‘sish  sharoitlarini  yaxshilanishiga  olib 
keladi.  Bu  o ‘rinda  mulohaza  uchun  quyidagi  m a ’lumotlarni 
k e ltirish   m u m k in .  H o zirgi  z a m o n   y o g ‘oc h   t a y y o r l a s h  
texnologiyasiga  k o ‘ra,  daraxtlarni  kesib,  yog‘ochini  ajratib 
olishni o ‘zida  1  gektar maydonda o‘rta hisobda 30-50 m
3
 yog‘och 
o ‘rmonda qolib ketadi. Shu yo‘sinda ajratib olingan yog‘ochning 
yana 47 foizi turli qayta ishlash jarayonlarida chiqindiga, qisman 
ikkilamchi ahamiyatsiz mahsulotga aylanadi. Agar tayyorlangan 
yog‘och suvda oqizish  yo‘li  bilan  tashiladigan b o ‘lsa, uning  1/3 
qismi  suv  ostiga  c h o‘kib  ketadi  va  suv  havzalarining  ekologik 
holatini  yan ad a  o g ‘irlashtiruvchi  om ilga  aylanadi.  Bundan 
tashqari,  yirik  sanoat,  ayniqsa,  kimyo  sanoati,  metallurgiya. 
sement  ishlab  chiqarish  majmualari,  k a tta   y o ‘llar,  bir  necha 
kilometr  tevarak-atrofdagi  maydonlarda  o ‘sadigan  o ‘simliklar 
uchun  noqulay  sharoitni  vujudga  keltiradi.  Juda  k o ‘plab  xalq 
xo‘jaligi  inshootlari  (kanallar,  suv  omborlari,  y o ‘llar)ni  qurish 
jarayonlarida texnologiyaning nomukammalligi yoki belgilangan 
ekologik  talablarga  amal  qilinmasligi  o q ib atid a   hududning 
o ‘simliklari  asossiz y o ‘qotib yuboriladi.
2
. 0 4sim lik  resurslaridan  oqilona  fo y d alan ish ga  asoslangan 
tadbirlar. 
Bu  guruhdagi  tadbirlar  m ajmuasi  o ‘simliklardan 
foydalanish, y a ’ni kesish, o ‘rish, meyalarni yig‘ish, dorivorlarni

to'plash,  chorva  hayvonlarini  boqish,  yem-xashak  tayyorlash, 
dam  olish,  turizm,  sayohatlarni  tashkil etish jarayonlarini  ilmiy 
jih a td a n   a soslan gan   ravishda  o q ilo n a   am alg a  oshirishga 
qaratilgan  bo'ladi.  Bunday  tadbirlami  to'g'ri  va  o'z  vaqtida 
bajarish  orqali  o'simlik dunyosiga eng kam t a ’sir yetkazilishiga 
erishiladi.  Bunday tadbirlarga o'rmonlarni yetilgan muddatlarida 
kesish,  d a r a x t   tu rla rin i  m a q s a d g a   m u v o fiq   b o s h q a ris h , 
d a r a x t l a r n i   yoshi  b o 'y i c h a   m a y d o n l a r   m u ta n o s ib l ig i n i  
t a ’m inlash,  o 't l o q l a r d a n   u larn in g   im k o n iy ati  d a ra ja s id a  
foydalanish,  ularni  bo'laklarga  bo'lib,  vaqti-vaqti  bilan  dam 
oldirish,  mevalar  va  dorivorlar  yig'ishda  o'simliklarni  qayta 
tiklanishiga  sharoit  yaratish,  dam  olish  va  sayohat  davrida 
o'simliklarga me’yoridan ortiqcha ziyon yetkazmaslik kabilarni 
kiritish  mumkin.  Bundan  tashqari,  o'simliklarni  himoya  qilish 
bo'yicha  ilmiy  tadqiqotlarni  yanada  rivojlantirishga  qaratilgan 
tadbirlami  ham  shu  guruhga  kiritish  mumkin.
3.  O 'sim liklarni  qayta  tiklash  va  k o ‘paytirishga  qaratilgan 
tadbirlar. 
Bularga tabiiy o'simliklarni xo'jaliklarda ko'paytirish, 
o'simlik maydonlarini kengaytirish, yangidan sun’iy o'rmonlar, 
o'tloqlar, xiyobon va dam olish maskanlari tashkil etish, yerlarni 
rekultivatsiyalash,  qimmatli,  kamayib  borayotgan  va  xo'jalik 
ahamiyatiga ega o'simliklarni maxsus ko'paytirish, seleksiya va 
genetika  yo'llari  bilan  mahalliy  sharoitga  mos  va  chidamli 
navlarni  yaratish,  iqlimlashtirish  kabi  tadbirlar  majmuasini 
kiritish mumkin.
4.  Turli  tabiiy  va  antropogen  obyektlam i  tashqi  ta ’sirlardan 
himoya qiluvchi mikroiqlim yaratuvchi 
0
‘simliklarni muhofazalash. 
Bu guruhdagi tadbirlar suv rejimini tartibga solishda, tuproqlarni 
eroziyadan,  qumliklarni  deflyatsiyadan,  daryo  va  kanallarni, 
ishlab  chiqarish  va  yashash  binolarini  turli  salbiy  t a ’sirlardan 
himoyalashda va mikroiqlim yaratishda muhim ahamiyatga ega 
bo'lgan  ihota  daraxtzorlari,  yashil  xiyobon  va  to'siqlar  kabi 
o 's im lik   m a y d o n la rin i  m axsus  t a r t ib d a   m u h o fa z a la s h g a  
qaratilgan chora-tadbirlarni  o'z  ichiga oladi.
5.  Tabiiy  o ‘simIiklarni  turli  zararkunanda  va  kasalliklardan 
him oyaiash. 
Bu  guruhdagi  tadbirlarga  -   tabiiy  o'simliklarni 
zararkunanda  va  kasalliklardan  himoyalashda  fizik  (harorat.

nurlantirish,  yorug'lik,  elektr,  tovush;  mexanik,  yig'ib  olish, 
oid irish,  turli  moslamalarga  to'plash,  so'rib  olish);  kimyoviy 
(pestitsid,  gerbitsid,  insektitsid,  fungitsid,  repellent,  attraktant, 
rodensid va b.); biologik (kasallik va zararkunandalarni o'z tabiiy 
kushandalaridan  foydalanib  yo'qotish);  tashkiliy  (kasallik  va 
zararkunandalarning tarqalishini karantin yo'li bilan oldini olish) 
kabi  chora-tadbirlar kiradi.
6
.  O 'sim lik larn i  yong'inlardan  himoyaiash.  O 's im lik la r 
d u n y o s in i n g   y o n g 'i n d a n   z a r a r l a n i s h i   k o 'p r o q   o 'r m o n l i  
hududlarda kuzatiladi. Shuning uchun bu guruhdagi tadbirlarga 
quyidagilami  kiritish  mumkin:
•  o'rmon yong'inlari chiqishi xavfi ustidan doimiy nazoratni 
amalga  oshirish;
•  y o n g ‘inlardan  himoya  qiluvchi  tashkiliy  tuzilmalarni 
tashkil  etish;
•  yong'in  xavfi  yuqori  bo'lgan maydonlarni  aniqlash;
•  o ‘rmonzorlarning yong4inga chidamliligini oshirish;
•  yong4inlarning  oldini  olish  yuzasidan  keng  tushuntiruv- 
tashviqot ishlarini  yo‘lga  q o ‘yish;
•  yuz bergan  yong‘inlarni zudlik  bilan  bartaraf etish.
7. 
A lohida  m u h ofazalan ad igan   hududlar  tashkil  etish . 
Bu 
guruhga  tabiatning  boshqa  komponentlari  qatori  o'simliklarni 
ham  muhofaza  ostiga  olish  maqsadida maxsus  hududlar,  y a ’ni 
q o ‘riqxonalar,  buyurtmalar,  parvarishxonalar,  milliy  b o g ‘lar 
tashkil  etish  va  ularning  samarali  faoliyatini  t a ’minlash  kabi 
chora-tadbirlarni kiritish mumkin. «Qizil kitob» tashkil etilishini 
h a m   o 's i m l i k l a r n i   m u h o f a z a l a s h g a   q a r a t il g a n   m u h im  
tadbirlardan biri deb hisoblash mumkin.  Unda noyob, kamayib 
b o rayotgan,  himoyaga  m uhtoj  o'sim lik   turlarining  tavsifi, 
miqdori, tarqalish hududlari va o'sish sharoitlari haqida qimmatli 
ilmiy m a ’lumotlar aks ettirilgan.  Uning qizil rangi o'simlik yoki 
ha yvonot  turlarinin g   biror  turini  y o 'q o lib   borayotganlig i 
xavfidan ogoh etish va  Ona tabiatni mungli nidosi  timsolidir.  U 
o 's im l ik   va  h a y v o n o t l a r n i   s a q l a b   q o lis h d a   o 'z i g a   xos 
dasturilamal  hisoblanadi.  «Qizil  kitob»ga  kiritilgan  o'simliklar 
turi  Y U N E P  tavsiya  etgan  tasnifotga  binoan  quyidagi  4  ta 
toifaga  ajratiladi:

Yo'qotilgan yoki yo* qolib ketish arafasidagi turlar.  Bu toifaga 
bir necha yillar davomida tabiat q o ‘ynida uchramaydigan, biroq 
yig'ib  olish  qiyin  bo'lgan  ayrim  joylardagina  yoki  m adaniy 
sharoitda saqlanib qolish ehtimoliga ega bo'lgan o'simlik turiari 
kiradi.
Yo‘qolib borayotgan turlar. Bular,  yo'qolib ketish xavfi ostida 
turgan,  saqlanib qolish  uchun maxsus muhofaza talab etadigan 
turlardir.
Noyob  turlarga  m a ’lum  kichik  m ay d o n la rd a   o'ziga  xos 
sharoitlarda  saqlanib  qolgan,  tez  y o ‘qolib  ketishi  m um kin 
bo'lgan va jiddiy  nazoratni  talab etuvchi turlar mansub.
Kamayib  borayotgan  turlar.  Bular  m a ’lum  vaqt  ichida  soni 
va  tarqalgan  maydonlari  tabiiy  sabablarga  ko 'ra   yoki  insonlar 
ta ’siri ostida qisqarib ketayotgan turlardir. Ayni vaqtda bunday 
o'simliklar har  tomonlama  nazorat qilib turishni  talab etadi.
Hozirgi  kunga  kelib  bir  q a to r   m a m la k a t la r d a   a lo h id a  
o'zlarining  «Qizil  kitob»lari  chop  etilgan.  Respublikamizda 
o'simliklarga bag'ishlangan «Qizil kitob» 1984-yilda nashr etildi. 
U n d a   m a m la k a tim iz d a g i  400  d a n   ziy od   m u h o f a z a t a l a b  
o'simliklardan  163  turi  qayd  etilgan.  Jum ladan,  om onqora, 
yovvoyi uzum, yetmak, zira, sumbul,  hisor bodomi, tog'  piyozi, 
lola,  su g'u r  o'ti,  yovvoyi  nok,  anjir  va  boshqalar  kiritilgan. 
Respublikamizda kamayib borayotgan, noyob, endemik va relikt 
o'simliklarni muhofazalashda bu kitobning ahamiyati kattadir.
8
.O 'sim lik la rn i  m u h ofazalash ga  doir  qonunlar  va  boshqa 
m e’yoriy hujjatlarni 
ishlab chiqish hamda ularni amaliyotga joriy 
etish  bilan  bog'liq  tadbirlar.  O'z  vaqtida,  asosli  ravishda  qabul 
qilingan  qonunlar  yoki  ularga  tenglashtirilgan  turli  m e’yoriy 
hujjatlarni  hayotga  izchillik  bilan  jo riy   etish  o'sim liklarni 
m u h o f a z a l a s h d a   m uh im   a h a m i y a t g a   ega  t a d b i r l a r d a n  
h is o b la n a d i.  S h u n in g   u c h u n   d u n y o n i n g   q a riy b   b a r c h a  
mamlakatlarida  o'simliklarni  himoyalashga  qaratilgan maxsus 
q o n u n la r   mavjud.  Jum lad an ,  resp ub likam izda  1983-yilda 
«Noyob va yo'qolib ketish xavfi ostida turgan yovvoyi o'simlik 
turlarini ijozatsiz yig'uvchilarga nisbatan m a ’muriy javobgarlik 
haqida»  farmon,  1999-yilda  esa  «O'rmon  to'g'risida»gi  qonun 
qabul  qilingan.  Ularda  o'rmonzorlarni  va  o'simliklarni  turli

salbiy  a n tro p o g e n   t a ’sirlard an   m u h o fazalashn ing   huquqiy 
asoslari o ‘z aksini  topgan.
9.Nabototni  asrab-avaylashga o‘rgatuvchi  ta ’lim va  tarbiyani 
shakllantirishga  qaratilgan  tadbirlar  ekologik  savodxonlikning 
tarkibiy  qismi  bo'lib,  atrof-m uhit,  ju m la d a n ,  o'sim liklarni 
muhofazalashda  yetakchi o'rinlardan birini  egallaydi.
O 'sim liklarni  m uhofazalash  tadbir-choralari  haqida  fikr 
y u ritila r  ekan  shunga  a lo h id a   e ’tib o r  za ru rk i,  yu qoridagi 
ta d b ir la m i  bir-biriga  b og 'liq   b o 'lm a g a n ,  xususiy  ta d b irla r 
yig'indisi deb emas,  balki  bir-birini to'ldiruvchi  yaxlit tadbirlar 
tizimi  deb  tushunish  lozim.  Ularni  s h a ro itd a n   kelib  chiqib 
kompleks tarzda qo'llanilgandagina ko'zlangan maqsadga to'liq 
erishish mumkin.
Tekshiruv savollari
1.  Biologik  resurslar va ularning ahamiyatini  ta ’riflang?
2.  O'simliklarning biosferadagi ahamiyatini  tushuntiring.
3.  O'simliklar inson  uchun qanday ahamiyatga ega?
4.  Antropogen  t a ’sir  ostida  o'simliklar  dunyosida  qanday 
o'zgarishlar  ro'y  beradi?
5.  O'zbekistonning o'simlik dunyosi haqida nimalar bilasiz?
6
.  O'rm on yong'inlari  haqida  nimalar bilasiz?
7.  O 'sim lik la rn i  m u ho fa z ala sh   c h o ra - ta d b irla ri  h a q ida  
m a ’lumot  bering
8
.  O'simliklarni muhofazalashning texnologik yo'nalishdagi 
chora-tadbirlarini qanday  tushunasiz?
9.  O 's im lik la rn i  m u h o fa z a la s h n in g   h u q u q iy   asoslarini 
tushuntirib  bering
10. «Qizil kitob»ga kiritiladigan o'simliklar qanday toifalarga 
ajratiladi?
11.O'zbekiston  «Qizil  kitobi»  va  unga  kiritilgan  o'simlik 
turiari  haqida  nimalar deya olasiz?
12
.O 's i m l i k la r n i   m u h o f a z a l a s h n i n g   q a n d a y   e k o lo g ik  
ahamiyatlari  bor?
13. 
Respublikamizning «O'rmon to‘g'risida»gi qonuni haqida 
nimalar bilasiz?

Hayvonot  dunyosining  biosfera  va  inson  hayotida  tutgan  o ‘rni.
H a y v o n o t  ( fa u n a )  biom assasi  b o ‘yicha  yerdagi  tirik 
organizmlarning  bor-yo‘g‘i 
2
%  ini  tashkil  etishiga  qaram ay 
ularning  biosfera  va  inson  hayotida  tutgan  o ‘rni  beqiyosdir.  Bu 
ularda modda va energiya almashinish jarayoni o ‘ta tez kechishi, 
ularning yuqori harakatchanligi va turlarining favqulodda ko‘pligi 
bilan  izohlanadi.  So‘nggi  m a ’lumotlarga  k o ‘ra,  sayyoramizda 
ularning  1,5-2  mln.  turi  mavjud.  Qariyb  barcha  ekotizimlarda 
hayvonlar turiari soni b o ‘yicha  o ‘simliklardan ustunlik qiladilar.
Hayvonlar biosferadagi  biologik(kichik) modda  aylanishida 
ishtirok  etuvchi  muhim  komponentlardan  biri  hisoblanadilar. 
Har bir hayvon turi 

Download 3.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling