Přechodné prvky Společné vlastnosti


Download 0.61 Mb.
Sana10.01.2019
Hajmi0.61 Mb.


Přechodné prvky
Společné vlastnosti

 • Typické je pro ně zaplňování vnitřních AO typu d a v případě lanthanoidů a aktinoidů zaplňování vnitřních AO typu f.

 • Obecně platí pořadí zaplňování AO

 • n s2 < (n-2 f14) < n-1 d10 < n p6,

 • v konkrétních případech je však několik

 • odchylek v pořadí (vlivy druhého řádu)Společné vlastnosti

 • Dále je pro přechodné prvky typické,

 • že všechny jsou kovy a většinou tvoří

 • sloučeniny více oxidačních stavů.

 • Proti nepřechodným prvkům je však

 • opačný trend ve stálosti vyšších

 • oxidačních stavů (u přechodných jsou

 • vyšší oxidační stavy stálejší u těžších prvků).Společné vlastnosti

 • Elektronegativita přechodných prvků

 • je v rozmezí 1,0 až 1,8, takže s nekovy

 • tvoří iontové nebo kovalentní polární vazby.

 • Pro přechodné prvky je také typická

 • tvorba komplexních sloučenin.Společné vlastnosti

 • Protože průměr atomu (i iontu) je dán obsazenou valenční sférou a u přechodných prvků se obsazují vnitřní AO, jejich průměr (atomů nebo odpovídajících si iontů) se v rámci periody (obsazování stejného vnitřního AO při zvyšujícím se náboji jádra) zmenšuje.Společné vlastnosti

 • Mírné to je u obsazování AO typu d

 • (Ti2+ 90 pm, Zn2+ 86 pm), výrazné pak

 • u lanthanoidů při obsazování AO typu f

 • (La3+ 100 pm, Lu3+ 72 pm) lanthanoidová kontrakce

 • Důsledkem jsou velmi podobné průměry

 • (i vlastnosti) d-prvků 5. a 6. periody.

Obsah kovů v zemské kůře (%)Celosvětová spotřeba kovů (tuny/rok)Obecné metody výroby kovů

 • Těžba rudy

 • Ruda – technický název pro nerost nebo směs nerostů, z níž lze v průmyslovém měřítku ekonomicky dobývat příslušný kov

 • Obsah kovu v rudě velmi různý

 • Železo – 35 až 70 %

 • Zlato – 5 g/t, v rýžovištích až 0,1 g/tSeparace a obohacení rudy

 • Mechanické separační postupy

 • Drcení, plavení, flotace, sedimentace, magnetické třídění

 • Chemické separační postupy

 • Loužení, pražení, spékání, hrudkováníChemický děj vedoucí k získání kovu

 • Redukce uhlíkem (Fe, Mn, Co, Ni, Zn, Sn)

 • Fe3O4 + 2 C → 3 Fe + 2 CO2

 • Redukce oxidem uhelnatým (Fe, Ni)

 • Fe3O4 + 4 CO → 3 Fe + 4 CO2

 • Redukce vodíkem (W, Mo)

 • WO3 + 3 H2 → W + 3 H2OChemický děj vedoucí k získání kovu

 • Redukce kovy (Cr, V, Ti ..)

 • Cr2O3 + 2 Al → 2 Cr + Al2O3

 • 2 V2O5 + 5 Si → 4 V + 5 SiO2

 • TiCl4 + 2 Mg → Ti + 2 MgCl2

 • NbCl5 + 5 Na → Nb + 5 NaCl

 • 2 LaF3 + 3 Ca → 2 La + 3 CaF2Chemický děj vedoucí k získání kovu

 • Tepelný rozklad (Ni, Zr, Ba, Hg)

 • [Ni(CO)4] → Ni + 4 CO

 • ZrI4 → Zr + 2 I2

 • Elektrolýza tavenin (Al, Ca, Na, Li ..)

 • Elektrolýza roztoků (Cu, Au, Zn)Rafinační pochody

 • Destilace (sloučenin nebo kovů)

 • Extrakce nečistot

 • Rekrystalizace rozpustných solí

 • Elektrolýza

 • Pásmové tavení

 • Dělení na katexechSkandium, yttrium, lanthan a aktiniumSpolečné vlastnosti

 • Konfigurace jejich valenční sféry

 • (n-1)d1 ns2 , všechny sloučeniny M+III

 • Nejběžnějšími sloučeninami jsou oxidy

 • M2O3, které se dobře rozpouštějí

 • v kyselinách na dobře krystalizující

 • a definované soli. Hydroxidy M(OH)3

 • jsou ve vodě nerozpustné.Skandium

 • Skandium se vyrábí ve velmi omezeném

 • množství z odpadů jiných výrob (např.

 • výroby uranu) a prakticky nemá

 • technické využitíYttrium

 • Yttrium bylo objeveno v minerálu

 • z norské vesnice Ytterby (později i další

 • prvky ytterbium, terbium a erbium),

 • dnes se získává z xenotimu YPO4, bastnezitu (Ce, La ...)CO3F a monazitu

 • (Ce, La, Th)PO4, které obsahují v různém

 • množství i lanthanoidyYttrium

 • Yttrium má určitý průmyslový význam

 • v mikroelektronice pro přípravu

 • speciálních materiálů (luminofory,

 • yttriový granát pro radarové

 • a mikrovlnné technologie)Lanthan

 • Lanthan se vyskytuje v monazitu

 • (Ce, La, Th)PO4 a používá se při výrobě

 • speciálních optických skel s vysokým

 • indexem lomu a akumulátorů Ni-MH

 • (obsahují slitinu LaNi5 a při nabíjení

 • vzniká hydrid LaNi5H5)Aktinium

 • Aktinium je vysoce radioaktivní

 • (t1/2 = 22 let) a vzniká rozpadem 235U

 • (1 tuna přírodního uranu obsahuje

 • 0,2 mg Ac)

 • Aktinium nemá žádný praktický významLanthanoidySpolečné vlastnosti

 • Skupina prvků s velmi podobnými

 • chemickými vlastnostmi, velmi obtížně

 • dělitelná. Typické oxidační číslo M+III,

 • některé se vyskytují i v dalších

 • oxidačních stavech a toho se využívá

 • při dělení (M+II Sm, Eu, Yb; M+IV Ce, Pr,

 • Tb).Společné vlastnosti

 • Lanthanoidy se vyskytují společně

 • s Y, La a Th v xenotimu YPO4,

 • bastnezitu (Ce, La ...)CO3F a monazitu (Ce, La, Th)PO4, ze kterých se získávají

 • složitými postupy (extrakce

 • a chromatografické dělení).

 • Europium je radioaktivní a v přírodě

 • se nevyskytuje.Společné vlastnosti

 • Nejběžnějšími sloučeninami jsou oxidy

 • M2O3, které se dobře rozpouštějí

 • v kyselinách na dobře krystalizující

 • a definované soli. Hydroxidy M(OH)3

 • jsou ve vodě nerozpustné. Pouze u ceru

 • má význam CeO2 a soli ceričité se silnými

 • oxidačními vlastnostmi.Využití lanthanoidů

 • Lanthanoidy se používají jako směs

 • pro speciální slitiny a dále individuální

 • látky pro speciální použití v elektronice,

 • laserové a televizní technice.

 • CeO2 se využívá při leštění optických

 • skel.Aktinoidy1789 Klaproth izoloval z jáchymovského smolince sloučeniny uranu a potvrdil uran jako nový prvek, čistý kovový uran byl připraven 1841

 • 1789 Klaproth izoloval z jáchymovského smolince sloučeniny uranu a potvrdil uran jako nový prvek, čistý kovový uran byl připraven 1841

 • 1828 Berzelius získal z thoritu thorium a potvrdil ho jako nový prvek

 • 1913 zjištěno v přírodě protaktinium jako člen rozpadové řady uranu 238U

 • 1940 a dále příprava dalších aktinoidů jadernými reakcemiSpolečné vlastnosti

 • Proti skupině lanthanoidů jsou aktinoidy

 • vzájemně mnohem rozdílnější. Vzhledem

 • k tomu, že všechny jsou radioaktivní

 • a praktický význam mají pouze thorium,

 • uran a plutonium, ostatní aktinoidy

 • nebudou podrobněji probírány.Thorium

 • Přírodní thorium obsahuje pouze jeden

 • izotop (232Th), který je radioaktivní

 • a je výchozím izotopem thoriové

 • rozpadové řady. Vzhledem k poměrně

 • pomalému rozpadu (t1/2 = 1,4 . 1010 roku)

 • thorium pochází z období vzniku ZeměThorium

 • Thorium se získává spolu s lanthanoidy

 • z monazitu a ve svých sloučeninách

 • má vždy oxidační číslo +IV.

 • Použití Th (s Ce) je na punčošky

 • plynových lamp (Augerovy punčošky).

 • Výhledově se počítá s využitím Th jako

 • jaderného paliva.Thorium

 • Nejdůležitější sloučeninou je ThO2, který

 • je mimořádně tepelně stálý (b.t. 3390 °C)

 • a lze ho použít na speciální keramiku.

 • Dalšími významnými sloučeninami jsou

 • halogenidy ThX4 a dusičnan Th(NO3)4.Uran

 • Přírodní uran obsahuje dva hlavní

 • izotopy, 235U (t1/2 = 7 . 108 roku) (0,7 %)

 • a 238U (t1/2 = 4,5 . 109 roku)

 • Vzhledem k poměrně pomalému rozpadu

 • oba izotopy pocházejí z období vzniku

 • Země, dobou se však jejich poměr měnilUran

 • Hlavní rudou uranu je uraninit (smolinec),

 • U3O8 (U+IVO2 . 2 U+VIO3). Proces výroby

 • čistého kovu je značně složitý.

 • Primárně se sloučeniny uranu používaly

 • na barvení skla (výroba v Jáchymově),

 • nově je hlavní použití jako jaderné palivo

 • (po velmi složitém obohacení obsahu 235U)Uran

 • Uran tvoří sloučeniny s oxidačními

 • stupni +III až +VI, nejstabilnější jsou +VI.

 • Ve vodném prostředí jsou stabilní pouze

 • sloučeniny s oxidačními čísly +IV a +VI.Uran

 • Nejdůležitějšími oxidy jsou UO2 a UO3. UO2 reaguje s HF za vzniku UF4.

 • UO3 se rozpouští v kyselinách za vzniku

 • solí uranylu UO22+ žluté barvy nebo

 • reaguje s uhličitanem sodným za vzniku

 • diurananu Na2U2O7.Uran

 • Fluorací UF4 vzniká těkavý UF6, který se

 • používá pro obohacování 235U

 • v centrifugách nebo tepelnou difúzí.Plutonium

 • Vzniká jako produkt jaderných reakcí

 • v jaderných reaktorech, izotop 239Pu

 • má t1/2 = 2,4 . 104 roku a je použitelný

 • jako štěpný materiál jak do jaderných

 • reaktorů, tak do atomových bomb

 • (Nagasaki).Plutonium

 • Sloučeniny plutonia se vyskytují v řadě

 • oxidačních stupňů +III až +VI, hlavně

 • však +IV (PuO2) nebo +VI (PuF6,

 • sloučeniny plutonylu PuO22+).

 • Sloučeniny plutonia jsou mimořádně jedovaté.Titan, zirkonium, hafnium1791 Gregor (farář z Cornwallu) rozložil

 • 1791 Gregor (farář z Cornwallu) rozložil

 • ilmenit (FeTiO3) a připravil přes síran

 • TiO2, postup se používá dosud

 • 1824-5 Berzelius připravil kovy titan

 • a zirkonium

 • 1922 Coster a Hevesy prokázali hafnium jako nový prvekTitan – obsah 0,63 % (9.) v zemské kůře, hlavní minerály rutil TiO2 a ilmenit

 • Titan – obsah 0,63 % (9.) v zemské kůře, hlavní minerály rutil TiO2 a ilmenit

 • FeTiO3

 • Zirkonium – obsah 0,016 %, hlavní minerály zirkon ZrSiO4 a baddeleyit ZrO2

 • Hafnium – 1/50 obsahu zirkonia, vždy doprovází zirkonium v minerálechTitan – rozklad rutilu nebo ilmenitu

 • Titan – rozklad rutilu nebo ilmenitu

 • koncentrovanou H2SO4, zředěním

 • vypadává TiO2

 • čistý titan se připravuje přes TiCl4,

 • přímou redukcí uhlíkem vznikají velmi

 • odolné karbidyKrollova metoda

 • Krollova metoda

 • TiO2 + 2 Cl2 + C  TiCl4 + CO2

 • TiCl4 + 2 Mg  Ti + 2 MgCl2

 • Použití

 • Kov do slitin s velmi dobrými vlastnostmi

 • a poloviční hmotností proti slitinám

 • železa (kosmonautika, letecký průmysl

 • apod.)Zirkonium

 • Zirkonium

 • výroba kovu minimální, pouze pro

 • speciální slitiny pro jadernou energetiku

 • Hafnium

 • nemá praktický významVšechny tři kovy jsou velmi reaktivní, ale

 • Všechny tři kovy jsou velmi reaktivní, ale

 • masivní kovy (i jejich slitiny) se pokrývají

 • vrstvou oxidů, která brání další oxidaci

 • Kovy za studena nereagují ani

 • s koncentrovanými kyselinami nebo

 • louhy. Za horka reaguje Ti

 • s koncentrovanou HCl, všechny kovy

 • se rozpouštějí až ve směsi HNO3 + HF.Nejstálejší jsou sloučeniny s oxidačním

 • Nejstálejší jsou sloučeniny s oxidačním

 • číslem +IV, v roztoku jsou však částice

 • TiO2+ (titanyl) a ZrO2+ (zirkonyl)

 • u titanu lze připravit i titanité soli

 • s oxidačním číslem +III, které mají

 • velmi silné redukční vlastnosti a oxidují

 • se již vzdušným kyslíkem

 • (použití v titanometrii)Oxid titaničitý TiO2 – bílý prášek

 • Oxid titaničitý TiO2 – bílý prášek

 • nejdůležitější sloučenina titanu, vyskytuje

 • se ve dvou hlavních modifikacích

 • Rutil – stabilní

 • Anatas – metastabilní, přechází na rutil

 • při ohřevu (nad cca 700 °C)

 • Brookit – pouze v přírodě, vznik

 • za speciálních podmínekAnatas a rutil

 • Anatas a rutil

 • Podle podmínek přípravy a teploty tepelného

 • zpracování vykazují nanočástice TiO2

 • fotosenzitivní a hlavně fotokatalytické

 • vlastnosti

 • Použití

 • bílý pigment, plnidlo kaučuku, plastů

 • a papíru, nanočástice pro fotokatalytické

 • vrstvyZ dalších sloučenin titanu má význam

 • Z dalších sloučenin titanu má význam

 • TiCl4, kapalina okamžitě hydrolyzující

 • i stopami vody

 • TiCl4 + 2 H2O  TiO2 + 4 HClOxid zirkoničitý je velmi odolný jak

 • Oxid zirkoničitý je velmi odolný jak

 • tepelně, tak chemicky

 • Použití

 • Tavený oxid zirkoničitý (t.t. 2700 °C)

 • s oxidem hlinitým a oxidem křemičitým

 • se používá na nejexponovanější části

 • sklářských pecíVanad, niob, tantalVanad – obsah v zemské kůře na úrovni zinku, asi 60 minerálů (vanadičnanů), hlavní vanadinit Pb5Cl(VO4)3

 • Vanad – obsah v zemské kůře na úrovni zinku, asi 60 minerálů (vanadičnanů), hlavní vanadinit Pb5Cl(VO4)3

 • Niob a tantal – obsah nízký, hlavní minerály tantalit a kolumbit, prakticky vždy spoluKonfigurace ns2(n-1)d3

 • Konfigurace ns2(n-1)d3

 • Kovy nemají (mimo malého množství

 • speciálních slitin) praktický význam

 • Pro vanad mají významné sloučeniny

 • oxidační číslo +IV (VCl4, VO2+ vanadyl)

 • a +V (oxid V2O5), u Nb a Ta je dominantní

 • oxidační číslo +V.Nejdůležitější sloučeninou vanadu je oxid

 • Nejdůležitější sloučeninou vanadu je oxid

 • V2O5, žlutooranžový prášek

 • Ve velmi kyselém prostředí se rozpouští

 • za vzniku kationtu VO2+ , v neutrálních

 • a v zásaditých roztocích aniontu VO43-

 • (vanadičnanového) a polyvanadičnanů

 • Použití

 • velmi významný katalyzátor (výroba

 • H2SO4)Z dalších sloučenin vanadu jsou významné

 • Z dalších sloučenin vanadu jsou významné

 • chlorid VCl4 (červenohnědá lehce

 • hydrolyzovatelná kapalina) a vanadičnany

 • (např. málo rozpustný (NH4)VO3)

 • Niob a tantal

 • hlavními sloučeninami jsou oxidy Nb2O5

 • a Ta2O5, sloučeniny („niobičnany

 • a tantaličnany“) jsou podvojné oxidyChrom, molybden, wolframChrom – obsah v zemské kůře 0,02 %,

 • Chrom – obsah v zemské kůře 0,02 %,

 • hlavní minerál chromit FeCr2O4

 • Molybden – obsah nízký (1/100 Cr), hlavní minerál molybdenit MoS2

 • Wolfram – obsah obdobný Mo, hlavní

 • minerály wolframit (Fe,Mn)WO4 a scheelit

 • CaWO4Konfigurace ns2(n-1)d4

 • Konfigurace ns2(n-1)d4

 • Pro chrom mají významné sloučeniny

 • oxidační číslo +III a +VI, omezeně i +II.

 • Pro Mo a W je dominantní oxidační číslo

 • +VI, omezeně +IV a +V.Chrom

 • Chrom

 • Redukcí chromitu uhlíkem vzniká

 • ferochrom, který se přímo používá

 • pro výrobu nerezavějících ocelí

 • Tavením chromitu s NaOH vzniká

 • chroman, ze kterého se získávají

 • ostatní sloučeniny nebo elektrolyticky

 • čistý chrom.Molybden

 • Molybden

 • Oxidací MoS2 vzniká MoO3, který se čistí

 • sublimací a na kov se redukuje vodíkem.

 • Wolfram

 • Redukcí uhlíkem se připravuje

 • ferowolfram, který se přímo používá

 • pro výrobu nástrojových ocelí.Chrom

 • Chrom

 • Nerezové oceli, elektrolytické chromování

 • Molybden a wolfram

 • Speciální oceli (nástrojové, pancéře

 • apod.).Chrom

 • Chrom

 • Sloučeniny +II mají mimořádné redukční

 • vlastnosti, oxidují se již vzdušným

 • kyslíkem (odstraňování stop kyslíku, CrCl2)

 • Sloučeniny +III s kationtem Cr3+ nebo

 • (hlavně) odpovídajícími komplexy

 • s koordinačním číslem 6, v kyselém

 • prostředí stabilní, Cr2O3 zelený pigmentChrom

 • Chrom

 • Sloučeniny +IV

 • málo významné, pouze CrO2 vyráběný

 • speciálními postupy se používá jako

 • vynikající ferromagnetikum pro

 • záznamová media

 • (magnetofonové pásky)Chrom

 • Chrom

 • Sloučeniny +VI mají silné oxidační

 • vlastnosti, zvláště v kyselém prostředí

 • (kyselina chromsírová).

 • Základními sloučeninami jsou žluté

 • chromany, např. Na2CrO4, nebo

 • oranžové dichromany K2Cr2O7.

 • Sloučeniny Cr+VI mají prokazatelně

 • karcinogenní účinky.Molybden

 • Molybden

 • Nižší oxidační stavy Mo jsou nestabilní,

 • hlavní sloučeninou je slabě žlutý MoO3.

 • Charakteristickým rysem je tvorba

 • polymolybdenanů, např.

 • (NH4)6Mo7O24, solí heteropolykyselin,

 • např. (NH4)3PMo12O40 a molybdenových

 • modří a bronzů.Vlastnosti sloučenin

 • Mo7O246- PMo12O403-Molybdenové modři a bronzy

 • Molybdenové modři a bronzy

 • Redukcí molybdenanů nebo suspenze

 • MoO3 ve vodném prostředí (pH > 7) vznikají

 • intenzivně modré produkty MoO3-x, ve

 • kterých je přítomen v různých poměrech

 • MoVI a MoV

 • Obdobně redukcí vodíkem v přítomnosti

 • alkálií vznikají barevné bronzy MxMoO3

 • s elektrickou vodivostí jako kovyWolfram

 • Wolfram

 • Nižší oxidační stavy W jsou nestabilní,

 • hlavní sloučeninou je WO3.

 • Charakteristickým rysem je tvorba

 • polywolframanů podobných

 • polymolybdenanům a wolframových

 • bronzů MxWO3 (M = Li, Na, K) různých

 • barev (pigmenty, elektrotechnika)Mangan, technecium, rheniumMangan – obsah v zemské kůře 0,1 %,

 • Mangan – obsah v zemské kůře 0,1 %,

 • hlavní minerály pyroluzit (burel MnO2 a

 • rhodochrozit MnCO3), třetí nejrozšířenější

 • přechodný kov

 • Technecium – radioaktivní

 • Rhenium – obsah mimořádně malý

 • (7 . 10-8 %), příměs v molybdenituKonfigurace ns2(n-1)d5

 • Konfigurace ns2(n-1)d5

 • Pro mangan existují sloučeniny

 • s oxidačními čísly –I až +VII, významné

 • sloučeniny jsou s +II, +IV, +VI a +VII

 • Pro Tc a Re je dominantní oxidační číslo

 • +VIIMangan – redukcí surovin Mn a Fe

 • Mangan – redukcí surovin Mn a Fe

 • uhlíkem se vyrábí feromangan,

 • používaný v ocelářství

 • čistý mangan se připravuje

 • elektrolyticky ze síranu a dále

 • se zpracovává na další látkyMangan

 • Mangan

 • Sloučeniny +II jako soli nebo kationt

 • [Mn(H2O)6]2+ (slabě růžový),

 • ve vodném kyselém prostředí

 • jsou stabilní, v zásaditém se oxidují již

 • vzdušným kyslíkem na Mn2O3 až MnO2Mangan

 • Mangan

 • Sloučeniny +III oxidační stav +III se

 • vyskytuje v oxidu Mn3O4, který vzniká

 • zahříváním všech sloučenin Mn na vysoké

 • teploty a je formulován jako Mn+IIMn+III2O4

 • (struktura spinelu, viz dále)Mangan

 • Mangan

 • Sloučeniny +IV nejrozšířenější sloučeninou

 • je MnO2 (burel, černohnědý prášek), který je

 • v neutrálním a alkalickém prostředí stabilní

 • V kyselém prostředí má MnO2 oxidační

 • vlastnosti

 • 2 MnO2 + 2 H2SO4 → 2 MnSO4 + O2 + 2 H2O

 • MnO2 + H2SO4 + H2O2 → MnSO4 + O2 + 2 H2O

 • MnO2 + 4 HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 H2OMangan

 • Mangan

 • Sloučeniny +VI vznikají mírnou redukcí

 • manganistanů v silně alkalickém prostředí

 • jako manganany zelené barvy (K2MnO4)

 • nebo tavením burelu s KOH a KNO3,

 • jsou meziproduktem při výrobě

 • manganistanů,

 • další redukcí přecházejí na MnO2Mangan

 • Mangan

 • Sloučeniny +VII vznikají elektrolytickou

 • oxidací mangananů nebo disproporcionací

 • mangananů v neutrálním prostředí

 • 3 K2MnO4 + 2 H2SO4 → 2 KMnO4 + MnO2

 • + 2 K2SO4 + 2 H2O

 • Nejdůležitější sloučeninou Mn+VII je fialový

 • manganistan draselný KMnO4Manganistan draselný KMnO4

 • Manganistan draselný KMnO4

 • má široké použití jako oxidační činidlo

 • v organické, anorganické a analytické

 • chemii

 • V kyselém prostředí jde oxidace na Mn2+

 • MnO4- + 5 Fe2+ + 8 H+ → Mn2+ + 5 Fe3+ + 4 H2O

 • v neutrálním a zásaditém na MnO2Kyselina manganistá HMnO4

 • Kyselina manganistá HMnO4

 • silná kyselina, se silnými oxidačními

 • vlastnostmi, nestálá, aniont MnO4- má tvar

 • tetraedru, oxid Mn2O7 je velmi nestálý

 • Od Tc a Re jsou nejběžnějšími látkami

 • sloučeniny M+VII, oxidy Tc2O7 a Re2O7,

 • kyseliny HTcO4 a HReO4 a jejich soli

 • technecistany a rhenistany (stabilní

 • a pouze se slabými oxidačními vlastnostmi)Železo, kobalt, niklŽelezo – obsah v zemské kůře 6,2 %,

 • Železo – obsah v zemské kůře 6,2 %,

 • čtvrtý nejrozšířenější prvek, nejrozšířenější

 • přechodný kov

 • hlavní minerály: hematit (krevel) Fe2O3,

 • magnetit Fe3O4, siderit FeCO3 a pyrit FeS2Kobalt – obsah v zemské kůře 0,003 %,

 • Kobalt – obsah v zemské kůře 0,003 %,

 • až třicátý nejrozšířenější prvek,

 • hlavní minerály: kobaltin CoAsS a smaltin CoAs2

 • Nikl - obsah v zemské kůře 0,03 %,

 • hlavní minerál pentlandit (Fe,Ni)SKonfigurace ns2(n-1)d6 až ns2(n-1)d8

 • Konfigurace ns2(n-1)d6 až ns2(n-1)d8

 • Typické kovy, čisté kovy značně reaktivní

 • (jemné železo je pyroforické),

 • Fe se oxiduje v prostředí O2 + H2O za

 • vzniku odlupující se vrstvy hydratovaných

 • oxidů (limonit), ale Co a Ni se potahují

 • odolnou tenkou oxidickou vrstvou,

 • podstatně odolnější jsou slitinyPro železo jsou typické sloučeniny

 • Pro železo jsou typické sloučeniny

 • s oxidačními čísly +II, +III a vzácnější +VI,

 • pro kobalt +II a +III (jen v komplexech)

 • a pro nikl +II

 • Pro všechny tři prvky jsou také velmi

 • významné komplexní sloučeniny, které

 • jsou pro železo a kobalt i biologicky velmi

 • důležité (hemoglobin, vitamin B12)Železo

 • Železo

 • Redukcí magnetitu nebo hematitu uhlíkem

 • vzniká litina (obsah C kolem 4 %),

 • redukčními prostředky jsou CO a C

 • Fe2O3 + CO → 2 FeO + CO2

 • FeO + C → Fe + CO

 • Nežádoucí příměsi (hlavně SiO2) reagují

 • s přidávaným vápencem na struskuOcel

 • Ocel

 • Litina nemá pro většinu použití vhodné

 • vlastnosti a dále se zpracovává na ocel

 • (snížení obsahu uhlíku pod 1,5 %

 • a odstranění dalších příměsí) v ocelárnách

 • (oxidace uhlíku kyslíkem na CO,

 • odstranění P a S, přídavky legujících kovů)Železo

 • Železo

 • Čisté železo se připravuje redukcí oxidů

 • vodíkem

 • Kobalt

 • Po pražení sulfidických rud se louží

 • kyselinou sírovou, často je součástí

 • polymetalických rud (Cu + Zn + Pb + Ag

 • + Ni + As), na závěr se redukuje uhlíkemNikl

 • Nikl

 • Většina niklu se vyrábí z pentlanditu

 • pražením a následnou redukcí uhlíkem.

 • Čistý nikl se připravuje Mondovým

 • procesem přes tetrakarbonyl niklu

 • (viz dříve)Železo

 • Železo

 • Sloučeniny +II jako kationt [Fe(H2O)6]2+ jsou

 • v kyselém prostředí stabilní, v zásaditém

 • se oxidují již vzdušným kyslíkem na Fe3+.

 • FeO a Fe(OH)2 jsou málo stabilní

 • vůči oxidaci, ze solí jsou nejznámější

 • FeSO4 . 7 H2O (zelená skalice)

 • a (NH4)2Fe(SO4)2 . 6 H2O (Mohrova sůl)Železo

 • Železo

 • Sloučeniny +III oxidační stav +III je

 • nejstabilnější, vyskytuje se v solích a

 • kationtu [Fe(H2O)6]3+ (pouze silně kyselé

 • prostředí), v kyselém prostředí mírné

 • oxidační vlastnosti, v mírně kyselém,

 • neutrálním a zásaditém stabilní jako

 • vysrážené oxyd – hydroxidyFe2O3

 • Fe2O3

 • velmi stabilní, vedle oxidu i celá řada

 • definovaných oxid-hydroxidů a

 • hydratovaných oxidů tvořících limonit

 • Fe3O4

 • spinelid složení FeIIFeIII2O4, velmi stabilní,

 • černý a magnetický magnetit, také součást

 • okujíSpinelidy

 • Spinelidy

 • podvojné oxidy obecného složení AB2O4,

 • kde A je kov MII (Fe2+, Mg2+, Zn2+, Mn2+)

 • a B je kov MIII (Fe3+, Al3+, Cr3+, Mn3+)

 • (ve spinelidech se nevyskytují Ca2+ani Ba2+,

 • protože jsou příliš velké)

 • Krychlová struktura, výrazně vyvinutá

 • izomorfie (zastupování) obdobně velkých

 • kationtů se stejným nábojemSpinelidy

 • tetraedrické polohy MII

 • oktaedrické polohy MIIIŽelezany

 • Železany

 • Sloučeniny +VI vznikající oxidací alkalické

 • suspenze Fe2O3 chlorem, červený aniont

 • FeO42- je podobný síranovému, je poměrně

 • stabilní v alkalickém prostředí, v kyselém

 • se velmi rychle rozkládá

 • Železany jsou silnějšími oxidačními činidly

 • než manganistanyKobalt

 • Kobalt

 • Sloučeniny +II jako kationt [Co(H2O)6]2+

 • jsou ve vodném kyselém prostředí stabilní,

 • v zásaditém prostředí se vylučuje Co(OH)2

 • Jednoduché soli CoII jsou také stabilní.

 • Sloučeniny +III jsou typické pro komplexy,

 • pokud vznikne komplex CoII, velmi

 • ochotně se oxiduje na CoIIINikl

 • Nikl

 • Sloučeniny +II jako kationt [Ni(H2O)6]2+

 • jsou ve vodném kyselém prostředí stabilní,

 • v zásaditém prostředí se vylučuje Ni(OH)2

 • Jednoduché soli NiII jsou stabilní.

 • V komplexech se vyskytují i další oxidační

 • čísla.

 • Nikl a jeho sloučeniny působí

 • karcinogenně na kůži (rozdíly v citlivosti)Platinové kovyPlatinové kovy Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt

 • Platinové kovy Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt

 • zastoupení v zemské kůře velmi malé,

 • převážně se vyskytují spolu ve slitinách,

 • doprovázejí také rudy Ni a CuKonfigurace ns2(n-1)d6 až ns2(n-1)d8

 • Konfigurace ns2(n-1)d6 až ns2(n-1)d8

 • Typické kovy, čisté kovy velmi nereaktivní,

 • Ru, Rh, Os a Ir se nerozpouštějí v žádné

 • kyselině (ani v lučavce královské), lze je

 • na sloučeniny převést pouze alkalickým

 • tavením s Na2O2 (Rh i tavením s NaHSO4)

 • Jejich zpracování i dělení je velmi obtížné,

 • vyskytují se v řadě oxidačních stavů.Nejvýznamnější z platinových kovů

 • Nejvýznamnější z platinových kovů

 • typická oxidační čísla +II a + IV,

 • nejběžnějšími sloučeninami jsou K2[PtCl4]

 • a H2[PtCl6] (produkt reakce Pt s lučavkou),

 • také řada významných komplexů jako léků

 • (na rakovinu), oxidy Pt jsou nestabilní

 • a za zvýšené teploty se rozkládajíPlatina

 • Platina

 • katalyzátory (automobily, výroba NO z NH3,

 • další organické výroby)

 • čistá Pt nebo slitiny s dalšími platinovými kovy na tavicí kelímky (sklářství)

 • šperky, termočlánky, elektrody, kontakty

 • v elektroniceOstatní platinové kovy

 • Ostatní platinové kovy

 • hlavně katalyzátory (automobily, organické výroby), dále speciální slitinyMěď, stříbro, zlatoVšechny tři kovy se v přírodě vyskytují

 • Všechny tři kovy se v přírodě vyskytují

 • ryzí a začaly být používány pro směnu

 • (mince) a šperky již 5000 až 3000 př. n. l.

 • Kolem roku 3000 př. n. l. je doložena

 • hutní výroba mědi a stříbra z rudMěď – obsah 0,007 % (68 ppm) v zemské kůře, hlavní minerály chalkopyrit CuFeS2, chalkozin Cu2S, kuprit Cu2O a malachit CuCO3 . Cu(OH)2

 • Měď – obsah 0,007 % (68 ppm) v zemské kůře, hlavní minerály chalkopyrit CuFeS2, chalkozin Cu2S, kuprit Cu2O a malachit CuCO3 . Cu(OH)2

 • Stříbro – obsah 0,08 ppm, hlavní minerál argentit Ag2S

 • Zlato – obsah pouze 0,004 ppm, v přírodě

 • hlavně ryzíKonfigurace ns1(n-1)d10 odchylka

 • Konfigurace ns1(n-1)d10 odchylka

 • Pro měď mají významné sloučeniny

 • oxidační číslo +I a +II, pro stříbro +I

 • a pro zlato +I a +III

 • Všechny tři kovy jsou ušlechtilé, odolné

 • vůči korozi, zvláště zlatoMěď – rudy se pražením převádějí

 • Měď – rudy se pražením převádějí

 • na oxidy a ty se uhlíkem (koksem)

 • redukují na kov,

 • měď se čistí elektrolyticky

 • Stříbro – vedlejší produkt při zpracování

 • polymetalických rud Cu + Pb + ZnZlato – ruda se louží roztokem NaCN

 • Zlato – ruda se louží roztokem NaCN

 • 4 Au + 8 NaCN + 2 H2O + O2 →

 • 4 Na[Au(CN)2] + 4 NaOH

 • následně se zlato vyredukuje zinkem

 • Na[Au(CN)2] + Zn → Au + Na[Zn(CN)2]Měď

 • Měď

 • Sloučeniny +I jsou méně stálé než +II,

 • kationt Cu+ lehce disproporciuje

 • 2 Cu+ → Cu0 + Cu2+

 • Významnou sloučeninou je červený Cu2O,

 • který je stabilní a vzniká redukcí

 • Fehlingova roztoku (alkalický roztok CuSO4

 • s vinany) aldehydickou skupinou (cukry)Měď

 • Měď

 • Sloučeniny +II stabilní sloučeniny,

 • ve vodě kationt [Cu(H2O)6]2+, v solích různé

 • hydráty, např. [Cu(H2O)4]2+ v CuSO4 . 5 H2O

 • stabilní oxid CuO (černý prášek), soli

 • většiny kyselin, řada komplexů s různými

 • koordinačními čísly (hlavně 4 – planární

 • nebo tetraedr, 6 – oktaedr)Stříbro

 • Stříbro

 • Sloučeniny +I nejstálejší oxidační číslo,

 • nejdůležitější solí AgNO3, dále nerozpustné

 • halogenidy AgCl, AgBr a AgI (fotografie)

 • Oxid Ag2O je málo stálý a teplem se

 • rozkládá, pro stříbro je typická afinita

 • k síře (černání stříbra), Ag2S je stabilní

 • a mimořádně nerozpustnýZlato

 • Zlato

 • Sloučeniny +I málo stabilní

 • Sloučeniny +III stabilní, hlavně chlorid

 • a chlorokomplexy AuCl3 a H[AuCl4]

 • z lučavky královské

 • naopak oxid Au2O3 nevzniká reakcí Au

 • s kyslíkem, je málo stálý a rozkládá se

 • teplem, všechny sloučeniny se lehce

 • redukují na zlatoMěď – elektrotechnický průmysl, mincovní

 • Měď – elektrotechnický průmysl, mincovní

 • slitiny, technické slitiny (bronzy)

 • Stříbro – fotografický průmysl, užitkové

 • předměty, elektrotechnika, baterie

 • Zlato – mezinárodní obchod (platidlo),

 • šperky, elektrotechnika (kontakty), zubní

 • lékařstvíZinek, kadmium, rtuťZinek jako součást mosazi v dnešní

 • Zinek jako součást mosazi v dnešní

 • Palestině používán už kolem roku

 • 1000 př. n. l.

 • Kadmium objeveno až v roce 1817

 • Rtuť známa a vyráběna z rumělky již

 • kolem roku 500 př. n. l. a používána

 • pro amalgamaci kovůZinek – obsah 0,008 % (76 ppm) v zemské

 • Zinek – obsah 0,008 % (76 ppm) v zemské

 • kůře, hlavní minerály sfalerit ZnS

 • a smithsonit ZnCO3

 • Kadmium – obsah 0,16 ppm, doprovází

 • zinek

 • Rtuť – obsah pouze 0,08 ppm, v přírodě

 • hlavně minerál cinabarit (rumělka) HgSKonfigurace ns2(n-1)d10

 • Konfigurace ns2(n-1)d10

 • Pro téměř všechny významné sloučeniny

 • oxidační číslo +II, pouze u rtuti i +I

 • U rtuti se však nejedná o kationt Hg+,

 • ale o kationt (Hg-Hg)2+ s kovalentní

 • vazbou mezi dvěma atomy rtutiZinek – rudy se pražením převádějí

 • Zinek – rudy se pražením převádějí

 • na oxidy, ty se uhlíkem (koksem)

 • redukují na kov a Zn se ve formě par odvádí

 • Kadmium – vedlejší produkt při výrobě zinku

 • Rtuť – pražení cinabaritu za přístupu

 • vzduchu a kondenzací par rtutiZinek

 • Zinek

 • Kyselé roztoky a často také sloučeniny

 • obsahují kationt [Zn(H2O)6]2+, přidáním

 • hydroxidů se vylučuje Zn(OH)2, který se

 • v přebytku hydroxidu rozpouští na

 • hydroxokomplexy [Zn(OH)4]2- (zinečnatany)

 • amfoterní chování

 • Zinek se v neoxidujících kyselinách

 • a louzích rozpouští za uvolňování H2.Kadmium

 • Kadmium

 • obdoba sloučenin zinku

 • Na rozdíl od biogenního zinku je kadmium

 • velmi jedovatéRtuť

 • Rtuť

 • Sloučeniny +I málo stálé, významné pouze

 • Hg2(NO3)2 a Hg2Cl2 (kalomel), výrazný sklon

 • k disproporcionaci

 • Hg22+ → Hg0 + Hg2+

 • Všechny sloučeniny rtuti (mimo HgS) jsou

 • vysoce jedovatéRtuť

 • Rtuť

 • Sloučeniny +II jsou stabilní, ale lehce

 • redukovatelné

 • nejvýznamnější soli jsou Hg(NO3)2 a HgCl2,

 • přídavkem hydroxidů se vylučuje žlutý

 • HgO, opatrným tepelným rozkladem

 • Hg(NO3)2 vzniká červený HgO (liší se pouze

 • velikostí částic), velmi stabilní je HgSAmalgamy

 • Slitiny rtuti a kovů (tekuté nebo tuhé)

 • se nazývají amalgamy, dříve se používaly

 • na izolaci zlata z rudy (amalgamace) a

 • zlacení, dodnes se využívají v zubním

 • lékařství (amalgamové plomby)Zinek – technické slitiny (mosaz), zinkování

 • Zinek – technické slitiny (mosaz), zinkování

 • plechů, suché články

 • Kadmium – minimální použití, kadmiování

 • Rtuť – rtuťové elektrolyzéry pro výrobu

 • chloru, elektrotechnika, teploměry,

 • zubní lékařstvíKatalog: sites -> default -> files
files -> O 'zsan oatq u rilish b an k
files -> Aqshning Xalqaro diniy erkinlik bo‘yicha komissiyasi (uscirf) Davlat Departamentidan alohida va
files -> Created by global oneness project
files -> МҲобт коди Маъмурий-ҳудудий объектнинг номи Маркази Маъмурий-ҳудудий объектнинг
files -> Last Name First Name Middle Initial Permit Number Year a-card First Issued
files -> Last Name First Name License Number
files -> Ausgabe 214 Freitag, 11. Mai 2012 37 Seiten Die Rennsaison 2012 ist wieder in vollem Gan
files -> Uchun ona tili, chet tili, tarix, jismoniy tarbiya fanlaridan yakuniy nazorat imtihon materiallari va metodik
files -> O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi farg’ona politexnika instituti
files -> Sequenced by Last Name

Download 0.61 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling