Polimerlar fizikasi fanining test savollari №1 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1


Download 1.36 Mb.
bet1/15
Sana15.02.2020
Hajmi1.36 Mb.
#96952
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Bog'liq
polimerlar fizikasi tayyor 2018
Ega, Azamat, Demografik qarishning iqtisodiy jihatlari, 11-маруза

Polimerlar fizikasi fanining test savollari

1 Fan bobi – 1; Fan bolimi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;Polimer molekulasi qanday hosil bo‘ladi?

Monomerlar yoki elementar zvenolarni kimyoviy sintezi orqali

Monomerlar yoki elementar zvenolarni fizikaviy birikishi orqali

Monomerlar yoki elementar zvenolarni fizik-kimyoviy birikishi orqali

Monomerlar yoki elementar zvenolarni mexanik birikishi orqali

2 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;Polimer konfiguratsiyasi nima?

Polimerdagi elementlarning kimyoviy birikkан shakli

Polimerdagi atom- larni fizik shakli

Polimerdagi molekulalarning morfologiyasi

Polimerdagi elementlarning cheklangan harakati

3 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 3;Polimer konformatsiyasi nima?

Polimer molekulasining fizik holati

Polimer molekulasining g‘ujanak holati

Polimer molekulasining gidrodinamik holati

Polimer molekulasining termodinamik holati

4 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi – 13; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlarni quyi molekulyar birikmalardan prinsipial farqi

Molekulyar massasini har xilligi va egiluvchanligi

Rangi,engilligi va egiluvchanligi, zanjir tuzilishi

Tabiiy va kimyoviy sintez bo‘lishi, eruvchanligi

Metallardan mustahkamligi va izolyatorligi

5 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlarni molekulyar massasi diapazoni qanday?

10 000 – 50000000 va undan yuqori

100000 atrofida

1000 dan 1000000 gacha

Aniq diapazoni mavjud emas

6 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlar molekulyar massi turlicha bo‘lishiga sabab nima?

Sintez jarayonining termodinamik cheklanganligi va destruksiya

Sintez kinetikasini boshqarish imkoniyatini cheklanganligi

Kimyoviy va termik destruksiyalar

Vaqt davomida polimerni parchalanishi

7 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimer fraksiyasi nima?

Molekulyar massasi bir xil molekulalar ulushi yoki qismi?

Polimerni parchalangan qismi va komplekslari ulushi

Polimer molekulalarining bir qismi va noregulayligi

Polimer molekulasining massasini bir qismini fazasi

8 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi –3 ;Molekulyar-massaviy taqsimot nima?

Polimerlarning molekulyar massalarini fraksiyalariga nisbatan taqsimosti

Polimerlar fraksiyalari va aralashmalari hamda ularning diagrammalari

Eng katta va kichik molekulyar massa o‘rtasidagi farqlanishlar

Molekulyar zanjirdagi monomerlar o‘rtasidagi farqlapni ifodasi

9 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimerlarning polidispersligi nima?

Molekulyar massalari o‘rtasidagi farqni ifodalovchi parametr Mw/Mn

Molekulyar-massaviy tasqimotni ko‘rsatgichini nisbiy miqdorlari

Eng katta va kichik molekulyar massa o‘rtasidagi farq

Molekulyar zanjirdagi monomerlar o‘rtasidagi farq

10 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlarning qanday molekulyar massalar bilan etirof etiladi?

O‘rtacha sonli molekulyar massa, O‘rtacha massali molekulyar massa,

O‘rtacha molekulyar massa.O‘rtacha sonli molekulyar massa, O‘rtacha massali molekulyar massa,

O‘rtacha molekulyar massa.Fraksiya massasi, Polimerlanish darajasi, Absolyut massa, Nisbiy massa, polimer massasi

Nisbiy molekulyar massa, Effektiv molekulyar massa, Atom massa birligi

11 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 2;Polimerlarning molekulyar massalari qanday usullar yordamida aniqlanadi?

Gidrodinamik va termodinamik usullar

Reologik va optik usullar rentgenostrukturaviy tahlil

Termik va elektrofizik usullarda aniqlanadi

Elektron mikroskopik va spektroskopik usullarda

12 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlarni amorf holati nima?

Tartiblanmagan molekulyar zanjirlarning yaqin tartibli ustmolekulyar tuzilishi

Noregulyar polimerlar fizik holati va morfologiyaning nobarqaror shakli

Regulyar polimerlarni tartibsiz holati va fazaviy bir jinsli emasligi

Polimerlar eritmasi va suyultmasining anizotropik holatlari

13 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlar eritmasi va suyultmasining anizotropik holatlari

Shishalanish, yuori elastik, qovushoq eguluvchan holatlar

Suyultma va eritma fizik holatlari hamda maxsus gellar

Suyultma, gel, eritma holatlarining anizotropiyasi

Zol, gel, kolloid zarrachalar holatlari va xususiyatlari

14 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi –3 ;Shishalanish holati nima?

Atom va elementar zvenolar vaziyatini o‘zgartira oladigan holat

Makromolekulalarni yaqin tartibda bo‘lish holati

Zvenolarni tebranma harakati cheklangan holat

Zvenolar qaytmas o‘zgarish qila oladigan holat

15 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;Yuqori elastik holat nima?

Zanjirlar segmental o‘zgarishlar qila oladigan holat

Deformatsion o‘zgarish cheklangan holat

Qaytmas deformatsiya kuzatiladigan holat

Amorf strukturasi buzilish holati

16 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Qovushoq egiluvchan holat nima?

Zanjirlarni qaytmas deformatsion o‘zgarishlar qila oladigan holati

Polimerlar egiladigan va mexanik parchalanadigan holatlari

Qovushoqlikni oquvchanlikga bog‘liqligi

Polimerlarning elastik va plastik holati chegarasi va shaklari

17 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;Qovushoq oquvchanlik nima?

Polimerlar suyultma va eritmalarini oqishida deformatsion o‘zgarish va o‘zaro ta’sirlashish

Polimerlar egiladigan va mexanik parchalanadigan holatlari

Qovushoqlikni oquvchanlikga bog‘liqligi

Zanjirlarni o‘zaro siljishi va deformatsion o‘zgarishi

18 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlarni uzoq muddatliligi nima?

Polimerlarni fizik ta’sir va o‘zgarishlarga chidamligi

Uzoq muddatlilik aniqlovchi prinsip

Uzoq muddat shaklni saqlab turish

Uzoq muddat deformatsiyalanmaslik.

19 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;Harorat – vaqt superpozitsiya prinsipi nima?

Haroratni vaqtga invariant bog‘liqligi

Uzoq muddatlilik aniqlovchi prinsip

Harorat va vaqt bog‘liqligining uzviyligi

Haroratni o‘zgarishini vaqtga bog‘liq emasligi

20 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimerlar regulyarligi nima?

Makromolekulada monomerlarni bir xil tartibda joylashishi

Zanjirda bir xil qismlarni mavjudligi

Segmentlarni bir xil uzunlikda bo‘lishi

Elementar zvenolarni maxsus xossasi

21 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Polimerlarni kristall tuzilishi nima?

Uzoq tartibli va nokovalent bog‘langan ustmolekulyar tuzilishi

Regulyar zanjirlarning o‘zaro ta’sirlashishi va shakllanishi

Tartiblangan zanjirlar tizimi va izotropik holatlar

Kristall yacheyka va panjarali tizim hamda uning ko’rinishlari

22 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –3 ; Qiyinlik darajasi – 2;Lamella nima?

Egiluvchan zanjirlarni ma’lum qalinlikda qatlangan holatda kristallgan strukturasi

Kristall strukturaning singoyi va uning molecular massaviy tavsiflari

Kristall struktura yacheykasi va uning mexanik xossalari namayon bo’lishi

Kristall struktura panjarasi va uning gejmetrik o’lchamlari

23 Fan bobi –1 ; Fan bolimi –3 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Fibrilla nima?

Makromolekulalarni orientatsion tartibli kristall strukturasi

Regulyar zanjirlar ustmolekulyar strukturasi

Amorf-kristall molekulalar strukturasi

Polimer tolalar kristallik asosi

24 Fan bobi – 2; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi –1 ;Kristallanish shartlari nimadan iborat?

Regulyarlik, orientatsion tartiblanish, molekulyarlararo kuchsiz bog‘lanish

Makromolekulyar kristall yacheyka hosil qilish

Kristall panjara hosil qilish sharoitini tashkil etish

O‘zaro ta’sirlanish bog‘larini hosil qiluvchi guruhlar bo‘lishi

25 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –1 ; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlar orientatsion kristallanishi nima?

Oqimda orientatsion tartiblangan zanjirlarni jipslashishi natijasida kristallanishi

Orientatsion struktura hosil qilish makromolekulalarning tartibli kristallanishi

Orientatsion tartiblanish va kimyoviy tikilish asosida strukturalar shakllanishi

Fizikaviy struktura hosil qilish jarayoni va ularnning amalgam oshirish prinsipi

26 Fan bobi –2 ; Fan bo’limi –2 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Kristallanish kinetikasi tenglamasi qanday ataladi?

Avrami tenglamasi

Frenkel tenglamasi

Xaggins tenglamasi

Mark-Kun-Xauvink tenglamasi

27 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –1 ;

Polimerlarni chiziqli tuzilishi nima?

Zanjirsimon makromolekulyar birikma

Polimerni chiziqsimon shakli

CHiziqli monomerlar birikkan polimer

CHiziqli monomerlar birikkan polimer

28 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Polimerlarni suyuqlanishi va erishi qanday jarayon?

Termodinamik jarayon bo‘lib, unda entalpiya va entropiya o‘zgaradi.

Gidrodinamik jarayon bo‘lib, unda entropiya o‘zgaradi.

Fizik jarayon bo‘lib, unda fazaviy holat o‘zgarmaydi

Kimyoviy jarayon bo‘lib, molekulyar tuzilish o‘zgaradi.

29 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi – 3;Polimerlar suyultmalari nima?

Kristallni parchalanib suyuqlanishi

Amorf polimerlarni maxsus holati

Fazaviy o‘tish vf deformation tartiblanish

Polimerlarni erishi va qotishi

30 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Suyuqlanish fazaviy diagrammasi qanday ifodalanadi?

*Termodinamik parametrni haroratga bog‘liqligi ko‘rinishida

Kristallik darajasini haroratga bog‘liqligi ko‘rinishida

Kristallik darajasini haroratga bog‘liqligi ko‘rinishida

Haroratni konsentratsiyasiga bog‘liqligi ko‘rishida

31 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi – 3; Qiyinlik darajasi – 1;Polimer to‘rlar qanday hosil bo‘ladi?

Sintez jarayonida molekulyarlarni fazoviy birikishi

Molekulyar zanjirlarni fizikaviy birikishi natijasida

Ustmolekulyar tuzilish parchalanishi natijasida

Amorf polimerlarning ustmolekulyar tuzilishi

32 Fan bobi –1 ; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –2 ;Nima sababdan polimer to‘rlar yuqori elastik deformatsiyalanadi?

To‘rlardagi g‘ovaklari va zanjirlarni egiluvchanligi hisobiga

Zanjirli qismlari egiluvchanligi hisobiga

Polimer molekulasining kimyoviy tarkibi hisobiga

To‘rlar tarkibida havoning ko‘p bo‘lishi hisobiga

33 Fan bobi – 1; Fan bo’limi –4 ; Qiyinlik darajasi –3 ;Polimer to‘rlar, masalan kauchuk qay darajada hajmiy deformatsiyalanadi?

Kauchuk 800 % gacha hajmiy deformatsiyalanadi

Kauchuk 100 % hajmiy deformatsiyalanadi

Kauchuk 300 % hajmiy deformatsiyalanadi

Kauchuk 50 % hajmiy deformatsiyalanadi

34 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi –1 ;

Polimer to‘rlar makromolekula deyiladimi?

Polimer to‘rlar ulkan makromolekula hisoblanadi

Polimer to‘rlar material hisoblanadi

Polimer to‘rlarda makromolekulyar tuzilish bo‘lmaydi

Polimer to‘rlarni parchalanganda makromolekula hisoblanadi

35 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;Polimerlarni eritmalari qanday hosil bo‘ladi?

Polimer molekulalari erituvchi hajmida taqsimlanishi tufayli

Polimerlarni erituvchida kristall struktrasini parchalanishi

Polimerlarni hajmida erituvchini taqsimlanishi

Polimer va erituvchi aralashmasi


Download 1.36 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling