Polimerlar fizikasi fanining test savollari №1 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1


Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –13 ; Qiyinlik darajasi –2


Download 1.08 Mb.
bet4/15
Sana12.03.2020
Hajmi1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
108 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –13 ; Qiyinlik darajasi –2 ;

Polimerlarning erishi qanday amalga oshadi?

Polimerni bo‘kishi, suyuqlanishi va makromolekularni erituvchi hajmida tasqimlanishi tufayli

Polimerni suyuqlanishi tufayli

Makromolekulalar orasidagi bog‘larni uziulishi tufayli

Polimerni kimyoviy parchalanishi tufayli

109 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 13; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer gellar “tugunlari” nima?

Gel-strukturada makromolekulalar tutashgan nuqta

Makromolekulalar orasidagi kimyoviy bog‘lar

Zanjirlarning faol elementi

Ionogen elementlar

110 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –13 ; Qiyinlik darajasi –2 ;IK-spektroskopik analiz nimaga asoslangan?

Molekulyar zanjirdagi funksional guruhlarni spekrlarini aniqlaydi

Optik anizotropik xossalarni guruhlar orqali spekrlarini aniqlaydi

Spektroskopiya molekulyar massoviy tavsiflarni aniqlaydi

Spektroskopiya strukturani va kristallanish aniqlaydi

111 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –13 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Nanoplenka va nanotolalarning maxsus xossalari qanday namoyon bo‘ladi?

Nanomateriallar solishtirma sirti faolligi hisobiga amalga oshadi

Nanomateriallar qizdirish hisobiga amalga oshadi

Nanomateriallar mexanik faolligi hisobiga amalga oshadi

Nanomateriallar optik faolligi hisobiga amalga oshadi

112 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –14 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Nanokompozit materiallarda to‘ldiruvchilar qanday o‘lchamlarda bo‘ladi?

Nanokompozit materiallarda to‘ldiruvchilar nanoo‘lchamli bo‘ladi

Nanokompozit materiallarda to‘ldiruvchilar ixtiyoriy o‘lchamli bo‘ladi

Nanokompozit materiallarda to‘ldiruvchilar mikro o‘lchamli bo‘ladi

Nanokompozit materiallarda to‘ldiruvchilar milli o‘lchamli bo‘ladi

113 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlarni amorf-kristall struktura hosil qilishiga nima sabab?

Polimerlarni termodinamik imkoniyatlari cheklanganligi tufayli

Regulyar qismini mukammal bo‘lmaganligi tufayli

Noregulyar zajrlarni mavjudligi

Orientatsiyani etarli bo‘lmasligi

114 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;Oqimda amorf polimer deformat-siyalanishi natijasida nima ro’y beradi?

Deformatsiya yo‘nalishi bo‘ylab konformatsion tartiblanadi

Makrolekulalar parchalanadi va oqim vujudga keladi

Makromolekulalar izotropik holatini saqlab qoladi

Makromolekulalar cheksiz mexanik cho‘ziladi

115 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Yuqori elastik holatga o‘tish qan-day fizik jarayon?

Qaytar fizik jarayon

Qaytmas fizik jarayon

Relaksatsion jarayon

Fazaviy o‘zgarish bo‘ladigan jarayon

116 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Egiluvchan-qovu-shoqlik va qovu-shoq-egiluvchanlik qanday farqlanadi?

Qovushoq-egiluvchanlik suyultmaga xos holatdir

Qovushoq-egiluvchanlik eritmaga xos holatdir

Qovushoq-egiluvchanlik gellarga xos holatdir

Qovushoq-egiluvchanlik aralashmaga xos holatdir

117 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlarda termomexanik diagrammalar nimani ifodalaydi?

Asosan mexanik parametrlarni haroratga bog‘liqligini

Deformatsiyani kuchlanishga bog‘liqligini

Nisbiy uzayishni oqim tezligiga bog‘liqligini

Oquvchanlikni haroratga bog‘liqligini

118 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Nima sababdan amorf polimerlar kristallanmaydi?

Amorf polimer-larning regulyar bo‘lmasligi sababli

Zanjirlari qattiq va egilmaydigan bo‘lgani tufayli

Konfiguratsion holati nomunosib bo‘lgani tufayli

Ionogen guruhlari bo‘lmaganligi sababli

119 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;

Polimer tizimda monokristall deb nimaga aytiladi?

Egiluvchan poli-merlarning to‘liq kristallangan strukturasi

Mikrofibrillyar struktura

Makrofibrillyar struktura

YAssi kristall panjara

120 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Bir yo’nalishli deformatsion chuzishda qanday strukturaviy o‘zgarishlar kuzatiladi?

Makromolekulyar zanjirlarning rostlanishi va orientatsion kristallanishi

Makromolekulalar deformatsion chuzilishi va uzilishi ro‘y beradi

Makromolekulalar mexanik tarzda parchalanishi

Makrolekulalar darajasida fazaviy o‘zgarish ro‘y beradi

121 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Ma’lum bir sirt bo’yicha orientatsiya qanday ro‘y beradi?

Yassi plastiklar va yupqa plenkalar shakllantirishda molekulyar orien-tatsiya kuzatiladi

Tekislik bo‘yicha orientatsiya termolastlar uchun xos jarayondir

Tabiiy polimerlar tekislik bo‘yicha orientatsion holatda bo‘ladi

Tekislik bo‘yicha orientatsiya kompozit materiallarda kuzatiladi

122 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Kristall polimerlarda bo‘yincha qanday shakllantiriladi?

Makromolekulyar orientatsion cho‘zilishi va jisplashishi natijasida

Makromolekulyar zanjirlarni bir biriga nisbatan siljishi hisobiga

Mexanik cho‘zishda g‘ovaklarning yo‘qolishi hisobiga

Makromolekulyar tartiblanish va ular orasidagi bog‘larni uzilishi hisobiga

123 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Kuchli mexanik ta’sir ostida kristall polimerlar relaksatsiyasi qanday ifolanadi?

Mexanik ta’sir ostida kristall polimerlar qism-larini tartib-lanish vaqtiniifodalaydi

Mexanik ta’sir ostida kristall polimerlarni tartiblanish imkoniyatini ifodalaydi

Mexanik ta’sir ostida kristall polimerlarning bir biriga nis-batan siljishini ifodalaydi

Mexanik ta’sir ostida kristall polimerlarning issiqlik chiqarish vaqtini ifodalaydi

124 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimerlarda temperatura-vaqt superpozitsiya prinsipi nimani ifodalaydi?

Polimer materialning uzoq muddatligi baholanadi

Polimer material mustahkamlik chegarasi topiladi

Polimer material mutloq chidamligi aniqlanadi

Polimer material plastik holati barqarorligi ifolanadi

125 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Umumiy holda tabiiy polimer tolalar qanday shakllanadi?

Tabiiy tolalar shakllanishi makromolekulalar biosintezi bilan birga amalga oshadi

Tabiiy polimer tolalar hosil bo‘lishi organizm ichki mahsuli hisoblanadi

Tabiiy tolalar fiziologik jarayon hisoblanadi

Tabiiy tolalarni fermentlar shakllantiradi

126 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Umumiy holda sintetik polimer tolalar qanday shakllantiriladi?

Sintetik polimer suyultma yoki eritma larini fileradan o‘tkazish orqali shakllantiriladi

Sintetik polimer suyultma va eritma larini kristalla- nishi orqali amalga oshadi

Sintetik polimer suyultma va eritma larini kristalla- nishi orqali amalga oshadi

Sintetik polimer eritmalarini cho‘ktirish orqali tola shakllanadi

127 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Umumiy holda polimer tolalar qanday fizik va mexanik xossalari bilan boshqa tolalardan farqlanadi?

O‘ta egiluvchan-lik, g‘ovaklilik, engil bo‘lishi va oson qayta ishlanishi, mustahkamligi, anizotropik xossalari va sh.k.

Tabiiy mahsulot bo‘lganligi va o‘tga hamda kimyoviy moddalarga chidamli ekanligi bilan farqlanadi

Mexanik ta’sirga mustahkamligi metallarnikidan yuqori bo‘lganligi bilan farqlanadi

O‘ta yuqori va past haroratlarga va kuchli mexanik ta’sirlarga chidamli bo‘lishi bilan farqlanadi

128 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Sun’iy va sintetik polimer tolalar shakllantirish uchun qanday diametrli fileralar ishlatiladi?

Suyultmalar uchun 25 – 50 mkm va eritmalar uchun 10-25 mkm diametrli fileralar ishlatiladi

Polimer suyuqlik lardan tolalar olish uchun 150 mkm diametrli fileralar ishlatiladi

Polimer suyuqlik lardan tolalar olish uchun 1 - 5 mkm diametrli fileralar ishlatiladi

Polimer suyuqlik lardan tolalar olish uchun 0,5 - 1 mm diametrli fileralar ishlatiladi

129 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Mikrofibrillalar asosida qanday struktura bo’ladi?

Polimer tolani asosi mikrofibrilla-lardan iborat bo‘ladi

Mikrofibrilla bu polimer tola degani

Mikrotolalar aniq strukturaga ega emas

Mikrotolalar makrotolalarning bir qismi hisoblanadi

130 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Teri tolalarida kollagen molekulasi qanday shakllangan bo‘ladi?

Ikkita kollagen spiralsimon o‘ralgan va 1 tasi bog‘lovchi bo‘lib shakllanadi

Uchta molekula simetrik spiral ko‘rinishida shakllantirilgan

Kollagen molekulalari o‘zaro tikilgan bo‘ladi

Kollagen molekulalari noto‘qima material bo‘lib shakllanadi

131 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi2 – ; Qiyinlik darajasi – 3;Tabiiy ipak tolasida fibroin molekulasi qanday joylangan bo‘ladi?

Fibroin molekulalari antiparallel beta-struktura shaklida

Fibroin molekulalari alfa-struktura shaklida

Fibroin molekulalari fibrillyar struktura shaklida

Fibroin molekulalari parallel struktura shaklida

132 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Tabiiy ipak tolasida seritsin qanday fizik xossani bajaradi?

Seritsin oqsili fibroin tolalari biri biriga elimlaydi

Seritsin oqsili fibroin bilan aralashma hosil qiladi

Seritsin oqsili ipak tolasida asosida pilla hosil qiladi

Seritsin oqsili ipak tolasini tashqi muhitdan himoya qiladi

133 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –3 ;Tabiiy junda keratin oqsillari qanday joylashgan bo‘ladi?

Antiparallel beta –struktura va S-S bog‘lar hosil qilgan bo‘ladi

Parallel tarzda molekulalararo vodord bog‘larni hosil qiladi

Keratin orientatsion kristallangan bo‘ladi

Keratin molekulalari simmetrik joylashgan bo‘ladi

134 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Qiyosiy tarzda suniy jun deb qaysi polimer tolaga aytiladi?

Akrilonitril asosidagi “nitron” tolaga

Poliefirlar asosidagi tolalarga

Polipropilen assoidagi tolalarga

Polietilentere-ftalat asosidagi tolalarga

135 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –2 ;Nanotolalar qanday shakllantiriladi?

Kimyoviy o‘stirish, elektrospinning usuli yordamida

Polimer tolalarni mexanik maydalash orqali

Mikrofibrillani fragmentlarga ajratish orqali

Elektrodializ usuli orqali

136 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 2;Tolalar mexanik mustahkamligi birligi nima?

Santiteks Steks

Pa/sm3

Kg/m3

Tonna/km3

137 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;

Suyultma va eritma-lardan polimer plenkalar qanday shakllanadi?

Fileralar o‘tish yordamida yoki yassi sirtga yoyib quritish orqali shakllantriladi

Polimer plenka yassi sirtda kimyoviy tikish orqali amalga oshiriladi

Plenka polimer suyuqliklarni sochish orqali shakllantiriladi

Polimerlar suyuqliklarini sirtga surkash orqali olinadi

138 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer molekulasi-ning plenkalardagi fizik holati qanaqa?

Amorf-kristall strukrurali izotropik yoki anizotropik

Makromolekulasi yuqori tartibli anizotropik holatda

Makromolekulasi tartibsiz va izotropik holatda

Makromolekulasi to‘rsimon holatda

139 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer plenkaning qalinligi qanday diapazonda bo‘ladi?

Plenka qalinligi 10 mkm dan 100 mkm gacha bo‘ladi

Plenka qalinligi 10 nm dan 1 mkm gacha bo‘ladi

Plenka qalinligi 100 mkm dan 1mm gacha bo‘ladi

Plenka qalinligi 1 mm dan 10 mm gacha bo‘ladi

140 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer nanoplenka-lar qanday holda shakllanadi?

Nanoplenka polimer suyuqlikni sirtga qotishi bilan shakllanadi

Nanoplenka yassi filera yordamida shakllanadi

Nanoplenka kimyoviy reaksiya yordamida olinadi

Nanoplenka mikroplenkalarni parchalash orqali olinadi

141 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer plastiklar qanday holatda shakllantiriladi?

Termoplastlar yordamida va eritma-larni qotirish orqali

Polimer gellar ni qotirish orqali shakllantiriladi

Suyuq kristallar asosida plastiklar olinadi

Polimer aralashmalar asosida shakllantiriladi

142 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Reologik siljish oqimida nimalar kuzatiladi?

Zanjirlarni deformatsion tartiblanishi va strukturaviy shakllanishi

Suyuqliklarda deformatsion parchalanish jarayonlari

Suyultma va eritmalar dinamik qonuniyatlari

Polimerlarni eritmadagi molekulyar xossalari

143 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer materialni uzoq muddatligini qanday aniqlash mumkin?

Temperatura-vaqt superpozitsiya prinsipi asosida

Vaqt davomida mexanik ta’sirga chidamligini o‘lchash asosida

Vaqt davomida strukturani parchalanishini aniqlash asosida

Mexanik ta’sir davomida yoriqlar paydo bo‘lishini aniqlash asosida

144 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –2 ;

Jurkovni formulasi qanday fizik parametrlarni bog‘laydi?

Uzoq muddatli-likni kuchlanish va harorat hamda faollik energiyasiga

Uzoq muddatlilik va kuchlanishni mexanik ta’sir tezligiga bog‘laydi

Relaksatsiya vaqtini kuchlanish va haroratga bog‘laydi

Relaksatsiya vaqtini mexanik ta’sir etish parametrlariga bog‘laydi

145 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimer materiallar mustahkamligi uni zanjirlarining orientatsiyasiga bo’g’liqmi?

Zanjirlar orientat-siyasi anizotropik mustahkamlikni namoyon bo‘ladi

Molekulyar zanjir orientatsiyalari mustahkamlikni o‘zgartirmaydi

Molekulyar zanjir orientatsiyalari mustahkamlikni o‘zgartiradi

Mustahkamlik molekulyar zanjir orientatsiyasiga to‘g‘ri proporsional

146 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer material anizotropiyasini qanday yo’qotish mumkin?

Molekulyar zanjirlarni izotropik holatga o‘tkazish orqali

Polimer material anizotropik effektini bartaraf etib bo‘lmaydi

Izotrop polimer material hech bir anizotrop effekt namoyon qilmaydi

Anizotrop polimer materiallarni izot-rop holatga o‘tka-zib bo‘lmaydi.

147 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Kristall polimerlarda bo‘yincha qanday shakllantiriladi?

Makromolekulyar orientatsion cho‘zilishi va jisplashishi natijasida

Makromolekulyar zanjirlarni bir biriga nisbatan siljishi hisobiga

Mexanik cho‘zishda g‘ovaklarning yo‘qolishi hisobiga

Makromolekulyar tartiblanish va ular orasidagi bog‘larni uzilishi hisobiga

148 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Mass-spektrometriya usuli qanday?

Molekulalarning kimyoviy tuzilishi, tartibi va xossalarini o’rganuvchi usul

Polimerlar strukturasini o’rganuvchi usul

Makromroekulalar issiqlik ҳarakatini o’rganuvchi usul

Molekulalarning ҳarakatini o’rganuvchi usul

149 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Polimerlar mass-spekirometriyasining xarakterli tomonlarini ko’rsating

Turli ta’sirlar natijasida makromolekulalarning uchuvchi bo’laklarga ajralishi

Issiqlik ta’sirida molekulalar ҳarakatining tezlashishi

Mexanik ta’sir yordamida polimerlarning deformatsiyalanishi

Yorug’lik ta’sirida polimerlar strukturasining o’zgarishi

150 Fan bobi 1– ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Mass-spektrometriyaning asosiy analetik xarakteristikasiga nimalar kiradi?

Ajrata olish qobiliyati, absolyut va nisbiy sez-girligi, tez ҳarakatlanishi

plastifikatsiyasi

Dielektrik relaksatsiyaning paydo bo’lishi

Murakkab sistemalar strukturasining shakllanishi

151 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;

Mass-spektrometriya usulining absolyut sezgirligi nima bilan xarakterlanadi?

Signal tari-qasida qayd etuvchi mod-dalarning mi-nimal miqdo-ri bilan

Ion piklarining kengligi bilan

O’lchanayotgan ionlarning massasi bilan

Ajrata olish qobiliyati bilan

152 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Mass-spektrometriya usulining nisbiy sezgirligi nima bilan xarakterlanadi?

Aralashmada o’lchanayotgan komponentalarning miqda-riy nisbati-ni o’lchash imkoniyati bilan

Signal tariqasida qayd etiouvchi moddalarning minimal miqdori bilan

Ion piklarining kengligi bilan

O’lchanayotgan ionlarning massasi bilan

153 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –2 ;Mass-spektrometriya usuli nimani beradi?

Polimerlar destruktsiyasi haqida tez va aniq informatsiya olish imkoniyatini

Aralashmada o’lchanayotgan komponenta

larning miq-dariy nisba-tini o’lchash imkoniyati bilanSignal tariqasida qayd etiouvchi moddalarning minimal miqdori bilan

Ion piklarining kengligi bilan

154 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Nima uchun Mass-spektrometri oldiga mos yordamchi qurilma qo’yadilar?

Qizshirish, temperaturani o’lchash, o’lchanayotgan namunani deformatsiyalash va buzish uchun

Yorug’lik tezligini o’lchash uchun

Destruktsiya maxsuloti tarkibini aniqlash uchun

Destruktsiya maxsulotining murak-kab aralash-masini ana-liz qilish uchun

155 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Mass-spektrometriya qachon qo’llaniladi?

Qattiq jismlarning mexanik buzulishini, polimerlar termodestruktsiyasini, tez boruvchi jarayonlarni o’lchashda

Partsial bosimni o’lchashda

Uchuvchi maxsulotlar komponentalarini o’rganishda

Sezgirlikni o’rganishda

156 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi –2 ;Destruktsiya jarayoni kinetikasi qaysi tenglama orqali ifodalanadi?

Arrenius

Klayperon

TSvetkov

Xmelg’tnitskiy

157 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Mass-spektrometriyada nima uchun termodestruktsiya qo’llaniladi?

Termodestruktsiyani o’rganish uchun

Qoldiq manomerlarni o’rganish uchun

Erituvchilarni aniqlash uchun

Intensivlikni o’rganish uchun

158 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Mass-spektrometriya usuli nima uchun qo’llaniladi?

Primeslarni aniqlash uchun

Qoldiq manomerlarni o’rganish uchun

Erituvchilarni aniqlash uchun

Sezgirlikni o’rganish uchun

159 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Mass-spektrometriya nimani beradi?

Polimerlarda primes moddalarning quyimolekulyar tarkibi haqida mahlumot

Manomerlar haqida mahlumot

Erituvchilarni aniqlash uchun

Zaxarli maxsulotlarni Mass-spektrometriyada qayd etish uchun

160 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 2;Arenius tenglamasi nimani ifodalaydi?

Destruktsiya jarayoni kinetikasini

Cho’zilishda polimerlarning buzulishni

Cho’zilishda polimerlarning buzulishni

Qoldiq manomerlarni o’rganishni

161 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Cho’zilishda polimerlarning buzulish jarayonini o’rganishda qanday namunalar uchun MS ni qo’llab birinchi ishlar qilingan?

Polimetilmetakrilat,polistirol

politetragidrofurandiol

tetragidrofuran

etilen

162 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polietilen tebranish chastotasi uchun formulani kim keltirib chiqargan?

Keller

Miyadzav

Krimm

SHeppard

163 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimerlar buzulishida uchuvchi maxsulotlarning manbai nima?

O’suvchi tirqich balandligi va yangi xosil bo’lgan yuzalar

Ion piklar kengligi

O’lchanayotgan ion massasi

Ion toklar intensivligi

164 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Skelet tebranishlar kim tomonidan keltirib chiqarilgan

Miyadzava

Kerreoen

Tarasov

SHeppardon

165 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;TSellyulozani deyteriy okisi bilan reaktsiyasi kim tomonidan o’rganilgan?

Mann va Marrinan

SHeppardon

Maksvell

Tarasov

166 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polipropilendagi monomer zvenolar tebranish turlarini ko’rsating

Ichki va tashqi

Ichki

Tashqi

Koordinatsion

167 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;ON guruxi yutulish spektri butunlay yuqolguncha qanday jarayon davom etadi?

Deytiriylanish jarayoni

O’tish jarayoni

Ajralish jarayoni

Adiabatik jarayon

168 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Deytiriylanish protsessi qachongacha davom etadi

ON guruxi yutulish spektri butunlay yuqolguncha

Yutiliz sezilarli darajada kamayguncha

3 soatdan so’ng

8 soat davomida

169 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 3;Qaysi fazada deyteriylanish tezligi yuqori

Suyuq

Gazsimon

Qattiq

Plazma

170 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Qaysi fazada deyteriylanish reaktsiyasi chuqurligi yuqori

Suyuq

Gazsimon

Qattiq

Plazma

171 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Ber qonuni bajarilgan xolda qaysi tenglamada optik chiziqlar zichligi ortib boradiR0=2ctg2θ

A=k(µE)2

(a-b)=(a+d)


Download 1.08 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling