Phonetic exercises


Download 17.86 Kb.
Sana07.02.2022
Hajmi17.86 Kb.
#568101
Bog'liq
Phonetic exercises Munira
Оралиқ назорат, Ibragimova Munira grammar (2), Nilufar Rahimova, Фалсорназорат, J. M. Keyns ta’limoti, Javohir Bozorovich, 6-SINF Informatika va AT, 3cc0a25207a236d90d57150418b085e1, Halollik, Ma\'lumotnoma, Merged files, kompyuter, Introduction, Computers

Phonetic exercises


Exercise 1. Pronounce the words; observe the rules of pronunciation of the stressed vowels. Transcribe these words and put the stresses.
[ju:] student, institution, numerous,
[ˈstjuːdənt], [ˌɪnstɪˈtjuːʃən], [ˈnjuːmərəs]

[a:] classes, department, take part in, advanced, rather, part-time, pass, branch, for example, last, grant, hard, marks, answer


[ˈklɑːsɪz], [dɪˈpɑːtmənt], [teɪk pɑːt ɪn], [ədˈvɑːnst], [ˈrɑːðə], [pɑːt-taɪm],[ pɑːs], [brɑːnʧ], [fɔːr ɪgˈzɑːmpl], [lɑːst], [grɑːnt], [hɑːd],[ mɑːks], [ˈɑːnsə]

[i] Literature, particularly, Physics, curriculum, deliver (lectures), principle, institute, opinion, interesting, difficult


[ˈlɪtərɪʧə], [pəˈtɪkjʊləli], [ˈfɪzɪks], [kəˈrɪkjʊləm],[ dɪˈlɪvə] (ˈlɛkʧəz), [ˈprɪnsəpl], [ˈɪnstɪtjuːt], [əˈpɪnjən], [ˈɪntrɪstɪŋ], [ˈdɪfɪkəlt]

[i:] leave, school-leaver, complete, weak, easy


[liːv], [skuːl-ˈliːvə],[ kəmˈpliːt],[ wiːk],[ ˈiːzi]
[æ] faculty, practical, practice, languages, a graduate, post-graduate, undergraduate, establishment, grammar
[ˈfækəlti], [ˈpræktɪkəl], [ˈpræktɪs],[ ˈlæŋgwɪʤɪz],[ ə ˈgrædjʊət],[ pəʊst-ˈgrædjʊət], [ˌʌndəˈgrædjʊɪt],[ ɪsˈtæblɪʃmənt], [ˈgræmə]
[ə:] first-year, third – year (student), term, research, university, learn, German, work
[fɜːst-jɪə],[ θɜːd – jɪə] (ˈstjuːdənt),[ tɜːm],[ rɪˈsɜːʧ], [ˌjuːnɪˈvɜːsɪti],[ lɜːn], [ˈʤɜːmən],[ wɜːk]
[):] course, according to, more, before, taught, court, law, quarter, foreign
[kɔːs],[ əˈkɔːdɪŋ tuː],[ mɔː],[ bɪˈfɔː],[ tɔːt],[ kɔːt], [lɔː], [ˈkwɔːtə], [ˈfɒrɪn]
[/\] studies, subject, judge
[ˈstʌdiz], [ˈsʌbʤɪkt], [ˈʤʌʤ]

Exercise 2. A) Pronounce the words observing the rules of pronunciation of the combinations of consonants.
B) Do the Phonetic Analysis of the Words according to the Structure (The Structure of the Phonetic Analysis of a Word)
[t∫] teach, teacher, school, children
[t∫ə] lecture, structure, lecturer, nature
[k] Chemistry, technical
[ŋ] young, training, morning, going
Letters \ vowel.l \ con.l \ phone \ cons.p.\ vow.p.\ syll.\ Transcribe and stress

 1. 1.Teach 5 2 3 4 3 1 1 [ tiːʧ]

 2. Teacher 7 3 4 5 3 2 2 [ˈtiːʧə]

 3. School 6 2 4 4 3 1 1 [skuːl]

 4. Children 8 2 6 8 6 2 2 [ˈʧɪldrən]

 5. 2.lecture 7 3 4 6 4 2 2 [ˈlɛkʧə]

 6. Structure 9 3 6 8 6 2 2 [ˈstrʌkʧə]

 7. Lecturer 8 3 5 8 5 3 3 [ˈlɛkʧərə]

 8. Nature 6 3 3 6 3 3 2 [ˈneɪʧə]

 9. 3.chemistry 9 2 7 8 5 3 3 [ˈkɛmɪstri]

 10. Technical 9 3 6 8 5 3 3 [ ˈtɛknɪkəl]

 11. 4, young 5 2 3 3 2 1 1 [ jʌŋ ]

 12. Training 8 3 5 7 4 3 2 [ ˈtreɪnɪŋ]

 13. Morning 7 2 5 5 3 2 2 [ ˈmɔːnɪŋ ]

 14. Going 5 2 3 5 2 3 2 [ˈgəʊɪŋ ]

Download 17.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling