Prof. Dr. Çetin arslan


Download 146.16 Kb.
Pdf ko'rish
Sana17.05.2017
Hajmi146.16 Kb.

Prof. Dr. Çetin ARSLAN 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 

 

E-mail: cetinarslan@hacettepe.edu.tr 

WEB sayfası: http://www.cetinarslan.com.tr 

 

I.- ÖĞRENİM VE AKADEMİK KARİYER 

20 Ağustos 2014.- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Profesörü 

  

  T.C. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi  23 Ocak 2009.- Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Doçenti Unvan ve Yetkisi.- T.C. 

Üniversitelerarası Kurul  [Tez: İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 235), doktora sonrası diğer yayınlar ve bilimsel faaliyetler] 

1993–1997.-  

Doktora.- Kamu Hukuku (Ph.D), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü  Kamu  Hukuku  Anabilim  Dalı  (Tez:  Yüce  Divan  Olarak Anayasa Mahkemesi)  

1990–1993.-  

Yüksek  Lisans.-  Mali  Hukuk  (M.A),  İstanbul  Üniversitesi  Sosyal 

Bilimler  Enstitüsü  Mali  Hukuk  Anabilim  Dalı  (Tez:  Karşılıksız  Çek Keşide Etme Suçu). 

1984–1988.-  

Lisans.-  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.  

 

II.- MESLEKİ KARİYER 

2015… 

Hacettepe  Üniversitesi  Adli  Bilişim  Araştırma  ve  Uygulama 

Merkezi Müdürü 

2013… 

 Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

 Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı  2001–2013  

Yargıtay  Cumhuriyet  Savcısı  (bu  görev  kapsamında  ayrıca  “Yüce Divan (Anayasa Mahkemesi) C. Savcısı” 2004–2007)  

1998–2001  

İskenderun Asliye Hukuk Hâkimi ve Kadastro Hâkimi  1996–1998  

Burdur-Yeşilova Sulh Ceza Hâkimi ve Asliye Ceza Hâkimi   

II 


1995–1996  

Siirt-Eruh Cumhuriyet Savcısı  1992–1995 

Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı  1990–1992  

Hâkimlik stajı  1989–1990  

Avukatlık stajı 

 

III.- YAYINLAR  

A.- KİTAPLAR  

1.- “Kamu İhale Hukuku'na İlişkin Tebliğler ve Makaleler”, Bilge Yayınevi, Ankara 

2014 (ortak eser). 2.- “Yargıtay’ın Tümüyle Taranmış İçtihatları Işığında Cezadan Mahsup (TCK m. 

16; m. 63; m. 188/2)”,  Adalet Yayınevi, Ankara 2011 (ortak eser). 

3.-  “12  Eylül  2010  Referandumu  Dâhil  Tüm  Değişiklikler  İşlenmiş  T.C. 

ANAYASASI,  Notlu&Atıflı  Yabancı  Ülke  Anayasaları  ile  Karşılaştırmalı”, 

Hürriyet Gazetesi (Armağanı), İstanbul 2010 (ortak eser).  4.- “Çek Kanunu Şerhi”, Ankara 2010  (ortak eser). 

5.- “Suçta Tekerrür”, Seçkin Yayınevi, Ankara 2009 (ortak eser). 

6.-  “Türk  Hukukunda  İnsan  Ticareti  Suçu  El  Kitabı”,  Ankara  2009  (1.  Baskı)  (2. 

Baskı 2010)  (ortak eser). 7.- “İhaleye Fesat Karıştırma Suçu (TCK md. 235)”, Adalet Yayınevi, Ankara 2008 

(1. Baskı) (2. Baskı 2010) (3. Baskı 2012) (4. Baskı 2016). 8.- “Yeni Türk Ceza Kanunu Şerhi”,  Asil Yayınevi, Ankara 2004 (ortak eser). 

9.-  “Türk  Hukukunda  Faiz  ve  Munzam  Zarar”,  Asil  Yayınevi,  Ankara  2004  (1. 

Baskı) (2. Baskı 2007) (3. Baskı 2010- Seçkin Yayınevi)  (ortak eser). 10.- “Yüce Divan Olarak Anayasa Mahkemesi”, Nobel Yayınevi, Ankara 1999. 

 

B.-MAKALELER  

1.-  “Ceza  Hukuku  Boyutuyla  Göçmen  Kaçakçılığı”,  Güncel  Hukuk  Dergisi,  2015 

Ekim (2015/10)  

III 


2.-  “Son  Yasal  Değişikliklerle  Yüce  Divan”,  Güncel  Hukuk  Dergisi,  2015  Şubat 

(2015/2). 

 

3.-  “Belgede  Sahtecilik  Suçunun  Konusu  Olarak  Elektronik  Ortamdaki  Veriler”, 

Erciyes  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi  -  Prof.  Dr.  Doğan  Soyaslan 

Armağanı, Cilt: VIII, Sayı: 2, Yıl: 2013 (ortak eser). 

4.-   “The Effects of Criminal Law on Arbitration”, US-China Law Review Vol. 11, 

No. 3, March 2014, s. 263-274. 5.-  “Tefecilik Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2014, Sa. 1, s. 23-47.  

6.-  “Match-Fixing  in  Sport  Terms  of  Criminal  Law”,  Law  and  Justice  Review, 

Volume: IV, Issue 2, December 2013, s. 57-71. 7.-  “Vergi  Mahremiyetini  İhlal  Suçu  (VUK  md.  362)”,  Hacettepe  Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2013 Cilt 3 Sa. (2), Aralık 2013, s. 15-29. 8.-  “Yargı  Kararları  Işığında  1982  Anayasasında  Suç  ve  Cezaya  İlişkin  Temel 

İlkelerin  Değerlendirilmesi”,  Türkiye  Adalet  Akademisi  Dergisi,  Yıl  4,  Sa.  15, 

Ekim 2013, s. 39-66 (ortak eser). 9.-  “Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçu”,  Türkiye  Adalet  Akademisi  Dergisi, 

Türkiye Adalet Akademisi’nin 10. Kuruluş Yılı Armağanı, Yıl 4, Sa. 14, Temmuz 

2013, s. 229-251 (ortak eser). 

10.-  “Doğrudan  Temin  Usulünde  Öngörülen  Piyasa  Fiyat  Araştırması  İçin  En  Az 

Üç  Teklif  Gerektiği  Efsanesi  ve  Ceza  Hukuku  Açısından  Sonuçları”,  Güncel 

Mevzuat (Aylık Hakemli- Mali Yönetim- Sosyal Güvenlik Mevzuatı) Dergisi, Sa. 

76, Nisan 2012, s. 20-26.  

11.-  “Sosyal  Hukuk  Devletinde  Müdafi  Görevlendirilmesi”,  Ankara  Barosu 

Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, Ankara (Kurultay Kitabı, Cilt 3, Ankara 2012, s. 194-227’de yayınlanmıştır).  

 

12.-  “Son  Anayasa  Değişikliğinin  Yüce  Divan  Açısından  Değerlendirilmesi”, 

İstanbul  Üniversitesi  ve  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  tarafından  gerçekleştirilen 

“Uluslararası Anayasa Kongresi”nde yapılan sunum, 11-14 Mayıs 2011, İstanbul 

(Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te yayınlanmıştır).  

 

13.-  “Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Suçlarına İlişkin Güncel Bazı Yargıtay Kararları 

ve Değerlendirmesi”, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 

Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli” de yapılan 

sunum,  9  Mayıs  2011,  İstanbul  (Editör:  Yrd.  Doç.  Dr.  Murat  Balcı,  Seçkin Yayınevi, Ankara 2011, s. 83-98’de yayınlanmıştır).  

 

IV 


14.-  “Karşılıksız Çek Suçunda Etkin Pişmanlık”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 

(TAAD), Cilt1,Yıl 2, Sa. 5, 20 Nisan 2011, s. 159-210. 15.-  “Avrupa  Birliği  Hukukunda  Kişisel  Verilerin  Üçüncü  Ülkelere  Aktarılması”, 

Bahçeşehir  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Kazancı  Hakemli  Hukuk  Dergisi,  Sa. 

79-80,  Mart-Nisan  2011,  s.  1-40  (ayrı  bası)  (Max-Planck  Yabancılar  ve 

Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Araştırma Bursu Kapsamında 01-31 Aralık 

2010 tarihinde Freiburg- ALMANYA’da hazırlanmıştır). 

16.-  “İştirak  Halinde  İşlenen  Suçlarda  Çocuklarla  Yetişkinler  CMK’nın  250  nci 

Maddesi ile Yetkili ve Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde Yargılanabilir mi?”, 

[Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 3, Sa. 17, 2011, s. 40-43].  

17.-  “İstihbaratın  Ceza  Muhakemesi  Hukukunda  Kullanımı”,  Adli  Bilimler  ve 

Hukuktaki Güncel Gelişmeler Paneli’nde yapılan sunum, Adli Bilimciler Derneği 

ve Türk Hukuk Kurumu,  27 Kasım 2010, Ankara, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi 

(CAHAMER),  Yıl  3,  Sa.  22,  Seçkin  Yayınevi,  Ankara  2011,  s.  10-

14’deyayınlanmıştır].  

 

18.-  “Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararın Tazmini”, Dünyada ve Türkiye’de 

Ceza Hukuku Reformları Kongresinde Yapılan Sunum, 26 Mayıs–4 Haziran 2010 

İstanbul  ve  Ankara    (Sempozyum  Kitabı:  Dünyada  ve  Türkiye’de  Ceza  Hukuku Reformları Kongresi,  Cilt 2, İstanbul 2013, s. 2337-2356’da yayınlanmıştır). 

 

19.-  Yasal  Olmayan  Yollardan  Türkiye’ye  Giren  Yabancıların  Ceza  Hukuku Açısından  Durumları”,  İstanbul  Valiliğince  Düzenlenen  “Mülteciler  ve 

Sığınmacılara  İlişkin  Güncel  Gelişmeler  Sempozyumu”nda  Yapılan  Sunum,    8 

Mayıs  2010  (İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi,  Yıl  10,  Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 357-365’de yayınlanmıştır).  

 

20.-  “Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi  Kararları  Işığında  Olağanüstü  Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”,  

T.C.  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  ve  DAAD  Tarafından 

Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında 

Türk  ve  Alman  Hukukunda  Yeni  Gelişmeler”  Konulu  12.  Yaz  Akademisi’nde 

Yapılan  Sunum,  30.08.-06.09.2009  Çeşme/İzmir  [Fasikül  Aylık  Hukuk  Dergisi (CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de 

yayınlanmıştır].  

 

21.-  Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin 

Disiplin  Hukukundaki  Durumu  Üzerine  Bir  Değerlendirme”,  İstanbul 

Üniversitesi,  İstanbul  Kültür  Üniversitesi,  Giessen  Üniversitesi  ve  İstanbul 

Barosu  İşbirliği  ile  Düzenlenen  4.  Yılında  Yeni  Ceza  Adalet  Sistemi  Özel 

Hayatın  Korunması  Uygulamada  Yaşanan  Sorunlar  ve  Çözüm  Yolları  İsimli  

Uluslararası  Konferansta  (30.05.09–02.06.09)  Yapılan  Sunum,  İstanbul  2009. [Fasikül  Aylık  Hukuk  Dergisi  (CAHAMER),  Yıl  2,  Sa.  3  (Özel  Sayı),  Seçkin 

Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır].  

 

22.-  “Anayasa  Mahkemesinin  Avukatlık  Sınavına  İlişkin  Kararı  Üzerine  Kısa  Bir Değerlendirme”, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (CAHAMER), Yıl 2, Sa. 5, 2010, 

s. 8-15] (ortak eser). 

 

23.-  “Cezadan  Mahsup”,  Prof.  Dr.  Fırat  Öztan’a  Armağan,  Cilt  I,  Turhan  Kitabevi, 

Ankara 2010 (ortak eser).   

24.-  “Yargıtay  Kararları  Işığında  Ceza  Mahkemelerinde  Görülen  Bazı  Davalarda 

Faiz”, Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER Armağanı, Cilt I ve Cilt II, Türk Ceza 

Hukuku  ve  Atatürk  Araştırma  Merkezi  Başkanlığı  Yayını,  Ankara  2008,  s.  407-

436. 

 

25.-  “Yasama  Dokunulmazlığının  Zamanaşımına  Etkisi”,    Ankara  Üniversitesi 

Hukuk DergisiCilt 57, Sa. 1, 2008, s. 1–58.  26.-  “Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcılığı  İtirazı  (CMK  md.308)”,  Ceza  Hukuku 

Dergisi  (CHD),  Yıl 2, Sa.5, 2007, s.105–161. 27.-  “Yasaklanmış  Hakların  Geri  Verilmesi  (5352  sayılı  Adli  Sicil  Kanunu 

md.13/A)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, 2007, Sa. 4, s. 

1–53. 28.-  “İnsan  Ticareti  Suçu  (TCK  md.201/b)”,  Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi 

Dergisi, Cilt 53, 2004, Sayı 4, s.19–83. 29.-  “İnsan Ticareti Kavramı ve Bu Konudaki Ulusal Mevzuata Genel Bir Bakış”, 

Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi, Sa.123, 15 Ağustos 2004, s.17-35. 

 

30.-  “Soykırım  Suçu  (5237  Sayılı  TCK  md.76)”,  Türkiye  Noterler  Birliği  Hukuk 

Dergisi, Sa.126, 15 Mayıs 2005, s.126–131. 

 

31.-  “TCK’nin  258.  Maddesi  3.  Fıkrasının  İptaline  İlişkin  Anayasa  Mahkemesi 

Kararı Üzerine Bir İnceleme”, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük’e Armağan, Turhan 

Yayınevi, Ankara 2005, s.43-65. 

 

32.-  “Kamu  (Amme)  Alacaklarında  Gecikme  Zammı  ve  Faiz”,    Yargıtay  Dergisi, 

Cilt 29, Ekim 2003, Sa.4, s.504–541. 

 

33.-  “Göçmen  Kaçakçılığı  Suçları  (TCK  md.201/a)”,  Ankara  Üniversitesi  Hukuk 

Fakültesi Dergisi, Cilt 52, 2003, Sayı 1, s.113–145. 

 


 

VI 


34.-  “Yedieminlik  Görevinin  Kötüye  Kullanılması  Suçu  ile  İlgili  Yargıtay  Ceza 

Genel  Kurulu’nun  Bir  Kararı  Üzerine  İnceleme”,  Kamu  Hukuku  Arşivi 

(KHuka), Eylül 2003, s.177–185. 

 

35.-  “Memura  Aktif  Mukavemet  Suçu  ve  Bazı  Suçlarla  İçtimaı  Sorunu”,  Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, 2002, Sayı 2, s. 35–78.  

 

C.- ÇEVİRİ 

1-.  “Controlled  Delivery  (Kontrollü  Teslimat)”,  Johan  Peter  Wilhelm  Hilger  (Çev.: 

Doç. Dr. Çetin ARSLAN), Küresel Bakış, Yıl:2, Sayı:7, Ekim 2012, s. 1-4. 

 

D.-KARAR DERLEMELERİ 

1.-  “Göçmen  Kaçakçılığı  Suçuna  İlişkin  Yargıtay  Kararları-II”,  İstanbul  Kültür 

Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi,  Yıl  10,  Cilt  10,  Temmuz  2011,  Sayı  2,  s. 

381-391. 

2.-  “Göçmen  Kaçakçılığı  Suçuna  İlişkin  Yargıtay  Kararları-I”  (Nuray  Ekşi  ve 

Emrullah Aycı ile birlikte), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

Yıl 10, Cilt 10, Ocak 2011, Sayı 1, s. 253–310.  

 

IV.- VERİLEN DERSLER 1.- “Çeklerle İlgili Suçlar”, Türkiye Adalet Akademisi   

2.-  “Ceza  Hukuku  Genel  Hükümler”,  Hacettepe  Üniversitesi  Hukuku  Fakültesi,  2. 

Sınıf (Lisans) 

3.-  “Bilirkişilik  ve  Raporlama”,  Hacettepe  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  Enstitüsü 

(Yüksek Lisans) 

4.- “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans) 

5.- “Ceza Hukuku Özel Hükümler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuku Fakültesi, 3. Sınıf 

(Lisans) 

6.- “Ceza Hukuku”, Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü, 2. Sınıf (Lisans) 

 

 

 

VII 


V.- PROJELER İLE SUNUM YAPILAN KONFERANSLAR VE SEMİNERLER 

A.- PROJELER 

1.-  AB  tarafından  finanse  edilen  ve  Adalet  Bakanlığı  ile  IOM  işbirliğinde 

gerçekleştirilen“Türkiye’nin  İnsan  Ticareti  ile  Mücadele  Çabalarının  ve  Tüm İnsan  Ticareti  Mağdurlarının  Adalete  Erişiminin  Desteklenmesi”     projesinde 

Eğiticilerin  Eğiticisi  olarak  katılım  (2008  –2009)  Bu  proje  çerçevesinde  basılan kitap:  “Türk  Hukukunda  İnsan  Ticareti  Suçu  El  Kitabı”,  Ankara  2009  (1. 

Baskı) (2. Baskı 2010)  (ortak eser). 

2.  -  Dışişleri  Bakanlığının  Başkanlığında  Bazı  Bakanlıklar  Kurum  ve  Kuruluşlar  ile 

Uluslararası  Örgütler  ve  STK  Temsilcilerinin  Katılımı  ile  Oluşturulan  “İnsan Ticaretiyle Mücadele Ulusal Görev Gücü”ne Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 

Temsilcisi Olarak Katılım, Ankara 2004-2007. 3. - Hollanda Hükümeti tarafından finanse edilen; Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, 

İçişleri  Bakanlığı  ve  bağlı  kurumlar  ile  Uluslararası  Göç  Örgütü  (IOM)’nün 

katılımı  ile  yürütülen  “Türkiye’de  İnsan  Ticareti  ile  Mücadelede  Yasa 

Uygulama  ile  İlgili  Stratejik  Bir  Yaklaşım”  konulu  projede    “Proje 

Araştırmacısı”  ve  “Raportörlük”,  Ankara  2006  (Hazırlanan  raporumuz  anılan 

Bakanlık  görevlilerinden  oluşan  “Teknik  Çalışma  Grubu”nca  onaylanmış  ve 

TBMM’ce kabul görerek TCK’nin 80 ve 227. maddeleri değiştirilmiştir). 

4.  -  İçişleri  Bakanlığı  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  ile  Alman  Hükümetinin  Yürüttüğü 

“İnsan Ticaretiyle Mücadele İçin Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eşleştirme 

Projesine Uzman Olarak Katılım”, Ankara 2003-2005.  

 

B.-KONFERANSLAR 1.-  “Vergi  Kaçakçılığı  Suçlarında  İçtima  Sorunu”,  Hacettepe  Üniversitesi  Hukuk 

Fakültesi ve Hacettepe Üniversitesi Adli Bilişim Araştırma ve Uygulama Merkezi 

tarafından  düzenlenen  “Vergi  Kaçakçılığı  Suçları  (VUK  md.  359)”  konulu 

“Ekonomik Suçlar ve Yargıtay Kararları Sempozyumu”, 9 Ekim 2015, Ankara. 

 

2.-  “Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçu  (TCK  m.  236)”,  Kamu  İhale  Hukuku 

Enstitüsü  tarafından  düzenlenen  2.  Kamu  İhale  Hukuku  Kongresi,  10-11  Eylül 

2015, İstanbul (ortak tebliğ). 

 

3.-  “Fiyatları Etkileme Suçu (TCK m. 237)”, International Conference on Eurasian 

Economies, 9-11 Eylül 2015, Kazan- Rusya (ortak tebliğ).   

 

 

 

VIII 


4.-  “Dijital  Delillerin  Elde  Edilmesi  Yöntemi  Olarak  Bilgisayarlarda,  Bilgisayar 

Programlarında  ve  Kütüklerinde  Arama,  Kopyalama  ve  Elkoyma  (CMK  m. 

134)”, 3. Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumu, 11-12 Mayıs 2015, 

Ankara.   

5.-  “Bedensel  Zararlar  Bağlamında  Ceza  Mahkemesi  Kararlarının  Hukuk 

Mahkemesine Etkisi”, Türkiye Barolar Birliği, Friedrich-Alexander Üniversitesi 

ve  Hacettepe  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  tarafından  düzenlenen  “Yeni 

Gelişmeler  Işığında  Bedensel  Zararların  Tazmini  Uluslararası  Kongresi”,  06-08 

Mayıs 2015, Ankara.  

6.-  “Ceza  Hukuku  Açısından  Tıp-  Hukuk  Birlikteliği”,  Türkiye  Barolar  Birliği  ve 

Türk  Tıp  Öğrencileri  Birliği  (TURKMSIC)  tarafından  düzenlenen  “Hukuk  ve 

Sağlık Sempozyumu”, 25-26 Nisan 2015Ankara. 

 

7.-  “Kanun  Yolları”,  Yaşar  Üniversitesi,  İzmir  Üniversitesi  ve  İzmir  Barosu’nun 

işbirliği  ile  düzenlenen  “CMK  Güncel  Uygulamalar  Sempozyumu”,  20-21  Ocak 

2015, İzmir. 

 

8.-  “Hukuka  Aykırı  Ticari  Reklam  Nedeniyle  Verilen  İdari  Para  Cezasına  İlişkin 

Kimi  Sorunlar  ve  Çözüm  Önerileri”,  Doğuş  Üniversitesi  ve  Tüketici  Hukuku 

Enstitüsü  tarafından  düzenlenen  “4.  Tüketici  Hukuku  Kongresi”,  20-22  Kasım 

2014, İstanbul. 

 

9.-  “Hukuk  Öğretiminde  Teori  ve  Uygulama  Köprüsünün  Kurulmasının  Önemi”, 

Hacettepe  Üniversitesi  Hukuku  Fakültesi,  2.  Uluslararası  Hukuk  Öğretimi 

Kongresi, 19 – 22 Kasım 2014, Ankara.  

 

10.-  “Türk  Hukukunda  Marka  Suçları  -Sorunlu  Noktalar  Üzerine  Bir  İnceleme-”, 

Hacettepe  Üniversitesi  Hukuku  Fakültesi  ve  Hacettepe  Üniversitesi  Tahkim 

Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  tarafından  düzenlenen  “Fikri  Mülkiyet 

Hukukunun Güncel Sorunları” Konferansı, 7 Kasım 2014, Ankara.   

 

11.-  “Some Assessments and Evaluations on Current Developments in Immigration 

Law”, in International  Conference  on  Eurasian  Economies,  July1-3,  2014, 

Skopje, MACEDONIA.   

12.-  “Telekomünikasyonun  Denetlenmesi  ve  Dijital  Deliller”,  9.  Türkiye  Ceza 

Hukuku  Günleri  Adil  Yargılanma  Hakları  ve  Anayasa  Mahkemesine  Bireysel 

Başvuru,  İstanbul  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi,    31  Mayıs  -  1  Haziran  2014, 

İstanbul. 

 

13.-  "Girişimciler  Açısından  İhaleye  ve  Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçları", 

ODTÜ Mezunları Derneği (ODTUMD), 30 Mayıs 2014, Ankara.  

IX 


 

14.-  “Digital Forensic in the Context of Law Education” (Hukuk Öğretiminde Adli 

Bilişim)”, The  Second  International  Symposium  on  Digital Forensics and 

Security (ISDFS), Houston, Texas, USA, on May 12th and 13th, 2014.   

15.-  “İletişimin  Denetlenmesi  Bağlamında  Ceza  Mevzuatındaki  Son  Değişikliler”, 

Türkiye Barolar Birliği ve Balıkesir Barosu, 25-27 Nisan 2014, Balıkesir. 

 

16.-  “Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukukundaki Son Değişikliler Üzerine Bazı Tespit 

ve Değerlendirmeler”, Türkiye Barolar birliği ve Mardin Şırnak Baroları, 18-20 

Nisan 2014, Mardin-Cizre. 

 

17.-  “Son Değişikliklerle İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”,  1. 

Kamu  İhale  Hukuku  Kongresi,  Kamu  İhale  Hukuku  Enstitüsü  ve  Doğuş 

Üniversitesi, 27-28 Mart 2014, İstanbul.  

 

18.-  “Ekonomik  Suçlar  (İhaleye  Fesat  Karıştırma,  Edimin  Şifasına  Fesat Karıştırma ve Tefecilik)”, Siirt Barosu Tarafından Düzenlenen Eğitim Semineri, 

22 Mart 2014, Siirt.   

19.-  “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk”,  Türkiye Barolar Birliği ve Burdur 

Barosu Meslek İçi Eğitim Semineri, 8 Şubat 2014, Burdur.   

20.-  “Ceza Muhakemesi Hukukunda Yer Gösterme, Beden Muayenesi, Yüzleştirme, 

Teşhis ve Arama”,  Türkiye Barolar Birliği ve Mersin Barosu Meslek İçi Eğitim 

Semineri, 1 Şubat 2014, Mersin.  

 

21.-  “Ceza  Hukuku  Özel  Hükümler  Üzerine  Bazı  Tespit  ve  Değerlendirmeler”, 

Jandarma Okullar Komutanlığı Eğitim Semineri, 22 Ocak 2014, Ankara.   

22.-  “Türk  Göç  Hukukunda  İdari  Gözetim”  Ankara  Barosu  Uluslararası  Hukuk 

Kurultayı 2014, Ankara 8-10 Ocak 2014.   

23.-  Protecting Victims of Human Trafficking in Turkey”, International Seminar on 

Protection  Mechanisms  for  Trafficked  Victims:  Implementation  of  Non-

punishment Provision, 26-27 November 2013, Baku, Azerbaijan.  

 

24.-  “Hukuki  Perspektiften  Sağlık  Çalışanlarına  Yönelik  Şiddet”,  Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu, 13.12.2013, 

Ankara. 


 

 


 25.-  “Cezanın Belirlenmesinde Ölçülülük İlkesi- Bireysel Başvuru Bağlamında Bir Değerlendirme”, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Seminerleri Serisi III- 

Ceza  ve  Ceza  Muhakemesi  Hukukunda  Temel  Haklar  ve  Özgürlükler,  İstanbul 

Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  ve  Alman  Uluslararası  Hukuki  İşbirliği  Vakfı 

(IRZ), İstanbul 3-4 Haziran 2013. 

 

26.-  “Türk  Ceza  Hukukuna  Elektronik  Sahtecilik”,  Uluslararası  Katılımlı X. Adli 

Bilimler Sempozyumu, 13-16 Kasım 2013, Ankara. 

 

27.-  “Ceza  Hukuku  Açısından  Sağlık  Çalışanlarına  Yönelik  Şiddet”,  Dr.  Mehmed 

Fuad Umay 4. Ulusal Tıp Günleri 6-8 Aralık 2013 Ankara. 

 

28.-  “Tüketici  Hukukunda  İdari  Para  Cezaları  ile  Diğer  Yaptırımlar  ve  Yargısal 

Denetimi (Hukuka Aykırı Reklam Yasağı Bağlamında Bir Değerlendirme)”, 3. 

Tüketici Hukuku Sempozyumu, 21-22 Kasım 2013, İstanbul. 

 

29.-  “Bir Olağanüstü Kanunyolu Olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı”

8. Yılında Yeni Ceza Adalet Sistemi Sempozyumu, Yaşar Üniversitesi, İzmir 30–

31 Mayıs 2013.  

 

30.-  “Ceza Muhakemesinde Elektronik Delil”, The First International Symposium on 

Digital  Forensics  and  Security  (ISDFS),  Fırat  Üniversitesi,  Sam  Houston  State 

University (USA), Gazi Üniversitesi ve Polis Akademisi, Elazığ/Türkiye, 20–21 

May 2013 (*yayınlanacak)

 

31.-  “Türkiye'de  Geleneksel  Delilden  Dijital  Delile  Geçiş  Süreci:  Yargıtay Uygulamaları”, Euroforensics 2013 IV. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve 

Sergisi’nde yapılan sunum, 27-29 Mart 2013, İstanbul (*yayınlanacak)

 

32.-  “Bazı  Avrupa  Birliği  Üyesi  Ülke  Anayasalarında  ve  Türkiye  Cumhuriyeti 

Anayasasında  Gençlik”,  Gençlik  ve  Sivil  Anayasa  Projesi  (Youth  and  Civil 

Constitution  Project)  İsimli  Uluslararası  Konferansta  Yapılan  Sunum,  27 

Ağustos- 01 Eylül 2012 Konya. 

 

33.-  “Dijital  Delillerin  Ceza  Muhakemesinde  Değerlendirilmesi”,  Euroforensics 

2012 III. Uluslararası Adli Bilimler Konferans ve Sergisi’nde yapılan sunum, 29–

31 Mart 2012, İstanbul. 

 

34.-  “Çocuğun  Cinsel  İstismarı”,  2.Hekim-Hukuk  Platformu,  Türk  Tıp  Öğrencileri 

Uluslararası Birliği (TurkMSIC) İnsan Hakları ve Barış Alt Komitesi ve Bilkent 

Hukuk  Fakültesi  Çalışmaları  Kulübü,  SCORP  İnsan  Hakları  ve  Barış  ve  ELSA, 

Ankara 23–24 Mart 2013. 

 


 

XI 


35.-  “Sosyal  Hukuk  Devletinde  Müdafi  Görevlendirilmesi”,  Ankara  Barosu 

Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10-14 Ocak 2012, Ankara (Kurultay Kitabı, Cilt 3, Ankara 2012, s. 194-227’de yayınlanmıştır).  

 

36.-  “Üçüncü Kişilerce Elde Edilen Ses ve Görüntü Kayıtlarının Delil Değeri”, Siirt 

Barosu  tarafından  düzenlenen  “Olay  Yeri  ve  Araştırma  Delil  Toplama” 

Panelinde yapılan sunum, 24 Aralık 2011, Siirt. 

 

37.-  “Ceza Hukuku Açısından Sporda Şike”, 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi’nde 

yapılan sunum, 18-20 Kasım 2011, Burdur. 

 

38.-  Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Sistemindeki Bazı Sorunlar”,  İstanbul 

Kültür, Marmara, Gazi ve İstanbul Üniversiteleri tarafından “7. Geleneksel Ceza Hukuku  Günleri  ve  Türkiye-Slovenya  Ceza  Hukuku  Günleri”  Kapsamında    “6. 

Yılında Yeni Ceza Adaleti Sisteminde Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Soruşturma 

Evresi ve Koruma Tedbirleri” Konulu Sempozyumda yapılan sunum, 31 Mayıs-2 

Haziran 2011, İstanbul. 

 

39.-  “Ceza  Muhakemesi  Kanunu’nda  Önplana  Çıkan  Bazı  Yeni  Düzenlemeler: 

İddianamenin  İadesi,  Çapraz  Sorgu,  Temyiz  Kanun  Yolu”,  Türkiye  Barolar 

Birliği  ve  Aydın  Barosu  Tarafından  Düzenlenen  “Mevzuatımızdaki  Yeni Düzenlemeler  Işığında  Ceza  Muhakemesi  Sempozyumu”nda  yapılan  sunum,  15 

Mayıs 2011, Aydın. 

 

40.-  “Son  Anayasa  Değişikliğinin  Yüce  Divan  Açısından  Değerlendirilmesi”, 

İstanbul  Üniversitesi  ve  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  tarafından  gerçekleştirilen “Uluslararası Anayasa Kongresi”nde yapılan sunum, 11-14 Mayıs 2011, İstanbul 

(Metinler Kitabı 4, s. 262-280’te yayınlanmıştır).  

 

41.-  “Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Suçlarına İlişkin Güncel Bazı Yargıtay Kararları 

ve Değerlendirmesi”, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen 

Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadele ve Ceza Hukuku Paneli” de yapılan 

sunum,  9  Mayıs  2011,  İstanbul  (Editör:  Yrd.  Dr.  Murat  Balcı,  Seçkin  Yayınevi, Ankara 2011, s. 83-98’de yayınlanmıştır).  

 

42.-  “Göçmen  Kaçakçılığı  ve  İnsan  Ticareti  Konusundaki  Yargıtay  Uygulaması  ve 

Değerlendirilmesi”,  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  İzmir  İli  Stratejik  Planlama 

Yönetişim  Araştırma  ve  Uygulama  Merkezi  Müdürlüğü  (İZİSYÖM)  tarafından 

düzenlenen  “İnsan  Kaçakçılığı  ve  İnsan  Ticareti  Olgusu  18.  Farkındalık 

Konferansı”nda yapılan sunum, 9 Mayıs 2011, İzmir. 

 

43.-  “Ceza  Hukuku  Açısından  Kadına  Yönelik  Şiddet”    Doğu  Akdeniz  Üniversitesi 

Tarafından  Düzenlenen  Aile  Hukuku  ve  4320  Sayılı  Ailenin  Korunmasına  Dair 

Kanun Sempozyumu’nda Yapılan Sunum, 22 Nisan 2011,  Gazimağusa/ KTTC.  

XII 


 

44.-  “Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Önplana Çıkan Bazı Yeni Düzenlemeler: Gizli 

Tanıklık, Müdafiin Görevden Yasaklanması, Mağdur Hakları”, Giresun Barosu 

Tarafından  Düzenlenen  “Mevzuatımızdaki  Yeni  Düzenlemeler  Işığında  Ceza Muhakemesi  ve  Aile  Hukuku  Sempozyumu”nda  yapılan  sunum,  15  Ocak  2011, 

Giresun.  

 

45.-  “İstihbaratın  Ceza  Muhakemesi  Hukukunda  Kullanımı”,  Adli  Bilimler  ve 

Hukuktaki Güncel Gelişmeler Paneli’nde yapılan sunum, Adli Bilimciler Derneği 

ve Türk Hukuk Kurumu,  27 Kasım 2010, Ankara, [Fasikül Aylık Hukuk Dergisi 

(CAHAMER),  Yıl  3,  Sa.  22,  Seçkin  Yayınevi,  Ankara  2011,  s.  10-

14’deyayınlanmıştır].  

 

46.-  “The  Main  Features  of  the  Turkish  Criminal  Law  System”  [Türk  Ceza 

(Muhakemesi) Sisteminin Temel Özellikleri], 13

th

 International Forum for Public Prosecutors  on  the  Fight  against  Organized  Cross-Border  Crime  12th  –  15th 

September  2010,  Bucharest/  ROMANIA  (http://  www.  mpublic.  ro/  uip/  forum/ 

agenda. htm, 22.09.10) (Ahmet Taşyurt ile birlikte).  

 

47.-  “Türk Hukukunda Suç Mağdurunun Zararın Tazmini”, Dünyada ve Türkiye’de 

Ceza Hukuku Reformları Kongresinde Yapılan Sunum, 26 Mayıs–4 Haziran 2010 

İstanbul  ve  Ankara    (Sempozyum  Kitabı:  Dünyada  ve  Türkiye’de  Ceza  Hukuku Reformları Kongresi,  Cilt 2, İstanbul 2013, s. 2337-2356’da yayınlanmıştır)

 

48.-  Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Suçu”, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Tarafından Düzenlenmen “Çek Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu”nda 

Yapılan Sunum 13 Mayıs 2010, İstanbul. 

 

49.-  Yasal  Olmayan  Yollardan  Türkiye’ye  Giren  Yabancıların  Ceza  Hukuku Açısından  Durumları”,  İstanbul  Valiliğince  Düzenlenen  “Mülteciler  ve 

Sığınmacılara  İlişkin  Güncel  Gelişmeler  Sempozyumu”nda  Yapılan  Sunum,    8 

Mayıs 2010 (İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 10, Cilt 10, Temmuz 2011, Sayı 2, s. 357-365’de yayınlanmıştır).  

 

50.-  “Trafikte Alkollü Araç Kullanımında İspat Sorunları”, Yargıtay Başkanlığının 

Katkılarıyla  Adli  Bilimciler  Derneği  Tarafından  Düzenlenen  “Ceza  Yasasına Göre  Alkollü  Araç  Kullanmanın  Güvenli  Sürüş  Yeteneğine  Etkileri”  Konulu 

Çalıştayda Yapılan Sunun, 13 Kasım 2009,  Ankara. 

 

51.-  “Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi  Kararları  Işığında  Olağanüstü  Kanun 

Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme”,  

T.C.  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  ve  DAAD  Tarafından 

Organize Edilen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yeni İçtihatları Işığında 

Türk  ve  Alman  Hukukunda  Yeni  Gelişmeler”  Konulu  12.  Yaz  Akademisi’nde 


 

XIII 


Yapılan  Sunum,  30.08.-06.09.2009  Çeşme/İzmir  [Fasikül  Aylık  Hukuk  Dergisi 

(CAHAMER), Yıl 1, Sa. 1 (Özel Sayı), Seçkin Yayınevi, Ankara 2009, s. 30-32’de 

yayınlanmıştır]. 

 

52.-  Aile İçi Şiddete Karşı Cezai Korumanın Normatif Çerçevesi”, Adli Bilimciler 

Derneği  ve  Aksaray  Barosu  Tarafından  Düzenlenen  Aile  İçi  Şiddet  ve  Cinsel 

İstismarın  Önlenmesi  Sempozyumu’nda  (27.06.09)  Yapılan  Sunum, 

Aksaray 2009. 

 

53.-  “Yargıtay Kararları Işığında Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçu” ve “Yargıtay 

Kararları  Işığında  İhaleye  ve  Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçu”,  

Gaziantep  Barosu  Tarafından  Düzenlenen  “Yargıtay  Kararları  Işığında  Türk Ceza  Kanunu  ve  Ceza  Muhakemesi  Kanunu’na  İlişkin  Güncel  Sorunlar 

Paneli”nde (06.06.09–07.06.09) Yapılan Sunumlar, Gaziantep 2009. 

 

54.-  Ceza Muhakemesinde İletişimin Denetlenmesi Yoluyla Elde Edilen Delillerin Disiplin  Hukukundaki  Durumu  Üzerine  Bir  Değerlendirme”,  İstanbul 

Üniversitesi,  İstanbul  Kültür  Üniversitesi,  Giessen  Üniversitesi  ve  İstanbul 

Barosu  İşbirliği  ile  Düzenlenen  4.  Yılında  Yeni  Ceza  Adalet  Sistemi  Özel 

Hayatın  Korunması  Uygulamada  Yaşanan  Sorunlar  ve  Çözüm  Yolları  İsimli 

Uluslararası  Konferansta  (30.05.09–02.06.09)  Yapılan  Sunum,  İstanbul  2009. 

[Fasikül  Aylık  Hukuk  Dergisi  (CAHAMER),  Yıl  2,  Sa.  3  (Özel  Sayı),  Seçkin 

Yayınevi, Ankara 2010, s. 20-30’de yayınlanmıştır].  

 

55.-  “Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı  (AGİT)/  The  Organization  for  Security 

and  Co-operation  in  Europe  (OSCE)”nın  Gürcistan  Temsilciliği,  “Açık  Toplum 

Kuruluşu/Open  Society  Institute”nun  Sınırlar  Ötesinde  Ortaklık  Doğu  Doğu 

Programınca  finanse  edilen;  Ermenistan’ın  “Umut  ve  Yardım/  Hope&Help”, 

Azerbeycan’ın  “Temiz  Dünya/Clean  World”  ve  “İnsanların  Uyum  İçinde 

Gelişimi  Derneği/  People’s  Harmonious  Development  Society  (PHDS)” 

tarafından  Gürçistan’ın  Tiflis  kentinde  27–30  Ekim  2007  tarihleri  arasında 

organize  edilen  “İnsan  Ticaretiyle  Mücadelede  Bilgi  ve  Tecrübe  Değişimi 

Ağı/Anti-Trafficking  Information  Exchange  and  Knowledge  Networking” 

programında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum. 

 

56.-  “Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı  (AGİT)/  The  Organization  for  Security 

and  Co-operation  in  Europe  (OSCE)”nın  Gürcistan  Temsilciliği,  “Açık  Toplum 

Kuruluşu/Open  Society  Institute”nun  Sınırlar  Ötesinde  Ortaklık  Doğu  Doğu 

Proğramınca  finanse  edilen;  Ermenistan’ın  “Umut  ve  Yardım/  Hope&Help”, 

Azerbeycan’ın  “Temiz  Dünya/Clean  World”  ve  “İnsanların  Uyum  İçinde 

Gelişimi  Derneği/  People’s  Harmonious  Development  Society  (PHDS)” 

tarafından  Gürçistan’ın  Çakvi  kentinde  12–15  Temmuz  2005  tarihleri  arasında 

organize edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Bölgesel Programı /Regional Anti-

Trafficking Program”ında “İnsan Ticareti” ile ilgili sunum. 


 

XIV 


C.-SEMİNERLER 

1.-  “Uyuşturucu  ve  Uyarıcı  Madde  Suçları  ve  Yargıtay  Uygulamaları”,  Ankara 

Barosu  Eğitim  Merkezi  tarafından  düzenlenen  “Yargıtay  Uygulamaları  Işığında 

Ekonomik Suçlar Semineri- 6”, 28 Mayıs 2015, Ankara. 

 

2.-  “Evrakta Sahtecilik Suçları (TCK m. 204-212)”, Ankara Barosu Eğitim Merkezi 

tarafından  düzenlenen  “Yargıtay  Uygulamaları  Işığında  Ekonomik  Suçlar 

Semineri- 5”, 28 Nisan 2015, Ankara. 

 

3.-  “Kanun  Yolları  (İtiraz,  Temyiz,  Başsavcılık  İtirazı,  Kanun  Yararına  Bozma)”, 

Gaziantep  Barosu  CMK  Eğitim  Merkezi’nin  düzenlemiş  olduğu  “Ceza 

Muhakemesi  Hukukunda  Güncel  Gelişmeler  Sempozyumu”,  28-29  Mart  2015, 

Gaziantep. 

 

4.-  “Vergi  Kaçakçılığı  Suçu  (VUK  m.  359)”,  Ankara  Barosu  Eğitim  Merkezi 

tarafından  düzenlenen  “Yargıtay  Uygulamaları  Işığında  Ekonomik  Suçlar 

Semineri- 4”, 25 Mart 2015, Ankara. 

 

5.-  “Tefecilik  Suçu  (TCK  m.  241)”,  Ankara  Barosu  Eğitim  Merkezi  tarafından 

düzenlenen  “Yargıtay  Uygulamaları  Işığında  Ekonomik  Suçlar  Semineri-  3”,  25 

Şubat 2015, Ankara. 

 

6.-  “Bilişim Sistemine Girme (TCK m. 243) ve Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri 

Yok  Etme  veya  Değiştirme  (TCK  m.  244)  Suçları”,  Türkiye  Barolar  Birliği  ile 

Baro Akademileri ve Bilişim ve İnternet Hukuku Merkezi tarafından düzenlenen 

“Bilişim Hukuku ve Bilişim Suçları Eğitim Semineri”, 31 Ocak 2015, Konya.  

 

7.-  “Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçu  (TCK  m.236)”,  Ankara  Barosu  Eğitim 

Merkezi tarafından düzenlenen “Yargıtay Uygulamaları Işığında Ekonomik Suçlar 

Semineri- 2”, 27 Ocak 2015, Ankara.  

8.-  “Son  Değişikliklerle  TCK  ve  CMK  Değerlendirmesi”,  Osmaniye  Barosu 

tarafından düzenlenen “CMK Eğitim Semineri”, 10-11 Ocak 2015, Osmaniye. 

 

9.-  “Türk  Hukukunda  Bilirkişilik”,    Hacettepe  Üniversitesi  Tahkim  Uygulama  ve 

Araştırma  Merkezi  “Aktüerya  Hukuku  ve  Bilirkişilik  Eğitimi  Sertifika 

Programı”nın  2.  dönem  eğitim  programları  hafta  sonu  için  6  Aralık  2014, 

Ankara.  

 

10.-  “Elektrik Piyasasına İlişkin Suç ve Kabahatler”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi  ve  Hacettepe  Üniversitesi  Enerji  Piyasaları  Uygulama  ve  Araştırma 

Merkezi  Tarafından  Düzenlenen  “Elektrik  Piyasaları  Temel  Kavramlar  Sertifika 

Programı”nda yapılan sunum, 15 – 19 Aralık 2014, Afyon  

XV 


11.-  Uyuşturucu  Kaçakçılığı  Suçunda  Soruşturma  Teknikleri”,  Türkiye  Adalet 

Akademisi  ve  Yargıtay  Cumhuriyet  Başsavcılığı  tarafından  Düzenlenen “Yolsuzlukla Mücadele Semineri”nde yapılan sunum, 26-30 Mayıs 2013, Ankara.  

 

12.-  “İhaleye  ve  Edimin  İfasına  Fesat  Karıştırma  Suçları  (TCK  md.  235–236)’na İlişkin  Bazı  Sorunlu  Noktalar”,    Yükseköğretim  Kurulu  (YÖK)  tarafından 

Düzenlenen  “İhale  Mevzuatı  Hizmet  İçi  Eğitim  Semineri”nde  Yapılan  Sunum, 

12–20 Temmuz 2011, Van. 

 

13.-  “Yaklaşık  Maliyetin  Hazırlanması  ve  Sözleşme  Uygulamaları  Kapsamında İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu”, Güncel Mevzuatı Araştırma 

ve Eğitim Derneği Tarafından Düzenlenen “Etkileşimli Kamu İhale ve Sözleşme Uygulamaları Eğitim Semineri”nde Yapılan Sunum, 28.05.2011, Çeşme/İzmir. 

 

14.-  Mersin Barosu ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti:  Mağdurlara  Hukuki  Yardım  Sağlanması”  Konulu  Seminerde 

(07.05.2010) Yapılan Sunum, Mersin. 

 

15.-  “İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları”, İçişleri Bakanlığı Mahalli 

İdareler  Kontrolörler  Derneği  Tarafından  Düzenlenen  “Denetim  Öncesi Değerlendirme Semineri”nde yapılan Sunum,  6 Mayıs 2010, Ankara. 

 

16.-  “Türk  Ceza  Muhakemesi  Hukukunda  Olağanüstü  Kanun  Yolları  (CMK  md. 308-310)”,  Denizli  Barosu  ve  Pamukkale  Üniversitesinin  Düzenlediği  “Ceza 

Muhakemesi Semineri”nde Yapılan Sunum, 17 Nisan 2010, Denizli. 

 

17.-  “İnsan  Ticareti  Suçunun  Tanımı  ve  Yaptırımları:  Uyumlaştırma  Çabaları”,  

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Ankara Barosu’nun Düzenlendiği; Sida (İsveç 

Kalkınma  Ajansı)  ve  Hollanda  Büyükelçiliğinin  Desteklediği,    “Hukuki  Yardım Yoluyla  Karadeniz  Bölgesindeki  İnsan  Ticaretiyle  Mücadele”  Başlıklı 

Uluslararası Konferansta Yapılan Sunum,  15-16 Ekim 2009, Ankara. 

 

18.-  “İnsan  Ticareti  Suçunun  Hukuki  Çerçevesi”,  Ankara  Barosu  ve  Uluslararası 

Göç Örgütü (IOM) Tarafından Düzenlenen “İnsan Ticareti: Mağdurlara Hukuki Yardım  Sağlanması”  Konulu  Seminerde  (29.05.09)  Yapılan  Sunum,  2009, 

Ankara. 


 

19.-  “Adalet  Bakanlığı”,  “Dışişleri  Bakanlığı”,  “İçişleri  Bakanlığı/Emniyet  Genel 

Müdürlüğü-  United  Nations  Office  on  Drugs  and  Crime/TADOC”,  “Jandarma 

Genel  Komutanlığı”,  “Uluslararası  Göç  Örgütü  (IOM)”,  “Ankara  Barosu”, 

“İnsan  Kaynağını  Geliştirme  Vakfı”  ve  “The  British  Council”in  çalışmalar 

ve/veya işbirliği ile hâkim ve Cumhuriyet savcıları, kolluk kuvvetleri ve STK’lere 

yönelik düzenlenen çeşitli (30 civarı) seminerlerde, “İnsan Ticareti” ve “Göçmen 

Kaçakçılığı” konularında eğiticilik. 


 

XVI 


 

20.-  “İnsan Ticareti Suçu ve Bu Konudaki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, AGİS 

III  Projesi  Kapsamında  IOM  tarafından  düzenlenen  “İnsan  Ticareti  ile Mücadelede Eğitim Seminerleri”nde yapılan Sunum,  6-8 Kasım 2007, Antalya. 

 

21.-  “Göçmen  Kaçakçılığı,  İnsan  Ticareti  ve  Sahtecilik”,    Birleşmiş  Milletler 

Uyuşturucu ve Suç Ofisi /United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 

ve Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi / 

The  Turkish  International  Academy  against  Drugs  and  Organized  Crime 

(TADOC)  tarafından  düzenlenen  “Göçmen  kaçakçılığı,  İnsan  Ticareti  ve Sahtecilik  Suçları  ile  Mücadele  Semineri”nde  yapılan  sunum,  16-20  ve  23-27 

Ocak 2006, Ankara. 

 

22.-  a)  Avrupa  Komisyonu’nun  finanse  ettiği  ve  Uluslararası  Göç  Örgütü’nün 

yürüttüğü  “Avrupa  Birliğine  Üye  ve  Komşu  Ülkelerden  İnsan  Ticaretiyle Mücadelede  Operasyon  Ağı  ve  İşbirliği  Mekanizmasının;  Hukuk,  Uygulama, 

Sivil Toplum Örgütleri ve Uluslararası Kuruluşlar İçin Disiplinlerarası Çalışma 

Süreciyle Güçlendirilmesi Projesi (AGİS PROJESİ II–2005)” çerçevesinde, 12–

16  Haziran  2006  tarihinde  Yunanistan’ın  Selanik  kentinde  “Eğiticilerin  Eğitimi Semineri”ne katılım (eğiticilerin eğitimi sertifikası alınmıştır). 

b) Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM)’nün 

yürüttüğü  “Avrupa  Birliğine  Üye  ve  Komşu  Ülkelerden  İnsan  Ticaretiyle Mücadelede  Operasyon  Ağı  ve  İşbirliği  Mekanizmasının;  Hukuk,  Uygulama, 

Sivil  Toplum  Örgütleri  ve  Uluslararası  Kuruluşlar  İçin  Disiplinlerarası 

Çalışma  Süreciyle  Güçlendirilmesi  Projesi  (AGİS  PROJESİ  III–2007)” 

çerçevesinde, 4–7 Temmuz 2007 tarihinde Bulgaristan’ın Sofya kentinde “İnsan Ticaretiyle Mücadele Eğitim Semineri”ne katılım.  

c)  AGİS  II  ve  AGİS  III  Projeleri  Kapsamında  “İnsan  Ticareti  ile  Mücadelede 

Eğitim Seminerleri”ne katılım (eğitici olarak), 2006-2007, Türkiye. 

23.-  “İnsan  Ticareti  Suçu”,  Ankara  Barosu  ile  Uluslararası  Göç  Örgütü  (IOM) 

tarafından  düzenlenen  “İnsan  Ticareti  ile  Mücadelede  yasal  düzenlemeler Semineri”nde yapılan sunum, 11-12 Kasım 2005, Ankara. 

 

24.-  “Türk  Ceza  Hukuku  Mevzuatındaki  Yeni  Gelişmeler”,  İçişleri  Bakanlığı 

Emniyet  Genel  Müdürlüğü  tarafından  Düzenlenen  “Asayiş  Uygulamaları 

Bilgilendirme Semineri”nde yapılan sunum, 27-28 Aralık 2004, Ankara. 

 

25.-  “İnsan  Ticareti  ve  Göçmen  Kaçakçılığı”,  Adalet  Bakanlığı,  İnsan  Kaynağını 

Geliştirme  Vakfı  ve  British  Council  tarafından  düzenlenen  İnsan  Ticareti 

Konusunda  Uygulamalar  Semineri”nde  yalpan  sunum,  26-30  Ocak  2004, 

İstanbul. 


 

XVII 


 

VI.- HAKEM VE/VEYA DANIŞMA KURULUNA ÜYE OLUNAN AKADEMİK 

DERGİLER  

A.-  Adli  Bilimler  Dergisi  (Turkish  Journal  of  Forensic  Sciences),  Seçkin  Yayıncılık 

A.Ş., Ankara. B.- Ankara Barosu Dergisi, Ankara. 

C.- Ceza Hukuku Dergisi (CHD), Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara. 

D.- Güncel Mevzuat Dergisi, Güncel Mevzuatı Araştırma ve Eğitim Derneği Yayınları, 

Ankara.  E.- Human Right Review, Justice Academy of Turkey Publications, Ankara.   

F.-  İstanbul  Kültür  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi,  Seçkin  Yayıncılık  A.Ş., 

Ankara. 


G.- Law and Justice Review, Justice Academy of Turkey Publications, Ankara.   

H.- Legal Hukuk DergisiLegal Yayınevi, İstanbul. 

I.- Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık A.Ş., Ankara.  

İ.- Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara.  

J.-  Ulaşım  Ve  Trafik  Güvenliği  Dergisi  (Turkish  Journal  Of  Safety  Transportation 

And Traffic), Adli Bilimciler Derneği, Ankara.  

K.- Uyuşmazlık Mahkemesi DergisiUyuşmazlık Mahkemesi Yayınları, Ankara.  

L.- Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara.  

M.- İzmir Barosu Dergisi, İzmir. 

N.- Leges (Hukuk) Dergileriİstanbul.  

 

VII. - ULUSLARARASI BİLİMSEL ZİYARET  1-   Combating Trafficking in Person, International Visitor Leadership Program, 

United  States  Department  of  State,  USA,  October  18-29,  2010  (Bu  ziyaret 

kapsamında  sunulan  tebliğ:  “Turkey’s  Effort  to  Fight  Against  Human Trafficking”, Texas A&M International University, Laredo-Texas/ USA). 

 

 

XVIII 


VIII. - ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMA 

1.-   “Avrupa  Birliği  Hukukunda  Kişisel  Verilerin  Üçüncü  Ülkelere  Aktarılması”, 

Max-Planck Yabancılar ve Uluslararası Ceza Hukuku Enstitüsü Araştırma Bursu,   

01-31  Aralık  2010,  Freiburg-  ALMANYA  (Hazırlanan  makale  yayınlanmıştır: 

Bkz. Yukarıda,  V.- (Yayınlar), B.-(Makaleler başlıklı yere).  

 

IX.- SÖYLEŞİ 1.-   “İhale  Süreci  Uzmanlar  Eliyle  Yürütülmelidir!”  (Söyleşi),  Güncel  Mevzuat 

(Aylık  Hakemli-  Mali  Yönetim-  Sosyal  Güvenlik  Mevzuatı)  Dergisi,  Sayı  66, Haziran 2011, s. 16-26.  

Download 146.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling