Polimerlar fizikasi fanining test savollari №1 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1


Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3


Download 1.08 Mb.
bet3/15
Sana12.03.2020
Hajmi1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
71 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;

Uzoq muddatlilik nima?

Tashqi muhit ta’sirda strukturani uzoq muddat saqlanishi

Strukturani barqarorligi ko‘rsatgichi

Strukturani parchalanish chegarasi

Ekspluatatsiya qilish ko‘rsatgichi

72 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 1;Uzoq muddatlilik kuchlanish bilan bog‘liqligi qanday ifodanaladi?

Jurkovning eksponensial formulasi bilan

Uzoq muddatlilik kuchlanish va haroratga teskari proforsional

Uzoq muddatlik haroratga to‘g‘ri proporsional

Uzoq muddatlilik haroratga bog‘liq emas

73 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 1;Mustahkamlik molekulyar orientatsiyaga bog‘liqmi?

Molekulyar orientatsiya anizotropik mustahkamlikni namoyon qiladi

Molekulyar orientatsiya mustahkamlikni oshiradi

Molekulyar orientatsiya mustahkamlikni kamaytiradi

Mustahkamlik molekulyar orientatsiyaga bog‘liq emas

74 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;

Oqimda gisterezis effekti nimani anglatadi?

Deformatsion strukturaviy shakllanishni namoyon bo‘lishi

Gisterezis effekti bog‘lanish halqasini ifodalaydi.

Qaytar va qaytmas jarayonlarni ifodalaydi.

75 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Qovushoq oquvchanlik faollik energiyasi nimani anglatadi?

Oqimda molekulalararo ta’sirlashishni

Molekulalarning faollik energiyasi

Oqimning faollikenergiyasisini

Qovushoqlik faollik energiyasini

76 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 1;Qovushoq oquvchanlik faollik energiyasi qanday hisoblanadi?

Frenkel-Eyring formulasi asosida

Xaggins formulasi asosida

Flori formulasi asosida

Peterlin formulasi asosida

77 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Effektiv (samarali) qovushoqlik nima?

Kuchlanishni tezlik gradientiga bog‘liqligini

Qovushoqlikning reologik doimiysi

Oqishni kuchlanishga bog‘lovchi parametr

Oqimni samarasini belgilovchi tezlik gratientini ko‘rsatgichi

78 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Nyuton va nonyuton oqimlar qanday farqlanadi?

Nonyuton oqimlar samarali qovushoqlikni namoyon qiladi

Oqimni Nyuton qonunlariga mos kelmasligi bilan

Nyuton va nonyuton oqimlar tezlik gradienti bilan farqlanadi

Nyuton va nonyuton oqimlar tezlik gradienti bilan farqlanadi

79 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi 1– ;Polimerlar suyuq kristall holatini nimani anglatadi?

Suyuq fazada muvozanatli molekulalar anizotropik holati

Polimerlarni suyuqlik ichidagi kristall holati

Suyuqlik molekulalarini kristall holati

Polimer material anizotropik holati

80 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlar elektr o‘tkazuvchilarning qaysi guruhiga xos?

Dielektriklar va rimo‘kazgichlarga xos

Dielektriklarga xos

O‘tkazuvchilarga xos

YArimo‘tkazgtchlarga xos

81 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlar elektr o‘tkazish mexanizmi qanaqa?

Asosan ionli va makroionli

Makroionli

Issiqliq ta’isirda ionli

Eritmadagina ionli

82 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –3 ;Ion legirlash nima?

Polimer sirtini elektr o‘tkazuvchi ionlar bilan qoplanishi

Polimer sirtida makroinlarni hosil qilishi

Polimer sirtida erkin elektronlar hosil qilinishi

Polimer sirtida ionlar bilan izolyasiyalash

83 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimerlarni magnit xossasi bo‘yicha qanday material hisoblanadi?

Polimerlar diamagnit bo‘lib, tashqi ta’sirda paramagnitikka aylanishi mumkin

Polimerlar murakkab tuzilishli ferromagnitik xossali material

Polimerlar qat’ian diamagnitik material

Polimerlar o‘zgaruvchan xossali paramagnitik material

84 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlar qanday strukturaviy anizotropiyalarni namoyon qiladi?

Ustmolekulyar, makromolekulyar, segmental, zvenoga xos anizotropiyani

Polimerlar segmental anizotropiyani

Polimer molekulalari anizotropiyasi

Elementar zvenolar anizotropiyasini

85 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlar qanday anizotropik xossalarni mavjud?

Mexanik, optik, termik, elektromagnitik, reologik

Faqat mexanik

Faqat optik va mexanik

Elektromagnitik

86 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –3 ;Optik anizotropiyalar qaysi usullarda samaraliroq aniqlanadi?

Qo‘sh nurni sinishi, dixroizm, polyarizatsion ultramikroskop

Asosan qsh nurni sinishi usulida

Polyarizatsion ultramikroskop usulida

Sirkulyar dixroizm usulida

87 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –5 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Orientatsiya faktori qanday aniqlanadi?

Qo‘sh nurni sinishi miqdorlarining nisbati asosida

Qo‘shni nurni sinshi miqdorini o‘zgarshi bo‘yicha

Qo‘sh nurni sishi miqdoridan ildiz olish hisobiga

Orientatsiya faktorini aniqlab bo‘lmaydi

88 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi – 2;

Suyuq kristallarda qanday teksturalar kuzatiladi?

“Nematik, smektik, xolesterik

Orientatsion, deformatsion

Sferik, kubik, romb.

Amorf‑kristall, g‘ovakli

89 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –6 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Liotrop va termotrop suyuq kristallar qanday farqlanadi?

Liotrop suyuq kristallar eritmalarda va termotrop suyuq kristallar suyultmada bo‘ladi

Fazalarida farq mavjud bo‘ladi.

Anizotropik holatlari bo‘yicha farqlar mavjud

Termodinamik barqarorligida farq mavjud.

90 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi – 1;Kompozitsion polimer material deb nimaga aytiladi?

Polimer matritsa va to‘ldiruvchidan iborat qattiq fazali material

Quyi molekulyar birikmalarga to‘yingan polimer material.

Kuchli bo‘kkan g‘ovakli material

Ko‘p komponentali polimer material

91 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimer komplekslar deganda nimani tushinasiz?

Har xil polimerlarni hosil qilgan struktrasi

Turli polimerlar aralashmasi

Turli polimerlarni bir biriga diffuziyasi

Polimer monomer aralashmasi

92 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer fazaviy diagrammalari nimani ifodalaydi?

Polimerlarni fazaviy holatini parametrlariga bog‘lanishini.

Fazalar chegarasini ifadalaydi.

Fizik holatlarini ifoddalaydi.

Polimerlarni maxsus xossalari namoyon qilish sohasini

93 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –7 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimer molekulalari nanoo‘lchamli materialmi?

Diametri 1 nm uzunligi 100 nm dan undan ortiq nanomaterial

Polimer molekulalari nanoo‘lchamli material emas

Polimer kolloid holatda nanomaterial bo‘lishi mumkin

Polimer kristall holatida nanomaterial bo‘ladi.

94 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Zol nima?

Nanozarracha

Kolloid birikma

Mikrozarracha

Polimer konformatsiyasi

95 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimermetallkomp leks asosida nanozarracha olsa bo‘ladimi?

Bo‘ladi, agar polimermetallkompleks nanoo‘lchamli bo‘lsa

Bo‘lmaydi, chunki polimermetallkompleks va nanozar-rachalar turli narsalardir.

Bo‘ladi, agar polimer hajmida alohida metal nanoo‘lchamli shakl hosil qilsa

Bo‘ladi, agar polimer metal muhitida nanoo‘lchamli shakl hosil qilsa

96 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –8 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Nanokompozitsion polimer material deganda nimani tushinasiz?

Polimer va to‘ldiruvchi asosida hosil qilingan va nanostruktura.

Polimer asosidagi nanomaterial

Nanokompozitsion polimer material olib bo‘lmaydi.

Polimer sirtida nanozarrachalar bo‘lgan material

97 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;Polimer nanomaterial oddiy materiallardan nima bilan farq qiladi?

Solishtirma sirtini kattaligi va maxsus fizik xossalar bilan

Biologik faolligi bilan farqlanadi.

Anizotropik xossalari bilan farqlanadi.

Farqini aniqlab bo‘lmaydi.

98 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer nanotolalar qanday hosil qilinadi?

Kimyoviy o‘stirish yoki elektrospin-ning usulida

Polimer kristall shakllantirish orqali

Tolalarni nanotolalarga parchalash orqali.

Eritmadan polimerni cho‘ktirish orqali.

99 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 10; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimer materiallarda nanoporalar nima?

Polimer materiallar shakllanishida uning hajmida hosil bo‘ladigan nanoo‘lchamli g‘ovaklar

Polimer eritmalar hajmidagi molekulalaro bo‘shliqlar

Polimer to‘rlarga xos bo‘lgan struktura elementi

Fibrillalararo masofa va hajm

100 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –11 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Zol-gel jarayon qanday strukturani hosil qilishda qo‘llaniladi?

Nanokompozitsion polimer materiallar olishda

Zol bilan to‘ldirilgan gel olishda

Gel strukturasini barqarorlashtirishda

Zollarni gel muhitida filtrlashda

101 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –11 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Issiqlikdan kengayishda jismda nimalar sodir bo‘ladi?

Temperatura o‘zgarishi natijasida jismning o‘lchami va shakli o‘zgaradi

Jismning temperaturasi o‘zgaradi

Jism tarkibi o‘zgaradi

Jismning xossalari o‘zgaradi

102 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –`12 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Temperaturaning qaysi intervalida polimerlar uchun Debayning kublar qonuni bajariladi?

0 K dan ozgina yuqoriroq temperaturalarda

100 K dan yuqorida

(50-100) K

100 0C

103 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –12 ; Qiyinlik darajasi – 1;Molekulyar massa viskozimetriya usulida qaysi ifoda bilan aniqlanadi?

Mark-Kunn-Xauvink tenglamasi asosida

Xaggins formulasi asosida

Flori kriteriyasi bo‘yicha

SHtokmayer formulasi asosida

104 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –12 ; Qiyinlik darajasi – 3;Tabiiy va sintetik polimerlar qanday farqlanadi?

Tabiiy polimerlar sintezi va xossasi bilan sintetik polimerlardan farqlanadi

Tabiiy va sintetik polimerlar orasida jiddiy farq yo‘q

Sintetik polimerlar termoplast hisoblanadi

Tabiiy polimerlarning eruvchanligi cheklangan bo‘ladi

105 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 12; Qiyinlik darajasi –1 ;Tabiiy va sintetik polimerlarning eruvchanligida farq bormi?

Sintetik polimerlar termoplastik xossaga ega bo‘ladi

Tabiiy polimerlar eruchanligi yomon

Tabiiy polimerlar suvda erimaydi

Tabiiy polimerlar erimaydi

106 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –13 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimerlar bo‘kishi qanday jarayon?

Polimer hajmida erituvchini to‘planishi

Polimer hajmida erituvchini qisman to‘planishi

Polimerlarni erituvchi bilan ta’sirlashishing maxsus fizik xossasi

Polimerlar tarkibiga eritmaning katta bosim ostida singdrilishi

107 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 13; Qiyinlik darajasi –3 ;Makromolekula erkin zanjir tuzilishi modeli qanday nomlanadi?

Makromolekula erkin zanjir tuzilishi Kunn modeli deb nomlanadi

Makromolekula erkin zanjir tuzilishi Zimm modeli deb nomlanadi

Makromolekula erkin zanjir tuzilishi Peterlin modeli deb nomlanadi

Makromolekula erkin zanjir tuzilishi Rauza modeli deb nomlanadi


Download 1.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling