Polimerlar fizikasi fanining test savollari №1 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1


Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2


Download 1.08 Mb.
bet2/15
Sana12.03.2020
Hajmi1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
36 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2 ;

Gidrodinamik tadqiqotlar nima maqsadda o‘tkaziladi?

Polimerlarni molekulyar-massaviy va konformatsion tavsiflarini aniqlash

Polimerlarning molekulyar xususiyatlarini aniqlash

Polimerlarni qayta ishlash

Polimerlarni modifikatsiya qilish

37 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –5 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Flori-Xaggins parametri nimani ifodalaydi?

Polimer-erituvchini o‘zaro ta’sirlashining termodinamik parametri

Polimerlarni erishining termodinamik ko‘rsatgichi

Polimerlarni suyuq kristall holatiga o‘tishi ko‘rsatgichi

Qovushoqlik parametri

38 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –5 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Makromolekulalarning ilgarilanma va aylanma harakati qanday namoyon bo‘ladi?

Gidrodinamik maydonda tezlik gradienti ta’siri ostida

Makromolekulalar faqat ilgarilanma harakat qiladi

Makromolekulalar faqat aylanma harakat qiladi

YUqori qontratsiyali eritmalar oqimida

39 Fan bobi –1; Fan bo’limi –5; Qiyinlik darajasi – 3;Debay kriteriyalari nimani ifodalaydi?

Tavsifli qovushoqlikni konsentratsiyaga bog‘liqligini

Eritmani fazaviy diagrammasini qanday tuzilishini

Molekulalarni biri biriga qaychalik yaqinlaganligini

Molekulalar massani konsentratsiyaga bog‘liqligini

40 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –5; Qiyinlik darajasi – 1;Xaggins qonuni nimani ifodalaydi?

Keltirilgan qovushoqlikni qonsentratsiyaga bog‘liqligi

Tavsifli qovushoqlikni topishni

Molekulyar zanjirlarni izolyasiyalanish darajasini

Konsentratsion anomaliyani ifodalaydi

41 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –5 ; Qiyinlik darajasi –2 ;

Keltirilgan qovushoqlik tavsifli qovushoqlik bilan qanday farqlanadi?

Konsentratsiya nolga teng bo‘lgandagi miqdori bilan

Haggins formulasi orqali bog‘langan

Xaggins konstantasi orqali

Nisbiy qovushoqlik orqali

42 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 6; Qiyinlik darajasi –2 ;Mark-Kunn-Xauvink tenglamasi yordamida nima hisoblanadi?

Tavsifli qovushoqlik asosida polimerlarning molekulyar massasi

Polimerlarning molekulyar massasi va konformatsion parametrlari

Polimerlarning molekulyar massasi va konformatsion parametrlari

Polimerlarning polidispersligi

43 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Biopolimerlarni asosiy turlarini ko‘rsating?

DNK, RNK, oqsillar, polisaxaridlar

Aminokislotalar, peptidlar, yog‘lar

DNK, jelatinlar, kazientlar, sellyulozalar

Xitin, sellyuloza va pektinlar, oqsillar

44 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi – 2;Nima uchun biopolimerlarda turli xil ionogen guruhlar bo‘ladi?

Ionogen guruhlar biopolimerlarni funksiyalarni bajarishi uchun mavjud bo‘ladi

Biopolimer sintezi tartibsizligi tufayli ionogen guruhlar mavjud

Ionogen guruhlar tabiiy polimerlarni sintetiklardan farqlash uchun

Biopolimer sopolimer bo‘lganligi uchun unda ionogen guruhlar mavjud

45 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Ionogen guruhlar eritmada qanday xususiyatlarni namoyon qiladi?

Polielektrolit, konsentratsion anomaliyani

Elektrostatik maydon va ta’sirlashishni

Elektr o‘tkazuvchanlikni

Zaryadlarni qayta taqsimlanishini

46 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Zaryadlarni qayta taqsimlanishini

Ionogen guruhlar ta’sirlashishi tufayli konformatsion o‘zgarishish

Zanjirlarni o‘zaro statatik ta’sirlashishlari

Makroionlar hosil bo‘lishi

Eritamada ionlarni ajralishishi

47 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Konsentratsion anomaliya nima?

Polielektrolit konsentratsiyasi o‘zgarganda konformatsiyasini o‘zgarishi

Konsentratsiyani konfiguratsiyaga bog‘liqligi

Konsentratsiyani molekulyar tuzilishga anomal bog‘liqligi

Konsentratsiyani molekulyar tuzilishga anomal bog‘liqligi

48 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 7; Qiyinlik darajasi – 3;

Poliamfolit xossa qanday namoyon bo‘ladi?

Turli ishorali ionogen guruhlar elektrostatik ta’sirlashishi

Manfiy va musbat iogen guruhlar mavjudligi

Biopolimerlardagi polielektrolit xossa

Poliamfoter molekulalar tizimini mavjudligi

49 Fan bobi – ;1 Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Izoelektrik nuqta nimani tavsiflaydi?

Ionogen guruhlar elektrostatik ta’sirlashishini

Ion o‘tkazuvchanlik namoyon bo‘lishi

Elektrostatatik barqarorlik

Ionlar ta’sirlashishi minimallashi

50 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi – 2;Izoion nuqta nimani tavsiflaydi?

Turli ishorali ionogen guruhlar miqdorini tenglashishi

Ionlar ta’sirlashishi minimallashi

Elekstrostatik ta’sirlashishni tenglashishi

Ionogen ta’sirlashishni mavjud bo‘lmasligi

51 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi – 3;Termodinamik parametr ozod energiya ionizatsiya bilan qanday bog‘langan?

Ozod energiya ionizatsiya konstantasiga to‘g‘ri proporsional

Ozod energiya ionizatsiya konstantasiga teskari proporsinal

Ozod energiya ionizatsiyaga bog‘liq emas

Ozod energiya ionizatsiya konstatasiga eksponensial bog‘langan

52 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi –1;Polimer-polimer aralashmasi necha fazali tizim?

Polimer-polimer aralashmasi bir fazasi tizim

Polimer-polimer aralashmasi ikki fazali tizim

Polimer-polimer aralashmasi aniq fazali bo‘lmaydi

Polimer-polimer aralashmasi uch fazali tizim

53 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimer-polimer aralashma fazaviy diagrammasi qanaqa bo‘ladi?

Teng tomonli uchburchak yoki uch o‘qli hajmiy diagramma

Ikki o‘qda komponentlar ifodalangan diagramma

Tempperatura va polimer/polimer nisbati diagramma

Polimer-polimer aralashma fazaviy diagrammada ifodalanmaydi

54 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 8; Qiyinlik darajasi –3 ;Aralashmada turli polimerlarni moyilligi nimani anglatadi?

Aralashmada turli polimerlarni termodinamik muvozantli bir faza va bir xil xossani

Aralashmada turli polimerlarni bir xil struktura namoyon qilishini

Aralashmada turli polimerlarni bir xil tartiblanishi

Aralashmada turli polimerlarni bir xil fazani namoyon qilishini

55 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi –1 ;

Aralashmaning kinetik barqaror tizimligi nimani anglatadi?

Aralashmani bir fazali tizim sifatida barqaror bo‘lib turishini

Aralashmani bir fazaligi va bir xil xossaligi ekanligini

Aralashmani bir fazaligi vaqt davomida o‘zgarmasligi

Aralashmani termodanimik barqarorligini

56 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimer-polimer komplekslar nima?

*Turli polimerlar kuchsiz kimyoviy birikishi

Turli polimerlarni fizik birikishi

Aralashdagi yangi faza

Aralashmadagi yangi struktura

57 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –9; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer kompozitlar nima?

Polimer matritsa va to‘ldiruvchi zarrachalar iborat tizim

Polimer asosidagi ko‘p komponentli material

Polimer-polimer tizimning qattiq fazali ko‘rinishi

Polimer hajmida quyimolekulyar birikmani taqsimlanishi

58 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –9 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimer-polimer kompozit fazaviy diagrammasi qanaqa bo‘ladi?

Teng tomonli uchburchak yoki uch o‘qli hajmiy diagramma

Ikki o‘qda komponentlar ifodalangan diagramma

Tempperatura va polimer/to‘ldiruv-chi nisbati bog‘liq diagramma

Polimer-polimer aralashma fazaviy diagrammada ifodalanmaydi

59 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlar fizik va relaksatsion jarayonlarga bog‘liqmi?

Polimerlarda fizik jarayonlar relaksatsion jarayonlar bilan bog‘liq, relaksatsiya vaqtlariga ega

Polimerlarda fazaviy o‘zgarishlar relaksatsion jarayonlar bilan bog‘liq

Polimerlarda strukturaviy o‘zgarishlar relaksatsion jarayorayonlar bilan bog‘liq

Polimerlarda fizik jarayonlar va relaksatsion jarayonlar uzviy bog‘liq emas

60 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –10 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlarning molekulyar parametrlari relaksatsiya vaqtlari bilan bog‘ligi qanday ifolanadi?

Relaksatsiya vaqtlarini molekulyar parametrlarga bog‘liqligi Zimm, Peterlin, D.Jenn formulalari orqali ifodalandi

Polimerlarning molekulyar parametrlari relaksatsiya vaqtlari bilan bog‘ligi Flori formulasi bilan ifolanadi?

Polimerlarning molekulyar parametrlari relaksatsiya vaqtlari bilan bog‘ligi Kunn formulasi bilan ifolanadi?

Polimerlarning molekulyar parametrlari relaksatsiya vaqtlari bilan bog‘ligi Rauza formulasi bilan ifolanadi?

61 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –10 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Kuchli va kuchsiz deformatsiyalangan makromolekulalar relaksatsiya vaqti qanday formulalar bilan ifodalanadi?

Peterlin va Brestkin formulalari bilan

D.Jen va Kunn formulalari bilan

Zimm va Peterlin formulalari bilan

Frenkel va Mark formulalari bilan

62 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlar fazaviy o‘tishlarini qanaqa turlari mavjud?

Dinamik fazaviy o‘tishlarning 1 va 2 turlari

Fazaviy o‘tishlar yorqin namoyon bo‘lmaydi

Fazaviy o‘tishlar faqat 1 turda namyon bo‘ladi

Polimerlar uchun fazaviy o‘tishmas, balki fazaviy o‘zgarishlar xos

63 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlar fazaviy diagrammalari qanday ifolanadi?

Haroratni polimer ulushiga bog‘liqlik diagrammasi

Konsentratsiyani haroratga bog‘liqlik diagrammasi

Fizik holatni fazaviy o‘tishlarga bog‘liqlik grafigi

Fizik holatni fazaviy o‘tishlarga bog‘liqlik grafigi

64 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1; Qiyinlik darajasi – 3;Eritma-gel fazaviy o‘tish grafigi qanday ifolanadi?

Oquvchanlikni konsentratsiyaga bog‘liqlik grafigi asosida

Gel tugunlarni hosil bo‘lishi grafigi ko‘rishi asosida

Eritmada gel cho‘kma miqdorini grafigi ko‘rishida

Gel tugunlar sonini konsentratsiyaga bog‘liqligi grafigi asosida

65 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimer gellar qanday tizim hisoblanadi?

Hajmida erituvchi taqsillangan ikki fazali tizim

Eruvchiga kuchli bo‘kkan polimer,

Amorf-kristall polimerlarning amorf qismini ifodalaydi.

Polimer to‘rlar tizimi.

66 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimerlarni kristallanish darajasi nimani anglatadi?

Polimerning qancha qismi kristall hosil qilganligi ifodalaydi.

Fizik parametr bo‘lib, polimer strukturani ifodalaydi.

Kristallanish ko‘rsatgichi bo‘lib, faqat ayrim polimerga xos parametr

Polimerni mexanik mustahkamdligi anglatadi

67 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;Muvozanatli suyuqlanish harorati nimani ifodalaydi?

Polimer kristall strukturasini parchalanish harorati

Polimerni shishalanish holatiga o‘tish harorati

Polimerni maksimal issiqlik yutish harorati

Polimerlarni minamal kristallanish harorati

68 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimerlar suyuq kristall holatiga o‘tishni Flori parametrlari nimani anglatadi?

Egiluvchanlik kritik parametri va suyuq kristall holatga o‘tish konsentratsiyasini

Zanjir qattiqligi va polimer tizimini

Polimer tizim tarbini va konformatsiyasini

Polimer bilan erituvchi va haroratni o‘zaro bog‘lanishini

69 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –1 ;Reologik tadqiqotlarda nimalar o‘rganlinadi?

Oqimda molekula-larni deformatsiyasi va strukturaviy shakllanishlari

Suyuqliklarda deformatsion jarayonlari

Suyultma va eritmalarni oqish qonuniyatlari

Polimerlarni eritmadagi xossalari

70 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 2;Mexanik mustahkamlik nimani tavsifi?

Kuchlanish ta’siri da deformatsion cho‘zilish va parchalanishini

Parchalanishga bog‘liq barcha ko‘rsatgichlarni

Strukturani parchalanish chegarasi

Deformatsionn jarayonlarni


Download 1.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling