Patologik reaktsiyaga mansub bo'lgan misollarni ko'rsating: (1)


Download 225.25 Kb.
Sana11.11.2021
Hajmi225.25 Kb.

TEST-PATFIZ-Uzb (1) (2)

1 javobli

Patologik reaktsiyaga mansub bo'lgan misollarni ko'rsating: (1)

+asab zo'riqishidan keyin noadekvat qisqa vaqtli arterial qon bosimning ko'tarilishi

-to'qimalarning chandiqli o'zgarishlari

-o'pka arteriyasi trombozi oqibatidagi yurak arterial tomirlari spazmi

-furunkulez

-to'qima regeniratsiyasi

«Kasallik» - bu : (1)

-shikastlangan a'zo va to'qimalardagi normal bo'lmagan faoliyati

+organizmga shikastlovchi omil ta'sirida yuzaga keluvchi adaptatsion imkoniyatlarning cheklanishi,

strukturaviy va funktsional o'zgarishlari kompleksi bo'lib, uning mehnatga layoqatligini va

biologik faolligini cheklaydi

-shikastlovchi omil ta'siriga javoban sifat jihatdan yangi bo'lgan xolat bo'lib, organizm a'zo

va tizimlari faoliyatining boshqaruv mexanizmlari buzilishi va moslanish imkoniyatlari namoyon

bo'lishi bilan xarakterlanadi

-hamma javoblar noto'g'ri

-hamma javoblar to'g'ri

Qandli diabetda glyukozuriya keltirib chiqaruvchi omillarni ko'rsating: (1)

-ketonemiya

-giperproteinemiya

+glyukoza eksretsiyasi uchun buyrak busog'asining pasayishi

-buyrak koptokchalari kapillyarlari mikroangiopatiyasi

-yog' kislotalarining qonda ko'payib ketishi

Qandli diabet 2 tipi rivojlanishida asosiy patogenetik omilni ko'rsating: (1)

-proinsulindan insulinga aylanishni bloklanishi

+effektor «nishon» hujayralarning insulin retseptoriga sezuvchanligi pasayishi, yetishmasligi

-giperinsulinemiya

-giperketonemiya

-yog' kislotalarining qonda kamayishi

To'liq kantserogenlarga kiradi: (1)

+transformatsiya, promotsiya va progressiya chakiruvchi kantserogenlar

-initsiatsiya va progressiya chaqiradigan kantserogenlar

-promotsiya va transformatsiya chakiruvchi kantserogenlar

-eksplantatsiya va transplantatsiya chaki¬ruvchi kantserogenlar

-initsiatsiya va promotsiya chakiruvchi kan¬serogenlar

O'sma rivojlanishi bosqichlari: (1)

+transformatsiya, promotsiya,progressiya

-transformatsiya, promotsiya,eksplantatsiya

-transformatsiya, progressiya,transplantatsiya

-transformatsiya, progressiya,ekspressiya

-transformatsiya, mutatsiya,induktsiya

Hujayrada yetilmagan elementlarning to'xtovsiz ko'payishini xarakterlaydigan jarayon: (1)

+neoplaziya

-regeneratsiya

-gipertrofiya

-giperplaziya

-atrofiya

O'smalarning infil`trativ o'sishining asosiy mexanizmlarini ko'rsating (1)

+kontakt tormozlanish faolligining kamayishi

-o'sma hujayralarining amyobasimon hara¬katlari

-o'sma hujayralari adgezivligining kamayishi

-kontakt tormozlanish faolligining oshi¬shi

-hamma javoblar noto'g'ri

Xavfli o'smalarning xavfsiz o'smadan farqlari: (1)

+nisbiy avtonomlik

-o'sishni chegaraliligi

-o'sishni idora etila olishligi

-ximiyaviy terapiya yordamida orkaga kay¬tishi

-hamma javoblar noto'g'ri

Biologik kantserogen omilga kiradi: (1)

+ortikcha miqdordagi ayrim steroid gormonlar

-politsiklik aromatik uglevodlar

-bakteriyalar

-enteroviruslar

-2,4-benzpiren

Hujayra bo'linishini idora etilishini gen mexanizmi qaysi jarayonda buziladi: (1)

+neoplazmada

-regeneratsiyada

-atrofiyada

-gipertrofiyada

-barchasida

Gipoglikemik komaning asosi bo'lib qaysi patogenetik omil hisoblanadi: (1)

+bosh miya neyronlarida karbonsuv va energiya "ochligi"

-miokardda karbonsuv tanqisligi

-qonda gipoosmiya

-kompensatsiya qilinmagan ketoatsidoz

-alkaloz


Degidratatsiyaning turlarini ko'rsating: (1)

+hamma javoblar to'g'ri

-izoosmolyar

-giperosmolyar

-gipoosmolyar

-to'g'ri javob yuk

Venalarda gidrostatik va onkotik bosimlar farqi qanday (1)

+onkotik bosim yuqori

-ikkala bosim bir xil

-gidrostatik bosim yuqori

-onkotik bosim gidrostatikdan past

-to'g'ri javob yo'q

Suv-elektrolitlar almashinuvida kechishida qaysi a`zo asosiy ijro etuvchi hisoblanadi (1)

+buyrak


-jigar

-Ichak


-o'pka

-yurak


Elektrolitlarga nisbatan ko'p suv yo'qotilganda degidratatsiyaning qay turi rivojlanadi? (1)

+gipertonik

-gipoosmolyar

-izosmolyar

-hamma javoblar to'g'ri

-izotonik

Lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiruvchi birikmani ko'rsating: (1)

+prooksidantlar

-antioksidantlar

-juft kon`yugatlar

-sinergistlar

-pirogenlar

Qonda qandning miqdori qanchagacha ortganda giperglikemiyaga bog'liq bo'lgan glyukozuriya

kuzatiladi: (1)

+11,0 mmol`/l dan yuqori

-5,5 mmol`/l dan yuqori

-16,0 mmol`/l

-7 mmol`/l

-4 mmol`/l

Quydagi sabablarning qaysi biri transport giperlipemiyasini keltirib chiqaradi: (1)

+ochlik

-jigar patologiyasi

-gipoal`buminemiya

-yog'lar parchalanishining buzilishi

-yog'lar surilishining buzilishi

Atsidozni rivojlantiruvchi sabablarni ko'rsating: (1)

+modda almashinuvining buzilishi, organizmdan nordon metabolitlar chiqarilishining buzilishi

-organizmga ko'p miqdorda ishqoriy mahsulotlar kirishi

-qayt qilish

-glikoproteilar ko'payishi

-giperventilyatsiya

Nefrotik shishga olib keluvchi faktor: (1)

+al`buminuriya (proteinuriya)

-giperproteinemiya

-venalarda gidrodinamik bosimning oshishi

-al`dosteron sekretsiyasining oshishi

-ADG ishlab chiqarilishining kamayishi

Keltirilgan sabablarning qaysi biri musbat suv balansiga olib keladi: (1)

+yurak ishi yetishmovchiligi

-qandli diabet

-kolit

-tireotoksikoz-gastritlar

Quyida keltirilgan gormonlarning qaysi biri gipoglikemiyani keltirib chikaradi:(1)

+insulin

-vazopressin

-glyukogon

-tiroksin

-adrenalin

Qonda qaysi lipidlarning ko'payishi aterosklerozga xos: (1)

+betta lipoproteidlar

-fosfolipidlar

-al`fa – lipoproteidlar

-tuyinmagan yog' kislotalari

-to'yingan yog' kislotalari

Qandli diabetda polidipsiya rivojlanishi nimaga bog'liq: (1)

+qonning osmotik bosimi ortishiga

-qonning onkotik bosimi ortishiga

-qonning osmotik bosimini pasayishiga

-gidrostatik bosimini oshishiga

-qon bosimning yuqori bo'lishiga

Qandli diabetda poliuriya rivojlanishi nimaga bog'liq: (1)

+siydik osmotik bosimining oshishi

-siydik osmotik bosimining pasayishi

-gidrostatik bosim oshishi

-qonning osmotik bosimi oshishi

-tomirlar devori o'tkazuvchanligi oshishi

Giperglikemiyasiz glyukozuriyani qaysi holatlarda kuzatish mumkin (1)

+buyrak diabetida

-qandli diabetda

-adrenalin ko'p miqdorda hosil bo'lganda

-kandni ko'p istemol qilganda

-stressda

Shishning qaysi turida siydik bilan oqsillarning chiqishi nisbatdan ko'proq kuzatiladi (1):

+nefrotik

-yurak


-nefritik

-jigar


-allergik

Yurak shishida qaysi patogenetik omil yetakchilik qiladi : (1)

+gidrostatik

-onkotik


-osmotik

-tomir


-to'qima mexanik omil

Qaysi jarayonlar glyukokortikoid gormonlar ta'siriga xos: (1)

+glyukoneogenezning stimullanishi

-glyukoneogenezning tormozlanishi

-gipoglikemiya

-gipokaliemiya

-giperlipemiya

Qoldiq azotga oid emas: (1)

+keton tanachalari

-mochevina

-ammiak

-aminokislotalar

-siydik kislotasi

Qonda ammiakning ko'payishi bilan bir vaqtda mochevinaning kamayishi qaysi a'zo patologiyasidan

dalolat beradi (1)

+jigar


-buyrak

-taloq


-oshqozon osti bezi

-oshqozon

Qonda mochevina bilan ammiakning ko'payishi bilan kuzati¬ladigan kasallik: (1)

+buyrak kasalligi

-jigar kasalligi

-podagra


-ichak kasalligi

-bo'g'imlar kasalligi

Qanday azot qondagi qoldiq azot hisoblanadi? (1)

+qondagi oqsillarni cho'ktirib olib tashlangandan so'ng qonning filtridan qolgan azot (azot

tutuvchi moddalar)

-qonni kuydirgandan so'ng unda qolgan azot tutuvchi moddalar

-qondagi lipidlar va karbonsuvlarni olib tashlangandan so'ng, unda qolgan azot tutuvchi

moddalar


-kesson kasalligida qonda hosil bo'ladigan gaz holatdagi azot

-moddalar almashinuvi buzilishidan xosil bo'ladigan azot

Asosiy modda almashinuvining pasayishi qachon kuzatiladi? (1)

+miksedemada

-isitmada

-tireotoksikozda

-yurak yetishmovchiligida

-pnevmoniyada

Qachon organizmda issiqlik hosil qilinishi ortadi? (1)

+simpatik nerv sistemasi qo'zg'alganda

-parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'al ganda

-simpatik nerv sistemasi tormozlanganda

-qalqonsimon bez gormonlari kam ajral ganda

-to'g'ri javob yo'q

Pirogenlar qaysi hujayralarda sintezlanmaydi? (1)

+limfotsitlarda

-neytrofillarda

-monotsitlarda

-bazofillarda

-to'g'ri javob berilmagan

Moddalarning qaysi biri kuchli pirogen hisoblanadi: (1)

+lipopolisaxaridlar

-fosfolipidlar

-pirouzum kislotasi

-mukopolisaxaridlar

-nuklein kislotalar

Gipotermiyaga olib keluvchi holat: (1)

+issiqlik chiqarilishining kuchayishi va hosil bo'lishining kamayishi

-issiqlik chiqarilishining kamayib ketishi

-issiqlik chiqarilishining qiyinlashuvi

-issiqlik hosil bo'lishining o'zgarmasligi

-issiqlik hosil bo'lishining ko'payishi

Isitmaning uchinchi davri uchun xarakterli:(1)

+leykotsitar pirogenlarning kamayishi

-issiqlikning ajratishning pasayishi

-periferik tomirlar torayishi

-bradikardiya

-gipertenziya

Endogen (ikkilamchi) pirogen moddalarni qaysi hujayralar ishlab chiqaradi (1)

+neytrofillar

-retikulotsitlar

-labrotsitlar

-limfotsitlar

-plazmatik hujayralar

Issiqlik hosil bo'lishi¬ning sabablariga kiradi: (1)

+lipopolisaxaridlarning ta'siri

-limfotsitlarning ko'payishi

-fosfolipidlarning ko'plab hosil bo'lishi

-piruvat

-nuklein kislotalar

Isitmaning gipertermiyadan farqi: (1)

+tashki muhit haroratiga aloqasi yo'qligi

-stress vaqtida rivojlanadi

-tipik patologik protsessligi bilan

-gipertireozda paydo bo'ladi

-to'g'ri javob yo'q

Yallig'lanishdagi proliferatsiyada fibroblastlarni o'stiruvchi omilning asosiy manbai

hisoblanadi: (1)

+makrofaglar

-mikrofaglar

-neytrofillar

-T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

Ekssudat tarkibida birinchi navbatda qaysi hujayralarning ko'p bo'lishi allergik yallig'lanishga

xos:(1)

-bazofillar

-neytrofillar

-limfotsitlar

-monotsitlar

+eozinofillar

Surunkali yallig'lashdagi ekssudat tarkibida qaysi hujayralar ko'pchilikni tashkil qiladi: (1)

+monotsitlar, limfotsitlar

-neytrofillar

-eozinofillar

-bazofillar

-hamma javoblar to'g'ri

Leykotsitlar emigratsiyasini tajribada modellashtirgan olim: (1)

+Danilevskiy

-Kongeym

-Rival`t


-Mak-Klyur-Oldrich

-Galli-Maynini

Seroz ekssudat qachon hosil bo'ladi: (1)

+kuyishda

-difteriyada

-dizenteriyada

-sil kasalligida

-sepsisda

Yallig'lanish o'chog'ida lizosomol fermentlar manbai bo'lib hisoblanadi: (1)

+mikrofaglar, makrofaglar

-limfotsitlar

-komplement sistemasi

-trombotsitlar

-hamma javoblar to'g'ri

Yallig'lanish o'chog'idagi fizik-kimyoviy o'zgarishlarga kiradi:(1)

+giperioniya, giperosmiya, giperonkiya

-gipoioniya, gipoosmiya, giperonkiya

-giperonkiya, giperosmiya, gipoioniya

-gipoosmiya, giperonkiya, giperioniya

-alkaloz, atsidoz, onkotik bosim

Kongeym tajribasining mohiyati nimada: (1)

+yallig'lanish o'chog'ida qon tomirlar reaktsiyasini kuzatish

-yallig'lanish o'chog'ida fagotsitozni kuzatish

-al`teratsiya va proliferatsiya jarayonlarini kuzatish

-leykotsitlar emigratsiyasini kuzatish

-yallig'lanish o'chog'ida "sladj" rivojlanishini kuzatish

Keltirilgan mahalliy fizik va kimyoviy o'zgarishlarning qaysi biri yallig'lanishning o'tkir

davriga xos: (1)

+giper N+ioniya

-haroratning pasayishi

-alkaloz

-gipogidrotatsiya

-gipoioniya

Yallig'lanishda leykotsitlarning emigratsiyasi qanday tartibda kechadi? (1)

+neytrofil granulotsitlar,keyin monotsitlar, limfotsitlar

-limfotsitlar, keyin neytrofil granulo¬sitlar va monotsitlar

-monotsitlar, keyin limfotsitlar va neytrofillar

-A va B javoblar to'g'ri

-faqat neytrofil granulotsitlar emmigratsiyasi kuzatiladi

Keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyar qon tomirlar o'tkazuvchanligini oshiradi: (1)

+gistamin

-kal`tsiy tuzlari

-aminotransferazalar

-noradrenalin

-askorbin kislotasi

Qaysi shaklli elementlarning qon tomiridan chiqishi o'tkir yallig'lanishga xarakterli : (1)

+neytrofillar

-bazofillar

-eozinofillar

-monotsitlar

-limfotsitlar

Yallig'lanish jarayoniga glyukokortikoidlarning qarshi ta'sirining mexanizmi:(1)

+membranalar turg'unligini oshiradi

-gistamin hosil bo'lishini ko'paytiradi

-serotin hosil bo'lishini kuchaytiradi

-prostaglandinlarning hosil bo'lishini ka¬maytiradi

-qonning oqish tezligini kuchaytiradi

Kininlarning yallig'lanish o'chog'idagi ta'siri: (1)

+og'riq, teri qichishini yuzaga keltiradi

-qon tomir devori o'tkazuvchanligini kamaytiradi

-tomirlar spazmini chaqiradi

-og'riq hissini kamaytiradi

-xageman faktorini aktivlash

Gemorragik ekssudatning asosiy tarkibiy qismi hisoblanadi: (1)

+eritrotsitlar, parchalangan trombotsitlarning mahsulotlari

-yiring


-leykotsitlarning to'planishi

-hujayra parchalanishining maxsulotlari

-seroz suyuqliq

Ekssudatsiyaning birlamchi va yetakchi faktori hisoblanadi: (1)

+qon tomir devorining o'tkazuvchanliging ortishi

-qonning gidrostatik bosimining pasayishi

-plazmada giperonkiya

-plazmada giperosmiya

-gipoproteinemiya

Ekssudat deb nimaga aytiladi? (1)

+tomirdan atrofga o'z tarkibidagi elementlari bilan chiqqan qonning suyuq qismi

-hujayralararo bo'shliqda suyukliq to'planishi

-shish suyuqligi

-hujayraning gipergidratatsiyasi

-qon tomirdan tashqarida sodir bo'lgan gemolizdan hosil bo'lgan maxsulotlar

Qaysi o'zgarishlar yallig'lanish jarayonida mikrotsirkulyatsiya buzilishining boshlang'ich davriga xos?

(1)

+tomirlarning reflektor spazmi-arterial giperemiya

-venoz giperemiya

-qon -tomir devori o'tkazuvchanligining ortishi

-staz


Yallig'lanishda hosil bo'ladigan hujayraviy mediator: (1)

+gistamin

-Xageman omili

-kallidin

-bradikinin

-komplement sistemasi

Al`teratsiyada qaysi jarayon yetakchi o'rinni egallaydi? (1)

+hujayra va to'qimalarning shikastlanishi

-hujayraning gipertrofiyasi

-hujayraning gipotrofiyasi

-hujayraning regeneratsiyasi

-proliferatsiya

Yallig'lanishning patogenetik asosi bo'lib hisoblanadi: (1)

+ekssudatsiya

-gipertrofiya

-transsudatsiya

-qizarish va haroratning ko'tarilishi

-og'rik, qizarish, shish

Yallig'lanishning endogen omillariga kiradi: (1)

+modda almashinuvi buzilishining maxsulotlari

-zamburuglar, gijjalar

-mexanik faktor

-ionlovchi nurlanish

-kimyoviy moddalar

Yallig'lanishning ifodasi: (1)

+shikastlanish bilan adaptatsiya - kompensator reaktsiyalarning birligi

-himoya - moslanish reaktsiyasi

-patologik jarayon

-hujayra transformatsiyasi

-organizmni shikastlovchi omillar ta'siriga berilgan javob reaktsiyasi

Mediatorlar allergiyaning qaysi bosqichida hosil bo'ladi: (1)

+patoximik

-immunologik

-patofiziologik

-hamma javoblar to'g'ri

-sensibilizatsiya davrida

Organizmda allergenga nisbatan sensibilizatsiya allergiyaning qaysi davrida shakllanadi? (1)

+immunologik

-patofiziologik

-patoximik

-hamma javoblar to'g'ri

-1-2 kundan so'ng

Zardob kasalligining ko'rinish alomatlari qancha vaqtdan so'ng boshlanadi: (1)

+7-12 kundan so'ng

-1-2 soatdan so'ng

-2-3 kundan so'ng

-50-60 kundan so'ng

-to'g'ri javob berilmagan

Quyida keltirilgan bosqichlarning qaysi biri allergik reaktsiyalarda mediatorlar hosil

bo'lishini ta'minlaydi? (1)

+patokimyoviy

-patofiziologik

-immunologik

-hamma javob to'g'ri

-to'gri javob berilmagan

Fagolizosoma fagotsitozning qaysi bosqichida shakllanadi? (1)

+hazm qilish

-qamrab olish

-yaqinlashish

-yopishish

-parchalash

Organizmdagi qaysi immunoglobulinlar eng yuqori molekulyar massaga ega? (1)

+IgM

-IgJ


-IgA

-IgE


-IgD

Reaginlar qaerda ko'prok sintezlanadi(1)

+hazm trakti va nafas yo'llari shilliq osti qavatining limfa tugunlarida

-jigarda


-yurak

-buyraklar

-teri

AG yuborilgandan so'ng aktiv sensi¬bilizatsiya hosil bo'lishi uchun qancha vaqt o'tishi- kerak: (1)+2-3 xafta

-48-72 soat

-5 kun

-24-48 soat-2-3 minut

Qachon tabiiy aktiv orttirilgan immunitet shakllanadi : (1)

+infektsion kasallikdan keyin

-platsenta orkali antitelalarning xomi¬laga o'tishi natijasida

-qizamiq vaktsinasini yuborganda

-ko'kyo'talga qarshi immun zardobini yuborgandan so'ng

-quturushga qarshi immunoglobulinni yuborgandan keyin

Sekin rivojlanadigan allergik reaktsiyaga misol bo'ladi: (1)

+Mantu sinovi

-zardob kasalligi

-Kvinke shishi

-anafilaktik shok

-krapivnitsa

Desensibilizatsiyaning spetsifik turi qanday amalga oshiriladi? (1)

+allergenni kam-kam miqdorda yuborish yo'li bilan

-gamma-globulin yuborish bilan

-allergen yuborish bilan

-kal`tsiy xlorid yuborish orqali

-antigistamin preparatlarini yuborish

Allergik reaktsiyaning birinchi bosqichi qanday nomlanadi? (1)

+immunologik bosqich

-patofiziologik o'zgarishlar bosqichi

-patokimyoviy o'zgarishlar bosqichi

-kompensator bosqich

-tolerantlik

Qaysi mediatorlar sekin rivojla¬nuvchi allergiyada ahamiyatga ega:(1)

+keltirilgan mediatorlarning hammasi

-limfokinlar

-gistamin

-serotonin

-MRS-A (anafilaksiyani sekin reaktsiya kiruvchi substantsiyasi - A)

Qaysi variantda allergiya reaktsiyalari patogenezi davrlari mantiqiy tartibda keltirilgan (1)

+immunologik, patokimyoviy, patofiziologik

-immunologik, patofiziologik, patokimyoviy

-patokimyoviy, patofiziologik, immunologik

-patofiziologik,patokimyoviy,immunologik

-patokimyoviy, immunologik, patofiziologik

Qachon fagotsitoz faoliyatining pasayishi kuzatiladi:(1)

+leykozda

-komplement sistemasi aktivlashganda

-o'tkir yallig'lanishda

-antitelolar hosil bo'lishi rag'batlanganda

Immunlangan organizmda opsonofagotsitar reaktsiya qanday o'zgaradi? (1)

+kuchayadi

-sekinlashadi

-o'zgarmaydi

-kuchsizlanadi

-to'xtaydi

Opsoninlar qanday funktsiyani bajaradi: (1)

+mikrob bilan fagotsitning o'zaro ta'sirla¬nishida vositachilik rolini o'ynaydi

-mikrobni fagotsit bilan o'zaro ta'siriga to'sqinlik qiladi

-antigenlar ishlab chiqarilishiga yordam beruvchi omil

-IgE ni antagonisti

-parasimpatik nerv faoliyatini tormozlaydi

Fagotsitlarni ob'ektga yaqinlashishiga yordam beruvchi faktorlar: (2)

+immunologik reaktsiya maxsulotlari komplement subkomponenti

-prostaglandinlar

-adrenalin

-atsetilxolin

+limfokinlar

Qaysi hujayralar tanqisligi Di-Djorji sinromi bilan bog'liq: (1)

+T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

-makrofaglar

-T- va V- limfotsitlar birgalikda

-mikrofaglar

Bruton kasalligi bilan og'rigan bolalarda qaysi xujayralar uchramaydi? (1)

+V-limfotsitlar

-T-limfotsitlar

-O-limfotsitlar

-T va V- limfotsitlar birgalikda

-makrofaglar

Organizmda T-supressorlarning yetishmovchiligi nimaga olib kelishi mumkin? (1)

+autoallergiyaga

-anafilaksiyaga

-zardob kasalligiga

-tolerantlikka

-SPID ga

Autoallergiyani cha¬qiruvchi omil: (1)

+organizmning shikastlangan to'qimasi

-gistamin

-tromboksan

-prokonvertin

-hayvon mahsulotlaridan tayyorlangan antigen

Qaysi jarayonlar tezkor allergiyaning patofiziologik bosqichida kuzatiladi? (1)

+umumiy qon aylanishi va uni ivishining buzilishi

-yallig'lanish rivojlanishi

-transplantantni ko'chib ketishi

-desensibilizatsiya bo'lishi

-hamma javoblar to'g'ri

Anafilaksiya nima? (1)

+organizmning begona oqsilni qayta parenteral tushishiga nisbatan kuchaygan va sifat jihatdan

o'zgargan sezuvchanligi

-organizmning begona oqsilga nisbatan kuchaygan sezuvchanligi

-organizmning begona oqsilga nisbatan sifat jihatdan o'zgarmagan sezuvchanligi

-begona oqsilning birlamchi tushishiga nisbatan ku¬chaygan sezuvchanlik

-bu to'qimalar ko'chirib o'tkazilgandan keyin yuzaga keladigan reaktsiya

Qanday kasallik va patologik jarayonlar allergiyaning tezkor turiga kiradi: (1)

+anafilaksiya, pollinozlar

-bronxoektaziya

-kontakt dermatit

-transplantatning ko'chishi

-tuberkulin sinamasi

Qaysi mahalliy o'zgarishlar allergiyaning tezkor turiga xos: (1)

+terining bo'rtishi, arterial giperemiya, neytrofil va eozinofillar bilan infil`tratsiyasi

-mayda toshmalar, limfotsitlarga boy zich infil`trat

-limfotsitlar vositasi bilan ko'chirib o'tkazash

-immunoglobulinlarning kamayishi

-to'qima nekrozi

Quyidagilarni qaysi biri immunologik tolerantlikka xos: (1)

+immun javob bermaslik

-turli ta'sirotlarga organizm tomo¬nidan javob reaktsiyasining bo'lmasligi

-infektsion kasalliklarga chalinmaslik

-organizm sezgirligining ortishi

-organizmni nespetsifik omillar ta'si¬riga berilmasligi

Qaysi hujayralar birlashmasi immun javobni ta'minlaydi: (1)

+T-,V-,limfotsitlar va A-gruppa hujayralar(makrofaglar)

-fakat T-va V-limfotsitlar

-T-,V-va O-limfotsitlar

-T-,V- limfotsitlar va eozinofillar

-mikrofagal hujayralar va T-limfotsit¬lar

Limfotsitlarning qaysi turiga plaz¬matik hujayralar kiradi: (1)

+V-limfotsitlar

-T-limfotsitlar

-O-limfotsitlar

-hech qaysi turiga

-A-gruppa hujayralariga

Organizmga antigen tushguncha bo'ladigan T-limfotsitlarning subpopulyatsiya¬lariga qaysi

xujayralar kiradi : (1)

+antigenni tanuvchi T-limfotsitlar va T-effektor hujayralarning o'tmishdoshlari

-limfokin ishlab-chiqaruvchi limfotsitlar

-antigen bog'lovchi T-limfotsitlar

-T-qillerlar

-T- "xotira" hujayralar

Imunologik reaktivlik organizmning qanday omillar ta'siriga javobi hisoblanadi? (1)

+genetik jihatdan begona belgilarni tutuvchilarga

-har qanday

-fizik faktorlarga

-noorganik kimeviy moddalarga

-genetik tomondan o'xshash moddalarga

Quyidagilarning qaysi biri gumoral reaktivlikning faktorlari hisoblanadi? (1)

+lizotsim, interferon

-serotonin

-neytrofillar

-mononuklear fagotsitlar sistemasining hujayralari

-prokonvertin

Rezistentlik bu - (1)

+organizmning patogen omillar ta'siriga chidamliligining ko'rinishi

-bu organizmni reaktivlik holati

-bu organizmning kasallik chaqiruvchi omillar ta'siriga javob bermasligi

-bu organizmning turli omillar ta'¬siriga nisbatan kuchli reaktivligi

-bu organizmning omillarga reaktsiyasini pasayishi

Qanday xususiyat reaktivlik deb ataladi (1)

+bu organizmning tashqi muhitni turli ta'sirlariga nisbatan hayot faoliyatini o'zgarti¬rib

javob berishi

-bu organizmning kasallik chaqiruvchi omil¬larga nisbatan chidamliligi

-bu fakat kasallik chakqruvchi omillar ta'¬siriga javob berishi

-bu organizmning tashqi muhit ta'sirla¬riga qarshilik ko'rsatishi

-infektsion omillarga javobi

Arterial giperemiyaga xos bo'lmagan holat: (1)

+venalar va limfa tomirlari orqali qon oqimini kamayishi

-a'zo, to'qima hajmining kattalashishi

-arteriyalarning kengayishi

-limfa hosil bo'lishining kuchayishi

-to'qima tarangligining ortishi

Arteriyalar spazmida ishemiyaga sabab: (1)

-adrenalinning kam ajralishi

-qonda atsetilxolinning kamayishi

-qonda oksigemoglobinning ko'payishi

-qonda vazoaktiv polipeptidlarning ko'payishi

+to'g'ri javob yo'q

Qaysi bir ko'rsatkich tromboz rivojlanishida yetakchi hisoblanadi: (1)

+tomir devorining shikastlanishi

-qon oqimining sekinlashishi

-qon ivituvchi sistemaning o'zgarishi

-qon ivituvchi sistema omillarining aktivlashishi

-qon oqimining tezlashishi

Nima sababdan qon oqimining sekinlashishi trombning shakllanishiga olib keladi? (1)

+qon plastinkalarining cho'kishiga, qon ivishining kuchayishiga sharoit yaratiladi

-modda almashinuvi buziladi

-karbon kislota miqdori ortadi

-qon rNi ishqoriy tarafga siljiydi

Venoz giperemiyada qanday metabolik o'zgarishlar rivojlanadi? (1)

+oksidlanish buziladi, ko'p miqdorda modda almashinuvining oraliq mahsulotlari hosil bo'lib

atsidoz rivojlanadi

-modda almashinuvi faollashib, Krebs siklida oksidlanish kuchayadi

-pasterning teskari effekti ro'y beradi

-SO2 ning miqdori kamayadi, modda almashinuvi sustlashadi

-glikoliz va glyukoneogenez kuchayadi

Yog' emboliyasi natijasida ko'pincha qaysi organ jaroxatlanadi? (1)

+o'pka

-jigar


-taloq

-bosh miya

-yurak

Quyidagilarning qaysilari emboliyaning oqibati hisoblanadi? (1)+ishemiya

-arterial giperemiya

-metabolizmning faollashini

-regeneratsiya kuchayishi

-mahalliy haroratning ortishi

Havo emboliyasi qaysi qon tomirlar shikastlanganda kuzatiladi? (1)

+bo'yinturug' vena

-uyku arteriyasi

-son venasi

-aorta


-son arteriyasi

Qaysi jarayon trombozning nisbatan asoratsiz tugashiga ko'maklashadi? (1)

+ kollateral qon aylanishining kuchayishi

-trombning parchalanishi

-trombning yiringlashi

-organning atrofiyasi

-tromboflebit

Nima sababdan arterial gipe¬remiyada mahalliy harorat ko'tariladi? (1)

+modda almashinuvining kuchaygani uchun

-qon oqimining sekinlashishi

-organ hajmining kattalashishi

-qon oqib kelishining o'zgarmasligi

-qon oqib ketishining kuchayishi

Venoz giperemiyada yuzaga kelishi mumkin bo'lgan asoratlar: (1)

+biriktiruvchi to'qimaning o'sib ketishi

-hujayra membranalari o'tkazuvchanligi¬ning pasayishi

-hujayralarda modda almashuni¬vining kuchayishi

-tana haroratining ko'tarilishi

-ATFning to'planishi

Venoz giperemiya rivojlanishining dastlabki vaqtida mikrotsirkulyatsiyada qanday o'zgarishlar

rivojlanadi? (1)

+qon oqimining sekinlashishi

-qonning mayatniksimon harakatlanishi

-qon oqimining tezlashishi

-tomirda oqayotgan qon miqdorining ortishi

-vena tomirlarining torayishi

Quyidagilarning qaysi biri arterial giperemiyani chaqiruvchi omil hisoblanadi? (1)

+mahalliy modda almashinuvining metabolitlari-sut kislotasi, karbonat angidridning ta'siri

-og'rik

-adrenalin, vazopressin

-gipotenziya

-haroratning pasayishi

Quyidagilarning qaysi biri hujayra shikastlanganda moslashish omili bo'lib hisoblanadi? (1)

+hamma javoblar to'g'ri

-moddalarning mikrosomal oksidlanashini faollashishi

-lizosomal fermentlarning chekli faollashishi

-bufer sistemalarning faollashishi

-anaerob glikoizning faollashishi

Hujayraning shikastlanish mexanizmlariga kiradi:(1)

+hamma javoblar to'g'ri

-lipidlarning erkin radikal oksidlanishining kuchayishi

-lizosoma fermentlarining sitoplazmaga chiqishi

-onkogen ekspressiya

-to'g'ri javob yo'q

Hujayrani erkin radikallardan himoya qiluvchi moddalar: (1)

+tokoferollar, peroksidazalar,vitamin A

-sul`fataza, vitamin A, tokoferollar

-temir ionlari, supe¬roksiddismutaza

-glyukoronidaza, tokoferollar, peroksi¬daza

-glyukoza

Hujayraning energiya bilan ta'minlanishi buzilganda yuzaga keladigan asoratlar:(1)

+hamma javoblar to'g'ri

-ATF resintezini pasayishi

-adeninnukleatidtransferaza va kreatinfosfatkinazaning blokadasi

-ATFazalar aktivligini pasayishi

-hamma javoblar noto'g'ri

Ionlar muvozanatining buzilishi tufayli hujayra shikastlanganda yuzaga keladigan asoratlar:

(1)


+hamma javoblar to'g'ri

-hujayrada natriy ionlarining to'planishi

-hujayradan kaliy ionlarining chiqib ketishi

-hujayrada kal`tsiy ionlarining to'planishi

-hujayra gipergidratatsiyasi

Hujayra membranasining shikastlanishini ifodalaydi: (1)

+hamma javoblar to'g'ri

-membrana va hujayra ichidagi fosfolipazalarning faollashishi

-hujayraning gipergidratatsiyasi

-lipidlar gidroperoksidlarining ta'siri

-erkin radikallar va lipoperoksid reaktsiyalarning kuchayishi

Hujayra sitoplazmatik membranasining kengayishi natijasida rivojlanadigan asoratlar: (1)

+hamma javoblar to'g'ri

-membrana bilan bog'liq fermentlarning funktsiyasini buzilishiga

-hujayra fermentlarining chiqib ketishiga

-sitoplazmatik membrananing parchalanishiga

-hamma javoblar noto'g'ri

Hujayralarning nospetsifik reaktsiyalariga xos belgilar: (1)

+yadro va sitoplazma kolloidlarining dispersligini kamayishi

-sitoplazmaning qovushqokligining kamayishi

-sitoplazmaning bo'yalish qobiliyatining pasayishi

-to'g'ri javob yo'q

-hamma javoblar to'g'ri

Quyida keltirilganlarning qaysi biri eng kuchli biologik mutagen hisoblanadi? (1)

+kizilcha virusi

-A gepatit virusi

-gemolitik streptokokk, stafilokokk

-Bitner virusi, treponema, Kox tayoqchasi

-ichak tayoqchasi, gemolitik streptokok

Hujayrada antioksidantlar tanqisligida qanday o'zgarishlar kuzatiladi? (1)

+erkin radikallarning shikastlovchi ta'siri oshadi

-energiya hosil bo'lishining ko'payishi

-energiya hosil bo'lishining kamayishi

-hujayra hayot faoliyati to'xtaydi

-hamma javoblar noto'g'ri

Qaysi o'zgarishlar erkin radikallar ta'siriga xos? (1)

+lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi

-sintetik jarayonlarni kuchaytiradi

-oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini kuchaytiradi

-hujayra membranasining turg'unligini saqlaydi

-mitoz jarayonini tezlashtiradi

Quyida keltirilgan moddalarning qaysilari shikastlovchi mediatorlarga kiradi? (1)

+gistamin, kinin

-lizotsim

-properdin tizimi

-gidrokortizon

-amilaza

Quyidagilarning qaysi biri gen kasalligi hisoblanadi? (1)

+fenilketonuriya

-Klaynfel`ter sindromi

-trisomiya

-yurak poroki

-sil kasalligi

Quyidagilarning qaysi biri irsiy apparat faoliyatini anglatadi? (1)

+irsiy ma'lumotlarni saqlash, ularni avloddan avlodga o'tkazish

-oqsillar sintezini amalga oshiradi

-hujayralarning mitotik bo'linishini

-immun tizim faoliyatini

-fagotsitozning kuchayganligini

Kasallikning rivojlanishida shart-sharoitning qanday roli bor? (1)

+ kasallikning rivojlanishida albatta bo'lishi shart emas

-kasallikning klinik belgisiga yo'nalish beradi

-kasallikning rivojlanishida bo'lishi shart

-to'g'ri javob yo'q

-hamma javoblar to'g'ri

Psixosomatik nazariyaga kim asos solgan? (1)

+Z.Freyd

-Kongeym


-Virxov

-Sel`e


-Pavlov

Patofiziologiyaning asosiy metodi bo'lib hisoblanadi: (1)

+tajribaviy metod

-transilantatsiya

-dori-darmonlarni ishlab chiqarish

-bemorlarni davolash

-to'g'ri javob yo'q

Kasallik davrlari tartibi qaysi variantda to'g'ri aks ettirilgan? (1)

+yashirin davri, prodromal davr, avj olgan davri,natija davri

-kasallikning avj olishi, yashirin davri, prodromal davri, natija davri

-inkubatsiya davri,natija davri,avj ol¬gan davri,prodromal davri

-prodromal davri, yashirin davri, natija davri,avj olgan davri

-latent davri, avj olgan davri, natija davri, prodromal davri

Elektr tokining elektrokimyoviy ta'sirini belgilovchi variantni aniqlang: (1)

+ionlarning siljishi, kolloidlar holatining o'zgarishi

-atom, molekulalarning polyarizatsiyasi bo'lmaydi

-to'qimalarning parchalanadi

-skelet va silliq mushaklarning qo'zg'alishi

-hamma javoblar noto'g'ri

Qaysi kasallikni modellashtirish uchun tajriba sichqonlarini sentrifugada aylantiriladi? (1)

+kinetoz

-tog' kasalligi

-kesson kasalligi

-yurak yetishmovchiligi

-balandlik kasalligi

Keltirilgan javob variantlarining qaysi birida kasallikni yuzaga keltiruvchi omilga ta'rif

berilgan? (1)

+kasallikning o'ziga xos belgilarini namoyon qiladi

-kasallikning kechishi va oqibatiga ta'sir etadi

-kasallikning rivojlanishiga ta'sir etadi

-kasallikning qaytalashiga ta`sir qiladi

-kasallikni ko'payishiga ta'sir etadi

Kasallik patogenezda zanjirsimon munosabatlarning ahamiyati qanday ahamiyatga ega? (1)

+patologik jarayonning rivojlanish mexanizmlarini chuqurlashtiradi

-patologik holatdan chiqishga asos bo'ladi

-patogenezda bog'lovchi bo'g'in hisoblanadi

-etiologik omilning ta`sirini yo'qotadi

-ahamiyati yo'q

Quyida keltirilgan javob variantlarining qaysi biri patologik reaktsiyani ifodalaydi? (1)

+leykotsitoz, leykopeniya

-yallig'lanish

-yurak poroki

-appenditsit

-gastrit


Elektr toki ta'sir qilganda qanday mahalliy o'zgarishlar rivojlanadi? (1)

+suyaklar sinishi, paylarning uzilishi, kuyishni chaqiradi

-nafas to'xtaydi

-yurak urishi to'xtaydi

-ichak atoniyasini chaqiradi

-gipertermiya rivojlanadi

Patogenezni etiologik omilning xususiyatlari belgilaydimi yoki yo'qmi? (1)

+hamma vaqt belgilaydi

-yo'q

-qayta ta'sir qilganda ahamiyati bor-faqat etiologik omil organizmdaligida

-vaqtincha

Etiologiya kasallikning qanday masalalarini o'rganadi? (1)

+kasallikni yuzaga keltiruvchi sababl va shart-sharoitlarning organizm bilan bo'ladigan

munosabatlarini

-kasallikning rivojlanish mexanizmlarini

-kasallikning kechishini

-kasallikning oqibatini

-kasallikning belgilarini

Quyida ifoda etilganlarning qaysi biri patofiziologiyaning asosiy o'rganadigan masalalariga

kiradi? (1)

+kasalliklarni chaqiruvchi sabablar, rivojlanish mexanizmi hamda oqibatining qonuniyatlarini

o'rganish

-kasallikning davrlarini aniqlash

-kasallikka tashhis qo'yish

-kasalliklarni oldini olish

-hamma javoblar to'g'ri

Gazli emboliyani yuzaga keltiruvchi sharoit: (1)

-cuv to'lqinlarining kuchli zarbi

+chuqurlikdan g'oyat tez chiqish

-gaz eruvchanligining ortishi

-gaz eruvchanligini pasayishi

-hamma javoblar to'g'ri

«spetsifik rezistentlik» tushunchasining sinonimi:(1)

+immunologicheskaya

-geneticheskaya

-fiziologicheskaya

-autoimmunnaya

-individual

Qaysi mexanizm buyrak glyuko¬zuriyasining mexanizmi:

+kanalchalarda glyukoza reabsorbtsiyasining buzilishi

-glyukoza uchun buyrak busag'asining oshi¬shi

-birlamchi siydikda glyukoza miqdorining kamayishi

-buyrak epiteliysining sekretor funk¬siyasining ortishi

-buyrak koptokchalarining membranalari orqali glyukoza fil`tratsiyasining kuchayishi

O'tkir glomerulonefritga xos siydik sindromini ko'rsating:

+gematuriya, proteinuriya

-poliuriya, glyukozuriya, ketonuriya

-nikturiya, kanalcha epiteliy xujayrala¬rining siydikda paydo bo'lishi

-piuriya, poliuriya, gipostenuriya

-piuriya, nikturiya, glyukozuriya

Qaysi omil buyrak ishemiyasida yuz beradigan arterial gipertenziya patogenezida boshlovchi omil:

+renin

-angiotenzin-1-angiotenzin-3

-al`dosteron

-gipernatriemiya

Surunkali buyrak yetishmovchili¬giga qaysi ko'rsatkich xarakterlidir:

+azotemiya

-bilirubinemiya

-giperglikemiya

-arterial gipotenziya

-xolemiya

Odatda kandli diabetda siydik¬ning solishtirma og'irligi qanday bo'ladi

+yuqori

-normal


-past

-juda past

-to'g'ri javob yo'q.

Qaysilari parenximatoz sariqlikka xos bo'lmagan belgilar:

+axlatda sterkobilinning ko'p bo'lishi

-qonda bog'lanmagan bilirubinni ko'payishi

-qonda bog'langan bilirubin bo'lishi

-axlatda sterkobilinna kam bo'lishi

-xolemiya

Qaysi belgilar gemolitik sariqlikka xos:

+siydikda urobilin va oxlatda sterko¬billinni ko'payishi

-xolemiya

-siydikda bilirubin bo'lishi

-bradikardiya

-hamma javoblar to'g'ri

Qaysi biri xolemiyada bradi¬kardiyaning mexanizmi:

+o't kislotalarini sinus tuguniga bevo¬sita tormozlavchi ta'siri va adashgan nervni ko'zatishi

-simpatik nervni ko'z•atilishi

-gis tutamidan impul`slarni utmasligi

-to'g'ri javob yo'q

-hamma javoblar to'g'ri

Nima jigar sirrozida astsitning sababi:

+portal gipertenziya, gipoal`buminemiya

-giperfibrinogenemiya

-gipovitaminoz K

-giperal`buminemiya

-to'g'ri javob yo'q

Qonda jigar aminotransferazalarining bo'lishi bilan sarig'likning qaysi turi kuzatiladi:

+parenximotoz

-mexnik


-gemololitik

-hammasida

-to'g'ri javob yo'q

Ovqat tarkibida nimalarni chek¬lash jigar yetishmovchiligida komaning rivojlanishini oldini olish

usullaridan biri:

+oqsillarni

-karbonsuvlarni

-yog'larni

-suvlarni

-tuzlarni

Alomatlardan qaysilari jigar funktsiyasi yetishmovchiligida oqsil al¬mashinuvi bo'zilganligini

ifodalaydi:

+gipoproteinemiya, disproteinemiya, parap¬roteinemiya va giperazotemiya

-ketonemiya va ketonuriya

-bilirubinemiya va bilirubinuriya

-giperglikemiya va glikozuriya

-giperproteinemiya va proteinuriya

Xolemik simtomokompleks sariqqlik kasalligining qaysi birida uchra¬maydi:

+gemolitik sariqlik

-mexanik sariqliq

-parenximatoz sariqlik

-dimlanma sariqlik

-sariqlikni hamma turlarida

Quyida keltirilgan karbon¬suvlar almashunivi buzilishining qaysi¬lari jigarning og'ir

yetishmovchiligi uchun xosdir:

+glikogenni sintezi va depolanishini kamayishi

-giperglikemiya

-glikoliz va gliqon yeogenezni syokinla¬shuvi

-yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlarni hammasi bo'lishi

-mos javob yo'q

Quyida keltirilganlarning qaysi birida bilirubinuriya kuzatiladi:

+mexanik sariqlikda

-gemolitik sariqlikda

-buyrak toshi kasalligida

-buyrak dimlanishida

-surunkali nefritdA

Kasalliklarning qaysi birida urobilinogenuriya bilan biliru¬binuriya bo'ladi:

+parenximatoz sariqlikda

-mexanik sariqlikda

-gemolitik sariqlikda

-buyrak dimlanishida

-buyraklar infarqtidA

Pigment almashinuvi gemolitik sariqlikda qanday uzgaradi:

+qonda ozod bilirubin miqdori oshgan

-qonda ozod bilirubin miqdori uzgarma¬gan

-peshobda urobilinogen kamaygan

-qonda bog'langan bilirubin paydo bo'l¬gan

-qonda bog'langan bilirubin yo'q

Ham jigar ham buyrak yetishmov¬chiligiga qaysi belgi xos:

+gipoproteinemiya

-arterial gipotenziya

-gipoglikemiya

-arterial gipertenziya

-proteinuriya

O't pigmentining hamma turlari qonda ko'payishi qaysi sariqlikda kuzatiladi:

+sababi jigarda bo'lgan sariqlik

-sababi jigar pasida bo'lgan sariqlik

-sababi jigardan yukorida bo'lgan sariq¬lik

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Quydagilar qaysi sariqlikka xos: Qonda bog'lanmagan bilirubin bilan urobilin ko'paygan, o't

kislotalari yo'q, Siydikda: urobilin normadan ko'p. Ax¬latda: sterkobilin normadan ko'p.

Ov¬qat xazm qilish, gemostaz normada.

+sababi jigardan yukorida bo'lgan turida

-sababi jigardan pastda bo'lgan turida

-sababi jigarda bo'lgan turida

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Jigar patologiyasiga qaysi o'zgarishlar xos:

+qonda karbamid (mochevina)ning kamayi¬shi

-qonda ammiakning kamayishi

-qonda karbamid (mochevina)ning ko'payi¬shi

-qonda sut kislotasining kamayishi

-giperglikemiya

Fibrinolizinning jigar kasallik¬larida buzilish mexanizmlari:

+urokinazaning inaktivatsiyasi (aktivli¬gini pasaytirilishi)

-urokinazaning aktivlashishi

-geparin xosil qilinishining buzilishi

-fibrinogen xosil qilinishining buzilishi

-trombokinazaning aktivlashishi

Axoliyaga qanday o'zgarishlar xos:

+vitamin K ning surilishini buzilishi

-ichak shirasining bakteritsid aktivligi¬ni ortishi

-ichak peristal`tikasini pasayishi

-meteorizm

-pepsinning aktivligini pasayishi

Qaysilari spastik kabziyatning sababi:

+PNS (parasipmpatik n.s.)ning tonusini pa¬sayishi

-prostaglandinlar

-giperkal`tsiemiya

-gipokaliemiya

-SNS (simp.n.s. )ning tonusini ortishi

O'tning ushlanib kolishiga qaysi omilning yetishmasligi sabab bo'ladi:

+xoletsistokininning

-sekretinning

-pankreoziminning

-gastroziminning

-tripsinogenning

Oshqozon shirasini hamma kom¬ponentlari qaysi omil yetishmaganda kam ishlanadi:

+adashgan nervning tonusini pasayishi

-adrenalin

-gastrozimin

-sekretin

-xoletsistokinin

Oshqozon shirasi qaysi omil yetishmasa kam ishlanadi:

+gastrin


-pankreozimin

-enterokinaza

-sekretin

-epigastron

Qaysi omil oshqozonning sekre¬tor funktsiyasini kuchaytiradi:

+gistamin

-atropin

-adrenalin

-prostoglandin YE1, YE2-lar

-glyukozA

Ichak oshqozon olib tashlansa uning qaysi funktsiyasini koplay olmaydi:

+rezervuar (xovuz) funktsiyalarini

-sekretor

-motor


-surib olish

-ekskretor

Patologik xolatlardan qaysi biri al`veolyar gipoventilyatsiyaga olib kelmaydi:

+taxikardiya

-nafas yo'llarining obstruktiv shikast¬lanishi

-o'pkaning restruktiv shikastlanishi

-nafas mushaklarining innervatsiyasini buzilishi

-qon aylanishning kichik doirasini gi¬pertenziyasi

Gipoksiyaga uzoq davomli ko'nikish xolatiga qaysi o'zgarish xos emas:

+taxikardiya

-bradikardiya

-mitoxondriogenezni kuchayishi

-miokard gipertrofiyasi

-eritropoezning kuchayishi

Nimalar to'qima tipidagi gipok¬siyaga sabab bo'lishi mumkin:

+to'qimaning nafas fermentlarini faol¬ligini pasayishi

-metgemoglobin xosil qiluvchi moddalar bilan zaxarlanish

-o'tkir qon ketish

-prostaglandin YE ning xosil bo'lishini ko'payishi

-to'qimaning nafas fermentlarini faoli¬yatini kutarilishi

O'zgarishlardan qaysi biri gip¬yerventilyatsiya oqibati xisoblanadi:

+gazli alkaloz

-arterial qonda rSO2 ning oshib ketishi

-arterial qonda rO2 ning kamayib keti¬shi

-gazli atsidoz

-metabolik atsidoz

Asfiksiya nima bilan xarakter¬lanadi:

+gipoksiya bilan birgalikda SO2 ni chiqishini qiyinlashishi

-gipoksiya

-giperkapniya

-al`veolalar ventilyatsiyasini kuchayishi

-o'pka perfo'ziyasini kuchayishi

Nafas yetishmovchiligini obst¬ruktiv turini sababini ko'rsating:

+nafas yo'llarini tiqilishi

-o'pka shishi

-silikoz


-o'pka emfizemasi

-kovirgalar sinishida

Fakat kislorod xajmining kama¬yishiga gipoksiyaning qaysi turi bog'liq:

+gemik


-nafas

-yurak-tomir

-to'qima

-aralash


Inspirator xansirash bilan qaysi kasallik kuzatiladi:

+difteriya

-pnevmaniya

-yurak yetishmovchiligi

-tog kasalligi

-xiqildok shishi

Qachon xilpillovchi aritmiya yuza¬ga keladi:

+kuzgaluvchanlik oshib,utkazuvchanlik ka¬mayib ketganda

-kuzgaluvchanlik oshib ketganda

-utkazuvchanlik oshib ketganda

-avtomatizm oshib ketganda

-tonogen dilyatatsiyadA

Sinus bradikardiyasi qaysi kasalliklarda kuzatilishi mumkin:

+jigar kasalliklari

-buyrak kasalligida

-tireotoksikoz

-feoxromatsitoma

-gipoksiyada

Qaysi xolatlarda xajm bilan zo'riqish natijasida kelib chiquvchi yurak yetishmovchiligi

rivojlanadi:

+yurak klapanlarining yetishmovchiligi tu¬fayli

-katta qon aylanish doirasidagi gipertenziya natijasida

-kichik qon aylanish doirasidagi gipertenziya natijasida

-aortal teshikning stenozi tufayli

-yurak teshiklarning stenozi natijasida

Odatda yurakning gipertrofiya¬sining rivojlanishida ketma-ket bosqich¬larini ko'rsating!

+avariyali, shakllangan gipertrofiya va kardioskleroz xolatlari

-tonogen va miogen dilyatatsiyalar

-kompensator va dekompensator davrlar

-avariyali va tonogen dilyatatsiyalari

-shakllangan va miogen dilyatatsiyalar

Gipertenziyani miogen kom¬ponenti nimaga bog'liq:

+tomir devorida Na+ ionlari tuplanishi¬ga

-rezestiv tomirlar-al`fa-adrenoretsep-torlarning qo'zg'alishiga

-rezestiv tomirlar-betta-adrenoretsep- torlarning qo'zg'alishiga

-buyrak usti bezi pustlok kismi funk¬siyasining faoliyatini pasayishi

-tomirlarni xarakatlantiruvchi markaz¬ning faoliyatini buzilishiga

Qaysi tomirlarning funktsiyasi asosan buzilganidan arterial giper¬tenziya paydo bo'ladi:

+qarshilik qiluvchi tomirlar (rezistiv tomirlar)

-kompensatsiyalovchi

-sigim tomirlari

-metabolik tomirlar

-hamma tomirlar bir xil darajada ishti¬rok etadi

Nima aritmiya deb tushuniladi:

+hamma javoblar mos keladi

-avtomatizmni buzilishi

-miokardni o'tkazuvchanlik qobiliyatini pasayishi

-miokardni ko'zg'aluvchanlik funktsiyasini buzilishi

-mos javoblar yo'q

Gemodinamikaning qanday o'zgarishlari yurak surunkali yetishmovchiligi uchun xosdir:

+yurakning zarb va minutlik xajmini ka¬mayishi

-arterial bosimni ko'tarilishi

-venoz bosimni pasayishi

-yurakning minutli xajmini ortishi

-qon okimini tezlashishi

Yurakni qanday kismlari yurak¬ning ikki tavakali klapani yetishmovchiligida eng avval

gipertrofiyaga uchraydi:

+Chap bo'lmacha

-o'ng bo'lmacha

-o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha

-chap qorincha

-chap qorincha va chap bo'lmacha

Qaysi omil arterial bosimni belgilovchi asosiy omil:

+periferiyadagi tomirlar karshiligi

-qon oqishining sekinlashuvi

-qon okish tezligining oshishi

-depodagi qonning miqdori

-qonni kovushkokligi

Qachon bo'lmachalar va qorincha¬larning bir vaqtda qo'zg'alishi kuzatiladi

+atrio-ventrikulyar ekstrosistoliyada

-qorincha ekstrasistoliyasida

-chala sinoaurikulyar blokadada

-tula sino-aurikulyar blokadada

-sinusoli taxikardiyada

Qaysi biri nomotrop aritmiya¬larga kiradi:

+sinusli taxikardiya

-qorincha ekstrasistoliyasi

-to'liq atrio-ventrikulyar blokada

-bo'lmacha ekstrasistoliyasi

-chala atrio-ventrikulyar blokada

Yurak gipertrofiyasida kardiomi¬otsitlarning oziqlanishini yemonlashtiruv¬chi omil qaysi:

+kapillyarlarning nisbiy kamligi

-miotsitlarning nisbiy yuzasini kamayishi

-sarkolemmaning kalinlashishi

-arterio-venoz shuntlarining paydo bo'lishi

-kapillyarlar rivojlanishidan

Qaysi ko'rsatkich yurak yetishmov¬chiligida pasayadi:

+qon okishining tezligi

-qonning umumiy massasi

-venoz tomirlar bosimi

-sirkulyatsiyadagi qon massasi

-eritrotsitlarning miqdori

Nima miokard qisqaruvchanligi¬ning pasayishida asosiy o'rin tutadi:

+Sa2+ ionlarining yetishmaligi

-Na - ionlarining kamayishi

-serotoninning yetishmasligi

-ketonemiya

-giperglikemiya

Qaysi tushuncha yurak qisqaruv¬chanlik faoliyatini pasayishini to'g'ri aks ettiradi:

+qon minutli xajmining kamayishi

+taxikardiya

-gipoventilyatsiya

-arterial bosimning oshishi

-pul`s bosimning ko'tarilishi

Ekstrakardial kompensator omillar:

+eritrotsitoz, periferik qon tomirlar spazmasi (torayishi)

-miogen dilyatatsiya

-tonogen dilyatatsiya

-sianoz

-qon okish tezligining sekinlashishi

Kardial kompensator omil deb qaysinisi xisoblanadi:

+tonogen dilyatatsiya

-miogen dilyatatsiya

-qonni kayta taksimlanishi

-pul`s bosimining oshishi

-qon okish tezligining oshishi

O'rta yoshar odamda butun dunyo sog'¬likni saqlash tashqiloti(VOZ)tavsiyasiga ko'ra arterial

bosimning normal o'lchami qanday belgilangan:

+140/90 mm.simob ustunigacha

-120/80 mm.simob ustunigacha

-110/70 mm.simob ustunigacha

-120/60 mm.simob ustunigacha

-140/80 mm.simob ustunigacha

Kichik qon aylani¬shi doirasida qon dimlanishining sababi:

+yurakning chap bo'limini kuchini pasayi¬shi

-jigar arteriyasi emboliyasida

-arterial bosimning oshishi

-arterial bosimning pasayishi

-yurakning ung bo'limini kuchini pasayi¬shi

Manfiy "R" tishi nimadan dalolat beradi:

+impul`sni atrioventrikulyar tugunchada xosil bo'lishidan

-nafas turi aritmiyasidan

-taxikardiyadan

-bradikardiyadan

-kundalang blokadadan

EKG da "P-Q" intervalini uzayishi nimadan dalolat beradi:

+atrioventrikulyar tugungachadan impul`slarni o'tishini syokinlashganidan

-yurak kuzgaluvchanligini oshganligidan

-bradikardiyadan

-taxikardiyadan

-tula atrioventikulyar blokadadan

Pul`s bosimining kamayishi nimaga xos:

+aortal teshikning stenoziga

-ikki tabakali kopkoklarning yetishmov¬chiligiga

-uch tabakali kopkoklarning yetishmovchi¬ligiga

-aortal kopkoklarning yetishmovchiligiga

-mitral teshikning stenoziga

Nima tonogen dilyatatsiya uchun xos:

+zarb xajmining ortishi

-zarb xajmining kamayishi

-arterial bosimning pasayishi

-venoz bosimning ortishi

-taxikardiya

Yurak yetishmovchili¬gida yuzaga keluvchi shishning yetakchi patogenetik omili:

+venalarda gidrostatik bosimning oshi¬shi

-tomir devori utkazuvchanligining oshi¬shi

-qonning onkotik bosimini pasayishi

-to'qimalarning onkotik bosimini orti¬shi

-to'qimalarning gidrofilligini ortishi

Kompensator mexanizmlardan qaysi biri yurakning tonogen dilyatatsiyasida foydalirok:

+geterometrik

-gomeometrik

-izometrik

-qisqaruvchanlik

-kuzgaluvchanlik

Qonda leykotsitlar soni 500 000. Mieloblastlar,promiellotsitlar,mielotsit¬lar uchraydi,

eozinofillar va bazofil¬lar ko'paygan. Bu qaysi kasalliklarga xos:

+leykemik leykozga

-subleykemik

-leykopenik

-aleykemik

-shulardan birontasi ham emas

Kuydagi eozinofiliya bilan kecha¬digan kasalliklarni mos kombinatsiyasini tanlang:

+bronxial astma, exinokokkoe, pichan istimasi

-Bezgak, sil, askaridoz

-bronxial astma, pnevmoniya, peritonit

-askaridoz, zaxm, chechak

-chechak, infektsion mononukleoz, kizamik

Quyidagi sabab omillaridan qaysilari bolalarda temir defitsit anemiyalarni paydo bo'lishiga

olib keladi:

+sanalgan sabablarni hammasi

-sun`iy ovqatlantirish

-bolaga kushimcha ovqat berishni kechiqishi

-chala tugilish

-ko'rsatilgan sabablardan birontasi ham emas

Kompensator mexanizmlardan qaysilari o'tkir qon yo'qotishning reflektor davrini ifodalaydi:

+taxikardiya, taxipnoe, periferik tomirlarning spazmi

-Taxikardiya, nafas olish qisishi, qon to¬mir uzaniga to'qima suyukligini kirishi

-depolardagi qon ni tomirga o'tishi, to'qima suyukligini tomirga irishi

-bu davr uchun hamma variantlar ham xos

-variantlardan birontasi ham to'g'ri kelmaydi

Pernitsioz anemiyada simptomlar uchligini ko'rsating:

+giperxrom anemiya, til satxining atro¬fik o'zgarishi, funikulyar mieloz

-mikrotsitar anemiya, eritrotsitlarning gemolizi, retikulotsitoz

-eritrotsitlarning gipoxromiyasi, talok¬ning kattalashishi, meningit

-eritrotsitlarning gemolizi, jigarning kattalashishi, gipertoniya

-nishonsimon eritrotsitlar, gastrit, nevroz

Quydagi agranulotsitozga olib keluvchi omillarni ko'rsating:

+dorilar allergiyasi

-streptokokkli infektsiya

-o'tkir mieloleykoz

-endokrin buzilishlar

-surunkali limfoleykoz

Qaysi kasallikka bazofilli leykotsitoz xos:

+surunkali mieelozga

-appenditsitga

-tuberkulezga

-leyshmaniozga

-bronxial astmaga

Eritrotsitlarning shakli talas¬semiyada qanday bo'ladi:

+nishonsimon (podotsitlar)

-o'roqsimon (drepanotsitlar)

-xalqasimon (anulotsitlar)

-og'izsimon (stomatotsitlar)

-ellipsimon (ellipsotsitlar)

Periferik qon xujayralarida va suyak ko'migida filadel`fiya xromosoma¬si leykozning qaysi

turida uchraydi:

+surunkali mieloleykozda

-o'tkir mieloleykozda

-o'tkir limfaleykozda

-surunkali limfoleykozda

-surunkali retikuloendotelial leykoz¬da

Quyidagi o'tkir qon yo'qotilishida dekompensatsiyaning simptomlarini ko'rsating:

+nafas va yurak yetishmovchiligi

-taxikardiya va gipertenziya

-qon ivishining va gemopoezning kuchayi¬shi

-depodan qon chiqishi, to'qimalaroro suyuk¬likning qon ga o'tishi

-periferik tomirlar spazmasi, qonning taksimlanishi

Qaysi kasallikka limfotsitoz xos:

+surunkali yukimli kasal (tuberku¬lez)

-miokard infarqtiga, stenokardiyaga

-streptokokkli va stafilakokkli infek¬siyaga

-toshmali va korin tifiga

-chechak va kizamikka

Eritrotsitlarda Jolli tanacha¬lari va Kabo xalkalari qaysi anemiyada paydo bo'ladi:

+Vit V12 (folievo) defitsitli

-postgemorrogik

-gemolitik

-gipoplastik

-temir defitsitili

Sabablardan qaysi biri vitamin V12 tankis anemiyada giperxromiyani yuzaga keltiradi:

+periferik qonda megalotsitlarni paydo bo'lishi

-eritrotsitlar sonining oshib ketishi

-oksifil normoblastlar sonining oshib ketishi

-neytrofilyoz

-retikulotsitoz

Minkovskiy-Shoffar tug'ma gemo¬litik anemiyasiga quydagilarning qaysilari xos:

+mikrosferatsitoz

-normotsitoz

-megalotsitoz

-makrotsitoz

-dreponatsitoz

Gemolitik krizga quydagi belgilarning qaysi biri xos:

+retikulotsitlar

-nizotsitoz

-poyqilotsitoz

-gipoxromiya

-giperxromiya

Nimalar anemiyalarda organizmda o'zgarishlar yuz berishiga sabab bo'ladi:

+gipoksiya

-gipovolemiya

-atsidoz


-sianoz

-distrofiya

Eritropoezining kuchayishi bilan qaysi kasallik kuzatilishi mumkin:

+yurak yetishmovchiligi

-kandli diabet

-gepatit


-gastrit

-buyrak yetishmovchiligi

Ekstramedulyar qon yaratuvchi uchoqlar qaysi a`zoda avval rivojlana¬di:

+jigarda


-buyrakda

-talokda


-limfatik tugunlarda

-o'pkada


O'tkir leykoz quydagilarning qaysi biri:

+mieloblastoz

-mieloleykoz

-limfoid leykoz

-eritrotsitoz

-hamma javoblar to'g'ri

Yadroning ryog'enerativ changa siljishi qaysi o'zgarishda:

+leyk-12000 yesh-3% t/ya-10% b/ya-62%

-leyk-6000 neytrof: yesh-3% taeksimon yadroli-4% bugin yadroli-60%

-leyk-5000 yesh-1% t/ya-5% b/ya-65%

-leyk-2000 yesh-0% t/ya-0% b/ya-30%

-leyk-3400 yesh-0% t/ya-14% b/ya-40%

Vitamin V-12 ni qaysi jaroyon talab qiladi:

+nuklein kislatalari sintezi

-aminokislotalarning sintezi

-glyukozaning normal almashinuvi /meta¬bolizmi/

-yog' kislotalarning normal almashinuvi

-jigarda glikogenning sintez qilinishi

Ko'rsatkichlarni qaysi biri pato¬logik regeneratsiya belgisidir:

+myogaloblastlar

-retikulotsitoz

-polixromatofiliya

-eritroblastlar

-normoblastlar

O'tkir infektsiyadan tuzalish davriga qaysi siljish to'g'ri keladi:

+limfotsitoz

-bazofiliya

-neytrofiliya

-aneozinofiliya

-monotsitoz

Ushbu gemogramma bilan qaysi patologiya xarakterlanadi: Leyk-167000/1mm^3 qonda/ keskin

limfo-sitoz surtmada ko'p -miqdorda Kleyn-Gumprext-Filatov tanachalari

+surunkali limfoleykoz

-surunkali mieloleykoz

-nur kasalligi

-o'tkir limfoleykoz

-mieloleykoz

Quyidagi gemogramma bilan qaysi patologiya xarakterlanadi: Leyk-3800/1mm^3 qonda/ yadroning

keskin chapga siljishi bilan neytrofiliya Qonda mieloblastlar bor, mielotsitlar yo'q.

+o'tkir mieloleykoz

-krupoz pnevmoniya

-yurak yetishmovchiligi

-surunkali mieloleykoz

-limfoleykoz

Keltirilganlardan qaysi biri surunkali mieloleykozga xarakterlidir:

+eozinofil-bazofillar uyushmasi

-limfotsitoz

-monotsitoz

-neytrotsitopiya

-yadroning unga siljishi

Keltirilganlardan qaysi biri leykotsitozga sabab bo'lishi mumkin:

+to'qimalar nekrozi

-arterial qon bosimining kutarilishi

-arterial qon bosimining pasayishi

-vitamin V-12 yetishmasligi

-giperglikemiya

Qaysi anemiya eritrotsitlarni xu¬jayra ichi gemolizining kuchayishidan ke¬lib chikadi:

+uroksimon xujayrali

-o'tkir postgemorrogik

-surunkali postgemorrogik

-pernitsioz

-temir defitsitidan anemiya

Gipervolemiya qaysi patologiyada kuzatiladi:

+yurak yetishmovchiligi

-o'tkir gastrit

-buyrak yetishmovchiligi

-kandli diabet

-qon tomir yetishmovchiligi

Qaysi xujayra qon surtmasi¬ning fiksatsiya qilmasdan/supravital usulda/ bo'yash usuli bilan

aniklanada:

+retikulotsit

-myog'aloblast

-myog'alotsit

-jolli tanachalari eritrotsit

-polixromatofil

Qaysilar to'liq kantserogenlar:

+Transformatsiya, promotsiya va progressiya chakiruvchi kantserogenlar

-initsiatsiya va progressiya chaqiradigan kantserogenlar

-promotsiya va transformatsiya chakiruvchi kantserogenlar

-eksplantatsiya va transplantatsiya chaki¬ruvchi kantserogenlar

-initsiatsiya va promotsiya chakiruvchi kan¬serogenlar

Usma o'sishini bosqichlari:

+transformatsiya, promotsiya,progressiya

-transformatsiya, promotsiya,eksplantatsiya

-transformatsiya, progressiya,transplanta¬siya

-transformatsiya, progressiya,ekspressiya

-transformatsiya, mutatsiya,induktsiya

Xujayrada yetilmagan element¬larining tuxtovsiz ko'payishi bilan xarakterlanadigan jarayon:

+neoplaziya

-ryog'eneratsiya

-gipertrofiya

-giperplaziya

-atrofiya

Kuyda o'smalarning infil`trativ o'sishining asosiy mexanizmlarini ko'rsating:

+qon takt tormozlanish faolligining ka¬mayishi

-o'sma xujayralarining amyobasimon xara¬katlari

-o'sma xujayralari adgezivligining ka¬mayishi

-qon takt tormozlanish faolligining oshi¬shi

-meyozda bo'ladi

Xavli usmalarining xavfsizidan farqlari:

+nisbiy avtonomlik

-o'sishni chegaraliligi

-o'sishni idora etila olishligi

-ximiyaviy terapiya yordamida orkaga kay¬tishi

-hamma javoblar to'g'ri

Nima kokantserogenlikdir:

+bir kontserogen ta'sirini kontserogen bo'lmagan omil kuchaytirishi

-bir kontserogen omil ta'sirini boshka kontserogen kuchaytirishi

-kontserogen ta'sirini tormozlanishi

-bir kontserogenni nisbatan kuchli ta'¬siri

-birnecha qontserogenlarni bir vaqtda birgalikda ta'siri

Qaysi omil biologik qon serogen omili:

+ortikcha miqdordagi ayrim steroid gor¬monlar

-politsiklik aromatik uglevodlar

-bakteriyalar

-enteroviruslar

-2,4-benzpiren

Qachon xujayra bo'linishini idora etilishini gen mexanizmi buziladi:

+neoplazmada

-reparativ ryog'eneratsiyada

-ryog'eneratsiyada

-atrofiyada

-gipertrofiyada

Qaysi patogenetik omil gipo¬glikemik komaning asosi:

+bosh miya neyronlarida karbonsuv va energiya "ochligi"

-miokardda karbonsuv tanqisligi

-qonda gipoosmiya

-kompensatsiya qilinmagan ketoatsidoz

-alkaloz

Qaysilari degidratatsiyaning turlari:

+hamma javoblar to'g'ri

-izoosmolyar

-giperosmolyar

-gipoosmolyar

-to'g'ri javob yuk

Qaysi gormonlar suv-elektro¬litlar almashinuvining boshqarishda qatnashadilar:

+hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

-vazopressin

-natriyuretik gormon

-insulin, tiroksin

Gidrostatik va onkotik bosimlar¬ning munosabati venalarda qanday:

+onkotik bosim yuqoriroq

-ikkala bosim bir xil

-gidrostatik bosim yuqorirok

-onkotik bosim gidrostatikdan past

-to'g'ri javob yo'q

Qaysi a`zo suv-elektrolitlar almashinuvida asosiy ijro etuvchi xisoblanadi:

+buyrak

-jigar


-ichak

-o'pka


-yurak

Shishlarning patogenetik omiliga quydagilarning qaysi biri kiradi:

+hamma javoblar to'g'ri

-gidrodinamik

-onkotik

-kolloid-osmotik

-qontomir

Degidratatsiyaning qay turi elektrolitlarga nisbotan ko'p suv yo'qatganda kuzatiladi:

+gipersmolyar

-gipoosmolyar

-izosmolyar

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Qaysilari lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiruvchi birik¬malardir:

+prooksidantlar

-antioksidantlar

-juft qon `yugantlar

-sinergistlar

-pirogenlar

Qaysi birikmalar lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiradi:

+kislorodning yuqori qon sentratsiyasi

-kislorod odatdagi kotsentratsiyada

-glutationperoksidaza

-vitamin YE

-birgalikda hammasida

Keltirilgan gipoglikemiyaning turlarini mos kombinatsiyasini tanlang:

+giperinsulinizm, jigarni olib tashlash

-insulinni ortikcha yuborish, adrenalin yuborish, tireotoksikoz

-qon trinsulyar gormonlarni kamayishi, ovqatni keragidan ko'p iste'mol qilish va semirish,

buyrak diabeti, marafon chopish (ogir jismoniy zo'riqish)

-jigarni olib tashlash,adrenalin yubo¬rish,insulinni ortikcha yuborish

-karbonsuvlarni ovqatda kamligi (och¬lik),pankreatitlar,miksedema

Qonda kandning miqdori kanchagacha ko'payganda giperglikemiyaga bog'liq bo'l¬gan glyukozuriya

kuzatiladi:

+8,5-9,0 mmol`/l dan yukori

-5,5 mmol`/l dan yukori

-16,0 mmol`/l

-7 mmol`/l

-4 mmol`/l

Qachon ichak devorlarida va buyrak kanalchalarida fosforlanish va defosforlanish

protsesslarining buzilishi kuzatiladi:

+floridzin va monoyodatsetatdan zaxar¬lanishda

-amilolitik fermentlar yetishmovchiligida

-ichakda o't yetishmovchiligida

-giperventilyatsiyada

-insulin yetishmovchiligida

Gormonlarning qaysi biri oqsil sintezini kuchaytiradi:

+STG, insulin

-tiroksin

-glyukokortikoid gormonlari

-vazopressin

-adrenalin

Omillarning qaysi biri jigarni yog' bosishiga sabab bo'ladi:

+V-lipoproteid va fosfolipid kam xosil bo'lishi

-yog sarfining kuchayishi

-yoglar metobalizmi oshishi

-atseton tanachalari sarfining buzilishi

-xolesterin ko'p xosil bo'lishi

Quydagi sabablarning qaysi biri transport giperlipemiyasini keltirib chiqaradi:

+ochlik


-jigar patologiyasi

-gipoal`buminemiya

-yoglar parchalanishining buzilishi

-yoglar surilishining buzilishi

Sabablarning qaysi biri atsidoz¬ga olib keladi:

+modda almashinivining buzilishi ,orga¬nizmdan nordon metobalitlar chiqarili¬shining buzilishi

-oranizmga ko'p miqdorda ishkorliy max¬sulotlar kiritilishi

-kayt qilish

-glikoproteilar ko'payishi

-giperventilyatsiya

Qaysi mexanizim nefrotik shishda rol` o'ynaydi:

+al`buminuriya (proteinuriya)

-giperproteinemiya

-venalarda gidrodinamik bosimning oshi¬shi

-al`dosteron sekretsiyasining oshishi

-ADG ishlab chiqarilishining kamayishi

Keltirilgan sabablarning qaysi biri musbat suv balansiga olib keladi:

+yurak ishi yetishmovchiligi

-kand diabeti

-kolit


-tireotoksikoz

-gastritlar

Gipoglikemiyani quyida keltiril¬gan gormonlarning qaysi biri keltirib chikaradi:

+insulin


-vazopressin

-glyukogon

-tiroksin

-adrenalin

Qonda qaysi lipidlarni ko'p¬ayishi aterosklerozga xos:

+betta – lipoproteidlar

-fosfolipidlarni

-al`fa - lipoproteidlar

-tuyinmagan yog' kislotalari

-to'yingan yog' kislotalarni

Polidipsiya qandli diabetda ni¬maga bog'liq:

+qonni osmotik bosimini ortishidan

-qonni onkotik bosimini ortishidan

-qonni osmotik bosimini pasayishidan

-gidrostatik bosimini oshishidan

-qon bosimning yuqori bo'lishiga

Poliuriya kandli diabetda nima¬ga bog'liq:

+siydikni osmotik bosimini oshishidan

-siydikni osmotik bosimini pasayishi¬dan

-gidrostatik bosimni oshishidan

-qonni osmotik bosimini oshishidan

-tomirlar devorini o'tkazuvchanligi oshishidan

Giperglikemiyasiz glyukozuriyani qaysi xollarda kuzatish mumkin:

+buyrak diabetida

-kandli diabetda

-adrenalinni ko'p miqdorda xosil bo'lishida

-kandni ko'p istemol qilganda

-stressda

Siydik bilan oqsillarni chiqishi shishni qaysi turida nisbatdan ko'prok:

+nefrotik

-yurak

-nefritik-jigar

-allergik

Qaysi patogenetik omil yurak shishida yetakchilik qiladi:

+gidrostatik

-onkotik

-osmotik


-qon tomir

-to'qima


Qaysi jarayonlar glyukokortikoid gormonlar ta'siriga xos.

+gliqoneogenezning stimullanishi

-glyukoneogenezning tormozlanishi

-gipoglikemiya

-gipokaliemiya

-giperlipemiya

Qaysi biri qoldiq azotga oid emas:

+keton tanachalari

-mochevina

-ammiak


-aminokislotalar

-siydik kislotasi

Qaysi a'zo patologiyasida qonda ammiakni ko'payishi bilan bir vaqtda mochevinaning kamayishi

dalolat beradi:

+jigar

-buyrak


-talok

-oshqozon osti bezi

-oshqozon

Qaysi kasallik qonda mochevina bilan ammiakni ko'payishi balan kuzati¬ladigan kasallik:

+buyrak kasalligi

-jigar kasalligi

-podagra

-ichak kasalligi

-bo'g'inlar kasalligi

Qanday azot qondagi qoldiq azot:

+qondagi oqsillarni cho'ktirib olib tash¬langandan so'ng qonning fil`ridan qolgan azot (azot

tutuvchi moddalar)

-qonni kuydirgandan so'ng unda qolgan azot tutuvchi moddalar

-qondagi lipidlar va karbonsuvlarni olib tashlangandan so'ng, unda qolgan azot tutuvchi

moddalar

-kesonn kasalligida qonda xosil bo'ladigan gaz xolatdagi azot

-glikoproteiddagi azot

Qachon asosiy modda almashinuvi pasayadi:

+miksedemada

-isitma xolatida

-tireotoksikozda

-yurak yetishmovchiligida

-pnevmoniya (zotiljam)da

Qanday holda organizmda issiqlik xosil qilinishi ko'payadi:

+simpatik nerv sistemasi qo'zg'alganda

-parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'al¬ganda

-simpatik nerv sistemasi tormozlanganda

-qolqonsimon bez gormonlari kam ajral¬ganda

-to'g'ri javob yo'q

Pirogenlar qaysi xujayrolarda ishlanmaydi

+limfotsitlarda

-neytrofillarda

-monotsitlarda

-bazofillarda

-hamma javoblar to'g'ri

Moddalardan qaysi biri kuchli pirogen:

+lipopolisaxaridlar

-fosfolipidlar

-pirouzum kislotasi

-mukopolisaxaridlar

-kuklein kislotalar

Xolatlarning qaysi biri gipo¬termiyaga olib keladi:

+issiqlik chiqarilishining kuchayishi va xosil bo'lishining kamayishi

-issiqlik chiqarilishining kamayib keti¬shi

-issiqlik chiqarilishining qiyinlashuvi

-issiqlik xosil bo'lishining o'zgarmasligi

-issiqlik xosil bo'lishining ko'payishi

Qaysilari isitmaning uchinchi davri uchun xarakterli:

+leykotsitar pirogenlarni kamayishi

-issiqlikning ajratishning pasayishi

-periferik tomirlarni torayishi

-bradikardiya

-gipertenziya

Endogen (ikqilamchi) pirogen moddalarni qaysi xujayralar ishlab chiqaradi:

+neytrofillar

-retikulotsitlar

-labrotsitlar

-limfotsitlar

-plazmatik xujayralar

Qaysilari issiqlik xosil qilish¬ning sabablari

+lipopolisaxaridlarning xosil bo'lishi

-limfotsitlarning ko'payishi

-fosfolipidlarning ko'plab xosil bo'lishi

-piruvat


-nuklein kislotalar

Isitmaning gipertermiyadan farqi:

+tashki muhit xaroratiga aloqasi yo'qli¬gidan

-stress vaqtida rivojlanadi

-tipik patologik protsessligi bilan

-gipertireozda paydo bo'ladi

-to'g'ri javob yo'q

Qaysinisi yallig'lanishdagi prolife¬ratsiyada fibroblastlarni o'stiruvchi omil¬ning asosiy

manbaidir:

+makrofaglar

-mikrofaglar

-neytrofillar

-T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

Ekssudat tarkibada qaysi hujayralarning ko'p bo'lishi allergik yallig'lanishga xos:

+eozinofillarning

-neytrofillarning

-limfotsitlarning

-monotsitlarning

-bazofillarning

Surunkali yallig'lashdagi ekssudat tarkibida xujayralarning ko'pchiligini qaysilari tashqil

qiladi:


+monotsitlar, limfotsitlar

-neytrofillar

-eozinofillar

-bazofillar

-hamma javoblar to'g'ri

Yallig'lanishdagi leykotsit¬lar emigratsiyasini tajribada kim modellashtirgan:

+Danilevskiy

-Qon geym

-Rival`t

-Mak-Klyur-Oldrich

-Galli-Maynini

Qachon seroz zardobli ekssudat xosil bo'ladi:

+kuyishda

-difteriyada

-dizenteriyada

-sil kasalligida

-sepsisda

Nimalar yallig'lanish o'chog'ida lizo¬somol fermentlar manbai:

+mikro-, makrofaglar

-limfotsitlar

-komplement sistemasi

-bradikinin

-hamma javoblar to'g'ri

Qaysilari yallig'lanish o'chog'idagi fizik-kimeviy o'zgarishlar:

+giperioniya, giperosmiya, giperonkiya

-gipoioniya, gipoosmiya, giperonkiya

-giperonkiya, giperosmiya, gipoioniya

-gipoosmiya, giperonkiya, giperioniya

-to'g'ri javob yo'q

Eksprimentda Qongeym tajribasini mazmuni nimada:

+yallig'lanish uchog'ida qon tomirlar reak¬siyasini kuzatish

-yallig'lanish uchog'ida fagotsitozni kuzatish

-al`teratsiya va proliferatsiya jarayonla¬rini kuzatish

-qon tomirlari orqali leykotsitlar em¬migratsiyasini kuzatish

-yallig'lanish uchog'ida "sladj" rivojlani¬shini kuzatish

Keltirilgan maxalliy fizik va kimyoviy o'zgarishlarning qaysi biri yallig'lanishning o'tkir

davriga xos:

+atsidoz


-xaroratning pasayishishi

-alkaloz


-gipogidrotatsiya

-gipoioniya

Yallig'lanishda leykotsitlarning emigratsiyasi qaysi tartibda ketadi:

+neytrofil granulotsitlar,keyin monotsitlar va nixoyat limfotsitlar

-limfotsitlar, keyin neytrofil granulo¬sitlar va nixoyat monotsitlar

-monotsitlar, keyin limfotsitlar va ni¬xoyat neytrofillar

-A va B javoblar to'g'ri

-V va G javoblar to'g'ri

Keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyar qon tomirlar o'tkazuvchanligini orttiradi:

+gistamin

-kal`tsiy tuzlari

-gialuron kislotasi

-noradrenalin

-askorbin kislotasi

Qaysi shaklli elementlarni qon tomiridan chiqishi o'tkir yallig'lanishga xarakterlidir:

+neytrofillar

-bazofillar

-ozinofillar

-monotsitlar

-limfotsitlar

Qachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi:

+isitmada

-stomatitda

-tishni preparovka qilganda (tish charx¬langanda)

-gingivitda

-kariesda

Og'iz bo'shlig'iga asosan qaysi ley¬kotsitlar emigratsiya qiladi:

+segmentyadroli neytrofillar

-monotsitlar

-yesh neytrofillar

-limfotsitlar

-bazofillar

Kaerda og'iz bo'shlig'iga migratsiya qilgan leykotsitlar asosan joylashishadi:

+tish bilan milk orasida (chuntakchasida)

-shilliq pardada

-tish kavaklarida

-shilliq parda ostida

-til ostida

Yallig'lanish jarayoniga glyukokortikoidlarning karshi ta'sirini mexanizmi:

+membranalar stabilligini oshirishi (turgunligi)

-gistamin xosil bo'lishini ko'paytirishi

-serotin xosil bo'lishini kuchaytirishi

-prostaglandinlarni xosil bo'lishini ka¬maytirishi

-qonning oqish tezligini kuchaytirish

Kininlarni yallig'lanish uchog'ida ta'siri:

+ogriq va teri kichishini chaqirish

-qon tomir devorini o'tkazuvchanligini kamaytirish

-tomirlarda spazm chaqirish

-ogriqni kamaytirish

-xageman faktorini aktivlash

Nimalar gemorragik ekssudatning asosiy tarkibiy kismi:

+eritrotsitlar hamda parchalangan trom¬botsitlarni maxsulotlari

-yiring

-leykotsitlarning to'planishi

-xujayra parchalanishining maxsulotlari

-seroz suyuqliq

Qaysilari ekssudatsiyaning birlamchi va yetakchi faktori:

+qon tomir devorining o'tkazuvchanligi ortishi

-qonni gidrostatik bosimini pasayishi

-plazmada giperonkiya

-plazmada giperosmiya

-gipoproteinemiya (gipola`buminemiya bi¬lan)

Nima ekssudat deb ataladi:

+tomirdan atrofga o'z tarkibidagi ele¬mentlari bilan chikkan qon ni suyuk kismi

-xujayralar oro bo'shliqda suyukliqni to'planishi

-shish suyuqligi

-xujayraning gipergidratatsiyasi

-qon tomirdan tashqarida sodir bo'lgan gemolizdan xosil bo'lgan suyuqlangan maxsulotlar

Qaysi o'zgarishlar yallig'lanishda mikrotsirkulyatsiya buzilishining bosh¬lanish davriga xos:

+tomirlarni reflektor spazmi

-aktiv arterial giperemiya

-venoz giperemiya

-qon -tomir devorining o'tkazuvchanligini ortishi

-staz


"Xujayradan" kelib chiquvchi yallig'lanish mediatori:

+gistamin

-Xageman faktori (omili)

-kallidin

-bradikinin

-komplement sistemasi

Al`teratsiya (ifodasi) nimani bildiradi:

+xujayraning va to'qimalarni shikastla¬nishi

-xujayraning gipertrofiyasi

-xujayraning gipotrofiyasi

-xujayraning ryog'eneratsiyasi

-proliferatsiya

Qaysi biri yallig'lanishni patoge¬netik asosi hisoblanadi:

+ekssudatsiya

-gipertrofiya

-transsudatsiya

-qizarish va xaroratni ko'tarilishi

-og'rik, qizarish, bo'rtish (shish)

Qaysilari yallig'lanishni endogen sabab omillari:

+modda almashinuvi buzilishining maxsulot¬lari

-zamburuglar, gijjalar

-mexanik faktor

-ionlovchi nurlanish

-kimieviy moddalar

Qaysi biri yallig'lanishni ko'prok ifodasi:

+shikastlanish bilan adaptatsiya - kompen¬sator reaktsiyalarni birdaligi

-himoya - moslanish reaktsiyasi

-tipik patologik jarayon

-xujayrani transformatsiyasi (o'zgarishi)

-organizmni shikastlovchi omillar ta'si¬riga berilgan javob reaktsiyasi

Mediatorlar allergiyaning qaysi davrida xosil bo'ladi:

+patoximik davrida

-immunologik

-patofiziologik

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Organizmda allergenga nisbatan sensibilizatsiya allergiyaning qaysi dav¬rida xosil bo'ladi:

+immunologik

-patofiziologik

-patoximik

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Kancha vaqtdan keyin zardob kasalligining ko'rinish alomatlari boshlanadi:

+7-12 kundan so'ng

-1-2 soatdan so'ng

-2-3 kundan so'ng

-50-60 kundan so'ng

-hamma javoblar to'g'ri

Qaysisi allergik reaktsiyalarda mediatorlar xosil bo'luvchi davr:

+patobioximik

-patofiziologik

-immunologik

-hamma javob to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Allergiyaning ko'shimcha diagnoz¬ni sifatida leykotsitar formulaning qaysi o'zgarishi bo'lishi

mumkin:


+eozinofiliya

-leykotsitoz

-leykopeniya,anemiya

-limfopeniya

-neytrofiliya

Fagolizosoma fagotsitozning qaysi bosqichida xosil bo'ladi:

+xazm qilish

-kamrab olish

-yaqinlashish

-yopishish

-to'g'ri javob yo'q

Organizmda qaysi immunoglobulinlar eng yuqori molekulyar massaga ega:

+IgM

-IgJ


-IgA

-IgE


-IgD

Qaerda reaginlar ko'prok sintezla¬nadi:

+xazm trakti va nafas yo'llari shilliq osti qavatining limfa tugunlarida

-jigarda


-yurak

-buyraklar

-teri

AG yuborilgandan so'ng aktiv sensi¬bilizatsiya xosil bo'lishi uchun qancha vaqt o'tishi- kerak:+2-3 xaftadan keyin

-48-72 soatdan keyin

-5 kundan keyin

-24-48 soatdan keyin

-2-3 minutdan keyin

Qachon tabiiy aktiv orttirilgan immunitet shakllanadi:

+infektsion kasallikdan keyin

-platsenta orkali antitelalarning xomi¬laga o'tishi natijasida

-tirik qizamiq vaktsinasini yuborganda

-ko'kyo'talga qarshi immun zardobini yuborgandan so'ng

-quturushga qarshi immunoglobulinni yuborgandan keyin

Qaysi biri sekin rivojlanadigan allergik reaktsiyaga misol bo'la oladi:

+mantu sinovi

-zardob kasalligi

-Kvinke shishi

-anafilaktik shok

-krapivnitsa (toshma)

Desensibilizatsiyaning spetsifik turi qanday amalga oshiriladi:

+allergenni kam-kam miqdorda yuborish yo'li bilan

-gamma-globulin yuborish bilan

-allergen yuborish bilan

-kal`tsiy xlorid yuborish orqali

-antigistamin preparatlarini yuborish

Birinchi bosqich tezkor allergik reaktsiyasida qanday nomlanadi:

+immunologik bosqich

-patofiziologik buzilishlar bosqichi

-patokimyoviy o'zgarishlar bosqichi

-kompensator bosqich

-tolerantlik

Qaysi mediatorlar sekin rivojla¬nuvchi allergiyada ahamiyatga ega:

+keltirilgan mediatorlarning hammasi

-limfokinlar

-gistamin

-serotonin

-MRS-A (anafilaksiyani sekin reaktsiya kiruvchi substan¬siyasi - A)

Qaysi variantda allergiya reaktsiyalari patogenezi davrlari mantiqiy tartibda keltirilgan:

+immunologik, patoximik, patofiziologik

-immunologik, patofiziologik, patoximik

-patoximik, patofiziologik, immunologik

-patofiziologik,patoximik,immunologik

-patoximik, immunologik, patofiziologik

Qachon fagotsitoz faoliyatining pasayishi kuzatiladi:

+leykozda

-komplement sistemasi aktivlanganda

-o'tkir yallig'lanishda

-antitelalar xosil qili¬nishi rag'batlanganda

-keltirilganlarning hammasida

Im¬munlangan organizda opsonofagotsitar reaktsiya:

+kuchayadi

-sekinlashadi

-o'zgarmaydi

-kuchsizlanadi

-to'xtaydi

Qanday rolni opsoninlar baja¬radi:

+mikrob bilan fagotsit o'zaro ta'sirla¬nishida vositachilik rolini uynaydi

-mikrobni fagotsit bilan o'zaro ta'siri¬ga to'sqinlik qiladi

-antigenlar ishlab chiqarilishiga yordam beruvchi omil

-IgE ni antagonisti

-parasimpatik nerv faoliyatini tormoz¬laydi

Fagotsitlarni ob'ektga yaqinlashi¬shiga qaysi biri yordam beradi:

+immunologik reaktsiya maxsulotlari komplementni subkomponenti,limfokin¬lar

-prostaglandinlar

-adrenalin

-atsetilxolin

-lizotsim

Qaysi xujayralar yetishmovchiligi Di-djorji sinromi bilan bog'liq:

+T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

-makrofaglar

-T- va V- limfotsitlar birgalikda

-mikrofaglar

Bruton kasalligi bilan og'rigan bolalarda asosan qaysi xujayralar uchramaydi:

+V-limfotsitlar

-T-limfotsitlar

-O-limfotsitlar

-T va V- limfotsitlar birgalikda

-makrofaglar

Organizmda T-supressorlarning yetishmovchiligi nimaga olib kelishi mumkin

+autoallergiyaga

-anafilaksiyaga

-zardob kasalligiga

-tolerantlikka

-SPID - ga

Autoallergiyani qaysi sabab cha¬qirishi mumkin:

+o'zining shikastlangan to'qimasi

-gistamin

-tromboksan

-prokonvertin

-xayvon maxsulotlaridan tayerlangan antigen

Qanday ko'rinishlar allergiyani tezkor turini patofiziologik bosqichida kuzatiladi:

+umumiy qon aylanishi va uni ivishini buzilishi

-yallig'lanish rivojlanishi

-transplantantni kuchib ketishi

-desensibilizatsiya bo'lishi

-hamma javoblar to'g'ri

Qaysi immunoglobulinlar allergik reaktsiyalarga javobgar:

+Jg E

-Jg A


-Jg J

-Jg M


-Jg D

Anafilaksiya nima:

+organizmni byog'ona oqsilni kayta pa¬renteral tushishiga kuchaygan va sifat jixatdan o'zgargan

sezuvchanligi

-organizmni byog'ona oqsilga kuchaygan sezuvchanligi

-organizmni byog'ona oqsilga sifat ji¬xatdan o'zgargan sezuvchanligi

-byog'ona oqsilni birlamchi tushishiga ku¬chaygan sezuvchanlik

-bu to'qimalar ko'chirib o'tkazilgandan keyin yuzaga keladigan reaktsiyadir

Qanday kasallik va patologik jarayonlar allergiyaning tezkor turiga kiradi:

+anafilaksiya, pollinozlar

-bronxoektaziya

-qontakt dermatit

-transplantatni kuchishi

-tuberkulin sinovi

Qanday maxalliy o'zgarishlar allergiyaning tezkor turiga xos:

+terini bo'rtishi, giperemiya hamda neyt¬rofil va eozinofillar bilan infil`tra¬siyasi

-mayda toshmalar, eritema va limfotsit¬larga boy zich infil`trat

-limfotsitlar vositasi bilan kuchirib o'tkazash

-immunoglobulinlarni kamayishi

-to'qima nekrozi

Quyidagilarni qaysi biri immunologik tolerantlikga xos:

+immun javob bermaslik

-xar xil ta'sirotlarga organizm tomo¬nidan javob reaktsiyasini bo'lmasligi

-infektsion kasalliklarga chalinmaslik

-organizmni sezgirligini ortishi

-organizmni nespetsifik omillar ta'si¬riga berilmasligi

Quyidagi qaysi tushuncha immuni¬tetni tula va to'g'ri ifodalaydi:

+bu organizmni tarkibida genetik ji¬xatdan yot belgini tutuvchi moddalarga chidamliligi

-bu infektsion kasalliklarga organizmni chalinmasligi

-bu antigen ta'sirlarga organizmni to¬lerantligidir

-bu organizm rezistentligini xossasi¬dir

-bu immunologik "xotirani" yo'qligidir

Qaysi xujayralar birlashmasi (kooperatsiyasi) immun javobni ta'minlaydi:

+T-,V-,limfotsitlar va A-gruppa xujay¬ralar(makrofaglar)

-fakat T-va V-limfotsitlar

-T-,V-va O-limfotsitlar

-T-,V- limfotsitlar va eozinofillar

-mikrofagal xujayralar va T-limfotsit¬lar

Limfotsitlarni qaysi turiga plaz¬matik xujayralar kiradi:

+v-limfotsitlar

-t-limfotsitlar

-o-limfotsitlar

-hech qaysi turiga

-a-gruppa xujayralariga

Organizmga antigen tushguncha bo'ladigan T-limfotsitlarni subpopulyatsiya¬lari (kichik turlari) ga

qaysi xujayra lar kiradi:

+antigenni tanuvchi T-limfotsitlar va T-effektor xujayralarini o'tmishdoshlari

-limfokin ishlab-chiqaruvchi limfotsitlar

-antigen bog'lovchi T-limfotsitlar

-t-qillerlar

-t- "xotira" xujayralar

Organizmda timozin va timopoetinlarning tutgan o'rni:

+T-limfotsitlarni proliferatsiya va dif¬ferentsiatsiyalanishiga yordam beradi

-V-limfotsitlarni proliferatsiyasini to'xtatadi

-fagotsitlar aktivligini pasaytiradi

-O-limfotsitlarni aktivlaydi

-immun javobni pasaytiradi

(Ayrisimon bez) timus qanday rol` o'ynaydi:

+unda T-limfotsitlar differentsiyalanadi

-V-limfotsitlarni differentsiatsiyalanishi ta'minlanadi

-V-limfotsitlarni xosil bo'lishi kuchayadi

-immunoglobo'linlar xosil bo'lishini na¬zorat qiladi

-"0" limfotsitlarning xosil bo'lishini qontrol` qiladi

Imunologik reaktivlik organizmni qanday omillar ta'siriga javobi:

+genetik jixatdan byog'ona belgilarni tutuvchilarga

-xar qanday

-fizik faktorlarga

-noorganik kimeviy moddalarga

-genetik tomondan o'xshash moddalarga

Qaysilari gumoral reaktivlikni faktorlari:

+lizotsim, interferon

-serotonin

-neytrofillar

-mononuklear fagotsitlar sistemasining xujayralar

-proqon vertin

Qanday tushuncha rezistentlik:

+bu organizmni patogen omillar ta'si¬riga chidamliligini ko'rinishi

-bu organizmni reaktivligi xolati

-bu organizmni kasal chakiruvchi omillar ta'siriga javob bermasligidir

-bu organizmning xar xil omillar ta'¬siriga nisbatan kuchli reaktivligidir

-bu organizmning omillarga reaktsiyasini pasayishi

Qanday xususiyat reaktivlik deb ataladi:

+bu organizmni tashki muxitni xar xil ta'sirlariga xaet faoliyatini o'zgarti¬rib javob

berishidir

-bu organizmni kasal chaqiruvchi omil¬larga nisbatan chidamliligi

-bu fakat kasal chakqruvchi omillar ta'¬siriga javob berishdir

-bu organizmning tashqi muxit ta'sirla¬riga qarshilik ko'rsatishi

-infektsion omillarga javobi

Nima arterial giperemiyaga xos emas:

+venalar va limfa tomirlari orqali qon oqimini kamayishi

-a'zo, to'qima hajmini kattalashishi

-arteriyalarni kengayishi

-limfa xosil bo'lishishi kuchayishi

-tuqima tarangligini ortishi

Arteriyalar spazmida ishemiyaga sabab:

+adrenalinning ko'p ajralishi

-qonda atsetilxolinning kamayishi

-qoida oksigemoglobinning ko'payishi

-qonda vazaktiv polipeptidlarning ko'pa¬yishi

-to'g'ri javob yo'q

Qaysi bir ko'rsatkich tromboz rivojlanishida yetakchi xisoblanadi:

+tomir devorining shikastlanishi

-qon oqimining sekinlashishi

-qon ivituvchi sistemaning o'zgarishi

-ivituvchi sistema omillarining aktiv¬lashishi

-qon oqishini tezlashishi

Qon oqimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bo'lishiga olib keladi:

+qon plastinkalari cho'kishiga va qon ivishining kuchayishiga sharoit yaratiladi

-modda almashinuvi bo'ziladi

-karbon kislota miqdori ortadi

-qon rNning ishkoriy tarafga siljishi

-hamma javoblar to'g'ri

Agar pastki kovak venada tromboz bo'lsa qaerda retrograd emboliya bo'lishi mumkin:

+buyrak venalarida

-o'pka venalarida

-yurak toj tomirlarida

-taloq venalarida

-miya tomirlarida

Qorin bo'shligidan suyuqlik chiqarib yuborilganda, bemor qisqa vaqt xushini yo'qotdi, bu qon

aylanishini maxalliy buzilishlarining qaysi bir turidan dalolat beradi:

+qayta taqsimlanish ishemiyasidan

-kompression ishemiyadan

-obturatsion ishemiyadan

-neyrogen ishemiya

-hammasi to'g'ri

Nima tromb xosil bo'lishini rag'¬batlantiradi:

+hamma javoblar to'g'ri

-qon ivishi va ivishiga qarshi tizimlar faolligi buzilsa

-qon oqishi sekinlashishi, qon to¬mir anevrizmasida,qon aylanib qolsa

-qon tomir devorida fibrinolitik faol¬lik pasayib, elektron potentsial o'zgarsa

-qon-tomir devori shikastlansa

Qanday metobolik o'zgarishlar venoz giperemiyada ro'y beradi:

+oksidlanish buzilib ko'p miqdorda modda almashinuvining oraliq maxsulotlari xo¬sil bo'lib

atsidoz ruy beradi

-modda almashinuvi faollashib,Krebs sik¬lida oksidlanish kuchayadi

-pasterning teskari effekti ro'y bera¬di

-SO2 xosil bo'lishi ko'payib,modda alma¬shinuvi pasayadi

-glikoliz va Glyukoneagenez kuchayadi

Qaysi organ yeg' emboliyasida ko'pincha jaroxatlanadi:

+o'pka


-jigar

-taloq


-bosh miya

-yurak


Qaysilari emboliyaning oqibatlari:

+ishemiya

-arterial giperemiya

-metabolizmni aktivlashishi

-regeneratsiya kuchayishi

-maxalliy temperaturani oshishi

Xavo emboliyasi qaysi qon tomirlar shikastlanganda kuzatiladi:

+bo'yinturug' vena

-uyku arteriyasi

-son venasi

-aorta

-son arteriyasiNima trombozning nisbatin asorat¬siz tugashiga ko'maklashadi:

+kollateral qon aylanishining kuchayishi

-trombni parchalanib ketishi

-trombni infektsiyalanishi

-organni atrofiyasi

-tromboflebit

Maxalliy xaroratni arterial gipe¬remiyada ko'tarilish sabablari:

+modda almashunivining kuchayishi

-qon oqishining sekinlashishi

-organ xajmining kattalashishi

-qon oqib kelishining o'zgarmasligi

-qon oqib ketishining kuchayishi

Nimalar venoz giperemiyaning bo'lishi mumkin oqibatlari:

+biriktiruvchi to'qimani o'sib ketishi

-xujayra membranalari o'tkazuvchanligi¬ning pasayishi

-to'qima xujayralarida modda almashuni¬vining kuchayishi

-xaroratning oshishi

-ATFning to'planishi

Giperemiyaning venoz turida boshida mikrotsirkulyatsiyaning o'zgarishlari uchun xarakterli:

+qon oqimining sekinlashishi

-qon ni mayatniksimon xarakat qilishi

-qon oqimining tezlashishi

-oqib o'taetgan qonning chizmali bir yo'lidagi tezligini oshishi

-vena tomirlarining torayishi

Qaysi omil arterial giperemiyani chaqiradi:

+maxalliy modda almashinuvining maxsu¬lotlari-metabolitlarning: sut kislota¬sini, karbonat

angidridni va x.k. ta'¬siri

-og'rik


-adrenalin, vazopressin

-gipotenziya

-xaroratning pasayishi

Nima xujayraga shikastlovchi ta'si¬rotlarda moslashish omili bo'lib xisoblanadi:

+hamma javobdar to'g'ri

-moddalarning mikrosomal oksidlanashini faollashishi

-lizosomal fermentlarning chekli faollashishi

-bufer sistemalarning faollashishi

-anaerob glikoizning faollashishi

Qaysilari xujayra shinastlanishi¬ning mexanizmlari:

+hamma javoblar to'g'ri

-lipidlarning erkin radikal oksidlani¬shini kuchayishi

-lizosom fermentlarni sitoplazmaga chiqishi

-onkogen ekspressiya

-to'g'ri javob yo'q

Erkin radikallardan xujayrani ximoya qiluvchi moddalar:

+tokoferollar,peroksidazalar,vitamin A

-sul`fataza, vitamin A, tokoferollar

-temirning 2 valentli ionlari, supe¬roksiddismutaza

-glyukoronidaza, tokoferollar, peroksi¬daza

-glyukoza

Shikastlanishda xujayrani energiya bilan ta'minlanishining buzilishi bilan bog'lik shikastlanishi

natijasi:

+hamma javoblar to'g'ri

-ATF resintezini pasayishi

-adeninnukleatidtransferaza va kreatin¬fosfatkinazaning blokadasi

-ATFazalar aktivligini pasayishi

-to'g'ri javob yo'q

Ionlar muvozanatining buzilishi bilan bog'lik xujayra shikastlanganida ko'rinishlar:

+xamma javoblar to'g'ri

-xujayrada natriy ionlarini to'planishi

-xujayradan kaliy ionlarini chikib ke¬tishi

-xujayrada kal`tsiy ionlarini to'planishi

-xujayra gipergidratatsiyasi

Qaysi mexanizm xujayra membrana¬sining shikastlanish mexanizmi:

+hamma javoblar to'g'ri

-membrana hamda xujayra ichidagi fosfolipazalarning faollashishi

-xujayraning osmotik gipergidratatsiyasi

-lipidlar gidroperoksidlarining ta'siri

-erkin radikallar va lipoperoksid re¬aktsiyalarning kuchayishi

Sitoplazmatik membranasini ken¬gayishi nimaga olib keladi:

+hamma javoblar to'g'ri

-membrana bilan bog'liq fermentlarning funktsiyasini buzilishiga

-xujayra fermentlarining chiqib ketishiga

-sitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga

-to'g'ri javob yo'q

Nimalar xujayralarning nospetsifik reaktsiyalariga xos:

+yadrosi va sitoplazmasini kolloidlarining dispersligini kamayishi

-sitoplazmasining qovushqokligini kamayishi

-sitoplazmasining bo'yalish qobiliyatini pasayishi

-hamma javoblar to'g'ri

-to'g'ri javob yo'q

Eng kuchli biologik mutagenlarning variantini ko'rsating:

+kizilcha virusi

-A gepatit virusi

-gemolitik streptokokk, stafilokokk

-korinobakteriya, treponema (blednaya), Kox taekchasi

-ichak tayoqchasi, gemolitik streptokok, Bitner virusi

Qanday o'zgarish xujayrada antioksidantlar kam bo'lishiga xos:

+erkin radikallarning shikastlovchi ta'irini kuchaylishi

-energiya xosil bo'lishining ko'payishi

-energiya xosil bo'lishining kamayishi

-xayot faoliyatini to'xtashi

-hech qanday

Qanday o'zgarishlar erkin radikallar ta'siriga xos:

+lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi

-sintetik jaroyonlarni kuchaytiradi

-oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini kuchaytiradi

-xujayra membranalarining turg'unligini saqlash

-xujayra mitozini tezlatish

Shikastlanish mediatorlari:

+gistamin, kinin

-lizotsim

-properdin tizimi

-gidrokortizon

-amilaza


Qaysinisi Gen kasalligi:

+fenilketonuriya

-Klaynfel`ter sindromi

-trisomiya

-yurak poroki

-gubka (bulut)simon buyrak

Quyidagilardan qaysi biri irsiy apparatni anglatadi:

+irsiyatni ma'lumotlarini saqlash va ularni avlodga o'tkazashni

-oqsillarning sintezini

-xujayralarning mitotik bo'linishini

-immunitetning tuzilmalarini jadallashtirib to'g'ri yo'lga tushirishni

-fagotsitozning kuchayishini

Sababiy omildan shart-sharoit qanday farqlanadi:

+kasallikning rivojlanishida albatta bo'lishi shart emas

-kasallikning klinik belgisiga yo'nalish beradi

-kasallikning rivojlanishida bo'lishi shart

-to'g'ri javob yo'q

-hamma javoblar to'g'ri

Kim kasallikning kelib chiqishini psixosomatik nazariyasini muallifi:

+Z.Freyd


-Qon geym

-Virxov


-Sel`e

-Hamma javoblar to'g'ri

Qaysi metod patofiziologiyaning asosiy metodi:

+eksperiment

-transilantatsiya

-yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

-davolashning yangi usullarni ishlab chiqish

-to'g'ri javob yo'q

Qaysi variant o'tkir qon yo'qotil¬ganda sabab-natija munosabatlarining tartibini to'g'ri aks

etdiradi:

+SKX kamayishi, AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya

-gipoksiya - arterial bosimning (ABpasayishi,sirkulyatsiyadagi qon xajmini (SKX) kamayishi,

gipoksemiya

-AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya, SKX kamayishi

-SKX kamayishi, gipoksiya, gipoksemiya, AB pasayishi

-SKX kamayishi, gipoksemiya, AB pasayi¬shi, gipoksiya

Kasallikning davrlari tartibini qaysi variant to'g'ri aks etdiradi:

+yashirin davri,xabarlovchi davri, avj olgan davri,natija davri

-kasallikning avj olishi,yashirin davri,xabarlovchi (prodromal) davri,natija davri

-inkubatsiya davri,natija davri,avj ol¬gan davri,prodromal davri

-prodromal davri, yashirin davri, natija davri,avj olgan davri

-latent davri, avj olgan davri, natija davri, prodromal davri

Qaysi belgilar elektr tokini elektrokimyoviy ta'sirini belgilari:

+ionlarning siljishi va kolloidlar xolatining o'zgarishi

-atom va molekulalar polyarizatsiyasi bulmaydi

-to'qimalarning bevosita shikastlanishi

-skelet va silliq mushaklarning qo'zg'alishi

-yurak fibrillyatsiyasi

Sentrifugada aylantirilganda sichqonlarda qaysi kasallik modellashtirilgan bo'ladi:

+kinetoz


-tog kasalligi

-kesson


-zo'riqish

-balandlik

Keltirilgan omillarning qaysi biri sabab xisoblanadi:

+kasallikning o'ziga xos belgilarini beruvchi omil

-kasallikning kechishi va oqibatiga ta'sir etuvchi omil

-kasallikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omil

-kasallikni kaytalashiga ta`sir qiluvchi omil

-kasallikni ko'payishiga ta'sir etuvchi omil

Zanjirsimon munosabatlarining patogenezda ahamiyati qanday:

+patologik jarayonning rivojlanish mexa¬nizmlarini chuqurlashtiradi

-patologik xolatdan chiqishga yordam beradi

-patogenezda bog'lovchi bug'in xisoblanmaydi

-etiologik omilning ta`sirini yo'qotadi

-ahamiyati yo'q

Qaysi reaktsiya patologik reaktsiyaga misol:

+leykotsitoz, leykopeniya

-yallig'lanish

-yurak poroki

-appenditsit

-gastrit


Qaysi biri tipik-nusxaviy patologik jarayon:

+turli shikastlovchilarga nisbatan organizmning ham maxalliy, ham umumiy to'zi¬lishi hamda

faoliyatining doimo bir xil s¬tereotip javobi

-shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

-shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

-shikastlanishning himoyaviy-moslashish reaktsiyalarining majmuini qo'shilib ketishi

-sabab-oqibatlarning bir-biriga bog'lanishi

Nimani kasallik bildiradi:

+to'qimalar,a'zo, tizim to'zilishi va faoliyatining buzilishini hamda himoya-moslashuv

reaktsiyalarining rivojlanishini

-himoya reaktsiyalarini kuchayishini

-to'qima, a'zo, xujayralarning shikastlanishini

-a'zo va to'qimalar faoliyatining buzilishini

-a'zo va to'qimalar to'zilishining buzilishini

Yurakga elektr toki ta'sir qilganda to'xtashining sabablari nimaga bog'liq:

+parasimpatik nerv sistemasini qo'zg'alishiga

-simpatik nerv sistemasining (SNS) qo'zg'alishiga

-parasimpatik nerv sistemasining (PSNS) tormozlanishiga

-simpatik nerv sistemasini tormozlanishiga

-SNS VA PSNS ning bir vaqtda qo'zg'alishiga

Qanday maxalliy o'zgarishlarga elektr toki olib keladi:

+suyaklar sinishi, paylarning uzilishi, kuyishni chaqiradi

-nafasni to'xtatadi

-yurakni to'xtatadi

-ichak atoniyasini chaqiradi

-gipertermiyaga

Organizmning umumiy xolatiga maxalliy patologik jarayon qanday ta'sir ko'rsatadi

+kasallikning boshlanishidan to oxirigacha ta'sir qiladi

-ta'sir etmaydi

-fakat boshlanishida ahamiyati bor

-kasallikning oxirgi-so'ngi davrida ahamiyati bor

-bevosita ta'sir etmaydi

Patogenezni etiologik omilning xususiyatlari belgilaydimi yoki yo'qmi:

+hamma vaqt belgilaydi

-yo'q

-fakat kayta ta'sir qilganda-fakat etiologik omil organizmdaligida

-vaqtincha

Etiologiya kasallikning qaysi masalalarini o'rganadi:

+chaqiruvchi sabablarini va shart-sharoitlarini organizm bilan bo'ladigan munosabatlarini

-rivojlanish mexanizmlarini

-kasallikning kechishini

-oqibatlarini

-alomatlari, belgilari-simptomatikasini

Masalalardan qaysi biri patofiziologiyaning asosiy o'rganadigan masalalari:

+kasalliklarni chaqiruvchi sabablar, rivojlanish jarayoni hamda oqibatining qonuniyatlarini

o'rganish

-kasallikning davrlarini aniqlash

-diagnoz - tashxis qo'yish va davolash

-kasalliklarni oldini olish

-etiologik omillarni xossalarini o'rganish

2 javobli

Kachon xilpillovchi aritmiya yuzaga keladi? (2)

+kuzgaluvchanlik oshib,utkazuvchanlik kamayib ketganda

-kuzgaluvchanlik oshib ketganda

-utkazuvchanlik oshib ketganda

Sinus bradikardiyasi kaysi kasal¬likda kuzatiladi? (2)

+jigar kasalliklarida

+miksedemada

-buyrak kasalligida

-feoxromatsitomada

Kaysi xolatlarda xajm bilan zurikish natijasida kelib chikuvchi yurak yetishmovchiligi

rivojlanadi? (2)

+Aopta klapanlarining yetishmovchiligi tufayli

+Mitral klapanlarining yetishmovchiligi tufayli

-Kichik kon aylanish doirasidagi giper¬tenziya natijasida

-Yurak teshiklarning stenozi natijasida

Yurak mushagini kiskartiruvchi Ca2+ionlarining ta'sirining asosiy mexa¬nizmi nimaga boglik ?

(2)

+Ca2+- ni aktinni aktiv markaziga bi¬rikib akto-miozinni kompleksini xosil kilishi+Ca2-+ni miozinni ATF-aza xususiyatini oshirishga

-Ca2+- ning ATF parchalanishida Mg2+bi¬lan urin almashinuviga

-Ca2+- ning ATF parchalanishida K+bilan urin almashinuviga

Gipertenziyani kaysi gormon cha¬kiradi? (2)

+Antidiuretik gormon

+Adrenalin

-Glyukagon

-Paratgormon

Kachon bulmachalar va korinchalar¬ning bir vaktda kuzgalishi kuzatiladi ? (2)

+Atrio-ventrikulyar ekstrasistoliyada

+Tula atrio-ventrikulyar blokadada

-Chala sinoaurikulyar blokadada

-Korincha ekstrasistoliyasida

Kanday kilib arterial bosimni oshirish mumkin? (2)

+Venaga fiziologik eritma yuborib

+Adrenalin yuborib

-Insulin yuborib

-Kovak venalarni kisib kuyish bilan

Kaysi kursatkich yurak yetishmovchi¬ligida pasayadi ? (2)

+Kon okishining tezligi pasayishi

+Eritrotsitlarning sonining oshishi

-Konning umumiy massasi o'zgarmasligi

-Venoz tomirlar bosimi o'zgarmasligi

Kachon qon okib chiqib ketishiga karshilik kuchayishi tufayli yurak yetishmovchiligi kuzatiladi?(2)

+Arterial gipertenziyada

+Aortal teshigini torayishida

-Anemiyada

-Mitral kopkoklarning yetishmovchiligida

Nima miokard kiskaruvchanligining pasayishida asosiy urin tutadi ?(2)

+Sa2+ionlarining yetishmasligi

+Noadrenalinni yetishmasligi

-Na - ionlarining kamayishi

-Ketonemiya

Kaysi tushuncha yurak kiskaruvchanlik faoliyatini pasayishini tugri aks et¬tiradi ?(2)

+Kon minutli xajmining kamayishi

+Yurakninig miogen dilyatatsiyasi

-Gipoventilyatsiya

-Arterial bosimning oshishi

Sianoz yurak yetishmovchiligida nima bilan shartlanadi?(2)

+Oksigemoglobin mikdorining kamayishi bilan

+Karboksigemoglobinning kupayishi bilan

-Kon okish tezligining oshishi bilan

-Gipovolemiya bilan

Ekstrakardial kompensator omil: (2)

+periferik kon tomirlar torayishi

+Eritrotsitoz

-Miogen dilyatatsiya

-Tonogen dilyatatsiya

Konning kichik kon aylanishi doi¬rasida dimlanishining sababini kursating: (2)

+Yurakning chap bulimini kuchini pasayi¬shi

+Mitral teshigining torayishi

-Arterial bosimning oshishi

-Arterial bosimning pasayishi

Manfiy "R" tishi EKGda nimadan dalolat beradi ? (2)

+Atrioventrikulyar tugunchaning pastki qismida ektopik o'choq paydo bulishi

+Sinus tugunning to'la blokadasi

-Taxikardiyadan

-Bradikardiyadan

"P-Q" intervalini uzayishi EKGda nimadan dalolat beradi ? (2)

+Atrioventrikulyar tugunning I-darajali blokadasidan

+Atrioventikulyar blokadaning II-darajasidan

-Yurak kuzgaluvchanligini oshganligidan

-Bradikardiyadan

Nima tonogen dilyatatsiya uchun xos? (2)

+Zarb xajmining ortishi

+Yurak bo'shliqlarining kengayishi

-Arterial bosimning pasayishi

-Venoz bosimning ortishi

Qaysi omil yurak yetishmovchili¬gida yuzaga keluvchi shishning patogenetik omili? (2)

+Venalarda gidrostatik bosimning oshi¬shi

+Tomir devori o'tkazuvchanligining oshi¬shi

-Konning onkotik bosimini ortishi

-Tukimalarning onkotik bosimini orti¬shi

Qaysi kasallika limfotsitoz xos? (2)

+Surunkali yukumli kasallik (tuberku¬lez)

+Limfogranulyomatozga

-Miokard infarktiga, stenokardiyaga

-Streptokokkli va stafilakokkli infektsiyaga

Irsiy gemolitik anemiya kaysi sabablardan paydo buladi? (2)

+Anomal gemoglobinlar xosil bo'lishiga olib keluvchi mutatsiyalar

+Eritrotsitlar membranasida fermentlar yetishmasligi

-Gemolitik streptokokk

-Boshka gruppaga mansub konni kuyish

Anemiyalarda organizmda o'zgarishlar yuz berishiga sabab bo'luvchi jarayonlar (2)

+Gipoksiya

+Gipovolemiya

-Atsidoz

-Sianoz


O'tkir leykozga quyidagilarning kaysi biri xos (2)

+Mieloblastoz

+Limfoblastoz

-Mieloleykoz

-Eritromieloz

Yadroning regenerativ chapga silji¬shi kaysi uzgarishda ? (2)

+Leyk-12000 yesh-3% t/ya-10% s/ya-62%

+Leyk-15000 yesh-5% t/ya-7% s/ya-65%

-Leyk-6000; neytrof: yesh-0%; taeksimon yadroli-4%; bugin yadroli-60%

-Leyk-2000 yesh-0% t/ya-0% s/ya-30%

Qaysi ko'rsatkich patologik rege¬neratsiya belgisidir? (2)

+Megaloblastlar

+Megalotsit

-Polixromatofiliya

-Eritroblastlar

Lekotsitozga quyidagilarning kaysi biri sabab bulishi mumkin? (2)

+To'qimalar nekrozi

+Sepsis


-Arterial kon bosimining pasayishi

-Vitamin V-1 yetishmasligi

Eritrotsitlar xujayra ichi gemo¬lizining kuchayishi kaysi anemiyaga xos? (2)

+O'roksimon xujayrali

+Talassemiya

-Surunkali postgemorrogik

-Pernitsioz

Gipervolemiya bilan kaysi patologiya kuzatiladi? (2)

+Yurak yetishmovchiligi

+Eritremiya

-Buyrak yetishmovchiligi

-Utkir gastrit

Infil`trativ o'sishining asosiy mexanizmlarini kursating (2)

+Kontakt tormozlanish faolligining ka¬mayishi

+O'sma xujayralari adgezivligining ko'¬payishi

-O'sma xujayralarining amyobasimon xara¬katlari

-Kontakt tormozlanish faolligining oshi¬shi

O'zini ximiyaviy tuzilishi bo'yicha orga¬nizmda xosil bo'ladigan kaysi biologik aktiv modda

tabiiy kontsergenlarga yakin? (2)

+Androgenlar

+Steroidlar

-Siklik AMF

-Globulinlar

Qanday xolat o'sma to'qimasining fi¬zik-ximyoviy o'zgarishi anaplaziyasini xarak¬terlaydi ? (2)

+rN ni pasayishi

+xujayrada suvni ko'payishi

-Sa^2+, Mg^2+mikdorini kupayishi

-Sirt tarangligini kattalashishi

Qaysi omil biologik kantserogen omil? (2)

+Ortikcha mikdordagi ayrim steroid gor¬monlar

+Aflotoksin

-Politsiklik aromatik uglevodlar

-Bakteriyalar

Quyidagilardan kaysi biri xujay¬ra mitozini tormozlaydi ? (2)

+Keylonlar

+Glyukokortikoidlar

-Trefonlar

-Prostoglandinlar

Kachon xujayra bo'linishini idora etilishini gen mexanizmi buziladi ? (2)

+Neoplazmada

+usmalar

-Reparativ regeneratsiyada

-Regeneratsiyada

Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib keladi? (2)

+gipertoniya kasalligi

+kandli diabet

-fenilketonuriya

-tugma yoki orttirilgan gipoxolesteri¬nemiya

Kaysi patologiyaga konda katexola¬minlar darajasining turg'un oshib ketishi kuprok xarakterli

? (2)


+feoxromatsetomaga

+Gipertoniya kasalligi uchun

-Itsenko-Kushing sindromi uchun

-Konn kasalligi uchun

Quyidagilarning kaysi biri diabe¬tik komaning asosiy patogenetik mexaniz¬mi ? (2)

+ketoatsidoz

+giperglikemiya

-elektrolitlar balansining buzilishi

-lipidlarning perikisli oksidlanishini buzilishi

Uglevodlar oralik alma¬shinuvi buzilganda xosil buladigan max¬sulotlarni ko'rsating? (2)

+sut kislotasi

+pirouzum kislotasi

-keton tanachalari

-betta-oksimoy va atsetosirka kislota¬lari

Isitma rivojlanishida nerv sistemasi¬ning kaysi kismi qatnashadi ? (2)

+Gipotalamus

+Sovuk va issik sezuvchi retseptorlar

-Miyacha


-Miya kobigi

Surunkali yallig¬lanishda ekssudat tarkibida hujayralar¬ning ko'pchiligini tashkil qiladi? (2)

+monotsitlar

+limfotsitlar

-neytrofillar

-eozinofillar

Yalliglanishning utkir davriga xos maxalliy fizik va kimyoviy uzgarishlar: (2)

+atsidoz


+giperioniya

-alkaloz


-xaroratning pasayishishi

Yalliglanish o'chogida giperonkiya rivojlanishiga nima sabab buladi ? (2)

+Qon oksillarini yallig'lanish o'chog'iga chiqishi

+Katobolik jarayonlarni kuchayishi

-Modda almashinuvi kuchayishi

-Tuzlarni dissotsiatsiyasini susayishi

Og'iz shillik pardasi distrofiyasi¬ni kaysi modda chaqirishi mumkin ? (2)

+RNK - aza

+DNK -az-

-Kallikrein

-Peroksidaza

Yallig'lanish rivojlani¬shiga qarshi ta'sir kiluvchi gormonlar: (2)

+Kortizon

+Prednizolon

-Vazopressin

-Al`dostron

Arterial giperemiyaning yalliglanish o'chog'ida venoz giperemiyaga o'tishiga sabab: (2)

+Tromboz


+Konni suyuk kismi va shaklli elementla¬ri tukimaga utishi

-Konni okib ketishini kuchayishi

-Eritrotsitlar xamda leykotsitlarni ka¬mayishi

Kininlar yalliglanish o'chog'ida nima chakiradi. (2)

+Ogrik

+Terini kichishini-Ogrikni kamaytirish

-Kon tomir devorini utkazuvchanligini kamaytirish

Nima al`teratsiyani ifodalaydi? (2)

+Xujayraning va to'kimalarni shikastla¬nishi

+Mediatorlarni ajralishi

-Xujayraning gipertrofiyasi

-Xujayraning gipotrofiyasi

Kaysi omillar V-limfotsitlar bilan boglik- (2)

+gumoral immunitetni amalga oshiruvchi xujayralar

+plazmatik xujayralar

-killer-xujayralar

-makrofaglar

Limfotsitlarning kaysi tipi antitanalar ishlab chikarishda katnashadi ? (2)

+T-xelperlar

+V-limfotsitlar

-T-supressorlar

-T-killerlar

Tez rivojlanivchi allergik re¬aktsiyaning ikkinchi davrida kuzatiladigan jarayonlar (2)

+biologik aktiv moddalarning ajralishi

+Semiz xujayralarining degranulyatsiyasi

-konda sensibilizatsiyalangan T-limfo¬sitlarning oshishi

-konda antitelolarning tuplanishi

Kaysi biri anafilaktik shokda kuzatila¬di? (2)

+ekspirator nafas kisilishi

+tirishish

-gipokapniya

-giperventilyatsiya

Kaysi biri sekin rivojlanadigan aller¬gik reaktsiyaga misol bo'la oladi ? (2)

+Mantu sinovi

+kontakt dermatit

-Kvinke shishi

-Anafilaktik shok

Kanday kilib passiv sensibilizatsiya chaki¬rish mumkin ? (2)

+aktiv sensibilizatsiyali xayvonni zar¬dobini yuborib

+aktiv sensibilizatsiyali xayvonning im¬munotsitlarini yuborib

-tula kimmatli antigen yuborib

-passiv sensibilizatsiyali xayvon limfa tugunlarini kuchirish yuli bilan

Kaysilari chap korincha yetishmovchi¬ligi bilan boglik bulmagan belgi-alomat¬lar? (2)

+oyoqlarda shish

+qonning minutlik xajmini ortishi

-yurak astmasi

-yurakning zarb xajmini kamayishi

Kachon fagotsitoz faoliyatining pasayishi kuzatiladi: (2)

+leykozda

+Surunkali granulematozda

-komplement sistemasi aktivlanganda

-antitellolar xosil kilinishi rag'batlanganda

Limfotsitlarni kaysi subpopulyatsiyasi SPIDda birlamchi shikastlanadi ? (2)

+T-xelperlar

+TD-4 retseptori bor xujayralar

-T-supressorlar

-T-killerlar

T-supressorlarning yetishmovchiligi qanday oqibatga olib kelishi mumkin ? (2)

+Autoallergiyaga

+V limfotsitlarni takiklangan klonini xosil bulishiga

-Anafilaksiyaga

-Tolerantlikka

Autoallergiyani chakirishi mumkin bul¬gan sabablar: (2)

+o'zining shikastlangan tukimasi

+testisni shikastlanishi

-Xayvon maxsulotlaridan tayerlangan antigen

-Gistamin

Qanday o'zgarishlar allergiyani tezkor turini patobioximiyaviy boskichi¬da buladi ? (2)

+AG+AT kompleksi komplement sistemasini va Xageman faktorini aktivlaydi

+qon va to'qima proteolitik fer¬mentlari aktivlashadi

-Limfotsitlar ishlab chikarish kuchayadi

-Makrofaglar antigenni T-va V-limfo¬sitlarga tanishtiradi

Allergiyani ta'rifi tarkibiga kaysi tushunchalar kiradi? (2)

+Bu organizmga antigenning kayta kiri¬shiga javoban sifat jixat¬dan uzgargan

sezuvchanligidir

+Bu antigenningqayta ta'siriga ku¬chaygan sezuvchanlik

-Bu organizmni allergenlarga sifat ji¬xatdan uzgarmagan sezuvchanligidir

-Bu organizmni xech bir reaktsiyasini yukligidir

Timozin va timopoetinlarning tutgan urniga xos belgilar ? (2)

+T-limfotsitlarni proliferatsiya va dif¬ferentsiatsiyalanishiga yerdam beradi

+Immun javobni aktivlashtiradi

-V-limfotsitlarni proliferatsiyasini tux¬tatadi

-Fagotsitlar aktivligini pasaytiradi

Timus(ayrisimon bez)ga xos vazifalar (2)

+Unda T-limfotsitlar differentsiyalanadi

+Periferiyada immmunokompetent xujayra¬larni idora etadi

-Monotsitlarni differentsiatsiyalanishi ta'minlanadi

-V-limfotsitlarni xosil bulishi kuchayadi

Organizmni kanday omillar ta'siriga spetsifik reaktivlik deb ataladi? (2)

+Infektsion

+Genetik jixatdan begona belgilarni tutuvchilarga

-Xar kanday

-Noorganik kimeviy moddalarga

Arterial giperemiya kachon rivojla¬nadi ? (2)

+organ faoliyati oshganda

+atsetil-xolin ko'payganda

-adrenalin me'eridan ortikcha bulganda

-yetok yaralaridan

Kon okimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bulishiga olib keladi? (2)

+Kon plastinkalari tomir devoriga yakinlashadi va parchalanadi

+Kon ivishining kuchayishiga sharoit yara¬tiladi

-Karbon kislota mikdori ortadi

-Kon rNning ishkoriy tarafga siljishi

Organlarga arterial giperemiyaning ijobiy ta'siri nimada? (2)

+Modda almashinuvining kuchayishi

+Maxaliy immunitet va fagatsitozning faolligi ortishida

-Modda almashinuvi pasayishi

-nordan metobo¬litlar tuplanishida

Emboliyaga xos oqibatlar (2)

+Ishemiya

+Infarkt


-Arterial giperemiya

-Metabolizmni aktivlashishi

Venoz gipe¬remiya okibatlari? (2)

+Biriktiruvchi tukimani usib ketishi

+Shish rivojlanishi

-Xujayra membranalari utkazuvchanligi¬ning pasayishi

-Xujayralarida modda almashuni¬vining kuchayishi

Kaysi omil arterial giperemiyani chakiradi ? (2)

+Atsetilxolin

+ishqalash

-og'riq.

-Adrenalin

Kaysi biri kasallikning rivojlanishiga to'sqinliq qiluvchi ichki shart-sharoit?: (2)

+yuqimli kasalliklarga nisbatan turga bog'liq immunitet

+nerv sistemasi faoliyatining normalligi

-keksa yesh

-kichik yesh

Kuyidagilarni kaysi biri patofiziolo¬giyaning asosiy metodlari: (2)

+eksperimentda kasalliklarning modelini olish

+klinikada funktsional tekshirish material¬larini analiz kilish

-transplantatsiya

-yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

Kaysm tukima yeki a'zolar ionlovchi nurlar ta'siriga eng sezuvchan. (2)

+Kon yaratuvchi suyak kumigi

+Limfoid tukima

-Jigar, buyrak

-Nerv tukimasi, miya pustlogining xu¬jayralari

Kaysi uzgarishlar patologik reaktsiyaga misol: (2)

+Kiska muddatli leykotsitoz

+Kiska muddatli leykopeniya

-Yalliglanish

-Yurak poroki

Kaysi jaraen tipik-nusxaviy patologik jaraen (2)

+Turli shikastlovchilarga nisbatan orga¬nizmning xam maxalliy,xam umumiy tuzi¬lishi xamda

faoliyatining doimo bir xil stereotip javobi

+Shikastlanish va ximoya-moslashish reak¬siyalarining stereotip rivojlanishi

-Shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

-Shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

Elektr toki ta'¬sir kilganda yurak tuxtashining sabablari nimaga boglik: (2)

+N.vagus ni kuzgalishiga

+Parasimpatik nerv sistemasini qo'zg'a¬lishiga

-Simpatik nerv sistemasining kuzgalishiga

-Parasimpatik nerv sistemasi-ning tormozlanishiga

Etiologiya kasallikning kaysi ma¬salalarini urganadi: (2)

+Chakiruvchi sabablarini

+Shart-sharoitlarini

-Rivojlanish mexanizmlarini

-Kasallikning kechishini

Gipertoniya kasalligining kelib chiki¬shi uchun kaysi omil xavfli emas? (2)

+Parasimpatik sistemaning giperergiyasi

+Adisson kasalligi

-Simpatoadrenal sistemaning giperergiyasi

-Osh tuzi ko'p istemol qilish

Kompensatsiyaning kardial omillari¬ga kuyidagilarni kaysi biri kirmaydi? (2)

+Gipervolemiya

+Nafasning kuchayishi

-Yurak bushliklarining tonogen kengayishi

-Miokard gipertrofiyasi

Qaysi okibat davomli patologik stressga xos emas: (2)

+kalkonsimon bezning gipertrofiyasi

+arterial gipotenziya

-gumoral va xujayra immunitetni sust¬lashishi

-oshkozon va ichak shillik pardasining eroziyasi

Ogrik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi? (2)

+Siklik AMF

+glyukoza

-Gistamin

-Bradikin

Kaysi omil buyrak parenximasi¬ning shikastlanishi bilan bog'lik shishning rivojlanishida

qatnashmaydi? (2)

+gipovolemiya

+Venalarda gidrostatik bosimning kuta¬rilishi

-koptokchalarda fil`tratsiyaning kamayishi

-kon tomiri devorining o'tkazuvchanli¬gini ortishi

Quyidagi kaysi o'zgarishlar asosan buyrakning kanalchalar apparati ferment¬larining

genetik nuqsonlari bilan bog'lik emas? (2)

+gemoglobinuriya

+bilirubinuriya

-giperfosfaturiya

-glyukozuriya

Koptokchalarni tashkil etgan tuzil¬malardan odatda normada nima fil`tirlan¬maydi ? (2)

+erkin bilirubin

+globulinlar

-boglangan bilirubin

-urobilinogen

Belgilardan kaysi biri uremiyaga xos emas ? (2)

+giperglikemiya

+siydik solishtirma og'irligi oshishi

-oligouriya

-siydik solishtirma og'irligi pasayishi

Kaysi belgilar parenximatoz sariqlikka xos emas: (2)

+axlatda sterkobilinning ko'p bo'lishi

+konda o't kislotalarining bo'lmasligi

-axlatda sterkobilinni kam bo'lishi

-teri qichishi

Kaysi belgi-kurinish axoliyaga xos emas? (2)

+vitamin K so'rilishini kuchayishi

+qonning ivishini tezlashishi

-steatoreya

-vitamin YE so'rilishini kamayishi

Gipertoniya kasalligining kelib chikishi uchun xavf-xatar bo'lmagan omil: (2)

+parasimpatik sistemaning giperer¬giyasi

+Addison kasalligi

-simpato-adrenal sistemaning giperer¬giyasi

-nevroz

Kompensatsiyani kardial omillari¬ga kuyidagilarning kaysi biri kirmaydi? (2)

+gipervolemiya

+yurak bo'shliqlarini miogen dilyatatsiyasi

-yurak bushliklarining tonogen kengayishi

-miokard gipertrofiyasi

Periferik kon xujayralarida va suyak ko'migida filadel`fiya xromosomasi leykozning qaysi

turida uchramaydi? (2)

+Eritroleykozda

+Vakez kasalligida

-Surunkali mieloleykozda

-Mielozda

Kaysi leykozga rh xromosoma bulishi xos emas? (2)

+utkir limfoleykoz

+surunkali limfoleykoz

-surunkali mieloleykoz

-mieloz

Leykopoezni kuyidagi omillarning kaysilari susaytirmaydi ? (2)

+Gipoksiya

+Jismoniy yuklama

-O'tkir yallig'lanish

-Sul`fanilamidlar

O'tkir infektsiyadan tuzalish dav¬riga kaysi siljish tug'ri kelmaydi? (2)

+Bazofiliya

+Yadrolar o'ngga siljigan

-Yadrolar chapga siljigan

-Limfotsitoz

Ushbu gemogramma bilan kaysi patologiya xarakterlanmaydi?

Leyk-167000/1mm^3 konda/keskin limfotsi¬toz surtmada kup-mikdorda Kleyn-Gump¬rext-Filatov

tanachalari. (2)

+Surunkali mieloleykoz

+Nur kasalligi

-Surunkali limfoleykoz

-Limfotsitar leykoz

Quyidagi gemogramma bilan kaysi pato¬logiya xarakterlanmaydi?

Leyk-3800/1mm^3 konda/ yadroning keskin chapga siljishi bilan neytrofiliya. Konda

mieloblastlar bor, mielotsitlar yuk. (2)

+Krupoz pnevmoniya

+Surunkali mieloleykoz

-Mieloblastoz

-Utkir mieloleykoz

Kuyidagi gemogramma bilan kaysi pato¬logiya xarakterlanmaydi?

Leyk-2700/1mm^3 konda/ blast xujayralar 78% peroksidazaga sitoximik reaktsiya manfiy.

(2)


+O'tkir limfoleykoz

+Leykemoid reaktsiya

-Utkir mieloleykoz

-Mieloblast leykoz

Quyidagi uzgarishlarlar bilan kaysi kasallik xarakterlanmaydi? Leykotsitoz 18*10^9/l

yadroning regenerativ chapga siljishi bilan neytrofiliya (2)

+Ich terlama

+Surunkali nur kasalligi

-Pnemoniya

-O'tkir appenditsit

Kuyidagi gemogramma bilan kaysi anemiya xarakterlanmaydi?

Eritrotsitlar 3.2*10 12/l; N`-58g/l; RK-0.6; ani¬zotsitoz, poykilotsitoz,

mikrotsitoz,gi¬poxromiya. (2)

+o'tkir postgemorragik

+Vitamin V-12-defitsitidan

-Xloroz


-Temir yetishmasligi bilan boglik

Keltirilgan shishning kaysi birida gidrostatik omilni axamiyati yuk? (2)

+Kvinke shishi

+allergik shishda

-yurak kasalliklaridagi shish

-astsit


Qondagi qaysi moddalarning uzgarishi aterosklerozga xarakterli emas? (2)

+Al`buminlar va globulinlar

+Keton va atseton tanachalari

-Xolesterin ko'payishi

-Fosfolipidlarni kamayishi

Glyukokortikoid gormon¬lar ta'siriga xos bulmagan jaraenlar. (2)

+Glyukoneogenezning tormozlanishi

+Gipoglikemiya

-Glikoneogenezning stimullanishi

-Limfoid to'qima lizizi

Issiqlik xosil kilinishi organizmda kanday xolda kupaymaydi? (2)

+parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'al¬ganda

+qalqonsimon bez gormonlari kam ajral¬ganda

-simpatik nerv sistemasi qo'zgalganda

-giperteriozda

Kasalliklarning kaysi birida piroterapiya ko'llanilmaydi ? (2)

+Kandli diabetda

+Yurak xastaliklarida

-Gonoreyada

-Zaxmda


Kanday o'zgarish isitma baland bo'lib xaroratning ma'lum nuqtada turib qolish bosqichida

kuzatilmaydi? (2)

+Fagotsitozning cusayishi

+Ovkat xazm kilish sistemasi sekretor faoliyatining kuchayishi

-Isib ketish

-Suvsizlanish

Quyidagi xolatlarning kaysi biri gipotermiyaga olib kelmaydi? (2)

+Issiklik chiqarilishining qiyinlashuvi

+Pirogenlarni ko'payishi

-Issiklik chikarilishining kuchayishi

-Issiklik xosil bulishining kamayishi

Isitmaning uchinchi davri uchun nima xoc emas (2)

+Issiklik ajratishning pasayishi

+Periferik tomirlarni torayishi

-Isib ketish

-Leykotsitar pirogenlarni kamayishi

Kaysi belgi katta yoshdagilar gipotireoziga xos emas? (2)

+taxikardiya, terlash

+pakanalik

-asosiy modda almashinuvining pasayishi

-semirish, bradikardiya

Kaysi biri buyrak bilan boglik shishning rivojlanishida qatnashmaydi? (2)

+venoz bosimni oshishi

+qonni onkotik bosimini oshishi

-tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

-qonni onkotik bosimini pasayishi

Siydikda urobilinning bulmas¬ligi bilan kaysi kasallik xarakterla¬nadi ? (2)

+Sababi jigardan pastda bulgan sariklik

+o't qopida tosh bulganida

-Sababi jigarda bulgan sariklik

-gemolitik anemiya

Quyida chap korincha yetishmovchi¬ligi bilan bog'liq bo'lmagan belgi-alomatlarni ko'rsating? (2)

+oyoqlarda shish

+Artyus fenomeni

-yurakning zarb xajmini kamayishi

-xansirash

Omillarning kaysilari leykopoezni susaytirmaydi ? (2)

+leykopoetin

+eritropoetin, trombotsitopoetin

-Usma xujayralarining suyak kumigiga metastaz berishi

-Ionizatsiya chaqiruvchi nurlar

Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib kelmaydilar? (2)

+fenilketonuriya

+gipertireoz

-irsiy giperlipidemiya

-gipertonik kasallik

Patologik fiziologiya fanidan yakuni test savollari

3 ta javobli test varianti

Qaysi belgi gipotireozga xos emas?(3)

+Taxikardiya

+Terlash

+Giperglikemiya

- Asosiy modda almashinuvining pasayishi

- Bradikardiya

- Miksedema

Qalqonsimon bezning gipogor¬monal holatiga xos bo'lmagan jarayonlarni belgilang? (3)

+Asosiy modda almashinuvining ortishi

+Giperglikemiya

+Ozish

- Gipoglikemiya- Asosiy modda almashinuvinning susayishi

- Miksedema

Tireotoksikoz (Bazedov ka¬salligi)ga xos bo'lmagan jarayonga kiradi: (3)

+ Asosiy modda almashinuvining susayishi

+Bradikardiya

+Semirish

-Giperglikemiya

-Ozish


-Tremor

Qaysi belgilar mexanik sariqlikka xos emas? (3)

+Taxikardiya

+Arterial bosimni ko'tarilishi

+Vitamin D so'rilishining kuchayishi

-Bradikardiya

-Arterial bosimning pasayishi

-Vitamin A so'rilishining kamayishi

Qaysi belgilar mexanik sariklikka xos emas? (3)

+ Siydikda urobilinning kupayishi

+Taxikardiya

+Bilirubin glyukuronid hosil bo'lmasligi

-Najas va siylikda sterkobilinni kamayishi yoki bo'lmasligi

-Bradikardiya

-Qonda bog'langan bilirubin miqdorining ko'payishi

Oshqozon olib tashlanganda, uning qaysi funktsiyasini ichak bajara olmaydi ? (3)

+Rezervuar funktsiyasini

+Kastl ichki omilini ishlab chiqarish

+Xlorid kislotani ishlab chiqarish

-Sekretor

-Motor

-So'rib olishQuyidagi ko'rsatilgan patologik holatlardan qaysi biri al`veolar gipoven¬tilyatsiyaga olib

kelmaydi (3):

+Taxikardiya

+Atsidoz


+Qon aylanishi kichik doirasining gi¬pertenziyasi

-Nafas yo'llarining obstruktiv shikast¬lanishi

-Nafas mushaklarining innervatsiyasini buzilishi

-Qovurg'alar sinishi

Qanday o'zgarishlar gipoksiyaga uzoq davomli moslashish holatiga xos emas?

+Taxikardiya

+Isitma

+Tomirlar spazmi

- Bradikardiya

-Nafas rezervining ishlatilishi

-Eritropoezning kuchayishi

O'tkir qon yo'qotilganda dastlabki daqiqalar va soatlar mobaynida organizm uchun moslashish

ahamiyatiga xos bo'lmagan jaryonlarni ko'rsating: (3)

+Yurakka venalar orkali konning kayti¬shini kamayishi

+Poliuriya

+Gipoventilyatsiya

-Periferik vazokonstriktsiya

-Qon aylanishining markazlashishi

-Giperventilyatsiya

Qaysi omillar megaloblastik anemiyani rivojlantirmaydi? (3)

+Eritropoetinning yetishmasligi

+Leykopoetinlar yetishmasligi

+O'tkir yallig'lanish

-Kastl ichki faktorining yetishmasligi

-Folat kislota metabilizmini buzilishi

-V12-vitaminni konkurent ravishda ishla¬tilishi

Quyida keltirilgan gemogramma kaysi anemiyaga xos emas? (3)

eritrotsitlar 3.410^12/l; N` 104g/l; RK-0.92; Reti¬kulotsitlar 3%; Leykotsitlar-1210^9/l;

+Temir defitsitidan anemiya

+Pernitsioz

+Gipoplasti

-Normatsitoz

-O'tkir postgemorragik

-Ko'p qon yo'qotganda

Gazsiz atsidoz qachon kuzatiladi? (3)

+Qandli diabetda

+Kislotalar bilan zaxarlanganda

+Jigar yetishmovchiligida

-O'pka kasalliklarida

-Bronxial astma xurujida

-Pnevmoniyada

Qaysi hujayralarda endogen (ikkilamchi) pirogen mod¬dalar ishlab chiqarilmaydi ?

+Retikulotsitlar

+Limfotsitlar

+Eritrotsitlar

-Neytrofillar

-Makrofaglar

-Monotsitlar

Bruton kasalligi bilan og'rigan bemorlarda qaysi hujayralar va gumoral omil¬lar

shakllanmaydi? uchramaydi ? (3)

+V-limfotsitlar

+Immunoglobulinlar

+Plazmottsitlar

-Segmentyadroli neytrofillar

-Eritrotsitlar

-T-limfotsitlar

Hujayraning antioksidant himoyasini ta'minlovchi ferment tabiatli bo'lmagan omillari: (3)

+Vitamin A

+Tokoferol

+Vitamin S

-Glyukuronidaza

-Temirning ikki valentli ionlari

-Vitamin V1,V2,RR

Qanday hujayralar shikastlanish jarayonida ¬kuchli ko'payish qobiliyatiga ega emas? (3)

+Kardiomiotsitlar

+Neyronlar

+Miotsitlar

-Gepatotsitlar

-Yumshok biriktiruvchi to'qima hujay¬ralari

-Gistiotsitlar

Qalqonsimon bezning gipogormonal holatiga xos emas? (3)

+Asosiy modda almashinuvinning ortishi

+Gipoglikemiya

+Ozib ketish

-Asosiy modda almashinuvinning pasayi¬shi

-Giperxolesterinemiya

-Gipertenziya

Tireotoksikoz (Bazed kasalligi)ga xos bo'lmagan holatlarni belgilang (3)

+Miksedema

+Gipotenziya

+Gipotermiya

-Taxikardiya

-Arterial gipertenziya

-Asosiy modda almashinuvining kuchayishi

Nefrotik sindromga siydikdagi qaysi o'zgarishlar xos emas?

+Makrogematuriya

+Mikrogematuriya

+Glyukozuriya

-Poliuriya

-Proteinuriya

-Gipoproteinemiya

Mexanik sariqlikka xos bo'lmagan belgilarni ko'rsating: (3)

+Taxikardiya

+Uremiya


+Sianoz

-Bradikardiya

-Arterial bosimni pasayishi

-Xolemiya

Qaysi belgilar mexanik sariq¬likka xos emas?

+Konda boglanmagan bilirubin mikdorini kupayishi

+Siydikda uratlar ko'payishi

+Taxikardiya

-Qonda boglangan bilirubin mikdorini kupayishi

-Bilirubinning siydikda kupayishi

-Axlatda va siydikda sterkobilinning kamayishi yoki bo'lmasligi

Xolemik simtomokompleks sariq¬lik kasalligining qanday turida uchra¬maydi ?

+Orttirilgan gemolitik sariklik

+Talassemiya

+O'roqsimon anemiya

-Mexanik sariqlik

-Parenximatoz sariqlik

-Dimlanma sariqlik

Gipoksiyaga uzoq davomli ko'nikish holatiga xo bo'lmagan o'zgarishlarni ko'rsating: (3)

+Taxikardiya

+Atsidoz

+Mitoxondriogenezni susayishi

-Bradikardiya

-Miokard gipertrofiyasi

-Eritropoezning kuchayishi

Gipertoniya kasalligining rivojlanishiga sabab bo'lmaydigan omillarni ko'rsating: (3)

+Parasimpatik sistemaning giperergiyasi

+Simpato-adrenal sistemaning giperer¬giyasi

+Qandsiz diabet

-Gipodinamiya

-Semirish

-Chekish


Quyida o'tkir qon yo'qotilganda dastlabki daqiqa va soatlar ichida organizm uchun moslashish

ahamiyatiga ega bo'lmagan jarayonlarni ko'rsating:

+Yurakka venalar orqali qonning qayti¬shini kamayishi

+Poliuriya

+Gipoglikemiya

-Periferik vazokonstriktsiya

-Kon aylanishining markazlashishi

-Oliguriya

Quyidagilarning qaysi biri kompensatsiyaning kardial omillariga kirmaydi?(3)

+Gipervolemiya

+Miogen dilyatatsiya

+Gipovolemiya

-Yurak bushliklarining tonogen kengayishi

-Yurak kiskarishlari sonining ortishi

-Miokard gipertrofiyasi

Quyida keltirilgan omillarning qaysi biri gaz¬siz alkalozga olib kelmaydi ?(3)

+Organizmga ishkoriy mahsulotlarning kiritilishi

+Ich ketish

+Gipoventilyatsiya

-O'ta terlash

-Qusish

-Organizmdan ishqorlarni o'ta chiqib ketishi

Quyida keltirilganlarning qaysi biri qoldiq azotga oid emas ? (3)

+Keton tanachalar

+V-oksibutirat

+Atseton


-Mochevina

-Ammiak


-Aminokislotalar

Mexanik sariqlikka qaysi belgilar xos emas? (3)

+Konda bog'lanmagan bilirubinning ko'payi¬shi

+Piuriya


+Silindruriya

-Qonda bog'langan bilirubin ko'payishi

-Siydikda bilirubin bo'lishi

-Axlatda sterkobilinning bo'lmasligi

Quyida keltirilganlarning qaysilari tana haroratini me'yor¬da saqlalashda qatnashmaydi? (3)

+Prostaglandinlar

+Miyacha

+Renin


-Atsetilxolin

-Noradrenalin

-Serotonin

Pirogenlar qaysi hujayralarda hosil bo'lmaydi? (3)

+Limfotsitlarda

+Fibroblastlarda

+Osteoblastlarda

-Neytrofillarda

-Monotsitlarda

-Bazofillarda

Isitmaning ikkinchi davrida modda almashinuvining qaysi o'zgarish¬lari kuzatilmaydi ? (3)

+Musbat azot muvozanati

+Liposintez

+Glikogen sintezini kuchayishi

-Glikogenolizning kuchayishi

-Lipolizning kuchayishi

-Ketonemiya

Yallig'lanishda shishning rivojlanish mexanizmida qaysi omillar katnashmay¬di?(3)

+Fagotsitar

+AKTG


+Renin

-Osmotik


-Membranogen

-Onkotik


Qachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi? (3)

+Isitmada

+Degidratatsiyada

+Suvsizlanganda

-Stomatitda

-Tishni preparovka kilganda (tish charx¬langanda)

-Gingivitda

Qaysi kasallikda noinfektsion isitma rivojlanadi?(3)

+Limfogranulematoz

+Miokard infarkti

+To'qimaga qon quyilishi

-Pnevmoniya

-Brutsellez

-Difteriya

Og'riqni sezuvchi retseptorlarni qaysi modda ta'sirlamaydi? (3)

+Siklik AMF

+Glyukokortikoidlar

+Adrenalin

-Bradikinin

-Atsetil xolin

-Serotonin

Isitmaning birinchi bosqichida issiklik ishlab chiqarish va ajratish qanday o'zgaradi?

+Issiqlik ishlab chikarishi ko'payib, ajratish kamayadi

+Issiqlik ishlab chiqarish o'zgarmaydi, lekin ajratish pasayadi

+Issiqlik ishlab chiqarish ko'payadi, ajratish ham past darajada ortadi

-Issiqlik ishlab chiqarishi va ajratishi ekvivalent miqdorda o'zgaradi

-Issiqlik ishlab chiqarish pasayadi, ajratish o'zgarmaydi

-Xech narsa o'zgarmaydi

Quyida keltirilgan jarayonlarning qaysi biri atopik turga kiradi?(3)

+Pollinoz

+Allergik rinit

+Allergik kon'yunktivit

- Glomerulonefrit

-Gemolitik anemiya

-Zardob kasalligi

Allergiyada immun komplekslar ta'sirida qanday patologik jarayon rivojlanishi mumkin?(3)

+Glomerulonefrit

+Vaskulit

+To'qima gipertrofiyasi

-Leykozni

-To'qima atrofiyasini

-Regeneratsiyani

Allergik reaktsiyalarning tezkor turini belgilang (3)

+Anafilaktik va atopikreaktsiyalar

+Immunkomplekslar ta'sirida rivojlanuvchi allergik reaktsiyalar

+Sitolitik turdagi allergik reaktsiyalar

-Biologik aktiv moddalarni neytrallash reaktsiyasi

-Infektsion allergik reaktsiyasi

-Opsonizatsiya reaktsiyasi

Ikilamchi pirogenlar gipotalamusning issiqlikni boshqaruvchi markazlarida qanday o'zgarishlarni

chaqiradi? (3)

+Prostaglandin YE ning xosil bo'lishini kuchaytiradi

+S-AMF hosil bo'lishini kupaytiradi

+Sovuqni sezuvchi neyronlarning qo'zg'aluvchanligini oshiradi

-Interleykin-1 xosil bo'lishini ko'paytiradi

-Prostaglandinlar YE ning xosil bo'lishini kamaytiradi

-Issiklik neyronlarini qo'zg'aluvchanligini oshiradi

Atopiyani rivojlanishini ta'minlovchi omillarni belgilang: (3)

+To'qima va biologik suyukliklarda reaginlarning mavjudligi

+Allergenning qayta ta'siri

+Irsiy xoslik

-Allergenning bir marta ta'siri

-Makrofaglarning giperaktivligi

-Allergenlarning spetsifikligi

Yallig'lanish o'chog'idagi qaysi omillar hujayralarning proliferatsiyasini kuchaytiradi?(3)

+Keylonlarning ingibitorlari

+S –GMF

+Interleykin-2

-Keylonlar

-S-AMF


-Glyukokortikoidlar

Transsudat va yallig'lanishdagi yiringli eksudatning asosiy farki nimada?(3)

+Qon shaklli elementlarining ko'pligida

+To'qima elementlarining ko'pchiligining shikastlanganligi

+Oqsil miqdorini kam bo'lishi

-Oqsil mikdorining ko'pl bo'lishi

-Solishtirma og'irligining bir xil bo'lishi

-Kolloid-osmotik xususiyatinng bir xil bo'lishi

Desensibilizatsiyaning nospetsifik uslullarini belgilang : (3)

+Antigistamin preparatlarini qo'llash

+Kortikosteroid preparatlarini qo'llash

+Perifirik qonda immunoglobulinlarni yo'qotish

-Asta sekin dozasini oshirib allergenni kichik dozalarini yuborish

-Umumiy narkoz

-Qonni almashtirish

Keltirilgan patologik jarayonlarning qaysi biri immunitet patologiyasining turi hisoblanadi?

(3)

+Immunodefitsit holat+Patologik tolerantlik

+“Xo'jayinga qarshi transplantant” reaktsiyasi

-Timus gipotrofiyasi

-Limfoadenopatiya

-Limfoleykoz

Hujayraning antimutatsion tizim fermentlarini toping(3)

+Restriktaza

+DNK-polimeraza

+Ligaza

-Gistaminaza

-Gialuronidaza

-Kreatinfosfatkinaza

Hujayraning shikastlanish mexanizmlariga kiradi: (3)

+Lipidlarning erkin radikalar bilan oksidlanishining kuchayishi

+Lizosomal fermentlarini gialoplazmaga chiqishi

+Onkogenning ekspressiyasi

-Oksidlanish va fosforlanishning o'zaro mosligini kuchayishi

-DNK reparatsiyasi fermentlarining aktivligining oshishi

-Bufer tizimlarning faolligi

Energiya bilan ta'minlanishning buzilishiga bog'liq bo'lgan hujayra shikastlanishi kachon

kuzatiladi? (3)

+ATF resintezi sekinlashganda

+Adeninnukteotidtransferaza va kreatinfosfatkinaza bloklanganda

+ATF-azalar aktivligi susayganda

-Oksidlanish va fosforlanish kuchayganda

-Pentozofosfat shuntning reaktsiyalari faollashganda

-Ornitin sikli faollashganda

Yalig'lanishi o'chog'idagi hujayralarda qandy endogen omilarning ko'payishi oksidlanish va

fosforlanishning o'zaro bog'likligini ajratadi? (3)

+Sa+2 ionlari

+Erkin yog' kislotalari

+N+ ionlari

-K+ ionlari

-Glyukokortikoidlar

-Dinitrofenol

Arterial giperemiya rivojlangan to'qimada haroratning ko'tarilishi qanday omillarga bog'liq?

(3)

+Arterial qonning oqib kelishining ortishi bilan+Oksidlanish jarayonlarning kuchayishi bilan

+Harakatdagi kapillyarlar sonining ortishi bilan

-Limfa hosil bo'lishining ortishi

-Limfaning oqimi tezlashishi

-Passiv giperemiya rivojlanishi

Ishemiya uchun xos: (3)

+To'qima va organning qon bilan ta'minlanishining kamayishi

+Arterial tomirlarni torayishi

+Oqib o'tayotgan qon hajm tezligining pasayishi

-Venalardan qon oqib ketishini qiyinlashishi

-Limfa hosil bo'lishining ko'payishi

-Ishemiya rivojlangan joyda qon bosimining ortishi

Rivojlanish mexanizmiga ko'ra arterial giperemiya turlarini toping: (3)

+Neyrotonik

+Neyroparalitik

+Mioparalitik

-Obturatsion

-Kompression

-Ishemik

Venoz giperemiyaning sababiga ko'ra turlarini ko'rsating: (3)

+Kardiogen

+Obturatsion

+Kompression

-Kardiogen

-Neyroparalitik

-Mioparalitik

Shikastlangan to'qimaning qaysi hujayralariga intensiv proliferatsiya xos ? (3)

+Gepatotsitlarga

+Qoplovchi epiteliyga

+Biriktiruvchi to'qima hujayralariga

-Kardiomiotsitlarga

-Skelet mushaklariga

-Neyronlarga

Jigar sirrozida astsit rivojlanishi nima bilan bog'liq? (3)

+Gipoal`buminemiya

+Ikkilamchi giperal`dosteronizm

+Portal gipertenziya

-Giperal`buminemiya

-A, D, YE, K gipovitaminozlar

-Giperfibrinogenemiya

Gemolitik sariqlik uchun qaysi belgilar xos? (3)

+Qonda to'g'ri bo'lmagan bilirubin miqdorining ortishi

+Siydikda urobilinogenning paydo bo'lishi

+Najas va siydik tarkibida sterkobilinogen miqdorining ortishi

-Qonda to'g'ri bilirubin miqdorining ortishi

-To'g'ri bilirubinning siydik tarkibida paydo bo'lishi

-To'g'ri bo'lmagan bilirubinning siydik tarkibida paydo bo'lishi

Gepatotsitlar yetishmovchiligida karbonsuvlar almashinuvi buzilishi uchun xos: (3)

+Alimentar giperglikemiya

+Jismoniy yuklamalardan keyin yuzaga keluvchi gipoglikemiya

+Och qoringa gipoglikemiya rivojlanishi

-Glyukoneogenez kuchayishi

-Giperal`buminemiya

-Giperproteinemiya

Ichakka o't tushishining kamayishi va butunlay to'xtashining asoratlarini ko'rsating: (3)

+Ichak peristal`tikasining susayishi

+A, D, YE, K vitaminlari so'rilishining kamayishi

+Ichakda oqsillar chirishining kuchayishi

-Ichak peristal`tikasining kuchayishi

-V1, V2, S vitaminlari so'rilishining kamayishi

-Yog'lar parchalanishining kuchayishi

Kuchli meteorizm qanday o'zgarishlarga olib keladi? (3)

+Diurezning reflektor ravishda kamayishi

+Arterial bosimning o'zgarishi

+Nafas olishning qiyinlashuvi

-Diurezning reflektor ravishda kuchayishi

-Venoz bosim pasayishi

-Giperventilyatsiya

Ichak peristal`tikasini kuchaytiruvchi holatlarni ko'rsating:(3)

+Axiliya


+Ichak devori retseptorlari qo'zg'aluvchanligining ortishi

+O'tkir enterit

-Parasimpatik nerv tonusining pasayishi

-Ovqat tarkibida kletchatkaning kam bo'lishi

-Ovqat tarkibida kletchatkaning ko'p bo'lishi

Pankreatik axiliya uchun xos bo'lgan holatlarni ko'rsating: (3)

+Kreatoreya

+Steatoreya

+Amiloreya

-Poligipovitaminoz A, V, S, YE

-Giporeksiya

-Bulimiya

Axoliya asoratlarini ko'rsating: (3)

+Yog'larning parchalanishi va so'rilishining buzilishi

+Ichak mikroflorasi faolligining buzilishi

+Ichak motorikasining susayishi

-Suv va elektrolitlar so'rilishining buzilishi

-Oshqozon osti bezi shirasi ajralishining kamayishi

-Ichak motorikasining kuchayishi

Devoroldi hazm qilish jarayonlari uchun xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating:(3)

+Steril sharoitlarda kechadi

+Ichak epiteliysi membranasiga fiksatsiyalangan fermentlar ta'sirida kechadi

+Oziq mahsulotlari gidrolizi va so'rilishi o'rtasidagi yuqori mutanosiblik

-Ichak mikroflorasi ta'sirida kechadi

-Yuqori molekulalar hosil bo'lishiga olib keluvchi gidroliz jarayonlariga turtki beradi

-Asosan oshqozon osti bezi fermentlari ta'sirida kechadi

Arterial gipotenziyaga olib keluvchi holat va kasalliklarni ko'rsating: (3)

+Yurak yetishmovchiligi

+Simonds kaxeksiyasi

+Travmatik shok

-Xavfsiz kortikosteroma

-Mal`absorbtsiya sindromi

-Gipertireoz

Qon tomirlarini kengaytirish ta'siriga ega bo'lgan moddalarni ko'rsating: (3)

+Atsetilxolin

+Prostaglandinlar A, YE

+Kininlar

-Glyukokortikoidlar

-Prostaglandin F2

-Al`dosteron

Endokrin gipertenziyalar quyidagi holatlarda rivojlanadi: (3)

+Buyrak usti bezi miya qismining giperfunktsiyasi

+Po'stloq qismining koptokcha zonasi giperfunktsiyasi

+Tireotoksikoz

-Buyrak usti bezi po'stloq qismining total gipofunktsiyasi

-Kalqonsimon bez gipofunktsiyasi

-Gipofizar kaxeksiya

Buyraklar tomonidan ishlab chiqariluvchi, tomirni kengaytiruvchi moddalarni ko'rsating: (3)

+Kallidin

+YE guruhdagi prostaglandinlar

+Bradikinin

-Angiotenzin II

-Prostaglandin F2

-Renin


Renin sekretsiyasi ko'payishini keltirib chiqaradi: (3)

+Buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimning pasayishi

+Giponatriemiya va va giperkaliemiya

+Qonda angiotenzin II miqdorining kamayishi

-Buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimning oshishi

-Gipernatriemiya va gipokaliemiya

-Konda angiotenzin II miqdorining ko'payishi

Gipertoniya kasalligining boshqa arterial gipertenziyalardan farqini ko'rsating: (3)

+Arterial bosim ko'tarilishi uni boshqarishda ishtirok etuvchi ichki a'zolarda organik

shikastlanishlar bo'lmasligi bilan kechadi

+Rivojlanishida nasliy moyillik katta ahamiyatga ega

+Gipotalamusning orqa qismi simpatik markaz neyronlarining reaktivlik xususiyatlari oshishi

katta ahamiyatga ega

-Buyrak va endokrin bezlar birlamchi funktsiyalarining buzilishi natijasida rivojlanadi

-Buyrak usti bezi funktsiyasi buzilishi natijasida rivojlanadi

-Sinokarotid zona va aorta ravog'i retseptorlarining birlamchi shikastlanishi natijasida

rivojlanadi

Sistolik arterial gipertenziya rivojlanishi bilan kuzatiladigan holat va kasalliklarni

ko'rsating:(3)

+Aortal klapan yetishmovchiligi

+Gipertireoz

+Aorta ravog'i baroretseptorlari sezuvchanligining pasayishi

-Aortal stenoz

-Nefroz


-Gipotireoz

Yurak yetishmovchiligida yuzaga keladigan tezkor ekstrakardial gemodinamik kompensatsiya

mexanizmlarini ko'rsating: (3)

+Simpatik nerv sistemasi faolligining ortishi

+Renin-angiotenzin sistemasi faollashuvi

+Harakatdagi qon hajmining ko'payishi

-Parasimpatik nerv sistemasi faolligining ortishi

-Harakatdagi qon hajmining kamayishi

-Miokard gipertrofiyasi

O'ng qorincha yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablarni ko'rsating: (3)

+Kichik qon aylanish doirasida arterial gipertenziya

+Korinchalararo to'siq nuqsoni

+Surunkali pnevmoniya

-Katta qon aylanish doirasida arterial gipertenziya

-Yurak chap qorinchasi old devorining infarkti

-Mitral klapan yetishmovchiligi

Miokardning bevosita shikastlanishiga va yurak yetishmovchiligiga olib kelishi mumkin bo'lgan

kasallik, holat va omillarni ko'rsating: (3)

+Vitamin V1 yetishmovchiligi

+Septik holatlar

+Spirtli ichimliklar

-Gipertoniya kasalligi

-Aorta stenozi

-O'pka infarkti

Yurak qorinchalarining miogen dilyatatsiyasida yurak ichi gemodinamikasi qanday o'zgaradi? (3)

+Qorinchalar bo'shlig'ida qonning diastolik hajmi ortadi

+Qorinchalar bo'shlig'ida qonning qoldiq sistolik hajmi ortadi

+Yurakning tepki hajmi kamayadi

-Qorinchalardan sistolik haydalayotgan qonning tezligi ortadi

-Kavak venalar og'iz qismi va o'ng bo'lmachada qon bosimi pasayadi

-Minut hajmi ortadi

Qaysi holatlar miokardning zo'riqishiga olib keladi? (3)

+Arterial gipertenziya

+Sistemali ateroskleroz

+Aortal teshik stenozi

-Mitral klapanning yetishmovchiligi

-Aorta klapanning yetishmovchiligi

-Anemiya


Qon va miokardda qaysi omillarning ko'payishi yurakning kislorod sarfini oshiradi? (3)

+Katexolaminlar

+Yuqori yog' kislotalar

+Kal`tsiy ionlari

-Adenozin

-Atsetilxolin

-Xolesterin

Qaysi turdagi aritmiyalar nomotopga tipga taaluqli: (3)

+Sinus aritmiyasi

+Sinus taxikardiyasi

+Sinus bradikardiyasi

-Atrioventrikulyar ritm

-Idioventrikulyar ritm

-Korinchalar fibrillyatsiyasi

Giperkaliemiya keltirib chiqaradigan asoratlar: (3)

+Atrioventrikulyar blokada

+EKG da T tishchaning o'tkir va yuqori bo'lishi

+Bradikardiya

-Arterial gipertenziya

-Taxikardiya

-Atsidoz

Davomli hurujli qorinchali paroksizmal taxikardiyaning oqibatlarini ko'rsating: (3)

+Yurak haydayotgan qon hajmining kamayishi

+Toj tomirlarda qon oqimning kamayishi

+Sistolik arterial qon bosimning kamayishi

-Yurak haydayotgan qon hajmining ko'payishi

-Toj tomirlarda qon oqimning ortishi

-Sistolik arterial qon bosimining ko'tarilishi

Koronar yetishmovchilik quyidagilar natijasida rivojlanishi mumkin: (3)

+Stenozlovchi koronaroskleroz

+Koronar arteriyalar spazmi

+Paroksizmal taxikardiya

-Miokardda adenozinning to'planishi

-Giperkaniya

-Endokardit

Toj tomirlari orqali qon oqimning kamayishi sabablarni ko'rsating: (3)

+Gipokapniya

+Aortal klapan yetishmovchiligi

+Toj tomirlari miotsitlarining al`fa-adrenoretseptorlar faollashuvi

-Toj tomirlari miotsitlarining beta-adrenoretseptorlari faollashuvi

-O'tkir gipoksiya

-Giperkapniyada

Qaysi holatlarda politsitemik gipervolemiya rivojlanadi (3)

+Yurak nuqsoni bo'lgan bemorlarda

+O'pka emfizemasi bo'lgan bemorlarda

+Eritremiya rivojlangan bemorlarda

-Ko'p miqdordorda qon quyilganda

-Buyrak kasalligi bo'lgan bemorlarda

-Shishlar ketganda

Gipovolemiyada yurak qon-tomir sistemasi funktsiyasi ko'rsatkichlarining o'zgarishlarini

ko'rsating: (3)

+Arterial bosimning pasayishi

+Qon minutlik hajmining kamayishi

+Qonning hajmli oqim tezligining pasayishi

-Arterial bosimning ko'tarilishi

-Qon minutlik hajmining ko'payishi

-Qon hajmli oqim tezligining ortishi

Gipokoagulyatsiya bilan birgalikda kuzatiluvchi kasallik va patologik holatlarni ko'rsating:

(3)

+Surunkali mexanik sariqliq+Parenximatoz sariqlik

+Surunkali leykozlar

-O'tkir gemolitik anemiya

-Gipertoniya kasalligi

-Giperlipidemiya

Leykozlarda gemorragik sindrom yuzaga kelish sabablari: (3)

+Tomirlar devorida «leykozli infil`trat» xosil bo'lishi

+Pantsitopeniya

+Trombotsitopeniya

-Antikoagulyantlar va geparin faolligining ortishi

-Kon yaratilishining ekstramedullyar o'choqlarining paydo bo'lishi

-Giperglikemiya

Eritrotsitoz sabablarini ko'rsating: (3)

+O'pkaning surunkali gipoventilyatsiyasi

+Gipobarik gipoksiya

+Yurak yetishmovchiligi

-Kesson kasalligi

-Gipervolemiya

-Enzimopatiya

Qaysi omillar temir taqchil anemiya keltirib chiqaradi? (3)

+Oshqozonda xloridlar sintezining kamayishi

+Temir sarfining ortishi

+Temirning o'rni qoplanmaydigan darajadagi yo'qotilishi

-Oshqozon ichki omili taqchilligi

-Eritropoetin sintezining kamayishi

-Folat kislota faolligining kamayishi

Septik shok uchun xos: (3)

+ Arterial bosimning pasayishi

+ Yurak minutlik hajmining ortishi

+ Tomirlar periferik qarshiligining pasayishi

- Arterial bosimning ortishi

- Yurak minutlik hajmining pasayishi

- Tomirlar periferik qarshiligining ortishi

Komatoz holatlar uchun xos bo'lgan o'zgarishlar: (3)

+ A'zolar faoliyatining susayishi

+ Bemorning befarq bo'lib qolishi

+ Giporefleksiya, arefleksiya

- Simpato-adrenal tizim faollashuvi

- A'zolar faoliyatining faollashuvi

- Hushdan ketish

Shokning erektil bosqichi uchun oliy nerv faoliyati va endokrin tizimning qanday o'zgarishlari

xos? (3)


+ Simpato-adrenal tizim faollashuvi

+ Gipotalamo-gipofizar tizim faolligining pasayishi

+ Nerv-psixik qo'zg'alish

- Gipotalamo-gipofizar tizim faollashuvi

- Bemorning befarq bo'lib qolishi

- Giporefleksiya

Kollapsning rivojlanish mexanizmiga ko'ra turlarini ko'rsating: (3)

+Vazodilyatatsion

+Gipovolemik

+Kardiogen

-Gipervolmik

-Vazokonstriktor

-Gipertenzion

Shokning erektil fazasi uchun xos bo'lgan belgilarni ko'rasating: (3)

+Kuchli qo'zg'olish

+O'pka giperventilyatsiyasi

+Giperrefleksiya

-Simpato-adrenal va gipofizar-buyrakusti bezi tizimlari faolligining pasayishi

-Arterial gipotenziya

-Yurak tepki hajmining kamayishi

Quyidagi qaysi omillar jigar semirishiga qarshilik ko'rsatuvchi omil hisoblanadi: (3)

+Lipokain

+Metionin

+Xolin


-YE vitamin

-Biotin


-O't kislotalari tuzlari

Gipolipidemiya asosida quyidagi mexanizmlar bo'lishi mumkin (3)

+Apoprotein A ni kodlovchi genning mutatsiyasi

+Apoprotein V ni kodlovchi gen mutatsiyasi

+Jigar shikastlanishi, ba'zan jigar yetishmovchiligi rivojlanishi bilan kechadi

-Plazmada lipoproteinlipaza faolligi pasayishi

-Tireoid gormonlar yetishmovchiligi

-Oshqozon osti bezi shirasi tarkibida lipolitik fermentlar yetishmovchiligi

Ekzogen gipobarik gipoksiya uchun xarakterli bo'lgan qondagi o'zgarishlarni ko'rsating: (3)

+Gipokapniya

+Gipoksemiya

+Gazli alkaloz

-Giperkapniya

-Gazli atsidoz

-Metabolik atsidoz

Qaytalangan gipoksiyada qon kislorod sig'imining ortishi mexanizmini ko'rsating: (3)

+Eritropoetin hosil bo'lishining ko'payishi

+Suyak ko'migida eritropoez kuchayishi va eritrotsitlarning qonga o'tishining tezlashishi

+Qonda eritrotsitlar sonining ortishi

-Yurakning qisqarish hajmining ortishi

-Al`veolyar ventilyatsiya hajmi oshishi

-Kislorod uchun aerogematik to'siq o'tkazuvchanligining oshishi

Shishlarning tomir o'tkazuvchanligi o'zgarishi bilan rivojlanadigan turlarini ko'rsating: (3)

+Kvinke shishi

+Ari chaqqanida rivojlanadigan shishlar

+Yallig'lanishdagi shishlar

-Yurak yetishmovchiligidagi shishlar

-Jigar yetishmovchiligidagi shishlar

-Ochlikdagi shishlar

Jigar sirrozida astsit patogenezidagi omillarni ko'rsating: (3)

+Darvoza venasi tizimida gidrostatik bosimning ortishi

+Jigarda oqsil sintezining pasayishi

+Jigarda al`dosteron parchalanishining kamayishi

-Renin-angiotenzin-al`dosteron tizimi faolligining pasayishi

-ADG sintezi kamayishi

-ADG sintezi ko'payishi

Hujayra ichida kal`tsiy miqdori ortganda qanday o'zgarishlar rivojlanadi?(3)

+Oksidlanish fosforlanish pasayadi

+Fosfolipazalar faollashadi

+Hujayra membranasining o'tkazuvchanligi pasayadi

-Aerob oksidlanish fosforlanish ortadi

-Makroerglar hosil bo'lishi ko'payadi

-Hujayra membranasining o'tkazuvchanligi ortadi

Pentozuriyalarga olib keluvchi sabablarni ko'rsating: (3)

+Nuklein kislotalar almashinuvining buzilishi

+Giperpentozemiya

+Buyrak kanalchalarida pentozalar reabsorbtsiyasining pasayishi

-Yuqori yog' kislotalari katabolizmining kuchayishi

-Oqsillar katabolizmi kuchayishi

-Buyrak koptokchalari hujayralarining fermentopatiyasi

Glikogenozlarga olib keluvchi sabablar: (3)

+Glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar repressiyasi

+Glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar mutatsiyasi

+Glikogenoliz fermentlari faolligining kamayishi

-Alimentar giperglikemiya

-Jigarda glyukozadan glikogen sintezining buzilishi

-Buyraklar tomonidan glyukoza ekskretsiyasi buzilishi

Giperosmolyar diabetik koma patogenezida qanday o'zgarishlar asosiy ahamiyatga ega? (3)

+Giperglikemiyaning yakqql namoyon bo'lishi

+Giperkaliemiya

+Qon va hujayralararo suyuklik giperosmiyasi

-Gipernatriemiyaning yaqqol namoyon bo'lishi

-Kompensatsiyalanmagan ketoatsidoz

-Hujayra gialoplazmasi giperosmiyasi

Inson organizmida umumiy sovuq qotishning kompensator reaktsiyasi bo'lib quyidagilar

hisoblanadi:(3)

+Periferik tomirlarning torayishi

+Mushakli qaltirash

+Gaz almashuvi ortishi

-Periferik tomirlarning kengayishi

-Ichki a'zolar tomirlarining torayishi

-Gaz almashuvi pasayishi

Organizmda gipertermiya quyidagilar natijasida rivojlanadi: (3)

+Issiklik ajratish o'zgarmasdan turib issiklik hosil bo'lish jarayonlarining faollashuvi bilan

+Issiklik ajratish pasayishi bilan issiklik hosil bo'lish jarayonlari faollashuvi

+Issiklik hosil bo'lish jarayonlari normal faolligi bilan issiklik ajratish pasayishi

-Yuqori issiklik ajratish bilan birga issiklik hosil bo'lish jarayonlar faollashuvi

-Issiklik hosil bo'lishi kamayishi bilan issiklik ajratish effektivligining pasayishi

-Gipotermiyada

Qaysi tasdiklar to'g'ri hisoblanadi: (3)

+Pirogen faollikka nafaqat patogen, balki patogen bo'lmagan mikroblar xam ega

+Patogen mikroorganizmlarning pirogen xususiyatlari doim ham ularning virulentligiga mos

kelmaydi

+Pirogen faollikka bakterial hujayralar qobig'ining tarkibiy qismlari xam ega bo'lishi mumkin

-Pirogen faollikka fakat endotoksinlar ega

-Mononuklear fagotsitlar nuklein kislotalari bevosita pirogen faollikka ega

-Endogen pirogensiz isitma rivojlanadi

Xavfsiz o'smalarga xos bo'lgan belgilarni ko'rsating: (3)

+O'sma tugunining sekin shakllanishi

+Ekspansiv o'sish

+Funktsional differentsirovkaning nisbatan yuqori darajasi

-O'sma tugunining tez shakllanishi

-Infil`trativ o'sish

-Metastaz berish

Hujayra bo'linishini stimullovchi omillarni ko'rsating: (3)

+Hujayra yuza tortishishining pasayishi

+O'sish omil

+S- GMF


-S-AMF

-Keylonlar

-Integrinlar

Allergik reaktsiyalarning 4 tipiga xarakterli: (3)

+Patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar asosiy ahamiyatga ega

+Allergen bilan qayta to'qnashuvdan so'ng 6-8 soatda belgilar paydo bo'lib, 24-48 soatdan

so'ng avj oladi

+Kasallik belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar hal qiladi

-20-30 minutdan so'ng reaktsiya paydo rivojlanadi

-Kasallikning belgilarining rivojlanish mexanizmida TNO, kininlar, leykotrienlar katta

ahamiyatga ega

-Reaktsiya patogenezida blast hujayralar qatnashadi

Autoimmun reaktsiya patogenezi halqasida bo'lishi shart bo'lgan kasalliklarni ko'rsating(3)

+Streptokokk tabiatli glomerulonefrit

+Ko'z olmasi posttravmatik «simpatik» yallig'lanishi

+Revmatizm

-Bronxial astma atopik formasi

-«Somon» riniti

-Zardob kasalligi

Quyidagi keltirilgan qaysi hujayralar «surunkali yallig'lanish hujayralari»ga taaluqli?(3)

+Makrofaglar

+Limfotsitlar

+Epitelial hujayralar

-Semiz hujayralar

-Neytrofillar

-Eozinofillar

Ul`trabinafsha nurlarining uzoq ta'siri natijasida hujayra shikastlanish mexanizmlarini

ko'rsating: (3)

+Fosfolipazalar faollashuvi

+Lipidlar perekisli oksidlanishining jadallashuvi

+Mutatsiyalar

-Energiya defitsiti

-Ikkilamchi messendjerlar gidrolizi

-Komplement faollashuvi

Oshqozon osti bezining sekretor aktivligi qaysi holatlarda buziladi:(3)

+Bezning parasimpatik stimulyatsiyasining susayishida

+Xoletsistokininning xosil bo'lishi va ajralishining kamayishida

+Sekretin hosil bo'lishi va ajralishining kamayishida

-Bezning parasimpatik stimulyatsiyasining kuchayishida

-Xoletsistokininni hosil bo'lishi va ajralishining ortishida

-Sekretin hosil bo'lishi va ajralishining ko'payishida

Qaysi etiologik omillar leykozga olib keladi: (3)

+Onkogen viruslar

+Kimyoviy kantserogenlar

+Ionlovchi nurlar

-Nerv-psixik buzilishlar

-Endokrin buzilishlar

-Postgemorragik anemiya

O'tkir leykozda suyak ko'migida bo'ladi:(3)

+Oq qon shaklli elementlarining giperplaziyasi

+Eritrotsitlarning o'sish zonasi elementlarining kamayishi

+Megakariotsitlar sonining kamayishi

-Oq qon elementlarini metaplaziyasi bo'lmasligi

-Eritrotsitlarning o'sish zonasi elementlarining ko'payishi

-Megakariotsitlar sonining ko'payishi

Absolyut neytrofiliya qaysi kasalliklarga xos:

+O'tkir appenditsit

+O'pka yallig'lanishi

+Surunkali mieloleykoz

-Surunkali limfoleykoz

-Ich terlamasi

-O'pka sil kasalligi

Qanday holatlarda neytrofil leykotsitozda yadroning regenerativ chapga siljishi kuzatiladi:

(3)+Krupoz pnevmoniya

+O'tkir faza javobida

+Miokardning o'tkir infarktida

-Miogen leykotsitoz

-Ovqatlanishdagi leykotsitoz

-Surunkali mieloleykozda

Qaysi kasalliklar monotsitoz bilan kuzatiladi: (3)

+Qizamiq

+Infektsion mononukleoz

+Qizilcha

-Ich terlamasi

-Miokard infarkti

-Elektrotravma

Qaysi kasalliklarga eozinofiliya xos: (3)

+Pollinozlar

+Jigar exinokokkozi

+Allergik rinit

-Surunkali limfoleykoz

-Bakterial pnevmoniya

-Bosh miya exinokokkozi

Anemiyaga olib keluvchi asosiy patogenetik omillar: (3)

+Eritrotsitlarning me'yoriy darajada xosil bo'lmasligi

+Eritrotsitlarning me'yordan ortiq parchalanishi

+Eritrotsitlarning suyak ko'migidan chiqishining buzilishi

-Eritrotsitlarning ortiqcha hosil bo'lishi

-Eritrotsitlarning yetarlicha parchalanmasligi

-Eritrotsitlarni suyak ko'migidan chiqishini ko'payishi

Gipoplastik anemiyalarning sabablarini belgilang: (3)

+Leykoz


+Ovqat tarkibida vitamin V12 yetishmasligi

+Ionlovchi radiatsiya

-Oshqozon rezektsiyasi

-Vitamin S ko'p qabul qilish

-Eritrotsitlarning me'yordan ortiq parchalanishi

Qaysi anemiyalarda megaloblastik qon yaratilishi buzilishi mumkin: (3)

+Addison-Birmer anemiyasi

+Difillobatrioz asosida bo'lgan anemiya

+Folatlar yetishmovchiligi anemiya

-Postgemorragik

-Irsiy gemolitik

-Temir yetishmasligi

Temir tanqis anemiyaning ko'p tarqalish sabablari: (3)

+Surunkali qon yo'qotish

+Uzoq vaqt davom etadigan enteritlar

+Anatsid gastrit

-Ion nurlanish ta`siri

-Folatlarni ovqat tarkibida bo'lmasligi

-Kastl faktorining tug'ma yetishmovchiligi

Qaysi patolgik holatlar al`veolyar giperventilyatsiya bilan kuzatilishi mumkin: (3)

+Isib ketish

+Isteriya

+Ko'p miqdorda qon yo'qotishda

-Bronxial astma

-Silikoz

-O'pka o'smasi

Restruktiv tipidagi nafas yetishmovchiligining ko'p uchraydigan sabablari: (3)

+Keng tarqalgan o'pka yallig'lanishi

+O'pka atelektazi

+Pnevmofibroz

-Bronxiolalarning yallig'lanishi

-Bronxiolalar spazmi

-Plevrit

Obstruktiv tipdagi nafas yetishmovchiligining sabablari: (3)

+O'pka ichidagi bosimning uzoq vaqt yo'tal tutishi natijasida oshishi

+Bronxial astma

+Bronxiolospazm

-Pnevmotoraks

-Surfaktant sintezining buzilishi

-Plevrit


Quyidagilarning qaysi birlari nafasning terminal tiplariga kiradi (3)

+Kussmaul nafasi

+Apnestik nafas olish

+Gasping nafas olish

-Oligopnoe

-Polipnoe

-Bradipnoe

Yurak yetishmovchiligida kardiomiotsitlarning Sa2+ o'ta yuklamasi qaysi oqibatlarga olib keladi:

(3)

+Mitoxondriyalarda oksidlanish va fosforlanishning ajralishi+Sa2+ fosfolipazalarning aktivlashishi va sarkolemmaning buzilishi

+LPOning kuchayishi

-Miofibrilalarni bo'shashishining oshishiga

-Miokardning qisqarish kuchi va tezligining ortishi

-ATF hosil bo'lishining ortishi

Yurak yetishmovchiligida kardiomiotsitlarda kal`tsiy ionlarining ko'p yig'ilishining sabablari:

(3)

+K+- Na+ bog'langan ATFazasining aktivligi pasayganda+N+ ionlarining miokardda yig'ilishida

+Miokardda lipidlarning perekisli oksidlanishi faollashgan

-Kardiomiotsitlarda K+ miqdori ko'payib ketishida

-N+ kontsentratsiyasi hujayrada kamaygan

-Fosfolipaza A2 ning hujayrada faolligi susaygan

Qaysi endokrin patologiyalar gipotenziya bilan kuzatiladi:(3)

+Buyrak usti bezi mag'iz qismining giperfunktsiyasida

+Buyrak usti bezining po'stloq qismi pufakcha zonasining giperfunktsiyasida

+Tireotoksikozda

-Buyrak usti bezi po'stloq qismini total gipofunktsiyasida

-Qalqonsimon bezning giperfunktsiyasida

-Gipofizar kaxeksiyada

Qon tomirlarga angiotenzin-2 qanday ta'sir etadi: (3)

+Arteriolalarni silliq mushaklarga to'g'ri ta'sir qiladi

+Arteriola devorini vazokonstriktor modellarga nisbatan sensibillashtiradi

+Katexolaminlarning simpatik neyronlar akson vezikulalarida chiqartiradi

-Glyukokortikoidlarning sekretsiyasini oshirtiradi

-Al`dosteronning sekretsiyasini stimullaydi

-Endoteliy hujayralarida prostotsiklin sintezi kuchayadi

Tomirlarning periferik qarshiligini kamaytiradigan endogen moddalarini aniqlang: (3)

+Bradikinin

+Prostatsiklin

+NO

-Katexolaminlar-Angiotenzin 2

-Endorfinlar

Qalqonsimon bez gipogormonal holati qaysi kasalliklar asosida turadi:(3)

+Endemik kretinizmning

+Miksedema

+Shishilikli shishlarni

-Tireotoksikozni

-Itsenko-Kushing kasalligi

-Akromegaliya

Gipertireoz uchun xos oqsil almashinuvining buzilishlarini ko'rsating: (3)

+Oqsillar katabolizmining oshishi

+Manfiy azot balansi

+Qonda qoldiq azot ko'payishi

-Oqsillar anabolizmini kuchayishi

-Ammiak hosil bo'lishining kamayishi

-Qonda qoldiq azot kamayishi

Kortikosteroidlar bilan uzoq vaqt davolash keskin to'xtatilsa qanday gormonal yetishmovchilik

yuzaga keladi:(3)

+Kortizol

+AKTG


+Oksikortikosteron

-Adrenalin

-Noradrenalin

-Al`dosteron

Paragipofizar boshqaruv asosan qaysi bezlar uchun xos? (3)

+Buyrak usti bezi mag'iz qismi uchun

+Kalqonsimon bez yonidagi bezlar uchun

+Langergans orolchalari uchun

-Buyrak usti bezi po'stlog'i uchun

-Kalqonsimon bezi uchun

-Epifiz uchun

Adenogipofiz gormonal aktiv o'smasi uchun xos (3)

+Akromegaliya

+Gigantizm

+Giperkortitsizm

-Giperinsulinizm

-Giperadrenalinemiya

-Gipoinsulinizm

Transgipofizar boshqaruv qaysi bezlar uchun asosiy hisoblanadi? (3)

+Qalqonsimon bez uchun

+Buyrak usti bezi po'stlog'i uchun

+Jinsiy bezlar uchun

-Buyrak usti bezi mag'zi uchun

-Qalqonsimon bez yonidagi bezlar uchun

-Oshqozon osti bezi uchun

Shishlarning qaysi turida tomir o'tkazuvchanligining ortishi asosiy patogenetik omil

hisoblanadi?(3)

+Kvinke shishi

+Ari chaqqanda rivojlanadigan shishlar

+Yallig'lanishdagi shishlar

-Yurak yetishmovchiligidagi shishlar

-Jigar yetishmovchiligidagi shishlar

-Nefrotik shishlar

Jigar sirrozida rivojlanadigan astsitning patogenetik omillarni toping: (3)

+Darvoza venada gidrostatik bosimning oshishi

+Jigarda oqsil sintezining kamayishi

+Jigarda aldosteronning parchalanishining susayishi

-PAAS aktivligining pasayishi

-Birlamchi aldosteronizm

-Gipovolemiya

Qanday lipidlarning ko'payishi aterogen rol o'ynaydi (3)

+Xolesterin

+Zichligi juda past bo'lganlarni

+Zichligi past lipoproteidlarni

-Zichligi yuqori bo'lgan lipoproteidlar

-Fosfolipidlar

-Xolesterin efirlar

Qandli diabetda oqsil almashinuvining buzilishlari uchun hos belgilar (3)

+Manfiy azot balansi

+Glyukoneogenez kuchayishi

+Giperaminoatsidemiya

-Musbat azot balansi

-Glyukoneogenez susayishi

-Qonda aminokislotalarning kamayishi

Gipoglikemiya chaqiruvchi omillarni toping (3)

+Markaziy nerv tizimida tormozlanishning ustunligi

+Ovqat tarkibida karbonsuvlarning kamligi

+Cimpatik nerv tizimining aktivligini pasayishi

-Markaziy nerv tizimida qo'zg'alishning ustunligi

-Ko'p miqdorda karbonsuvlarni iste'mol qilish

-Simpatik nerv tizimining aktivligini oshishi

Giperglikemiya chaqiruvchi omillarni toping (3)

+Markaziy nerv tizimda qo'zg'alish jarayonlarning ustunligi

+Ko'p miqdorda karbonsuvlarni iste'mol qilish

+Cimpatik nerv tizimining aktivlashishi

-Markaziy nerv tizimda tormozlanish jarayonlarning ustunligi

-Ovqatda karbonsuvlarni chegaralash

-Simpatik nerv tizimini aktivlashishi susayishi

Qandli diabet chaqiruvchi omillarning qaysi biri oshqozon osti bezga bog'liq emas? (3)

+Insulinaza aktivligining oshishi

+Insulinga qarshi antitanalarning hosil bo'lishini kuchayishi

+Kontrinsulyar gormonlarning ishlab chiqarilishini ko'payishi

-Insulinaza aktivligining pasayishi

-Insulinga qarshi antitanalarning hosil bo'lishini kamayishi

-Gipersklenizm

Nisbiy gipoinsulinizmga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablarni ko'rsating? (3)

+Insulinga to'qimalarning sezgirligining pasayishi

+Somatotrop gormonning me'yordan ortiqligi

+Adrenalin miqdorining ortiqligi

-Oshqozon osti bezi insulin sintezining va ajratishining kamayishi

-Somatotrop gormonining yetishmovchiligi

-Ovqat bilan uzoq vaqt ko'p miqdorda karbonsuv iste'mol qilinishi

Giperinsulinizm uchun qanday o'zgarishlar hos? (3)

+Glyukozaning hujayra membranasidan o'tishining ortishi

+Glyukonagenezni aktivlashishi

+Glyukonagenezni tormozlashishi

-Glyukozani hujayra membranasidan o'tishini sekinlashishi

-Glyukozani oksidlanishini sekinlashishi

-Glyukozani oksidlanishini aktivlashishi

Isitmaning birinchi bosqichida issiqlikni ajratishga halaqit beradigan omil? (3)

+Simpato- adrenal reaktsiya

+Issiqni nurlash kamayishi

+Teri tomirlarini torayishi

-Issiqlik o'tkazish kuchayishi

-Oksidlanish va fosforlanishni bir-biridan ajrashi

-Venoz giperemiya

Qanday omillar isitmani rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin? (3)

+Aseptik yallig'lanish

+Eritrotsitlarni ko'p miqdorda gemolizi

+Terini oftob kuydirishi

-Emotsional qo'zg'alish

-Intensiv jismoniy yuklama

-Gipertermiya

O'tkir fazaning asosiy mediatorlarini ko'rsating (3)

+IL-1

+IL-6


+O'NOa- O'NOv

-KSF


-IL-2

-Interferon- u

O'tkir faza uchun hos belgilarini toping: (3)

+Isitma


+Kortizol ishlab chiqarishning ko'payishi

+Manfiy azot balansi

-Neytropeniya

-Musbat azot balansi

-Gipolipidemiya

Yallig'lanishda kuzatiladi (3)

+Yallig'lanish o'chog'ida mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi

+Tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

+Leykotsitlarni shikastlangan joyga emigratsiyasi

-Transsudatsiya

-Regeneratorya reparatsiya

-Gipertrofiya

Yallig'lanish o'chog'ida osmotik bosimning ortishidan nimalar kelib chiqadi? (3)

+Shish


+Og'riq

+Funktsiyaning buzilishi

-Kizarish

-Kizish


-Sianoz

Yallig'lanish rivojlanishining boshlang'ich davrida qaysi mediatorlar hosil bo'ladi? (3)

+Gistamin

+Noradrenalin

+Kininlar

-Lizosomal fermentlar

-Prostaglandinlar

-Siklik nukleotidlar

Aspirin bilan siklooksigenaza bloklansa qaysi moddalarning hosil bo'lishi kamayadi: (3)

+Prostaglandin YE2

+Prostaglandin D2

+Tromboksan A2

-Trombotsitlarni aktivlovchi omil

-Lipoksin

-Leykotrein

Quyidagilarning qaysilari fagotsitlar hisoblanadi? (3)

+Neytrofillar

+Makrofaglar

+Monotsitlar

-Limfotsitlar

-T-killerlar

-O-limfotsitlar

Araxidon kislotasidan quyidagi moddalar hosil bo'ladi: (3)

+Prostaglandin YE2

+Trombaksan

+Leykotrien V4

-Enkefalin

-Opsonin S3b

-R-moddasi

Ekssudat hosil bo'lish mexanizmida qatnashadi: (3)

+Qonning onkotik bosimining pasayishi

+Mikrotsirkulyator tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

+Interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni oshishi

-Kapillyarlarda gidrostatik bosimni pasayishi

-Interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni pasayishi

-O'tkir faza javobi oqsillari

Yallig'lanishda hujayra membranasidagi fosfolipidlardan hosil bo'ladi: (3)

+Leykotrienlar

+Prostaglandinlar

+Trombotsitlarni aktivlovchi omil

-Gistamin

-Bradikinin

-S-AMF

Yallig'lanishda arterial giperemiyaga olib keladi: (3)+Akson-refleks

+Gistamin

+Bradikinin

-Noradrenalin

-Vazokonstriktorlar aktivligining pasayishi

-Gialuronidaza aktivligining ortishi

Ekssudatsiyaning rivojlanish mexanizmi asosida yotadi:(3)

+Kapillyar va venullar o'tkazuvchanligini ortishi

+Yallig'lanish o'chog'idagi tomirlarda gidrostatik bosimni ko'tarilishi

+Yallig'lanish o'chog'idagi to'qimalarda kolloid-osmotik bosimni ko'tarilishi

-Yallig'lanish o'chog'idagi tomirlardagi plazmani giperonkiyasi

-Tomirlar qarshiligining pasayishi

-Limfa xosil bo'lishini kuchayishi

Ishemiyaning turlari: (3)

+Kompression

+Reflektor

+Obturatsion

-Postanemik

-Neyroparalitik

-Yallig'lanishdagi

Patologik arterial giperemiyaga kiradi : (3)

+Postishemik

+Yallig'lanishdagi

+Neyroparalitik

-Ishchi

-Shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)

-Odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi

Fiziologik arterial giperemiyaga kiradi: (3)

+Ishchi

+Shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)

+Odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi

-Postishemik

-Yallig'lanishdagi

-Neyroparalitik

Rivojlanish mexanizmiga ko'ra arterial giperemiyaning quyidagi turlari farqlanadi: (3)

+Neyrotonik

+Neyroparalitik

+Mioparalitik

-Disgarmonal

-Ishchi


-Miotonik

Mahalliy qon aylanishining buzilishiga kiradi: (3)

+Arterial giperemiya

+Benoz giperemiya

+Ishemiya

-Aorta koarktatsiyasi

-Qonning patologik depolanishi

-Gipertoniya kasalligi

Endogen embol bo'lishi mumkin:(3)

+Parchalanayotgan o'sma hujayralari

+Naysimon suyaklar singandagi yog' tomchilari

+Uzilgan tromblar

-Yig'ilib qolgan parazitlar

-Havo pufakchalari

-Ichakda hosil bo'lgan gazlar

T-limfotsitlar tizimi yetishmovchiligi quyidagilar asosida yotadi: (3)

+Kaposhi sarkomasi

+Di-Djordji sindromi

+VICH-infektsiya

-Bruton sidromi

-Shveytsar tipridagi agammaglobulinemiya

-Anafilaksiya

Autoimmun kasalliklarga kiradi: (3)

+Tizimli qizil volchanka

+Revmatizm

+Ko'z soqqasining travmadan so'ng yallig'lanishi

-Bronxial astmaning atopik shakli

-Pollinozlar

-Zardob kasalligi

Qaysi hujayra yoki to'qimalar tabiiy endogen autoantigenlar bo'lishi mumkin: (3)

+Ko'z gavhari

+Nerv hujayralari

+Cpermatozoidlar

-Suyak usti hujayralari

-Buyrak kasulasi hujayralari

-Jigar xujayralari

Anafilaksiya uchui xarakterli (3)

+Patogenezida yetakchi rolni immunoglobulin YE o'ynaydi

+Reaktsiya allergen qayta tushganda 15-20 min.dan keyin ko'rina boshlaydi

+Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar va

leykotrienlar o'ynaydi

-Reaktsiya allergen qayta tushganda 24- 48 soatdan keyin ko'rinaboshlaydi

-Kasallik belgilarni rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

-Javobgar T-limfotsitlar

Allergiyaning sekin turdagi o'ta sezuvchanligi xarakterlanadi: (3)

+Patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar yetakchi rol o'ynaydi

+6-8 soatdan keyin ko'rina boshlaydi, 24-48 soatdan keyin maksimal darajaga yetadi

+Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

-Reaktsiya 20-30 min. keyin ko'rina boshlaydi

-Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar

va leykotrienlar o'ynaydi

-Javobgar V-limfotsitlar

Ul`trabinafsha nurlarning shikstlovchi mexanizmlari: (3)

+Fosfolipazalarning faollashuvi

+Yog'larning perekisli oksilanishining kuchayishi

+Hujayra genetik apparatining buzilishi

-Energodefitsit

-Ikkilamchi messendjerlarning gidrolizi

-Komplementning faollashuvi

Shikastlangan DNK ni reparatsiya qiluvchi fermentlar: (3)

+Restriktaza

+DNK-polimeraza

+Ligaza

-Gistaminaza

-Gialuronidaza

-Kreatinfosfatkinaza

Komensatsiyaning kardial omillari¬ga kuyidagilarni kaysi biri kirmaydi? (3)

+Gipervolemiya

+Nafasning kuchayishi

+Kardioskleroz

-Yurak qiskarishlar sonining ortishi

-Yurak bo'shliqlarining tonogen kengayishi

-Miokard gipertrofiyasi

Gipotireozga qaysi belgi xos emas? (3)

+Taxikardiya

+Terlash


+Giperglikemiya

-Asosiy modda almashinuvining pasayishi

-Giperxolesterinemiya

-Bradikardiya

Qalqonsimon bezning gipogor¬monal holatiga xos emas: (3)

+Asosiy modda almashinuvinning ortishi

+Giperglikemiya

+Ozish


-Asosiy modda almashinuvinning pasayi¬shi

-Gipoglikemiya

-Giperxolesterinemiya

Nima tireotoksikoz (Bazedov ka¬salligi)ga xos emas: (3)

+Asosiy modda almashinuvining pasayishi

+Bradikardiya

+Semirish

-Giperglikemiya

-Glikoneogenezning kuchayishi

-Arterial gipertenziya

Og'rik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi? (3)

+Siklik AMF

+Glyukoza

+Adrenalin

-Bradikin

-Gistamin

-Serotonin

Kaysi omil buyrak parenximasi¬ning shikastlanishi bilan bog'liq shishning rivojlanishida

qatnashmaydi? (3)

+Gipovolemiya

+Qonda giperioniya

+Venalarda gidrostatik bosimning oshishi

-Koptokchalarda fil`tratsiyaning kamayishi

-Na ionlarining ko'payishi

-Qon tomiri devorining o'tkazuvchanli¬gini ortishi

Koptokchalarni tashkil etgan tuzil¬malardan odatda-normada nima filtirlan¬maydi ? (3)

+Erkin bilirubin

+Xolesterin

+Globulinlar

-Bog'langan bilirubin

-Urobilinogen

-Sterkobilinogen

Kaysi belgilar mexanik sariqlik uchun xos emas? (3)

+Taxikardiya

+Arterial bosimni ko'tarilishi

+Vitamin D so'rilishining kuchayishi

-Bradikardiya

-Arterial bosimning pasayishi

-Bilirubinuriya

Qaysi belgi axoliyaga xos emas? (3)

+Vitamin K so'rilishining kuchayishi

+Qonning ivishining tezlashishi

+Qon ivish vaqti kamayshi

-Steatoreya

-Ichak autointoksikatsiyasi

-Vitamin YE so'rilishini kamayishi

Kuyidagi ko'rsatilgan patologik holatlardan kaysi biri al`veolar gipoven¬tilyatsiyaga olib

kelmaydi? (3)

+Taxikardiya

+Atsidoz


+Qon aylanishning kichik doirasi gi¬pertenziyasi

-Nafas yo'llarining obstruktiv shikast¬lanishi

-Nafas mushaklarining innervatsiyasining buzilishi

-Qovurg'a sinishi

Gipoksiyaga uzok davomli ko'ni¬kish holatiga qaysi o'zgarish xos emas? (3)

+Taxikardiya

+Isitma

+Tomirlar spazmi

-Bradikardiya

-Mitoxondriogenezni kuchayishi

-Eritropoezning kuchayishi

Antioksidant himoyasining hujayra¬dagi ferment bo'lmagan omillari: (3)

+Vitamin A

+Tokoferol

+S

-Glyukuronidaza-Temirning ikki valentli ionlari

-Vitamin V1,V2,RR

Qaysi holat tireotoksikozga xos emas? (3)

+Miksedema

+Gipotenziya

+Gipotermiya

-Giperglikemiya

-Glikoneogenezning kuchayishi

-Taxikardiya

Qaysi belgilar mexanik sariqlikka xarakterli emas? (3)

+Taxikardiya

+Uremiya


+Sianoz

-Bradikardiya

-Arterial bosimni pasayyishi

-Xolemiya

Organizmdan o'tkir qon yo'kotilganda dastlabki daqiqa, soatlar ichida organizm uchun moslashish

ahamiyatiga ega bo'lmagan jarayonlarni ko'rsating? (3)

+Yurakka venalar orqali qonning qayti¬shini kamayishi

+Poliuriya

+Gipoglikemiya

-Periferik vazokonstriktsiya

-Qon aylanishining markazlashishi

-Oliguriya

Quyidagilarning kaysi biri kompensatsiyani kardial omillariga kirmaydi?

+Gipervolemiya

+Miogen dilyatatsiya

+Gipovolemiya

-Yurak bushliklarining tonogen kengayishi

-Yurak kiskarishlari sonining ortishi

-Miokard gipertrofiyasi

Qaysi biri qoldik azotga oid emas ?

+Keton tanachalari

+V-oksibutirat

+Atseton

+Mochevina

-Ammiak

-Aminokislotalar

Mexanik sariqlik uchun kaysi belgilar xos emas? (3)

+Qonda bog'lanmagan bilirubinning ortishi

+Piuriya

+Silindruriya

-Qonda bog'langan bilirubin ko'payishi

-Siydikda bilirubin bo'lishi

-Axlatda sterkobilinning bo'lmasligi

Modda almashinuvining isitma¬ning ikkinchi davrida qaysi o'zgarish¬lari kuzatilmaydi?

+Musbat azot muvozanati

+Liposintez

+Gligogen sintezini kuchayishi

-Glikogenolizning kuchayishi

-Lipolizning kuchayishi

-Ketonemiya

Qachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi?

+Isitmada

+Degidratatsiyada

+Suvsizlanganda

-Stomatitda

-Gingivitda

-Tish charx¬langanda

Qanday o'zgarishlar hujayrada kal`¬siyning ortiq saqlanishidan kelib chiqadi? (3)

+Oksidlovchi fosforlanishni ajralishiga

+Fosforilazani faollashishiga

+Miotsitlarni bo'shashmasligi

-Aerob glikolizni fosforlanish bilan boglanishiga

-Makroerglar xosil bulishini ko'payishiga

-Hujayralar membranasini o'tkazuvchanli¬gini ortishiga

Qaysi gormonlar gipofizning ol¬dingi bo'lagidan ishlab chiqariladi? (3)

+Somatotropin,kortikotropin

+Tireotropin,melantrop

+AKTG


-Oksitotsin, antidiuretik gormon

-Adrenalin,noradrenalin

-Kortizol, al`dosteron

Glyukokortikoidlar ta'siri uchun xarakterli: (3)

+Glyukoneogenezning kuchaytirish

+Gistaminga qarshi ta'sir kilish

+Tomir devorining turg'unligini oshirish

-Hujayraviy immunitetni rag'batlanti¬rish

-Yallig'lanishni kuchaytirish

-Gipoterioz

Qaysi ko'rsatkichga qarab qalqonsi¬mon bezning gipergormonal holatini belgi¬lash mumkin?

(3)


+Gipertermiyaga

+Asosiy moddalar almashinuvining ortishi

+Bazedov kasalligida

-Gipoglikemiyaga

-Bradikardiyaga

-Giperxolesterinemiyaga

Diabet gipofizning kaysi gormoni ko'payganda rivojlanishi mumkin? (3)

+STG ning

+TTG ning

+AKTG ning

-Gonadotroplarning

-Melanotropning

-ADG

Poliuriyaga qaysi gormonning yetishmas¬ligi sabab bo'ladi ? (3)+Vazopressinni

+Al`dosteronni

+ADG

-Adrenalinni-Insulinni

-Tireotropinni

Buyrak patologiyasi bilan bog'liq siydikdagi komponentlar: (3)

+Oqsil


+Silindrlar

+Leykotsitlar

-Bilirubin

-O't kislotalari

-Urobilin

Oligouriyaning buyrakka bog'liq ravishda rivojlanish sabablarini ko'rsating: (3)

+Buyrakning qon olib keluvchi arterio¬lalarning spazmi

+Faol nefronlarning sonining kamayishi

+Buyrakning chiqaruvchi arteriyalarining kengayishi

-Al`dosteron ajralishining kamayishi

-Shok holatining rivojlanishi

-ADG-ning giposekretsiyasi

Siydik ajramasligining mexanizmi nimaga bog'liq ? (3)

+Fil`tratsiyaning to'xtashi, reabsorbtsiya¬ning oshishi

+Arterial bosimning keskin pasayishi

+Ciydik yo'llarida to'siqning hosil bo'lishiga

-Fil`tratsiyaning kuchayishi, reabsorbtsiya¬ning kamayishi

-Bir buyrakning shikastlanishi

-Qonda oqsil miqdorining kamayishiga

Qanday umumiy og'ir alomatlar buyrak yetishmovchiligining oqibati hisoblanadi? (3)

+Uremiya

+Uremik koma

+Buyraklarga taalukli shish

-Sanab o'tilganlardan hammasi

-Arterial gipotenziya

-Giperglikemiya

Surunkali buyrak yetishmovchiligi¬ga qaysi ko'rsatkich xarakterli? (3)

+Azotemiya

+Shish

+Arterial gipertenziya-Bilirubinemiya

-Giperglikemiya

-Arterial gipotenziya

Qaysi belgilar gemolitik sa¬riqlikka xos? (3)

+Siydikda urobilin va axlatda sterko¬bilinning ko'payishi

+Qonda bog'lanmagan biluribinning ko'payi¬shi

+Taxikardiya

-Siydikda bilirubin bo'lishi

-Bradikardiya

-Hamma javoblar to'g'ri

Xolemiyada bradikardiyaning mexa¬nizmi: (3)

+O't kislotalarini sinus tuguniga bevosita tormozlovchi ta'siri

+O't kislotalarining ta'sirida adashgan nervning qo'zg'alishidan

+Cimpato-adrenal impul`slar o'tolmasligi

-Simpatik nervni qo'zg'atilishi

-Giss tutamidan impul`slarning o'tmasligi

-Hamma javoblar to'g'ri

Kasalliklar va holatlarning qaysi biri parenximatoz sariqlikka olib keladi? (3)

+Botkin kasalligi

+Geliotrin bilan zaharlanish

+Gepatit S

-Rezus-konflikt

-O't tosh kasali

-Irsiy gemolitik anemiya

Pigment almashinuvi gemolitik sariqlikda qanday o'zgaradi? (3)

+Qonda ozod bilirubin miqdori oshgan

+Peshobda urobilinogen ko'paygan

+Qonda bog'langan bilirubin yo'q

-Qonda ozod bilirubin miqdori o'zgarma¬gan

-Qonda bog'langan bilirubin paydo bo'l¬gan

-Axoliya rivojlangan

Jigar patologiyasiga qaysi o'zga¬rishlar xos: (3)

+Qonda karbamid mochevinaning kamayi¬shi

+Qonda ammiakning ko'payishi

+Qonda aminokislotalarning ko'payishi

-Qonda sut kislotasining kamayishi

-Giperglikemiya

-Glyukozuriya

Gemik gipoksiyaga qaysi omil olib keladi? (3)

+Is gazi bilan zaharlanish

+Anemiyalarda

+Fenilgidrazin ta'sirida zaharlanganda

-Finil kislota birikmalari bilan za¬harlanish

-Avitaminozlar

-Atsidozlar

Qaysi keltirilgan holatlarda o'pka ventilyatsiyasi yomonlashadi? (3)

+O'pka emfizemasida

+Ko'krak qafasining harakati qiyinlashganda

+Diafragmaning harakati qiyinlashganda

- Barcha javob to'g'ri

-Tog kasalligida

-Pnevmosklerozda

Qaysi holat asfiksiyaga xarakterli¬dir: (3)

+Gipoksiya bilan birgalikda SO2 ni chi¬qishining qiyinlashishi

+Gipoksiya

+Giperkapniya

-Al`veolalar ventilyatsiyasini kuchayishi

-O'pka perfuziyasini kuchayishi

-O'pkaning tiriklik hajmi oshganda

Obstruktiv tipdagi nafas yetishmovchiligining sababini ko'rsa¬ting: (3)

+Nafas yo'llarining tiqilishi

+Bronxlar silliq muskullarining spazmi

+Spazmofiliya

-O'pka emfizemasi

-O'pka shishi

-Yurak yetishmovchiligida

Inspirator hansirash bilan qaysi kasallik kuzatiladi ? (3)

+Difteriya

+Spazmofiliya

+Nafas yo'llarida yot modda tiqilishida

-Yurak yetishmovchiligi

-Pnevmoniya

-Tog' kasalligi

Qaysi biri nomotop aritmiyalarga kiradi ? (3)

+Sinusli taxikardiya

+Chala sinoaurikulyar blokada

+Sinusli bradikadiya

-To'la atrio-ventrikulyar blokada

-Qorincha ekstrasistoliyasi

-Bo'lmacha ekstrasistoliyasi

Qanday qilib arterial bosimni pasaytirish mumkin ? (3)

+Kovak venalarni qisib qo'yish bilan

+Atsetilxolin yuborib

+Adrenoblokatorlar yuborib

-Adrenalin yuborib

-Venaga NaCl ning gipertonik eritmasi¬ni yuborib

-AKTG – yuborib

Yurak yetishmovchiligida kompensator omil deb qay¬si omil xisoblanadi ? (3)

+Tonogen dilyatatsiya

+Taxikardiya

+Gipertrofiya

-Miogen dilyatatsiya

-Qonning qayta taqsimlanishi

-Pul`s bosimining oshishi

Vitamin V-12 ni qaysi jarayon ta¬lab qiladi ? (3)

+Nuklein kislotalar sintezi

+DNK sntezi

+Hujayralarning bo'linishi

-Glyukozaning normal almashinuvi

-Yog' kislotalarining normal almashinuvi

-Jigarda glikogenning sintezlanishi

Gemoglobinopatiyaga quyidagi belgilar¬ning kaysi biri xos? (3)

+O'roqsimon erit¬rotsitlar

+Eritrotsitlarning xayot davomini kama¬yishi

+Nishonsimon hujayrali gipoxromiya

-Normotsitozli gipoxromiya

-Mikrooferotsitozli gipoxromiya

-Minkovskiy-Shoffar anemiyasi

Leykopeniya bilan qaysi kasallik kuzatiladi? (3)

+Virusli gepatit

+Gripp

+Toshmali og'ir terlama, tif-Qizilcha

-Qandli diabet

-Gipertoniya kasalligi

Surunkali mieloleykozga quyidagilardan qaysi biri xarakterlidir? (3)

+Eozinofil-bazofillar assotsiatsiyasi

+ph-xromosomasining borligi

+Peroksidazaga reaktsiya bo'lmasligi

-Absolyut limfotsitoz

-Monotsitoz

-Neytropeniya

Qaysi boskichlar o'sma o'sishining pat¬ogeneziga xos boskichlari: (3)

+Promotsiya

+Progressiya

+Transformatsiya

-Transplantatsiya

-Ekspressiya

-Prodromal

O'sma hujayralariga normal hujayra¬larning transformatsiyasini mexanizmi kanday? (3)

+Hujayralar yetilishini idora etuvchi genlar aktivligining o'zgarishi

+Mutatsion kantserogenez

+Epigenom kantserogenez

-Xromosomalarni redublikatsiya bo'lishi

-Xromosomalarni deletsiya bo'lishi

-Hujayralar mitotik aktivligini kucha¬yishi

Qanday moddalar yog' almashinuvi buzilganda to'planadi ? (3)

+Beta-oksimoy kislota

+Atsetosirka kislota

+Atseton


-Pirouzum kislotalar, albumin

-Atseton,atsetosirka va fibrinogen

-Immunoglobulin

Qaysi patogenetik omil gi¬poglikemik sindromning patogenetik me¬xanizmi ? (3)

+Asosan markaziy nerv sistemasi to'qi¬malarida uglevodlarning yetishmovchiligi

+Jigarda glikogenning yetishmovchiligi

+Buyrakda glyukozaning reabsorbtsiyasini buzilishiga va natijada poliuriyaning vujudga kelishi

-Gipotalamusning ventromedial yadrola¬rining qo'zg'alishi

-Makroerglarning ko'payishi

-Organizmda keton tanachalarning ortiq¬cha hosil bo'lishiga

Moddalar almashinuvining buzilishi gipoteriozda qanday o'zgaradi ? (3)

+Asosiy almashinuvning pasayishi

+Ichakda glyukozaning so'rilishini kamayi¬shi

+Oqsillar sintezining kamayishi

-To'qimalarning glyukozani o'zlashtirishi¬ning kuchayishi

-Mochevinani qonda ko'payishi

-Glikogenolizning kuchayishi

Qon-tomir devori o'tkazuvchanligi¬ning ortib ketish mexanizmi qanday? (3)

+Qon-tomir kengayganda endoteliy tir¬qishning ortishida

+Endoteliy hujayralari shaklining o'zgarishi

+Mikrotomirlardan ekssudatsiya pinotsitoz

-Transudatsiya

-Qon-tomir devorini spazmi

-Adrenalin ta'sirida

Quyidagilardan qaysilari yalliglanish¬ning mediatorlari hisoblanadi? (3)

+Gistamin

+Serotonin

+Bradikinin

-Atsetil xolin

-Angiotenzin

-Renin

Qaysi mahalliy fizik o'zgarishlar yallig'lanishning o'tkir bosqichiga xarakterlidir? (3)+Haroratning ko'tarilishi

+Giperonkiya

+Giperosmiya

-Haroratning pasayishi

-Gipoioniya

-Ishemiya

Quyida keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyarlar o'tkazuvchanligini orttiradi ? (3)

+Gistamin

+Kallidin

+Bradikinin

-Kal`tsiy tuzlari

-Noradrenalin

-Insulin

Quyidagilarning qaysi birida gi¬persalivatsiya kuzatiladi: (3)

+Stomatitda

+Tish charx¬langanda

+Gingivitda

-Otitda


-Isitmada

-Gepatitda

Hujayradan "hosil bo'luvchi" yallig'lanishning mediatorlari: (3)

+Gistamin

+Geparin

+Prostaglandinlar

-Xageman faktori

-Kallidin

-Bradikinin

Qaysi omillar yallig'lanishning patogene¬tik asosi hisoblnadi: (3)

+Ekssudatsiya

+Proliferatsiya

+Al`teratsiya

-Qizarish va haroratning ko'tarilishi

-Og'riq, qizarish, bo'rtish

-Shishlar

Qaysi omillar yallig'lanishning ekzogen sabablariga kiradi: (3)

+Zamburug'lar, gijjalar

+Mexanik faktor

+Ionlovchi nurlanish

-Modda almashuvi buzilishining mahsulot¬lari

-Nobud bo'lgan to'qimalar mahsulotlari

-Antigen antitana kompleksi

Qaysi omillar yallig'lanishni endogen sabablari? (3)

+Siydik kislotaning tuzlari

+Modda almashivuning buzilishini mahsulot¬lari

+Nekrozga uchragan to'qimalar mahsulotlari

-Mexanik faktor

-Mikroblar

-Parazitlar

Nima yallig'lanish uchun xos? (3)

+Shikastlanish

+Himoya- moslanish jarayon

+Tipik patologik jarayon

-Hujayraning transformatsiyasi

-Gipoglikemiya

-Na+ ni hujayrada kamayishi

Qaysilari allergiya reaktsiyalari patoge¬nezining davrlari hisoblanadi: (3)

+Immunologik

+Patofiziologik

+Patoximik

-Prodromal

-Yopishish

-Latent


Qaysi omillar immunitetning gumoral omil¬lari: (3)

+Komplement,lizotsim

+Atsetilxolin

+Immunoglobulinlar

-Glyukokortikoidlar

-SAMF,SGMF

-Adrenolin

Qaysilari mononuklear fagotsitar sis¬temasining hujayralari: (3)

+Monotsitlar

+Makrofaglar

+Kupfer hujayralari

-Neytrofillar

-Gepatotsitlar

-Mikrofaglar

Qaysi ko'rinishlar allergiyaning tezkor turini patofiziologik boskichi hisoblanadi? (3)

+Umumiy qon aylanishi buzilishi

+Qon ivishini buzilishi

+Bronxlarni spazmi

-Yallig'lanish rivojlanishi

-Transplantantni ko'chib ketishi

-Bronxlarning kengayishi

Qanday o'zgarishlar allergiyaning immuno¬logik bosqichida bo'ladi ? (3)

+Hamma sinfga oid antitanalar ish¬lab chiqarish kuchayadi

+T-limfotsitlarni yangi spetsifik subpo¬pulyatsiyalari shakllanadi va ko'payadi

+Makrofaglar antigenni qamrab olib T- va V-limfotsitlarga tanishtiradi

-Antigen antitelalar bilan bog'lanadi

-Bazofil va boshqa hujayralarni degra¬nulyatsiyasi kuzatiladi

-Yallig'lanish

Qanday kasallik va patologik jarayon¬lar allergiyaning tezkor turiga kiradi ? (3)

+Anafilaksiya.

+Pollinozlar

+Bronxial astma

-Bronxoektaziya

-Transplantatning ko'chishi

-Kontakt dermatit

Qanday mahalliy o'zgarishlar allergiya¬ning tezkor turiga ga xos? (3)

+Terining bo'rtishi

+Arterial giperemiya

+Neytrofil va eozinofillar bilan infil`tratsiyasi

-Mayda toshmalar, eritema va limfotsit¬larga boy zich infil`trat

-Immunoglobulinlarni kamayishi

-Venoz giperemiya

Qaysi hujayralar immun javobning birlashmasini ta'minlaydi ? (3)

+V-,limfotsitlar

+Makrofaglar

+T-xelperlar

-Eozinofillar

-Mikrofagal hujayralar

-Bazofillar

Qaysilari immun sistemaning periferik qismla¬riga kiradi ? (3)

+Taloqdagi limfoid hosilalar

+Bodomsimon bez

+Peyer tugunchalari

-Qizil suyak kumigi

-Timus

-Gipofiz


Qanday omillar reaktivlikning gumoral omillari hisoblanadi? (3)

+Lizotsim

+Interferon

+Immunoglobulinlar

-Serotonin

-Neytrofillar

-Mononuklear fagotsitlar sistemasining hujayralari

Venoz giperemiyasi belgilari: (3)

+Sianoz

+Haroratning pasayi¬shi

+Shish

-Qizarish-Qon tez oqishi

-Gipotermiya

Qaysi omilning me'yordan ortishi tromboz rivojlanishiga sabab bo'ladi? (3)

+Ca2+


+Protrombin

+Qonning quyuqlanishi

-Na+

-Mg2+


-K+

Qanday omillar trombning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi ? (2)

+Antikoagulyantlarning yetishmovchiligi

+Qon okimining cekinlashishi

+Tomir devorining shikastlanishi

-Qon qovushqoqligining kamayishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Sa+ yetishmovchiligi

Arterial giperemiyada mahalliy haroratning ortishi sabablari: (3)

+Modda almashunivining kuchayishi

+Qon oqib kelishining ortishi

+Qon oqib ketishining kuchayishi

-Qon oqishining sekinlashishi

-Organ hajmining kattalashishi

-ATF ning kam hosil bo'lishi

Qaysilari hujayra shikastlanishi¬ning mexanizmlari? (3)

+Lipidlarning erkin radikal oksidlani¬shini kuchayishi

+Lizosom fermentlarni sitoplazmaga chiqishi

+ATFni kam hosil bo'lishi

-Na+ni hujayra tashqarisida yig'ilishi

-K+ ionlarini hujayrada yig'ilishi

-Izogidriya

Qaysi moddalar hujayrani erkin ra¬dikallardan himoya kiladilar? (3)

+Peroksidazalar

+Vitamin A

+Tokoferollar

-Vodorod peroksidi

-Glyukoza

-Yog' kislotalari

Sitoplazmatik membrananing kenga¬yishida hujayra gipergidratatsiyasida nima rivojlanadi?

(3)

+Membrana bilan bog'lik fermentlarning funktsiyasini buzilishiga+Hujayra fermentlarining chiqib ketishiga

+Sitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga

-Hujayra faoliyati aktivlashadi

-Mutatsiyaga olib keladi

-Mitozga

Qaysi variant biologik mutagenlarning eng kuchlisi? (3)

+Kizilcha virusi

+A- gepatit virusi

+V-gepatit virusi

-Gemolitik streptokokk

-Oltinrang streptokokk

-Exinokokk

Hujayrani erkin radikallarning shikast¬lovchi ta'siridan himoya qiladigan omillarga kiradi:

(3)


+Karotin

+Tokoferol

+Katalaza

-Prostaglandinlar

-Oksidantlar

-Serotonin

Hujayrani erkin radikallarning shikast¬lovchi ta'siridan himoya qilmaydigan omillarga

kiradi: (3)

+Lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi

+Hujayra membranalarining turg'unligini pasaytiradi

+Hujayra DNK-sini shikastlaydi

-Sintetik jarayonlarni kuchaytiradi

-Oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini ku¬chaytiradi

-Sintetik jarayonni oshiradi

Shikastlanishning mediatorlari? (3)

+Gistamin

+Kinin

+Lizosomal fermentlar-Gidrokortizon

-Amilaza


-AKTG

Qanday kasallik gen kasalligi hisoblanadi? (3)

+Fenilketonuriya

+Al`binizm

+Alkaptonuriya

-Klaynfel`ter sindromi

-Trisomiya

-Yurak poroki

Quyida keltirilganlardan irsiy-apparatning vazifa¬larini tanlang? (3)

+Irsiyat ma'lumotlarini saqlash va ularni avloddan avlodga o'tkazishni

+Oqsillarning sintezini boshqarish

+Hujayralarning mitotik bo'linishini ta'minlash

-Stress holatini yuzaga chiqarish

-Immunitetni ta'minlash

-Fagotsitozning kuchayishini

Qaysi biri kasalikda tez yuzaga keluv¬chi himoya moslashish mexanizmga kiradi? (3)

+Qusish

+Nafas olishning tezlashishi

+Yurak faoliyatining tezlashishi

-Eritrotsitlar sonini ko'payishi

-Eksparativ regeneratsiya

-Poliuriya

Qaysilari kasallikning rivojlani¬shida tashqi shart-sharoitlarga kiradi? (3)

+Iqlim sharoiti

+Mehnat sharoiti

+Ijtimoiy holat

-Konstitutsiya

-Keksa yosh

-Kichik yosh

Quyida keltirilganlarning qaysi biri kasallikning rivojlani¬shida ichki shart-sharoitlarga

kiradi? (3)

+Keksa yosh

+Nevrotik holat

+Konstitutsiya

-Jismoniy zo'riqish

-Yetarli ovqatlanmaslik

-Yomon ijtimoiy holat

Quyidagilarning kaysi biri kasallikni rivojlantiruvchi sharoitga xos? (3)

+Kasallikni kelib chiqishini osonlashti¬ruvchi omil bo'lib,o'zi kasallik chaqirmay¬di

+Ratsional ovqatlanmaslik

+Kasalikning kelib chiqishiga to'sqinlik qiluvchi omil

-Kasallikni chaqirib unga spetsifik tus beruvchi tashqi yoki ichki muhit omili

-Kasalliklarga spetsifik xususiyat be¬ruvchi tashqi muhit omili

-Kasallik rivojlanishi uchun ahamiyati yo'q

Kasallik qaysi tushunchalarni o'z ichiga oladi? (3)

+To'qimalar,a'zo, tizim tuzilishi va fa¬oliyatining buzilishini

+Himoya reaktsiyalarining yo'qolishini

+To'qima, a'zo, hujayralarning shikast¬lanishini

-Himoya-moslashuv reaktsiyalarining rivojlanishini

-A'zo va to'qimalar faoliyatining bu¬zilmasligini

-To'qimalarning chidamligini

Qaysi o'zgarish elektr toki ta'sir qilganda mahalliy hisoblanadi? (3)

+Suyaklar sinishi

+Paylarning uzilishi

+Kuyish

-Nafasning to'xtashi

-Gipertermiya

-Gipotermiya

Quyidagilarning qaysilari patofiziologiyaning asosiy o'rganadigan masalalari hisoblanadi?(3)

+Kasalliklarni chakiruvchi sabab va shart-sharoitlari

+Kasallikning rivojlanish mexanizmlari

+Kasalliklarning okibatlari

-Kasallikning davrlarini aniqlash

-Diagnoz- tashxis kuyish va davolash

-Differentsial diagnostika

4 ta javobli

Quyida keltirilganlarning qaysilari kasallik asoratlariga mansub? (4)

+chap qorincha yetishmasligida yuzaga keluvchi o'pka shishi

+yumshoq to'qimalar jaroxatlanishidagi DVS sindromi

-gripp o'tkazgadan keyin rivojlanuvchi otit

-alkogolizmda jigar sirrozi

+anginadan keyin rivojlanuvchi surunkali glomerulonefrit

-revmatoid artritda bo'g'inlar deformatsiyasi

+aterosklerozda insul`t yuzaga kelishi

Hujayra shikastlanishidagi suyuqlik va ionlar disbalansini ko'rsatib bering: (4)

-hujayrada kaliy ionlarining to'planishi

+hujayrada natriy ionlarining to'planishi

+hujayra ichidan kaliy ionlarining chiqishi

-hujayradan natriy ionlarining chiqishi

-hujayradan kal`tsiy ionlarining chiqishi

+hujayrada kal`tsiy ionlarining to'planishi

+hujayra gipergidratatsiyasi

Hujayrani erkin radikallardan ximoyalovchi moddalarni kursatib bering:(4)

+tokoferollar

-ikki valentli temir ionlari

+superoksiddismutaza

-sul`fataza

+peroksidazalar

-glyukuronidazalar

+vitamin A

Hujayra membranasi shikastlanishi mexanizmlarini ko'rsating: (4)

+lipidlar perekisli oksidlanishi jadallashuvi

+gialoplazmaga lizosomal gidrolazalar chiqishi

+membranadagi va xujayradagi fosfolipazalar faollashuvi

-membrana transferazalarning faollashuvi

-hujayralarga glyukoza tashilishi faollashuvi

+hujayra va hujayra organellalarining gipergidratatsiyasi

Yallig'lanishda og'riqni yuzaga keltiruvchi omillarni ko'rsating: (4)

+YE guruxdagi prostaglandinlar

-gistamin

+N-giper ioniya

+K-giperioniya

-kininlar

-to'qima xaroratining ko'tarilishi

+nerv oxirlarining mexanik ta'sirlashi

Immunodefitsitlar asosida quyidagi omillar yoki jarayonlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin: (4)

+antitelo hosil bo'lishi

+mononuklear fagotsitlar ishtirokidagi fagotsitoz

-granulotsitlar (eozino-, neytro-, bazofil) ishtirokidagi fagotsitoz

+T-limfotsitlar

+komplement sistemasi

-interleykinlar

-lizotsim

-transferrin

Limfokinlarga taaluqli, allergik reaktsiyalarning kechiktirilgan turidagi mediatorlarni

ko'rsating: (4)

+limfotoksinlar

-biogen aminlar

+makrofaglar migratsiyasini tormozlovchi omili

-kininlar

+interleykin-2 (T- limfotsitlarning o'sish omili)

+T- limfotsitlar blasttransformatsiyasi omili

Xavfli o'smalar o'sishida immun tizim uchun qanday xarakterli o'zgarishlar xos? (4)

-leykotsitlar fagotsitar faolligining kuchayishi

-T- killerlar ko'payishi

+bloklovchi antitelolar hosil bo'lishi

+immun tolerantlik rivojlanishi

+immunodepressiya

+T-supressorlar hosil bo'lishining ko'payishi

Isitmada tana xaroratini ko'tarilishida ishtirok etuvchi mexanizmlarni ko'rsating: (4)

-oksidlanish-fosforlanish jarayonlarining kuchayishi

+periferik vazokonstriktsiya

+qisqaruvchi (mushak) termogenez kuchayishi

+ter ajralishi kamayishi

+biologik oksidlanish faollashuvi

-ter ajralishi kuchayishi

Isitmaning salbiy ta'siri quyidagilarga bog'liq bo'lishi mumkin: (4)

+isitmaning uzoq vaqt yuqori bo'lishi natijasida yurak giperfunktsiyasi

+piretikdan normalgacha yoki subnormal darajaga xaroratning kritik tushishi

+tana xaroratining gektik dinamikasi

+yuqori xaroratga bog'liq metabolik o'zgarishlar bilan

-diurez ko'payishiga

-ter ajralishi kamayishiga

Nisbiy giperinsulinizm bo'lishi mumkin bo'lgan sabablarini ko'rsating: (4)

-oshqozon osti bezi tomonidan insulin hosil bo'lishi, ajralishi kamayishi

+to'qimalarning insulinga sezuvchanligining pasayishi

-somatotrop gormon yetishmasligi

+somatotrop gormon ko'p ishlab chiqarilishi

+adrenalinning surunkali ko'p bo'lishi

-karbonsuvli ochlik

+ovkat tarkibida uzok vakt davomida karbonsuvlar qabul qilish

-insulin retseptorlarning faolligi va soni ko'payishi

Uzok davom etuvchi qandli diabet asoratlarini ko'rsating: (4)

+immunodefitsit holatlar

+ateroskleroz rivojlanishi tezlashishi

+infektsiyalarga nisbatan rezistentlik pasayishi

+o'smaga qarshi turgunlik pasayishi

-polidipsiyalar

-poliuriya

Karbonsuvlar almashinuvi buzilishining tipik shakllarini ko'rsating: (4)

-qandli diabet

+giperglikemiyalar

+gipoglikemiyalar

-buyrak diabeti

+geksozuriyalar

+pentozuriyalar

-diabetik komalar

Gipoosmolyar gipogidratatsiya sindromi belgilarini ko'rsating: (4)

-chanqash

+chanqashning bo'lmasligi

+eritrotsitlar shishi

+hujayralar gipogidratatsiyasi

-hujayralar gipergidratatsiyasi

+ortostatik kollapsga moyillik

-sutkalik diurez kamayishi

Mitoxondriyalarda oksidlanish fosforlanish kamayishiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatadi (4)

-al`fa-tokoferol

+al`fa-dinitrofenol

+atsidoz

+to'yinmagan yog' kislotalari ko'payib ketishi

-alkaloz

-K ionlarining ko'payib ketishi

+Sa ionlarining ko'payib ketishi

Quyida keltirilgan jarayonlarning qaysi biri kompensator metabolik atsidoz rivojlanishida

ishtirok etadi? (4)

+ammoniy xloridning siydik bilan ajralishi kuchayishi

-al`veolyar gipoventillyatsiya

+al`veolyar giperventilyatsiya

+suyak to'qimasiga Na+ va Sa+2 ionlari o'rniga N+ ionlari almashinuvi

+hujayraga N+ ionlari K+ ionlari o'rniga kirishi

-siydik bilan birga ko'plab bikarbonatlar ajralishi

-asosiy bikarbonat bufer komponentining N+ ionlari bilan bog'lanmasligi

Respirator atsidoz kompensatsiyasida qaysi jarayonlar ishtirok etadi : (4)

+buyrakda atsido- va aminogenez faollashuvi

-buyrak kanalchalarida bikarbonatlar reabsortsiyasi kamayishi

+buyrak kanalchalarida bikarbonatlar reabsortsiyasi ko'payishi

+ortiqcha N+ ionlarining tiklangan gemoglobin bilan bog'lanishi

-Na+ va K+ ionlarini evaziga oqsillardan N+ ioni ajralishi

+N+ ioni evaziga oqsillardan Na+ i K+ ionlari ajralishi

-giperkaliemiya

Aterosklerozda kuzatiladigan asoratlar: (4)

+aorta, shuningdek boshqa arteriyalar anevrizmasi

-yurak mitral klapani yetishmovchiligi

-obliterlovchi endarteriit

+bosh miya insul`ti

+arteriyalar trombozi

-venalar trombozi

+tromboemboliya

Ateroskleroz rivojlanishidagi xavf omillarini ko'rsating: (4)

+gipoinsulinizm

+giperlipidemiya

+semizlik

+arterial gipertenziya

-gipokoagulyatsiya

-trombotsitopeniya

-trombotsitlarga qarshi antitelolar hosil bo'lishi

Quydagilarning qaysi biri shishning patogenetik omillariga kiradi: (4)

+tomir devori o'tkazuvchanligi

+gidrodinamik

+onkotik


+kolloid-osmotik

-hamma javoblar to'g'ri

-kon oqimining sekinlashishi

Immunodefitsitlar asosida quyidagi omillar yoki jarayonlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin: (4)

+antitelo hosil bo'lishi

+mononuklear fagotsitlar ishtirokidagi fagotsitoz

-granulotsitlar (eozino-, neytro-, bazofil) ishtirokidagi fagotsitoz

+T-limfotsitlar

+komplement sistemasi

-interleykinlar

-lizotsim

-transferrin

5 ta javobli

Birlamchi immunodefitsitlarni ko'rsating:

+«yalqov» leykotsitlar va monotsitopeniyalar sindromi (Chediaka-Xigasi sindromi)

+qon yaratuvchi o'zak hujayralarning bo'lmasligi

+timus gipoplaziyasi (Di-Djordji sindromi)

+agammaglobulinemiya (Bruton sindromi)

+V-limfotsitlarning plazmatik hujayralarga transformatsiyalanishi bloklanishi natijasidagi

gipogammaglobulinemiya

-Fankoni sindromi

-nasliy mikrosferotsitoz

-talassemiya

-tizimli sklerodermiya

-bolalik chog'ida orttirilgan immuntaqchillik

Gemoblastozlar turlarini toping:

+limfoleykoz

+o'tkir leykoz

+eritroleykoz

+mieloeykoz

+surunkali mieloleykoz

-leykemoid reaktsiya

-kartsinoma

-retikulosarkoma

-adenokartsinoma

-leykomiosarkoma

Leykopeniyalarning biologik axamiyati va xujayralarga xos turlarini toping:

+fiziologik

+patologik

+neytropenik

+monotsitopenik

+limfopenik

-retikulyar

-retikulotsitar

-bazofiliya

-neytrofiliya

-eozinofiliya

Qaysi belgilar organizmda yallig'lanish rivojlanayotgani xaqida dalolat beradi?

+leykotsitoz

+isitma


+ECHT tezlashishi

+gamma-globulinlarni qon zardobida ko'payishi

+qonda S-reaktiv oqsil ko'payishi

-tromboz


-eritrotsitoz

-eritropeniya

-disproteinemiya

-giperglikemiya

Qaysi patologik xolatlar sladj rivojlanishi bilan kechadi?

+kuyish shoki

+organizmning umumiy degidratatsiyasi

+plazmani ko'p miqdorda venaga yuborish

+biologik jixatdan nomutanosib bo'lgan qon quyish

+ekzogen gipertermiya

-arterial giperemiya

-gemodelyutsiya

-qonda endoteliin miqdori ortishi

-alkoloz


-qonda NO2 miqdori ortishi

Mikrotsirkulyatsiya buzilishlarining tomirichi turlarini toping?

+kapilyarlarda qon oqimi sekinlashishi

+limfatik kapilyarlarda oqim sekinlashishi

+eritrotsitlar aggregatsiyasi

+trombotsitlar adsheziyasi

+kapilyarlarda qon va/yoki limfa stazi

-arteriyalarda qon oqimining tezlashishi

-yukstakapillyar qon oqimining o'ta faollashuvi

-tomirlarga kompression omillar ta'siri

-gemoxromatoz

-transferrin ko'payishi

Ishemiya zonasida qanday o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin?

+nekroz


+atsidoz

+funktsiyaning susayishi

+xujayra gialoplazmasida Sa++to'planishi

+xujayrada Na+ko'payishi

-funktsiyaning kuchayishi

-xujayrada K+ko'payishi

-alkaloz

-modda almashinuvining tezlashishi

-venalarda qon oqimining tezlashishi

Xujayraga shikastlovchi omil ta'sir etganda adaptiv jarayonlarni toping:

+moddalarni mikrosomal oksidlanishini aktivlashishi

+lizosomal fermentlarning me'yorida aktivlashishi

+bufer tizimlar aktivlashishi

+antioksidant omillarning aktivlashishi

+glikoliz al`ternativ yo'llarining aktivlashishi

-prooksidant omillar aktivlashishi

-kaltsiy ionlarining xujayra va mitoxondriyaga transporti aktivlashishi

-membrana lipidlari peroksidlanishi kuchayishi

-karioreksis

-mikrosomal gemoproteidlar faolligining pasayishi

Erkin radikalli va peroksidlanish jarayonlarining o'ta faollashuvi qanday o'zgarishlarga sabab

bo'ladi?

+xujayra membranasi lipoproteid komplekslari konformatsion o'zgarishlarini

+oqsillar sulfgidril guruxlarining inaktivatsiyasini

+fosfolipazalarni aktivlashishini

+oksidlanish-fosforlanish jarayonlari o'rtasidagi mutanosiblik buzilishini

+tiklangan glutation kontsentratsiyasini pasayishini

-membranalar retseptorlari funktsiyasi kuchayishini

-xujayrada kaspazalar faolligining ortishini

-xujayrada Na+ kamayishini

-xujayrada K+ko'payishini

-tiklangan glutation kontsentratsiyasini ortishini

Xujayra membranalari shikastlanishi mexanizimlarini toping:

+erkin radikalli va lipoperoksidlanish jarayonlarining keskin faollashuvi

+lizosomal gidrolazalarning gialoplazmaga chiqishi

+menbrana va xujayra ichi fosfolipazalari aktivlashishi

+yuqori yog' kislotalari va gidroperoksidlarning detergen ta'siri

+xujayra osmotik gipergidratatsiyasi

-glyukozaning xujayra ichidagi transporti aktivlashishi

-oksillarning sitolemmada adsorbtsiyalanishi

-xujayradan Na+ chiqishini kuchayishi

-xujayrada antioksidant tizimi fermentlari faolligi ortishi

-xujayrada mikrosomal gemoproteidlar faolligining ortishi

Betta-Talassemiya uchun xos? (+

+irsiy paydo bo'lishi

+anemiya rivojlanishi

+gemoglobin betta-polipeptid zanjrini sintezi susayishi

+qonda gemoglobin-F miqdori ko'payishi

+qonda gemoglobin-A-1 miqdori kamayishi

-irsiy eritrotsitoz

-gemoglobinni betta-polipeptid zanjrini sintezi kuchayishi

-qonda gemoglobin-F mikdori kamayishi

-qonda gemoglobin-A-1 mikdori kupayishi

-«tishlangan» eritratsitlar paydo bo'lishi

Kekirish patogenezidagi omillarni ko'rsating:

+oshqozonda achish va chirish jarayonlari rivojlanishi

+oshqozon ichi bosimining ortishi

+pilorik qism spazmi

+oshqozon va diafragma mushaklarining reflektor qisqarishi

+qorin devori mushaklarining reflektor qisqarishi

-kardiospazm

-oshqozon va diafragma mushaklarining dilyatatsiyasi

-enterit

-oshqozon devori mushaklari dilyatatsiyasi

-pankreatik fermentlar faolligining ortishi

Surunkali arterial gipertenziyaning mumkin bo'lgan oqibatlarini ko'rsating:

+yuklama ortishi natijasida rivojlanuvchi yurak yetishmovchiligi

+yurak gipertrofiyasi

+kardioskleroz

+insul`t


+ateroskleroz

-miokardit

-markaziy venoz bosim pasayishi

-gipoal`dosteronizm

-plevrit

-miokard gipotrofiyasi

Gipertoniya kasalligi rivojlanishining xavf omillariga taaluqli:

+simpato-adrenal tizim giperergiyasi

+gipodinamiya

+gipertireoz

+qandli diabet

+semizlik

-giperproteinemiya

-ozish


-vagotoniya

-disproteinemiya

-agammaglobulinemiya

Trombotsitlarning adgeziya va agregatsiyasiga olib keluvchi omillarni ko'rsating:

+endoteliyning shikastlanishi

+to'qima tromboplastini ortiqcha ajralishi

+qonda ADF kontsetratsiyasi ortishi

+trombotsitlarning degranulyatsiyasi

+subendotelial kollagen qavatining ochilib qolishi

-qondagi sAMF miqdori ortishi

-gipoproteinemiya

-qonda entoteliin miqdori ortishi

-gipoglobulinemiya

-qonda prostatsiklin miqdori ortishi

Odatda giperkoagulyatsiya bilan birgalikda rivojlanuvchi kasallik va patologik holatlarni

ko'rsating:

+antitrombinning nasliy yetishmovchiligi

+tizimli ateroskleroz

+prostatsiklin yetishmovchiligi

+trombotsitoz

+eritremiya

-prostatsiklinning ortiqcha sintezlanishi

-gistaminning ortiqcha sintezlanishi

-dislipoproteidemiya

-gipoal`buminemiya

-gipoglobulinemiya

Surunkali mieloleykozda immunodepressiyaga sabab bo'luvchi omillarini ko'rsating:

+T-xelperlar va killerlar taqchilligi

+granulotsitlar fagotsitar faolligining pasayishi

+granulotsitlar emigratsiyasining buzilishi

+makrofaglar fagotsitar faolligining pasayishi

+yetuk plazmotsitlar sonining kamayishi

-granulotsitlar sonining keskin kamayishi

-T-xelperlar sonining otrishi

-trombotsitopeniya

-makrofaglar faollashuvi

-T-killerlar ko'payishi

Posttravmatik shokdagi toksemiya omillarini ko'rsating:

+xujayralar antioksidant tizimlari faolligining pasayishi

+oqsillar denaturatsiyasi va gidrolizi maxsulotlari

+lizosomal fermentlarning mey'yordan yuqori kontsentratsiyalari

+POL maxsulotlarining mey'yordan yuqori kontsentratsiyalari

+rivojlanib boryotgan atsidoz

-gipernatriemiya

-giperglikemiya

-giperadrenalemiya

-gipokaliyemiya

-giperfosfatemiya

Respirator atsidozni kompensatsiyalashda axamiyatga ega omillarni toping:

+kationlarni oqsil buferi bilan bog'lanib, N+ionlarining ajralishi

+qonga xujayralardan K+ionlari o'rniga N+ionlarining chiqishi

+siydik tarkibida bikarbonatlar ajralishining ortishi

+suyak to'qimasidan Na+va Ca++kationlari o'rniga N+chiqishi

+buyrakda bikarbonatlar reabsorbtsiyasining pasayishi

-o'pka giperventilyatsiyasi

-buyrakda bikarbonatlar reabsorbtsiyasining ortishi

-siydik tarkibida bikarbonatlar ajralishining kamayishi

-diurez ortishi

-diurez kamayishi

Gipoksiyadagi tezkor adaptatsiya reaktsiyalarni ko'rsating:

+al`veolyar ventilyatsiya hajmi ortishi

+depodagi qon safarbarlanishi

+anaerob glikolizni kuchayishi

+qon qayta taksimlanishi

+taxikardiya

-oksigemoglobin dissotsiatsiyasi pasayishi

-fosforlanish jarayonlari faollashuvi

-bradikardiya

-nafas mushaklari gipertrofiyasi

-miokard shipertrofiyasi

Isitmada xarorat chizig'i egriligi ko'p jixatdan quyidagilarga bog'liq:

+etiologik omilga xususiyatiga

+asosiy kasallik patogenezi xususiyatiga

+endokrin sistema funktsional holatiga

+endogen pirogenlar sintezlanish darajasi va tezligiga

+immun tizim funktsional holatiga

-atrof muxit xaroratiga

-ovqatlanish xususiyatlariga

-etiologik omil mavjudligiga

-organizm konstitutsiyasiga

-ortiqcha vaznga

Immunoglobulin YE sinfi xususiyatlarini ko'rsating:

+qon plazmasida past kontsentratsiyada bo'ladi (0,0003mg/ml)

+semiz hujayralar sirtiga fiksatsiyalanish xususiyatga ega

+yo'ldosh to'sig'i orqali o'tmaydi

+parazitar hujayralarni bartaraf etishda va inaktivatsiyalashda ishtirok etadi

+allergik reaktsiyalarning Gell va Coombs bo'yicha reaginli tipida ishtirok etadi

-qon plazmasida yuqori kontsentratsiyada bo'ladi (10mg/ml)

-teri hujayralari gialoplazmasiga o'tib sensibillash xususiyatiga ega

-yo'ldosh to'sig'i orqali o'tadi

-shilliq qavat va terini yuzasiga o'tish xususiyatga ega

-gaptenlar bilan birikib, sirkulyatsiyalanuvchi immun komplekslar xosil qiladi

Glyukokortikoidlarning allergiyaga qarshi samarasi negizida yotadi:

+limfoid to'qima gipotrofiyasi va funktsiyasi cheklanishi

+fagotsitoz susayishi

+gistaminaza faollashuvi

+antitelolar sintezining ingibirlanishi

+semiz hujayralardan gistamin ajralishining susayishi

-lizosomal membranalar labillashuvi

-arterial bosim stabillashuvi

-fagotsitoz faollashuvi

-antitelolar sintezi faollashuvi

-gialuronidaza fermanti faolligining cheklanishi

Di-Djordji sindromi uchun quyidagi belgilar xarakterli:

+nasliy patologiyaligi

+timus gipoplaziyasi

+qalqonsimonoldi bezning strukturaviy va funktsional nuqsonlari

+o'tasezuvchanlik reaktsiyasining kechiktirilgan turi bo'lmasligi yoki juda xam past bo'lishi

+yurak-qon tomirlari tizimi anomaliyalari

-orttirilgan patologiyaligi

-gumoral antitelolarning bo'lmasligi

-giperkal`tsiyemiya

-timus gipertrofiyasi

-gammaglobulinlar bo'lmasligi

Birlamchi immunodefitsitlarni ko'rsating:

+«yalqov» leykotsitlar va monotsitopeniyalar sindromi

+qon yaratuvchi o'zak hujayralarning bo'lmasligi

+Di-Djordji sindromi

+Bruton agammaglobulinemiyasi

+V-limfotsitlarning plazmatik hujayralarga transformatsiyalanishi bloklanishi natijasidagi

gipogammaglobulinemiya

-yoshlik davrida ortirilgan immuntaqchillik sindromi

-Darkum sindromi

-Itsenko-Kushing sindromi

-Konn sindromi

-Kaposhi kasalligi

Quyida keltirilgan qaysi moddalar yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi:

+kininlar

+prostaglandinlar

+biogen aminlar

+limfokinlar

+lizosomal fermentlar

-adenozin

-lipoksin

-poliaminlar

-enkefalinlar

-xondriotin-sul`fat

Nefrotik sindrom patogenezidagi yetakchi zvenolar:

+qon plazmasi onkotok bosimi pasayishi

+kanalchalarda oqsillar reabsorbtsiyasi buzilishi

+kuchili proteinuriya

+glomerulyar fil`tr o'tkazuvchanligi buzilishi

+ikkilamchi al`dosteronizm

-kapllyarlar devori o'tkazuvchanligini oshishi

-giperproteinemiya

-al`dosteron yetishmasligi

-insulin yetishmasligi

-kal`tsiy yetishmasligi

Surinkali buyrak yetishmovchiligining azotemik bosqichiga xos xususiyatlar:

+gipostenuriya

+plazmada siydikchil ko'payishi

+poliuriya

+anemiya

+plazmada kreatinin ko'payishi

-metabolik alkaloz

-giperstenuriya

-anuriya

-eritrotsitoz

-plazmada siydikchil kamayishi

Oziq moddalarning ichakda so'rilishi buzilish sabablarini ko'rsating:

+infektsion agentlar ta'sirida yallig'lanish

+endotoksinlar ta'sirida yallig'lanish

+ichak autointoksikatsiyasi

+energiya taqchilligi

+ingichka ichak shilliq qavatidagi atrofik jarayonlar

-gipodinamiya

-qisman gepatektomiya

-splenektomiya

-jigar exinokokkozi

-tonzillit

Devoroldi xazmlanish jarayonlari buzilishi sabablarini ko'rsating:

+ichakda shilliq qavati vorsinkalari va mikrovorsinkalari atrofiyasi

+karboksipeptidaza va oligosaxaridazalar sintezining kamayishi

+enterotsitlar ion nasoslari faoliyatining izdan chiqishi

+ichak mikroflorasini buzilishi

+ingichka ichak devorida qon aylanishning buzilishi

-och ichak 25% rezektsiyasi

-splenektomiya

-bir buyrakni olib tashlash

-nafas yetishmovchiligini 1-chi bosqichi

-appendikulyar o'simta yallig'lanishi

Oshqozon shirasini sekretsiyasini stimullovchi omillar:

+gastrin

+atsetilxolin

+glyukokortikoidlar

+alkogol`

+gistamin

-xolinolitiklar

-glyukagon

-somotostatin

-ganglioblokatorlar

-adrenalin

Oshqozon shilliq qavti regeneratsiyasini susaytirib, yara kasalligi rivojiga turtki beruvchi

omillarni ko'rsating:

+surunkali stressor ta'sirlar

+qon tarkibida katexolaminlar va glyukokortikoidlar kontsentratsiyasiningortishi

+organizmda temir taqchilligi

+organizmda V12 va folat taqchilligi

+chekish, alkogolizm

-nomutanosib qon quyish

-apoptoz

-kal`tsiy taqchilligi

-lipaza taqchilligi

-amilaza taqchilligi

Temir taqchil anemiya sabablari:

+bolalarga ovqat bilan temirning kam kirishi

+surunkali qon yo'qotish

+xomiladorlik va laktatsiya

+oshqozon ichak trakti kasalliklari

+jigar kasalliklari

-qabziyat

-o'pka kasalliklari

-buyrak kasalliklari

-leykemoid reaktsiyalar

-eritropeniya

O'tkir nafas yetishmovchiligi belgilari:

+gipoksemiya

+giperkapniya

+gazli atsidoz

+biologik membranalar o'tkazuvchanligining ortishi

+xansirash

-leykopenya

-gipokapniya

-oqarish


-bradikardiya

-gazli alkaloz

Qaysi xolatlarda o'pka ventilyatsiyasi buzilishining restriktiv tipi kuzatiladi?

+qovurg'alararo mushaklar mioziti

+pnevmoniya

+ikki tomonlama yopiq pnevmotoraks

+quruq plevrit

+o'pka atelektazi

-enfizema

-asfiksiya

-obstruktiv bronxit

-tonzilit

-bo'g'ma (difteriya)

Arterial gipotenziya rivojlanadi:

+yurak yetishmovchiligida

+jigar xastaliklarida

+vagotoniyada

+gipovolemiyada

+travmatik shokda

-xavfsiz kortikosteromada

-buyraklar polikistozida

-miya ishemiyasida

-feoxromatsitomada

-simpatotoniyada

O'tkir arterial gipotenziya qanday oqibatlarga olib keladi?

+mikrotsirkulyatsiya buzilishlariga

+koronar yetishmovchiligiga

+sirkulyator gipoksiyaga

+xushdan ketishga

+oligouriyaga, anuriyaga

-gemik gipoksiyaga

-astsitga

-poliuriyaga

-tonogen dilyatatsiyaga

-bradikardiyaga

Qon tomirlarni kengaytiruvchi ta'sirga ega bo'lgan moddalarni ko'rsating:

+atsetilxolin

+prostaglandin YER2

+kininlar

+prostatsiklin

+adenozin

-glyukokortikoidlar

-oksitotsin

-prostaglandin F2

-al`desteron

-STG


Simptomatik arterial gipertenziya turlarini ko'rsating:

+buyrak usti bezi xastaliklari bilan belgilangan

+serebroishemik

+buyrak xastaliklari bilan belgilangan

+neyrogen

+gemodinamik

-gipovolemik

-portal


-essentsial

-gipotrofik

-neyroparalitik

O'tkir miokard infarktida chap qorincha yetishmasligi uchun xos gemodinamik o'zgarishlar:

+qorincha tepki xajmining kamayishi

+taxikardiya

+yurak minutlik xajmi kamayishi

+tomirlar umumiy periferik qarshiligining ortishi

+chap qorincha diastolik qoldiq xajmining ortishi

-markaziy venoz bosim pasayishi

-yurak minutlik xajmi ortishi

-qorincha tepki xajmi ortishi

-qon oqimi tezligi ortishi

-miokard qisqarish kuchining ortishi

O'ng qorincha yetishmasligi uchun xos gemodinamik o'zgarishlar:

+astsit rivojlanish xavfi

+buyin tomirlari bo'rtishi

+oyoqlarda shish paydo bo'lishi

+teleangioektaziyalar

+gepatomegaliya

-arterial giperemiya

-markaziy venoz bosim pasayishi

-qorincha tepki xajmi ortishi

-qonda O2 partsial bosimi ortishi

-qonda SO2 partsial bosim kamayishi

2019 uzb


#Yallig'lanish o'chog'ida, monotsitlar va to'qima makrofaglardan tashqari fagotsitozni amalga

oshiradi: (1)

-retikulotsitlar

-plazmatik hujayralar

+neytrofillar

-V-limfotsitlar

-eozinofillar

#Endogen (ikkilamchi) pirogen moddalarni qaysi hujayralar ishlab chiqaradi (1)

+neytrofillar

-retikulotsitlar

-labrotsitlar

-limfotsitlar

-plazmatik hujayralar

#Venalarda gidrostatik va onkotik bosimlar farqi qanday (1)

+onkotik bosim yuqori

-ikkala bosim bir xil

-gidrostatik bosim yuqori

-onkotik bosim gidrostatikdan past

-to'g'ri javob yo'q

#Lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiruvchi birikmani ko'rsating: (1)

+prooksidantlar

-antioksidantlar

-juft kon`yugatlar

-sinergistlar

-pirogenlar

#Asosiy modda almashinuvining pasayishi qachon kuzatiladi? (1)

+miksedemada

-isitmada

-tireotoksikozda

-yurak yetishmovchiligida

-pnevmoniyada

#Gazli emboliyani yuzaga keltiruvchi sharoit: (1)

-cuv to'lqinlarining kuchli zarbi

+chuqurlikdan g'oyat tez chiqish

-gaz eruvchanligining ortishi

-gaz eruvchanligini pasayishi

#«spetsifik rezistentlik» tushunchasining sinonimi:(1)

+immunologicheskaya

-geneticheskaya

-fiziologicheskaya

-autoimmunnaya

#Yallig'lanishdagi proliferatsiyada fibroblastlarni o'stiruvchi omilning asosiy manbai

hisoblanadi: (1)

+makrofaglar

-mikrofaglar

-neytrofillar

-T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

#Yallig'lanish jarayoniga glyukokortikoidlarning qarshi ta'sirining mexanizmi:(1)

+membranalar turg'unligini oshiradi

-gistamin hosil bo'lishini ko'paytiradi

-serotin hosil bo'lishini kuchaytiradi

-prostaglandinlarning hosil bo'lishini ka¬maytiradi

-qonning oqish tezligini kuchaytiradi

#Kininlarning yallig'lanish o'chog'idagi ta'siri: (1)

+og'riq, teri qichishini yuzaga keltiradi

-qon tomir devori o'tkazuvchanligini kamaytiradi

-tomirlar spazmini chaqiradi

-og'riq hissini kamaytiradi

-xageman faktorini aktivlash

#Ekssudatsiyaning birlamchi va yetakchi faktori hisoblanadi: (1)

+qon tomir devorining o'tkazuvchanliging ortishi

-qonning gidrostatik bosimining pasayishi

-plazmada giperonkiya

-plazmada giperosmiya

-gipoproteinemiya

#Reaginlar qaerda ko'prok sintezlanadi(1)

+hazm trakti va nafas yo'llari shilliq osti qavatining limfa tugunlarida

-jigarda

-yurak


-buyraklar

-teri


#AG yuborilgandan so'ng aktiv sensibilizatsiya hosil bo'lishi uchun qancha vaqt o'tishi- kerak: (1)

+2-3 xafta

-48-72 soat

-5 kun


-24-48 soat

-2-3 minut

#Desensibilizatsiyaning spetsifik turi qanday amalga oshiriladi? (1)

+allergenni kam-kam miqdorda yuborish yo'li bilan

-gamma-globulin yuborish bilan

-allergen yuborish bilan

-kal`tsiy xlorid yuborish orqali

-antigistamin preparatlarini yuborish

#Qaysi hujayralar tanqisligi Di-Djorji sinromi bilan bog'liq: (1)

+T-limfotsitlar

-V-limfotsitlar

-makrofaglar

-T- va V- limfotsitlar birgalikda

-mikrofaglar

#Bruton kasalligi bilan og'rigan bolalarda qaysi xujayralar uchramaydi? (1)

+V-limfotsitlar

-T-limfotsitlar

-O-limfotsitlar

-T va V- limfotsitlar birgalikda

-makrofaglar

#Organizmda T-supressorlarning yetishmovchiligi nimaga olib kelishi mumkin? (1)

+autoallergiyaga

-anafilaksiyaga

-zardob kasalligiga

-tolerantlikka

-SPID ga

#Qaysi hujayralar birlashmasi immun javobni ta'minlaydi: (1)

+T-,V-,limfotsitlar va A-gruppa hujayralar(makrofaglar)

-fakat T-va V-limfotsitlar

-T-,V-va O-limfotsitlar

-T-,V- limfotsitlar va eozinofillar

-mikrofagal hujayralar va T-limfotsit¬lar

#Imunologik reaktivlik organizmning qanday omillar ta'siriga javobi hisoblanadi? (1)

+genetik jihatdan begona belgilarni tutuvchilarga

-har qanday

-fizik faktorlarga

-noorganik kimeviy moddalarga

-genetik tomondan o'xshash moddalarga

#Qaysi bir ko'rsatkich tromboz rivojlanishida yetakchi hisoblanadi: (1)

+tomir devorining shikastlanishi

-qon oqimining sekinlashishi

-qon ivituvchi sistemaning o'zgarishi

-qon ivituvchi sistema omillarining aktivlashishi

-qon oqimining tezlashishi

#Yog' emboliyasi natijasida ko'pincha qaysi organ jaroxatlanadi? (1)

+o'pka


-jigar

-taloq


-bosh miya

-yurak


#Hujayrani erkin radikallardan himoya qiluvchi moddalar: (1)

+tokoferollar, peroksidazalar,vitamin A

-sul`fataza, vitamin A, tokoferollar

-temir ionlari, supe¬roksiddismutaza

-glyukoronidaza, tokoferollar, peroksidaza

-glyukoza

#Hujayrada antioksidantlar tanqisligida qanday o'zgarishlar kuzatiladi? (1)

+erkin radikallarning shikastlovchi ta'siri oshadi

-energiya hosil bo'lishining ko'payishi

-energiya hosil bo'lishining kamayishi

-hujayra hayot faoliyati to'xtaydi

-hamma javoblar noto'g'ri

#Quyidagilarning qaysi biri gen kasalligi hisoblanadi? (1)

+fenilketonuriya

-Klaynfel`ter sindromi

-trisomiya

-yurak poroki

-sil kasalligi

#Qaysi patogenetik omil yurak shishida yetakchilik qiladi:

+gidrostatik

-onkotik

-osmotik


-qon tomir

-to'qima


#Qaysi jarayonlar glyukokortikoid gormonlar ta'siriga xos.

+glikoneogenezning stimullanishi

-glyukoneogenezning tormozlanishi

-gipoglikemiya

-gipokaliemiya

-giperlipemiya

#O'zini ximiyaviy tuzilishi bo'yicha organizmda xosil bo'ladigan kaysi biologik aktiv modda

tabiiy kontsergenlarga yakin? (2)

+Androgenlar

+Steroidlar

-Siklik AMF

-Globulinlar

#Qanday xolat o'sma to'qimasining fizik-ximyoviy o'zgarishi anaplaziyasini xarakterlaydi ? (2)

+rN ni pasayishi

+xujayrada suvni ko'payishi

-Sa^2+, Mg^2+mikdorini kupayishi

-Sirt tarangligini kattalashishi

#Qaysi omil biologik kantserogen omil? (2)

+Ortikcha mikdordagi ayrim steroid gormonlar

+Aflotoksin

-Politsiklik aromatik uglevodlar

-Bakteriyalar

#Quyidagilardan kaysi biri xujayra mitozini tormozlaydi ? (2)

+Keylonlar

+Glyukokortikoidlar

-Trefonlar

-Prostoglandinlar

#Kachon xujayra bo'linishini idora etilishini gen mexanizmi buziladi ? (2)

+neoplazmada

+usmalar


-reparativ regeneratsiyada

-regeneratsiyada

#Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib keladi? (2)

+gipertoniya kasalligi

+kandli diabet

-fenilketonuriya

-tugma yoki orttirilgan gipoxolesteri¬nemiya

#Kaysi patologiyaga konda katexola¬minlar darajasining turg'un oshib ketishi kuprok xarakterli

? (2)

+feoxromatsetomaga+Gipertoniya kasalligi uchun

-Itsenko-Kushing sindromi uchun

-Konn kasalligi uchun

#Quyidagilarning kaysi biri diabetik komaning asosiy patogenetik mexanizmi ? (2)

+ketoatsidoz

+giperglikemiya

-elektrolitlar balansining buzilishi

-lipidlarning perikisli oksidlanishini buzilishi

#Uglevodlar oralik alma¬shinuvi buzilganda xosil buladigan maxsulotlarni ko'rsating? (2)

+sut kislotasi

+pirouzum kislotasi

-keton tanachalari

-betta-oksimoy va atsetosirka kislotalari

#Metastaz berishning asosiy yo'llarini ko'rsating (2)

+limfogen

+gematogen

-bo'shliqlar orqali

-immunogen

-hujayraviy

#Kimyoviy antikantserogen mexanizmlarni ko'rsating: (2)

+kimyoviy kantserogenlarni inaktivatsiya qilish

+organizmdan o't, siydik, axlat orqali chiqarib tashlash

-pinotsitoz va fagotsitoz orqali zararsizlantirish

-kimyoviy kantserogenlar kumulyatsiyasi

#O'sma rivojlanishiga olib keluvchi kimyoviy kantserogenlar sinflarini ko'rsating:(2)

-prokantserogenlar

+haqiqiy kantserogenlar

+mahalliy ta'sir etuvchi

-quyosh radiatsiyasi

-UF-nurlar

#Endogen kimyoviy kantserogenlarning asosiy sinflarini ko'rsating:(2)

+ayrim gormonlar

+triptofan hosilalari

-nurlar va peroksidlar

-poliaromatik karbonsuvlar

-diazobirikmalar

#«Transplantant xo'jayinga qarshi» reaktsiyasining klinik variantlarini ko'rsating: (2)

-Klaynfel`ter sindromi

-Addison Birmer kasalligi

+past bo'y kasalligi (rant kasalligi)

+gomologik kasallik

#Immunodefitsit holatlarda ko'proq hujayra omillarining shikastlanishiga taaluqli: (2)

+Di-Djordji sindromi

-Chediak-Xigasi sindromi

+Viskot-Oldrich sindromi

-Lui-Bar sindromi

#Aglikogenozlarga olib keluvchi sabablar? (2)

-ochlikdagi alimentar gipoglikemiya

+glikogensintetaza sintezini kodlovchi genlar repressiyasi

-jigarda aminokislotalardan glikogen sintezining tormozlanishi

-glyukozuriya

-«kontrinsulyar» gormonlarga retseptorlar sezuvchanligining pastligi

+glikogensintetaza faolligining susayishi

-glikogenoliz fermentlari faolligining yuqoriligi

#Qaysi holatlarda gemoglobinning kislorodga moyilligi kamayadi (2)

+atsidoz


-alkaloz

+giperkapniya

-gipokapniya

#Immunodefitsit holatlarda ko'proq hujayra omillarining shikastlanishiga taaluqli: (2)

+Di-Djordji sindromi

-Chediak-Xigasi sindromi

+Viskot-Oldrich sindromi

-Lui-Bar sindromi

#Patologik reaktsiya: (2)

+oddiy ta'sirot oqibatida yuzaga kelishi mumkin

-faqtgina kuchli ta'ssurot oqibatida yuzaga keladi

+organizmning biologik jixatdan nomuvofiq javobi

-yashash sharoitlariga moslashish formasi

#Kasallikning etiologik omili bo'lib hisoblanadi: (2)

-kasallikning davomiyligi va og'irligiga ta'sir etuvchi omil

+kasallikning spetsifikligini belgilovchi omil

+kasallikning rivojlanishi uchun kerak bo'lgan omil

-kasallikning paydo bo'lish chastotasini oshiruvchi omil

#Shikastlovchi ta'sirga birinchi navbatda va ko'prok javob kaytaruvchi hujayra organellalarini

ko'rsating: (2)

-endoplazmatik retikulum

-ribosomalar

+lizosomalar

-gol`dji kompleksi

+mitoxondriyalar

#Limfokinlarga taaluqli, allergik reaktsiyalarning kechiktirilgan turidagi mediatorlarni

ko'rsating: (2)

+limfotoksinlar

-biogen aminlar

-kininlar

+interleykin-2 (T- limfotsitlarning o'sish omili)

#Allergik reaktsiyalarning 4 tipi (yuqori sezuvchanlikning kechiktirilgan turi) ga xarakterli:

(2)

+allergen bilan qayta to'qnashuvdan so'ng 6-8 soatda belgilar paydo bo'lib , 24-48 soatdanso'ng avj oladi

-20-30 minutdan so'ng reaktsiya paydo bo'la boshlaydi.

+kasallik belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

-kasallikning belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni gistamin, TNO, kininlar,

leykotrienlar o'ynaydi

#Hujayra bo'linishini stimullovchi omillarni ko'rsating: (2)

-sAMF

-keylonlar+hujayra yuza tortishishining pasayishi

+sGMF


#Xavfli o'smalar o'sishida immun tizim uchun qanday xarakterli o'zgarishlar xos? (2)

-leykotsitlar fagotsitar faolligining kuchayishi

-T- killerlar ko'payishi

+immun tolerantlik rivojlanishi

+T-supressorlar hosil bo'lishining ko'payishi

#Isitmada tana xaroratini ko'tarilishida ishtirok etuvchi mexanizmlarni ko'rsating: (2)

-oksidlanish-fosforlanish jarayonlarining kuchayishi

+periferik vazokonstriktsiya

+qisqaruvchi (mushak) termogenez kuchayishi

-ter ajralishi kuchayishi

#Insonda umumiy sovishning kompensator reaktsiyasi bo'lib hisoblanadi: (2)

+periferik tomirlar torayishi

-ichki a'zolar tomirlari torayishi

+mushaklar qaltirashi

-giperglikemiya

-gipoglikemiya

#Nisbiy giperinsulinizm bo'lishi mumkin bo'lgan sabablarini ko'rsating: (2)

-oshqozon osti bezi tomonidan insulin hosil bo'lishi, ajralishi kamayishi

+to'qimalarning insulinga sezuvchanligining pasayishi

-somatotrop gormon yetishmasligi

+somatotrop gormon ko'p ishlab chiqarilishi

-insulin retseptorlarning faolligi va soni ko'payishi

#Giperosmolyar diabetik koma patogenezida qanday o'zgarishlar asosiy rol` uynaydi? (2)

-gipernatriemiya yakkol namoyon bo'lishi

+giperglikemiya yakkol namoyon bo'lishi

-kompensatsiyalanmagan ketoatsidoz

-hujayra gialoplazmasi giperosmiyasi

+qon va hujayralararo suyuklik giperosmiyasi

#Diabetik angiopatiyalar rivojlanishiga qaysi omillar ko'maklashadi: (2)

+oqsillarning xaddan tashqari glikolizlanishi

+giperlipoproteidemiya

-tomir devorida glikozaminglikanlar to'planishi

-tomir devori hujayralarida glikoneogenezni kuchayishi

#Uzok davom etuvchi qandli diabet asoratlarini ko'rsating: (2)

+ateroskleroz rivojlanishi tezlashishi

+infektsiyalarga nisbatan rezistentlik pasayishi

-polidipsiyalar

-poliuriya

#Gipolipidemiya asosida quyidagi mexanizmlar bo'lishi mumkin: (2)

+apoprotein A kodlovchi genning mutatsiyasi

-qon plazmasida lipoproteinlipaza faolligi pasayishi

+jigar shikastlanishi, jigar yetishmovchiligining rivojlanishi bilan

-tireoid gormonlar hosil bo'lishini yetishmovchiligi

-oshqozon osti bezi shirasi tarkibida lipolitik fermentlar faolligi ortishi

#«Ko'piksimon hujayralar» hosil bo'lishi lipidlarning qaerda to'planishiga bog'liq: (2)

+makroflarda

-leykotsitlarda

-neytrofillarda

+silliq mushak hujayralarida

-endotelial hujayralarda

#Jigar sirrozidagi astsit patogenezi omillarni ko'rsating (2)

+darvoza venasi tizimida gidrostatik bosim ortishi

-renin-angiotenzin-al`dosteron tizimi faolligi pasayishi

-jigarda oqsil sintezi ortishi

+jigarda al`dosteron parchalanishi kamayishi

#Qaysi tasdiklar to'g'ri? (2)

-natriy ionlari oqsillar kolloidligini kamaytiradi

+natriy ionlari oqsillari kolloidligini oshiradi

-kal`tsiy ionlari oqsilli kolloidlar gidrofilligini oshiradi

+kal`tsiy ionlari oqsilli kolloidlar gidrofilligini kamaytiradi

#Ishemiyaning asoratlari: (2)

+oq infarkt

+qizil infarkt

-tromb


-emboliya

#Patologik reaktsiyaga kiradi (2)

+allergiya

-gipoksiya

-travma

-kuyish


-usma

+patollogik refleks

#Kasallikning spetsifikligini belgilaydi(2)

-tashki va ichki muxit omillari

+kasallik sabablari

+sabab ta'sirida axamiyatga ega sharoitlar

-organizmning uzgargan reaktivligi

#Fagotsitlarni ob'ektga yaqinlashishiga yordam beruvchi faktorlar: (2)

+immunologik reaktsiya maxsulotlari komplement subkomponenti

-prostaglandinlar

-adrenalin

-atsetilxolin

+limfokinlar

#Xujayraning shikastlanish mexanizmlarini kursating(2)

-oksidlanish va fosforlanish jaraenlarining oshishi

-DNK reparatsiyasi fermentlari faollashuvi

+yeglar erkin radikalli oksidlanishi oshishi

+gialoplazmaga lizosomal fermentlar chikishi

#Xujayra shikastlanishidan kelib chikadigan nospetsifik uzgarishlarni kursating (2)

+atsidoz


-oksidlanish va fosforlanish buzilishi

+membrana bilan boglik fermentlar inaktivatsiyasi

-gemoliz

#Isitma rivojlanishida nerv sistemasining kaysi kismi qatnashadi ? (2)

+Gipotalamus

+Sovuk va issik sezuvchi retseptorlar

-Miyacha

-Miya kobigi

#Surunkali yalliglanishda ekssudat tarkibida hujayralar¬ning ko'pchiligini tashkil qiladi? (2)

+monotsitlar

+limfotsitlar

-neytrofillar

-eozinofillar

#Yalliglanishning utkir davriga xos maxalliy fizik va kimyoviy uzgarishlar: (2)

+atsidoz

+giperioniya

-alkaloz

-xaroratning pasayishishi

#Yalliglanish o'chogida giperonkiya rivojlanishiga nima sabab buladi ? (2)

+Qon oksillarini yallig'lanish o'chog'iga chiqishi

+Katobolik jarayonlarni kuchayishi

-Modda almashinuvi kuchayishi

-Tuzlarni dissotsiatsiyasini susayishi

#Og'iz shillik pardasi distrofiyasini kaysi modda chaqirishi mumkin ? (2)

+RNK - aza

+DNK -az-

-Kallikrein

-Peroksidaza

#Yallig'lanish rivojlanishiga qarshi ta'sir kiluvchi gormonlar: (2)

+Kortizon

+Prednizolon

-Vazopressin

-Al`dostron

#Arterial giperemiyaning yalliglanish o'chog'ida venoz giperemiyaga o'tishiga sabab: (2)

+Tromboz

+Konni suyuk kismi va shaklli elementlari tukimaga utishi

-Konni okib ketishini kuchayishi

-Eritrotsitlar xamda leykotsitlarni kamayishi

#Kininlar yalliglanish o'chog'ida nima chakiradi. (2)

+Ogrik


+Terini kichishini

-Ogrikni kamaytirish

-Kon tomir devorini utkazuvchanligini kamaytirish

#Nima al`teratsiyani ifodalaydi? (2)

+Xujayraning va to'kimalarni shikastla¬nishi

+Mediatorlarni ajralishi

-Xujayraning gipertrofiyasi

-Xujayraning gipotrofiyasi

#Kaysi omillar V-limfotsitlar bilan boglik- (2)

+gumoral immunitetni amalga oshiruvchi xujayralar

+plazmatik xujayralar

-killer-xujayralar

-makrofaglar

#Limfotsitlarning kaysi tipi antitanalar ishlab chikarishda katnashadi ? (2)

+T-xelperlar

+V-limfotsitlar

-T-supressorlar

-T-killerlar

#Tez rivojlanivchi allergik reaktsiyaning ikkinchi davrida kuzatiladigan jarayonlar (2)

+biologik aktiv moddalarning ajralishi

+Semiz xujayralarining degranulyatsiyasi

-konda sensibilizatsiyalangan T-limfo¬sitlarning oshishi

-konda antitelolarning tuplanishi

#Kaysi biri anafilaktik shokda kuzatiladi? (2)

+ekspirator nafas kisilishi

+tirishish

-gipokapniya

-giperventilyatsiya

#Kaysi biri sekin rivojlanadigan allergik reaktsiyaga misol bo'la oladi ? (2)

+Mantu sinovi

+kontakt dermatit

-Kvinke shishi

-Anafilaktik shok

#Kanday kilib passiv sensibilizatsiya chakirish mumkin ? (2)

+aktiv sensibilizatsiyali xayvonni zardobini yuborib

+aktiv sensibilizatsiyali xayvonning immunotsitlarini yuborib

-tula kimmatli antigen yuborib

-passiv sensibilizatsiyali xayvon limfa tugunlarini kuchirish yuli bilan

#Kachon fagotsitoz faoliyatining pasayishi kuzatiladi: (2)

+leykozda

+surunkali granulematozda

-komplement sistemasi aktivlanganda

-antitellolar xosil kilinishi rag'batlanganda

#Limfotsitlarni kaysi subpopulyatsiyasi SPIDda birlamchi shikastlanadi ? (2)

+T-xelperlar

+SD-4 retseptori bor xujayralar

-T-supressorlar

-T-killerlar

#T-supressorlarning yetishmovchiligi qanday oqibatga olib kelishi mumkin ? (2)

+Autoallergiyaga

+V limfotsitlarni takiklangan klonini xosil bulishiga

-Anafilaksiyaga

-Tolerantlikka

#Qanday o'zgarishlar allergiyani tezkor turini patobioximiyaviy boskichida buladi ? (2)

+AG+AT kompleksi komplement sistemasini va Xageman faktorini aktivlaydi

+Kon va to'qima proteolitik fermentlari aktivlashadi

-Limfotsitlar ishlab chikarish kuchayadi

-Makrofaglar antigenni T-va V-limfo¬sitlarga tanishtiradi

#Allergiyani ta'rifi tarkibiga kaysi tushunchalar kiradi? (2)

+Bu organizmga antigenning kayta kiri¬shiga javoban sifat jixat¬dan uzgargan

sezuvchanligidir

+Bu antigenningqayta ta'siriga kuchaygan sezuvchanlik

-Bu organizmni allergenlarga sifat ji¬xatdan uzgarmagan sezuvchanligidir

-Bu organizmni xech bir reaktsiyasini yukligidir

#Timozin va timopoetinlarning tutgan urniga xos belgilar ? (2)

+T-limfotsitlarni proliferatsiya va dif¬ferentsiatsiyalanishiga yerdam beradi

+Immun javobni aktivlashtiradi

-V-limfotsitlarni proliferatsiyasini tux¬tatadi

-Fagotsitlar aktivligini pasaytiradi

#Timus(ayrisimon bez)ga xos vazifalar (2)

+Unda T-limfotsitlar differentsiyalanadi

+Periferiyada immmunokompetent xujayra¬larni idora etadi

-Monotsitlarni differentsiatsiyalanishi ta'minlanadi

-V-limfotsitlarni xosil bulishi kuchayadi

#Organizmni kanday omillar ta'siriga spetsifik reaktivlik deb ataladi? (2)

+Infektsion

+Genetik jixatdan begona belgilarni tutuvchilarga

-Xar kanday

-Noorganik kimeviy moddalarga

#Arterial giperemiya kachon rivojlanadi ? (2)

+organ faoliyati oshganda

+atsetil-xolin ko'payganda

-adrenalin me'eridan ortikcha bulganda

-yetok yaralaridan

#Kon okimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bulishiga olib keladi? (2)

+Kon plastinkalari tomir devoriga yakinlashadi va parchalanadi

+Kon ivishining kuchayishiga sharoit yaratiladi

-Karbon kislota mikdori ortadi

-Kon rNning ishkoriy tarafga siljishi

#Organlarga arterial giperemiyaning ijobiy ta'siri nimada? (2)

+Modda almashinuvining kuchayishi

+Maxaliy immunitet va fagatsitozning faolligi ortishida

-Modda almashinuvi pasayishi

-Nordan metobolitlar tuplanishida

#Emboliyaga xos oqibatlar (2)

+Ishemiya

+Infarkt

-Arterial giperemiya

-Metabolizmni aktivlashishi

#Venoz giperemiya okibatlari? (2)

+Biriktiruvchi tukimani usib ketishi

+Shish rivojlanishi

-Xujayra membranalari utkazuvchanligi¬ning pasayishi

-Xujayralarida modda almashuni¬vining kuchayishi

#Kaysi omil arterial giperemiyani chakiradi ? (2)

+atsetilxolin

+ishqalash

-og'riq.


-adrenalin

#Kaysi biri kasallikning rivojlanishiga to'sqinliq qiluvchi ichki shart-sharoit?: (2)

+yuqimli kasalliklarga nisbatan turga bog'liq immunitet

+nerv sistemasi faoliyatining normalligi

-keksa yesh

-kichik yesh

#Kuyidagilarni kaysi biri patofiziologiyaning asosiy metodlari: (2)

+eksperimentda kasalliklarning modelini olish

+klinikada funktsional tekshirish materiallarini analiz kilish

-transplantatsiya

-yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

#Kaysm tukima yeki a'zolar ionlovchi nurlar ta'siriga eng sezuvchan. (2)

+Kon yaratuvchi suyak kumigi

+Limfoid tukima

-Jigar, buyrak

-Nerv tukimasi, miya pustlogining xujayralari

#Kaysi uzgarishlar patologik reaktsiyaga misol: (2)

+Kiska muddatli leykotsitoz

+Kiska muddatli leykopeniya

-Yalliglanish

-Yurak poroki

#Kaysi jaraen tipik-nusxaviy patologik jaraen (2)

+Turli shikastlovchilarga nisbatan orga¬nizmning xam maxalliy,xam umumiy tuzi¬lishi xamda

faoliyatining doimo bir xil stereotip javobi

+Shikastlanish va ximoya-moslashish reak¬siyalarining stereotip rivojlanishi

-Shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

-Shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

#Elektr toki ta'¬sir kilganda yurak tuxtashining sabablari nimaga boglik: (2)

+N.vagus ni kuzgalishiga

+Parasimpatik nerv sistemasini qo'zg'alishiga

-Simpatik nerv sistemasining kuzgalishiga

-Parasimpatik nerv sistemasining tormozlanishiga

#Etiologiya kasallikning kaysi masalalarini urganadi: (2)

+Chakiruvchi sabablarini

+Shart-sharoitlarini

-Rivojlanish mexanizmlarini

-Kasallikning kechishini

#Gipertoniya kasalligining kelib chikishi uchun kaysi omil xavfli emas? (2)

+Parasimpatik sistemaning giperergiyasi

+Adisson kasalligi

-Simpatoadrenal sistemaning giperergiyasi

-Osh tuzi ko'p istemol qilish

#Kompensatsiyaning kardial omillariga kuyidagilarni kaysi biri kirmaydi? (2)

+Gipervolemiya

+Nafasning kuchayishi

-Yurak bushliklarining tonogen kengayishi

-Miokard gipertrofiyasi

#Qaysi okibat davomli patologik stressga xos emas: (2)

+kalkonsimon bezning gipertrofiyasi

+arterial gipotenziya

-gumoral va xujayra immunitetni sustlashishi

-oshkozon va ichak shillik pardasining eroziyasi

#Ogrik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi? (2)

+Siklik AMF

+glyukoza

-Gistamin

-Bradikin

#Kaysi omil buyrak parenximasining shikastlanishi bilan bog'lik shishning rivojlanishida

qatnashmaydi? (2)

+gipovolemiya

+venalarda gidrostatik bosimning kutarilishi

-koptokchalarda fil`tratsiyaning kamayishi

-kon tomiri devorining o'tkazuvchanligini ortishi

#Keltirilgan shishning kaysi birida gidrostatik omilni axamiyati yuk? (2)

+Kvinke shishi

+allergik shishda

-yurak kasalliklaridagi shish

-astsit


#Qondagi qaysi moddalarning uzgarishi aterosklerozga xarakterli emas? (2)

+Al`buminlar va globulinlar

+Keton va atseton tanachalari

-Xolesterin ko'payishi

-Fosfolipidlarni kamayishi

#Glyukokortikoid gormonlar ta'siriga xos bulmagan jaraenlar. (2)

+Glyukoneogenezning tormozlanishi

+Gipoglikemiya

-Glikoneogenezning stimullanishi

-Limfoid to'qima lizizi

#Issiqlik xosil kilinishi organizmda kanday xolda kupaymaydi? (2)

+parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'alganda

+qalqonsimon bez gormonlari kam ajralganda

-simpatik nerv sistemasi qo'zgalganda

-giperteriozda

#Kasalliklarning kaysi birida piroterapiya ko'llanilmaydi ? (2)

+Kandli diabetda

+Yurak xastaliklarida

-Gonoreyada

-Zaxmda


#Kanday o'zgarish isitma baland bo'lib xaroratning ma'lum nuqtada turib qolish bosqichida

kuzatilmaydi? (2)

+Fagotsitozning cusayishi

+Ovkat xazm kilish sistemasi sekretor faoliyatining kuchayishi

-Isib ketish

-Suvsizlanish

#Quyidagi xolatlarning kaysi biri gipotermiyaga olib kelmaydi? (2)

+Issiklik chiqarilishining qiyinlashuvi

+Pirogenlarni ko'payishi

-Issiklik chikarilishining kuchayishi

-Issiklik xosil bulishining kamayishi

#Isitmaning uchinchi davri uchun nima xoc emas (2)

+Issiklik ajratishning pasayishi

+Periferik tomirlarni torayishi

-Isib ketish

-Leykotsitar pirogenlarni kamayishi

#Kaysi belgi katta yoshdagilar gipotireoziga xos emas? (2)

+taxikardiya, terlash

+pakanalik

-asosiy modda almashinuvining pasayishi

-semirish, bradikardiya

#Kaysi biri buyrak bilan boglik shishning rivojlanishida qatnashmaydi? (2)

+venoz bosimni oshishi

+qonni onkotik bosimini oshishi

-tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

-qonni onkotik bosimini pasayishi

#Siydikda urobilinning bulmasligi bilan kaysi kasallik xarakterla¬nadi ? (2)

+Sababi jigardan pastda bulgan sariklik

+o't qopida tosh bulganida

-Sababi jigarda bulgan sariklik

-gemolitik anemiya

#Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib kelmaydilar? (2)

+fenilketonuriya

+gipertireoz

-irsiy giperlipidemiya

-gipertonik kasallik

#Qanday omillar trombning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi ? (2)

+Antikoagulyantlarning yetishmovchiligi

+Qon okimining cekinlashishi

+Tomir devorining shikastlanishi

-Qon qovushqoqligining kamayishi

-Gemoglobinning kamayishi

-Sa+ yetishmovchiligi

#Arterial giperemiyada mahalliy haroratning ortishi sabablari: (3)

+Modda almashunivining kuchayishi

+Qon oqib kelishining ortishi

+Qon oqib ketishining kuchayishi

-Qon oqishining sekinlashishi

-Organ hajmining kattalashishi

-ATF ning kam hosil bo'lishi

#Qaysilari hujayra shikastlanishining mexanizmlari? (3)

+Lipidlarning erkin radikal oksidlani¬shini kuchayishi

+Lizosom fermentlarni sitoplazmaga chiqishi

+ATFni kam hosil bo'lishi

-Na+ni hujayra tashqarisida yig'ilishi

-K+ ionlarini hujayrada yig'ilishi

-Izogidriya

#Qaysi moddalar hujayrani erkin radikallardan himoya kiladilar? (3)

+Peroksidazalar

+Vitamin A

+Tokoferollar

-Vodorod peroksidi

-Glyukoza

-Yog' kislotalari

#Sitoplazmatik membrananing kenga¬yishida hujayra gipergidratatsiyasida nima rivojlanadi?

(3)


+Membrana bilan bog'lik fermentlarning funktsiyasini buzilishiga

+Hujayra fermentlarining chiqib ketishiga

+Sitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga

-Hujayra faoliyati aktivlashadi

-Mutatsiyaga olib keladi

-Mitozga


#Qaysi variant biologik mutagenlarning eng kuchlisi? (3)

+Kizilcha virusi

+A- gepatit virusi

+V-gepatit virusi

-Gemolitik streptokokk

-Oltinrang streptokokk

-Exinokokk

#Hujayrani erkin radikallarning shikast¬lovchi ta'siridan himoya qiladigan omillarga kiradi:

(3)

+Karotin


+Tokoferol

+Katalaza

-Prostaglandinlar

-Oksidantlar

-Serotonin

#Hujayrani erkin radikallarning shikast¬lovchi ta'siridan himoya qilmaydigan omillarga

kiradi: (3)

+Lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi

+Hujayra membranalarining turg'unligini pasaytiradi

+Hujayra DNK-sini shikastlaydi

-Sintetik jarayonlarni kuchaytiradi

-Oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini ku¬chaytiradi

-Sintetik jarayonni oshiradi

#Shikastlanishning mediatorlari? (3)

+Gistamin

+Kinin


+Lizosomal fermentlar

-Gidrokortizon

-Amilaza

-AKTG


#Qanday kasallik gen kasalligi hisoblanadi? (3)

+Fenilketonuriya

+Al`binizm

+Alkaptonuriya

-Klaynfel`ter sindromi

-Trisomiya

-Yurak poroki

#Ishemiya turlariga kiradi: (3)

+kompression

+obturatsion

+angiospastik

-allergik

-venoz

#Quyida keltirilganlardan irsiy-apparatning vazifa¬larini tanlang? (3)+Irsiyat ma'lumotlarini saqlash va ularni avloddan avlodga o'tkazishni

+Oqsillarning sintezini boshqarish

+Hujayralarning mitotik bo'linishini ta'minlash

-Stress holatini yuzaga chiqarish

-Immunitetni ta'minlash

-Fagotsitozning kuchayishini

#Qaysi biri kasalikda tez yuzaga keluvchi himoya moslashish mexanizmga kiradi? (3)

+Qusish


+Nafas olishning tezlashishi

+Yurak faoliyatining tezlashishi

-Eritrotsitlar sonini ko'payishi

-Eksparativ regeneratsiya

-Poliuriya

#Qaysilari kasallikning rivojlanishida tashqi shart-sharoitlarga kiradi? (3)

+Iqlim sharoiti

+Mehnat sharoiti

+Ijtimoiy holat

-Konstitutsiya

-Keksa yosh

-Kichik yosh

#Quyida keltirilganlarning qaysi biri kasallikning rivojlani¬shida ichki shart-sharoitlarga

kiradi? (3)

+Keksa yosh

+Nevrotik holat

+Konstitutsiya

-Jismoniy zo'riqish

-Yetarli ovqatlanmaslik

-Yomon ijtimoiy holat

#Quyidagilarning kaysi biri kasallikni rivojlantiruvchi sharoitga xos? (3)

+Kasallikni kelib chiqishini osonlashtiruvchi omil bo'lib,o'zi kasallik chaqirmay¬di

+Ratsional ovqatlanmaslik

+Kasalikning kelib chiqishiga to'sqinlik qiluvchi omil

-Kasallikni chaqirib unga spetsifik tus beruvchi tashqi yoki ichki muhit omili

-Kasalliklarga spetsifik xususiyat beruvchi tashqi muhit omili

-Kasallik rivojlanishi uchun ahamiyati yo'q

#Kasallik qaysi tushunchalarni o'z ichiga oladi? (3)

+To'qimalar,a'zo, tizim tuzilishi va faoliyatining buzilishini

+Himoya reaktsiyalarining yo'qolishini

+To'qima, a'zo, hujayralarning shikast¬lanishini

-Himoya-moslashuv reaktsiyalarining rivojlanishini

-A'zo va to'qimalar faoliyatining bu¬zilmasligini

-To'qimalarning chidamligini

#Qaysi o'zgarish elektr toki ta'sir qilganda mahalliy hisoblanadi? (3)

+Suyaklar sinishi

+Paylarning uzilishi

+Kuyish


-Nafasning to'xtashi

-Gipertermiya

-Gipotermiya

#Quyidagilarning qaysilari patofiziologiyaning asosiy o'rganadigan masalalari hisoblanadi?

(3)

+Kasalliklarni chakiruvchi sabab va shart-sharoitlari+Kasallikning rivojlanish mexanizmlari

+Kasalliklarning okibatlari

-Kasallikning davrlarini aniqlash

-Diagnoz- tashxis kuyish va davolash

-Differentsial diagnostika

#Qaysi belgi gipotireozga xos emas?(3)

+Taxikardiya

+Terlash


+Giperglikemiya

-Asosiy modda almashinuvining pasayishi

-Bradikardiya

-Miksedema

#Gazsiz atsidoz qachon kuzatiladi? (3)

+Qandli diabetda

+Kislotalar bilan zaxarlanganda

+Jigar yetishmovchiligida

-O'pka kasalliklarida

-Bronxial astma xurujida

-Pnevmoniyada

#Qaysi hujayralarda endogen (ikkilamchi) pirogen moddalar ishlab chiqarilmaydi ?

+Retikulotsitlar

+Limfotsitlar

+Eritrotsitlar

-Neytrofillar

-Makrofaglar

-Monotsitlar

#Bruton kasalligi bilan og'rigan bemorlarda qaysi hujayralar va gumoral omillar

shakllanmaydi? uchramaydi ? (3)

+V-limfotsitlar

+Immunoglobulinlar

+Plazmottsitlar

-Segmentyadroli neytrofillar

-Eritrotsitlar

-T-limfotsitlar

#Hujayraning antioksidant himoyasini ta'minlovchi ferment tabiatli bo'lmagan omillari: (3)

+Vitamin A

+Tokoferol

+Vitamin S

-Glyukuronidaza

-Temirning ikki valentli ionlari

-Vitamin V1,V2,RR

#Qanday hujayralar shikastlanish jarayonida kuchli ko'payish qobiliyatiga ega emas? (3)

+Kardiomiotsitlar

+Neyronlar

+Miotsitlar

-Gepatotsitlar

-Yumshok biriktiruvchi to'qima hujayralari

-Gistiotsitlar

#Quyida keltirilgan omillarning qaysi biri gazsiz alkalozga olib kelmaydi ?(3)

+Organizmga ishkoriy mahsulotlarning kiritilishi

+Ich ketish

+Gipoventilyatsiya

-O'ta terlash

-Qusish


-Organizmdan ishqorlarni o'ta chiqib ketishi

#Quyida keltirilganlarning qaysi biri qoldiq azotga oid emas ? (3)

+Keton tanachalar

+V-oksibutirat

+Atseton

-Mochevina

-Ammiak

-Aminokislotalar

#Pirogenlar qaysi hujayralarda hosil bo'lmaydi? (3)

+Limfotsitlarda

+Fibroblastlarda

+Osteoblastlarda

-Neytrofillarda

-Monotsitlarda

-Bazofillarda

#Isitmaning ikkinchi davrida modda almashinuvining qaysi o'zgarishlari kuzatilmaydi ? (3)

+Musbat azot muvozanati

+Liposintez

+Glikogen sintezini kuchayishi

-Glikogenolizning kuchayishi

-Lipolizning kuchayishi

-Ketonemiya

#Yallig'lanishda shishning rivojlanish mexanizmida qaysi omillar katnashmaydi?(3)

+Fagotsitar

+AKTG

+Renin


-Osmotik

-Membranogen

-Onkotik

#Qachon gipersalivatsiya kuzatilmaydi? (3)

+Isitmada

+Degidratatsiyada

+Suvsizlanganda

-Stomatitda

-Tishni preparovka kilganda (tish charx¬langanda)

-Gingivitda

#Qaysi kasallikda noinfektsion isitma rivojlanadi?(3)

+Limfogranulematoz

+Miokard infarkti

+To'qimaga qon quyilishi

-Pnevmoniya

-Brutsellez

-Difteriya

#Og'riqni sezuvchi retseptorlarni qaysi modda ta'sirlamaydi? (3)

+Siklik AMF

+Glyukokortikoidlar

+Adrenalin

-Bradikinin

-Atsetil xolin

-Serotonin

#Isitmaning birinchi bosqichida issiklik ishlab chiqarish va ajratish qanday o'zgaradi?

+Issiqlik ishlab chikarishi ko'payib, ajratish kamayadi

+Issiqlik ishlab chiqarish o'zgarmaydi, lekin ajratish pasayadi

+Issiqlik ishlab chiqarish ko'payadi, ajratish ham past darajada ortadi

-Issiqlik ishlab chiqarishi va ajratishi ekvivalent miqdorda o'zgaradi

-Issiqlik ishlab chiqarish pasayadi, ajratish o'zgarmaydi

-Xech narsa o'zgarmaydi

#Quyida keltirilgan jarayonlarning qaysi biri atopik turga kiradi?(3)

+Pollinoz

+Allergik rinit

+Allergik kon'yunktivit

-Glomerulonefrit

-Gemolitik anemiya

-Zardob kasalligi

#Allergiyada immun komplekslar ta'sirida qanday patologik jarayon rivojlanishi mumkin?(3)

+Glomerulonefrit

+Vaskulit

+To'qima gipertrofiyasi

-Leykozni

-To'qima atrofiyasini

-Regeneratsiyani

#Allergik reaktsiyalarning tezkor turini belgilang (3)

+Anafilaktik va atopikreaktsiyalar

+Immunkomplekslar ta'sirida rivojlanuvchi allergik reaktsiyalar

+Sitolitik turdagi allergik reaktsiyalar

-Biologik aktiv moddalarni neytrallash reaktsiyasi

-Infektsion allergik reaktsiyasi

-Opsonizatsiya reaktsiyasi

#Ikilamchi pirogenlar gipotalamusning issiqlikni boshqaruvchi markazlarida qanday

o'zgarishlarni chaqiradi? (3)

+Prostaglandin YE ning xosil bo'lishini kuchaytiradi

+S-AMF hosil bo'lishini kupaytiradi

+Sovuqni sezuvchi neyronlarning qo'zg'aluvchanligini oshiradi

-Interleykin-1 xosil bo'lishini ko'paytiradi

-Prostaglandinlar YE ning xosil bo'lishini kamaytiradi

-Issiklik neyronlarini qo'zg'aluvchanligini oshiradi

#Atopiyani rivojlanishini ta'minlovchi omillarni belgilang: (3)

+To'qima va biologik suyukliklarda reaginlarning mavjudligi

+Allergenning qayta ta'siri

+Irsiy xoslik

-Allergenning bir marta ta'siri

-Makrofaglarning giperaktivligi

-Allergenlarning spetsifikligi

#Yallig'lanish o'chog'idagi qaysi omillar hujayralarning proliferatsiyasini kuchaytiradi?(3)

+Keylonlarning ingibitorlari

+S –GMF


+Interleykin-2

-Keylonlar

-S-AMF

-Glyukokortikoidlar#Transsudat va yallig'lanishdagi yiringli eksudatning asosiy farki nimada?(3)

+Qon shaklli elementlarining ko'pligida

+To'qima elementlarining ko'pchiligining shikastlanganligi

+Oqsil miqdorini kam bo'lishi

-Oqsil mikdorining ko'pl bo'lishi

-Solishtirma og'irligining bir xil bo'lishi

-Kolloid-osmotik xususiyatinng bir xil bo'lishi

#Desensibilizatsiyaning nospetsifik uslullarini belgilang : (3)

+Antigistamin preparatlarini qo'llash

+Kortikosteroid preparatlarini qo'llash

+Perifirik qonda immunoglobulinlarni yo'qotish

-Asta sekin dozasini oshirib allergenni kichik dozalarini yuborish

-Umumiy narkoz

-Qonni almashtirish

#Keltirilgan patologik jarayonlarning qaysi biri immunitet patologiyasining turi

hisoblanadi? (3)

+Immunodefitsit holat

+Patologik tolerantlik

+“Xo'jayinga qarshi transplantant” reaktsiyasi

-Timus gipotrofiyasi

-Limfoadenopatiya

-Limfoleykoz

#Hujayraning antimutatsion tizim fermentlarini toping(3)

+Restriktaza

+DNK-polimeraza

+Ligaza


-Gistaminaza

-Gialuronidaza

-Kreatinfosfatkinaza

#Hujayraning shikastlanish mexanizmlariga kiradi: (3)

+Lipidlarning erkin radikalar bilan oksidlanishining kuchayishi

+Lizosomal fermentlarini gialoplazmaga chiqishi

+Onkogenning ekspressiyasi

-Oksidlanish va fosforlanishning o'zaro mosligini kuchayishi

-DNK reparatsiyasi fermentlarining aktivligining oshishi

-Bufer tizimlarning faolligi

#Energiya bilan ta'minlanishning buzilishiga bog'liq bo'lgan hujayra shikastlanishi kachon

kuzatiladi? (3)

+ATF resintezi sekinlashganda

+Adeninnukteotidtransferaza va kreatinfosfatkinaza bloklanganda

+ATF-azalar aktivligi susayganda

-Oksidlanish va fosforlanish kuchayganda

-Pentozofosfat shuntning reaktsiyalari faollashganda

-Ornitin sikli faollashganda

#Yalig'lanishi o'chog'idagi hujayralarda qandy endogen omilarning ko'payishi oksidlanish va

fosforlanishning o'zaro bog'likligini ajratadi? (3)

+Sa+2 ionlari

+Erkin yog' kislotalari

+N+ ionlari

-K+ ionlari

-Glyukokortikoidlar

-Dinitrofenol

#Arterial giperemiya rivojlangan to'qimada haroratning ko'tarilishi qanday omillarga bog'liq?

(3)


+Arterial qonning oqib kelishining ortishi bilan

+Oksidlanish jarayonlarning kuchayishi bilan

+Harakatdagi kapillyarlar sonining ortishi bilan

-Limfa hosil bo'lishining ortishi

-Limfaning oqimi tezlashishi

-Passiv giperemiya rivojlanishi

#Ishemiya uchun xos: (3)

+To'qima va organning qon bilan ta'minlanishining kamayishi

+Arterial tomirlarni torayishi

+Oqib o'tayotgan qon hajm tezligining pasayishi

-Venalardan qon oqib ketishini qiyinlashishi

-Limfa hosil bo'lishining ko'payishi

-Ishemiya rivojlangan joyda qon bosimining ortishi

#Rivojlanish mexanizmiga ko'ra arterial giperemiya turlarini toping: (3)

+Neyrotonik

+Neyroparalitik

+Mioparalitik

-Obturatsion

-Kompression

-Ishemik


#Venoz giperemiyaning sababiga ko'ra turlarini ko'rsating: (3)

+Kardiogen

+Obturatsion

+Kompression

-Kardiogen

-Neyroparalitik

-Mioparalitik

#Shikastlangan to'qimaning qaysi hujayralariga intensiv proliferatsiya xos ? (3)

+Gepatotsitlarga

+Qoplovchi epiteliyga

+Biriktiruvchi to'qima hujayralariga

-Kardiomiotsitlarga

-Skelet mushaklariga

-Neyronlarga

#Qon tomirlarini kengaytirish ta'siriga ega bo'lgan moddalarni ko'rsating: (3)

+Atsetilxolin

+Prostaglandinlar A, YE

+Kininlar

-Glyukokortikoidlar

-Prostaglandin F2

-Al`dosteron

#Renin sekretsiyasi ko'payishini keltirib chiqaradi: (3)

+Buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimning pasayishi

+Giponatriemiya va va giperkaliemiya

+Qonda angiotenzin II miqdorining kamayishi

-Buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimning oshishi

-Gipernatriemiya va gipokaliemiya

-Konda angiotenzin II miqdorining ko'payishi

#Shishlarning tomir o'tkazuvchanligi o'zgarishi bilan rivojlanadigan turlarini ko'rsating: (3)

+Kvinke shishi

+Ari chaqqanida rivojlanadigan shishlar

+Yallig'lanishdagi shishlar

-Yurak yetishmovchiligidagi shishlar

-Jigar yetishmovchiligidagi shishlar

-Ochlikdagi shishlar

#Jigar sirrozida astsit patogenezidagi omillarni ko'rsating: (3)

+Darvoza venasi tizimida gidrostatik bosimning ortishi

+Jigarda oqsil sintezining pasayishi

+Jigarda al`dosteron parchalanishining kamayishi

-Renin-angiotenzin-al`dosteron tizimi faolligining pasayishi

-ADG sintezi kamayishi

-ADG sintezi ko'payishi

#Hujayra ichida kal`tsiy miqdori ortganda qanday o'zgarishlar rivojlanadi?(3)

+Oksidlanish fosforlanish pasayadi

+Fosfolipazalar faollashadi

+Hujayra membranasining o'tkazuvchanligi pasayadi

-Aerob oksidlanish fosforlanish ortadi

-Makroerglar hosil bo'lishi ko'payadi

-Hujayra membranasining o'tkazuvchanligi ortadi

#Pentozuriyalarga olib keluvchi sabablarni ko'rsating: (3)

+Nuklein kislotalar almashinuvining buzilishi

+Giperpentozemiya

+Buyrak kanalchalarida pentozalar reabsorbtsiyasining pasayishi

-Yuqori yog' kislotalari katabolizmining kuchayishi

-Oqsillar katabolizmi kuchayishi

-Buyrak koptokchalari hujayralarining fermentopatiyasi

#Glikogenozlarga olib keluvchi sabablar: (3)

+Glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar repressiyasi

+Glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar mutatsiyasi

+Glikogenoliz fermentlari faolligining kamayishi

-Alimentar giperglikemiya

-Jigarda glyukozadan glikogen sintezining buzilishi

-Buyraklar tomonidan glyukoza ekskretsiyasi buzilishi

#Giperosmolyar diabetik koma patogenezida qanday o'zgarishlar asosiy ahamiyatga ega? (3)

+Giperglikemiyaning yakqql namoyon bo'lishi

+Giperkaliemiya

+Qon va hujayralararo suyuklik giperosmiyasi

-Gipernatriemiyaning yaqqol namoyon bo'lishi

-Kompensatsiyalanmagan ketoatsidoz

-Hujayra gialoplazmasi giperosmiyasi

#Inson organizmida umumiy sovuq qotishning kompensator reaktsiyasi bo'lib quyidagilar

hisoblanadi:(3)

+Periferik tomirlarning torayishi

+Mushakli qaltirash

+Gaz almashuvi ortishi

-Periferik tomirlarning kengayishi

-Ichki a'zolar tomirlarining torayishi

-Gaz almashuvi pasayishi

#Organizmda gipertermiya quyidagilar natijasida rivojlanadi: (3)

+Issiklik ajratish o'zgarmasdan turib issiklik hosil bo'lish jarayonlarining faollashuvi bilan

+Issiklik ajratish pasayishi bilan issiklik hosil bo'lish jarayonlari faollashuvi

+Issiklik hosil bo'lish jarayonlari normal faolligi bilan issiklik ajratish pasayishi

-Yuqori issiklik ajratish bilan birga issiklik hosil bo'lish jarayonlar faollashuvi

-Issiklik hosil bo'lishi kamayishi bilan issiklik ajratish effektivligining pasayishi

-Gipotermiyada

#Qaysi tasdiklar to'g'ri hisoblanadi: (3)

+Pirogen faollikka nafaqat patogen, balki patogen bo'lmagan mikroblar xam ega

+Patogen mikroorganizmlarning pirogen xususiyatlari doim ham ularning virulentligiga mos

kelmaydi

+Pirogen faollikka bakterial hujayralar qobig'ining tarkibiy qismlari xam ega bo'lishi mumkin

-Pirogen faollikka fakat endotoksinlar ega

-Mononuklear fagotsitlar nuklein kislotalari bevosita pirogen faollikka ega

-Endogen pirogensiz isitma rivojlanadi

#Xavfsiz o'smalarga xos bo'lgan belgilarni ko'rsating: (3)

+O'sma tugunining sekin shakllanishi

+Ekspansiv o'sish

+Funktsional differentsirovkaning nisbatan yuqori darajasi

-O'sma tugunining tez shakllanishi

-Infil`trativ o'sish

-Metastaz berish

#Hujayra bo'linishini stimullovchi omillarni ko'rsating: (3)

+Hujayra yuza tortishishining pasayishi

+O'sish omil

+S- GMF


-S-AMF

-Keylonlar

-Integrinlar

#Allergik reaktsiyalarning 4 tipiga xarakterli: (3)

+Patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar asosiy ahamiyatga ega

+Allergen bilan qayta to'qnashuvdan so'ng 6-8 soatda belgilar paydo bo'lib, 24-48 soatdan

so'ng avj oladi

+Kasallik belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar hal qiladi

-20-30 minutdan so'ng reaktsiya paydo rivojlanadi

-Kasallikning belgilarining rivojlanish mexanizmida TNO, kininlar, leykotrienlar katta

ahamiyatga ega

-Reaktsiya patogenezida blast hujayralar qatnashadi

#Autoimmun reaktsiya patogenezi halqasida bo'lishi shart bo'lgan kasalliklarni ko'rsating(3)

+Streptokokk tabiatli glomerulonefrit

+Ko'z olmasi posttravmatik «simpatik» yallig'lanishi

+Revmatizm

-Bronxial astma atopik formasi

-«Somon» riniti

-Zardob kasalligi

#Quyidagi keltirilgan qaysi hujayralar «surunkali yallig'lanish hujayralari»ga taaluqli?(3)

+Makrofaglar

+Limfotsitlar

+Epitelial hujayralar

-Semiz hujayralar

-Neytrofillar

-Eozinofillar

#Ul`trabinafsha nurlarining uzoq ta'siri natijasida hujayra shikastlanish mexanizmlarini

ko'rsating: (3)

+Fosfolipazalar faollashuvi

+Lipidlar perekisli oksidlanishining jadallashuvi

+Mutatsiyalar

-Energiya defitsiti

-Ikkilamchi messendjerlar gidrolizi

-Komplement faollashuvi

#Shishlarning qaysi turida tomir o'tkazuvchanligining ortishi asosiy patogenetik omil

hisoblanadi?(3)

+Kvinke shishi

+Ari chaqqanda rivojlanadigan shishlar

+Yallig'lanishdagi shishlar

-Yurak yetishmovchiligidagi shishlar

-Jigar yetishmovchiligidagi shishlar

-Nefrotik shishlar

#Qanday lipidlarning ko'payishi aterogen rol o'ynaydi (3)

+Xolesterin

+Zichligi juda past bo'lganlarni

+Zichligi past lipoproteidlarni

-Zichligi yuqori bo'lgan lipoproteidlar

-Fosfolipidlar

-Xolesterin efirlar

#Qandli diabetda oqsil almashinuvining buzilishlari uchun hos belgilar (3)

+Manfiy azot balansi

+Glyukoneogenez kuchayishi

+Giperaminoatsidemiya

-Musbat azot balansi

-Glyukoneogenez susayishi

-Qonda aminokislotalarning kamayishi

#Gipoglikemiya chaqiruvchi omillarni toping (3)

+Markaziy nerv tizimida tormozlanishning ustunligi

+Ovqat tarkibida karbonsuvlarning kamligi

+Cimpatik nerv tizimining aktivligini pasayishi

-Markaziy nerv tizimida qo'zg'alishning ustunligi

-Ko'p miqdorda karbonsuvlarni iste'mol qilish

-Simpatik nerv tizimining aktivligini oshishi

#Giperglikemiya chaqiruvchi omillarni toping (3)

+Markaziy nerv tizimda qo'zg'alish jarayonlarning ustunligi

+Ko'p miqdorda karbonsuvlarni iste'mol qilish

+Cimpatik nerv tizimining aktivlashishi

-Markaziy nerv tizimda tormozlanish jarayonlarning ustunligi

-Ovqatda karbonsuvlarni chegaralash

-Simpatik nerv tizimini aktivlashishi susayishi

#Qandli diabet chaqiruvchi omillarning qaysi biri oshqozon osti bezga bog'liq emas? (3)

+Insulinaza aktivligining oshishi

+Insulinga qarshi antitanalarning hosil bo'lishini kuchayishi

+Kontrinsulyar gormonlarning ishlab chiqarilishini ko'payishi

-Insulinaza aktivligining pasayishi

-Insulinga qarshi antitanalarning hosil bo'lishini kamayishi

-Gipersklenizm

#Autoimmun reaktsiya patogenezi xalqasida bo'lishi shart bo'lgan kasalliklarni ko'rsating: (3)

-bronxial astma atopik formasi

+streptokokk tabiatli glomerulonefrit

+ko'z olmasi posttravmatik «simpatik» yallig'lanishi

-«somon» riniti

-zardob kasalligi

+revmatizm

#Xavfli o'smalarga xos xususiyatlarni ko'rsating:(3)

+infil`trativ o'sish

+metastaz berish

+retsidivlar

-ekspansiv o'sish

-yadro polimorfizmi

#Antiblastom rezistentlikning asosiy turlarini ko'rsating: (3)

+antikantserogen mexanizmlar

+antimutatsion mexanizmlar

+antitsellyulyar mexanizmlar

-antimetabolik mexanizmlar

-antiretseptor mexanizmlar

-antiproliferatsion

#Metastaz rivojlanishining asosiy bosqichlarini ko'rsating : (3)

+invaziya bosqichi

+hujayra emboliyasi bosqichi

+o'sma hujayralarining normal hujayraga kirish va o'sma tuguni hosil bo'lishi

-induktsiya

-promotsiya

#O'sma retsedivlari sabablarini ko'rsating: (3)

+o'smaning to'liq olib tashlanmasligi

+operatsiya vaqtida o'sma hujayralarning normal to'qimaga implantatsiyasi

+DNK onkogenining normal to'qimaga implantatsiyasi

-o'smaning butunlay olib tashlanishi

-emboliya

#Nisbiy gipoinsulinizmga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablarni ko'rsating? (3)

+Insulinga to'qimalarning sezgirligining pasayishi

+Somatotrop gormonning me'yordan ortiqligi

+Adrenalin miqdorining ortiqligi

-Oshqozon osti bezi insulin sintezining va ajratishining kamayishi

-Somatotrop gormonining yetishmovchiligi

-Ovqat bilan uzoq vaqt ko'p miqdorda karbonsuv iste'mol qilinishi

#Giperinsulinizm uchun qanday o'zgarishlar hos? (3)

+Glyukozaning hujayra membranasidan o'tishining ortishi

+Glyukonagenezni aktivlashishi

+Glyukonagenezni tormozlashishi

-Glyukozani hujayra membranasidan o'tishini sekinlashishi

-Glyukozani oksidlanishini sekinlashishi

-Glyukozani oksidlanishini aktivlashishi

#Isitmaning birinchi bosqichida issiqlikni ajratishga halaqit beradigan omil? (3)

+Simpato- adrenal reaktsiya

+Issiqni nurlash kamayishi

+Teri tomirlarini torayishi

-Issiqlik o'tkazish kuchayishi

-Oksidlanish va fosforlanishni bir-biridan ajrashi

-Venoz giperemiya

#Qanday omillar isitmani rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin? (3)

+Aseptik yallig'lanish

+Eritrotsitlarni ko'p miqdorda gemolizi

+Terini oftob kuydirishi

-Emotsional qo'zg'alish

-Intensiv jismoniy yuklama

-Gipertermiya

#O'tkir fazaning asosiy mediatorlarini ko'rsating (3)

+IL-1

+IL-6


+O'NOa- O'NOv

-KSF


-IL-2

-Interferon- u

#O'tkir faza uchun hos belgilarini toping: (3)

+Isitma


+Kortizol ishlab chiqarishning ko'payishi

+Manfiy azot balansi

-Neytropeniya

-Musbat azot balansi

-Gipolipidemiya

#Yallig'lanishda kuzatiladi (3)

+Yallig'lanish o'chog'ida mikrotsirkulyatsiyaning buzilishi

+Tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

+Leykotsitlarni shikastlangan joyga emigratsiyasi

-Transsudatsiya

-Regeneratorya reparatsiya

-Gipertrofiya

#Yallig'lanish o'chog'ida osmotik bosimning ortishidan nimalar kelib chiqadi? (3)

+Shish


+Og'riq

+Funktsiyaning buzilishi

-Kizarish

-Kizish


-Sianoz

#Yallig'lanish rivojlanishining boshlang'ich davrida qaysi mediatorlar hosil bo'ladi? (3)

+Gistamin

+Noradrenalin

+Kininlar

-Lizosomal fermentlar

-Prostaglandinlar

-Siklik nukleotidlar

#Aspirin bilan siklooksigenaza bloklansa qaysi moddalarning hosil bo'lishi kamayadi: (3)

+Prostaglandin YE2

+Prostaglandin D2

+Tromboksan A2

-Trombotsitlarni aktivlovchi omil

-Lipoksin

-Leykotrein

#Quyidagilarning qaysilari fagotsitlar hisoblanadi? (3)

+Neytrofillar

+Makrofaglar

+Monotsitlar

-Limfotsitlar

-T-killerlar

-O-limfotsitlar

#Araxidon kislotasidan quyidagi moddalar hosil bo'ladi: (3)

+Prostaglandin YE2

+Trombaksan

+Leykotrien V4

-Enkefalin

-Opsonin S3b

-R-moddasi

#Ekssudat hosil bo'lish mexanizmida qatnashadi: (3)

+Qonning onkotik bosimining pasayishi

+Mikrotsirkulyator tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

+Interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni oshishi

-Kapillyarlarda gidrostatik bosimni pasayishi

-Interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni pasayishi

-O'tkir faza javobi oqsillari

#Yallig'lanishda hujayra membranasidagi fosfolipidlardan hosil bo'ladi: (3)

+Leykotrienlar

+Prostaglandinlar

+Trombotsitlarni aktivlovchi omil

-Gistamin

-Bradikinin

-S-AMF

#O'tkir yallig'lanish quyidagilar bilan xarakterlanadi: (3)-yallig'lanish granulemasi hosil bo'lishi

+mikrotsirkulyator tomirlar o'tkazuvchanligining oshishi

-yallig'lanish o'chog'ida gigant ko'p yadroli hujayralar paydo bo'lishi

+yallig'lanish o'chog'ida neytrofillar to'planishi

-yallig'lanish o'chog'ining mononuklear leykotsitlar bilan infil`tratsiyalanishi

+yallig'lanish o'chog'idagi shish

#Ul`trabinafsha nurlarini uzoq ta'siri natijasida hujayra shikastlanish mexanizmlarini

ko'rsating: (3)

-energiya defitsiti

+fosfolipazalar faollashuvi

-ikkilamchi messendjerlar gidrolizi

-komplement faollashuvi

+lipidlar perekisli oksidlanishi jadallashuvi

+mutatsiyalar

#Quyida keltirilgan qaysi hujayralar «surunkali yallig'lanish hujayralari»ga taaluqli? (3)

+makrofaglar

+limfotsitlar

+epitelioid hujayralar

-semiz hujayralar

-neytrofillar

-eozinofillar

#Karbonsuvlar almashinuvi buzilishining tipik shakllarini ko'rsating: (3)

-qandli diabet

+giperglikemiyalar

+gipoglikemiyalar

-buyrak diabeti

+geksozuriyalar

-diabetik komalar

#Glikogenozlarga olib keluvchi sabablar? (3)

-alimentar giperglikemiya

+glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar repressiyasi

-jigarda glyukozadan glikogen sintezining buzilishi

-buyraklar tomonidan glyukoza ekskretsiyasi buzilishi

+glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar mutatsiyasi

+glikogenoliz fermentlari faolligining pastligi

-glikogensintetazalar faolligining pastligi

#Hujayra ichida kal`tsiy miqdori ko'payganda qanday o'zgarishlar kelib chiqadi? (3)

-aerob oksidlanish fosforlanish kuchayadi

+oksidlanish fosforlanish pasayadi

-makroerglar hosil bo'lishi ko'payadi

+fosfolipazalar faollanadi

-hujayra membranasi o'tkazuvchanligi oshadi

+hujayra membranasi o'tkazuvchanligi pasayadi

-aktinmiozin kompleksi hosil bo'lishi qiyinlashadi

#Gipoosmolyar gipogidratatsiya sindromi belgilarini ko'rsating: (3)

-chanqash

+chanqashning bo'lmasligi

+hujayralar gipogidratatsiyasi

-hujayralar gipergidratatsiyasi

+ortostatik kollapsga moyillik

-sutkalik diurez kamayishi

#Shishilarning patogenezida onkotik omil yetakchi bo'lgan turlarini ko'rsating (3)

+ochlik shishlari

-Kvinke shishi

-yallig'lanishdagi shishlar

-yurak yetishmovchiligidagi shishlar

+nefrotik sindromdagi shishlar

+jigar yetishmovchiligidagi shishlar

#Hujayra shikastlanishidagi suyuqlik va ionlar disbalansini ko'rsatib bering: (3)

-hujayrada kaliy ionlarining to'planishi

+hujayrada natriy ionlarining to'planishi

-hujayradan natriy ionlarining chiqishi

-hujayradan kal`tsiy ionlarining chiqishi

+hujayrada kal`tsiy ionlarining to'planishi

+hujayra gipergidratatsiyasi

#Quyidagilarning qaysi birida to'g'ri javoblar keltirilgan: (3)

+patologik jarayon har doim ham kasallikka olib kelmaydi

-kasallik bilan patologik jarayon tushunchalari bir ma'noni anglatadi

+bir patologik jarayon turli kasalliklar komponenti bo'lishi mumkin

-patologik reaktsiya albatta patologik jarayonga o'tadi

#Hujayrani erkin radikallardan ximoyalovchi moddalarni kursatib bering:(3)

-ikki valentli temir ionlari

+superoksiddismutaza

-sul`fataza

+peroksidazalar

-glyukuronidazalar

+vitamin A

#Aterosklerozda kuzatiladigan asoratlar: (3)

+aorta, shuningdek boshqa arteriyalar anevrizmasi

-yurak mitral klapani yetishmovchiligi

-obliterlovchi endarteriit

+bosh miya insul`ti

-venalar trombozi

+tromboemboliya

#Yallig'lanishda arterial giperemiyaga olib keladi: (3)

+Akson-refleks

+Gistamin

+Bradikinin

-Noradrenalin

-Vazokonstriktorlar aktivligining pasayishi

-Gialuronidaza aktivligining ortishi

#Ekssudatsiyaning rivojlanish mexanizmi asosida yotadi:(3)

+Kapillyar va venullar o'tkazuvchanligini ortishi

+Yallig'lanish o'chog'idagi tomirlarda gidrostatik bosimni ko'tarilishi

+Yallig'lanish o'chog'idagi to'qimalarda kolloid-osmotik bosimni ko'tarilishi

-Yallig'lanish o'chog'idagi tomirlardagi plazmani giperonkiyasi

-Tomirlar qarshiligining pasayishi

-Limfa xosil bo'lishini kuchayishi

#Ishemiyaning turlari: (3)

+Kompression

+Reflektor

+Obturatsion

-Postanemik

-Neyroparalitik

-Yallig'lanishdagi

#Patologik arterial giperemiyaga kiradi : (3)

+Postishemik

+Yallig'lanishdagi

+Neyroparalitik

-Ishchi


-Shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)

-Odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi

#Fiziologik arterial giperemiyaga kiradi: (3)

+Ishchi


+Shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)

+Odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi

-Postishemik

-Yallig'lanishdagi

-Neyroparalitik

#Rivojlanish mexanizmiga ko'ra arterial giperemiyaning quyidagi turlari farqlanadi: (3)

+Neyrotonik

+Neyroparalitik

+Mioparalitik

-Disgarmonal

-Ishchi

-Miotonik

#Mahalliy qon aylanishining buzilishiga kiradi: (3)

+Arterial giperemiya

+Benoz giperemiya

+Ishemiya

-Aorta koarktatsiyasi

-Qonning patologik depolanishi

-Gipertoniya kasalligi

#Endogen embol bo'lishi mumkin:(3)

+Parchalanayotgan o'sma hujayralari

+Naysimon suyaklar singandagi yog' tomchilari

+Uzilgan tromblar

-Yig'ilib qolgan parazitlar

-Havo pufakchalari

-Ichakda hosil bo'lgan gazlar

#T-limfotsitlar tizimi yetishmovchiligi quyidagilar asosida yotadi: (3)

+Kaposhi sarkomasi

+Di-Djordji sindromi

+VICH-infektsiya

-Bruton sidromi

-Shveytsar tipridagi agammaglobulinemiya

-Anafilaksiya

#Autoimmun kasalliklarga kiradi: (3)

+Tizimli qizil volchanka

+Revmatizm

+Ko'z soqqasining travmadan so'ng yallig'lanishi

-Bronxial astmaning atopik shakli

-Pollinozlar

-Zardob kasalligi

#Qaysi hujayra yoki to'qimalar tabiiy endogen autoantigenlar bo'lishi mumkin: (3)

+Ko'z gavhari

+Nerv hujayralari

+Cpermatozoidlar

-Suyak usti hujayralari

-Buyrak kasulasi hujayralari

-Jigar xujayralari

#Anafilaksiya uchui xarakterli (3)

+Patogenezida yetakchi rolni immunoglobulin YE o'ynaydi

+Reaktsiya allergen qayta tushganda 15-20 min.dan keyin ko'rina boshlaydi

+Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar va

leykotrienlar o'ynaydi

-Reaktsiya allergen qayta tushganda 24- 48 soatdan keyin ko'rinaboshlaydi

-Kasallik belgilarni rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

-Javobgar T-limfotsitlar

#Allergiyaning sekin turdagi o'ta sezuvchanligi xarakterlanadi: (3)

+Patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar yetakchi rol o'ynaydi

+6-8 soatdan keyin ko'rina boshlaydi, 24-48 soatdan keyin maksimal darajaga yetadi

+Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

-Reaktsiya 20-30 min. keyin ko'rina boshlaydi

-Kasallik belgilarining rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar

va leykotrienlar o'ynaydi

-Javobgar V-limfotsitlar

#Ul`trabinafsha nurlarning shikstlovchi mexanizmlari: (3)

+Fosfolipazalarning faollashuvi

+Yog'larning perekisli oksilanishining kuchayishi

+Hujayra genetik apparatining buzilishi

-Energodefitsit

-Ikkilamchi messendjerlarning gidrolizi

-Komplementning faollashuvi

#Shikastlangan DNK ni reparatsiya qiluvchi fermentlar: (3)

+Restriktaza

+DNK-polimeraza

+Ligaza


-Gistaminaza

-Gialuronidaza

-Kreatinfosfatkinaza

#Komensatsiyaning kardial omillariga kuyidagilarni kaysi biri kirmaydi? (3)

+Gipervolemiya

+Nafasning kuchayishi

+Kardioskleroz

-Yurak qiskarishlar sonining ortishi

-Yurak bo'shliqlarining tonogen kengayishi

-Miokard gipertrofiyasi

#Gipotireozga qaysi belgi xos emas? (3)

+Taxikardiya

+Terlash

+Giperglikemiya

-Asosiy modda almashinuvining pasayishi

-Giperxolesterinemiya

-Bradikardiya

#Qalqonsimon bezning gipogormonal holatiga xos emas: (3)

+Asosiy modda almashinuvinning ortishi

+Giperglikemiya

+Ozish

-Asosiy modda almashinuvinning pasayi¬shi-Gipoglikemiya

-Giperxolesterinemiya

#Nima tireotoksikoz (Bazedov ka¬salligi)ga xos emas: (3)

+Asosiy modda almashinuvining pasayishi

+Bradikardiya

+Semirish

-Giperglikemiya

-Glikoneogenezning kuchayishi

-Arterial gipertenziya

#Og'rik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi? (3)

+Siklik AMF

+Glyukoza

+Adrenalin

-Bradikin

-Gistamin

-Serotonin

#Qaysi boskichlar o'sma o'sishining patogeneziga xos boskichlari: (3)

+Promotsiya

+Progressiya

+Transformatsiya

-Transplantatsiya

-Ekspressiya

-Prodromal

#O'sma hujayralariga normal hujayralarning transformatsiyasini mexanizmi kanday? (3)

+Hujayralar yetilishini idora etuvchi genlar aktivligining o'zgarishi

+Mutatsion kantserogenez

+Epigenom kantserogenez

-Xromosomalarni redublikatsiya bo'lishi

-Xromosomalarni deletsiya bo'lishi

-Hujayralar mitotik aktivligini kuchayishi

#Qanday moddalar yog' almashinuvi buzilganda to'planadi ? (3)

+Beta-oksimoy kislota

+Atsetosirka kislota

+Atseton


-Pirouzum kislotalar, albumin

-Atseton,atsetosirka va fibrinogen

-Immunoglobulin

#Qaysi patogenetik omil gipoglikemik sindromning patogenetik mexanizmi ? (3)

+Asosan markaziy nerv sistemasi to'qimalarida uglevodlarning yetishmovchiligi

+Jigarda glikogenning yetishmovchiligi

+Buyrakda glyukozaning reabsorbtsiyasini buzilishiga va natijada poliuriyaning vujudga kelishi

-Gipotalamusning ventromedial yadrolarining qo'zg'alishi

-Makroerglarning ko'payishi

-Organizmda keton tanachalarning ortiqcha hosil bo'lishiga

#Moddalar almashinuvining buzilishi gipoteriozda qanday o'zgaradi ? (3)

+Asosiy almashinuvning pasayishi

+Ichakda glyukozaning so'rilishini kamayishi

+Oqsillar sintezining kamayishi

-To'qimalarning glyukozani o'zlashtirishining kuchayishi

-Mochevinani qonda ko'payishi

-Glikogenolizning kuchayishi

#Qon-tomir devori o'tkazuvchanligining ortib ketish mexanizmi qanday? (3)

+Qon-tomir kengayganda endoteliy tirqishning ortishida

+Endoteliy hujayralari shaklining o'zgarishi

+Mikrotomirlardan ekssudatsiya pinotsitoz

-Transudatsiya

-Qon-tomir devorini spazmi

-Adrenalin ta'sirida

#Quyidagilardan qaysilari yalliglanishning mediatorlari hisoblanadi? (3)

+Gistamin

+Serotonin

+Bradikinin

-Atsetil xolin

-Angiotenzin

-Renin

#Qaysi mahalliy fizik o'zgarishlar yallig'lanishning o'tkir bosqichiga xarakterlidir? (3)+Haroratning ko'tarilishi

+Giperonkiya

+Giperosmiya

-Haroratning pasayishi

-Gipoioniya

-Ishemiya

#Quyida keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyarlar o'tkazuvchanligini orttiradi ? (3)

+Gistamin

+Kallidin

+Bradikinin

-Kal`tsiy tuzlari

-Noradrenalin

-Insulin

#Quyidagilarning qaysi birida gipersalivatsiya kuzatiladi: (3)

+Stomatitda

+Tish charxlanganda

+Gingivitda

-Otitda


-Isitmada

-Gepatitda

#Hujayradan "hosil bo'luvchi" yallig'lanishning mediatorlari: (3)

+Gistamin

+Geparin

+Prostaglandinlar

-Xageman faktori

-Kallidin

-Bradikinin

#Qaysi omillar yallig'lanishning patogene¬tik asosi hisoblnadi: (3)

+Ekssudatsiya

+Proliferatsiya

+Al`teratsiya

-Qizarish va haroratning ko'tarilishi

-Og'riq, qizarish, bo'rtish

-Shishlar

#Qaysi omillar yallig'lanishning ekzogen sabablariga kiradi: (3)

+Zamburug'lar, gijjalar

+Mexanik faktor

+Ionlovchi nurlanish

-Modda almashuvi buzilishining mahsulot¬lari

-Nobud bo'lgan to'qimalar mahsulotlari

-Antigen antitana kompleksi

#Qaysi omillar yallig'lanishni endogen sabablari? (3)

+Siydik kislotaning tuzlari

+Modda almashivuning buzilishini mahsulot¬lari

+Nekrozga uchragan to'qimalar mahsulotlari

-Mexanik faktor

-Mikroblar

-Parazitlar

#Nima yallig'lanish uchun xos? (3)

+Shikastlanish

+Himoya- moslanish jarayon

+Tipik patologik jarayon

-Hujayraning transformatsiyasi

-Gipoglikemiya

-Na+ ni hujayrada kamayishi

#Qaysilari allergiya reaktsiyalari patogenezining davrlari hisoblanadi: (3)

+Immunologik

+Patofiziologik

+Patoximik

-Prodromal

-Yopishish

-Latent


#Qaysi omillar immunitetning gumoral omillari: (3)

+Komplement,lizotsim

+Atsetilxolin

+Immunoglobulinlar

-Glyukokortikoidlar

-SAMF,SGMF

-Adrenolin

#Qaysilari mononuklear fagotsitar sistemasining hujayralari: (3)

+Monotsitlar

+Makrofaglar

+Kupfer hujayralari

-Neytrofillar

-Gepatotsitlar

-Mikrofaglar

#Qaysi ko'rinishlar allergiyaning tezkor turini patofiziologik boskichi hisoblanadi? (3)

+Umumiy qon aylanishi buzilishi

+Qon ivishini buzilishi

+Bronxlarni spazmi

-Yallig'lanish rivojlanishi

-Transplantantni ko'chib ketishi

-Bronxlarning kengayishi

#Qanday o'zgarishlar allergiyaning immunologik bosqichida bo'ladi ? (3)

+Hamma sinfga oid antitanalar ishlab chiqarish kuchayadi

+T-limfotsitlarni yangi spetsifik subpopulyatsiyalari shakllanadi va ko'payadi

+Makrofaglar antigenni qamrab olib T- va V-limfotsitlarga tanishtiradi

-Antigen antitelalar bilan bog'lanadi

-Bazofil va boshqa hujayralarni degranulyatsiyasi kuzatiladi

-Yallig'lanish

#Qanday kasallik va patologik jarayonlar allergiyaning tezkor turiga kiradi ? (3)

+Anafilaksiya.

+Pollinozlar

+Bronxial astma

-Bronxoektaziya

-Transplantatning ko'chishi

-Kontakt dermatit

#Qanday mahalliy o'zgarishlar allergiyaning tezkor turiga ga xos? (3)

+Terining bo'rtishi

+Arterial giperemiya

+Neytrofil va eozinofillar bilan infil`tratsiyasi

-Mayda toshmalar, eritema va limfotsitlarga boy zich infil`trat

-Immunoglobulinlarni kamayishi

-Venoz giperemiya

#Qaysi hujayralar immun javobning birlashmasini ta'minlaydi ? (3)

+V-,limfotsitlar

+Makrofaglar

+T-xelperlar

-Eozinofillar

-Mikrofagal hujayralar

-Bazofillar

#Qaysilari immun sistemaning periferik qismlariga kiradi ? (3)

+Taloqdagi limfoid hosilalar

+Bodomsimon bez

+Peyer tugunchalari

-Qizil suyak kumigi

-Timus

-Gipofiz


#Qanday omillar reaktivlikning gumoral omillari hisoblanadi? (3)

+Lizotsim

+Interferon

+Immunoglobulinlar

-Serotonin

-Neytrofillar

-Mononuklear fagotsitlar sistemasining hujayralari

#Venoz giperemiyasi belgilari: (3)

+Sianoz

+Haroratning pasayishi

+Shish

-Qizarish-Qon tez oqishi

-Gipotermiya

#Qaysi omilning me'yordan ortishi tromboz rivojlanishiga sabab bo'ladi? (3)

+Ca2+


+Protrombin

+Qonning quyuqlanishi

-Na+

-Mg2+


-K+

#Immunodefitsitlar asosida quyidagi omillar yoki jarayonlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin: (4)

+antitelo hosil bo'lishi

+mononuklear fagotsitlar ishtirokidagi fagotsitoz

-granulotsitlar (eozino-, neytro-, bazofil) ishtirokidagi fagotsitoz

+T-limfotsitlar

+komplement sistemasi

-interleykinlar

-lizotsim

-transferrin

#Quyida keltirilganlarning qaysilari kasallik asoratlariga mansub? (4)

+chap qorincha yetishmasligida yuzaga keluvchi o'pka shishi

+yumshoq to'qimalar jaroxatlanishidagi DVS sindromi

-gripp o'tkazgadan keyin rivojlanuvchi otit

-alkogolizmda jigar sirrozi

+anginadan keyin rivojlanuvchi surunkali glomerulonefrit

-revmatoid artritda bo'g'inlar deformatsiyasi

+aterosklerozda insul`t yuzaga kelishi

#Birlamchi immunodefitsitlarni ko'rsating: (5)

+«yalqov» leykotsitlar va monotsitopeniyalar sindromi (Chediaka-Xigasi sindromi)

+qon yaratuvchi o'zak hujayralarning bo'lmasligi

+timus gipoplaziyasi (Di-Djordji sindromi)

+agammaglobulinemiya (Bruton sindromi)

+V-limfotsitlarning plazmatik hujayralarga transformatsiyalanishi bloklanishi natijasidagi

gipogammaglobulinemiya

-Fankoni sindromi

-nasliy mikrosferotsitoz

-talassemiya

-tizimli sklerodermiya

-bolalik chog'ida orttirilgan immuntaqchillik

#Qaysi belgilar organizmda yallig'lanish rivojlanayotgani xaqida dalolat beradi? (5)

+leykotsitoz

+isitma

+ECHT tezlashishi

+gamma-globulinlarni qon zardobida ko'payishi

+qonda S-reaktiv oqsil ko'payishi

-tromboz

-eritrotsitoz

-eritropeniya

-disproteinemiya

-giperglikemiya

#Qaysi patologik xolatlar sladj rivojlanishi bilan kechadi? (5)

+kuyish shoki

+organizmning umumiy degidratatsiyasi

+plazmani ko'p miqdorda venaga yuborish

+biologik jixatdan nomutanosib bo'lgan qon quyish

+ekzogen gipertermiya

-arterial giperemiya

-gemodelyutsiya

-qonda endoteliin miqdori ortishi

-alkoloz

-qonda NO2 miqdori ortishi

#Mikrotsirkulyatsiya buzilishlarining tomir ichi turlarini toping? (5)

+kapilyarlarda qon oqimi sekinlashishi

+limfatik kapilyarlarda oqim sekinlashishi

+eritrotsitlar aggregatsiyasi

+trombotsitlar adsheziyasi

+kapilyarlarda qon va/yoki limfa stazi

-arteriyalarda qon oqimining tezlashishi

-yukstakapillyar qon oqimining o'ta faollashuvi

-tomirlarga kompression omillar ta'siri

-gemoxromatoz

-transferrin ko'payishi

#Ishemiya zonasida qanday o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin? (5)

+nekroz

+atsidoz


+funktsiyaning susayishi

+xujayra gialoplazmasida Sa++to'planishi

+xujayrada Na+ko'payishi

-funktsiyaning kuchayishi

-xujayrada K+ko'payishi

-alkaloz


-modda almashinuvining tezlashishi

-venalarda qon oqimining tezlashishi

#Xujayraga shikastlovchi omil ta'sir etganda adaptiv jarayonlarni toping: (5)

+moddalarni mikrosomal oksidlanishini aktivlashishi

+lizosomal fermentlarning me'yorida aktivlashishi

+bufer tizimlar aktivlashishi

+antioksidant omillarning aktivlashishi

+glikoliz al`ternativ yo'llarining aktivlashishi

-prooksidant omillar aktivlashishi

-kaltsiy ionlarining xujayra va mitoxondriyaga transporti aktivlashishi

-membrana lipidlari peroksidlanishi kuchayishi

-karioreksis

-mikrosomal gemoproteidlar faolligining pasayishi

#Erkin radikalli va peroksidlanish jarayonlarining o'ta faollashuvi qanday o'zgarishlarga sabab

bo'ladi? (5)

+xujayra membranasi lipoproteid komplekslari konformatsion o'zgarishlarini

+oqsillar sulfgidril guruxlarining inaktivatsiyasini

+fosfolipazalarni aktivlashishini

+oksidlanish-fosforlanish jarayonlari o'rtasidagi mutanosiblik buzilishini

+tiklangan glutation kontsentratsiyasini pasayishini

-membranalar retseptorlari funktsiyasi kuchayishini

-xujayrada kaspazalar faolligining ortishini

-xujayrada Na+ kamayishini

-xujayrada K+ko'payishini

-tiklangan glutation kontsentratsiyasini ortishini

#Xujayra membranalari shikastlanishi mexanizimlarini toping: (5)

+erkin radikalli va lipoperoksidlanish jarayonlarining keskin faollashuvi

+lizosomal gidrolazalarning gialoplazmaga chiqishi

+menbrana va xujayra ichi fosfolipazalari aktivlashishi

+yuqori yog' kislotalari va gidroperoksidlarning detergen ta'siri

+xujayra osmotik gipergidratatsiyasi

-glyukozaning xujayra ichidagi transporti aktivlashishi

-oksillarning sitolemmada adsorbtsiyalanishi

-xujayradan Na+ chiqishini kuchayishi

-xujayrada antioksidant tizimi fermentlari faolligi ortishi

-xujayrada mikrosomal gemoproteidlar faolligining ortishi

#Trombotsitlarning adgeziya va agregatsiyasiga olib keluvchi omillarni ko'rsating: (5)

+endoteliyning shikastlanishi

+to'qima tromboplastini ortiqcha ajralishi

+qonda ADF kontsetratsiyasi ortishi

+trombotsitlarning degranulyatsiyasi

+subendotelial kollagen qavatining ochilib qolishi

-qondagi sAMF miqdori ortishi

-gipoproteinemiya

-qonda entoteliin miqdori ortishi

-gipoglobulinemiya

-qonda prostatsiklin miqdori ortishi

#Respirator atsidozni kompensatsiyalashda axamiyatga ega omillarni toping: (5)

+kationlarni oqsil buferi bilan bog'lanib, N+ionlarining ajralishi

+qonga xujayralardan K+ionlari o'rniga N+ionlarining chiqishi

+siydik tarkibida bikarbonatlar ajralishining ortishi

+suyak to'qimasidan Na+va Ca++kationlari o'rniga N+chiqishi

+buyrakda bikarbonatlar reabsorbtsiyasining pasayishi

-o'pka giperventilyatsiyasi

-buyrakda bikarbonatlar reabsorbtsiyasining ortishi

-siydik tarkibida bikarbonatlar ajralishining kamayishi

-diurez ortishi

-diurez kamayishi

#Isitmada xarorat chizig'i egriligi ko'p jixatdan quyidagilarga bog'liq: (5)

+etiologik omilga xususiyatiga

+asosiy kasallik patogenezi xususiyatiga

+endokrin sistema funktsional holatiga

+endogen pirogenlar sintezlanish darajasi va tezligiga

+immun tizim funktsional holatiga

-atrof muxit xaroratiga

-ovqatlanish xususiyatlariga

-etiologik omil mavjudligiga

-organizm konstitutsiyasiga

-ortiqcha vaznga

#Immunoglobulin YE sinfi xususiyatlarini ko'rsating: (5)

+qon plazmasida past kontsentratsiyada bo'ladi (0,0003mg/ml)

+semiz hujayralar sirtiga fiksatsiyalanish xususiyatga ega

+yo'ldosh to'sig'i orqali o'tmaydi

+parazitar hujayralarni bartaraf etishda va inaktivatsiyalashda ishtirok etadi

+allergik reaktsiyalarning Gell va Coombs bo'yicha reaginli tipida ishtirok etadi

-qon plazmasida yuqori kontsentratsiyada bo'ladi (10mg/ml)

-teri hujayralari gialoplazmasiga o'tib sensibillash xususiyatiga ega

-yo'ldosh to'sig'i orqali o'tadi

-shilliq qavat va terini yuzasiga o'tish xususiyatga ega

-gaptenlar bilan birikib, sirkulyatsiyalanuvchi immun komplekslar xosil qiladi

#Glyukokortikoidlarning allergiyaga qarshi samarasi negizida yotadi: (5)

+limfoid to'qima gipotrofiyasi va funktsiyasi cheklanishi

+fagotsitoz susayishi

+gistaminaza faollashuvi

+antitelolar sintezining ingibirlanishi

+semiz hujayralardan gistamin ajralishining susayishi

-lizosomal membranalar labillashuvi

-arterial bosim stabillashuvi

-fagotsitoz faollashuvi

-antitelolar sintezi faollashuvi

-gialuronidaza fermanti faolligining cheklanishi

#Di-Djordji sindromi uchun quyidagi belgilar xarakterli: (5)

+nasliy patologiyaligi

+timus gipoplaziyasi

+qalqonsimonoldi bezning strukturaviy va funktsional nuqsonlari

+o'tasezuvchanlik reaktsiyasining kechiktirilgan turi bo'lmasligi yoki juda xam past bo'lishi

+yurak-qon tomirlari tizimi anomaliyalari

-orttirilgan patologiyaligi

-gumoral antitelolarning bo'lmasligi

-giperkal`tsiyemiya

-timus gipertrofiyasi

-gammaglobulinlar bo'lmasligi

#Quyida keltirilgan qaysi moddalar yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi: (5)

+kininlar

+prostaglandinlar

+biogen aminlar

+limfokinlar

+lizosomal fermentlar

-adenozin

-lipoksin

-poliaminlar

-enkefalinlar

-xondriotin-sul`fat

#Qon tomirlarni kengaytiruvchi ta'sirga ega bo'lgan moddalarni ko'rsating: (5)

+atsetilxolin

+prostaglandin YER2

+kininlar

+prostatsiklin

+adenozin

-glyukokortikoidlar

-oksitotsin

-prostaglandin F2

-al`desteron

-STG


Yakuniy test uzb v-semestr

1 JAVOBLI TESTLAR

1.Odatda kandli diabetda siydik¬ning solishtirma og'irligi qanday bo'ladi

A. yuqori*

B.normal

C.past


D.juda past

E.to'g'ri javob yo'q.

2.Quyida keltirilgan karbon¬suvlar almashunivi buzilishining qaysi¬lari jigarning og'ir

yetishmovchiligi uchun xosdir:

A. glikogenni sintezi va depolanishini kamayishi*

B.giperglikemiya

C.glikoliz va gliqon yeogenezni syokinla¬shuvi

D.yuqorida sanab o'tilgan o'zgarishlarni hammasi bo'lishi

E.mos javob yo'q

3.Jigar patologiyasiga qaysi o'zgarishlar xos:

A. qonda karbamid (mochevina)ning kamayi¬shi*

B.qonda ammiakning kamayishi

C.qonda karbamid (mochevina)ning ko'payi¬shi

D.qonda sut kislotasining kamayishi

E.giperglikemiya

4.Kuydagi eozinofiliya bilan kecha¬digan kasalliklarni mos kombinatsiyasini tanlang:

A. bronxial astma, exinokokkoe, pichan istimasi*

B.Bezgak, sil, askaridoz

C.bronxial astma, pnevmoniya, peritonit

D.askaridoz, zaxm, chechak

E.chechak, infektsion mononukleoz, kizamik

5. Qaysilar to'liq kantserogenlar:

A. Transformatsiya, promotsiya va progressiya chakiruvchi kantserogenlar*

B.initsiatsiya va progressiya chaqiradigan kantserogenlar

C.promotsiya va transformatsiya chakiruvchi kantserogenlar

D.eksplantatsiya va transplantatsiya chaki¬ruvchi kantserogenlar

E.initsiatsiya va promotsiya chakiruvchi kan-serogenlar

6. Usma o'sishini bosqichlari:

A. transformatsiya, promotsiya,progressiya*

B.transformatsiya, promotsiya,eksplantatsiya

C.transformatsiya, progressiya,transplanta¬siya

D.transformatsiya, progressiya,ekspressiya

E.transformatsiya, mutatsiya,induktsiya

7.Xujayrada yetilmagan element¬larining tuxtovsiz ko'payishi bilan xarakterlanadigan jarayon:

A. neoplaziya*

B.ryog'eneratsiya

C.gipertrofiya

D.giperplaziya

E.atrofiya

8. Kuyda o'smalarning infil`trativ o'sishining asosiy mexanizmlarini ko'rsating:

A. qon takt tormozlanish faolligining ka-mayishi*

B.o'sma xujayralarining amyobasimon xara¬katlari

C.o'sma xujayralari adgezivligining ka¬mayishi

D.qon takt tormozlanish faolligining oshi¬shi

E.meyozda bo'ladi

9. Xavli usmalarining xavfsizidan farqlari:

A. nisbiy avtonomlik*

B.o'sishni chegaraliligi

C.o'sishni idora etila olishligi

D.ximiyaviy terapiya yordamida orkaga kay¬tishi

E.hamma javoblar to'g'ri

10. Nima kokantserogenlikdir:

A. bir kontserogen ta'sirini kontserogen bo'lmagan omil kuchaytirishi*

B.bir kontserogen omil ta'sirini boshka kontserogen kuchaytirishi

C.kontserogen ta'sirini tormozlanishi

D.bir kontserogenni nisbatan kuchli ta'¬siri

E.birnecha qontserogenlarni bir vaqtda birgalikda ta'siri

11. Qaysi omil biologik qon serogen omili:

A. ortikcha miqdordagi ayrim steroid gor¬monlar*

B.politsiklik aromatik uglevodlar

C.bakteriyalar

D.enteroviruslar

E.2,4-benzpiren

12. Qachon xujayra bo'linishini idora etilishini gen mexanizmi buziladi:

A. neoplazmada*

B.reparativ ryog'eneratsiyada

C.ryog'eneratsiyada

D.atrofiyada

E.gipertrofiyada

13. Qaysi patogenetik omil gipo¬glikemik komaning asosi:

A. bosh miya neyronlarida karbonsuv va energiya "ochligi"*

B.miokardda karbonsuv tanqisligi

C.qonda gipoosmiya

D.kompensatsiya qilinmagan ketoatsidoz

E.alkaloz

14. Qaysilari degidratatsiyaning turlari:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.izoosmolyar

C.giperosmolyar

D.gipoosmolyar

E.to'g'ri javob yuk

15. Qaysi gormonlar suv-elektro¬litlar almashinuvining boshqarishda qatnashadilar:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.to'g'ri javob yo'q

C.vazopressin

D.natriyuretik gormon

E.insulin, tiroksin

16. Gidrostatik va onkotik bosimlar¬ning munosabati venalarda qanday:

A. onkotik bosim yuqoriroq*

B.ikkala bosim bir xil

C.gidrostatik bosim yuqorirok

D.onkotik bosim gidrostatikdan past

E.to'g'ri javob yo'q

17. Qaysi a`zo suv-elektrolitlar almashinuvida asosiy ijro etuvchi xisoblanadi:

A. buyrak*

B.jigar


C.ichak

D.o'pka


E.yurak

18. Shishlarning patogenetik omiliga quydagilarning qaysi biri kiradi:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.gidrodinamik

C.onkotik

D.kolloid-osmotik

E.qontomir

19. Degidratatsiyaning qay turi elektrolitlarga nisbotan ko'p suv yo'qatganda kuzatiladi:

A. gipersmolyar*

B.gipoosmolyar

C.izosmolyar

D.hamma javoblar to'g'ri

E.to'g'ri javob yo'q

20. Qaysilari lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiruvchi birik¬malardir:

A. prooksidantlar*

B.antioksidantlar

C.juft qon `yugantlar

D.sinergistlar

E.pirogenlar

21. Qaysi birikmalar lipidlarning peroksid oksidlanishini kuchaytiradi:

A. kislorodning yuqori qon sentratsiyasi*

B.kislorod odatdagi kotsentratsiyada

C.glutationperoksidaza

D.vitamin YE

E.birgalikda hammasida

22. Keltirilgan gipoglikemiyaning turlarini mos kombinatsiyasini tanlang:

A. giperinsulinizm, jigarni olib tashlash*

B.insulinni ortikcha yuborish, adrenalin yuborish, tireotoksikoz

C.qon trinsulyar gormonlarni kamayishi, ovqatni keragidan ko'p iste'mol qilish va semirish,

buyrak diabeti, marafon chopish (ogir jismoniy zo'riqish)

D.jigarni olib tashlash,adrenalin yubo-rish,insulinni ortikcha yuborish

E.karbonsuvlarni ovqatda kamligi (och-lik),pankreatitlar,miksedema

23. Qonda kandning miqdori kanchagacha ko'payganda giperglikemiyaga bog'liq bo'l¬gan glyukozuriya

kuzatiladi:

A. 8,5-9,0 mmol`/l dan yukori*

B.5,5 mmol`/l dan yukori

C.16,0 mmol`/l

D.7 mmol`/l

E.4 mmol`/l

24. Qachon ichak devorlarida va buyrak kanalchalarida fosforlanish va defosforlanish

protsesslarining buzilishi kuzatiladi:

A. floridzin va monoyodatsetatdan zaxar¬lanishda*

B.amilolitik fermentlar yetishmovchiligida

C.ichakda o't yetishmovchiligida

D.giperventilyatsiyada

E.insulin yetishmovchiligida

25. Gormonlarning qaysi biri oqsil sintezini kuchaytiradi:

A. STG, insulin*

B.tiroksin

C.glyukokortikoid gormonlari

D.vazopressin

E.adrenalin

26. Omillarning qaysi biri jigarni yog' bosishiga sabab bo'ladi :

A. V-lipoproteid va fosfolipid kam xosil bo'lishi*

B.yog sarfining kuchayishi

C.yoglar metobalizmi oshishi

D.atseton tanachalari sarfining buzilishi

E.xolesterin ko'p xosil bo'lishi

27. Quydagi sabablarning qaysi biri transport giperlipemiyasini keltirib chiqaradi:

A. ochlik*

B.jigar patologiyasi

C.gipoal`buminemiya

D.yoglar parchalanishining buzilishi

E.yoglar surilishining buzilishi

28. Sabablarning qaysi biri atsidoz¬ga olib keladi:

A. modda almashinivining buzilishi ,orga¬nizmdan nordon metobalitlar chiqarili¬shining

buzilishi*

B.oranizmga ko'p miqdorda ishkorliy max¬sulotlar kiritilishi

C.kayt qilish

D.glikoproteilar ko'payishi

E.giperventilyatsiya

29. Qaysi mexanizim nefrotik shishda rol` o'ynaydi :

A. al`buminuriya (proteinuriya)*

B.giperproteinemiya

C.venalarda gidrodinamik bosimning oshi¬shi

D.al`dosteron sekretsiyasining oshishi

E.ADG ishlab chiqarilishining kamayishi

30. Keltirilgan sabablarning qaysi biri musbat suv balansiga olib keladi:

A. yurak ishi yetishmovchiligi

B.kand diabeti

C.kolit

D.tireotoksikoz

E.gastritlar

31. Gipoglikemiyani quyida keltiril¬gan gormonlarning qaysi biri keltirib chikaradi:

A. insulin*

B.vazopressin

C.glyukogon

D.tiroksin

E.adrenalin

32. Qonda qaysi lipidlarni ko'p¬ayishi aterosklerozga xos :

A. betta – lipoproteidlar*

B.fosfolipidlarni

C.al`fa - lipoproteidlar

D.tuyinmagan yog' kislotalari

E.to'yingan yog' kislotalarni

33. Polidipsiya qandli diabetda ni¬maga bog'liq:

A. qonni osmotik bosimini ortishidan*

B.qonni onkotik bosimini ortishidan

C.qonni osmotik bosimini pasayishidan

D.gidrostatik bosimini oshishidan

E.qon bosimning yuqori bo'lishiga

34. Poliuriya kandli diabetda nima¬ga bog'liq:

A. siydikni osmotik bosimini oshishidan*

B.siydikni osmotik bosimini pasayishi¬dan

C.gidrostatik bosimni oshishidan

D.qonni osmotik bosimini oshishidan

E.tomirlar devorini o'tkazuvchanligi oshishidan

35. Giperglikemiyasiz glyukozuriyani qaysi xollarda kuzatish mumkin :

A. buyrak diabetida*

B.kandli diabetda

C.adrenalinni ko'p miqdorda xosil bo'lishida

D.kandni ko'p istemol qilganda

E.stressda

36. Siydik bilan oqsillarni chiqishi shishni qaysi turida nisbatdan ko'prok :

A. nefrotik*

B.yurak


C.nefritik

D.jigar


E.allergik

37. Qaysi patogenetik omil yurak shishida yetakchilik qiladi :

A. gidrostatik*

B.onkotik

C.osmotik

D.qon tomir

E.to'qima

38. Qaysi jarayonlar glyukokortikoid gormonlar ta'siriga xos.

A. gliqoneogenezning stimullanishi *

B.glyukoneogenezning tormozlanishi

C.gipoglikemiya

D.gipokaliemiya

E.giperlipemiya

39. Qaysi biri qoldiq azotga oid emas :

A. keton tanachalari*

B.mochevina

C.ammiak

D.aminokislotalar

E.siydik kislotasi

40. Qaysi a'zo patologiyasida qonda ammiakni ko'payishi bilan bir vaqtda mochevinaning

kamayishi dalolat beradi :

A. jigar*

B.buyrak

C.talok


D.oshqozon osti bezi

E.oshqozon

41. Qaysi kasallik qonda mochevina bilan ammiakni ko'payishi balan kuzati¬ladigan kasallik:

A. buyrak kasalligi*

B.jigar kasalligi

C.podagra

D.ichak kasalligi

E.bo'g'inlar kasalligi

42. Qanday azot qondagi qoldiq azot:

A. qondagi oqsillarni cho'ktirib olib tash-langandan so'ng qonning fil`ridan qolgan azot (azot

tutuvchi moddalar)*

B.qonni kuydirgandan so'ng unda qolgan azot tutuvchi moddalar

C.qondagi lipidlar va karbonsuvlarni olib tashlangandan so'ng, unda qolgan azot tutuvchi

moddalar


D.kesonn kasalligida qonda xosil bo'ladigan gaz xolatdagi azot

E.glikoproteiddagi azot

43. Qachon asosiy modda almashinuvi pasayadi:

A. miksedemada*

B.isitma xolatida

C.tireotoksikozda

D.yurak yetishmovchiligida

E.pnevmoniya (zotiljam)da

44. Qanday holda organizmda issiqlik xosil qilinishi ko'payadi:

A. simpatik nerv sistemasi qo'zg'alganda *

B.parasimpatik nerv sistemasi qo'zg'al¬ganda

C.simpatik nerv sistemasi tormozlanganda

D.qolqonsimon bez gormonlari kam ajral¬ganda

E.to'g'ri javob yo'q

45. Pirogenlar qaysi xujayrolarda ishlanmaydi

A. limfotsitlarda*

B.neytrofillarda

C.monotsitlarda

D.bazofillarda

E.hamma javoblar to'g'ri

46. Moddalardan qaysi biri kuchli pirogen:

A. lipopolisaxaridlar*

B.fosfolipidlar

C.pirouzum kislotasi

D.mukopolisaxaridlar

E.kuklein kislotalar

47. Xolatlarning qaysi biri gipo¬termiyaga olib keladi:

A. issiqlik chiqarilishining kuchayishi va xosil bo'lishining kamayishi*

B.issiqlik chiqarilishining kamayib keti¬shi

C.issiqlik chiqarilishining qiyinlashuvi

D.issiqlik xosil bo'lishining o'zgarmasligi

E.issiqlik xosil bo'lishining ko'payishi

48. Qaysilari isitmaning uchinchi davri uchun xarakterli:

A. leykotsitar pirogenlarni kamayishi*

B.issiqlikning ajratishning pasayishi

C.periferik tomirlarni torayishi

D.bradikardiya

E.gipertenziya

49. Endogen (ikqilamchi) pirogen moddalarni qaysi xujayralar ishlab chiqaradi :

A. neytrofillar*

B.retikulotsitlar

C.labrotsitlar

D.limfotsitlar

E.plazmatik xujayralar

50. Qaysilari issiqlik xosil qilish¬ning sabablari

A. lipopolisaxaridlarning xosil bo'lishi*

B.limfotsitlarning ko'payishi

C.fosfolipidlarning ko'plab xosil bo'lishi

D.piruvat

E.nuklein kislotalar

51. Isitmaning gipertermiyadan farqi:

A. tashki muhit xaroratiga aloqasi yo'qli¬gidan*

B.stress vaqtida rivojlanadi

C.tipik patologik protsessligi bilan

D.gipertireozda paydo bo'ladi

E.to'g'ri javob yo'q

52. Qaysinisi yallig'lanishdagi prolife-ratsiyada fibroblastlarni o'stiruvchi omil¬ning asosiy

manbaidir:

A. makrofaglar*

B.mikrofaglar

C.neytrofillar

D.T-limfotsitlar

E.V-limfotsitlar

53. Ekssudat tarkibada qaysi hujayralarning ko'p bo'lishi allergik yallig'lanishga xos:

A. eozinofillarning*

B.neytrofillarning

C.limfotsitlarning

D.monotsitlarning

E.bazofillarning

55. Surunkali yallig'lashdagi ekssudat tarkibida xujayralarning ko'pchiligini qaysilari tashqil

qiladi:

A. monotsitlar, limfotsitlar*

B.neytrofillar

C.eozinofillar

D.bazofillar

E.hamma javoblar to'g'ri

56. Yallig'lanishdagi leykotsit¬lar emigratsiyasini tajribada kim modellashtirgan:

A. Danilevskiy*

B.Qon geym

C.Rival`t

D.Mak-Klyur-Oldrich

E.Galli-Maynini

57. Qachon seroz zardobli ekssudat xosil bo'ladi:

A. kuyishda*

B.difteriyada

C.dizenteriyada

D.sil kasalligida

E.sepsisda

58. Nimalar yallig'lanish o'chog'ida lizo¬somol fermentlar manbai:

A. mikro-, makrofaglar*

B.limfotsitlar

C.komplement sistemasi

D.bradikinin

E.hamma javoblar to'g'ri

59. Qaysilari yallig'lanish o'chog'idagi fizik-kimeviy o'zgarishlar:

A. giperioniya, giperosmiya, giperonkiya*

B.gipoioniya, gipoosmiya, giperonkiya

C.giperonkiya, giperosmiya, gipoioniya

D.gipoosmiya, giperonkiya, giperioniya

E.to'g'ri javob yo'q

60. Eksprimentda Qongeym tajribasini mazmuni nimada:

A. yallig'lanish uchog'ida qon tomirlar reak¬siyasini kuzatish*

B.yallig'lanish uchog'ida fagotsitozni kuzatish

C.al`teratsiya va proliferatsiya jarayonla¬rini kuzatish

D.qon tomirlari orqali leykotsitlar em-migratsiyasini kuzatish

E.yallig'lanish uchog'ida "sladj" rivojlani¬shini kuzatish

61. Keltirilgan maxalliy fizik va kimyoviy o'zgarishlarning qaysi biri yallig'lanishning o'tkir

davriga xos:

A. atsidoz*

B.xaroratning pasayishishi

C.alkaloz

D.gipogidrotatsiya

E.gipoioniya

62. Yallig'lanishda leykotsitlarning emigratsiyasi qaysi tartibda ketadi:

A. neytrofil granulotsitlar,keyin monotsitlar va nixoyat limfotsitlar*

B.limfotsitlar, keyin neytrofil granulo¬sitlar va nixoyat monotsitlar

C.monotsitlar, keyin limfotsitlar va ni¬xoyat neytrofillar

D.A va B javoblar to'g'ri

E.V va G javoblar to'g'ri

63. Keltirilgan moddalardan qaysi biri kapillyar qon tomirlar o'tkazuvchanligini orttiradi:

A. gistamin*

B.kal`tsiy tuzlari

C.gialuron kislotasi

D.noradrenalin

E.askorbin kislotasi

64. Qaysi shaklli elementlarni qon tomiridan chiqishi o'tkir yallig'lanishga xarakterlidir :

A. neytrofillar*

B.bazofillar

C.ozinofillar

D.monotsitlar

E.limfotsitlar

65. Qachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi:

A. isitmada*

B.stomatitda

C.tishni preparovka qilganda (tish charx¬langanda)

D.gingivitda

E.kariesda

66. Yallig'lanish jarayoniga glyukokortikoidlarning karshi ta'sirini mexanizmi:

A. membranalar stabilligini oshirishi (turgunligi)*

B.gistamin xosil bo'lishini ko'paytirishi

C.serotin xosil bo'lishini kuchaytirishi

D.prostaglandinlarni xosil bo'lishini ka-maytirishi

E.qonning oqish tezligini kuchaytirish

67. Kininlarni yallig'lanish uchog'ida ta'siri:

A. ogriq va teri kichishini chaqirish*

B.qon tomir devorini o'tkazuvchanligini kamaytirish

C.tomirlarda spazm chaqirish

D.ogriqni kamaytirish

E.xageman faktorini aktivlash

68. Nimalar gemorragik ekssudatning asosiy tarkibiy kismi:

A. eritrotsitlar hamda parchalangan trom-botsitlarni maxsulotlari *

B.yiring


C.leykotsitlarning to'planishi

D.xujayra parchalanishining maxsulotlari

E.seroz suyuqliq

69. Qaysilari ekssudatsiyaning birlamchi va yetakchi faktori:

A. qon tomir devorining o'tkazuvchanligi ortishi*

B.qonni gidrostatik bosimini pasayishi

C.plazmada giperonkiya

D.plazmada giperosmiya

E.gipoproteinemiya (gipola`buminemiya bi¬lan)

70. Nima ekssudat deb ataladi :

A. tomirdan atrofga o'z tarkibidagi ele¬mentlari bilan chikkan qon ni suyuk kismi*

B.xujayralar oro bo'shliqda suyukliqni to'planishi

C.shish suyuqligi

D.xujayraning gipergidratatsiyasi

E.qon tomirdan tashqarida sodir bo'lgan gemolizdan xosil bo'lgan suyuqlangan maxsulotlar

71. Qaysi o'zgarishlar yallig'lanishda mikrotsirkulyatsiya buzilishining bosh¬lanish davriga xos:

A. tomirlarni reflektor spazmi*

B.aktiv arterial giperemiya

C.venoz giperemiya

D.qon -tomir devorining o'tkazuvchanligini ortishi

E.staz

72. "Xujayradan" kelib chiquvchi yallig'lanish mediatori:A. gistamin*

B.Xageman faktori (omili)

C.kallidin

D.bradikinin

E.komplement sistemasi

73. Al`teratsiya (ifodasi) nimani bildiradi:

A. xujayraning va to'qimalarni shikastla¬nishi*

B.xujayraning gipertrofiyasi

C.xujayraning gipotrofiyasi

D.xujayraning ryog'eneratsiyasi

E.proliferatsiya

74. Qaysi biri yallig'lanishni patoge¬netik asosi:

A. ekssudatsiya*

B.gipertrofiya

C.transsudatsiya

D.qizarish va xaroratni ko'tarilishi

E.og'rik, qizarish, bo'rtish (shish)

75. Qaysilari yallig'lanishni endogen sabab omillari:

A. modda almashinuvi buzilishining maxsulot-lari*

B.zamburuglar, gijjalar

C.mexanik faktor

D.ionlovchi nurlanish

E.kimieviy moddalar

76. Qaysi biri yallig'lanishni ko'prok ifodasi :

A. shikastlanish bilan adaptatsiya - kompen¬sator reaktsiyalarni birdaligi*

B.himoya - moslanish reaktsiyasi

C.tipik patologik jarayon

D.xujayrani transformatsiyasi (o'zgarishi)

E.organizmni shikastlovchi omillar ta'si¬riga berilgan javob reaktsiyasi

77. Mediatorlar allergiyaning qaysi davrida xosil bo'ladi:

A. patoximik davrida*

B.immunologik

C.patofiziologik

D.hamma javoblar to'g'ri

E.to'g'ri javob yo'q

78. Organizmda allergenga nisbatan sensibilizatsiya allergiyaning qaysi dav¬rida xosil

bo'ladi:

A. immunologik*

B.patofiziologik

C.patoximik

D.hamma javoblar to'g'ri

E.to'g'ri javob yo'q

79. Kancha vaqtdan keyin zardob kasalligining ko'rinish alomatlari boshlanadi:

A. 7-12 kundan so'ng*

B.1-2 soatdan so'ng

C.2-3 kundan so'ng

D.50-60 kundan so'ng

E.hamma javoblar to'g'ri

80. Qaysisi allergik reaktsiyalarda mediatorlar xosil bo'luvchi davr:

A. patobioximik*

B.patofiziologik

C.immunologik

D.hamma javob to'g'ri

E.to'g'ri javob yo'q

81. Allergiyaning ko'shimcha diagnoz¬ni sifatida leykotsitar formulaning qaysi o'zgarishi bo'lishi

mumkin:


A. eozinofiliya*

B.leykotsitoz

C.leykopeniya,anemiya

D.limfopeniya

E.neytrofiliya

82. Fagolizosoma fagotsitozning qaysi bosqichida xosil bo'ladi:

A. xazm qilish*

B.kamrab olish

C.yaqinlashish

D.yopishish

E.to'g'ri javob yo'q

83. Organizmda qaysi immunoglobulinlar eng yuqori molekulyar massaga ega:

A. IgM*

B.IgJ


C.IgA

D.IgE


E.IgD

84. Qaerda reaginlar ko'prok sintezla¬nadi:

A. xazm trakti va nafas yo'llari shilliq osti qavatining limfa tugunlarida*

B.jigarda

C.yurak

D.buyraklar

E.teri

85. AG yuborilgandan so'ng aktiv sensi¬bilizatsiya xosil bo'lishi uchun qancha vaqt o'tishi- kerak:A. 2-3 xaftadan keyin*

B.48-72 soatdan keyin

C.5 kundan keyin

D.24-48 soatdan keyin

E.2-3 minutdan keyin

86. Qachon tabiiy aktiv orttirilgan immunitet shakllanadi :

A. infektsion kasallikdan keyin*

B.platsenta orkali antitelalarning xomi¬laga o'tishi natijasida

C.tirik qizamiq vaktsinasini yuborganda

D.ko'kyo'talga qarshi immun zardobini yuborgandan so'ng

E.quturushga qarshi immunoglobulinni yuborgandan keyin

87. Qaysi biri sekin rivojlanadigan allergik reaktsiyaga misol bo'la oladi:

A. mantu sinovi*

B.zardob kasalligi

C.Kvinke shishi

D.anafilaktik shok

E.krapivnitsa (toshma)

88. Desensibilizatsiyaning spetsifik turi qanday amalga oshiriladi :

A. allergenni kam-kam miqdorda yuborish yo'li bilan*

B.gamma-globulin yuborish bilan

C.allergen yuborish bilan

D.kal`tsiy xlorid yuborish orqali

E.antigistamin preparatlarini yuborish

89. Birinchi bosqich tezkor allergik reaktsiyasida qanday nomlanadi :

A. immunologik bosqich*

B.patofiziologik buzilishlar bosqichi

C.patokimyoviy o'zgarishlar bosqichi

D.kompensator bosqich

E.tolerantlik

90. Qaysi mediatorlar sekin rivojla¬nuvchi allergiyada ahamiyatga ega:

A. keltirilgan mediatorlarning hammasi *

B.limfokinlar

C.gistamin

D.serotonin

E.MRS-A (anafilaksiyani sekin reaktsiya kiruvchi substan¬siyasi - A)

91. Qaysi variantda allergiya reaktsiyalari patogenezi davrlari mantiqiy tartibda keltirilgan

:

A. immunologik, patoximik, patofiziologik *B.immunologik, patofiziologik, patoximik

C.patoximik, patofiziologik, immunologik

D.patofiziologik,patoximik,immunologik

E.patoximik, immunologik, patofiziologik

92. Qanday rolni opsoninlar baja¬radi:

A. mikrob bilan fagotsit o'zaro ta'sirla¬nishida vositachilik rolini uynaydi*

B.mikrobni fagotsit bilan o'zaro ta'siri¬ga to'sqinlik qiladi

C.antigenlar ishlab chiqarilishiga yordam beruvchi omil

D.IgE ni antagonisti

E.parasimpatik nerv faoliyatini tormoz¬laydi

93. Qaysi xujayralar yetishmovchiligi Di-djorji sinromi bilan bog'liq:

A. T-limfotsitlar*

B.V-limfotsitlar

C.makrofaglar

D.T- va V- limfotsitlar birgalikda

E.mikrofaglar

94. Bruton kasalligi bilan og'rigan bolalarda asosan qaysi xujayralar uchramaydi:

A. V-limfotsitlar*

B.T-limfotsitlar

C.O-limfotsitlar

D.T va V- limfotsitlar birgalikda

E.makrofaglar

95. Organizmda T-supressorlarning yetishmovchiligi nimaga olib kelishi mumkin

A. autoallergiyaga*

B.anafilaksiyaga

C.zardob kasalligiga

D.tolerantlikka

E.SPID - ga

96. Autoallergiyani qaysi sabab cha¬qirishi mumkin :

A. o'zining shikastlangan to'qimasi*

B.gistamin

C.tromboksan

D.prokonvertin

E.xayvon maxsulotlaridan tayerlangan antigen

97. Qanday ko'rinishlar allergiyani tezkor turini patofiziologik bosqichida kuzatiladi :

A. umumiy qon aylanishi va uni ivishini buzilishi*

B.yallig'lanish rivojlanishi

C.transplantantni kuchib ketishi

D.desensibilizatsiya bo'lishi

E.hamma javoblar to'g'ri

98. Qaysi immunoglobulinlar allergik reaktsiyalarga javobgar:

A. Jg E*


B.Jg A

C.Jg J


D.Jg M

E.Jg D


99. Anafilaksiya nima:

A. organizmni begona oqsilni kayta pa¬renteral tushishiga kuchaygan va sifat jixatdan

o'zgargan sezuvchanligi*

B.organizmni byog'ona oqsilga kuchaygan sezuvchanligi

C.organizmni byog'ona oqsilga sifat ji¬xatdan o'zgargan sezuvchanligi

D.byog'ona oqsilni birlamchi tushishiga ku¬chaygan sezuvchanlik

E.bu to'qimalar ko'chirib o'tkazilgandan keyin yuzaga keladigan reaktsiyadir

100. Qanday kasallik va patologik jarayonlar allergiyaning tezkor turiga kiradi:

A. anafilaksiya, pollinozlar*

B.bronxoektaziya

C.qontakt dermatit

D.transplantatni kuchishi

E.tuberkulin sinovi

101. Qanday maxalliy o'zgarishlar allergiyaning tezkor turiga xos:

A. terini bo'rtishi, giperemiya hamda neyt¬rofil va eozinofillar bilan infil`tra¬siyasi*

B.mayda toshmalar, eritema va limfotsit¬larga boy zich infil`trat

C.limfotsitlar vositasi bilan kuchirib o'tkazash

D.immunoglobulinlarni kamayishi

E.to'qima nekrozi

102. Quyidagilarni qaysi biri immunologik tolerantlikga xos:

A. immun javob bermaslik*

B.xar xil ta'sirotlarga organizm tomo¬nidan javob reaktsiyasini bo'lmasligi

C.infektsion kasalliklarga chalinmaslik

D.organizmni sezgirligini ortishi

E.organizmni nespetsifik omillar ta'si¬riga berilmasligi

103. Quyidagi qaysi tushuncha immuni¬tetni tula va to'g'ri ifodalaydi:

A. bu organizmni tarkibida genetik ji¬xatdan yot belgini tutuvchi moddalarga chidamliligi*

B.bu infektsion kasalliklarga organizmni chalinmasligi

C.bu antigen ta'sirlarga organizmni to-lerantligidir

D.bu organizm rezistentligini xossasi¬dir

E.bu immunologik "xotirani" yo'qligidir

104. Qaysi xujayralar birlashmasi (kooperatsiyasi) immun javobni ta'minlaydi:

A. T-,V-,limfotsitlar va A-gruppa xujay-ralar(makrofaglar)*

B.fakat T-va V-limfotsitlar

C.T-,V-va O-limfotsitlar

D.T-,V- limfotsitlar va eozinofillar

E.mikrofagal xujayralar va T-limfotsit¬lar

105. Limfotsitlarni qaysi turiga plaz¬matik xujayralar kiradi :

A. v-limfotsitlar*

B.t-limfotsitlar

C.o-limfotsitlar

D.hech qaysi turiga

E.a-gruppa xujayralariga

106. Organizmga antigen tushguncha bo'ladigan T-limfotsitlarni subpopulyatsiya¬lari (kichik

turlari) ga qaysi xujayra lar kiradi :

A. antigenni tanuvchi T-limfotsitlar va T-effektor xujayralarini o'tmishdoshlari*

B.limfokin ishlab-chiqaruvchi limfotsitlar

C.antigen bog'lovchi T-limfotsitlar

D.t-qillerlar

E.t- "xotira" xujayralar

107. (Ayrisimon bez) timus qanday rol` o'ynaydi :

A. unda T-limfotsitlar differentsiyalanadi*

B.V-limfotsitlarni differentsiatsiyalanishi ta'minlanadi

C.V-limfotsitlarni xosil bo'lishi kuchayadi

D.immunoglobo'linlar xosil bo'lishini na¬zorat qiladi

E."0" limfotsitlarning xosil bo'lishini qontrol` qiladi

108. Imunologik reaktivlik organizmni qanday omillar ta'siriga javobi :

A. genetik jixatdan byog'ona belgilarni tutuvchilarga*

B.xar qanday

C.fizik faktorlarga

D.noorganik kimeviy moddalarga

E.genetik tomondan o'xshash moddalarga

109. Qaysilari gumoral reaktivlikni faktorlari:

A. lizotsim, interferon*

B.serotonin

C.neytrofillar

D.mononuklear fagotsitlar sistemasining xujayralar

E.proqon vertin

110. Qanday tushuncha rezistentlik :

A. bu organizmni patogen omillar ta'si¬riga chidamliligini ko'rinishi*

B.bu organizmni reaktivligi xolati

C.bu organizmni kasal chakiruvchi omillar ta'siriga javob bermasligidir

D.bu organizmning xar xil omillar ta'¬siriga nisbatan kuchli reaktivligidir

E.bu organizmning omillarga reaktsiyasini pasayishi

111. Qanday xususiyat reaktivlik deb ataladi:

A. bu organizmni tashki muxitni xar xil ta'sirlariga xayot faoliyatini o'zgarti¬rib javob

berishidir*

B.bu organizmni kasal chaqiruvchi omil¬larga nisbatan chidamliligi

C.bu fakat kasal chakqruvchi omillar ta'¬siriga javob berishdir

D.bu organizmning tashqi muxit ta'sirla¬riga qarshilik ko'rsatishi

E.infektsion omillarga javobi

112. Nima arterial giperemiyaga xos emas:

A. venalar va limfa tomirlari orqali qon oqimini kamayishi*

B.a'zo, to'qima hajmini kattalashishi

C.arteriyalarni kengayishi

D.limfa xosil bo'lishishi kuchayishi

E.tuqima tarangligini ortishi

113. Arteriyalar spazmida ishemiyaga sabab:

A. adrenalinning ko'p ajralishi*

B.qonda atsetilxolinning kamayishi

C.qoida oksigemoglobinning ko'payishi

D.qonda vazaktiv polipeptidlarning ko'pa¬yishi

E.to'g'ri javob yo'q

114. Qaysi bir ko'rsatkich tromboz rivojlanishida yetakchi xisoblanadi:

A. tomir devorining shikastlanishi*

B.qon oqimining sekinlashishi

C.qon ivituvchi sistemaning o'zgarishi

D.ivituvchi sistema omillarining aktiv¬lashishi

E.qon oqishini tezlashishi

115. Qon oqimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bo'lishiga olib keladi:

A. qon plastinkalari cho'kishiga va qon ivishining kuchayishiga sharoit yaratiladi*

B.modda almashinuvi bo'ziladi

C.karbon kislota miqdori ortadi

D.qon rNning ishkoriy tarafga siljishi

E.hamma javoblar to'g'ri

116. Agar pastki kovak venada tromboz bo'lsa qaerda retrograd emboliya bo'lishi mumkin:

A. buyrak venalarida*

B.o'pka venalarida

C.yurak toj tomirlarida

D.taloq venalarida

E.miya tomirlarida

117. Qorin bo'shligidan suyuqlik chiqarib yuborilganda, bemor qisqa vaqt xushini yo'qotdi, bu qon

aylanishini maxalliy buzilishlarining qaysi bir turidan dalolat beradi:

A. qayta taqsimlanish ishemiyasidan*

B.kompression ishemiyadan

C.obturatsion ishemiyadan

D.neyrogen ishemiya

E.hammasi to'g'ri

118. Nima tromb xosil bo'lishini rag'-batlantiradi:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.qon ivishi va ivishiga qarshi tizimlar faolligi buzilsa

C.qon oqishi sekinlashishi, qon to¬mir anevrizmasida,qon aylanib qolsa

D.qon tomir devorida fibrinolitik faol¬lik pasayib, elektron potentsial o'zgarsa

E.qon-tomir devori shikastlansa

119. Qanday metobolik o'zgarishlar venoz giperemiyada ro'y beradi:

A. oksidlanish buzilib ko'p miqdorda modda almashinuvining oraliq maxsulotlari xo¬sil

bo'lib atsidoz ruy beradi*

B.modda almashinuvi faollashib,Krebs sik¬lida oksidlanish kuchayadi

C.pasterning teskari effekti ro'y bera¬di

D.SO2 xosil bo'lishi ko'payib,modda alma¬shinuvi pasayadi

E.glikoliz va Glyukoneagenez kuchayadi

120. Qaysi organ yeg' emboliyasida ko'pincha jaroxatlanadi :

A. o'pka*

B.jigar


C.taloq

D.bosh miya

E.yurak

121. Qaysilari emboliyaning oqibatlari:

A. ishemiya*

B.arterial giperemiya

C.metabolizmni aktivlashishi

D.regeneratsiya kuchayishi

E.maxalliy temperaturani oshishi

122. Xavo emboliyasi qaysi qon tomirlar shikastlanganda kuzatiladi :

A. bo'yinturug' vena*

B.uyku arteriyasi

C.son venasi

D.aorta


E.son arteriyasi

123. Nima trombozning nisbatin asorat¬siz tugashiga ko'maklashadi:

A. kollateral qon aylanishining kuchayishi*

B.trombni parchalanib ketishi

C.trombni infektsiyalanishi

D.organni atrofiyasi

E.tromboflebit

124. Maxalliy xaroratni arterial gipe¬remiyada ko'tarilish sabablari:

A. modda almashunivining kuchayishi*

B.qon oqishining sekinlashishi

C.organ xajmining kattalashishi

D.qon oqib kelishining o'zgarmasligi

E.qon oqib ketishining kuchayishi

125. Nimalar venoz giperemiyaning bo'lishi mumkin oqibatlari:

A. biriktiruvchi to'qimani o'sib ketishi*

B.xujayra membranalari o'tkazuvchanligi¬ning pasayishi

C.to'qima xujayralarida modda almashuni¬vining kuchayishi

D.xaroratning oshishi

E.ATFning to'planishi

126. Giperemiyaning venoz turida boshida mikrotsirkulyatsiyaning o'zgarishlari uchun xarakterli:

A. qon oqimining sekinlashishi*

B.qon ni mayatniksimon xarakat qilishi

C.qon oqimining tezlashishi

D.oqib o'taetgan qonning chizmali bir yo'lidagi tezligini oshishi

E.vena tomirlarining torayishi

127. Qaysi omil arterial giperemiyani chaqiradi :

A. maxalliy modda almashinuvining maxsu-lotlari-metabolitlarning: sut kislota¬sini,

karbonat angidridni va x.k. ta'¬siri*

B.og'rik

C.adrenalin, vazopressin

D.gipotenziya

E.xaroratning pasayishi

128. Nima xujayraga shikastlovchi ta'si-rotlarda moslashish omili bo'lib xisoblanadi:

A. hamma javobdar to'g'ri*

B.moddalarning mikrosomal oksidlanashini faollashishi

C.lizosomal fermentlarning chekli faollashishi

D.bufer sistemalarning faollashishi

E.anaerob glikoizning faollashishi

129. Qaysilari xujayra shinastlanishi¬ning mexanizmlari:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.lipidlarning erkin radikal oksidlani¬shini kuchayishi

C.lizosom fermentlarni sitoplazmaga chiqishi

D.onkogen ekspressiya

E.to'g'ri javob yo'q

130. Erkin radikallardan xujayrani ximoya qiluvchi moddalar:

A. tokoferollar,peroksidazalar,vitamin A*

B.sul`fataza, vitamin A, tokoferollar

C.temirning 2 valentli ionlari, supe-roksiddismutaza

D.glyukoronidaza, tokoferollar, peroksi¬daza

E.glyukoza

131. Shikastlanishda xujayrani energiya bilan ta'minlanishining buzilishi bilan bog'lik

shikastlanishi natijasi:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.ATF resintezini pasayishi

C.adeninnukleatidtransferaza va kreatin-fosfatkinazaning blokadasi

D.ATFazalar aktivligini pasayishi

E.to'g'ri javob yo'q

132. Ionlar muvozanatining buzilishi bilan bog'lik xujayra shikastlanganida ko'rinishlar:

A. xamma javoblar to'g'ri*

B.xujayrada natriy ionlarini to'planishi

C.xujayradan kaliy ionlarini chikib ke¬tishi

D.xujayrada kal`tsiy ionlarini to'planishi

E.xujayra gipergidratatsiyasi

133. Qaysi mexanizm xujayra membrana¬sining shikastlanish mexanizmi:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.membrana hamda xujayra ichidagi fosfolipazalarning faollashishi

C.xujayraning osmotik gipergidratatsiyasi

D.lipidlar gidroperoksidlarining ta'siri

E.erkin radikallar va lipoperoksid re-aktsiyalarning kuchayishi

134. Sitoplazmatik membranasini ken¬gayishi nimaga olib keladi:

A. hamma javoblar to'g'ri*

B.membrana bilan bog'liq fermentlarning funktsiyasini buzilishiga

C.xujayra fermentlarining chiqib ketishiga

D.sitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga

E.to'g'ri javob yo'q

135. Nimalar xujayralarning nospetsifik reaktsiyalariga xos:

A. yadrosi va sitoplazmasini kolloidlarining dispersligini kamayishi*

B.sitoplazmasining qovushqokligini kamayishi

C.sitoplazmasining bo'yalish qobiliyatini pasayishi

D.hamma javoblar to'g'ri

E.to'g'ri javob yo'q

136. Eng kuchli biologik mutagenlarning variantini ko'rsating:

A. kizilcha virusi*

B.A gepatit virusi

C.gemolitik streptokokk, stafilokokk

D.korinobakteriya, treponema (blednaya), Kox taekchasi

E.ichak tayoqchasi, gemolitik streptokok, Bitner virusi

137. Qanday o'zgarish xujayrada antioksidantlar kam bo'lishiga xos:

A. erkin radikallarning shikastlovchi ta'irini kuchaylishi*

B.energiya xosil bo'lishining ko'payishi

C.energiya xosil bo'lishining kamayishi

D.xayot faoliyatini to'xtashi

E.hech qanday

138. Qanday o'zgarishlar erkin radikallar ta'siriga xos:

A. lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi *

B.sintetik jaroyonlarni kuchaytiradi

C.oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini kuchaytiradi

D.xujayra membranalarining turg'unligini saqlash

E.xujayra mitozini tezlatish

139. Shikastlanish mediatorlari:

A. gistamin, kinin *

B.lizotsim

C.properdin tizimi

D.gidrokortizon

E.amilaza

140. Qaysinisi Gen kasalligi:

A. fenilketonuriya*

B.Klaynfel`ter sindromi

C.trisomiya

D.yurak poroki

E.gubka (bulut)simon buyrak

141. Quyidagilardan qaysi biri irsiy apparatni anglatadi:

A. irsiyatni ma'lumotlarini saqlash va ularni avlodga o'tkazashni*

B.oqsillarning sintezini

C.xujayralarning mitotik bo'linishini

D.immunitetning tuzilmalarini jadallashtirib to'g'ri yo'lga tushirishni

E.fagotsitozning kuchayishini

142. Sababiy omildan shart-sharoit qanday farqlanadi:

A. kasallikning rivojlanishida albatta bo'lishi shart emas*

B.kasallikning klinik belgisiga yo'nalish beradi

C.kasallikning rivojlanishida bo'lishi shart

D.to'g'ri javob yo'q

E.hamma javoblar to'g'ri

143. Kim kasallikning kelib chiqishini psixosomatik nazariyasini muallifi:

A. Z.Freyd*

B.Qon geym

C.Virxov

D.Sel`e


E.Hamma javoblar to'g'ri

144. Qaysi metod patofiziologiyaning asosiy metodi:

A. eksperiment*

B.transilantatsiya

C.yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

D.davolashning yangi usullarni ishlab chiqish

E.to'g'ri javob yo'q

145. Qaysi variant o'tkir qon yo'qotil¬ganda sabab-natija munosabatlarining tartibini to'g'ri

aks etdiradi:

A. SKX kamayishi, AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya*

B.gipoksiya - arterial bosimning (ABpasayishi,sirkulyatsiyadagi qon xajmini (SKX) kamayishi,

gipoksemiya

C.AB pasayishi, gipoksemiya, gipoksiya, SKX kamayishi

D.SKX kamayishi, gipoksiya, gipoksemiya, AB pasayishi

E.SKX kamayishi, gipoksemiya, AB pasayi¬shi, gipoksiya

146. Kasallikning davrlari tartibini qaysi variant to'g'ri aks etdiradi :

A. yashirin davri,xabarlovchi davri, avj olgan davri,natija davri*

B.kasallikning avj olishi,yashirin davri,xabarlovchi (prodromal) davri,natija davri

C.inkubatsiya davri,natija davri,avj ol¬gan davri,prodromal davri

D.prodromal davri, yashirin davri, natija davri,avj olgan davri

E.latent davri, avj olgan davri, natija davri, prodromal davri

147. Qaysi belgilar elektr tokini elektrokimyoviy ta'sirini belgilari :

A. ionlarning siljishi va kolloidlar xolatining o'zgarishi*

B.atom va molekulalar polyarizatsiyasi bulmaydi

C.to'qimalarning bevosita shikastlanishi

D.skelet va silliq mushaklarning qo'zg'alishi

E.yurak fibrillyatsiyasi

148. Sentrifugada aylantirilganda sichqonlarda qaysi kasallik modellashtirilgan bo'ladi :

A. kinetoz*

B.tog kasalligi

C.kesson

D.zo'riqish

E.balandlik

149. Keltirilgan omillarning qaysi biri sabab xisoblanadi:

A. kasallikning o'ziga xos belgilarini beruvchi omil*

B.kasallikning kechishi va oqibatiga ta'sir etuvchi omil

C.kasallikning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omil

D.kasallikni kaytalashiga ta`sir qiluvchi omil

E.kasallikni ko'payishiga ta'sir etuvchi omil

150. Zanjirsimon munosabatlarining patogenezda ahamiyati qanday:

A. patologik jarayonning rivojlanish mexa-nizmlarini chuqurlashtiradi*

B.patologik xolatdan chiqishga yordam beradi

C.patogenezda bog'lovchi bug'in xisoblanmaydi

D.etiologik omilning ta`sirini yo'qotadi

E.ahamiyati yo'q

151. Qaysi reaktsiya patologik reaktsiyaga misol:

A. leykotsitoz, leykopeniya*

B.yallig'lanish

C.yurak poroki

D.appenditsit

E.gastrit

152. Qaysi biri tipik-nusxaviy patologik jarayon:

A. turli shikastlovchilarga nisbatan organizmning ham maxalliy, ham umumiy to'zi-lishi hamda

faoliyatining doimo bir xil s-tereotip javobi*

B.shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

C.shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

D.shikastlanishning himoyaviy-moslashish reaktsiyalarining majmuini qo'shilib ketishi

E.sabab-oqibatlarning bir-biriga bog'lanishi

153. Nimani kasallik bildiradi :

A. to'qimalar,a'zo, tizim to'zilishi va faoliyatining buzilishini hamda himoya-moslashuv

reaktsiyalarining rivojlanishini*

B.himoya reaktsiyalarini kuchayishini

C.to'qima, a'zo, xujayralarning shikastlanishini

D.a'zo va to'qimalar faoliyatining buzilishini

E.a'zo va to'qimalar to'zilishining buzilishini

154. Yurakga elektr toki ta'sir qilganda to'xtashining sabablari nimaga bog'liq:

A. parasimpatik nerv sistemasini qo'zg'alishiga*

B.simpatik nerv sistemasining (SNS) qo'zg'alishiga

C.parasimpatik nerv sistemasining (PSNS) tormozlanishiga

D.simpatik nerv sistemasini tormozlanishiga

E.SNS VA PSNS ning bir vaqtda qo'zg'alishiga

155. Qanday maxalliy o'zgarishlarga elektr toki olib keladi :

A. suyaklar sinishi, paylarning uzilishi, kuyishni chaqiradi*

B.nafasni to'xtatadi

C.yurakni to'xtatadi

D.ichak atoniyasini chaqiradi

E.gipertermiyaga

156. Organizmning umumiy xolatiga maxalliy patologik jarayon qanday ta'sir ko'rsatadi

A. kasallikning boshlanishidan to oxirigacha ta'sir qiladi*

B.ta'sir etmaydi

C.fakat boshlanishida ahamiyati bor

D.kasallikning oxirgi-so'ngi davrida ahamiyati bor

E.bevosita ta'sir etmaydi

157. Patogenezni etiologik omilning xususiyatlari belgilaydimi yoki yo'qmi :

A. hamma vaqt belgilaydi*

B.yo'q


C.fakat kayta ta'sir qilganda

D.fakat etiologik omil organizmdaligida

E.vaqtincha

158. Etiologiya kasallikning qaysi masalalarini o'rganadi:

A. chaqiruvchi sabablarini va shart-sharoitlarini organizm bilan bo'ladigan munosabatlarini*

B.rivojlanish mexanizmlarini

C.kasallikning kechishini

D.oqibatlarini

E.alomatlari, belgilari-simptomatikasini

159. Masalalardan qaysi biri patofiziologiyaning asosiy o'rganadigan masalalari:

A. kasalliklarni chaqiruvchi sabablar, rivojlanish jarayoni hamda oqibatining qonuniyatlarini

o'rganish*

B.kasallikning davrlarini aniqlash

C.diagnoz - tashxis qo'yish va davolash

D.kasalliklarni oldini olish

E.etiologik omillarni xossalarini o'rganish

5 talik test

160. Keltirilgan fiziko-ximik o'zgarishlarni qaysinisi o'tkir yallig'lanishning o'chog'ida

kuzatiladi?

A. atsidoz*

B.giperemiya*

C.disioniya*

D.gipergidratsiya*

E.giperoksiya*

F.gipoonkiya

G.izoosmiya

H.izoioniya

I.gipoosmiya

J.alkaloz

61.Qaysi belgilar organizmda yallig'lanish rivojlanayotgani xaqida dalolat beradi?

A. leykotsitoz*

B.isitma*

C.ECHT tezlashishi*

D.gamma-globulinlarni qon zardobida ko'payishi*

E.S-reaktiv oqsilni qonda ko'payishi*

F.tromboz

G.eritrotsitoz

H.eritropeniya

I.s-AMF

J.giperglikemiya

162.Qaysi patologik xolatlar sladj rivojlanishi bilan o'tadi?

A. kuyish shoki*

B.organizmning umumiy degidratatsiyasi*

C.qon plazmasini ko'p miqdorda venaga yuborish*

D.yot gurux qonni quyish*

E.gipertermiya*

F.arterial giperemiya

G.gemodelyutsiya

H.umumiy giper gidratatsiya

I.alkoloz

J.anemiya

163.Mikrotsirkulyatsiyaning buzilishlarini topining?

A. qon oqimini kapilyarlarda sekinlashishi*

B.limfatik kapilyarlarda oqim sekinlashishi*

C.mikroshuntlarda qon oqimi o'ta-ketar tezlashishi*

D.venalarda qon oqimining sekinlashishi*

E.kapilyarlarda qon va/yoki limfaning stazi*

F.arteriyalarda qon oqimining tezlashishi

G.yukstakapillyar qon oqimini o'ta aktivlashishi

H.venalarda qon oqimining tezlashishi

I.gipoonkiya rivojlanishi

J.transferrinning ko'payishi

164.Ishemiya zonasida qanday o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin?

A. nekroz*

B.atsidoz*

C.funktsiyaning susayishi*

D.Sa++ xujayra gialoplazmasida to'planishi*

E.xujayrada Na+ ko'payishi*

F.funktsiyaning kuchayishi

G.xujayrada K+ ko'payishi

H.alkaloz

I.modda almashinuvining tezlashishi

J.venalarda qon oqimining tezlashishi

165.Xujayraga shikastlovchi omil ta'sir etganda qaysi jarayon adaptivdur?

A. moddalarni mikrosomal oksidlanishini aktivlashishi*

B.lizosomal fermentlarni me'yorida aktivlashishi*

C.bufer tuzilmalarni aktivlashishi*

D.antioksidant tizimi omillarini aktivlashishi*

E.anaerob glikolizni aktivlashishi *

F.prooksidant omillarni kuprok aktivlashishi

G.kaltsiy ionlarini xujayra va mitoxondriyaga transportini sezilarli aktivlashishi

H.mitoxondriyalarni bo'kishi

I.karioreksis

J.kariolizis

166.Erkin radikallar va peroksidatsiya reaktsiyalarni o'ta faollashuvi nimani chaqiradi

A. xujayra membranasini lipoproteid komplekslari konformatsiyasini o'zgarishlarini *

B.oqsillarni sulfgidril guruxlarini inaktivatsiyasi*

C.fosfolipazalarni aktivlashishi*

D.oksidlanish-fosforlanish jarayonlarini bo'g'ilishi*

E.membranalar orkali natriy-kal`tsiy almashinuvini pasayishi*

F.membranalar bilan bog'lik retseptorlarni funktsiyasi aktivlashishi

G.xujayrada sintetik jarayonlarni kuchayishi

H.Na+-ni xujayrada kamayishi

I.xujayrada K+ni ko'payishi

J.xujayra funktsiyasini oshishi

167.Xujayra menbranalarini shikastlanishini mexanizimlarini toping?

A. erkin radikal va lipoperoksid reaktsiyalarni intensivlash*

B.lizosamal gidralazalarni gialoplazmaga chikishi*

C.menbrana fosfolipazalarini aktivlashishi*

D.xujayra ichidagi fosfolipazalarini aktivlashishi*

E.xujayrani osmotik gipergidratatsiyasi*

F.glyukozani xujayra ichidagi transportini aktivlashishi

G.oksillarni sitolemmada adsorbtsiyasi

H.Na+-ni xujayradan chikishini kuchayishi

I.K+-ni xujayrada kupayishi

J.xujayrani degidratatsiyasi

168.Quyida keltirilgan jarayonlarning qaysi biri kompensator metabolik atsidoz

rivojlanishida ishtirok etadi?

A. ammoniy xloridning siydik bilan ajralishini kuchayishi*

B.al`veolyar giperventilyatsiya*

C.suyak to'qimasiga Na+ va Sa+2 ionlari o'rniga N+ ionlari almashinuvi*

D.hujayraga N+ ionlari K+ ionlari o'rniga kirishi*

E.asosiy bikarbonat bufer komponentining N+ ionlari bilan bog'lanishi*

F.al`veolyar gipoventillyatsiya

G.siydik bilan birga ko'plab bikarbonatlar ajralishi

H.ammoniy xloridning siydik bilan ajralishining kamayishi

I.bradikardiya

J.eritropoez susayishi

169.Gipoksiyadagi tezkor adaptatsiya reaktsiyalarni ko'rsating:

A. al`veolyar ventilyatsiya hajmi ko'payishi*

B.depodagi qon mobilizatsiyasi*

C.anaerob glikolizni kuchayishi*

D.qon oqimi kayta taksimlanishi*

E.taxikardiya*

F.oksigemoglobin dissotsiatsiyasi pasayishi

G.mitoxondriopoez kuchayishi

H.bradikardiya

I.eritropoez susayishi

J.leykotsitlar xosil bo'lishining ko'payishi

170.Isitmada xaroratni egri chizig'i sezilarli quyidagiga bog'liq:

A. etiologik omilga*

B.asosiy kasallikning patogenezi o'ziga xosligiga*

C.endokrin sistema funktsional holatiga*

D.davo muolajalariga*

E.immun tizim funktsional holatiga*

F.atrof muxit xaroratiga

G.odam jinsiga

H.atrof muhit xarorati pasayib ketishiga

I.yashash sharoitining komfortligiga

J.ko'p ovqat iste'mol qilinganligiga

171.Immunoglobulin YE sinfi xususiyatlarini ko'rsating:

A. qon plazmasida kam kontsentratsiyada bo'ladi ( 0,0003mg/ml) *

B.semiz hujayralar yuzasiga fiksatsiyalanish xususiyatga ega*

C.yo'ldosh to'sig'i orqali o'tmaydi*

D.parazitar hujayralarni bartaraf etishda va inaktivatsiyalash reaktsiyalarda ishtirok etadi*

E.allergik reaktsiyalar 1 tipini hosil bo'lishida ishtirok etadi (atopik, anafilaktik ) Gell va

Coombs bo'yicha*

F.qon plazmasida ko'p kontsentratsiyada bo'ladi ( 10mg/ml)

G.shilliq qavat va terini yuzasiga o'tish xususiyatga ega

H.teri hujayralar gialoplazmasiga o'tib sensibillash xususiyatiga ega

I.allergik reaktsiyalarni sustkor reaktsiyasin chaqiradi

J.yo'ldosh to'sig'i orqali o'tadi

172.Odamda anafilaktik shok uchun xarakterli bo'lib hisoblanadi:

A. oshqozon ichak tizimi mushaklari spazmi natijasida kelib chikadigan qorin soxasida

hurujsimon og'riqlar*

B.bo'g'ilish hurujini keltirib chiqaruvchi mayda bronxlar silliq mushaklari spazmi*

C.tomir o'tkazuvchanligining ortib ketishi natijasida shilliq qavatlar shishi*

D.arterial bosimning keskin pasayishi*

E.taxikardiya*

F.qonda neytrofillar miqdorining ko'payishi

G.bradikardiya

H.arterial bosim keskin ko'tarilishi

I.limfotsitoz

J.degitratatsiya

173.Glyukokortikoidlarning allergiyaga qarshi samarasi negizida yotadi:

A. limfoid to'qima gipotrofiyasi va funktsiyasini ingibirlanishi*

B.fagotsitoz susayishi*

C.gistaminaza faollashuvi*

D.antitelolar sintezining ingibirlanishi*

E.semiz hujayralardan gistamin ajralishining susayishi*

F.lizosomal membranalar labillashuvi

G.arterial bosim stabillashuvi

H.limfokinlar ko'payib ketishi

I.AT sintezi faollashuvi

J.fagotsitoz aktivlanishi

174.Limfokinlarga taaluqli, allergik reaktsiyalarning kechiktirilgan turidagi mediatorlarni

ko'rsating:

A. limfotoksinlar*

B.makrofaglar migratsiyasini tormozlovchi omili*

C.interleykin-2 (T- limfotsitlarning o'sish omili) *

D.allergiyani tashuvchi omil (Lourens) *

E.T- limfotsitlar blasttransformatsiyasi omili*

F.biogen aminlar

G.kininlar

H.trefonlar

I.keylonlar

J.prostatsiklinlar

175.Di-Djordji sindromi uchun quyidagi belgilar xarakterli:

A. tug'ma xarakterli patologiyalar*

B.timusning yetarli shakillanmasligi*

C.qalqonsimon bezning strukturaviy va funktsional nuqsonlari*

D.gipersezuvchanlik reaktsiyasining kechiktirilgan turi bo'lmasligi (yoki juda xam past bo'lishi)

*

E.gipokal`tsiemiya*F.gumoral antitelolarni bo'lmasligi

G.giperkal`tsiemiya

H.gipokaliemiya

I.giperkaliemiya

J.giperal`buminemiya

176.Birlamchi immunodefitsitlarni ko'rsating:

A. «yalqov» leykotsitlar va monotsitopeniyalar sindromi (Chediaka-Xigasi sindromi) *

B.qon yaratuvchi o'zak hujayralarni bo'lmasligi*

C.timus gipoplaziyasi (Di-Djordji sindromi) *

D.gammaglobulinemiya (Brutona sindromi) *

E.V-limfotsitlarning plazmatik hujayralarga transformatsiyalanishi bloklanishi natijasidagi

gipogammaglobulinemiya*

F.yoshlik davrida ortirilgan immunodefitsit sindromi

G.granulotsitlarning partsial shikastlanishi

H.anafilaktik shok

I.mantu probasi musbat

J.zardob kasalligi

177.Quyida keltirilgan qaysi moddalar yallig'lanish mediatorlari hisoblanadi:

A. kininlar*

B.prostaglandinlar*

C.biogen aminlar*

D.limfokinlar*

E.leykotrienlar*

F.K ionlari

G.N ionlari

H.nuklein kislotalar

I.Mg ionlari

J.Integrinlar

178.Trombotsitlarning adgeziya va agregatsiyasiga olib keluvchi omillarni ko'rsating:

A. endoteliyning shikastlanishi*

B.to'qima tromboplastinning ortiqcha ajralishi*

C.qonda ADFning kontsetratsiyasining ko'payishi*

D.trombotsitlarning degranulyatsiyasi*

E.kollagenning subendotelial qavatini ochilib qolishi*

F.qondagi sAMF ning ortib ketishi

G.qondagi prostatsiklin miqdorining ortishi

H.leykopeniyalar

I.trombotsitopeniya

J.fagotsitoz

179.Nefrotik sindrom patogenezini yetakchi zvenosi:

A. qon plazmasini onkotok bosinimi pasayishi*

B.kanalchalarda oqsillar reabsorbtsiyasini buzilishi*

C.kuchili proteinuriya*

D.glomerular fil`tr o'tkazuvchanligini buzilishi *

E.ikkilamchi al`dosteronizm*

F.kapllyarlar devori o'tkazuvchanligini oshishi

G.giperproteinemiya

H.al`dosteronni yetishmasligi

I.insulinni yetishmasligi

J.kal`tsiyni yetishmasligi

180.Qon tomir kengaytiruvchi ta'sirga ega moddalarni kursating.

A. atsetilxolin*

B.prostaglandin YE*

C.kininlar*

D.prostatsiklin*

E.adenozin*

F.glyukokortikoidlar

G.ADG


H.prostaglandin F2

I.al`desteron

J.STG

181.Qandli diabetning asosiy belgilarini kursatingA. poliuriya*

B.doim chanqash*

C.suvsizlanish*

D.gipotenziya*

E.siydikni past solishtirma og'irligi*

F.gipergidratatsiya

G.gipertenziya

H.semizlik

I.pigmentatsiya

J.al`teratsiya

182.Kislota - ishqoriy muvozanatini buzilishining buyrak kompensatsiya mexanizmlarini toping:

A. kislotali brikmalarni ekskretsiyasi*

B.ishqoriy birikmalarni ekskretsiyasi*

C.atsidogenez*

D.ammoniogenez*

E.aminokislotalarni reabsorbtsiyasi*

F.urolitiaz

G.sut keslotasidan glikogenni resintez

H.eritropoitin ishlab chikarish oshishi

I.renin ishlab chikarish

J.angiotenzinoza ishlab chikarlishi

183.Yurak yetishmovchiligida shishlarni rivojlarishining patogenetik omillarini ko'rstating

A. kapillarlarda gidrostatik bosimni oshishi*

B.al`dosteron chiqarishni ko'payishi*

C.yurak minut xajmining kamayishi*

D.bo'linmacha natriyuritik omilini ishlab chikarilishining pasayishi*

E.buyrakda qon aylanishining pasayishi*

F.YUGAda renin ishlab chiqarilishining kamayishi

G.vazopressin ishlab chiqarishni kamayishi

H.koptokchalarda fil`tratsiya tezlanishi

I.al`dosteron ishlab chiqarishini kamayishi

J.zarb xajmining oshishi

184.Umumiy degidratatsiya sindromi belgilarini kursating

A. chanqash *

B.behollik*

C.teri va shillik kavatlarini kurishi*

D.AB pasayishi *

E.atsidoz*

F.kon kovushqoqligining pasayishi

G.shishlar

H.diurez ko'paishi

I.astsid


J.gematokritni kamayishi

185.Umumiy gipergidratatsiya sindromini belgilarini toping?

A. shish*

B.tana massasini oshishi*

C.XKX- oshishi*

D.AB ko'tarlishi*

E.suyuklikni boshliqlarda toplanishi*

F.gematokrit ko'payishi

G.suvsizlanish

H.girsutizm

I.fil oyoq

J.ADG yetishmovchiligi

186.Qandli diabetda qaysi omillarning ateroskleroz rivojlanishiga imkon yaratadi:

A. qon tomir devorlarida ortiqcha sorbit yig'ilishi*

B.to'qima tomirlar devorining oqsillarining o'ta glikozillanishi*

C.dislipoproteidemiya*

D.giperxolesterinemiya*

E.giperlipoproteidemiya*

F.qon tomirlarning mushak xujayralarida ortiqcha glikogen yig'ilishi

G.gipoxolesterinemiya

H.gipolipoproteidemiya

I.trombotsitopeniya

J.gipervitaminoz V

187.Ateroskleroz rivojlanishining risk faktorlarini belgilang:

A. gipoinsulinizm*

B.giperlipedimiya*

C.semizlik*

D.arterial gipertenziya*

E.qon tomirning surunkali shikastlanishida*

F.gipervitaminoz YE

G.tamaki chekmaslik

H.trombotsitopeniya

I.yashash sharoiti

J.gipervitaminoz A

188.Giperglikemiyaning qaysi garmonlar ortishi chaqiradi:

A. adrenalin*

B.tireoid garmonlar (T3, TD.*

C.glyukokortikoidlarning*

D.somatatrop garmonlarni*

E.glyukagon*

F.insulinning

G.vazopressinning

H.ADG

I.oksitoksinningJ.natriy uretik gormonning

189.Qaysi patalogik jarayonlarda noinfektsion isitma rivojlanadi:

A. to'qima nekrozi*

B.fizikaviy yoki kimyoviy omillardan ko'payishida*

C.xavfli o'smada*

D.keng taralgan qon quyilishida*

E.eritrotsitlarning tomir ichida gemolizi*

F.tireoid garmonlar ko'payishida

G.ekzogen isib ketishida

H.to'qima travmatik shikastlanishida

I.virusli zararlanish

J.biologik zararlanish

190.Qaysi oqsillar miqdori o'tkir faza javobida ko'payadi:

A. S-reaktiv oqsil*

B.?1 - antitripsin*

C.fibrinogen*

D.?2 - makrogloburin*

E.zardob amiloid A*

F.transferrin

G.interferon

H.protrombin

I.al`bumin

J.interleykin I

191.O'tkir faza javobida nima bilan qon quyilishini oshishi bog'liq:

A. trombotsitlar va endoteliotsitlarda adgeziv oqsillarni ekpressiyasining induktsiyasi*

B.jigarda fibrinogenni sintezini kuchayishi *

C.endotelitsitlarda trombomodulinni hosil bo'lishini kamayishi*

D.tomir endoteliyasida prokoagulyant omillarni hosil bo'lishini ko'payishi*

E.aktivlangan leykotsit va endoteliotsitlarda FATni hosil bo'lishini ko'payishi*

F.?1 - ximotripsinni sintezi oshishi

G.endoteliatsitlarda prostotsiklin I2 sintezini kuchkyishi

H.Xageman faktorini funktsiyasini susayishi

I.limfotsitlaring sintezini kuchayishi

J.O2 miqdorini ko'payishi

192.Aseptik yallig'lanishni sabablari bo'lishi mumkin:

A. venoz qon-tomirlarni trombozi *

B.to'qima nekrozi*

C.to'qimada qon quyilishi*

D.aseptik holatlarda xirurgik ....qilish*

E.steril yod oqsilni parenteral` yo'li bilan yuborish*

F.to'qimalarni tranzitor giperoksiyasi (fagotsitlarni respirator portlashi)

G.nosteril yod oqsilni parenteral` yo'li bilan yuborish

H.kimyoviy moddalar bilan zaharlanish

I.mikroblar toksinlari bilan shikastlanish

J.quyosh nurlaridan kuyish

193.Ishemiya atrofida qaysi o'zgarishlar bo'lishi mumkin:

A. nekroz*

B.atsidoz*

C.funktsiyani susayishi*

D.hujayra gialoplazmasida Sa2+ yig'ilishi*

E.Na+ hujayrada ko'payishi*

F.funktsiyani kuchayishi

G.hujayrada K+ miqdori ko'payishi

H.hujayrada Na+ miqdorining kamayishi

I.to'qima hajmi kattalashishi

J.To'qima haroratini oshishi

194.Hujayrani ishemik shikastlanishida hujayra ichidagi kal`tsiyni ko'payishini oqibatlarini

keltiring:

A. fosfolipazalarni aktivlanishi*

B.proteazalarni aktivatsiyasi*

C.hujayra gipergidratatsiyasi*

D.LPO kuchayishi*

E.mitoxondriyalarni energetik funktsiyasini buzilishi*

F.hujayra degidratatsiyasi

G.mitoxondriyalarni membrana o'tkazuvchanligini kamayishi

H.hujayra AOS fermentlarini aktivlanishi

I.ATF sintezini kuchayishi

J.O2 xujayrada ko'payishi

195.Qaysi buzilishlar hujayrani ishemik shikastlanishining asosidir:

A. Na+/K+ ATFazani aktivligini kamayishi*

B.hujayrada Sa+2 ko'payishi*

C.fosfolipaza A2 aktivlashishi*

D.LPO aktivlanishi*

E.lizosomal proteazalarni ajralishi*

F.Sa+2 ATFazani aktivligini oshishi

G.LPO tormozlanishi

H.mitoxondriyalar sonini ortishi

I.molekulalarni ionizatsiyasi

J.Fe3+ miqdorini ko'payishi

196.Quyidagilarni qaysi birlari antioksidant xususiyatiga ega:

A. tokoferoli*

B.katalaza*

C.glyutationperoksidaza*

D.qaytarilgan glyutation*

E.selen preparatlari*

F.mieloperoksidaza

G.ishqoriy fosfataza

H.vitamin D

I.perikis vodorod

J.Mg2+ ionlari

197.Xujayra membranasi lipidlarining periksli oksidlanishini faollashishining oqibatlari:

A. lipidlarning gidrofobligining kamayishi*

B.hujayra gipergidratatsiyasi*

C.retseptorli oqsillarning komformatsiyasi o'zgarishi*

D.Sa 2+ ionlarini hujayra ichida ko'payishi*

E.sitoplazmatik membranasini struktur butunligini buzilishi*

F.hujayra membranasini ionlarga nisbatan o'tkazuvchanligini ortishi

G.sitoplazmatik membaranada polito'yinmagan yog' kislotalrning miqdori ko'payishi

H.leykotreinlarni xosil bshlishini kamayishi

I.xujayra ichida Sa 2+ ionlarini kamayishi

J.mitoxondriyalarda oksidlanish va fosforlanishni kuchayishi

4 talik testlar

198.Keltirilganlardan kaysi biri xi¬moya-moslashuv reaktsiyasi yeki uzgarishidir:

A. Glikoliz va poliferment sistemalar¬ning faollashishi*

B.Fagotsitozni aktivlashishi*

C.oqsillarni sorbtsion xususiyatini oshishi*

D.Tromboplastinni xosil bulishi*

E.Xujayra membranalarining utkazuvchan¬ligini ortishi

F.Sintez jaraenlarini pasayishi

G.Gidrolazalarning aktivlashishi

H.Kinin sistemasini aktivlanishi

199.Kanday tip Sigo klassifikatsiyasiga kiradi:

A. Nafas tipi*

B.Miya tipi*

C.Muskul tipi*

D.Xazm tipi*

E.Xolerik tipi

F.giperstenik

G.gipostenik

H.astenik tipi

200.Kanday uzgarish xromosom mutatsiyani anglatadi?

A. Xromosomalarning sifatiy uzgarishi*

B.Xromosomalar sonining uzgarishi*

C.Xromosom termasi va tarkibini uzgari¬shi*

D.Xromosomalar sonining ortishi*

E.Xujayra apparatining shakli xamda

F.funktsiyasini uzgarishi

G.Genlarni mutatsiyasi

H.Genlarni oqsilliy tarkibi o'zgarishi

201.Kuyidagilarni kaysi biri kasallikni davrlarini aniklatadi?

A. Yashirin davri*

B.Xabarlovchi (prodromal) davri*

C.Avj olgan davri*

D.Natija davri*

E.Yangilanish

F.Regeneratsiya

G.reparatsiyalanish

H.gipertrofiya

202.Kaysi jaraenlar patologik jaraenga misol:

A. Yalliglanish*

B.Appenditsit*

C.Isitma*

D.Gipoksiya*

E.qusish


F.qiska muddatli leykopeniya

G.leykotsitoz

H.qizarish

203.Angiotenzin IIning qon tomirlarini toraytiruvchi ta'siri bog'liq:

A. arteriolalar silliq mushaklari qisqarishi bilan*

B.arteriolalar devorining vazokonstriktiv agentlarga sensibilizatsiyasi bilan*

C.simpatik neyron aksonlari vezikulalaridan katexolaminlar ajralishining ko'payishi bilan*

D.al`dosteron sekretsiyasi stimulyatsiyasi bilan*

E.glyukokortikoidlar sekretsiyasining ko'payishi bilan

F.endoteliy hujayralarda prostatsiklin sintezi faollashuvi bilan

G.natriyuretik peptidni ko'payishi

H.insulinni sekretsiyasini ko'payishi

204.Ateroskleroz rivojlanishidagi xavf omillarini ko'rsating:

A. gipoinsulinizm*

B.giperlipidemiya*

C.semizlik*

D.arterial gipertenziya*

E.gipokoagulyatsiya

F.trombotsitopeniya

G.trombotsitlarga qarshi antitelolar hosil bo'lishi

H.gipokal`tsiemiya

205.Aterosklerozda ko'pincha kuzatiladigan asorat va oqibatlarni ko'rsating:

A. aorta va/yoki boshqa arteriyalar anevrizmasi*

B.bosh miya insul`ti*

C.arteriyalar trombozi*

D.tromboemboliya*

E.yurak mitral klapani yetishmovchiligi

F.obliterlovchi endarteriit

G.venalar trombozi

H.miokard gipertrofiyasi

206.Mitoxondriyalarda oksidlanish fosforlanish kamayishiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatadi:

A. al`fa-dinitrofenol*

B.atsidoz*

C.to'yinmagan yog' kislotalari ko'payib ketishi*

D.Sa ionlarining ko'payib ketishi*

E.al`fa-tokoferol

F.alkaloz

G.K ionlarining ko'payib ketishi

H.R-ni ko'payishi

207.Qaysi o'zgarishlar gipoksiyaga uzoq vaqt adaptatsiya shakillangan holatlarni belgilaydi?

A. o'pka to'qimasi gipertrofiyasi*

B.mitoxondriogenez kuchayishi*

C.miokard gipertrofiyasi*

D.eritropoez kuchayishi*

E.sianidlar bilan zaxarlanish

F.depodagi qon mobilizatsiyasi

G.sezilarli taxikardiya

H.inspirator xansirash

208.Uzok davom etuvchi qandli diabet asoratlarini ko'rsating:

A. immunodefitsit holatlar*

B.ateroskleroz rivojlanishi tezlashishi*

C.infektsiyalarga rezistentlik pasayishi*

D.o'smaga qarshi turgunlik pasayishi*

E.polidipsiyalar

F.poliuriya

G.gipoglikemiya

H.gipoketonemiya

209.Isitmani salbiy ta'siri quyidagiga bog'liq bo'lishi mumkin:

A. isitmani uzoq vaqt yuqori bo'lishi natijasida yurak giperfunktsiyasi*

B.piretikdan normalgacha yoki subnormal darajaga xaroratning tez tushishi*

C.tana xarorati gektik dinamikasi bilan*

D.yuqori xaroratga bog'liq metabolik o'zgarishlar bilan*

E.diurez ko'payishi bilan

F.ter ajralishi kamayishi bilan

G.ishtaxani kuchayishi

H.jigar ishini faollashi bilan

210.Isitmada tana xaroratini ko'tarilishida ishtirok etuvchi mexanizmlarni ko'rsating:

A. periferik vazokonstriktsiya*

B.qisqaruvchi (mushak) termogenez kuchayishi*

C.ter ajralishi kamayishi*

D.biologik oksidlanish faollashuvi*

E.oksidlanish-fosforlanish jarayonlarining kuchayishi

F.ter ajralishi kuchayishi

G.vazodilyatatsiyani kuchayishi

H.diurezni kuchayishi

211.Immunodefitsitlar asosida quyidagi omillar yoki jarayonlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin:

A. antitelo hosil bo'lishi*

B.mononuklear fagotsitlar ishtirokidagi fagotsitoz*

C.T-limfotsitlar*

D.komplement sistemasi*

E.granulotsitlar (eozino-, neytro-, bazofil) ishtirokidagi fagotsitoz

F.interleykinlar

G.lizotsim

H.transferrin

212.Hujayra shikastlanishidan dalolat beradi:

A. tiriklik vaqtida ko'k tripan va boshqa bo'yoqlar bilan bo'yalishi*

B.oqsillar perekisli oksidlanishining xaddan ziyod faollashuvi*

C.atrof muhitga laktatdegidrogenaza chiqishi*

D.hujayra ichida natriy kontsentratsiyasining ortiishi*

E.oqsil sintezining faollashuvi

F.tinchlik potentsialining 3-5% kamayishi

G.xujayrada Sa2+-ni kamayishi

H.xujayrada R-ni kamayishi

213.Hujayrani erkin radikallardan ximoyalovchi moddalarni kursatib bering:

A. tokoferollar*

B.superoksiddismutaza*

C.peroksidazalar*

D.vitamin A*

E.ikki valentli temir ionlari

F.sul`fataza

G.glyukuronidazalar

H.amilaza

214.Hujayra shikastlanishidagi suyuqlik va ionlar disbalansini ko'rsatib bering:

A. hujayrada natriy ionlarining to'planishi*

B.hujayra ichidan kaliy ionlarining chiqishi*

C.hujayrada kal`tsiy ionlarining to'planishi*

D.hujayra gipergidratatsiyasi*

E.hujayrada kaliy ionlarining to'planishi

F.hujayradan natriy ionlarining chiqishi

G.hujayradan kal`tsiy ionlarining chiqishi

H.xujayrada gipogidratatsiya

215.Tipik patologik jarayonlarga mansub:

A. yallig'lanish*

B.isitma*

C.ochlik*

D.gipoksiya*

E.kuyish

F.uremiya

G.shilliq qavat yarasi

H.leykozlar

216.Metabolik atsidoz rivojlanadi:

A. qandli diabetda*

B.buyrak yetishmovchiligida*

C.diareyada*

D.ko'p kuyganda, travmalarda*

E.nafas markazi ezilganda

F.pilorostenozda

G.o'pka giperventilyatsiyasida

H.limfostazda

217.Organizmni asosiy bufer sistemalari:

A. bikarbonatli*

B.fosfatnli*

C.oqsilli*

D.gemoglobinli*

E.atsetatnli

F.amiachli

G.tetraboratli

H.gidrotartratli

218.Gazli alkalozga xos:

A. qon rN ni ko'tarilishi*

B.plazmada r SO2 kamayishi*

C.o'pka giperventilyasi*

D.siydikni titrlanuvchi nordonligini pasayishi*

E.plazmada bikarbonat miqdorini ko'payishi

F.qon rN ni pasayishi

G.o'pka gipoventilyatsiyasi

H.siydikni titrlanuvchi nordonligini ko'tarilishi

219.Qaysi omillar respirator atsidoz sabablari:

A. o'pka gipoventilyatsiyasi*

B.nafas markazi qo'zg'olishini pasayishi*

C.plevra bo'shlig'iga ekssudat yig'ilishi*

D.SO2 si ko'p xavo bilan nafas olishda *

E.havoda rO2 ni kamayishi

F.qon aylanishini surunkali yetishmovchiligi

G.gipoksiya

H.suniy nafas oldirishda o'pka giperventilyatsiyasi

220.Ateroskleroz rivojlanishiga qaysi kasalliklar va xolatlar ko'manlashadi?

A. giperxolesterinemiya*

B.ireniy giperlipedemiya*

C.xarakonlik kasalligi*

D.qanli diabet*

E.feniketonuriya

F.glikogennozlar

G.tireotoksikoz

H.tirozinoz

221.Qandli diabet uchun modda al`mashinovi qanday o'zgarishlari xos?

A. oqksillarni sintezi organizmda susayishi*

B.organizmda gligenni tuklanishini susayishi*

C.pentoz siklida glikoliz tormozlanishi*

D.lipoliz kuchayishi*

E.oqsillarni sintezi organizmda oshishi

F.jigarda glikogenni tuklanishini oshishi

G.glikoliz kuchayishi pentoz siklida

H.gipoketonemiya, getonuriya

222.Isitmani sal`biy ta'siri bog'liq bolishi mumkin?

A. uzoq davoya ismatda yurakni giperfunktsiyasi*

B.takani xaroratini piratik xolatidan kormalgacha tushishi*

C.takani xaroratini gektik dinamikasi*

D.bilant xarorat bilan bog'liya metaboliq o'zgarishlar*

E.muzbat azot balansi

F.fagotsitoz tezlanishi

G.immunreaktsiyalar tezlashishga

H.oksilarni sintezi kuchayishiga

223.Endogen pirogenlarni sintezini induktori qaysinisi bo'lishi mumkin?

A. bakternaya endotoksinlar*

B.bakternaya ekzotoksinlar*

C.tuqma sitolizi moddalari*

D.antigen va immunkomplekslar*

E.biogenaminlar

F.gormonlar

G.prostaglanlinlar

H.glyukokortikoidlar

224.O'tkir faza jivobida yallig'lanshga qarshi effektlar qonda nimani kupayishi bilan bog'liq?

A. a1-antitripsin bilan*

B.seruloplazmin bilan*

C.kortizol bilan*

D.a1-antiximotripsin bilan*

E.a2-globulin bilan

F.s-reaktiv oksil bilan

G.fibrinogen bilan

H.retikulotsitlarni

225.O'tkir faza javobi uchun xos o'zgarlishlarni toping?

A. neytrofiliya*

B.manfiy azot balansi*

C.qon zardobida mis mikdorini oshishi*

D.giperlipidemiya*

E.giperal`buminemiya

F.seruloplazmin kamayishi

G.ATF sintezini ko'payishi

H.nusbat azot balansi

226.Fagotsitlarni funktsiyalarni buzilishni sababini kursatishi?

A. G-6 -f-degidrogenaza aktivligini yetishmovchilin*

B.fagotsitda kislorodni aktiv formalarni xosiya bulishkni kamayishi*

C.lizosomlarni fermentlarni aktivlimni yetishmovchiligi*

D.fagolizosoma xosil bo'lishini buzilishi*

E.pinotsitoz yetishmovchili

F.glyukuronidaza sintezi kuchayishi

G.sekretin yetijmovchiligi

H.motilik kukayishi

2 talik testlar

227.Infil`trativ usishining asosiy mexanizmlarini kursating

A. Kontakt tormozlanish faolligining ka-mayishi*

B.Usma xujayralari adgezivligining ku¬payishi*

C.Usma xujayralarining amyobasimon xara¬katlari

D.Kontakt tormozlanish faolligining oshi¬shi

228.Uzini ximiyaviy tuzilishi buyicha orga-nizmda xosil buladigan kaysi biologik aktiv modda

tabiiy kontsergenlarga yakin?

A. Androgenlar*

B.Steroidlar*

C.Siklik AMF

D.Globulinlar

229.Kanday xolat usma tukimasining fi¬zik-ximyoviy uzgarishi anaplaziyasini xarak-terlaydi ?

A. Rn ni pasayishi*

B.xujayrada suvni kupayishi*

C.Sa^2+, Mg^2+ mikdorini kupayishi

D.Sirt tarangligini kattalashishi

230.Kaysi omil biologik kantserogen omil?

A. Ortikcha mikdordagi ayrim steroid gor¬monlar*

B.Aflotoksin*

C.Politsiklik aromatik uglevodlar

D.Bakteriyalar

231.Kuyidagilardan kaysi biri xujay¬ra mitozini tormozlaydi ?

A. Keylonlar*

B.Glyukokortikoidlar*

C.Trefonlar

D.Prostoglandinlar

232.Kachon xujayra bulinishini idora etilishini gen mexanizmi buziladi ?

A. Neoplazmada *

B.usmalar*

C.Reparativ regeneratsiyada

D.Regeneratsiyada

233.Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib keladilar?

A. gipertoniya kasalligi*

B.kandli diabet*

C.fenilketonuriya

D.tugma yoki orttirilgan gipoxolesteri¬nemiya

234.Kuyidagilarning kaysi biri diabe¬tik komaning asosiy patogenetik mexaniz¬mi ?

A. ketoatsidoz *

B.giperglikemiya *

C.elektrolitlar balansining buzilishi

D.lipidlarning perikisli oksidlanishini buzilishi

235.Kaysilari uglevodlar oralik alma¬shinuvi buzilganda xosil buladigan max¬sulotlar ?

A. sut kislotasi*

B.pirouzum kislotasi*

C.keton tanachalari

D.betta-oksimoy va atsetosirka kislota¬lari

236.Isitma rivojlanishida nerv sistemasi¬ning kaysi kismi qatnashadi ?

A. Gipotalamus*

B.Sovuk va issik sezuvchi retseptorlar*

C.Miyacha

D.Miya kobigi

237.Surunkali yallig¬lanishda ekssudat tarkibida hujayralar¬ning ko'pchiligini tashkil qiladi?

A. monotsitlar*

B.limfotsitlar*

C.neytrofillar

D.eozinofillar

238.Yalliglanishning utkir davriga xos maxalliy fizik va kimyoviy uzgarishlar:

A. atsidoz*

B.giperioniya*

C.alkaloz

D.xaroratning pasayishishi

239.Yalliglanish uchogida giperonkiya rivojlanishiga nima sabab buladi ?

A. Kon oksillarini yalliglanish uchogiga chikishi*

B.Katobolik jaraenlarni kuchayishi*

C.Modda almashinuvi kuchayishi

D.Tuzlarni dissotsiatsiyasini susayishi

240.Ogiz shillik pardasi distrofiyasi¬ni kaysi modda chakirishi mumkin ?

A. RNK - aza*

B.DNK -az-*

C.Kallikrein

D.Peroksidaza

241.Kaysilari yalliglanishning rivojlani-shiga karshi ta'sir kiluvchi gormonlar:

A. Kortizon*

B.Prednizolon*

C.Vazopressin

D.Al`dostron

242.Arterial giperemiyaning yalliglanish uchogida venoz giperemiyaga utishiga sabab:

A. Tromboz*

B.Konni suyuk kismi va shaklli elementla¬ri tukimaga utishi*

C.Konni okib ketishini kuchayishi

D.Eritrotsitlar xamda leykotsitlarni ka¬mayishi

243.Kininlar yalliglanish uchogida nima chakiradi.

A. Ogrik*

B.Terini kichishini chakirish*

C.Ogrikni kamaytirish

D.Kon tomir devorini utkazuvchanligini kamaytirish

244.Nima al`teratsiyani ifodalaydi?

A. Xujayraning va tukimalarni shikastla¬nishi*

B.Mediatrlarni ajralishi*

C.Xujayraning gipertrofiyasi

D.Xujayraning gipotrofiyasi

245.Kaysi omillar V-limfotsitlar bilan boglik-

A. gumoral immunitetni amalga oshiruvchi xujayralar*

B.plazmatik xujayralar*

C.killer-xujayralar

D.makrofaglar

246.Nima tez paydo buladigan allergik re-aktsiyaning ikkinchi davrida kuzatiladi?

A. biologik aktiv moddalarning ajralishi*

B.Semiz xujayralarining degranulyatsiyasi*

C.konda sensibilizatsiyalangan T-limfo-sitlarning oshishi

D.konda antitelolarning tuplanishi

247.Kaysi biri anafilaktik shokda kuzatila¬di?

A. ekspirator nafas kisilishi*

B.tirishish*

C.gipokapniya

D.giperventilyatsiya

248.Kaysi biri sekin rivojlanadigan aller¬gik reaktsiyaga misol bula oladi ?

A. Mantu sinovi*

B.kontakt dermatit*

C.Kvinke shishi

D.Anafilaktik shok

249.Kanday kilib passiv sensibilizatsiya chaki-rish mumkin ?

A. aktiv sensibilizatsiyali xayvonni zar¬dobini yuborib*

B.aktiv sensibilizatsiyali xayvonning im-munotsitlarini yuborib*

C.tula kimmatli antigen yuborib

D.passiv sensibilizatsiyali xayvon limfa tugunlarini kuchirish yuli bilan

250.Autoallergiyani chakirishi mumkin bul¬gan sabablar:

A. Uzining shikastlangan tukimasi*

B.testisni shikastlanishi*

C.Xayvon maxsulotlaridan tayerlangan antigen

D.Gistamin

251.Kanday uzgarishlar allergiyani tez kor turini patobioximieviy boskichi¬da buladi ?

A. AG+AT kompleksi komplement sistemasini va Xageman faktorini aktivlaydi*

B.kon va tukima proteolitik fer¬mentlari aktivlashadi*

C.Limfotsitlar ishlab chikarish kuchayadi

D.Makrofaglar antigenni T-va V-limfo¬sitlarga tanishtiradi

252.Allergiyani ta'rifi tarkibiga kaysi tushunchalar kiradi?

A. Bu organizmni antigenning kayta kiri¬shiga javoban sifat jixat¬dan uzgargan

sezuvchanligidir*

B.Bu antigenning kayta ta'siriga ku¬chaygan sezuvchanlik*

C.Bu organizmni allergenlarga sifat ji¬xatdan uzgarmagan sezuvchanligidir

D.Bu organizmni xech bir reaktsiyasini yukligidir

253.Organizmni kanday omillar ta'siriga spetsifik reaktivlik deb ataladi?

A. Infektsion*

B.Genetik jixatdan begona belgilarni tutuvchilarga*

C.Xar kanday

D.Noorganik kimeviy moddalarga

254.Arterial giperemiya kachon rivojla¬nadi ?

A.organ faoliyati oshganda *

B.atsetil-xolin kupayganda*

C.adrenalin me'eridan ortikcha bulganda

D.yetok yaralaridan

255.Kon okimining sekinlashuvi nima uchun trombning xosil bulishiga olib keladi?

A.Kon plastinkalari tomir devoriga yakinlashadi va parchalanadi*

B.Kon ivishining kuchayishiga sharoit yara¬tiladi*

C.Karbon kislota mikdori ortadi

D.Kon rNning ishkoriy tarafga siljishi

256.Organlarga arterial giperemiyaning ijobiy ta'siri nimada?

A.Modda almashinuvining kuchayishi*

B.Maxaliy immunitet va fagatsitozning faoligi ortishida*

C.Modda almashinuvi pasayishi

D.nordan metobo¬litlar tuplanishida

257.Kanday okibatlar emboliyaga xos?

A.Ishemiya*

B.Infarkt*

C.Arterial giperemiya

D.Metabolizmni aktivlashishi

258.Venoz gipe¬remiya okibatlari?

A. Biriktiruvchi tukimani usib ketishi*

B.Shish rivojlanishi*

C.Xujayra membranalari utkazuvchanligi¬ning pasayishi

D.Xujayralarida modda almashuni¬vining kuchayishi

259.Kaysi omil arterial giperemiyani chakiradi ?

A.Atsetilxolin*

B.ishqalash*

C.og'riq.

D.Adrenalin

260.Kaysi biri kasallikning rivojlanishiga to'sqinliq qiluvchi ichki shart-sharoit?:

A. yuqimli kasalliklarga nisbatan turga bog'liq immunitet*

B.nerv faoliyatini sistemasi faoliyatining normalligi*

C.keksa yesh

D.kichik yesh

261.Kuyidagilarni kaysi biri patofiziolo-giyaning asosiy metodlari:

A. eksperimentda kasalliklarning modelini olish*

B.klinikada funktsional tekshirish material-larini analiz kilish*

C.transplantatsiya

D.yangi dori-darmonlarni ishlab chiqish

262.Kaysi tukima yeki a'zolar ionlovchi nurlar ta'siriga eng sezuvchan.

A.Kon yaratuvchi suyak kumigi*

B.Limfoid tukima*

C.Jigar, buyrak

D.Nerv tukimasi, miya pustlogining xu¬jayralari

263.Kaysi uzgarishlar patologik reaktsiyaga misol:

A.Kiska muddatli leykotsitoz*

B.Kiska muddatli leykopeniya*

C.Yalliglanish

D.Yurak poroki

264.Kaysi jaraen tipik-nusxaviy patologik jaraen

A.Turli shikastlovchilarga nisbatan orga¬nizmning xam maxalliy,xam umumiy tuzi¬lishi xamda

faoliyatining doimo birxil stereotip javobi*

B.Shikastlanish va ximoya-moslashish reak-siyalarining stereotip rivojlanishi*

C.Shikastlanishga nisbatan organizmning umumiy javobi

D.Shikastlanishga nisbatan organizmning maxalliy javobi

265.Elektr toki ta'¬sir kilganda yurak tuxtashining sabablari nimaga boglik:

A.N.vagus ni kuzgalishiga*

B.Parasimpatik nerv sistemasini kuzgo¬lishiga*

C.Simpatik nerv sistemasining kuzgalishiga

D.Parasimpatik nerv sistemasi-ning tormozlanishiga

266.Kasallikning kaysi ma¬salalarini etiologiya urganadi:

A.Chakiruvchi sabablarini*

B.Shart-sharoitlarini*

C.Rivojlanish mexanizmlarini

D.Kasallikning kechishini

267.Qaysi okibat davomli patologik stressga xos emas:

A. kalkonsimon bezning gipertrofiyasi*

B.arterial gipotenziya*

C.gumoral va xujayra immunitetni sust¬lashishi

D.oshkozon va ichak shillik pardasining eroziyasi

268.Ogrik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi?

A.Siklik AMF*

B.glyukoza*

C.Gistamin

D.Bradikin

269.Kaysi omil buyrak parenximasi¬ning shikastlanishi bilan bog'lik shishning rivojlanishida

qatnashmaydi?

A. gipovolemiya*

B.venalarda gidrostatik bosimning kuta¬rilishi*

C.koptokchalarda fil`tratsiyaning kamayishi

D.kon tomiri devorining o'tkazuvchanli¬gini ortishi

270.Keltirilgan shishning kaysi birida gidrostatik omilni axamiyati yuk?

A.kvinke shishi*

B.allergik shishda*

C.yurak kasalliklaridagi shish

D.astsit


271.Kaysi moddalarga nisbatan konda uzgarish aterosklerozga xarakterli emas?

A.Al`buminlar va globulinlar*

B.Keton va atseton tanachalari*

C.Xolesterin ko'payishi

D.Fosfolipidlarni kamayishi

272.Kaysilari glyukokortikoid gormon¬lar ta'siriga xos bulmagan jaraenlar.

A.Glyukoneogenezning tormozlanishi*

B.Gipoglikemiya*

C.Glikoneogenezning stimullanishi

D.Limfoid to'qima lizizi

273.Issiqlik xosil kilinishi organizmda kanday xolda kupaymaydi?

A.parasimpatik nerv sistemasi qo'z•al¬ganda *

B.qalqonsimon bez gormonlari kam ajral¬ganda*

C.simpatik nerv sistemasi qo'zgalganda

D.giperteriozda

274.Kanday o'zgarish isitma baland bo'lib xaroratning ma'lum nuqtada turib qolish bosqichida

kuzatilmaydi?

A.Fagotsitozning cusayishi*

B.Ovkat xazm kilish sistemasi sekretor faoliyatining kuchayishi*

C.Isib ketish

D.Suvsizlanish

275.Kuyidagi xolatlarning kaysi biri gipotermiyaga olib kelmaydi?

A.Issiklik chikarilishining kiyinlashuvi*

B.Pirogenlarni ko'payishi*

C.Issiklik chikarilishining kuchayishi

D.Issiklik xosil bulishining kamayishi

276.Nima isitmaning uchinchi davri uchun xoc emas

A. Issiklik ajratishning pasayishi*

B.Periferik tomirlarni torayishi*

C.Isib ketish

D.Leykotsitar pirogenlarni kamayishi

277.Kaysi biri buyrak bilan boglik shishning rivojlanishida qatnashmaydi?

A.venoz bosimi oshishi*

B.qonni onkotik bosimini oshishi*

C.tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi

D.qonni onkotik bosimini pasayishi

288.Siydikda urobilinning bulmas¬ligi bilan kaysi kasallik xarakterla¬nadi ?

A.Sababi jigar pasida bulgan sariklik*

B.ut kopida tosh bulganligida*

C.Sababi jigarda bulgan sariklik

D.gemolitik anemiya

289.Aterosklerozga kaysi kasalliklar va xolatlar olib kelmaydilar?

A.fenilketonuriya*

B.gipertireoz *

C.irsiy giperlipidemiya

D.gipertonik kasallik

3 talik test

290.Kachon gazsiz atsidoz kuzatiladi.

A.qandli diabetda*

B.kislotalar bilan zaxarlanganda*

C.jigar yetishmovchiligida*

D.upka kasalliklarida

E.Bronxial astma xurujida

F.Pnevmoniyada

291.Endogen (ikkilamchi) pirogen mod¬dalarni kaysi xujayralar ishlab chikarmaydi ?

A. Retikulotsitlar*

B.Limfotsitlar*

C.Eritrotsitlar*

D.Neytrofillar

E.Makrofaglar

F.Monotsitlar

292.Kaysi xujayralar va gumoral omil¬lar Brutton kasalligi bilan ogrigan kasallarda

uchramaydi ?

A. V-limfotsitlar*

B.immunoglobulinlar*

C.plazmottsitlar*

D.Segmentyadroli neytrofillar

E.Eritrotsitlar

F.T-limfotsitlar

293.Antioksidant himoyasining xujayra¬dagi ferment bo'lmagan omillari:

A. vitamin A*

B.tokoferol*

C.vitamin S*

D.glyukuronidaza

E.temirning ikki valentli ionlari

F.vitamin V1,V2,RR

294.Kaysi xujayralar tuqima shikastlangda -kuchli ko'payish qobiliyatiga ega emaslar?

A. kardiomiotsitlar*

B.neyronlar*

C.miotsitlar*

D.gepatotsitlar

E.yumshok biriktiruvchi tukimaga hujay¬ralari

F.gistiotsitlar

295. Sabablarning kaysi biri gaz¬siz alkalozga olib kelmaydi ?

A. Organizmga ishkoriy maxsulotlarning kiritilishi*

B.Ich ketish*

C.Gipoventilyatsiya*

D.Uta terlash

E.Qusish

F.organizmdan ishqorlarni o'ta chiqib ketishi

296. Kaysi biri koldik azotga oid emas ?

A. Keton tanachalari*

B.V-oksibutirat*

C.Atseton*

D.Mochevina

E.Ammiak


F.Aminokislotalar

297. Kaysilari tana haroratini me'er¬da saklab turishida katnashmaydi?

A. prostaglandinlar *

B.miyacha*

C.renin*

D.atsetilxolin

E.noradrenalin

F.serotonin

297. Pirogenlar kaysi xujayralarda ishlanmaydi

A. limfotsitlarda*

B.fibroblastlarda*

C.osteoblastlarda*

D.neytrofillarda

E.monotsitlarda

F.bazofillarda

298. Modda almashinuvining isitma¬ning ikkinchi davrida kaysi uzgarish¬lari kuzatilmaydi ?

A. Musbat azot muvozanati *

B.Liposintez*

C.Gligogen sintezini kuchayishi*

D.Glikogenolizning kuchayishi

E.Lipolizning kuchayishi

F.Ketonemiya

299. Yalliglanishda shishning rivojlanish mexanizmida kaysi omillar katnashmay¬dilar?

A. fagotsitar*

B.AKTG*

C.Renin*


D.osmotik

E.membranogen

F.onkotik

300. Kachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi?

A. Isitmada (isitmalash xolatida)*

B.Degidratatsiyada *

C.Suvsizlanganda*

D.Stomatitda

E.Tishni preparovka kilganda (tish charx¬langanda)

F.Gingivitda

301. Noinfektsion isitma bilan kaysi kasallik kuzatiladi?

A. Limfogranulematoz*

B.miokard infarkti*

C.to'qimaga qon quyilishi*

D.to'qima nekrozi*

E.gripp


F.pnevmoniya

G.brutsellez

H.difteriya

302. Ogrikni sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi?

A. Siklik AMF*

B.Glyukokortikoidlar*

C.Adrenalin*

D.Imunoglobulin*

E.Gistamin

F.Bradikinin

G.Atsetil xolin

H.Serotonin

303. Nima bilan isitmaning ijobiy axamiyati boglik emas?

A. ovkat xazm kilish sistemasining faoli¬yatini aktivlanishi*

B.tana xaroratining kutarilishini bakte-riostatik ta'siri bilan

C.viruslarning "kupayishini tormozlanishi bilan

D.immunitetning xujayra va gumoral tur¬larini aktivlanishi

E.fagotsitozning aktivlanishi

304. Ogiz bushligiga sulak bilan uta¬digan moddalarni kaysinisi ximoyaviy omil emas?

A. Amilaza*

B.DNK - aza

C.Lizotsim

D.Peroksidaza

E.Immunnoglobulinlar

305. Istmani birinchi stadiyasida issiklik ishlab chiqarish va ajratish qanday o'zgaradi?

A. issiqlik ishlab chikarishi kupayyadi,ajritish pasayadi*

B.issiqlik ishlab chiqarishi uzgarmaydi,ajratish pasayadi*

C.issiqlik ishlab chiqarish kupayadi,ajratish xam kupayadi lekin kamroq*

D.issiqlik ishlab chiqarishi va ajratishi ekvivalent miqdorda o'zgaradi

E.issiqlik ishlab chiqarish pasayadi, ajratish o'zgarmaydi

F.xech narsa o'zgarmaydi

306.Patologiyani qaysi formasi atopik?

A. pollinoz*

B.allergik rinit*

C.allergik kon'yunktivit*

D.glomerulonefrit

E.gemolitik anemiya

F.zardob kasalligi

307. Allergiyada immunn komplekslar nimani rivojlanishiga olib kelishi mumkin?

A. glomerulonefritni*

B.vaskulitni*

C.to'qima gipertrofiyasini*

D.leykozni

E.to'qima atrofiyasini

F.regeneratsiyani

308. Allergik reaktsiyalarni tezkor tipini toping:

A. anafilaktik va atopikreaktsiyalar*

B.immunkomplekslar bilan chaqiriladegan reaktsiyalar*

C.sitolitik allergik reaktsiyalar*

D.biologik aktiv moddalarni neytrallash reaktsiyasi

E.infektsion allergik reaktsiyasi (tuberkulin tipi)

F.opsonizatsiya reaktsiyasi

309. Ikilamchi pirogen gipotalamusni isiklikni boshqaruvchi markazlarda qanday o'zgarishlarni

chaqiradi?

A. prostoglandinlar YE guruxik xosil bo'lishini kuchaytiradi*

B.S-AMF xosil bo'lishini kupaytiradi*

C.sovuklik neyronlarini qo'zg'aluvchanligini oshiradi*

D.interleykin-1 xosil bo'lishini kupaytiradi

E.prostoglandinlar YE guruxi xosil bo'lishini kamaytiradi

F.issiklik neyronlarini qo'zg'aluvchanligini oshiradi

310. Atopiyani rivojlanishini xal qiluvchi omillarni toping:

A. to'qima va biologik suyukliklarda reaginlarni mavjudligi*

B.allergenni qayta ta'siri*

C.irsiy sonlik*

D.allergenni bir marta ta'siri

E.makrofaglarni giperaktivligi

F.allergenlarni spetsifik ximik strukturasi

311. Yalliglanish o'chog'idagi qaysi omillar xujayralarni proliferatsiyasini kuchaytiradi?

A. keylonlarni ingibitorlari*

B.S –GMF*

C.interleykin -2*

D.keylonlar

E.S-AMF

F.glyukokortikoidlar

312. Transudat va yallig'lanishdagi yiringli eksudat asosiy farki nimada?

A. kon shakilli elementlarini ko'pligida*

B.tukima elementlarini ko'pchiligini shikastlanganligi va parchalanganligi bilan*

C.oksil mikdorini komaysida*

D.oksil va mikdorini kamligida ko'pligida

E.solishtirma og'irligi birxilligi

F.kolloid-osmotik xususiyati birxilligi

313. Desensibilizatsiya nospetsifik uslublarini toping:

A. antigistamin preparatlarni qo'llash*

B.kortikosteroid preparatlarini qo'llash*

C.perifirik qondan immunoglobulinlarni yokotish*

D.asta sekin dozasini oshirib allergenni kichik dozalarini yuborish

E.umumiy narkoz(anesteziya)

F.qonni almashtirish

314. Keltirilgan patologik jarayonlarni kaysi biri immunitetni buzilishini nusxaviy formasi?

A. immunodefitsit xolat*

B.patologik tolerantlik*

C.“Xo'jayinga qarshi transplantant” *

D.timus gipotrofiyasi

E.limfoadenopatiya

F.limfoleyko

315. Xujayra antimutatsion tizim fermentlarini toping:

A. restriktaza*

B.DNK-polimeraza*

C.ligaza*

D.gistaminaza

E.gialuronidaza

F.kreatinfosfatkinaza

316. Xujayra inkastlanishi mexanizmlarini toping:

A. lipidlarni erkin radikalar bilan oksidlanishi kuchayishi*

B.lizosomal fermentlarini gialoplazmaga chikishi*

C.onkogenni ekspressiyasi*

D.oksidlanish va fosforlanishi bir-biriga mosligini kuchayishi

E.DNK reparatsiyasi fermentlarini aktivligini oshishi

F.bufer tizimlarni faolligi

317. Energiya bilan taminlanishni buzilishiga bog'liq xujayra shikastlanishi kachon kuzatiladi?

A. ATF resintezi sekinlashganda*

B.adeninnukteotidtransferaza va kreatinfosfatkinaza bloklanganda*

C.ATF-azalar aktivligi kasayganda*

D.oksidlanish va fosforlanish kuchayganda

E.pentozofosfat shuntini reaktsiyalari aktivlashganda

F.ornitin sikli aktivlashganda

318. Yaliglanishi uchogidagi xujayralarda qaysi endogen omilarni kupaib ketishi oksidlanish va

fosforlanish uzaroboglikligini ajratadi?

A. Sa++ ionlari*

B.erkin xolatdagi yog kislotalar*

C.N+ ionlari*

D.K+ ionlari

E.glyukokortikoidlar

F.dinitrofenol

319. Arterial giperemiya rivojlangan organ yeki to'qimada xarorat kutarilishi nima bilan

bog'liq?

A. arterial qon oqib kelishi kupayishi bilan*

B.oksidlanish jarayonlarni kuchayishi bilan*

C.xarakatdagi kapillyarlar soni kupayishi bilan*

D.limfa xosil bulishi ko'payishi bilan

E.limfa okimi tezlashishi bilan

F.passiv giperemiya xisobiga

320. Ishemiya uchun xos:

A. tukima va organni qon bilan taminlanishi kamayishi*

B.arterial tomirlarini torayishi*

C.oqib utayotgan qon xajm tezligini pasayishi*

D.venalardan qon oqib ketishini qiyinlashishi

E.limfa xosil bulishini kupayishi

F.ishemiya rivojlangan xududda kon bosimini ko'tarilishi

321. Kelib chiqishiga qarab arterial giperemiya turlarini toping:

A. neyrotonik*

B.neyroparalitik*

C.mioparalitik*

D.obturatsion

E.kompression

F.ishemik

322. Venozgiperemiyani sababiga ko'ra turlarini ko'rsating:

A. kardiogen (yuraq yetishimovchiligida)*

B.obturatsion *

C.kompression *

D.kardiogen (qonni minut xajmi oshganda)

E.neyroparalitik

F.mioparalitik

323. Shikastlangan to'qimani qaysi xujayralariga intensiv proliferatsiya xos:

A. gepatotsitlarga*

B.qoplovchi epiteliyga*

C.biriktiruvchi tuqima xujayralariga*

D.kardiomiotsitlarga

E.skelet mushaklariga

F.neyronlarga

324. Jigar sirrozida astsit xosil bo'lishi nima bilan belgilanadi?

A. gipoal`buminemiya bilan*

B.ikkilamchi giperal`dosteronizm bilan*

C.portal gipertenziya bilan*

D.giperal`buminemiya bilan

E.A, D, YE, K gipovitaminozlari bilan

F.giperfibrinogenemiya bilan

325. Devoroldi xazm qilish jarayonlari uchun xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating:

A. deyarli steril sharoitlarda kechadi*

B.ichak epiteliysi membranasiga fiksatsiyalangan fermentlar ta'sirida kechadi*

C.oziq maxsulotlari gidrolizi va so'rilishi o'rtasidagi yuqori muttanosiblik*

D.ichak mikroflorasi ta'siroida kechadi

E.yuqori molekulalar xosil bo'lishiga olib keluvchi gidroliz jarayonlariga turtki beradi

F.asosan oshqozon osti bezi fermentlari ta'sirida kechadi

326. Qon tomirlarini kengaytirish ta'siriga ega bo'lgan moddalarni ko'rsating:

A. atsetilxolin*

B.prostaglandinlar A, YE*

C.kininlar*

D.glyukokortikoidlar

E.prostaglandin F2

F.al`dosteron

327. Renin sekretsiyasi ko'payishini keltirib chiqaradi:

A. buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimni pasayishi*

B.giponatriemiya va va giperkaliemiya*

C.qonda angiotenzin II miqdori kamayishi*

D.buyrak arteriola koptokchalarida perfuzion bosimni oshishi

E.gipernatriemiya va gipokaliemiya

F.qonda angiotenzin II miqdori ko'payishi

328. Giperkaliemiya keltirib chiqaradigan asoratlar:

A. atrioventrikulyar blokada*

B.EKG da T tishchaning o'tkir va yuqori bo'lishi*

C.bradikardiya*

D.arterial gipertenziya

E.taxikardiya

F.atsidoz

329. Quyidagi qaysi omillar jigar semirishiga qarshilik ko'rsatuvchi omil hisoblanadi:

A. lipokain*

B.metionin*

C.xolin*

D.YE vitamin

E.biotin

F.o't kislotalari tuzlari

330. Gipolipidemiya asosida quyidagi mexanizmlar bo'lishi mumkin:

A. apoprotein A kodlovchi genning mutatsiyasi*

B.apoprotein V kodlovchi gen mutatsiyasi*

C.jigar shikastlanishi, jigar yetishmovchiligining rivojlanishi bilan*

D.plazmasida lipoproteinlipaza faolligi pasayishi

E.tireoid gormonlar hosil bo'lishini yetishmovchiligi

F.oshqozon osti bezi shirasi tarkibida lipolitik fermentlar yetishmovchiligi

331. Shishlar patogenezidagi tomir o'tkazuvchanligigi bog'liq bo'lgan turlarini ko'rsating

A. Kvinke shishi*

B.ari chaqqanida rivojlanadigan shishlar*

C.yallig'lanishdagi shishlar*

D.yurak yetishmovchiligidagi shishilar

E.jigar yetishmovchiligidagi shishlar

F.och qolishdagi shish

332. Jigar sirrozidagi astsit patogenezidagi omillarni ko'rsating

A. darvoza venasi tizimida gidrostatik bosim ortishi*

B.jigarda oqsil sintezi pasayishi*

C.jigarda al`dosteron parchalanishi kamayishi*

D.renin-angiotenzin-al`dosteron tizimi faolligi pasayishi

E.ADG sintezi kamayishi

F.ADG sintezi ko'payishi

333. Hujayra ichida kal`tsiy mihdori ko'payganda qanday o'zgarishlar kelib chiqadi?

A. oksidlanish fosforlanish pasayadi*

B.fosfolipazalar faollanadi*

C.hujayra membranasi o'tkazuvchanligi pasayadi*

D.aerob oksidlanish fosforlanish kuchayadi

E.makroerglar hosil bo'lishi ko'payadi

F.hujayra membranasi o'tkazuvchanligi oshadi

334. Glikogenozlarga olib keluvchi sabablar?

A. glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar repressiyasi*

B.glikogenoliz fermentlari sintezini kodlovchi genlar mutatsiyasi*

C.glikogenoliz fermentlari faolligining pastligi*

D.alimentar giperglikemiya

E.jigarda glyukozadan glikogen sintezining buzilishi

F.buyraklar tomonidan glyukoza ekskretsiyasi buzilishi

335. Giperosmolyar diabetik koma patogenezida qanday o'zgarishlar asosiy rol uynaydi?

A. giperglikemiya yakkol namoyon bo'lishi*

B.yakkol giperkaliemiya*

C.qon va hujayralararo suyuklik giperosmiyasi*

D.gipernatriemiya yakkol namoyon bo'lishi

E.kompensatsiyalanmagan ketoatsidoz

F.hujayra gialoplazmasi giperosmiyasi

336. Insonda umumiy sovishning kompensator reaktsiyasi bo'lib hisoblanadi:

A. periferik tomirlar torayishi*

B.mushakli qaltirash*

C.gaz almashuvi ko'payishi*

D.periferik tomirlar kengayishi

E.ichki a'zolar tomirlari torayishi

F.gaz almashuvi pasayishi

337. Organizmda gipertermiya quyidagilar natijasida rivojlanadi:

A. issiklik ajratish o'zgarmasdan turib issiklik hosil bo'lish jarayonlarining faollashuvi

bilan*


B.issiklik ajratish pasayishi bilan issiklik hosil bo'lish jarayonlari faollashuvi*

C.issiklik hosil bo'lish jarayonlari normal faolligi bilan issiklik ajratish pasayishi*

D.yuqori issiklik ajratish bilan birga issiklik hosil bo'lish jarayonlar faollashuvi

E.issiklik hosil bo'lishi kamayishi bilan issiklik ajratish effektivligining pasayishi

F.gipotermiyada

338. Qaysi tasdiklar to'g'ri hisoblanadi:

A. pirogen faollika nafaqat patogen, balki patogen bo'lmagan mikroblar xam ega*

B.patogen mikroorganizmlarning pirogen xususiyatlari xar doim xam ularning virulentligiga

mos kelmaydi*

C.pirogen faollikka bakterial hujayralar qobig'i tarkibiy qismlari xam ega bo'lishi mumkin*

D.pirogen faolikka fakat endotoksinlar ega

E.mononuklear fagotsitlar nuklein kislotalari bevosita pirogen faollikka ega

F.endogen pirogensiz isitma rivojlanadi

339. Xavfsiz o'smalarga xos bo'lgan belgilarni ko'rsating:

A. o'sma tugunining sekin shakillanishi*

B.ekspansiv o'sish*

C.funktsional differentsirovkaning nisbatan yuqori darajasi*

D.o'sma tugunining tez shakillanishi

E.infil`trativ o'sish

F.metastaz berishi

340. Hujayra bo'linishini stimullovchi omillarni ko'rsating:

A. hujayra yuza tortishishining pasayishi*

B.o'sish omillari*

C.sGMF*


D.sAMF

E.keylonlar

F.integrinlar

341. Allergik reaktsiyalarning 4 tipi (yuqori sezuvchanlikning kechiktirilgan turi) ga

xarakterli:

A. patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar asosiy ahamiyatga ega*

B.allergen bilan qayta to'qnashuvdan so'ng 6-8 soatda belgilar paydo bo'lib, 24-48 soatdan

so'ng avj oladi*

C.kasallik belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi*

D.20-30 minutdan so'ng reaktsiya paydo bo'la boshlaydi

E.kasallikning belgilarining paydo bo'lish mexanizmida asosiy rolni gistamin, TNO, kininlar,

leykotrienlar o'ynaydi

F.patogenezida qatnashadi blast xujayralar

342. Autoimmun reaktsiya patogenezi xalqasida bo'lishi shart bo'lgan kasalliklarni ko'rsating:

A. streptokokk tabiatli glomerulonefrit*

B.ko'z olmasi posttravmatik «simpatik» yallig'lanishi*

C.revmatizm*

D.bronxial astma atopik formasi

E.«somon» riniti

F.zardob kasalligi

343. Kuyidagi keltirilgan qaysi hujayralar «surunkali yallig'lanish hujayralari»ga taaluqli?

A. makrofaglar*

B.limfotsitlar*

C.epitelioid hujayralar*

D.semiz hujayralar

E.neytrofillar

F.eozinofillar

344. Ul`trabinafsha nurlarini uzoq ta'siri natijasida hujayra shikastlanish mexanizmlarini

ko'rsating:

A. fosfolipazalar faollashuvi*

B.lipidlar perekisli oksidlanishi jadallashuvi*

C.mutatsiyalar*

D.energiya defitsiti

E.ikkilamchi messendjerlar gidrolizi

F.komplement faollashuvi

345. Qon tomirlarga angiotenzin-2 qanday ta'sir etadi:

A. arteriolalarni silliq mushaklarga to'g'ri ta'sir qilib*

B.arteriola devorini vazokonstriktor modellarga nisbatan sensibillashtirib*

C.katexolaminlarning simpatik neyronlar akson vezikulalarida chiqartirib*

D.glyukokortikoidlarni sekretsiyasini oshirtirib

E.al`dosteronni sekretsiyasini stimullab

F.endoteliy xujayralarida prostotsiklin sintezi kuchayishi

346. Tomirlarning periferik qarshiligini kamaytiradigan endogen moddalarini aniqlang:

A. bradikinin*

B.prostatsiklin*

C.NO*


D.katexolaminlar

E.angiotenzin 2

F.endorfinlar

347. Shishlarni qaysi turida tomirlarni o'tkazuvchanligini oshishi asosiy patogenetik omil?

A. Kvinke shishi*

B.ari chaqqandagi shishlar*

C.yallig'lanish o'chog'idagi shishlar*

D.yurak yetishmovchiligidagi shishlar

E.jigar yetishmovchiligidagi shishlar

F.nefrotik shishlar

348. Jigar Sirrozida astsitni patogenetik omillarni toping

A. darvoza venada gidrostatik bosimni oshishi*

B.jigarda oqsil sintezini kamayishi*

C.jigarda aldosteronni parchalanishmni susayishi*

D.PAASni aktivligini pasayishi

E.birlamchi aldosteronizm

F.gipovalemiya

349. Qaysi lipidlarni ko'payishi aterogen rol o'ynaydi

A. xolisterinni *

B.zichligi juda past bo'lganlarni*

C.zichligi past lipoproteidlarni*

D.zichligi yuqori bo'lgan lipoproteidlarni

E.fosfolipidlarni

F.xolesterin efirlarni

350. Qandli diabetda oqsil almashinuvini buzilishlari uchun hos belgilar

A. manfiy azot balansi*

B.glyukoneogenez kuchayishi*

C.giperaminoatsidemiya*

D.musbat azot balansi

E.glyukoneogenez susayishi

F.qonda aminokislotalarni kamayishi

351. Gipoglikemiya chaqiruvchi omillarni toping

A. MNTizimida tormozlanishni ustunligi*

B.ovqatda karbonsuvlarni kamligi*

C.simpatik nerv tizimini aktivligini pasayishi*

D.MNTizimda qo'zg'alishni ustunligi

E.ko'p miqdorda karbonsuvlarni istemol qilish

F.simpatik nerv tizimini aktivligini oshishi

352. Giperglikemiya chaqiruvchi omillarni toping

A. MNTizimda qo'zg'alish jarayonlarni ustunligi*

B.ko'p miqdorda karbonsuvlarni istemol qilish *

C.simpatik nerv tizimini aktivlashishi*

D.MNTizimda tormozlanish jarayonlarni ustunligi

E.ovqatda karbonsuvlarni chegaralash

F.simpatik nerv tizimini aktivlashishi susayishi

353. Qandli diabet chaqiruvchi omillarni qaysi biri bezga bog'liq emas?

A. insulinaza aktivligini oshishi*

B.insulinga qarshi antitanalarni hosil bo'lishini kuchayishi*

C.kontrinsulyar gormonlarni ishlab chiqarilishini ko'payishi*

D.insulinaza aktivligini pasayishi

E.insulinga qarshi antitanalarni hosil bo'lishini kamayishi

F.gipersklenizm

354. Nisbiy gipoinsulinizmni bo'lishi mumkin bo'lgan sabablarini ko'rsating?

A. insulinga to'qimalarni sezgirligini pasayishi*

B.somatotrop garmonini surunkali ko'pligi*

C.adrenalinni surunkali ko'pligi*

D.oshqozon osti bezi bilan insulin sintezini va ajratishini kamayishi

E.somatotrop garmonini yetishmovchiligi

F.ovqat bilan uzoq vaqt ko'p miqdorda karbonsuv istemol qilinishi

355. Gipperinsulinizm uchun qanday o'zgarishlar hos?

A. glyukozani hujayra membranasidan o'tishini oshishi*

B.glyukonagenezni aktivlashishi*

C.glyukonagenezni tormozlashishi*

D.glyukozani hujayra membranasidan o'tishini sekinlashishi

E.glyukozani oksidlanishini sekinlashishi

F.glyukozani oksidlanishini aktivlashishi

356. Isitmani birinchi stadiyasida issiqlikni ajratishga halaqit beradigan omil?

A. simpato- adrenal reaktsiya*

B.issiqni nurlash kamayishi*

C.teri tomirlarini torayishi*

D.issiqlik o'tkazish kuchayishi

E.oksidlanish va fosforlanishni bir-biridan ajrashi

F.venoz giperemiya

357. Qanday omillar isitma rivojlanishini chaqirishi mumkin?

A. aseptik yallig'lanish*

B.eritrotsitlarni ko'payishi gemolizi*

C.terini oftob kuydirishi*

D.emotsional qo'zg'alish

E.intensiv jismoniy yuklama

F.gipertermiya

358. O'tkir fazani asosiy mediatorlarini ko'rsating

A. IL-1*


B.IL-6*

C.O'NOa- O'NOv*

D.KSF

E.IL-2


F.interferon- u

359. O'tkir faza uchun hos belgilarini toping

A. isitma*

B.kortizol ishlab chiqarishning ko'payishi*

C.manfiy azot balansi*

D.ney tropeniya

E.musbat azot balansi

F.gipolipidemiya

360. Yallig'lanishda kuzatiladi:

A. yallig'lanish o'chog'ida mikrotsirkulyatsiyani buzilishi*

B.tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi*

C.leykotsitlarni shikastlangan joyga emigratsiyasi*

D.transsudatsiya

E.regeneratorya reparatsiya

F.gipertrofiya

361. Yallig'lanish o'chog'ida osmotik bosimni ortishidan nimalar kelib chiqadi?

A. shishish*

B.og'riq*

C.funktsiyani buzilishi*

D.qizarish

E.qizish

F.sianoz


362. Yallig'lanishni boshida qaysi mediatorlar xosil bo'ladi?

A. gistamin*

B.noradrenalin*

C.kininlar*

D.lizosomal fermentlar

E.prostaglandinlar

F.siklichesk nukleotidlar

363. Aspirin bilan siklooksigenaza bloklansa nimalarni xosil bo'lishi kamayadi:

A. prostaglandin YE2*

B.prostaglandin D2*

C.tromboksan A2*

D.trombotsitlarni aktivlovchi omil

E.lipoksin

F.leykotrein

364. Qaysilari fagotsitlar:

A. neytrofillar*

B.makrofaglar*

C.monotsitlar*

D.limfotsitlar

E.T-killerlar

F.O-limfotsitlar

365. Araxidon kislotasidan xolsil bo'ladi:

A. prostaglandin YE2 *

B.trombaksan*

C.leykotrien V4*

D.enkefalin

E.opsonin S3b

F.R-moddasi

366. Ekssudat hosil bo'lish mexanizmida qatnashadi:

A. qonni onkotik bosimini pasayishi*

B.mikrotsirkulyator tomirlar o'tkazuvchanligini ortishi*

C.interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni oshishi*

D.kapillyarlarda gidrostatik bosimni pasayishi

E.interstitsial suyuqlikda onkotik bosimni pasayishi

F.o'tkir faza javobi oqsillari

367. Yallig'lanishda xujayra membranasidagi fosfolipidlardan xosil bo'ladi:

A. leykotrienlar*

B.prostaglandinlar*

C.trombotsitlarni aktivlovchi omil*

D.gistamin

E.bradikinin

F.s-AMF


368. Yallig'lanishda arterial giperemiyaga olib keladi:

A. akson-refleks*

B.gistamin*

C.bradikinin*

D.noradrenalin

E.vazokonstriktorlar aktivligini pasayishi

F.gialuronidaza aktivligini kuchayishi

369. Ekssudatsiyani rivojlanish mexanizmi asosida yotadi:

A. kapillyar va venullar o'tkazuvchanligini ortishi*

B.yallig'lanish o'chog'idagi tomirlarda gidrostatik bosimni ko'tarilishi *

C.yallig'lanish o'chog'idagi to'qimalarda kolloid-osmotik bosimni ko'tarilishi *

D.yallig'lanish o'chog'idagi tomirlardagi p lazmani giperonkiyasi

E.tomirlar qarshiligini pasayishi

F.limfa xosil bo'lishini kuchayishi

370. Ishemiyani turlari:

A. kompression*

B.reflektor*

C.obturatsion*

D.postanemik

E.neyroparalitik

F.yallig'lanishdagi

371. Patologik arterial giperemiyalarga kiradi:

A. postishemik*

B.yallig'lanishdagi*

C.neyroparalitik*

D.ishchi


E.shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)

F.odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi (reflektornaya)

372. Fiziologik arterial giperemiyaga kiradi:

A. ishchi*

B.shartli-reflektor (uyalish va g'azablanishdagidagi qizarish)*

C.odatdagi fizik va kimyoviy omillar ta'sirida yuzaga keluvchi (reflektornaya)*

D.postishemik

E.yallig'lanishdagi

F.neyroparalitik

373. Rivojlanish mexanizmiga ko'ra arterial giperemiya bo'ladi:

A. neyrotonikya*

B.neyroparalitik*

C.mioparalitik*

D.disgarmonal

E.ishchi

F.miotonik

374. Maxalliy qon aylanishini buzilishiga kiradi:

A. arterial giperemiya*

B.venoz giperemiya*

C.ishemiya*

D.aorta koarktatsiyasi

E.qonlarni patologik depolanishi

F.gipertoniya kasalligi

375. Endogen embol bo'lishi mumkin:

A. parchalanayotgan usma xujayralari *

B.naysimon suyaklar singandagi yog' tolmchilari*

C.uzilgan tromblar*

D.yig'ilib qolgan parazitlar

E.havo puffakchalari

F.ichakda xosil bo'lgan gazlar

376. T-limfotsitlar tizimi yetishmovchiligi quyidagilar asosida yotadi:

A. Kaposhi sarkomasi*

B.Di-Djordji sindromi*

C.VICH-infektsiya*

D.Bruton sidromi

E.shvetsariya tipridagi agammaglobulinemiya

F.anafilaksiya

377. Autoimmunn kasalliklarga kiradi:

A. sistemnaya krasnaya volchanka*

B.revmatizm*

C.ko'z soqqasini travmadan sung yallitg'lanishi *

D.bronxial astmani atopik shakli

E.pollinozlar

F.zardob kasalligi

378. Qaysi xujayra yoki to'qimalar tabiiy endogen autoantigenlar bo'lishi mumkin:

A. ko'z gavxari*

B.nerv xujayralari*

C.spermatozoidlar*

D.suyak usti xujayralari

E.buyrak kasulasi xujayralari

F.jigar xujayralari

379. Anafilaksiya uchun xarakterli:

A. patogshenezida yetakchi rolni immunoglobulin YE o'ynaydi*

B.reaktsiya allergen qayta tushganda 15-20 min.dan keyin ko'rina boshlaydi*

C.kasallik belgilarini rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar va

leykotrienlar o'ynaydi*

D.reaktsiya allergen qayta tushganda 24- 48 soatdan keyin ko'rina boshlaydi

E.kasallik belgilarni rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi

F.javobgar T-limfotsitlar

380. Allergiyani sekin turdagi o'ta sezuvchanligi xarakterlanadi:

A. patogenezida sensibillashgan T-limfotsitlar yetakchi rol o'ynaydi*

B.6-8 soatdan keyin ko'rinaboshlab 24-48 soatdan keyin maksimal darajaga yetadi *

C.kasallik belgilarni rivojlanish mexanizmida asosiy rolni limfokinlar o'ynaydi*

D.reaktsiya 20-30 min. keyin ko'rinaboshlaydi

E.kasallik belgilarini rivojlanish mexanizmida asosiy rolni gistamin, FAT, kininlar va

leykotrienlar o'ynaydi

F.javobgar V-limfotsitlar

381. Ul`trafiolet nurlarni shikstlovchi mexanizmlari:

A. fosfolipazalarni faollashuvi*

B.yog'larni perekisli oksilanishini kuchayishi*

C.narushenie geneticheskogo apparata kletki*

D.energodefitsit

E.ikkilamchi messendjerlarni gidrolizi

F.komplimentni faoolashuvi

382. Shikastlangan DNK ni reparatsiya qiluvchi fermentlar:

A. restriktaza*

B.dnk-polimeraza*

C.ligaza*

D.gistaminaza

E.gialuronidaza

F.kreatinfosfatkinaza

383. Ogrik sezuvchi retseptorlarni kaysi modda kitiklamaydi?

A. siklik AMF*

B.glyukoza*

C.adrenalin*

D.bradikin

E.gistamin

F.serotonin

384. Kaysi omil buyrak parenximasi¬ning shikastlanishi bilan bog'lik shishning rivojlanishida

qatnashmaydi?

A. gipovolemiya*

B.konda giperioniya*

C.venalarda gidrostatik bosimning kuta¬rilishi*

D.koptokchalarda fil`tratsiyaning kamayishi

E.Na ionlarining ko'payishi

F.kon tomiri devorining o'tkazuvchanli¬gini ortishi

385. Antioksidant himoyasining xujayra¬dagi ferment bo'lmagan omillari:

A. vitamin A*

B.tokoferol*

C.S*


D.glyukuronidaza

E.temirning ikki valentli ionlari

F.vitamin V1,V2,RR

386. Modda almashinuvining isitma¬ning ikkinchi davrida kaysi uzgarish¬lari kuzatilmaydi?

A. Musbat azot muvozanati*

B.Liposintez*

C.Gligogen sintezini kuchayishi*

D.Glikogenolizning kuchayishi

E.Lipolizning kuchayishi

F.Ketonemiya

387. Kachon gipersalivatsiya kuza¬tilmaydi?

A. Isitmada (isitmalash xolatida)*

B.Degidratatsiyada*

C.Suvsizlanganda *

D.Stomatitda

E.Gingivitda

F.Tishni preparovka kilganda (tish charx¬langanda)

388. Kanday uzgarishlar xujayrada kal`¬siyning ortiq saqlanishidan kelibchiqishi mumkin?

A. oksidlovchi fosforlanishni ajralib ke¬tishga *

B.fosforilazani faollashishiga*

C.miotsitlarni bo'shashmasligi*

D.aerob glikolizni fosforlanish bilan boglanishiga

E.makroerglar xosil bulishini ko'payishiga

F.hujayralar membranasini o'tkazuvchanli¬gini ortishiga

389. Nima glyukokortikoidlar ta'siri uchun xarakterli:

A. Glyukoneogenezni kuchaytirish*

B.Gistaminga karshi ta'sir kilish*

C.Tomir devorining turgunligini (sta¬billigini) oshirish*

D.Xujayraviy immunitetni ragbatlanti¬rish

E.Yalliglanishni kuchaytirish

F.Gipoterioz

390. Diabet gipofizning kaysi gormoni kupayganda rivojlanishi mumkin?

A. STG ning*

B.TTG ning*

C.AKTG ning*

D.Gonadotroplarning

E.Melanotropning

F.ADG


391. Poliuriyaga kaysi gormonni yetishmas¬ligi olib keladi ?

A. vazopressinni*

B.al`dosteronni*

C.ADG*


D.adrenalinni

E.insulinni

F.tireotropinni

392. Kaysi boskichlar usma usishining pat-ogeneziga xos boskichlari:

A. Promotsiya*

B.Progressiya*

C.Transformatsiya*

D.Transplantatsiya

E.Ekspressiya

F.Prodromal

393. O'sma xujayralariga normal xujayra¬larni transformatsiyasini mexanizmi kanday?

A. Xujayralar yetilishini idora etuvchi genlar aktivligini uzgarishi*

B.Mutatsion kantserogenez*

C.Epigenom kantserogenez*

D.Xromosomalarni redublikatsiya bulishi

E.Xromosomalarni deletsiya bulishi

F.Xujayralar mitotik aktivligini kucha¬yishi

394. Kanday moddalar yeg' almashinuvi buzilganda to'planadi ?

A. beta-oksimoy kislota *

B.atsetosirka kislota*

C.atseton*

D.pirouzum kislotalar , albumin

E.atseton,atsetosirka va fibrinogen

F.immunoglobulin

395. Kaysi patogenetik omil gi¬poglekemik sindromning patogenetik me¬xanizmi ?

A. asosan markaziy nerv sistemasi tuki¬malarida uglevodlarning yetishmovchiligi*

B.jigarda glikogenning yetishmovchiligi *

C.buyrakda glyukozaning reabsorbtsiyasini buzilishiga va natijada poliuriyaning vujudga

kelishi*

D.gipotalamusning ventromedial yadrola¬rining kuzgalishi

E.Makroerglarni ko'payishi

F.organizmda keton tanachalarning ortik¬cha xosil bulishiga

396. Kon-tomir devori utkazuvchanligi¬ning ortib ketish mexanizmi nimada?

A. kon-tomir kengayganda endoteliy tir¬kishning ortishida *

B.endoteliy xujayralari shaklini uzgarishi*

C.mikrotomirlardan,ekssudatsiya pinotsitoz*

D.transudatsiya

E.kon-tomir devorini spazmi

F.adrenalin ta'sirida

397. Kaysilari yalliglanish¬ning mediatorlari?

A. gistamin*

B.serotonin*

C.bradikinin*

D.atsetil xolin

E.angiotenzin

F.renin


398. Kaysi maxalliy fizik uzgarishlar yalliglanishning utkir boskichiga xarakterlidir?

A. xaroratning kutarilishi*

B.giperonkiya*

C.giperosmiya*

D.xaroratni pasayishi

E.gipoioniya

F.ishemiya

399. Kuyida keltirilgan moddalardan kaysi biri kapillyarlar utkazuvchanligini orttiradi ?

A. gistamin*

B.kallidin*

C.bradikinin*

D.kal`tsiy tuzlari

E.noradrenalin

F.insulin

400. Xujayradan"kelib chikuvchi" yalliglanishning mediatorlari:

A. Gistamin*

B.Geparin*

C.Prostaglandinlar*

D.Xageman faktori

E.Kallidin

F.Bradikinin

401. Kaysi omillar yalliglanishni patogene¬tik asosi:

A. Ekssudatsiya*

B.Proliferatsiya*

C.Al`teratsiya*

D.Kizarish va xaroratni kutarilishi

E.Og'riq, kizarish, burtish

F.Shishlar

402. Kaysi omillar yalliglanishni ekzogen sabablari:

A. Zamburuglar, gijjalar*

B.Mexanik faktor*

C.Ionlovchi nurlanish*

D.Modda almashuvi buzilishining maxsulot¬lari

E.Ulgan tukimalar maxsulotlari

F.Antigen antitana kompleksi

403. Kaysi omillar yalliglanishni endogen sabablari?

A. Siydik kislotani tuzlari*

B.Modda almashivuni buzilishini maxsulot¬lari*

C.O'lgan tukimalar maxsulotlari*

D.Mexanik faktor

E.mikroblar

F.parazitlar

404. Nima yalliglanish uchun xos?

A. Shikastlanish*

B.Ximoya - moslanish jaraen*

C.Tipik patologik jaraen*

D.Xujayrani transformatsiyasi (uzgarishi)

E.gipoglikemiya

F.Na+ ni xujayrada kamayishi

405. Kaysilari allergiya reaktsiyalari patoge-nezi davrlari:

A. immunologik*

B.patofiziologik*

C.patoximik*

D.prodromal

E.yepishish

F.latent


406. Kaysi omillar immunitetni gumoral omil-lari:

A. Komplement,lizotsim*

B.Atsetilxolin*

C.immunoglobulinlar*

D.Glyukokortikoidlar

E.SAMF,SGMF

F.Adrenolin

407. Kaysilari mononuklear fagotsitar sis-temasining xujayralari:

A. Monotsitlar*

B.Makrofaglar*

C.Kupfer xujayralari*

D.Neytrofillar

E.Gepatotsitlar

F.Mikrofaglar

408. Kaysi kurinishlar allergiyani tezkor turini patofiziologik boskichi?

A. Umumiy kon aylanishi buzilishi*

B.Kon ivishini buzilishi*

C.Bronxlarni spazmi*

D.Yalliglanish rivojlanishi

E.Transplantantni kuchib ketishi

F.Bronxlarni kengayishi

409. Kanday uzgarishlar allergiyaning immuno-logik boskichida buladi ?

A. Xamma klasslarga oid antitanalar ish¬lab chikarish kuchayadi*

B.T-limfotsitlarni yangi spetsifik subpo-pulyatsiyalari shakllanadi va kupayadi*

C.Makrofaglar antigenni kamrab olib Tx va V-limfotsitlarga tanishtiradi*

D.Antigen antitelalar bilan boglanadi

E.Bazofil va boshka xujayralarni degra¬nulyatsiyasi kuzatiladi

F.Yallig'lanish bo'ladi

410. Kanday kasallik va patologik jaraen¬lar allergiyaning tezkor turiga kiradi ?

A. Anafilaksiya.*

B.Pollinozlar*

C.Bronxial astma*

D.Bronxoektaziya

E.Transplantatni kuchishi

F.Kontakt dermatit

411. Kanday maxalliy uzgarishlar allergiya¬ning tezkor turiga ga xos?

A. Terini burtishi*

B.Arterial giperemiya*

C.neytrofil va eozinofillar bilan infil`tratsiyasi*

D.Mayda toshmalar, eritema va limfotsit¬larga boy zich infil`trat

E.Immunoglobulinlarni kamayishi

F.Venoz giperemiya

412. Kaysi xujayralar immun javobni birlashmasini (kooperatsiyasi) ta'minlaydi ?

A. V-,limfotsitlar*

B.Makrofaglar*

C.T-xelperlar*

D.Eozinofillar

E.Mikrofagal xujayralar

F.Bazofillar

413. Kaysilari immun sistemani periferik kismla¬ri ?

A. Talokdagi limfoid xosilalar*

B.Bodomsimon bez*

C.Peyer tugunchalari*

D.Kizil suyak kumigi

E.Timus

F.Gipofiz

414. Kanday omillar reaktivlikni gumoral omillari?

A. Lizotsim*

B.Interferon*

C.Imunnoglobulinlar*

D.Serotonin

E.Neytrofillar

F.Mononuklear fagotsitlar sistemasining xujayralari

415. Venoz giperemiyasi belgilari:

A. Sianoz*

B.Xaroratning pasayi¬shi*

C.Shish*

D.Kizarish

E.Kon tez okishi

F.Gipotermiya

416. Trombozga kaysi omilni kup bulishi olib keladi ?

A. Ca2+*


B.Protrombin*

C.Qonni quyuqlanishi*

D.Na+

E.Mg2+


F.K+

417. Kanday omillar trombning xosil bulishiga yerdamlashadi ?

A. Antikoagulyantlarning yetishmovchiligi*

B.Kon okimining cekinlashishi*

C.Tomir devorini shikastlanishi*

D.Kon yepishkokligining kamayishi

E.Gemoglobinni kamayishi

F.Sa* yetishmovchiligi

418. Maxalliy xaroratni arterial gipere miyada kutarilish sabablari:

A. Modda almashunivining kuchayishi*

B.Kon okib kelishining ortishi*

C.Kon okib ketishining kuchayishi*

D.Kon okishining sekinlashishi

E.Organ xajmining kattalashishi

F.ATF ni kam xosil bo'lishi

419. Kaysilari xujayra shikastlanishi¬ning mexanizmlari?

A. lipidlarning erkin radikal oksidlani¬shini kuchayishi*

B.lizosom fermentlarni sitoplazmaga chiqishi*

C.ATFni kam xosil bulishi*

D.Na+ni xujayra tashkarisida yigilishi

E.K+ ionlarini xujayrada yigilishi

F.izogidriya

420. Kaysi moddalar xujayrani erkin ra-dikallardan himoya kiladilar?

A. peroksidazalar*

B.vitamin A*

C.tokoferollar*

D.vodorod peroksidi

E.glyukoza

F.yog' kislotalari

421. Sitoplazmatik membrananing kenga¬yishi xujayra gipergidratatsiyasida nima ga olib

keladi?

A. Membrana bilan boglik fermentlarning funktsiyasini buzilishiga *

B.hujayra fermentlarining chiqib ketishiga *

C.sitoplazmatik membrananing parchalanib ketishiga *

D.Xujayra faoliyati aktivlashadi

E.mutatsiyaga olib keladi

F.mitozga

422. Kaysi variant biologik mutagenlarning eng kuchlisi?

A. Kizilcha virusi*

B.A- gepatit virusi*

C.V -gepatit virusi*

D.Gemolitik streptokokk

E.Oltinrang streptokokk

F.Exinokokk

423. Nima erkin radikallarning shikast¬lovchi ta'siridan ximoya kiladi ?

A. Karotin*

B.Tokoferol*

C.Katalaza*

D.Prostaglandinlar

E.Oksidantlar

F.Serotonin

424. Kaysi biri erkin radikallar ta'¬siridan?

A. Lipidlar peroksidlanishini kuchaytiradi*

B.Xujayra membranalarining turgunligini pasaytiradi*

C.Xujayra DNK-sini shikastlaydi*

D.Sintetik jaroenlarni kuchaytiradi

E.Oksidlanish-tiklanish reaktsiyalarini ku-chaytiradi

F.Sintetik jarayonni oshiradi

425. Shikastlanishning mediatorlari?

A. Gistamin*

B.Kinin*

C.Lizosomal fermentlar*

D.Gidrokortizon

E.Amilaza

F.AKTG

426. Kanday kasallik Gen kasalligi:A. Fenilketonuriya*

B.Al`binizm*

C.Alkaptonuriya*

D.Klaynfel`ter sindromi

E.Trisomiya

F.Yurak poroki

427. Kuyidagi irsiy-apparatning vazifa¬larini tanlang?

A. Irsiyatni ma'lumotlarini saklash va ularni avlodga utkazishni*

B.Oksillarning sintezini boshkarish*

C.Xujayralarning mitotik bulinishini, ta'minlash*

D.stress xolatini yuzaga chiqarish

E.Immunitetning tuzilmalarini jadallash¬tirish tugri yulga tushirishni

F.Fagotsitozning kuchayishini

428. Kaysi biri kasalikda tez yuzaga keluv¬chi himoya moslashish mexanizm?

A. qusish*

B.nafas olishning tezlashishi*

C.yurak faoliyatini tezlashishi*

D.eritrotsitlar sonini ko'payishi

E.reparativ regeneratsiya

F.poliuriya

429. Kaysilari kasallikning rivojlani¬shida tashqi shart-sharoitlar:

A. iklim*

B.mexnat sharoiti*

C.ijtimoiy xolat *

D.konstitutsiya

E.keksa yesh

F.kichik yesh

430. Kaysilari kasallikning rivojlani¬shida ichki shart-sharoitlar:

A. keksa yesh*

B.nevrotik holat*

C.konstitutsiya*

D.ortiq charchash

E.yetarli ovqatlanmaslik

F.yomon ijtimoiy xolat

431. Kuyidagilarni kaysi biri sharoitga xos?

A. Kasallikni kelib chikishini osonlashti¬ruvchi omil bulib,uzi kasallik chakirmay¬di*

B.Ratsional ovqatlanishlik*

C.Kasalikni kelib chikishiga tuskinlik kiluvchi omil*

D.Kasallikni chakirib unga spetsifik tus beruvchi tashki yoki ichki muxit omili

E.Kasalliklarga spetsifik xususiyat be¬ruvchi tashki yoki ichki muxit omili

F.Kasallik rivojlanishi uchun axamiyati yuk

432. Kasallik kaysi tushunchalarni uz ichiga oladi?

A. Tukimalar,a'zo, tizim tuzilishi va fa-oliyatining buzilishini*

B.Ximoya reaktsiyalarini yukolishini*

C.Tukima, a'zo, xujayralarning shikast-lanishini*

D.Ximoya-moslashuv reaktsiyalarining rivojlanishini

E.A'zo va tukimalar faoliyatining bu-zilmasligini

F.To'qimalarni chidamligini

433. Kaysi uzgarish elektr toki ta'sir kilganda maxalliy?

A. Suyaklar sinishi*

B.Paylarning uzilishi*

C.Kuyish*

D.Nafasni tuxtashi

E.Gipertermiya

F.Gipotermiya

434. Kaysi masalalar patofiziologiyaning asosiy urganadigan masalalari?

A. Kasalliklarni chakiruvchi sabablari va sharoitlari*

B.Rivojlanish mexanizmlari*

C.Okibatlari qonuniyatlari*

D.Kasallikning davrlarini aniklash

E.Diagnoz - tashxis kuyish va davolash

F.Differentsial diagnostikaHamaga omad hamisha
Download 225.25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling