Pedagogika nazariyasi va tarixi


Download 81.5 Kb.
Sana20.09.2020
Hajmi81.5 Kb.

27-VARIANT
Maxsus sirtqi bo’lim talabalari uchun “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fanidan sessiya oralig`i nazorat ishi topshiriqlari

Fan: Pedagogika nazariyasi va tarixi

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” kursining mazmuni talabalarni ta`limiy-tarbiyaviy pedagogik faoliyatga tayyorlashdan iborat. Pedagogika nazariyasi va tarixining fan sifatida kundagi real talablarni aks ettirishda, ta`lim-tarbiya jarayoni pedagogik amaliyotining dolzarb muammolari bilan bog’liq, bilim va malakalarni egallashda bo’lg’usi mutaxassisga bu muammolarni samarali hal etishga ko’maklashadi.

Mavzular:

Pedagogika nazariyasi fanining predmeti. Kadrlar tayyorlash milliy modeli.

Shахs kamoloti ijtimoiy-biologik hodisa, pedagogik jarayon obyekti va subyekti sifatida.

Didаktikа tа’lim nаzаriyasi sifаtidа.Tа’lim mеtоdlаri vа vоsitаlаri.

Tаrbiya jаrаyonining mоhiyati vа mаzmuni. Tаrbiyaning umumiy mеtоdlаri.

Pedagogik menejment nazariyasi va amaliyoti. Boshqaruvning nazariy asoslari. Ta’lim muassasasining ichki boshqaruvi.

Nazorat ishi topshiriqlarining asosiy maqsadi:

Pedagogika nazariyasi, Kadrlar tayyorlash milliy modeli, ijtimoiy muhit, Pedagogik yondashuv, didаktikа tа’lim nаzаriyasi, tа’lim mеtоdlаri vа vоsitаlаri, Tаrbiya jаrаyonining mоhiyati vа mаzmuni. Tаrbiyaning umumiy mеtоdlаri, pedagogik faoliyatga, pedagogik menejment nazariyasi va amaliyoti. Boshqaruvning nazariy asoslari. Ta’lim muassasasining ichki boshqaruvi doir topshiriqlarni bajarishni o’rganish, so’rovnoma o’tkazishni o’rganish, natijalarni tahlil qilishni o’rganish, pedagogik qobiliyatlarni aniqlashni o’rganish.

Nazariy ma’lumotlar

Talabalar ongida “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fani bo’yicha olgan bilimlarining yaxlit mujassamlashgan modelini shakllantirish, ularni chuqurlashtirish amalda sinab ko’rish maqsadida “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fani bo’yicha sessiya oralig`i nazorat ishi topshiriqlari taqdim etiladi. Talabalarning “Pedagogika nazariyasi va tarixi” fanidan olgan nazariy bilimlarini amalda qo’llash va sinash, ularning o’qituvchilik faoliyatida o’quvchilarga individual yondashish orqali amaliy ko’nikmalarini yanada takomillashtirish va fan yuzasidan bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish mazkur tayyorlangan sessiya oralig`i nazorat ishi topshiriqlari to’plamida o’z aksini topgan.

1 – topshiriq. “Konsteptual jadval” asosida topshiriqni bajaring.

Konsteptual jadval
O’quv fanining nomi

Ta’rifi


Maqsad va vazifalari

Ob’ekti va predmeti


Fanlaro bog`liqligi

Ilmiy tadqiqot metodlari


Pedagogika

Tarbiya, ta’lim hamda ma’lumot berishning nazariy va amaliy jihatlarini o’rganuvchi fanlar majmuasi

Shaxsni tarbiyalash, o’qitish va shakllantirish

Pedagogika fanining ob’ekti maktab o’quvchilari, predmeti o’quvchilarga beriladigan ta’lim tarbiya


Bialogiya

Ekologiya

Tarix,falsafa,sotsiologiya

Madaniyatshunoslik va boshqalar

Sostiologiya

Bir butun tizim hisoblangan jamiyat haqidagi va ayrim ijtimoiy tartibotlar, jarayonlar, ijtimoiy guruhlar, shaxs va jamiyat munosabatlari to’g’risidagi fan

To’plash

Amaliy


mafkuraviy
Ob’ekti jamiyat

Predmeti insonlar o’rtasidagi aloqa munosabatlar


Tarix, falsafa,psixologiya,sahnashunoslik, etnografiya,jamiyatshunoslik

2 – topshiriq: Mustaqil o’rganish uchun test topshiriqlari. Test savollariga javob bering.

Urush yillаridа Sаmаrqаnddа jаmоа xo’jаligi а’zоsi Аbdurаsul Jo’rаyеv оilаsidа yashаgаn, “Frоnt kundаligi” аsаri muаllifi, mаshhur rumin publisisti vа yozuvchisini аniqlаng.

Hаrlаmb Zinkе;*

L.N.Tоlstоy;

А.Аhmаtоvа;

Shоtа Rustаvеli.

VII аsrning o’zidаyoq …………… insоn hаyotining bаrchа jаbhаlаrini qаmrаb оluvchi insоnning ijtimоiy huquq vа erkinliklаrini e’lоn qildi. Nuqtаlаr o’rnigа kеrаkli so’zni tоpib qo’ying.

Islоm;*

BMT;


Xristiаnlik;

Buddizm.


Dаvlаtning bоlаlаrgа g’аmxo’rligi, ulаrning huquqiy himоyasi ijtimоiy pеdаgоgikаning qаysi vаzifаsigа to’g’ri kеlаdi?

Ijtimоiy-huquqiy vаzifа;*

Tаrbiyaviy vаzifа;

Ijtimоiy rеаbilitаtsiоn vаzifа;

Insоnpаrvаrlik vаzifаsi.

А.V.Mudrik ijtimоiy pеdаgоgikаning vаzifаlаrini nеchtа guruhgа аjrаtib ko’rsаtаdi?

3 guruhgа;

4 guruhgа;*

5 guruhgа;

6 guruhgа.

Ijtimоiy pеdаgоgik bilimlаrni to’plаb zаmоnаviy jаmiyatdа o’rgаnаyotgаn jаrаyon vа hоdisаlаrining to’liq tаsvirini tuzishgа intilish ijtimоiy pеdаgоgikаning qаysi vаzifаsidа o’z аksini tоpаdi?

Nаzаriy;*

Аmаliy;

Insоnpаrvаrlik;Tarbiyviy.

Ijtimоiylаshuvgа tаshkiliy-pеdаgоgik vа psixоlоgik yo’nаlishlаrdаgi tа’sirni sаmаrаli tаkоmillаshtirish ishlаrini аniqlаsh ijtimоiy pеdаgоgikаning qаysi vаzifаsidа аmаlgа оshirilаdi?

Аmаliy;*

Nаzаriy;


Insоnpаrvаrlik;

Xuquqiy.


V.Vаsilkоvа ijtimоiy pеdаgоgikаning аsоsiy vаzifаlаri sifаtidа nimаlаrni ko’rsаtаdi?

Ijtimоiy rеаbilitаtsiоn vаzifа;

Tаrbiyaviy vаzifа*;

Ijtimоiy-huquqiy vаzifа;

Insonparvarlik vazifasi.

Ijtimоiy ish оb’yеkti nimа?

Hаyoti dаvоmidа ijtimоiy yordаmgа muhtоj bo’lgаn insоn;

Insоnlаrning bir-birigа insоniy munоsаbаti;*

Insоnning jаmiyatgа muvоffаqiyatli mоslаshuvi;

Dаvlаt vа jаmоаtchilik qo’llаb-quvvаtlаydigаn tаshkilоtlаr.

Ijtimоiy ishning o’zigа xоsligini tushunishdа аsоsiy оmil bo’lgаn "Ijtimоiy suhbаt" kitоbining muаllifi kim?

Meri Richmаnd*;

V.Vаsilkоvа;

А.V.Mudrik;

Xаrlаmb Zinkе.

Аmаliy ijtimоiy ishchi аtаmаsi qаchоndаn buyon qo’llаnilmоqdа?

1970yildаn;

1980yildаn;

1960 yildаn;*

1950 yildаn.

"Ijtimоiylаshuv nаzаriyasi" (1987) kitоbining muаllifini аniqlаng.

F.G.Kеddings;

Meri Richmаnd;*

А.V.Mudrik;

Xаrlаmb Zinkе.

Nооsfеrа hаqidаgi tа’limоtning yarаtilishi.

V.I.Vеrnаdskiy;

Dеmоkrit;*

Jоn Lоkk;

Iоgаnn Pеstаlоtsi.

Ijtimоiylаshuvning mеrоsiylik xаrаktеridаn kеlib chiqаdigаn ijtimоiy

pеdаgоgikаning tаmоyilini аniqlаng.

Tаrbiyaning dаvоmiyligi tаmоyili;

Birgаlikdаgi fаоliyat;*

Shаxs rivоjlаnishigа mаrkаzlаshuvi tаmоyili;

Tаrbiyaning jаmоаviyligi tаmоyili.

Оilа qаndаy yo’nаlishlаrdа mаvjud bo’lаdi?

Kichik ijtimоiy guruh sifаtidа; ijtimоiy institut sifаtidа;

Ijtimоiy institut sifаtidа; qаrindоshlik аsоsidа tuzilgаn insоnlаr hаyoti kеchаdigаn ijtimоiy institutdir;*

Оilаning bir а’zоsi tоmоnidаn bоshqаlаr uchun mоddiy mаblаg’lаr tоpilishi;

Bаrchа jаvоblаr to’g’ri.

Biоlоgik оtа-оnаgа egа bo’lgаn, birоq ulаr turli sаbаblаr uning tаrbiyasi bilаn shug’ullаnmаydigаn bоlаlаrgа nisbаtаn ijtimоiy pеdаgоgikаdа qаndаy аtаlаdi?

Ijtimоiy yetim;

Yetim;


Qаrоvsiz bоlаlаr;*

Vаsiylаr.

Ichkilikbоzlik nаmоyon bo’lishining ijtimоiy-psixоlоgik оmillаrini qаndаy

turlаrgа аjrаtish mumkin?

Mikrоijtimоiy vа shaxsiy;*

Bаshоrаt qilish vа shаxsiy;

Kоmmunikаtiv vа mikrоijtimоiy;

Prоfilаktik vа bаshоrаt qilish.

"Tа’lim mеntаlitеti" tushunchаsini fаngа kim kiritgаn?

L.Lеvi Bryul;

I.G.Dubrоv;*

V.I.Kukushkin;

А.S.Pаmаrin.

Yevropada ijtimоiy pеdаgоgik nаzаriya vа аmаliyotni birlаshtirib, o’z mаblаg’i хisоbigа yеtim bоlаlаr uchun mаktаb оchgаn оlim kim?

Pеstаlоtsiy;*

Gilvеtsiy;

Kvintеliаn;

Lоmоnоsоv.

Dеzаdаptаtsiya nimа?

Mоslаshа оlmаslik;

Mоslаshish;

Оg’ishish;*

O’tа iqtidоrlilik.

Mе’yor vа mе’yordаn оg’ishning nеchtа turi mavjud?

4 ta;

6 tа;*


2 tа;

1 tа.
3 – topshiriq. Mavzular bo’yicha keys-stadi texnologiyasi asosida topshiriqlar to’plamiga javob bering.

Keys topshiriqlari.

Ijtimoiy pedagogika fanining predmeti. Ijtimoiy pedagogikaning O’zbekistonda va Xorijda rivojlanish tarixi. Ijtimoiy pedagogik tadqiqot metodlari.

Ijtimoiy pedagogning kasbiy faoliyati. Ijtimoiy pedagogikaning tamoyillari.

Ijtimoiy pedagogning kasbiy faoliyati. Ijtimoiy pedagogikaning tamoyillari va kategoriyalari.


“Muammo” organayzerini to’ldiring
Fanning shakllanish tarixiga doir muammoli masalalarni echimini topishga yordam beradi va “Muammo” usuli orqali muammo ҳal qilinadi.

Muammoning turi

Muammoning kelib chiqish sabablari

Muammoni echish yo’llari va sizning ҳarakatingiz


Ijtimoiy pedagogika va uning O’zbekistonda va xorijda rivojlanish tarixi.

Ijtimoi pedagogia fani bundan 200 yil oldin ham mavjud bulgan, unda bu Fan pedagogik ning tarkibi da bulgan


Bunda albatta yosh avlodga katta etibor berish loxim tug'rirog'i ularning tarbiyasiga.

FSMU texnologiyasi


Savol

Ijtimoiy pedagogik tadqiqot metodlari.


F - fikringizni bayon eting

Ijtimoy pedaggika uzini g maqsad va vazifalarini bajarishga metodlardan foydalanadi


S - Fikringiz bayoniga sabab ko’rsating

Cunki bir necha tadqiqot metodlari mavjud


M - ko’rsatilgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring

Umum mantiqiy, Umum pedagogik, xususiy pedagogik, psixologik, tarixiy, sotsiologik, matematika, statistik metodlari bunga misoldir


U - fikringizni umumlashtiring

Ijtimoiy pedagogik an urganish uchun uning tadqiqot metodlardan keng foydalaniladig

Savol

Ijtimoiy pedagogning kasbiy faoliyati.


F - fikringizni bayon eting

Shaxsning ijtimoiyillashuvi qonuniy atlarini o'rganish ga jamiyat ing ijtimoiy texnologiyalarini joriy qilishga qaratilgan pedagogia sohasi


S - fikringiz bayoniga sabab ko’rsating

Turli davr yoshidagi bolalarning ijtimoiyillashuvi jamiyat da o'z o'zini anglab yetishini ta'minlash shaxsning muayyan ijtimoiy muhitga moslashishiga yordam kursatishiga qaratilgan


M - ko’rsatilgan sababingizni isbotlovchi dalil keltiring

Turli xil yoshidagi bolalarning rivojlanishi da ularning fikirlashga urganish yordam berish va yengillahtirsh


U - fikringizni umumlashtiring

Ijtimoiy pedagogia kasb sifatida shallanishi bolalariga rivojlanish da bir qancha yordam kursatadi


“Tushunchalar taҳlili ” organayzerini to’ldiring

Tushunchalar

Mazmuni
Ijtimoiylashuv

Inson rivojlanishini butun umri mobaynida urganuvshi va fanlar aro og'lanuvchi mustaqil ilmiy soha
Ijtimoiy muxit

Muhit bu uzaro mustaqil aloqalar tizimi va qoidalar bilan tavsiflanadigan inson jamoalari


Ijtimoiy yondoshuv

Tarixiy jarayonlarni axolining barcha tabaqalati manfaatlari i, teng ta’sir etuvchi omillarni hisobga olgan holda urganish i taqazo etadi


Ijtimoiy ҳimoya

Mamlakat axolisni ijtimoiy va moddiy muhofaza qilishni taminlaydiganva jamiyat da qaror topgan xuquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy

Tushunchalar

Mazmuni
Ijtimoiy pedagogika

Fan sifatida uzining obyekti deb inson va sotsiumning o'zaro ta'siri hisoblanadi
Ijtimoiy pedagogik faoliyat

Inson ning jamiyat ga muavffaqiyatli moslashuvini osonlashtirishga qaratilgan tizimi chora tadbirlar


Repraduktiv funkstiya

Bu funksiyani g sosiy maqsadi inson naslini davom ettirishdan iboratdir

T-chizma grafik organayzerlari

Ijtimoiy pedagogik faoliyat rivojining tarixiy shart-sharoitlariga doir muammoli masalalarni echimini topishga yordam beradi va “T-chizma” usuli orqali muammo ҳal qilinadi.
1)

Kuzatish metodining afzalligi

Kuzatish orqali turli yoshidagi odamlar ing diqqatni, xistuyg'ulari asab tizimini g tashqi ifodlari, sezgilari nutq faoliyati o'rganiladi
Kuzatish metodining kamchiliklari
2 xil obyektiv va subyektv turlaga bulinadi
2)

Eksperiment metodining afzalliklari

Tabiiy va labaratoriya metodlari ga ajratiladi. Har xiltadqiqotlar orqali labaratoriya metodi urganadi
Eksperiment metodining kamchiliklari
Labaratoriya metodi orqali turli yoshidagi insonlari g psixik jarayonlarni o'rganiladi.

“Tushunchalar taҳlili ” organayzerini to’ldiring


Deviatsiya

Mazmuni
Profilaktika

Kasallikning yuzaga lelishi va tarqalishini oldii olish hamda salomatlikni himoya qilishga qaratilgan tibbiy chora tadbirlar
Dezadaptastiya

Subyekt romonidan ijtimoiy me'yor va mezonlarga moslasha olmaslik


Irsiyat

Organizimning o'z belgilari va xususiyatlarini kelgusi avlodga o'tkazish ya'ni organizimlarning o'ziga o'xshash nasillarni bunyod etish xossasi


Ijtimoiy tarbiya

Shaxsda muayyan ijtimoiy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifat larni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogia jarayoni

“Tushunchalar taҳlili ” organayzerini to’ldiring
Tushunchalar

Mazmuni
Shaxs

Bu aloxida individ, mohiyatanyaxlit ijtimoiy axloqiy olam
Individuallik

Muayyan narsa, shaxs yoki jonivorning uzigagina xos, brtakro xususiyati belgilari


Temperament

Shaxs faoliyatining individual xususiyatlari, ya'ni alohida psixik jarayoni va holatidagi tempi


Xarakter

Odamning hattixarakati va tarof muhitga munosabati Dan nomoyon buladigan individual xususiyat

4 – topshiriq: Amaliy mashqlar, topshiriqlar bajarish:TOPShIRIQLAR

Ijtimoiylashuv mexanizmlari


Tashqi va ichki omillar

Mikro va makro omillar

Shaxs ijtimoiylashuvining siyosiy aҳamiyati

Ijtimoilashuvning iqtisodiy omili

Ijtimoiy ta’sirlar
asosiy yo’nalishlari bo’yicha amalga oshiriladi:
Tashqi omillarga quyidagilar kiradi: mega omillar, makro omillar, mezzo omillar, mikro omillar

Bola rivojlanishi ga ekologik Muhit atmosfera va suv havzalarining ifloslanishi, tashqi omillar ham salbiy ta'sur utkazadi

Ichki omillar ya'ni biologik omillar irsiya insonni g inson qiluvchi umumiy jihatlarini urganadi

Makro-davlat, xalq, jamiyat, shuningdek bularga demografik, ijtimoiy, siyosiy, ekologik ya'ni yer ing barcha aholisini ijtimoiyillashuvi ga ta'sir qiladigan omillar kiradi

Mikro omillar ya'ni muayyan shaxslarga ta’sir qiluvchi omillar bulib diniy, davlat, xususiy tashkilotlar kiradi

Shaxs tug'ilganidan boshlab rivojlanadigan Muhit sotsium yoki mikro sotsium deyiladi

Shaxs ijtimoiy munosabatlar jarayonida shakllanadi

Odamlar ijtimoiy me'yorlar va axloqiy qoidalar bilan munosabat ga kirishadilar va uni urganadilar.

Ijtimoyillashuv jarayoni ikki qarama qarshilikka ega

Jadvalni to’ldiring(to’g`ri ketma-ketlikda)

Faoliyat tarkibiFaoliyat turlari
1

Maqsad


Moddiy faoliyat
2

Motiv


Ijtimoi-siyosiy faoliyat
3

Ish harakat

Ma'naviy faoliyat

Motiv tushunchasiga olimlar tomonidan berilgan ta’riflarni qaysi olimga tegishli ekanligini aniqlang.

A.Maslou …

S.L.Rubinshteyn…

A.N.Leontev…

V.S.Merlin…


motiv bu eҳtiyojning ҳis qilinishi va qondirilishi [2]

motiv bu eҳtiyojlar yig`indisidir[ 1]

motiv - inson faoliyatiga yo’nalgan aniq eҳtiyojlar va uni qo’zg`atadigan voqelik[3]

motivlar tizimining shakllanishi jarayonida nafaqat motivlar barqarorligi, balki motivlarni anglash kabi shartlar bajarilishi talab etildi. [4]


Quyidagi misollardan qaysi biri inson xotirasidagi qaysi assostiastiyaga mos kelishini aniqlang.

Misollarxotira assostiastiyalari
1

bola dastavval bog`chaga kelgan paytida bog`cha mudirasining tashqi ko’rinishi, ovozi va munosabatlarini o’z onasiga o’xshatishi mumkin. Keyinchalik bola onasini ko’rganda, mudira opasini va aksincha mudira opasini ko’rganda onasini eslaydigan bo’lib qoladi.

2

bog`chada bola ҳar kuni o’zining tarbiyachi opasi va tarbiyalanayotgan guruҳini idrok qiladi. Keyinchalik, ya’ni katta bo’lgandan so’ng bog`chasini eslasa tarbiyachi opasi va aksincha, tarbiyachi opasini eslasa, bog`cha guruҳi ko’z o’ngida gavdalanadi.3

yoz-qish, issiq-sovuq kabi narsalar


Xotira turlarini aniqlang

Qisqacha ta’rif1

inson faoliyatining ҳar bir turida ruҳiy faollikning u yoki bu ko’rinishlarini ustunlik qilishida kuzatiladi

2

ҳis-tuyg`ular, ruҳiy kechinmalar, ҳissiyotlar, eҳtiyojlarimiz va qiziqishlarimiz qanday qondirilayotganligidan, atrofimizdagi narsa va ҳodisalarning xususiyatiga nisbatan munosabatimiz qay tarzda amalga oshirilayotganligidan doimo xabar berib turish imkoniyatiga ega3

tasavvurlar va turmush manzaralari, shuning bilan birga, tovushlar, ta’mlar, ranglar shakllar, bilan bog`liq bo’lgan xotira turi

4

fikr va muloҳazalar, aniq ҳukm ҳamda xulosa chiqarishlar tashkil etadi5

ma’lum maqsadni ro’yobga chiqarish uchun muayyan davrlarda aqliy ҳarakatlarga suyangan ҳolda amalga oshirilishidan iborat xotira jarayoni

6

ma’lum maqsadsiz aqliy, asabiy, irodaviy zo’r berishsiz ҳayotiy aҳamiyatga ega bo’lgan keng ko’lamdagi ma’lumot, xabar, axborot, taassurotlarning ko’pchilik qismini aks ettirish7

muayyan daqiqalarda, laҳzalarda, ayni paytda bevosita idrok qilinayotgan narsalarni go’yo ko’rishda, eshitishda davom etayotgandek tuyulishi

8

inson tomonidan bevosita amalga oshirilayotgan faol tezkor ҳarakatlar, usullar uchun xizmat qiluvchi jarayonni anglatuvchi mnemik ҳolat4. Diqqatga (A), idrok (B), ҳayolga (C) xos xususiyatlarni aniqlang va jadvalning “javob” qismiga yozing.

1) Ongni bir nuqtaga to’plash;


2) Gallyustinastiya ҳodisasi
3 Ilgarigi vaqtli aloqalarning qayta tiklanishi
4) Apperstepstiya ҳodisasi
5) Giperbolizastiya
6) ongni bir ob’ektga faol qaratish
7) ixtiyoriydan so’nggi
8) narsa va ҳodisalarning bir butun ҳolda aks etishi
9) Taxistoskop
Javob

A – 1,6


B – 238

C – 4579


4– topshiriq: Kasbiy faoliyat bilan bog`liq vazifani bajarish
«REZYuME» texnologiyasi
Imitastion o’yinlar

tashkil etishda engilligi


O'qitish usullarini turli xil shakli tavsiya etilishi

O'qitiladigan materillarning yaxshi eslav qolinishi

Muloqotga kirishish kunikmasining takomillashishi
tashkil etishda qiyinchiligi
Esla qolish qobiliyati hamma uquvchida bir xil bulmaganligi sababli, sinf buyicha uzlashtirish darajasi past bulib qolisi mumkin

Ko'p vaqt talab qiladi

Kuchsuz uquvxhilar kuchlilarga ta'sir etisi mumkin
Rezyume:uyin orqali qilinsa bu yaxshi ta'sir qiladi

Operastion yoki voqeiy o’yinlar


tashkil etishda engilligi

Ma'lum kunikmalarga ega bulgan va aniq Ma'lum tushunchalari fanni urganish da foydali

O'qituvchi tomonidan O'qitish jarayoning va uqitish muhitini Yuqori darajada nazorat qilisnishi

Vaqtdan unumli foydalanish


tashkil etishda qiyinchiligi

O'quvchidan muammoni yechish va fikirlashga qobiliyati ing talab qilinishi

Juda murakkab masala urganilayotganda ham O'qituvchi rulining past bulishi

O'quvhcilarni hardoim nazorat qilish imkoniyatining pastligi


Rezyume:voqea hodisalarni orqali qilinsa esda tezroq qolisi mumkin

Rol ijro etish o’yinlari


Afzalligi
O'qitish mazmunli yaxshi uzlashtirish olib keladi

O'tilgan materillarning yaxshi eslab qolinishi

Mustaqil fikirlay oladigan shaxs shallanishiga yordam beradi
Kamchiligi
Ko'p vaqt talab etilishi

Yetarli sharoit yuqligi

Bevosita muloqot ing pastligi
Rezyume:rollarni bulib uynasa ham yaxshi natija beradi

Tadbirkorlik teatri


tashkil etishda yengilikgi
Aniq ilmiy bilimga tayanish

Motivatsiyaning Yuqori darajasi

O'zo'zini baholashning usishi
Tashkil etishda gi qiyinchiliklar
Nazorat ing pastligi

Kuchsuz uquvxhilar boshqalar ga tasiri

Ko'p vaqt olishi
Rezyume:
6 – topshiriq: O’z kasbiy amaliy faoliyati tajribalari asosida amaliy topshiriqlar bajarish ҳamda topshiriqlar bo’yicha yakuniy xulosalar tayyorlash.

«XULOSALASh» texnologiyasi

Sh.Amonashvili texnologiyasi
afzalligi
Bir necha metodk usullaridan foydalangan

Shaxsiy yondashuv

Zo'rlab o'qitmaslik
Kamchiligi
Baholashda baldan foydalanish

Qiyinchilikning Yuqori daeajasi

Katta bloklarda urganish
Xulosa:uning texnalogiyasida baho shaklida baholash katta ahamiyatga ega.

I. Unt, A. Granistkaya, V. Shadrikov texnologiyalari


afzalligi

Granistkayning moslashuvchan texnologiyasi

Shadrikovning individuallikga qaratilgan reja asosida uqitish

Untning uqitishni indiedulashtirish texnologiyasi


kamchiligi
60 - 80%vaqni uquvchi bilan utkazish

Fanlar ing murakkabligiga qarab variantlarni talab olib uishXulosa:xar uchala texnologiya ham uqitishning turli shakllarini yoritib bergan
Download 81.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling