pfarrbl_56_11_November2015.pdf [Bad Sankt Leonhard im Lavanttal]


Download 1.48 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/9
Sana05.04.2017
Hajmi1.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

t

.

 

L

 

e

 

o

 

n

 

h

 

a

 

r

 

d

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

 

f

 

a

 

r

 

r

 

b

 

l

 

a

 

t

 

t

 

  

 

  

         5

6

 

/

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o

v

e

m

b

e

r

 

 

2

0

1

5

 

 

De

r

 

h

e

i

l

i

g

e

 

L

e

o

n

h

a

r

d

 

m

i

t

 

d

e

r

 

K

e

t

t

e

 

 

D

ie

 

Üb

e

rl

i

ef

e

ru

n

g 

e

rz

ä

hl

t

, 

e

s 

s

ei

e

n 

d

ur

c

h 

d

as

 

Ge

b

et

 

de

s

 h

l

. 

L

eo

n

ha

r

d 

o

de

r

 d

u

rc

h

 a

n

 i

h

n 

g

er

i

ch

t

et

e

 F

ü

rb

i

tt

e

n 

a

uf

 

wu

n

de

r

ba

r

e 

W

ei

s

e 

d

ie

 

Ke

t

te

n

 z

a

hl

r

ei

c

he

r

 G

e

fa

n

ge

n

er

 

ze

r

sp

r

un

g

en

,

 w

a

s 

i

hm

 

de

n

 B

e

in

a

me

n

 "

K

et

t

en

h

ei

l

ig

e

r"

 

ei

n

br

a

ch

t

e.

 

Se

i

ne

 

he

u

ti

g

e 

V

er

e

hr

u

ng

 

ge

n

ie

ß

t 

e

r 

a

ls

 

Pa

t

ro

n

 d

e

s 

V

ie

h

s,

 

be

s

on

d

er

s

 d

e

r 

P

fe

r

de

.

 D

e

r 

W

ec

h

se

l

 v

o

m 

G

ef

a

ng

e

ne

n

- 

z

um

 

Vi

e

hp

a

tr

o

n 

g

eh

t

 a

u

f 

d

as

 

17

.

Ja

h

rh

u

nd

e

rt

 

zu

r

üc

k

. 

V

er

m

ut

l

ic

h

 w

u

rd

e

n 

d

ie

 

Ge

f

an

g

en

e

nk

e

tt

e

n 

v

or

 

30

0

 J

a

hr

e

n 

a

ls

 

Vi

e

hk

e

tt

e

n 

g

ed

e

ut

e

t.

 

In

 

Kä

r

nt

e

n 

i

st

 

vo

r

 a

l

le

m

 B

a

d 

S

t.

 

Le

o

nh

a

rd

 

im

 

La

v

an

t

ta

l

 e

i

n 

w

ic

h

ti

g

es

 

Ze

n

tr

u

m 

d

er

 

Le

o

nh

a

rd

-

Ve

r

eh

r

un

g

. 

A

n 

s

ei

n

em

 

To

d

es

t

ag

,

 d

e

m 

6

.N

o

ve

m

be

r

, 

k

om

m

en

 

vi

e

le

 

Wa

l

lf

a

hr

e

r 

a

us

 

na

h

 u

n

d 

f

er

n

 i

n

 d

i

e 

L

eo

n

ha

r

di

k

ir

c

he

,

 u

m

 d

e

m 

H

ei

l

ig

e

n 

e

is

e

rn

e

 O

p

fe

r

ga

b

en

 

  

-

  

 

Na

c

hb

i

ld

u

ng

e

n 

 

vo

n

 O

c

hs

e

n,

 

Kü

h

en

,

 P

f

er

d

en

,

 S

c

hw

e

in

e

n 

u

sw

.

 d

a

rz

u

br

i

ng

e

n,

 

da

m

it

 

er

 

au

c

h 

w

ei

t

er

h

in

 

di

e

 T

i

er

e

 u

n

d 

H

öf

e

 d

e

r 

b

äu

e

rl

i

ch

e

n 

B

ev

ö

lk

e

ru

n

g 

v

or

 

Kr

a

nk

h

ei

t

en

 

un

d

 K

a

ta

s

tr

o

ph

e

n 

b

es

c

hü

t

zt

.

 W

e

nn

 

es

 

um

 

me

n

sc

h

li

c

he

 

Le

i

de

n

 g

e

ht

,

 w

e

rd

e

n 

e

is

e

rn

e

 N

a

ch

b

il

d

un

g

en

 

 e

i

nz

e

ln

e

r 

G

li

e

dm

a

ße

n

, 

v

or

 

al

l

em

 

Ar

m

e 

u

nd

 

Be

i

ne

,

 z

u

m 

A

lt

a

r 

g

et

r

ag

e

n.

 

Di

e

 V

o

ti

v

ga

b

en

,

 d

i

e 

z

um

 

Te

i

l 

J

ah

r

hu

n

de

r

te

 

al

t

 s

i

nd

,

 b

i

ld

e

n 

h

eu

t

e 

e

in

e

 e

i

nz

i

ga

r

ti

g

e 

k

ul

t

ur

h

is

t

or

i

sc

h

e 

K

os

t

ba

r

ke

i

t.

 

Di

e

 L

e

on

h

ar

d

ik

i

rc

h

e 

w

ir

d

 s

e

it

 

de

m

 1

5

.J

a

hr

h

un

d

er

t

 v

o

n 

e

in

e

r 

s

ch

m

ie

d

ee

i

se

r

ne

n

 K

e

tt

e

 u

m

ge

b

en

.

 S

i

e 

g

eh

t

 a

u

f 

d

as

 

Ge

l

üb

d

e 

e

in

e

s 

B

au

e

rn

 

au

s

 d

e

r 

b

en

a

ch

b

ar

t

en

 

St

e

ie

r

ma

r

k 

z

ur

ü

ck

,

 d

e

r 

i

n 

t

ür

k

is

c

he

 

Ge

f

an

g

en

s

ch

a

ft

 

ge

r

ie

t

, 

m

it

 

Hi

l

fe

 

de

s

 h

l

. 

L

eo

n

ha

r

d 

j

ed

o

ch

 

en

t

ko

m

me

n

 k

o

nn

t

e.

 

Zu

m

 D

a

nk

 

li

e

ß 

d

er

 

ge

r

et

t

et

e

 B

a

ue

r

 n

a

ch

 

se

i

ne

r

 H

e

im

k

eh

r

 e

i

ne

 

Ke

t

te

 

an

f

er

t

ig

e

n 

u

nd

 

zw

e

im

a

l 

u

m 

d

ie

 

Le

o

nh

a

rd

i

ki

r

ch

e

 s

c

hl

i

ng

e

n.

 

Di

e

 o

r

ig

i

na

l

e 

K

et

t

e 

w

ur

d

e 

i

m 

1

8.

J

ah

r

hu

n

de

r

t 

e

in

g

es

c

hm

o

lz

e

n.

 

Di

e

 h

e

ut

i

ge

 

Ke

t

te

 

st

a

mm

t

 v

o

m 

B

eg

i

nn

 

de

s

 2

0

. 

J

ah

r

hu

n

de

r

ts

.

 A

n

 v

i

el

e

n 

O

rt

e

n 

i

n 

d

er

 

Pf

a

rr

g

em

e

in

d

e 

S

t.

 

Le

o

nh

a

rd

 

be

f

in

d

en

 

si

c

h 

 

Ka

p

el

l

en

 

mi

t

 d

e

r 

D

ar

s

te

l

lu

n

g 

d

es

 

hl

.

 L

e

on

h

ar

d

 u

n

d 

d

es

 

2.

 

Ki

r

ch

e

np

a

tr

o

ns

 

, 

d

es

 

hl

.

 L

a

ur

e

nt

i

us

.

 id16864581 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 

 

 Download 1.48 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling