Produksjon og tilbud


Download 1.23 Mb.
Pdf ko'rish
Sana21.03.2020
Hajmi1.23 Mb.

 

Produksjon og tilbud 

 

2. forelesning ECON 1310 Del 1  

(del 2 om Etterspørsel, investering og konsum)  

28. januar 2015 

 

  

Produksjon & tilbud;  Etterspørsel, investering & konsum 

 

Se på de sentrale beslutningene til enkeltaktørene:  

 

Bedriftens beslutninger om produksjonsnivå og priser,   

Produksjon og tilbud i økonomien som helhet  

Potensiell produksjon – det produksjonsnivå som er forenlig med «normal» utnyttelse av produksjonsfaktorene 

 Bedrift/husholdnings investeringsbeslutning 

 Husholdnings beslutning om forbruk og sparing.  

 Offentlig bruk av varer og tjenester 

 

Produksjon 

For å produsere har bedriftene bruk for tilgang på en rekke ulike faktorer som 

vi vil kalle produksjonsfaktorer.  

 

Arbeidskraft, målt i timer og kvalifikasjoner  

Produktinnsats  

Realkapital  

Naturressurser og land  

Teknologi beskriver de produksjonsmetoder som er tilgjengelig for bedriftene, 

dvs. hvordan bedriften bruker produksjonsfaktorene til å produsere.   

Produktfunksjonen 

Produktfunksjonen viser på matematisk form hvordan produksjonen avhenger 

av bruken av produksjonsfaktorer 

 

Ser bort i fra produktinnsats, slik at produksjon = verdiskaping  

Ser bare to produksjonsfaktorer, arbeidskraft N og realkapital K  

Produksjonen avhenger av teknologien, oppsummert i produktfunksjonen, og 

bruken av arbeidskraft og realkapital 

 

  

( ,


)

Y

F K N

+

+=

 

Pluss-tegn indikerer at økt K gir økt Y, og økt N gir økt Y.  

 

 

Figur 3.1  Stilisert produktfunksjon Produksjonsfaktorer   

 Produksjonsprosess  

 

Arbeidskraft   N  

 

  

 

  

 

  

 

  

Produksjon, Y 

Realkapital K   

 

  

 

  

 

  

 

 Produkt-

funksjonen 

F(K, N) 

 

 Produktfunksjon, eksempel 

 

Cobb-Douglas-form  

 

=( , ) = 5

/

/ 

 

  

Maskiner (K) 

 

Arbeidere (N) 

10 

20 

30 

40 

10 

              

50 

              63 

              

72 

              79 

20 

              

79 

           100 

           

114 

           126 

30 

           

104 

           131 

           

150 

           165 

40 

           

126 

           159 

           

182 

           200 

 

  

 

  

 

  

Produktfunksjon, eksempel  

 

Sammenhengen mellom Y og N, der = 5

/

/og  

K holdes konstant lik 40 

0

50

100150

200


250

0

510

15

2025

30

3540

45

50Y

N

 

Grenseproduktiviteten Grenseproduktiviteten til arbeidskraft er økningen i produksjonen ved en 

marginal, dvs. svært liten, økning i bruken av arbeidskraft.  

Dette svarer til det matematiske begrepet den deriverte av en funksjon.  

Forenkling: definerer grenseproduktiviteten til arbeidskraft som økningen i 

produksjonen dersom vi øker bruken av arbeidskraft med en enhet, dvs. en 

arbeider.  

(3.2) 

 

GPN = F(K,N+1) – F(K, N)  

Grenseproduktivitet  = marginalproduktivitet =  «marginal productivity». 

 

 

  

Grenseproduktivitet, eksempel 

 

 

Grenseproduktiviteten til arbeidskraft N, når K holdes konstant lik 40.  

 

02

4

68

10

1214

16

180

5

1015

20

2530

35

4045

50

GP

N

N

10 

  

Produktfunksjonen har konstant skalautbytte dersom en dobling i bruken 

av alle produksjonsfaktorene fører til en dobling av produksjonen.  

o

 Intuisjon – kan bygge en ny fabrikk lik den første, og får dobbel 

produksjon 

  Hvis økt bruk av produksjonsfaktorene fører til en større prosentvis økning 

i produksjonen, sier vi at det er stordriftsfordeler i produksjonen, eller 

tiltakende utbytte mhp. skalaen.  

o

 Intuisjon – store utviklingskostnader kan fordeles på mange enheter 

  

Avtakende utbytte mhp. skalaen er når en økning i bruken av 

produksjonsfaktorene fører til en prosentvis mindre økning i produksjonen. 

o

 

Intuisjon: noen begrensende faktorer, f.eks. begrensede naturressurser 11 

 

Grensekostnaden Grensekostnaden er økningen i produksjonskostnadene dersom produksjonen 

øker med en enhet.  

 

På kort sikt rimelig å anta at realkapitalbeholdningen er gitt  

For å øke produksjonen må bedriften øke bruken av arbeidskraft  

For å produsere en enhet mer, må bruken av arbeidskraft øke med    

o

 Eks: GPN = 2. Da må bruken av arbeidskraft øke med ½ for å øke 

produksjonen med en enhet 

  Grensekostnad   

 

  

=

   

der W = lønn (wage) 

Grensekostnaden er altså større, desto høyere lønnen W er, og desto lavere 

grenseproduktiviteten til arbeidskraft, GPN, er. 12 

 

Grensekostnad, eksempel  

Grensekostnaden, der K = 40 og W = 10, slik at 

1/3

1/3


1/3

1/3


10

3 40


(10 / 3) 40

W

GK

N

GPN

N=

=

= ⋅00,5

1

1,52

2,5


3

3,5


4

0

1020

30

4050

60

70G

K

N

13 

 

Bedriftenes prissetting Perfekt eller fullkommen konkurranse

 

5F5 F 

 Mange selgere og identiske produkter 

 Bedriftene er prisfaste kvantumstilpassere (pris gitt på markedet) 

 Maksimal profitt når produksjonen settes slik at pris lik grensekostnad 

 

Monopolistisk konkurranse 

 

Mange bedrifter, men litt forskjellige produkter  

Bedriftene bestemmer prisen, men høyere pris gir lavere etterspørsel (fallende etterspørselskurve) 

 

 14 

 

Fallende etterspørselskurve, eksempel  

Redusert pris fra P

1

 til P


2

 fører til at etterspørselen øker fra Y

1

 til Y


2

Pris  

 

     P1

   


  

 

  P2

 

            Y

1

   Y

2

      Kvantum 

Etterspørsel

 


15 

 

Optimal prissetting ved monopolistisk konkurranse 

Grenseinntekten (GI) er endringen i salgsinntektene dersom salget øker med 1 

enhet. 


Bedriften må senke prisen for å øke salget 

Grenseinntekten består da av to deler.  

 

Ved å selge én enhet mer, får bedriften en inntektsøkning som er lik prisen for denne enheten. 

 Samtidig må bedriften senke prisen for å selge mer, og dermed blir 

inntekten lavere på alle de andre enhetene som bedriften selger.  

 

Den optimale prisen (størst mulig overskudd) er den som sørger for at GI = GK  

16 

 

Priselastisiteten η 

 

Vi bruker den greske bokstaven η (eta) som symbol på priselastisiteten. =

    !


"#

ø 

  

 

Hvis en prisøkning på 1% gjør at etterspørselen reduseres med 5%, blir η =-5.  Priselastisiteten vanligvis mindre enn null, siden etterspørselen reduseres når 

prisen øker.

6F6F

 

Priselastisitet = etterspørselselastisitet Høy priselastisitet (η stor i absoluttverdi) => liten reduksjon i pris gir stor 

økning i salget => fristende å senke prisen for å øke salget => lav pris 17 

 

Figur 3.8   Optimal tilpasning ved monopolistisk konkurranse. 

 

Ved monopolistisk konkurranse blir produksjonen bestemt ved skjæringspunktet mellom grensekostnadskurven og grenseinntektskurven. 

Prisen finnes ved skjæringspunktet med etterspørselskurven  

Pris 

                   Y1

               Kvantum 

Etterspørsel

 

Påslag 

P

1 

Grenseinntekt (GI)

 

Grensekostnad (GK) 

18 

 

Optimal prissetting ved monopolistisk konkurranse II 

Bedriftene setter prisen som et påslag på grensekostnaden 

(3.5) 


 

%

&= (1 + μ)

= (1 + μ)

, (1 + μ) =

( *


+

,

) > 1 

  

Prisen er høyere, desto   

høyere påslagsfaktoren µ er, dvs. desto mindre elastisk etterspørselen er  

høyere lønnen W er  

lavere grenseproduktiviteten til arbeidskraft, GPN, er  

Prisen avhenger IKKE av andre faktorer, bortsett fra hvis µ, W eller GPN 

endres.  


19 

 

Samlet verdiskaping  

Det samlede tilbudet i økonomien består av tilbudet fra alle bedriftene.  

Det avhenger av den realkapital og teknologi bedriftene har til rådighet, samt 

bruken av arbeidskraft, dvs. sysselsettingen.  

 

Samlet sysselsetting er N = L - U = L – uL = (1-u) L der L er arbeidsstyrken, U er antall arbeidsledige, U, og u er 

arbeidsledighetsraten, dvs. u= U/L.  

 

Det samlede tilbudet i økonomien Y blir dermed gitt ved produktfunksjon    

( , (1


) )

Y

F K

u L

= 

20 

 

Potensielt BNP, YDet produksjonsnivå som er forenlig med «normal» utnyttelse av 

produksjonsfaktorene 

Da er arbeidsledigheten lik likevektsledigheten u

N

, dvs. det nivå på ledigheten som er forenlig med stabil lønns- og prisvekst 

Potensielt BNP, Y

n

, er gitt ved   ( , (1

) )


n

n

Y

F K

u L

= 

Potensielt BNP avhenger dermed av fire faktorer  

Teknologien, representert ved produktfunksjonen F(.) 

 

Realkapitalbeholdningen K  

Likevektsledigheten u

n

 

 Arbeidsstyrken L 

21 

 

Potensielt BNP 

 

 

   

 Y 


 

    


Y

                   (1-un

)L   L           N 

F(K, N)

 

Potensielt BNP avhenger av fire faktorer 

 Teknologien, representert ved 

produktfunksjonen F(.) 

 

Realkapitalbeholdningen K  

Likevektsledigheten un

  

Arbeidsstyrken L 

 


22 

 

Økt BNP gir behov for mer arbeidskraft, dvs. økt sysselsetting 23 

 

 Okuns lov – høy BNP-vekst gir redusert arbeidsledighet 

24 

 

Produksjonsgapet 

Forskjellen mellom faktisk BNP og potensielt BNP kalles produksjonsgap 

eller BNP-gap, og måles gjerne i prosent av potensielt BNP, slik at vi har 

(3.11) 

Produksjonsgap = 100n

n

Y

Y

Y

   

 Når produksjonsgapet er negativt i lavkonjunkturer, og da har bedriftene 

mye ledig produksjonskapasitet.   

 

Samtidig er arbeidsledigheten høyere enn likevektsledigheten  

 

 

25 

 

Produksjonsgapet og kapasitetsutnyttingen i industrien. 

 


26 

  

Produksjonsgapet er viktig for økonomisk politikk, og særlig 

pengepolitikken.  

 Et negativt produksjonsgap der BNP er lavere enn potensielt BNP, 

innebærer et samfunnsøkonomisk effektivitetstap i form av lav produksjon 

og høy arbeidsledighet.  

 Ved et fleksibelt inflasjonsmål for pengepolitikken tar sentralbanken sikte 

på å stabilisere BNP nær sitt potensielle nivå, i tillegg til å stabilisere 

inflasjonen nær inflasjonsmålet. 

  

Potensielt BNP er ikke det samme som trend-BNP, selv om begrepene av 

og til brukes om hverandre. Trend-BNP er et glattet eller gjennomsnittlig 

nivå på BNP, med jevn vekst, og blir påvirket av endringer både på 

tilbuds- og etterspørselssiden. Potensielt BNP blir først og fremst bestemt 

av endringer på tilbudssiden.  
Download 1.23 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling