pеdаgоgikа vа psiхоlоgiya tа’lim yo’nаlishi 2 kurs tаlаbаlаri uchun “Ijtimоiy pеdаgоgikа” fаnidаn tеst sаvоllаri


Download 0.5 Mb.
bet5/5
Sana29.03.2020
Hajmi0.5 Mb.
1   2   3   4   5

5

2

2

Ruhiy reablitatsiyaning maqsadi nima?

*Deviant xulq – atvorli bola ongida uning hech kimga kerak emasligi haqida tasavvurni yengib o’tish

Bola organizmining u yoki bu yo’qotilgan funksiyasi o’rnini to’dirish yoki to’liq va qisman qayta tiklash

O’smir uchun normal yashash sharoitlarini yaratish

Bola hayotiy faoliyatida muhim ahamiyatga ega bo’lgan shaxsiy xislatlar, uning jamiyat integratsiyasiga yordam beruvchi faol hayotiy pozitsiyasini shakllantirish

5

2

1

Ijtimoiy pedagogik reablitatsiya obyektlari kimlar bo’lishi mumkin?


*Nizoli tarbiyaviy vaziyatda bo’lgan dezadaptatsiyaga uchragan bolalar, yetimlar, voyaga yetmagan huquqbuzarlar

Ijtimoiy va pedagogik qarovsiz bolalar

Yetimlar va ijtimoiy – pedagogik qarovsiz bolalar

Maktab va kasb – hunar kolleji o’quvchilari, nizoli tarbiyaviy vaziyatda bo’lgan dezadaptatsiyaga uchragan bolalar

3

2

2

Ijtimoiy – psixologik treningni asosiy ish metodi nima?

*Patronaj

Reablitatsiya

Profilaktika

Individual yondashuv

5

8

2

O’smirlarni ichkilikka qarshi tarbiyalash metodlari qanday turlarga ajratiladi?

*Asosiy va yordamchi

Reablitatsion va profilaktik

Pedagogik va psixologik

Nazorat va qo’llovchi

3

4

2

Suhbat jarayonida ijtimoiy pedagog tomonidan o’z nuqtai – nazari, dalillarini monologik bayon qilish o’smirlarni ichkilikka qarshi tarbiyalash metodlarining qaysi turiga taa’luqli?

*Asosiy

Yordamchi

Psixologik

Profilaktik

5

1

1

Bola organizmining u yoki bu yo’qotilgan funksiyasi o’rnini to’dirish yoki to’liq va qisman qayta tiklash – bu ...

*Tibbiy reablitatsiya

Kasbiy reablitatsiya

Maishiy reablitatsiya

Ruhiy reablitatsiya

5

10

2

Tashkiliy texnologiyalar ijtimoiy texnologiyalarning qanday tasnif asosidagi turiga mansub?

*Hal qilinayotgan vazifalar xarakteriga ko’ra

Qo’llanish sohasiga ko’ra

Metodlarni o’zlashtirish sohasiga ko’ra

Ijtimoiy ish yo’nalishlariga ko’ra

3

3

1

Quyidagi javoblardan qaysi birida treningning asosiy tamoyillardan biri noto’g’ri ko’rsatilgan?

*Guruh dinamikasiga yordam beruvchi guruhning o’zgaruvchan tarkibi

Rivojlanishning optimallashuvi

O’z – o’ziga tashxis qo’yish

Individuallik

5

10

1

Ijtimoiy pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish imkoni nimaga bog’liq?

*Ijtimoiy pedagogik faoliyatning o’z tuzilishiga ega ekanligiga

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolani jamiyatga moslashtirishga yo’naltirilganligiga

Ijtimoiy pedagogik faoliyatning serqirraligiga

Ijtimoiy pedagogik texnologiyalarni qo’llash samaradorligiga

3

4

1

Ijtimoiy – pedagogik reablitatsiya qaysi muassasalarda amalga oshiriladi?

*Go’daklar uyi, Mehribonlik uylari, maktab internatlar, maxsus maktablar, ijtimoiy yordam va ijtimoiy reablitatsiya markazlarida

Maktabgacha ta’lim muassasalari, maktablar, maktab internatlar, maxsus maktablarda

Muruvvat uylari, korreksion maktab, nogironlar uylari, sog’lomlashtirish markazlari, davolash markazlarida

Maktablar, maktab internatlar, korreksion maktab, nogironlar uylari, sog’lomlashtirish markazlari, ijtimoiy yordam va ijtimoiy reablitatsiya markazlarida

3

4

1

Reblitatsiya bosqichlari to’g’ri ko’rsatilgan javobni belgilang.

*Oilaviy, ijtimoiy, ta’lim va b.

Sheriklik, ketma – ketlik, individual insoniy yondashuv va b.

Guruhiy, individual, mintaqaviy va b.

Rivojlanishdagi o’zgarishlar sabablarini aniqlash, ularni bartaraf etish vositalarini qidirish, ta’lim – tarbiya, yashash sharoitlarini potimallashtirish, normal shaxs rivojlanishiga yordam beruvchi pedagogik jarayonni tashkil etish va b.

5

3

1

Bola rivojlanishining nafaqat muhim, balki shunga yaqin hududlarni ham inobatga olish lozimligi reablitatsiyaning qaysi tamoyilini tashkil etadi?

*Individual – insoniy yondashuvni

Keng qamrovlilik tamoyilini

Sheriklik tamoyilini

Ketma – ketlik tamoyilini

3

4

1

Reablitatsion markazlarda ijtimoiy – pedagogik reablitatsiya necha bosqichda amalga oshiriladi?

*3ta bosqichda

2tabosqichda

4ta bosqichda

5ta bosqichda

3

4

1

Quyidagi javoblardan qaysi birida profilaktik chora – tadbirlar turlaridan biri noto’g’ri ko’rsatilgan?

*Miqdorni oshiruvchi

Neytrallashtiruvchi

O’rnini to’ldiruvchi

O’tkaziladigan profilaktika ishlarni nazorat qiluvchi

5

3

1

Maktabdagi narkotik moddalarni iste’mol qiluvchi o’smirlarni aniqlash bilan kim shug’ullanadi?

*Bevosita tibbiy – narkologik xizmat xodimlari

Ijtimoiy pedagog

Ijtimoiy xodim

Maktab psixologi

5

3

1

Quyidagi javoblardan qaysi birida voyaga yetmaganlarning deviant xulq – atvorini keltirib chiqaruvchi ijtimoiy – iqtisodiy omil keltirilgan?

*Ijtimoiy tengsizlik

Maktab, oila va ijtimoiy tarbiya nuqsonlari

Jamiyatda deviant xulq – atvor namoyon bo’lishiga befarq qarash

Bolada psixopatologiya yoki xarakter aksentuatsiyasi borligi

5

7

1

Maktab o’quvchisi dezadaptasiyasi rivojlanishining birinchi bosqichi – bu ...

*O’quv dekompensatsiyasi

Maktab dezadaptatsiyasi

Ijtimoiy dezadaptatsiya

Bo’sh vaqtni o’tkazish muhitining kriminallashuvi

5

5

1

O’qish jarayonidagi qiyinchiliklar bilan bir qatorda o’qituvchilar, sinfdoshlar bilan nizolashishda namoyon bo’ladigan, xulq – atvor buzilishi bilan tavsiflanadigan bola holati qanday nomlanadi?

*Maktab dezadaptatsiyasi

O’quv dekompensatsiyasi

Ijtimoiy dezadaptatsiya

Ijtimoiy dekompensatsiya

5

4

1

Bolani asrab olgan oila bilan olib boriladigan ijtimoiy – pedagogik faoliyatning birinchi bosqichi – bu ...

*Bolani asrab oluvchi oilani qidirish

Bo’lg’usi qabul qiluvchi ota – onalarni o’rganish

Bo’lg’usi qabul qiluvchi oilani o’rganish

Bolani oilaga joylashtirish

5

5

2

Quyidagi javoblardan qaysi birida murakkab nuqsonga berilgan ta’rif to’g’ri ko’rsatilgan?

*Belgilangan tartibda tasdiqlangan jismoniy va ruhiy kamchilikla

Insonning ruhiy rivojlanishidagi doimiy yoki vaqtinchalik kamchilik

Inson organining faoliyat yurgizishiga yoki rivojlanishiga xalaqit beradigan doimiy yoki vaqtinchalik kamchiliklar

Belgilangan tartibda tasdiqlangan shunday nuqsonki, bu nuqson mavjud bo’lgan holatda davlat ta’lim standartlariga mos ravishda ta’lim olishning umuman iloji bo’lmaydi.

5

5

1

Nuqson” tushunchasi nechta tura bulinadi?

*4 ta turga

3 ta turga

5ta turga

6ta turgaMUNDАRIJА

SO’Z BОSHI.

I BОB. IJTIMОIY PЕDАGОGIKА RIVОJLАNISHINING MАDАNIY- TАRIХIY АSОSLАRI.

1 - bo’lim. Хоrij ijtimоiy pеdаgоgikаsi tаriхi.

2 - bo’lim. O’zbеkistоndа ijtimоiy pеdаgоgikа tаriхi.

II BОB. O’ZBЕKISTОNDА IJTIMОIY PЕDАGОGIKА RIVОJLАNISHINING SHАRT-SHАRОITLАRI

1 - bo’lim. O’zbеk хаlq pеdаgоgikаsi ijtimоiy g’оyalаri.

2 - bo’lim. Islоmning mа’nаviy vа ахlоqiy o’gitlаrining ijtimоiy mаzmuni.

3 - bo’lim. Milliy mеntаlitеt vа uning ijtimоiylаshuv jаrаyonidаgi o’rni.

4 - bo’lim. Mаhаllа ijtimоiylаshuvning аn’аnаviy milliy оmili.

5 - bo’lim . O’zbеkistоndа zаmоnаviy bоsqichdа ijtimоiy pеdаgоgikа rivоjlаnishining ijtimоiy - siyosiy vа huququqiy аsоslаri.III BОB. IJTIMОIY PЕDАGОGIKА FАN SIFАTIDА

1 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgikа tushunchаsi.

2 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgikа sоhаlаri vа vаzifаlаri.

3 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgikа kаtеgоriyalаri.

4 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgikа аmаliy fаоliyat sоhаsi sifаtidа.

IV BОB. IJTIMОIYLАSHUV IJTIMОIY - PЕDАGОGIK HОDISА SIFАTIDА.

1 - bo’lim . Ijtimоiylаshuv tushunchаsi , jаrаyoni, vоsitаlаri, mехаnizmi, kаnаllаri.

2 - bo’lim . Tаrbiya ijtimоiy institut sifаtidа.

V BОB. IJTIMОIY - PЕDАGОGIK FАОLIYAT.

1 - bo’lim . Оilа bilаn ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyat оlib bоrish.

2 - bo’lim . Tа’lim muаssаsаlаri ishtirоkchilаrining ijtimоiy аdаptаtsiyasi bo’yichа ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyati.

3 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgning tа’lim оluvchilаr bilаn оlib bоrаdigаn ishlаri.

4 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgning оtа-оnа qаrаmоg’isiz qоlgаn bоlаlаr bilаn оlib bоrаdigаn fаоliyati.

5 - bo’lim . Nоrmаdаn оg’ish vа dеviаtsiya ijtimоiy pеdаgоgik muаmmо sifаtidа. 6 - bo’lim . Dеviаnt хulq-аtvоr bоlаlаr bilаn ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyat yuritish.

7 - bo’lim . Spirtli ichimliklаr istе’mоl qiluvchi o’smirlаr bilаn ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyat.

VI BОB. GIYOHVАNDLIK BОLАLАR ХULQ-АTVОRINING DЕVIАNT SHАKLI SIFАTIDА.

1 - bo’lim . Ijtimоiy pеdаgоgik fаоliyat mеtоdikаsi vа tехnоlоgiyasi.


Kafedra mudiri v.b.: Z.T. Saliyeva
Download 0.5 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling