Pedagogika va psixologiya 2-kurs Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi


Download 150.5 Kb.
Sana26.09.2020
Hajmi150.5 Kb.

Pedagogika va psixologiya 2-kurs Xulqi og’ishgan bolalar psixologiyasi

номер

Mavzu

Savol

To’g’ri javob

Noto’g’ri javob

Noto’g’ri javob

Noto’g’ri javob

"Me’yoriy" deb... 

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan me’yor-etalonga muvofiq keluvchi barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan me’yor-etalonga muvofiq emas barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan biologik va sotsiologik mos keluvchi barcha narsa hisoblanadi.

Qaysi nazariya seksuallilik va agressivlik inson hayoti va shaxslararo munosabatlarning ikkita qo’zg’ovchi motivi deb qaraydi?

Psixoanaliz

Bixeviorizm

Psixodinamik

Psixodinamik

«Inson faoliyati  S-R  (stimul-reaktsiya) orqali kechadi» degan fikr kim tomonidan fanga kiritilgan?

Dj.B.Uotson

Z. Freyd.

E.A.Gorshkova

A.E Lichko

Bixevioristik yo’nalish «Inson faoliyati  qanday kechadi» degan?

S-R (stimul-reaktsiya) orqali

R-S ( reaksiya stimul) orqali

R-R (reaksiya-reaksiya) orqali

S-S (stimul- stimul) orqali

individuallikni bostirish, o’z-o’zini ro’yobga chiqarishni birlashishi hisobiga vujudga keladi

Konformistik moslashuv

Radikal moslashuv

Biologik moslashuv

Sotsiologik moslashuv

...mavjud bo’lgan ijtimoiy talab (me’yor) lardan chetga chiqish vositasida o’z-o’zini ro’yobga chiqarish;

Deviant moslashuv -

Konformistik moslashuv

Biologik moslashuv

Gipermoslashuv

Shaxsning og’ishgan xulqi  bu... 

umumqabul qilingan yoki rasman o’rnatilgan ijtimoy me’yorlarga mos tushmaydigan axloq.

umumqabul qilingan ma’naviy me’yorlarga mos tushmaydigan axloq.

umumqabul qilingan yoki rasman o’rnatilgan tabiy me’yorlarga mos tushmaydigan axloq.

umumqabul qilingan yoki rasman o’rnatilgan jismoniy me’yorlarga mos tushmaydigan axloq.

"Me’yoriy" deb... 

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan me’yor-etalonga muvofiq keluvchi barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan me’yor-etalonga muvofiq emas barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan barcha narsa hisoblanadi.

qat’iy mazmunda ushbu fanda ayni vaqtda qabul qilingan biologik va sotsiologik mos keluvchi barcha narsa hisoblanadi.

Shaxsning xulq-atvoriga ta’sir etuvchi biologik zaminlar  keltirilgan qatorni aniqlang?

Nasliy-genetik xususiyatlar, individning tug’ma xislatlari (qorin ichidagi rivojlanish va tug’ilish vaqtida egallangan), imprinting (ontogenezning ilk bosqichida muhrlangan) omillar

Genetik xususiyatlar, individning tug’ma xislatlari (qorin ichidagi rivojlanish va tug’ilish vaqtida egallangan) omillar

Individning tug’ma xislatlari (qorin ichidagi rivojlanish va tug’ilish vaqtida egallangan), imprinting (ontogenezning ilk bosqichida muhrlangan) omillar

Nasliy-genetik xususiyatlar, (ontogenezning ilk bosqichida muhrlangan) omillar

Tana tuzilishining uchta yetakchi turi: endomorfli, mezomorfli, ektomorfli temperamentning uchta tipi bilan korrelyatsiyalanadi (bog’lanadi) va insonning xulq-atvorining shakllanishiga asosiy ahaomil bo’lib xizmat qiladi degan fikrni qaysi psixolog keltirib o’tgan?

Uilyam Sheldon

Charlz Darvin

Konrad Lorents

Gregor MendelBixevioristlarning “O’z-o’zini nazorat qilish metodi” qanday tashkil etiladi?

Maqsadga mos xarakat uchun tashqaridan emas, balki shaxsning o’zi tomonidan mukofotlash yuzaga keladi va patsient o’z xulqidagi o’zgarishlar uchun o’zini o’zi yoqimli mukofot bilan taqdirlaydi.

Berilgan vaziyatga nisbatan reaktsiyalarini imitatsiya (taqlid) qilish orqali kerakli xulq-atvorni egallash.

Bu metodlar kerakli xulq-atvor turiga asta-sekinlik bilan yaqinlashtirish printsipiga asoslangan.

Ijtimoiy zararli xulqni yo’kotishga qaratilgandir, ya’ni yoqimsiz holatni keltirib chiqarish muammoni yechishi. Etologik yondoshuvi inson axloqining turli fenomenlarini, masalan, tajovuzkorlikni, avvalambor, yashash uchun kurashning tug’ma instinkti deb tushuntiradi?

Konrad Lorents

Uilyam Shyeldon

Charlz Darvin

Gregor MendelQaysi olim maxkumlarning individual-tipologik xususiyatlari bilan aloqani o`rganib, xulosa qildiki, ekstravertlar introvertlarga qaraganda jinoyat qilishga moyildirlar, uning fikricha, biologik jihatdan determinant hisoblanadi degan g’oyani ilgari surgan?

G.Ayzenk

K.Lorents

U.Sheldon

Ch.DarvinTashqi destruktiv axloq, o`z navbatida qaysi ko’rinishlarni eqamrab oladi?  

Addiktiv va antiijtimoiy axloq

Paslashtirish va janjalkashlik

Past o’zlashtirish va qoida buzarlik

Qoida buzarlikReallikdan ketish va istalgan hissiyotni olish maqsadida maxsus faollik yoki qandaydir moddalardan foydalanishni ko`zda tutadigan axloq ko’rinishini belgilang?

Addiktiv axloq

Tajovuz axloq

Suitsidal axloq

JinoyatchilikIchki destruktiv axloq guruhida S.P.Korolenko va T.A.Donskix  quyidagilarni ajratadilar: 

suitsid, konformistik, nartsissik, fanatik va autik axloq.

suitsid, konformistik, nartsissik, fanatik

konformistik, nartsissik, fanatik va autik axloq.

nartsissik, fanatik va autik axloq, konformistikKonformistik axloq bu-

individuallikka muhtoj, faqat tashqi avtoritetga yo`naltirilgan axloq

faqat tashqi avtoritetga yo`naltirilgan axloq

avtoritetga yo`naltirilgan axloq

faqat tashqi vaziyatga yo`naltirilgan axloqAsotsial axloq bu? 

Shaxslararo munosabatlarning tinchligiga bevosita xavf soluvchi, axloqiy-ma'naviy me’yorlarni bajarishdan qochuvchi axloq.

Axloqiy-ma'naviy me’yorlarni bajarishdan qochuvchi axloq.

Shaxslararo munosabatlarning tinchligiga bevosita xavf soluvchi axloq

Individuallikka muhtoj, faqat tashqi avtoritetga yo`naltirilgan axloqAutistik axloq bu –

odamlar va atrofdagi harakatlardan bevosita chegaralanganlik, shaxsiy fantaziyasi olamiga sho`ng’iganlikda ko`zga tashlanadigan axloq.

individuallikka muhtoj, faqat tashqi avtoritetga yo`naltirilgan axloq

odamlar va atrofdagi harakatlardan bevosita chegaralangan axloq

faqat tashqi vaziyatga yo`naltirilgan axloqAntiijtimoiy (Delinkvent) axloq – bu? 

Qonun me’yorlariga qarshi chiquvchi, ijtimoiy tartib va atrofdagi odamlar farovonligiga xavf soluvchi axloq.

Ijtimoiy tartib va atrofdagi odamlar farovonligiga xavf soluvchi SHaIaxloq.

individuallikka muhtoj, faqat tashqi avtoritetga yo`naltirilgan axloq

odamlar va atrofdagi harakatlardan bevosita chegaralangan axloqDestruktiv axloqning lug’viy ma’nosi nima?

Parchalovchi

Jazolovchi

Janjalkash

Qo’zg’aluvchiPsixoanalitik yondoshish yo’nalishida agressiv axloqning yuzaga kelish sabablari bilan D.Dollard ham shug’ullangan bo’lib, u agressiyani vujudga kelishiga sabab bo’luvchi omil sifatida nimani ko’rsatib o’tadi?

Agressiya — bu odam organizmida avtomatik tarzda paydo bo’ladigan intilish emas, balki frustratsiyaga bo’lgan reaktsiyasidir.

Agressiya — bu odam organizmida paydo bo’ladigan holat emas, balki reaktsiyasidir.

Agressiya — bu odam organizmida tabiiy paydo bo’ladigan intilish emas, balki harakat reaksiyasidir.

Agressiya — bu odam organizmida jismoniy paydo bo’ladigan intilish emas, balki harakat reaksiyasidir.E Fromm «Inson destruktivligi anatomiyasi» kitobida taxdidga qarshi reaktsiya sifatida spontan tarzda yuzaga keladigan, odamga ham hayvonga ham xos bo’lgan agressiyani nima dep ataydi?

Biologik axloq

Biologik adaptiv agressiya

Antisotsial adaptiv agressiya

Yomon sifatli agressivlikE.Fromm agressiyaga qanday ta’rif bergan?

Boshqa inson, xayvon yoki jonsiz ob’ektga zarar yetkazuvchi (yoki yetkazmoqchi bo’luvchi) barcha harakatlarni tushunadi.

Boshqa insonga zarar yetkazuvchi (yoki yetkazmoqchi bo’luvchi) barcha harakatlarni tushunadi.

Boshqa xayvon yoki jonsiz ob’ektga zarar yetkazuvchi (yoki yetkazmoqchi bo’luvchi) barcha harakatlarni tushunadi.

Boshqa jonsiz ob’ektga zarar yetkazuvchi (yoki yetkazmoqchi bo’luvchi) barcha harakatlarni tushunadi.Agressiyaning lug’viy ma’nosini ayting?

Lotin tilidan tarjima qilingan bo’lib, tashlanish, janjalkashlik, buzg’unchilik kabi ma’nolarni bildiradi.

Lotin tilidan tarjima qilingan bo’lib, parchalanish kabi ma’nolarni bildiradi.

Lotin tilidan tarjima qilingan bo’lib, parchalanish, asabiylashish kabi ma’nolarni bildiradi.

Lotin tilidan tarjima qilingan bo’lib, ogohlantirish kabi ma’nolarni bildiradi.Tajovuzkor axloqning yetakchi belgilari deb uning quyidagi ko`rinishlarini aytish mumkin:

Odamlar ustidan ustunlikka va ulardan o`z maqsadida foydalanishga, barbod qilish tendentsiyasi, odamlarga zarar keltirishga yo`nalganlik, zo`ravonlikka moyillik.

Odamlar ustidan ustunlikka va ulardan o`z maqsadida foydalanishga, barbod qilish tendentsiyasi.

Barbod qilish tendentsiyasi, odamlarga zarar keltirishga yo`nalganlik, zo`ravonlikka moyillik.

Barbod qilish tendentsiyasi, odamlarga zarar keltirishga yo`nalganlik, zo`ravonlikka moyillik.Psixologik adabiyotlarda ushbu ko’rinish ko’pincha delinkvent xulq atvor deb ataladi.

Qonunga qarshi xulq-atvor.

Aholiga qarshi xulq-atvor.

Hayvonlarga qarshi xulq-atvor.

Buyimlarga qarshi xulq-atvor.Ijtimoiy muhit qonun – qoidalariga moslasha olmaslik

Dezadaptatsiya

Adaptatsiya

Adekvatlik

QiziquvchanlikNevroz holatlari qaysi davrda ko’proq uchraydi?

O’smirlikda

Ilk bolalikda

Ilk o’spirinlikda

BolalikdaO’smir uchun eng xavfli bo’gan muhitni ko’rsating?

Oilaviy omillar.

O’quv muassasasi

Irsiy kasalliklar

Tengqurlar guruhi.Xulqi og’ishishni biologik omillari?

Bola organizmida uning ijtimoiy adaptatsiyasini qiyinlashtiruvchi fiziologik yoki anotomik xususiyatlarning mavjudligi natijasida o’z ifodasini topadi.

Bolada psixopatologiya yoki xarakter aktsentuatsiyasining borligi, me’yordan chetga chiqishlar asab kasalliklari, psixopatiya va bolada g’ayriadekvat reaktsiyalarni paydo bo’lishi.

Bolaga va o’smirga oilaviy sharoitning, muhitning, turli guruhlarning, ijtimoiy muhitning, ommaviy axborot vositalarining ta’siri ostida yuzaga keladi va o’smirning o’quv muassasasidagi o’rni va moslashuvi ham kiradi.

Shaxsning anomal illatlari (gedonizm, avantyurizm, o’ziga bino qo’yish yoki o’zini yerga urish, xarakter beqarorligi).Xulqi og’ishishni psixologik omillar

Bolada psixopatologiya yoki xarakter aktsentuatsiyasining borligi, me’yordan chetga chiqishlar asab kasalliklari, psixopatiya va bolada g’ayriadekvat reaktsiyalarni paydo bo’lishi.

Bola organizmida uning ijtimoiy adaptatsiyasini qiyinlashtiruvchi fiziologik yoki anotomik xususiyatlarning mavjudligi natijasida o’z ifodasini topadi

Bolaga va o’smirga oilaviy sharoitning, muhitning, turli guruhlarning, ijtimoiy muhitning, ommaviy axborot vositalarining ta’siri ostida yuzaga keladi va o’smirning o’quv muassasasidagi o’rni va moslashuvi ham ikiradi.

Jamiyatning axloqiy darajasida qadriyatlarning yo’qolib ketishida namoyon bo’lsa, boshqa tomondan esa jamiyatning addiktiv xulq-atvorning namoyon bo’lishiga befarq qarashida o’z aksini topadiEmotsional raddiya bu?

Ota-ona bolasini shunday tarbiyalaydiki, uning ota-ona hayotida u o‘ziga yarasha tashvish, ortiqcha yuk ekanligi, u bo’lmaganida ota-onaning hayoti boshqacha bo‘lishi muntazam ravishda eslatib turiladi.

Ota-ona bolasini shunday tarbiyalaydiki, uning ota-ona hayotida u o‘ziga yarasha tashvish eslatib turiladi.

Ota-onalarning farzandlariga nisbatan haddan ziyod e’tibori bo‘lib, bu ularning bola tarbiyasi uchun kuch, vaqt va e’tiborni ayamasliklarida namoyon bo’ladi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri bolani yoshligidan kaltaklash, haqorat qilish, kamsitish shaklida yoki bola ehtiyojlariga to‘la befarqlikInsonning biologik, fiziologik, psixologik o’sishining eng murakkab davri bu?

O’smirlik davri

O’pirinlik davri

Bolalik davri

Etuklik davriO’smirlarning tajovuzkorona, zo’ravonlik harakati bu?

Agressivlik

Tortinchoqlik

Janjalkashlik

SerzardalikPortlash “Og’ishlik” tarbiyasi “Buzishlar” qaysi davrda yuz beradi?

O’smirlik

O’spirinlik

Kichik maktab yoshi

EtuklikAktsentuatsiya holatini aniqlang?

Bu me’yorning eng oxirigi varianti

Me’yorning eng yuqori ko’rinishi

Me’yorning o’rtacha ko’rinishi

Barcha javoblar to’g’riYashirin aktsentuatsiya bu?

Me’yorning oxirigi ko’rinishi bo’lib, salbiy xarakterning kutilmaganda yuzaga chiqishi

Me’yorning o’rtacha ko’rinishi

Me’yo’rning odatdagi ko’rinishi bo’lib, salbiy xarakterning kutilmaganda yuzaga chiqishi

Barcha javoblar to’g’riLiderlikka qiziqish bu?

Boshqalarga nisbatan rahbarlik qilishga intilish

Boshqalarga tobe’ bo’lish

Boshqalarga nisbatan o’zini past baholash

Boshqalarga nisbatan o’zini yuqori baholashMos ijtimoiy sharoitlarda maxsus ommaviylikning saqlanib qolishi va tarqalishi xususiyatiga ega bo’lgan ijtimoiy me’yorlarning buzilishiga...

deviant xulq – atvor deyiladi

agressiv xulq – atvor deyiladi

affekt xulq atvor deyiladi

qo’zqaluvchan xulq-atvor deyiladiDeviant xulq atvor...

ommaviy va individual o’rganiladi

ajratilib o’rganiladi

individual o’rganiladi

ommaviy o’rganiladiGiyohvandlik, ichkilikbozlik, o’z-o’zini o’ldirish qaysi xulq atvorda uchraydi?

Deviant xulq holatida

Affekt holatida

Agressivlik holatida

O’z-o’zini noadekvat baholagandaTengqurlari bilan guruhlashgan reaktsiya…

o’smirlarni tengqurlari bilan birlashishi

o’spirinlarni tengqurlari bilan suhbatlashishi

katta yoshdagilarni birlashishi

kichik yoshdagilarni birlashishiKeng qamrovli bilimlarga intilish, o’zligini idrok qilish, odamlar bilan muomalaga chanqoqlik, burch mu’suliyati hissi...

o’smirlikda ko’zga tashlana boshlaydi

o’spirinlikda ko’zga tashlana boshlaydi

katta yoshdagilarda yuzaga keladi

kichik maktab yoshida yuzaga keladiO’smirlarda dezadaptatsiya holati bu?

Ijtimoiy muhitdagi qonun va qoidalarga moslasha olmasligi

Ijtimoiy muhitga moslashishi

Axloqiy normalarga moslashish

Ijtimoiy muhitdagi qonunlarga moslasha olmasligiShaxsning psixik o’sishidagi kamchiliklari, chunonchi, aql idrokning zaif rivojlanishi, zarur qiziqishlarning mavjud emasligi, intilish bilan mavjud imkoniyati o’rtasidagi nomutanosiblik va hakazolar asosan...

O’smirlar hatti – harakatlarini izdan chiqaradi

O’spirinlar hatti – harakatlarini izdan chiqaradi

O’quvchilar hatti-harakatini susaytiradi

Kattalar hatti-harakatini susaytiradiShaxsning psixik kamolotidagi kamchiliklarni aniqlang?

Aqlning sust o’sganligi, irodaning zaifligi, shaxsda ehtiyojning qiziqishlarning mavjud emasligi

Aqlning sust o’sganligi, ko’nikma va malakalarni egallashdagi uzilishlar

Irodaning zaifligi, shaxsda ehtiyojning qiziqishlarning mavjud emasligi

Irodaning zaifligi, shaxsda ehtiyojning qiziqishlarning mavjud emasligi, oiladagi nosog’lom muhitE.G’oziev ta’rifi bo’yicha tarbiyasi qiyin o’smirlarning guruhlarini aniqlang?

Orsizlik, subitsizlik, qonunbuzarlik, shaxsiyatparastlik, injiqlik

Qonunbuzarlik, shaxsiyatparastlik

Orsizlik, subitsizlik

Orsizlik, subitsizlik, muloqatga tashnalikStatistikaning ko’rsatishicha butun dunyo bo’yicha har 10 ta jinoyatning 1tasini...

voyaga etmaganlar sodir etadi

kichik maktab yoshidagilar sodir etadi

o’spirinlar sodir etadi

qonunbuzarlar, shaxsiyatparastlar sodir etadiO’smirlardagi psixologik “og’ishlik”larni aniqlang?

“Portlash”, agressivlik, affektiv, qo’zg’aluvchanlik

Organizmdagi o’zaro nomutanosibliklar

Organizmdagi o’zaro mutanosibliklar

Fiziologik o’zgarishlarTajovuzkorlik belgilari... yuz beradi

individual va jamoaviy

individuallikda

jamoada

o’rtoqlari davrasidaO’smirning ijtimoiy muhitdagi qonun va qoidalarga moslasha olmasligi nima deb ataladi?

Dezadaptatsiya holati

Moslashuvchanlik

Egosetrizm

Guruhlashish“Portlash”, agressivlik, affektiv, qo’zg’aluvchanlik

O’smirlardagi psixologik “og’ishlik”lar

O’spirinlardagi psixologik “og’ishlik”lar

O’quvchilarning psixologik “og’ishlik”lar

Kichik maktab yoshidagi psixologik “og’ishlik”larO’smirlarni tengqurlari bilan birlashishi

Tengqurlari bilan guruhlashgan reaktsiya…

Jamoa bilan guruhlashgan reaktsiya…

Kattalar bilan guruhlashgan reaktsiya…

Kichik maktab yoshidagi bolalar bilan guruhlashgan reaktsiya…Gipermoslashuv

Shaxsning o’z oliy yutuqlari vositasida ijtimoiy hayotga ta’siri orqali o’z-o’zini ro’yobga chiqarishi;

Shaxsning jamiyatda ijtimoiy talablarga yo’nalishi vositasida o’z-o’zini ro’yobga chiqarshi;

Individuallikni bostirish, o’z-o’zini ro’yobga chiqarishni birlashishi hisobiga;

Mavjud bo’lgan ijtimoiy talab (me’yor) lardan chetga chiqish vositasida o’z-o’zini ro’yobga chiqarish;Haqqoniylik bu?

Individuallik axloqining mosligi, uning ushbu shaxs uchun tabiiy ekanligi

Aniq vaziyat bilan kelishish;

Ijtimoiy muhitning talablariga etakchi muvofiqlik;

Shaxsning ehtiyojlari va maqsadlariga yo’naltirilgan harakatlanishga ichki tayyorlikMavjud bo’lgan ijtimoiy talab (me’yor) lardan chetga chiqish vositasida o’z-o’zini ro’yobga chiqarish

Deviant moslashuv

Moslashganlik

Konformistik moslashuv

Uyg’unlashgan moslashuvXulqi ogishish faqat psixologiyaning muammosi emas balki…

tibbiy, pedagogik va sotsiologik hamdir

tibbiy va sotsiologik hamdir

tibbiy va pedagogik hamdir

pedagogik va sotsiologik hamdirMoslashmaganlikning individual ko’rinishlari sifatida….

o’z-o’zini boshqarishning besamaraligi hamdir

kattalar tomonidan boshqarishning besamaraligi hamdir

tengqurlari tomonidan boshqarishning besamaraligi hamdir

Ij’timoiy muhitda boshqarishning besamaraligi hamdirXulq og’ishi va tarbiya buzilishining sub’ektiv sabablariga nimalar kiradi?

O’smir shaxsining qiziqish va ehtiyojlari, dunyoqarash va mahnaviy olami, maqsad va yo’nalishlari, qadriyatlari, huquqiy ongi, hayotiy rejalari, turmush tarzi va motivlari (hayotiy yo’nalishi, maqsad va qarashlari) kiradi

O’smir shaxsining qiziqish va ehtiyojlari, dunyoqarash va ma’naviy olami, maqsad va yo’nalishlari

Jamiyatdagi nosog’lom muhit, shart-sharoit, iqtisodiy va siyosiy beqarorlik, kichik ijtimoiy guruhlardagi ijtimoiy-psixologik muhit, kishilar bilan bo’ladigan o’zaro shaxslararo munosabatlar namoyon bo’ladi.

Jamiyatdagi nosog’lom muhit, shart-sharoit, iqtisodiy va siyosiy beqarorlik, kichik ijtimoiy guruhlardagi ijtimoiy-psixologik muhitNostandart axloqqa misol qilib....

novatorlar, inqilobchilar, oppozitsionerlar, bilimning qaysidir sohasini ilk ochuvchilarni keltirish mumkin.

novatorlar, inqilobchilar, oppozitsionerlarni kiritish mumkin

oppozitsionerlar, bilimning qaysidir sohasini ilk ochuvchilarni keltirish mumkin.

novatorlar, inqilobchilar, bilimning qaysidir sohasini ilk ochuvchilarni keltirish mumkin.Og`ishgan xulqning uchta asosiy guruhini ajratamiz:

an­tiijtimoiy (Delinkvent) axloq, asotsial (axloqsiz) axloq, autodestruktiv (o`z-o`zini parchalovchi) axloq.

asotsial (axloqsiz) axloq, autodestruktiv (o`z-o`zini parchalovchi) axloq

an­tiijtimoiy (Delinkvent) axloq, asotsial (axloqsiz) axloq

novatorlar, inqilobchilar, bilimning qaysidir sohasini ilk ochuvchilarni keltirish mumkin.Nartsissik axloq bu?

shaxsiy buyukligi tuyg’usi bilan boshqariladi.

qandaydir g’oya, nuqtai nazarga ko`r-ko`rona berilgan shaklda yuzaga chiqadi.

odamlar va atrofdagi harakatlardan bevosita chegaralanganlik, shaxsiy fantaziyasi olamiga sho`nqiganlikda ko`zga tashlanadi

o`z-o`zini o`ldirishning yuqori xavfi bilan xarakterlanadi.Dezadaptatsiya holatlarini keltirib chiqaruvchi omillarning eng asosiysi keltirilgan qatorni toping?

Oilaviy muhit

Pedagogik jamoa

Tengqurlar jamoasi

Ijtimoiy muhitMobbing bu?

ingilizcha so’zdan olingan bo’lib, boshqalarni qo’rqitish tarzidagi ruhiy zo’ravonlik qilish

ingilizcha so’zdan olingan bo’lib, o’zini-o’zi boshqarish tarzidagi ruhiy zo’ravonlik qilish

ingilizcha so’zdan olingan bo’lib, boshqalarni ustidan ruhiy zo’ravonlik qilish

ingilizcha so’zdan olingan bo’lib, do’tlariga tarzidagi ruhiy zo’ravonlik qilishVandalizm bu…

johillik, madaniyatsizlik ma’nolarida ham qo’llaniladi.

madaniyatliklik ma’nolarida ham qo’llaniladi.

havqatsizlik ma’nolarida ham qo’llaniladi.

agressivlik ma’nolarida ham qo’llaniladi.Intellektual mulkka zarar yetkazuvchilar, ular ishlab chiqaruvchilarning tijoriy dasturlariga bemalol kirib borishlari, o’z texnologiyalarini jinoiy maqsadlarda ishlatilishi ham mumkin bo’lgan delinkvent ko’rinish keltirilgan qatorni aniqlang?

Xakkerlar

Vandalizm

Mobbing

Jinoyatchilikingilizcha so’zdan olingan bo’lib, boshqalarni qo’rqitish tarzidagi ruhiy zo’ravonlik qilish

Mobbing

Xakkerlar

Vandalizm

JinoyatchilikShaxsiy buyukligi tuyg’usi bilan boshqariladi.

Nartsissik axloq

Mobbing axloq

Xakkerlik axloqi

Jinoyatchilik axloqi

Download 150.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling