Plan xeral de ordenacion municipal estudio tecnico gallego, S. A. Superficie


Download 160.06 Kb.
Sana14.08.2018
Hajmi160.06 Kb.

EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. 

 

 

SUPERFICIE  POBOACIÓN 

USO FORESTAL 

CONIFERAS 

EUCALYPTUS 

CONIFERAS + 

EUCALYPTUS 

MATORRAL 

PARROQUIA 

(km

2

) (%) Por 

parroquia 

(%) 

DENSIDADE (hab/km

2NÚCLEOS 

DENSIDADE 

DE 

NÚCLEOS 


SUP. TOTAL 

(Ha) 


Ha (%) Ha (%) Ha (%) Ha (%) Ha (%) 

DODRO (SANTA MARÍA) 

6,41 


18% 

1.250 


40% 

195,01 7  1,09 

641  233,21 9,70 

-  41,29 1,72 142,20 5,91 49,73 2,07 LAÍÑO (SAN XIÁN) 

11,25 


31% 

764 


24% 

67,91 13  1,16  1125 753,42 

31,33 23,97 1,00 41,74 1,74 598,77 

24,90 88,93 3,70 LAÍÑO (SAN XOÁN) 

18,27 


51% 

1.108 


35% 

60,65 


0,33 


1827 

1.417,95 

58,97 

574,13 


23,88 

35,99 


1,50 

508,08 


21,13 

299,75 


12,47 

 

03.- LAIÑO (SAN XOÁN) 

 

É a parroquia mais occidental do concello, lindando ao norte con Rois, ao oeste con Rianxo e a sur con Valga, xa na provincia de Pontevedra. Dentro do termo municipal linda ao este con Santa Xián de Laiño. Ao 

igual que o resto de parroquias segue unha distribución lonxitudinal segundo un eixo norte-sur, onde as 

zonas mais altas se corresponden co norte e as mais baixas co sur, cadrando coa conca do río Ulla, que se 

converte no accidente xeográfico mais importante, non só a nivel municipal, se non a nivel autonómico, por 

todas as repercusións, tanto medioambientais como hidráulicas. 

 

Superficie(Km²)

DODRO (SANTA MARÍA)

6,43

100


LAÍÑO (SAN XIÁN)

11,25


154

LAÍÑO (SAN XOÁN)

18,27

280


Altitude media das parroquias

Parroquia

Altitude 

media

 

 Así as coutas mais altas, se dan no Monte Abalan (567 m), de pendente moderada para descender até os 

150 m de maneira continua, cadrando coa conca do rego da Devesa, para voltar a ascender até os 250 m, 

que de maneira accidentada descende até a ribeira do río Ulla. 

 

Ten unha superfície de 1.827 Km², o que supón o 51% do total, triplicando á parroquia mais pequena: Santa María de Dodro. Mais de ¾ partes da mesma destínanse a uso forestal, con predominio das 

coníferas e a mestura destas con eucaliptos, seguido en menor medida polo matorral. O resto de cultivos 

compóñeno pequenas extensións de pastizais, principalmente localizados no entorno dos núcleos, 

complementado por pequenas hortas e árbores frutais, vinculadas ás construcións existentes. 

 

Superficie

(Km²)

DODRO (SANTA MARÍA)

1.250

7

0,001,09

LAÍÑO (SAN XIÁN)

764

13

0,001,16

LAÍÑO (SAN XOÁN)

1.108

6

0,000,33

Distribución dos asentamentos por parroquia.

Parroquia

Población

Nº de 

núcleos

Densidad de 

núcleo

 

As principais vías de comunicación son a vía rápida (VR-G.1.1), que entra na parroquia pola zona este para ir descendo cara o sur da mesma.Ten un enlace coa AC-305, á altura do núcleo de Bexo. En segundo 

lugar atopámonos co resto de estradas que se atopan en paralelo ao río Ulla, como son a citada AC-305 e 

a AC-306, enlazando na parte sur do concello coa CP-3301. O resto fica integrado por un sistema 

complexo de pistas de carácter municipal, de firme irregular, así como as pistas de concentración, na zona 

centro e en menor medida entre a AC-305 e o río Ulla. 

 

É con 6 núcleos a parroquia que menos aporta, que unido á superfície, non dá a menor densidade de toda o concello 0,33, moi por embaixo da media municipal 0,72, o que se traduce nunha grande dispersión, e 

onde estes se localizan salpicados, sendo os que mais superfície abranden Imo, Bexo e Teaio, 

correspondendo estas dúas primeiras coas zonas de asentamento preferinte e vinculados ás principais vías 

de comunicación. 

DODRO (SANTA MARÍA)

7

1.25040%

179


LAÍÑO (SAN XIÁN)

13

76424%

59

LAÍÑO (SAN XOÁN)6

1.108


35%

185


TOTAL

26

3.122100%

120


Distribución da poboación dentro do concello

Parroquia

Nº de 

núcleos

Población

Por 

parroquia

%

Media por 

núcleo

 


EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACION MUNICIPAL

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A 

 

 

A tipoloxía predominante é a de caserío mesto, na cal existe unha zona mais tradicional rodeada de numerosos anexos e un entorno de área de expansión mais diseminado, onde atopamos as novas 

edificacións tipo chale. 

 

Dentro da parroquia obsérvanse certas diferenzas que se transforman nunha distribución desigual con tres núcleos moi poboados (Bexo, Imo e Teaio), que superan os 200 habitantes, chegando no caso de Imo a 

dobrar dita poboación, e núcleos que non superan os 100 (Bustelo, Castro e A Devesa). En resumo, os tres 

primeiros núcleos integran o 81% da poboación da parroquia, mentres que os tres seguintes só aportan o 

19%. Estas diferenzas tamén se observan nos equipamentos que se reparten principalmente entre Bexo, 

Imo e Teaio, debido  á sua situación dentro da parroquia, así como a sua proximidade ao AC-305, AC-306 

e CP-3301. 

 

 

 1.986 - 1.996 1.996 - 2.005

0

00

0

22

3

21

2

Laiño (San Xoán)

F.R.

R.

E.P.

F.P.


Índices de crecemento

 

 As expectativas de medra, a nivel parroquial, non permite ser moi optimista e se observa un retroceso nos 

índices, onde a perda de poboación se transforma nun aumento dos núcleos con índice fortemente 

regresivo. No resto as perdidas cuantificadas, permiten manterse dentro da forquiña de clasificación, sendo 

o núcleo de A Devesa, o que peores resultados arroxa e sendo o mais estábel o de Teaio, que só perdeu 5 

habitantes nos últimos 10 anos. 

 

 EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

BEXO 03.01 DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 296 

- SITUACIÓN 

Localízase ao sudoeste do concello e sur da parroquia, nas proximidades do núcleo de Imo cara o nordés e do límite co concello 

de Rianxo ao sur. 

- TOPOGRAFÍA

 

Na parte máis baixa do Monte Carboeira, de pendente acusada nas coutas mais altas e mais suave segundo descendemos cara o río Ulla. 

- ORIENTACIÓN 

Nordés – Sudoeste. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Atópase integrada por dúas estradas, unha pola parte alta e a outra pola parte baixa, ambas con bo firme e sinalización 

complementadas con pistas de caracter municipal. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Núcleo con dúas tipoloxías:unha concentrada tradicional con un complexo viario interno e unha zona espalla de vivendas 

modernas localizadas ao longo das estradas e pistas. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas hortas e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos e arborado variado. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (piñeiros e eucaliptos). 

 

OBSERVACIÓNS: As extensións da segunda franxa localízanse ao sueste e as da terceira franxa 

cara o noroeste. EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:    78 

Moderna:   66 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados que van desde aquela que presenta 

as súas fachadas lucidas ate á ruína. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    121 

Moderna:  247 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:     20 

Moderno:   13 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO REL 

Capela de San Mauro 

Ecles. 

 

90 m²  

Abast. Auga 

Traída veciñal 

ELL 


Campo da festa 

Munic. 


 

2.132 m² 

 

Saneamento Sí/Pozo negro 

SCL 


Centro Sociocultural 

Munic. 


 

332 m² 


 

Electricidade Sí 

DPL 

Campo de fútbol Munic. 

 

7.180 m²  

Alum. Público 

Sí 

SRL 


Depósito de auga 

Munic. 


 

941 m² 


 

Telefonía Sí 

 

 

  

 

 Rec. Lixos 

Sí 


 

 

  

 

 Transporte Escolar/Público 

USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, sendo dous os grupos de vivendas 

que cumpren esta primeira premisa. 

 

A partir desta e como máximo a 200 metros lineais da mesma, creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, que enlaza as áreas anteriores, desenvolvéndose principalmente ao 

longo da pista de concentración que discorre polo leste do núcleo.  

 

 

 EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

BUSTELO 03.02 DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 81 

- SITUACIÓN 

Localízase ao oeste do concello e noroeste da parroquia, atopándose abondo lonxe do resto de núcleos da parroquia. Próximo ao 

límite municipal co concello de Rianxo. 

- TOPOGRAFÍA

 

Na vertente sudoeste do monte da Lomba dás Pozas, de pendente moderada nas coutas mais altas e mais accidentada segundo descendemos cara a conca do rego do Campo Tredo. 

- ORIENTACIÓN 

Norte – Sur. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Atópase integrada principalmente por unha pista de carácter municipal, de firme irregular e ancho escaso, sen beiravías ou 

dominados pola natureza, con mordentes nos seus bordes e sinalización deficiente que dificulta o seu tránsito. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Núcleo concentrado con predominio da casa tradicional de pedra sobre a moderna ou tipo chalet, que se localiza cara a zona 

centro-sur. Entre as vivendas crease un complexo entramado viario. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas hortas e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (eucaliptos) e monte baixo (matorral) 

 

OBSERVACIÓNS:  

EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:    15 

Moderna:   9 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados que van desde aquela que presenta 

as súas fachadas lucidas ate á ruína. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    29 

Moderna:  34 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:    11 

Moderno:   1 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO ELL 

Espacio libre 

Munic. 

 

640 m²  

Abast. Auga 

Traída veciñal 

ELL 


Espacio Libre 

Munic. 


 

83 m² 


 

Saneamento Pozo 

negro 

 

  

 

  

Electricidade Sí 

 

 

  

 

 Alum. Público 

Sí 


 

 

  

 

 Telefonía Sí 

 

  

 

  

Rec. Lixos 

Sí 

 

  

 

  

Transporte Escolar/Público USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, localizada na zona centro. 

 

A partir desta creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, desenvolvida cara o norte e sur, ao longo das pistas de comunicación. 

 

  

EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

CASTRO 03.03 DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 69 

- SITUACIÓN 

Localízase no zona centro do concello e leste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de Sar ao norte, Rial de Lagoa ao 

leste, Muronovo ao sueste e Imo ao sur. 

- TOPOGRAFÍA

 

Na vertente sueste do Monte Morouzos, de pendente acusada nas coutas mais altas, que se vai suavizando segundo descendemos cara a conca do rego Manselle. 

- ORIENTACIÓN 

Norte – Sur. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Atópase integrada principalmente por unha pista de carácter municipal, de firme irregular e ancho escaso, sen beiravías ou 

dominados pola natureza, con mordentes nos seus bordes e sinalización deficiente que dificulta o seu tránsito. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Núcleo concentrado con predominio da casa rural tradicional, rodeada de numerosos anexos, sobre a moderna. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas hortas e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos e arborado variado. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (eucaliptos). 

 

OBSERVACIÓNS: As extensións da segunda franxa localízanse cara o sueste. 

EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:    35 

Moderna:   6 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados que van desde aquela que presenta 

as súas fachadas lucidas ate á ruína. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    26 

Moderna:  23 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:     7 

Moderno:   1 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO  

 

  

 

 Abast. Auga 

Traída veciñal 

 

 

  

 

 Saneamento Pozo 

negro 


 

 

  

 

 Electricidade Sí 

 

  

 

  

Alum. Público 

Sí 

 

  

 

  

Telefonía Sí 

 

 

  

 

 Rec. Lixos 

Sí 


 

 

  

 

 Transporte No 

USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, e localizada na zona centro. 

 

A partir desta e como máximo a 200 metros lineais da mesma, creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, desenvolvida cara o sur e norte, chegando a enlazar, neste último 

caso, coa mesma clasificación do núcleo de Sar, creando continuidade no conxunto. 

 

 

 EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

DEVESA, A 03.04 

DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 57 

- SITUACIÓN 

Localízase ao oeste do concello e norte da parroquia, sendo os núcleos máis próximos os de Teaio ao sudoeste e Imo e Castro 

ao sueste. 

- TOPOGRAFÍA

 

Na conca que forman o Monte da Lomba das Pozas e o Monte Morouzos, cadrando co rego da Devesa, que augas abaixo recebe o nome de río do Te. 

- ORIENTACIÓN 

Noroeste – Sueste. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Atópase integrada principalmente por unha pista de carácter municipal, de firme irregular e ancho escaso, sen beiravías ou 

dominados pola natureza. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Atópase integrada principalmente por unha pista de carácter municipal, de firme irregular e ancho escaso, sen beiravías ou 

dominados pola natureza, con mordentes nos seus bordes e sinalización deficiente que dificulta o seu tránsito. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas hortas e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (piñeiros e eucaliptos). 

 

OBSERVACIÓNS:  

EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:    13 

Moderna:   6 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en bo estado. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    22 

Moderna:  43 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:    10 

Moderno:   2 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO  

 

  

 

 Abast. Auga 

Traída veciñal 

 

 

  

 

 Saneamento Pozo 

negro 


 

 

  

 

 Electricidade Sí 

 

  

 

  

Alum. Público 

Sí 

 

  

 

  

Telefonía Sí 

 

 

  

 

 Rec. Lixos 

Sí 


 

 

  

 

 Transporte Escolar/Público 

USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, sendo tres os grupos de vivendas que 

cumpren esta primeira premisa. 

 

A partir desta e como máximo a 200 metros lineais da mesma, creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, enlazando as áreas anteriormente delimitadas e creando 

continuidade no conxunto. 

 

 

 EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

IMO 03.05 DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 395 

- SITUACIÓN 

Localízase lixeiramente ao sur do centro do concello e sueste da parroquia, nas proximidades dos núcleos de Castro ao norte, 

Muronovo ao nordés e Bexo ao sudoeste. 

- TOPOGRAFÍA

 

Na zona baixa dó Monte Carboeira, de pendente acusada nas coutas mais altas e mais suave segundo descendemos cara as beiras do río Ulla. 

- ORIENTACIÓN 

Nordés – Sudoeste. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Atópase integrada principalmente por pistas de caracter municipal que se desenvolven entre vivendas, na zona mais tradicional e 

pistas de concentración nos o redores. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Núcleo con dúas tipoloxías: unha concentrada con predominio da vivenda tradicional e unha zona espalla integrada 

principalmente por vivendas modernas. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas hortas e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos e arborado variado. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (piñeiros e eucaliptos). 

 

OBSERVACIÓNS: A segunda franxa localízase cara a zona sur e a terceira cara o norte. 

EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:     84 

Moderna:   80 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados con tendencia á rehabilitación. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I o B+II, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    110 

Moderna:  272 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:     31 

Moderno:   1 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO DCX Escola 

Munic. 


 

1.821 


m²  

Abast. Auga 

Sí/Traída veciñal 

SCX 


Antiga Escola 

Munic. 


 

1.027 m² 

 

Saneamento Sí (sen conectar) 

RCL 


Igrexa parroquial e cemiterio 

Ecles. 


 

4.771 m² 

 

Electricidade Sí SCL 

Local social 

Munic. 

 

3.356 m²  

Alum. Público 

Sí 

ELL 


Eira de hórreos 

Munic. 


 

1.937 m² 

 

Telefonía Sí ELL 

Eira de hórreos 

Munic. 

 

552 m²  

Rec. Lixos 

Sí 

 

  

 

  

Transporte Escolar/Público USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, localizada na zona centro e cara á vía 

rápida, así como pequenos grupos ao longo da AC-305.  

 

A partir desta e como máximo a 200 metros lineais da mesma, creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, enlazando as delimitacións anteriores e creando continuidade na 

clasificación. 

 

 

 EXCMO. CONCELLO DE DODRO 

PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL 

 

ESTUDIO TECNICO GALLEGO. S.A. 

 

 

PARROQUIA:  

NÚCLEO: 


 

LAÍÑO (SAN XOÁN) 

 

TEAIO 03.06 DATOS do NÚCLEO: 

- HABITANTES 

Núcleo: 210 

- SITUACIÓN 

Localízase ao oeste do concello e da parroquia, nas proximidades dos núcleos de A Devesa ao nordés, Imo ao leste e Bexo ao 

sueste. 


- TOPOGRAFÍA

 

Nunha zona abondo chá, entre os montes da Lomba das Pozas, ao norte e Carboeira ao sur, nas proximidades do rego da Devesa, que augas abaixo recibe o nome de río de Te. 

- ORIENTACIÓN 

Norte –Sur. 

- ESTRUCTURA VIARIA (Tipo e estado dos camiños) 

Accedese por dúas pistas, pola zona norte e sur, de ancho escaso e asine irregular, de caracter municipal. Dentro do núcleo un 

entramado de rueiros, sen orde, que enlazan coas anteriores. 

- TIPOLOXÍA e OBSERVACIÓNS 

Núcleo con dúas tipoloxías ben diferenciadas: a tradicional concentrada con predominio da casa rural de pedra, localizada na 

zona centro e a zona espalla, con predominio da vivenda moderna, ao longo do entramado viario e vinculado a este. 

- CULTIVOS

 

1ª FRANXA (interior a 50 m) Pequenas horta, vides e árbores frutais. 

 

2ª FRANXA (50 m a 250 m) Pastos. 

 

3ª FRANXA (250 m ou máis) Monte alto (piñeiros e eucaliptos). 

 

OBSERVACIÓNS:  

EDIFICACIÓNS: 

- Nº de VIVENDAS 

Tradicional:    53 

Moderna:  32 

- ESTADO de CONSERVACIÓN 

A vivenda tradicional atópase en diferentes estados que van desde aquela que presenta 

as súas fachadas lucidas ate á ruína. 

- TIPOLOXÍA/ALTURA  

Casa rural de pedra con estructura de B+I, muros de cachotería, excepto os marcos de portas e xanelas, e nalgúns casos os 

esquinais, que son de sillería de granito. Cuberta a dúas augas con acabado de tella curva sobre entramado de madeira, que se 

estende sobre os anexos nas máis antigas. Vivenda nova ou tipo chalet con estructura B+I, con muros de ladrillo lucidos con 

morteiro de cemento e pintados de cores claras. Cuberta a dúas e catro augas con acabado a partir de tella curva. 

- Nº de CONST. AUXILIARES 

Tradicional:    56 

Moderna:  99 

- TIPOLOXÍA E ESTADO DE CONSERVACIÓN 

 

Alpendre de pedra, aberto na súa fronte, con pequenos ocos de ventilación nas súas paredes. Cuberta a dúas augas a partir de tella camba sobre armazón de madeira. Apegados a vivendas pequenos cubertos de ladrillo e cuberta sinxela de pranchas de 

fibrocemento. 

- HÓRREOS 

Tradicional:    19 

Moderno:  11 

- EDIFICACIÓNS NON RESIDENCIAIS 

Agropecuarias  

Non agropecuarias 

 

EQUIPAMENTOS e ESPACIOS LIBRES: SERVICIOS URBANÍSTICOS: 

TIPO 


DENOMINACIÓN 

TITUL. 


S. EQ. 

S. PARC. 

 

SERVICIO TIPO ELL 

Espacio libre 

Munic. 

 

1.086 m²  

Abast. Auga 

Traída veciñal/Pozo barrena 

DCX Escola 

Munic. 

 

246 m²   

Saneamento 

Sí (sen conectar)/Pozo negro 

DPL 


Pista polideportiva 

Munic. 


 

279 m² 


 

Electricidade Sí 

 

 

  

 

 Alum. Público 

Sí 


 

 

  

 

 Telefonía Sí 

 

  

 

  

Rec. Lixos 

Sí 

 

  

 

  

Transporte Escolar/Público USOS:

 

INDUSTRIAL:  HOTELEIRO:  

COMERCIAL:  

OUTROS:  

 

CRITERIOS de DELIMITACIÓN: 

Tomouse un primeiro criterio onde o número de vivendas sexa maior ou igual a dúas, a partir das cales, e seguindo as pautas que 

se sinalan no artigo 13 da Lei 9/2002, de 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, creouse 

unha primeira poligonal que pecha as edificacións tradicionais seguindo o parcelario e as pegadas físicas existentes, e como 

máximo a 50 metros de ditas edificacións, de modo que o ámbito delimitado presente unha consolidación pola edificación de, 

alomenos, o 50%, pasando a formar o que podemos denominar como núcleo rural tradicional, localizado na zona centro. 

 

A partir desta e como máximo a 200 metros lineais da mesma, creouse outra poligonal que tenta englobar ao resto de edificacións, que delimitará o área de expansión de dito núcleo, desenvolvida principalmente ao longo das pistas que integran o 

entramado viario.  

 

 Document Outline

 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf
 • DO_MOD_LAIÑO (San Xoán)-001.pdf


Download 160.06 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling