Polimerlar erish termodinamikasi 1-savolga javob


Download 381.85 Kb.
bet2/2
Sana30.04.2020
Hajmi381.85 Kb.
#102302
1   2
Bog'liq
test38talik


6-savolga javob

Flori –xaggns nazariyasi polimer eritmalari uchun tadbiq qilinib , bu nazariyaga ko’ra :

-polimer eritmalari kvazikristalga yaqin bo’lib , makromolekulalar o’lchamlari bir xil bukiluvchan bo’ladi

-kvazikristal yacheykadan iborat bo’lib bitta yacheykada bitta erituvchi yoki shu erituvchi bilan o’rin almashina oladigan makromolekula bo’lagi bo’ladi.

1 - o’lchamsiz parametr bo’lib , odatda polimer va erituvchi o’rtasidagi ta’sir parametrik sifatida qaraladi.

7-savolga javob

1 parametri bilan ikkinchi virial koeffitsient orasidagi bog’liqlik:(0,5- ꭕ1)

Ideal erituvchi uchun A= 0 ; ꭕ1 = 0,5

Yaxshi erituvchilar uchun A > 0 ; ꭕ1 <0,5

Yomon erituvchilar uchun A < 0 ; ꭕ1 >0,58-savolga javob

Eritmada molekula quyidagi konformatsion holatlarda bo’ladi:  • O’ralma

  • Globula

  • Spiral

  • tayoqchasimon va boshqalar

Makromolekulaning hosil qilaoladigan konformatsiyalar maksimal soni yoki ularning hosil bo’lish termodinamik ehtimolligi Gauss formulasi bilan hisoblash mumkin:

)0,5*4π*e*h2

h-o’ralgan uchlar orasidagi masofa; N-zanjirdagi zvenolar soni; A-zveno uzunligi.

9-savolga javob

N monomer zvenolaridan tashkil topgan real zanjirni N ta mustaqil statistik elementlardan tashkil topgan. Bu qismlarning harakati bir-biriga bog’liqmas. Uzunligi A bo’lgan ana shunday makromolekula qismlarini termodinamik segment deb ataladi. Bu segment KUN segmenti deb ham aytiladi.

Erkin a’zolangan makromolekula uchun ikki uchi orasidagi o’rtacha kavdratik masofani toppish orqali Kun segmenti topiladi:

(herk)0,5 =N0,5*A

N – segmentlar soni; A – segment uzunligi

A – ning qiymati qancha katta bo’lsa, bukiluvchanlik shuncha kichik boladi. Segmentning qiymati qancha katta bo’lsa bukiluvchanlik shuncha kichik bo’ladi.Test1


Flori-H’aggins parametrining “yah’shi” erituvshidagi qiymatini o’zgarishini ko’rsating:


2

Flori-H’aggins paramet-rining “yomon” eri-tuvshidagi qiymatini o’zgarishini ko’rsating:

3

Flori-H’aggins paramet-rining tetta erituvshi-dagi qiymatini ko’rsating

4

Politetraftoretilenda neshta konfiguratsion izomerlar bo’lishi mumkin?

Bo’lmaydi

Ushta

Ikkita

To’rtta

5

Polietilen (PE), polistirol (PS), poliizobutilen (PIB) va polivinil spirti (PVS) berilgan. Bular-ning bukuluvshanligini baholash qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

PVS


PE=PS=PIB=PVS

PE


PVS

PE=PS


PVS

6

Polimer eritmasining nisbiy bug’ bosimini erituvshining molyar qismiga bog’liqligi Raul qonuniga bo’ysinsa, eri-tuvshining termodinam-ik sifati qanday bo’ladi?

«Yah’shi» erituvchi

«Yomon» erituvchi

«Tetta» erituvchi

Erituvshini sifati to’g’risida gapirish mumkin emas.

7

Agar osmometrik va vi-skozimetrik usullar bi-lan topilgan molekulyar massa bir hil bo’lsa polimer haqida nima deyish mumkin?

Monodis-perslikka yaqin

Polidispers-lik yuqori

Polidis-perslik past darajada

Molekul. Massani taqsimlanishi bimodal

8

Quyidagi polimerlarning qaysi biri suvda yah’shi eriydi ?

Poliakrilamid

Polietilen

Polivinilh’lorid

Polistirol

9

Tetta erituvshida, osmo-metriya usuli bilan topilgan MM, qanday qiymatga ega bo’ladi?

ga

va ga

ga

«Tetta» erituvshi ishlatilmaydi

10

Mark-Kun-Хauvink tenglamasidan  ni qaysi qiymatida makromo-lekulan o’lshami eng katta bo’ladi?

0,77

0,71

0,53

0,72

11

Poliakril kislota suvli eritmasini ion kushi oshirilsa makromo-lekula o’lshami qanday o’zgaradi?

Kamayadi

Ortadi

O’zgar-maydi

Minim-um orqali o’tadi

12

Ikkinshi virial koef-fitsient bo’lsa polimer qanday eritma hosil qilgan bo’ladi ?

«Tetta» eritma
Kolloid eritma


Ideal eritma


Eritma hosil bo’l-maydi

13

Polistirolni benzoldagi bo’kishi qanday omil-larga bog’liq bo’ladi ?

Bukuluvshanlik-ka

Molekulyar massasiga

Temperaturaga

Hammasiga

14

Polimerlarning su-yultirilgan eritmalari qanday eritmalar qatoriga kiradi?

Chin eritmalar

Suspenzi-yalar

Emulsiyalar

Kolloid

15

Quyida keltirilgan va makromolekulalarining shakli bilan farq qiladigan polimerlarning qaysi biri сhekli bo’kadi ?

Choklangan

Kalavasimon

Tarmoqlangan

Shiziqli

16

Polimerlar bukuluv-shan bo’lishining sababi

Zvenolar ni ishki aylanishi

Zvenolar orasida tortishuv

Zvenolar orasida itarishuv

Zvenolarning teb-ranishi

17

Bukuluvshanlikni sheklanishinig sababi

Yaqin tartibdagi tortishuv

Uzoq tartibdagi tortishuv

Moleku-lalararo tortishuv

Zveno va erituvshi orasidagi tortishuv

18

Makromolekulani bukuluvshanligini bah’olovshi parametr

Kun segmenti

Molekula radiusi

Molekula dia-metri

Makromolekula uzunligi

19

Osmometriya bo’yisha molekulyar massa aniq-langanda, u qaysi teng-lamadan hisoblanadi?ning hohlagan qiymati

agar20

Makromolekulaning o’lshami polimetil-metakrilat eritmala-rining qaysi birida katta bo’ladi?

Benzolda

Toluolda

H’loro-formdaMetiletilketonda21

Ikkinshi virial koeffisent nolga teng bo’lsa, eritma qanday holatda bo’ladi?

Chin eritma

Kolloid eritma

Elektrolit eritma

tetta-eritma

22

Suyultirilgan eritma-larining qovushqoqligi polimerlarda qanday omillarga bog’liq?

Konfor-matsiyaga

Molekulyar massaga

Temperaturaga

Hammasiga bog’liq

23

Makromolekula o’lsha-mi eng kishik bo’lishi ushun Mark-Kun-Hauvink tenglamasidagi  qaysi qiymatni qabul qiladi?

0,71

0,72

0,77

0,53

24

Makromolekulani shakli shiziqli ko’rinishda bo’lishi ushun Mark-Kun-Hauvink tenglamasidan  qaysi qiymatni qabul qiladi?

0

0,62

0,53

0,67

25

Neshta konfiguratsion izomerlar politetraftore-tilenda bo’lishi mumkin?

Bo’lmay

di

Ushta

Ikkita

To’rtta

26

Quyidagi xossalardan qaysi biri faqat polimerlarda ushraydi ?

Plastiklik

Bukuluvshanlik

Shaffoflik

Qattiqlik

27

Qutbsiz polimerlar eriganda entropiya qanday o’zgaradi ?

Ortadi

O’zgarmaydi

Kamayadi

Oldin or-tadi keyin kamayadi

28

Qanday sabab ishki aylanishni shegaralaydi

Yaqin masofadagi ta’sirlanish

Uzoq masofadagi ta’sirlanish

Valent burshaklarni aniqligi

Molekulalar aro ta’sir

29

Polimer eritmalar chin eritmalar, shunki

O’z-o’zisha h’osil bo’ladi

Nur eyishi ushun

Юqori qovushqoqlikka ega

Termodinamik beqaror

30

Makromolekulaning zanjir uznligi nimaga teng?

31

Ikkinshi virial koeffisient qanday bog’lanishdan topiladi?

ni c ga

ni c ga

ni c ga

ni c ga

32

Makromoleklaning ushlari orasidagi masofa qasi tenglama erdamida topiladi?

33

Bukuluvshan makromolekula odatda eritmada qanday koformasiyaga ega?

G’ujanak

Shiziqsimon

Kalava

Taeqsha

34

Makromolekulaning termodinamik bukuluvshanligi nima bilan aniqlanadi?

Potensial barerning qiymati bilan

Konfor-masion o’zgarish tezligi bilan

Polimerning eruvshanligi bilan

Plastiklik bilan

35

Qutbsiz polimerlar qutbsiz erituvshilarda eriganda sistemaning termodinamik parametrlari qanday o’zgaradi ?

; ;

; ;

; ;

; ;

36

Makromolekulani o’ralish qobiliyati nimalarga bog’liq?

Uzoq masofadagi ta’sirlanish

Valent burshak aniqligi

Yaqin ma-sofadagi ta’sirlanish

Molekulalar aro ta’sirlanish

37

Ozod halqalangan zanjir ushun Kun segmentining qiymati nimaga teng?

Zveno uzunligiga

Makromolekula uzunligiga

Ikkita zveno uzunligiga

Makromolekulaning ushlari orasidagi masofaga

38

Polimerlar erishidan oldin:

Siqiladi

Bukiladi

Bo’kadi

Tikiladi

Download 381.85 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling