Pla d’Ordenació Urbana Municipal de pedret I marzà Aprovació Inicial


Download 1.95 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/17
Sana15.12.2019
Hajmi1.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMES URBANÍSTIQUES 
APROVACIÓ INICIAL 
 
 
 
AJUNTAMENT DE PEDRET I MARZÀ 
AGOST DE 2014 

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial  
NORMATIVA URBANÍSTICA                          
 

 
NORMES URBANÍSTIQUES 
TAULA DE CONTINGUTS 
TÍTOL I.
 
DISPOSICIONS GENERALS .................................................................... 9
 
CAPÍTOL I.
 
OBJECTE I ÀMBIT TERRITORIAL ................................................................ 9
 
Article. 1.
 
Objecte i àmbit territorial del POUM .............................................................................................. 9
 
Article. 2.
 
Marc legal ...................................................................................................................................... 9
 
Article. 3.
 
Vigència i revisió del POUM .......................................................................................................... 9
 
CAPÍTOL II.
 
CONTINGUT I SEGUIMENT DEL POUM .................................................... 11
 
Article. 4.
 
Contingut del POUM ................................................................................................................... 11
 
Article. 5.
 
Interpretació dels documents ...................................................................................................... 11
 
Article. 6.
 
Seguiment del POUM .................................................................................................................. 11
 
Article. 7.
 
Modificació .................................................................................................................................. 11
 
TÍTOL II.
  DESENVOLUPAMENT I EXECUCIÓ DEL POUM ................................. 12 
CAPÍTOL I.
 
FIGURES DE PLANEJAMENT DERIVAT I CATÀLEGS ............................ 12
 
Article. 8.
 
Desenvolupament del POUM ...................................................................................................... 12
 
Article. 9.
 
Plans de Millora Urbana .............................................................................................................. 12
 
Article. 10.
 
Plans Especials Urbanístics ........................................................................................................ 12
 
Article. 11.
 
Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic ................................................................ 13
 
CAPÍTOL II.
 
INSTRUMENTS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ URBANÍSTICA ........................ 14
 
Article. 12.
 
Gestió urbanística integrada i gestió urbanística aïllada ............................................................. 14
 
Article. 13.
 
Polígons d’actuació urbanística ................................................................................................... 14
 
Article. 14.
 
Sistemes d’actuació urbanística .................................................................................................. 14
 
Article. 15.
 
Projectes de reparcel·lació i expropiació ..................................................................................... 14
 
Article. 16.
 
Projectes d’urbanització .............................................................................................................. 15
 
Article. 17.
 
Convenis urbanístics ................................................................................................................... 15
 
CAPÍTOL III.
 
LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES .................................................................. 16
 
Article. 18.
 
Actes subjectes a llicència .......................................................................................................... 16
 
Article. 19.
 
Innecessarietat de la llicència urbanística ................................................................................... 16
 
Article. 20.
 
Condicions bàsiques de l’atorgament de llicències ..................................................................... 16
 
Article. 21.
 
Ordenació de volums i reajustament d’alineacions i rasants. ..................................................... 16
 
Article. 22.
 
Llicències en sòl no urbanitzable ................................................................................................ 17
 
Article. 23.
 
Llicències provisionals ................................................................................................................. 17
 
Article. 24.
 
Llicències en construccions i usos fora d’ordenació ................................................................... 17
 
Article. 25.
 
Llicències en construccions i usos amb volum disconforme amb el planejament. ..................... 17
 
TÍTOL III.
  PARÀMETRES URBANÍSTICS del POUM ............................................ 19 
CAPÍTOL I.
 
DISPOSICIONS GENERALS. ...................................................................... 19
 
Article. 26.
 
Estructura dels paràmetres urbanístics. ...................................................................................... 19
 
Article. 27.
 
Relació entre els paràmetres d’ordenació, el tipus d’edificació i la zona urbanística. ................ 19
 

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial  
NORMATIVA URBANÍSTICA                          
 

Article. 28.
 
Tipus de regulació volumètrica en el planejament urbanístic...................................................... 19
 
CAPÍTOL II.
 
ELS PARÀMETRES D’ORDENACIÓ .......................................................... 21
 
SECCIÓ 1.
 
DEFINICIÓ DELS PARÀMETRES REFERITS AL SECTOR O  
 
ÀMBITS DE PLANEJAMENT ................................................................................... 21
 
Article. 29.
 
Superfície del sector i del polígon ............................................................................................... 21
 
Article. 30.
 
Superfície computable del sector i del polígon ............................................................................ 21
 
Article. 31.
 
Índex d'edificabilitat bruta del sector i del polígon. ...................................................................... 21
 
Article. 32.
 
Sostre edificable màxim del sector i del polígon ......................................................................... 21
 
Article. 33.
 
Percentatges de sòl mínim de sistemes en sectors i polígons.................................................... 21
 
Article. 34.
 
Densitat màxima d’habitatges bruta. ........................................................................................... 22
 
SECCIÓ 2.
 
PARÀMETRES REFERITS A LA PARCEL·LA. ...................................................... 23
 
SUBSECCIÓ 1.
 
PARÀMETRES PROPIS DE LA PARCEL·LA ..................................................... 23
 
Article. 35.
 
Parcel·la i illa. .............................................................................................................................. 23
 
Article. 36.
 
Front, fons, fondària i laterals d’una parcel·la. ............................................................................ 23
 
Article. 37.
 
Parcel·la mínima. ........................................................................................................................ 23
 
Article. 38.
 
Solar. ........................................................................................................................................... 23
 
SUBSECCIÓ 2.
 
PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ REFERITS A LA PARCEL·LA .......................... 25
 
Article. 39.
 
Índex d’edificabilitat neta de parcel·la. ........................................................................................ 25
 
Article. 40.
 
Sostre edificable màxim de la parcel·la. ...................................................................................... 25
 
Article. 41.
 
Nombre màxim d’habitatges per parcel·la. .................................................................................. 25
 
Article. 42.
 
Ocupació màxima de la parcel·la. ............................................................................................... 25
 
SUBSECCIÓ 3.
 
PARÀMETRE S EN RELACIÓ AMB LA PARCEL·LA ........................................ 27
 
Article. 43.
 
Espai lliure de la parcel·la ........................................................................................................... 27
 
Article. 44.
 
Separacions mínimes als límits de parcel·la ............................................................................... 27
 
Article. 45.
 
Modificacions de la topografia d’una parcel·la ............................................................................ 27
 
Article. 46.
 
Tanques a espai públic i entre veïns ........................................................................................... 27
 
SECCIÓ 3.
 
PARÀMETRES REFERITS AL CARRER ................................................................ 29
 
SUBSECCIÓ 1.
 
PARÀMETRES PROPIS DEL CARRER .............................................................. 29
 
Article. 47.
 
Alineació del vial. ......................................................................................................................... 29
 
Article. 48.
 
Amplada del vial o carrer. ............................................................................................................ 29
 
Article. 49.
 
Rasants del vial i de l’alineació del vial. ...................................................................................... 29
 
SUBSECCIÓ 2.
 
PARÀMETRES D’EDIFICACIÓ EN RELACIÓ AMB EL CARRER ..................... 30
 
Article. 50.
 
Alineació de l’edificació respecte del carrer ................................................................................ 30
 
Article. 51.
 
Fondària edificable. ..................................................................................................................... 30
 
Article. 52.
 
Paret mitgera ............................................................................................................................... 30
 
Article. 53.
 
Pati d’illa ...................................................................................................................................... 30
 
SECCIÓ 4.
 
PARÀMETRES REFERITS A L’EDIFICI .................................................................. 31
 
Article. 54.
 
Edificació principal, edificació auxiliar i instal·lacions .................................................................. 31
 
Article. 55.
 
Façanes ....................................................................................................................................... 31
 
Article. 56.
 
Nombre màxim de plantes. ......................................................................................................... 32
 
Article. 57.
 
Alçària reguladora màxima d’un edifici ........................................................................................ 32
 
Article. 58.
 
Punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima en edificis situats en relació a vial. .................. 32
 

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial  
NORMATIVA URBANÍSTICA                          
 

Article. 59.
 
Punt d’aplicació de l’alçària reguladora màxima per a edificacions situades  
 
en relació amb la parcel·la .......................................................................................................... 34
 
Article. 60.
 
Planta baixa ................................................................................................................................. 34
 
Article. 61.
 
Situació de la planta baixa en les edificacions situades en relació amb el carrer ....................... 35
 
Article. 62.
 
Situació de la planta baixa en les edificacions situades en relació a la parcel·la ....................... 35
 
Article. 63.
 
Planta soterrani ........................................................................................................................... 35
 
Article. 64.
 
Situació de la planta soterrani en les edificacions situades en relació amb el carrer ................. 35
 
Article. 65.
 
Situació de la planta soterrani en les edificacions situades en relació amb la parcel·la ............. 35
 
Article. 66.
 
Planta pis ..................................................................................................................................... 35
 
Article. 67.
 
Planta sotacoberta ...................................................................................................................... 36
 
Article. 68.
 
Coberta ........................................................................................................................................ 36
 
Article. 69.
 
Cossos sortints ............................................................................................................................ 37
 
Article. 70.
 
Elements sortints ......................................................................................................................... 38
 
CAPÍTOL III.
 
PARÀMETRES REGULADORS D’USOS I ACTIVITATS ........................... 39
 
Article. 71.
 
Definicions generals .................................................................................................................... 39
 
Article. 72.
 
Classificació dels usos ................................................................................................................ 39
 
SECCIÓ 1.
 
CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA DELS USOS ....................................................... 40
 
Article. 73.
 
Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos generals ................................. 40
 
Article. 74.
 
Definició dels usos generals ........................................................................................................ 40
 
Article. 75.
 
Classificació dels usos segons la seva funció urbanística: usos específics ............................... 42
 
Article. 76.
 
Classificació d'usos segons el domini. ........................................................................................ 50
 
Article. 77.
 
Classificació d'usos segons la permissibilitat .............................................................................. 50
 
Article. 78.
 
Regulació general dels usos segons el règim jurídic del sòl. ...................................................... 50
 
SECCIÓ 2.
 
ELS USOS I LES ACTIVITATS AMBIENTALS ........................................................  52
 
Article. 79.
 
Definició d'activitat classificada ................................................................................................... 52
 
Article. 80.
 
Regulació específica dels usos i les activitats ............................................................................. 52
 
Article. 81.
 
Situacions relatives de les activitats ............................................................................................ 52
 
Article. 82.
 
Usos específics en relació a les actuacions relatives ................................................................. 53
 
Article. 83.
 
Nivell d’incidència dels usos sobre l’entorn i el medi ambient..................................................... 54
 
Article. 84.
 
Regulació supletòria .................................................................................................................... 55
 
Article. 85.
 
Simultaneïtat d’usos .................................................................................................................... 55
 
SECCIÓ 3.
 
REGULACIÓ ESPECÍFICA DE L’ÚS D’APARCAMENT ......................................... 56
 
Article. 86.
 
Condicions generals sobre la reserva d’aparcaments en les edificacions. ................................. 56
 
Article. 87.
 
Previsió mínima de places d’aparcament obligatòries. ............................................................... 56
 
Article. 88.
 
Dimensió i ordenació de les places d’aparcament. ..................................................................... 56
 
TÍTOL IV.
  RÈGIM URBANÍSTIC DEL SÒL ............................................................. 57 
Article. 89.
 
Instruments bàsics del règim urbanístic del sòl ........................................................................... 57
 
Article. 90.
 
Classificació del sòl ..................................................................................................................... 57
 
Article. 91.
 
Qualificació del sòl ...................................................................................................................... 58
 
Article. 92.
 
Sectors de planejament derivat i polígons d’actuació urbanística............................................... 60
 
Article. 93.
 
Ajustos de  límits en els plànols d’ordenació i les superfícies corresponents ............................. 60
 

 
Pla d’Ordenació Urbana Municipal de PEDRET I MARZÀ 
 
Aprovació Inicial  
NORMATIVA URBANÍSTICA                          
 

TÍTOL V.
  SISTEMES URBANÍSTICS ..................................................................... 63 
SECCIÓ 1.
 
DISPOSICIONS GENERALS ................................................................................... 63
 
Article. 94.
 
Definició ....................................................................................................................................... 63
 
Article. 95.
 
Sistemes urbanístics generals i locals ........................................................................................ 63
 
Article. 96.
 
Titularitat i afectació del sòl ......................................................................................................... 63
 
Article. 97.
 
Gestió i execució des sistemes urbanístics ................................................................................. 64
 
SECCIÓ 2.
 
SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS .......................................................... 65
 
Article. 98.
 
Definició del sistema general de comunicacions ......................................................................... 65
 
Article. 99.
 
Definició del sistema ferroviari (clau SF) ..................................................................................... 65
 
Article. 100.
 
Proteccions. ................................................................................................................................. 65
 
Article. 101.
 
Regulació. ................................................................................................................................... 66
 
Article. 102.
 
Definició del sistema viari (Clau SX) ........................................................................................... 66
 
Article. 103.
 
Condicions d’ús del sistema viari ................................................................................................ 66
 
Article. 104.
 
Elements del sistema viari ........................................................................................................... 66
 
Article. 105.
 
Xarxa viària (Clau SX) ................................................................................................................. 66
 
Article. 106.
 
Espais de protecció, servitud i reserva del sistema de comunicacions ...................................... 67
 
Article. 107.
 
Publicitat al sistema viari. ............................................................................................................ 67
 
SECCIÓ 3.
 
SISTEMES D’ESPAIS LLIURES PÚBLICS ............................................................. 68
 
Article. 108.
 
Definició del sistema d’espais lliures (Clau SV) .......................................................................... 68
 
Article. 109.
 
Tipus d’espais lliures ................................................................................................................... 68
 
Article. 110.
 
Parcs, jardins, places i passeigs urbans (Clau SV1)................................................................... 68
 
Article. 111.
 
Usos dels parcs, jardins, places i passeigs urbans ..................................................................... 68
 
Article. 112.
 
Espai lliure de protecció ambiental (Clau SV2) ........................................................................... 69
 


Download 1.95 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling