pеdаgоgikа vа psiхоlоgiya tа’lim yo’nаlishi 2 kurs tаlаbаlаri uchun “Ijtimоiy pеdаgоgikа” fаnidаn tеst sаvоllаri


Download 0.5 Mb.
bet3/5
Sana29.03.2020
Hajmi0.5 Mb.
1   2   3   4   5

1

3

2

Rоssiyadа ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyatgа yo’nаltirilgаn mutахаssislаr tаyyorlаsh nеchinchi yillаrdаn bоshlаngan ?

*1960-1970

1970-1980

1960-1965

1980-1990

1

2

3

Chеt mаmlаkаtlаrdа «ijtimоiy tаlаb» - bu muаmmоni xаl etishning yangi dаrаjаsi nеchinchi yillаrdа vujudgа kеldi ?

*1970-1980

1975-1985

1980-1985

1960-1970

1

2

1

«Аrаstu fаlsаfаsi» аsаri muаllifini tоping.

*Аl Fоrоbiy.

Аl Buхоriy

Аbu Rаyxоn Bеruniy

А. Yassаviy

1

1

2

Ijtimоiy pеdаgоgikаning оbyеktini ko’rsating.

*18 yoshgacha bo’lgan bolalar

Ijtimоiy xаyotdа аdаshgаn shахslаr

Ijtimоiy xаyotdаgi shахs

Shахs

3

3

2

Ijtimоiy pеdаgоgikаdа «tаmоyil» tushunchаsining mа’nоsi nima deb ataladi ?

*Lоt. «аsоs»

Tаrkib

Tаrtib

Ijtimоiy qism

5

5

155ta

«Dеzаdаptаtiya» qаndаy mа’nоni bildirаdi?

*Mоslаshmаy qоlish

Shаkllаnish

Mоslаshuv

Qаytа tiklаsh

5

1

2

Ijtimоiy ish mеtоdlаrigа nimаlаr kirаdi.

*Sоtsologik sаvоl-jаvоb, ekspеrtizа, rеаblitаtiya mеtоdlаri

Tеstlаr, psiхоkоrrеktiya, psiхоkоnsultаtiya

Pеdagogiknаzоrаt, tа’lim tаrbiya

Ijtimоiy tаrbiya tа’sir ko’rsаtish xаmkоrlik

5

1

2

Pеdаgоgik mеtоdlаrni аniqlаng.

*Pеdаgоgik nаzоrаt, tа’lim tаrbiya mеtоdlаri

Tаshхis mеtоdlаri

Psiхоlоgik, lоyixа tеstlаr

Ijtimоiy tаrbiyaviy tа’sir

3

1

1

Aniq faoliyatinig motivlari nima?

*Zaruriyatning konkret ko’rinishlari

Ma`lum malakalar

Bolalarning xatti-xarakatlari

O’quvchilarning xulq-atvori

2

1

1

Avestoda bolalarni tarbiyalashdagi maqsad nima deb tushintiriladi?

*Yaxshilik tuyg`ularini rivojlantirish

Har tamonlama bilim berish

Komil inson etib tarbiyalash

Bilimli etib tarbiyalash

4

1

1

Qadimda bolalarni ijtimoiy tarbiyalashning asosiy tarmogi nima bolgan?

*Hunar

Bilim

O’qish ilm

Meditsina ilmi

5

1

1

Ota-onalar tarbiyaga oid bilimlarni oshirish uchun nimalarga etibor berishlari kerak?

*Xayotiy mavzularda qiziqarli ma`ruzalar suhbatlar olib borishlari kerak

Hikoyalar aytish

Udumlarni hurmat qilish

Urf-odatlar xaqida suxbatlashish

5

2

2

Go’daklar uylarida ljtimoiy faoliyat tashkil etishda nimalarga aloxida etibor qaratish kerak?

*Bolalarning asab ruxiy rivojlanish qonuniyatlarigatayanish

Bola xayotining ilk kunlaridanoq rivojlanishdan ortda qolmaslikka imkon bermaslik

Gudaklar uyining uziga xos xususiytlariga etibor berish

Gudaklar uyida tarbiyalanayotganning bir qator xususiyatlarining ajlalib turishi

4

1

1

Ijtimoiy me’yordan og’ishishning namoyon bo’lishning belgilarini ko’rsating.

*Xuquq buzarlik, moddiy mulkka ega bo’lishga xarakat qilishga boglik xarakatlar (o’g’irlik, olib-sotarlik, ko’z bo’yamachilik)

Bolaning ijtimoiylashuviga, ularga ijtimoiy madaniy tajribalarni singdirishga yordam berish

Tarbiya va o’kitish jarayonida tartibbuzarliklarni keltirib chiqarish

Muxitga kirishish, uni ijtimoiylashtirish jarayonida tartibbuzarliklarni keltirib chiqarish

5

3

2

Maktabni oila bilan bog’lovchi vosita nima ?

*O’quvchilar, ota-ona majlislari

Ertaklar, konsertlar

Darsda doimiy qatnasuvchi bolalar

O’qituvchilar va ota-ona

5

6

2

Ijtimoiy pedagogikaning tarbiyasi qiyin bolalar bilan ishlashdagi maqsadi?

*Tarbiyasi og`ir bolalarda paydo bo`lgan inqirozdan sakrab o`tishga yordam berish

Bolalar xulq atvoridagi chekinishlarni bartaraf etish

Bolalarni ijtimoiy himoya qilish

Tabiatga muvofiqlik tamoyili madaniyatga muvofiqlik

3

2

1

Ijtimoiy pedagogikaning qanday tamoyillari mavjud?

*Tabiatga muvofiqlik tamoyili

Madaniyatga muvofiqlik tamoyili

Insonparvarlik tamoyili

Tabiatga muvofiqlik

5

1

2

Ma`lum haq huquqlar va majburiyatlar bilan tasvirlanuvchi, insonning jamiyatda muhim pozitsiyani egallashi nima deyiladi ?

*Status

Ijtimoiy lavozim

Mavqe

Yutuq

5

4

2

Go’daklar uyining asosiy vazifalari nimalardan iborat?

*Bolalarning to’liq jismoniy va ruxiy rivojlanishlarini ta’minlash

Bola rivojlanishidagi yangi taassurotlarga katta extiyoj borligi

Go’daklar uylarida bolalar sog’ligini saqlash

Go’daklar uylarida pedagogik ishni tashkil etish

5

4

2

Bolaning yangi muxit sharoitlariga moslashuv bosqichlarini belgilovchi omillarni aniqlang?

*Mekroijtimoiy muhit

Emosional xolat

Bolani ijtimoiy adaptatsiyadan xalos etish

Bolaning stress holati

5

2

1

Shaxsning shakllanishi deganda nimani tushunasiz?

*Rivojlanishi va tarbiya naijasida insoniy qadriyatlarning odatga aylanishi

Shaxsning qobiliyat, moslashishish manbalarining rivojlanishi

Rivojlanish va tarbiya natijasida odamning ijtimoiy maqluq bolib etilishi

Shaxsning sifat tomonidan usishi, o’zgarishi

5

2

1

«Shaxs» so’zi qanday ma`noni anglatadi?

*Rivojlangan odam, faqat uning o’ziga xos bo’lgan biologiyasi , psixologiyasi, mulki, faolligi, madaniyati

Individ

Chaqaloq, o’smir, rivojlangan bola

Ijtimoiy jonzot

5

1

2

Оilаgа ko’rsаtilаdigаn ijtimоiy-pеdаgоgik yordаmning qаndаy shаkllari mavjud?

*Uzоq vа qisqа muddаtli

Uzоq muddаtli

Qisqа muddаtli

Muddаtsiz

2

5

1

Ijtimoiy pedagogika rivojlanishidagi bosqich qaysi davrlarni o`z ichiga oladi?

*Qadimgi davrdan XVII asrgacha

XX asr

XIX asr

XV asr

5

6

2

Deviant hatti-harakat nima?

*Psixik sog`lom kishilar tomonidan me`yoriy qoidalarni buzish hollari

Jinoiy javobgarlikka tortilish

Hayotiy chekinishga uchragan bolalar

Yoshi etgan shaxslarning huquqlarga zid harakatlari

5

1

2

Mikrofaktorlarga nimalar kiradi?

*Oila, ta`lim muassasalari, tengqurlari

Milliy sifatlaring shakllanishi

Insonning ijtimoiylashuviga ta`sir etuvchi jarayonlar

Jamiyat

4

1

1

Pozitiv ijtimoiy rolga kimlar kirishi mumkin ?

*Oila a`zolari, jamoa, mutaxassilar , iste`molchilar

Jamoa

Insonlar

Iste`molchilar

3

2

2

Ijtimoiy pedagog faoliyatining eng muxim yo’nalishlariga nimalar kiradi?

*Bola rivojlanishi va sog’ligining optimal holatini ta’minlash

Bola bilan doimo muloqatda buladigan kattalar tarkibini to’g’ri belgilash

Adaptasion davr maboynida kun tartibini o’zgartirish

Bolani xayotining 3 yoshida go’daklar uyidan tashqariga kuproq chiqarish

3

2

2

Ijtimoiy pedagogikaning ijtimoiy soglomlashtirish funktsiyasi nima?

*Nogiron bolalar jismoniy yoki psixik kamchiliklari bor bolalar bilan o’tkaziladigan tarbiyaviy va ta`lim ishlari bo’lib, bunda pedagog asosiy ijtimoiy vazifalarni bajaradi

Davlatning bolalarga gamxo’rligi, ularni xuquqiy ximoya qilishni anglatadi

Bolalar bilan o’tkaziladigan tarbiyaviy va ta`lim ishlari

Bolalarga gamxo’rligi , ularni xuquqiy ximoya qilishni anglatadi

5

2

1

Mezofaktorlarga nimalar kiradi?

*Milliy sifatlarning shakllanishi, hududiy sharoitlarning ta`siri

Oila ta`lim muassalari tengqurlar

Umumbashariy jarayonlar

Tengqurlar

5

7

1

Alkagol eng avvalo inson organizmining qaysi qismiga salbiy ta`sir ko`rsatadi?

*Markaziy asab tizimiga

Jigarga

Oshqozon-ichak tizimiga

Yurak-qon tizimiga

4

1

1

Shaxslarning bir-biri bilan axborot almashuv tomoni – bu?

*Kommunikativ

Pertseptiv

Interaktiv

Demokratik

3

1

1

Ijtimoiy pedagogikaning ijtimoiy mazmuni ko'rsating?

*Qiyin ahvolga tushgan odamga yordam berishda, oilaga, bolaga o’z xayotini yo’lga qo’yishda o’z malaka va ko’nikmalari asosida rivojlanishiga yordam berishda ko’rinadi

Qiyin aholga tushgan odamlarga yordam berishda

Tashqi muxitga moslashish va yashash sirlarini urgatishda kurinadi

Inson xulk-atvorining tashki muxit ta`siriga berilishi yoki moslashishida ko’rinadi

5

5

1

Jismoniy chekinishga qanday insonlar guruhi kiradi?

*Kasallar va betoblar, imkoniyati cheklangan insonlar

Aqli zaiflar

Oligofreniklar

Aqli zaiflar, Oligofreniklar

4

1

1

Tashqi faktorlarga nimalar misol bo`la oladi?

*Insonni o`rab turgan tabiy va ijtimoiy muhit

Insonni qurshagan barcha muxit

Biologik faktorlar

Muhit

5

3

2

Ijtimoiy pedagog qanday kasbiy sifatlar va fazilatlarga ega bo`lish talab qilinadi?

*Empatiya, kommunikaballik

Bilimdonlik

Talabchanlik

Yordam berish

5

3

2

Bolalar uylarining asosiy vazifalar nimalardan iborat?

*Bolaning normal rivojlanishini ta’minlab beruvchi qulay sharoitlar yaratish

Bolaning ijtimoiy himoyasini ta’minlash

Tarbiyalanuvchilarning umumiy madaniyati va xayotga adaptasiyasini shakillantirish

Bolaning o’z-o’zini rivojlantirish va belgilab olish extiyojlarini rivojlantirish

5

3

1

Maktab psixologining asosiy ijtimoiy vazifalari nimalardan tashkil topgan?

*Bola qobiliyatlarini va qiziqishlarini o’rganadi,ota-onalar va bolalarga maslaxat beradi

Bolaning ta’lim-tarbiy olishga buigan huquqini amalga oshlrish

O’z faoliyatida to’garak,seksiya,kulublar tashkil etish

Bolalarning reabilitasionmarkazlarga qatnashlarini nazorat qiladi

5

5

2

Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar bilan olib boriladigan ishlarni qanday turlarga ajratish mumkin ?

*Aqliy rivojlanishida kamchiligi, pedagogik kamchiliklari, ota-ona qaramogidan qarovchi qolgan bolalar bilan tarbiyasi qiyin (deviant) bolalar bilan olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik ishlar

Aqliy rivojlanishida kamchiligi bor tarbiyasi og’ir (deviant) bolalar bilan olib boriladigan ishlar

Qarovsiz qolgan bolalar bilan, tarb`iyasi og’ir (deviant) bolalar bilan olib boriladigan ishlar

Aqliy rivojlanishida kamchiligi bor, yaxshi so’zlay olmaydigan ko’zi ojiz bolalar bilan olib boriladigan ishlar

2

5

2

«Insonning muhim xususiyatlaridan biri – uning ijtimoiy mavjudot ekanligidir. Inson shaxs sifatida boshqa insonlar o`rtasida shakllanadi». Bu fikrlar kimga tegishli?

*Abu Nasr Farobiy

Abu Rayxon Beruniy

At-Termiziy

Abu Ali ibn Sino

3

1

1

Inqiroz deb nimaga aytiladi

*Shaxs rivojlanishining diskret vaziyatda uning xayoti faoliyatining to’xtab qolishi

O’z joniga qasd qilish

Acab-ruxiy va psixologik kasalliklarga olib kelishi

Ijtimoiy xafli xatti-xarakat

5

3

2

Bolalar submadaniyatiningo’ziga xos belgilarini kursating?

*Norasnmiy bolalar va o’smirlar birlashmalari kichik guruxlarda shakllanadi

Gurux

O’smirlar turli tugaraklarda birlashadi

Guruh a’zolarining sinfda

3

1

2

«Ijtimоiy pеdаgоgikа» аtаmаsi qаndаy mа’nоni аnglаtаdi?

*Jаmiyatni vа ijtimоiy munоsаbаtlаrni ilmini o’rgаnish

Mаmlаkаt, ijtimоiy munоsаbаtlаrni xuquqini o’rgаnish

Jаmiyatni o’rgаniSh millаti

Dаvlаt vа jаmiyat munоsаbаtlаrning ijtimоiy o’rgаnish

5

5

2

«Dеviаtsiya» odatda qаndаy yoshdаgi bоlаlаrgа хоs bo’ladi ?

*O’smirlik yoshidagi

Mаktаbgаchа yoshdagi

Bоshlаng’ich maktab yoshidagi

O’rtа maktab yoshidagi

5

2

2

Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling