Программа обучения "Культура речи преподавателя" предназначена для специалистов


Download 50.55 Kb.
Pdf ko'rish
Sana05.04.2017
Hajmi50.55 Kb.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS 

TA’LIM VAZIRLIGI 

 

 "RO’YXATGA OLINDI" 

№ VM-343-51409-3.21 

"1" iyul 2003 y. 

"TASDIQLANDI" 

O’zbekiston Respublikasi 

Oliy va o’rta maxsus 

ta’lim vazirligi 

____________________ 

"8" iyul 2003 y. 

 

  

O’QITUVChINING NUTQ 

MADANIYaTI 

fanidan 

DASTUR 

 

 Oliy ta’limning 140000 - "O’kituvchilar 

tayyorlash va pedagogika" ta’lim sohasidagi 

5140900 - "Kasb ta’limi" bakalavriat yo’nalishi uchun 

 

  

 

  

 

Toshkent - 2003 

Tuzuvchi: 

prof. Husanov N. Taqrizchilar: 

prof. Begmatov E., 

dots. Lafasov O’. 

 

"O’qituvchining nutq madaniyati" dasturi iqtisodiyot oliy o’quv yurtlaridagi kasb ta’lim bo’yicha bakalavrlarni tayyorlashga mo’ljallangan. 

Qadimdan taraqqiy etgan mamlakatlarda kadrlarni tayyorlashda ularning notiqlik 

mahorati va nutq madaniyatiga ega bo’lishlariga alohida ahamiyat berishgan. Dasturda 

bo’lg’usi iqtisodchi-pedagogning o’z fikrini aniq va ravshan ifodalashi, notiqlik 

mahoratini shakllantirishi bilan bog’liq masalalar o’z aksini topgan. 

Программа  обучения  "Культура  речи  преподавателя"  предназначена  для 

специалистов педагогико - экономического направления.. 

В развитых странах с давних времён при подготовке кадров особое внимание 

уделялось  искусству  и  культуре  речи.  В  основном  от  будущих  специалистов - 

экономистов  требовалось  владеть  ораторским  искусством  и  культурой  речи. 

Программа  уделеляет  внимание  обучению  подготовленной  и  неподготовленной 

монологической речи и формированию навыков ораторского искусства. 

The shuch Culture teaching program is distined for pedagogical- economic frend 

specialists. 

In dekeloped countries in ancient times in training personnel particular attention was 

paid to speech are and culture. 

On the whole future economists were ashed pau were attention to use right words in 

solving important problems in theis jobs, to use professional language of economists, 

trade worhes is teacher's for demonstration of his skills. 

Dastur Toshkent Moliya instituti Ilmiy Kengashida muhokama qilingan va nashrga 

tavsiya etilgan (25 aprel 2003 yil 9-sonli bayonnoma). 

Dastur O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi oliy o’quv 

yurtlariaro ilmiy-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash majlisida 

muhokama qilingan hamda nashrga tavsiya etilgan (2003 yil 1 iyul 37-sonli majlis 

bayoni). 

1. SO’Z BOShI 

O’zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishib, demokratik huquqiy davlat va 

fuqarolik jamiyati qurish yo’lidan borayotgan bugungi kunda dunyo andozalari 


darajasidagi bilimdon, zukko, har tomonlama etuk iqtisodchi - pedagog mutaxassis 

kadrlarni tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Fanni o’qitishning maqsad va vazifalari, boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi 

"O’qituvchining nutq madaniyati" o’quv kursi "Kasb ta’limi" ixtisosligi bo’yicha 

tahsil olayotgan bakalavriat talabalariga o’qitiladi. Bu o’quv kursini o’qitishdan asosiy 

maqsad bo’lajak iqtisodchi-pedagoglarning nutqini ravon, mazmunli va ta’sirli bo’lishini 

ta’minlashdan iborat. 

Boshqa fanlar bilan o’zaro bog’lanishi 

"O’qituvchining nutq madaniyati" fani pedagogika, psixologiya, ma’naviyat, asoslari 

o’zbek tili, mutaxassislik tili, iqtisod nazariyasi va iqtisod fanining boshqa sohalari bilan 

chambarchas bog’liq holda o’rganiladi. Talabalarning bilim, ko’nikma va mahoratlariga qo’yiladigan talablar 

Bakalavr o’z ixtisoslik fanlari bilan bir qatorda iqtisod tili va uslubi, iqtisodiy 

atamashunoslik, iqtisodiy nutq asoslari to’g’risida mukammal bilimga ega bo’lmasdan 

turib, o’z fikrini iqtisod sohasiga qo’yiladigan talablar asosida aniq va ravshan ifoda eta 

olmaydi. Shu bois bo’lajak iqtisodchilar iqtisod tilining o’ziga xos xususiyatlaridan puxta 

xabardor bo’lmog’i lozim. Seminar mashg’ulotlari bo’yicha bajariladigan ishlar minimal miqdoriga talablar 

Mazkur o’quv kursini o’qitilishi muayyan amaliy yo’nalishga ega bo’lib, bakalavriat 

talabasida nutq madaniyati bo’yicha nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarni, o’z sohasiga 

doir hujjatlarni to’g’ri yuritish malakasini hosil qilishni ko’zda tutadi. Auditoriya mashg’uloti turlarining soatlar hajmi (foizlar) bo’yicha tavsiyalar 

Ushbu kurs bo’yicha auditoriya mashg’uloti turlari soatlar bo’yicha quyidagicha: 

ma’ruzalar-18 soat, seminar mashg’ulotlar - 20 soat, Mustaqil ta’lim-18 soat. 

Kompyuter, informatsion va boshqa zamonaviy texnologiyalarni qo’llash 

1. Kompyuter;  

2.  Lingofon xonasi;  

3.  Audio, video apparaturalar;  

4.  Video-kutubxona va O’TV. 

2. FAN DASTURI 

"O’qituvchining nutq madaniyati" fanining mazmuni va vazifalari 


"O’qituvchining nutq madaniyati" fani tilshunoslik va iqtisodiyot ilmlari bilan 

bog’liq muhim fan sifatida: predmeti, maqsadi va vazifalari. "O’qituvchining nutq 

madaniyati" fanining manbalari. 

Iqtisodiy bilimlar va o’zbek adabiy tili o’rtasidagi munosabat. Tilning rivojida 

iqtisodning ahamiyati: yangi-yangi atamalarning iqtisodga kirishi natijasida tilning ham 

boyib borishi. Iqtisodning rivojida tilning vazifalari: iqtisodiy bilimlarni avloddan-avlodga 

etkazish, iqtisodchilar o’rtasida o’zaro fikr almashish vositasi, iqtisodiy tafakkur yuritish 

quroli. 

Nutq madaniyati va notiqlik tarixi 

Nutq madaniyati va uning so’z san’atidagi o’rni. Nutq madaniyati haqida turli 

tushuncha va xulosalar. Adabiy talaffuz va uning xalq shevalari bilan munosabati. 

Notiqlik tarixi. Qadimda Yunonistonda so’z san’ati-notiqlik san’ati. Aristotel, 

Demosfen, Platon, Sokratning notiqlik san’ati. 

Rim notiqligi rivojlanishining siyosiy-iqtisodiy asoslari. Tsitseron va uning asarlarida 

notiqlik san’atining yaratilishi. 

Sharqda va Markaziy Osiyoda notiqlik. Abu Nasr Forobiy, Abu Rayhon Beruniy, 

Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg’ariy, Yusuf Xos Hojib, Imom G’azzoliy, Kaykovus, 

Jaloliddin Rumiy, Husayn Voiz Koshifiy, Alisher Navoiy, Bobur, Ogahiy, Hamza, Fitrat, 

Abdulla Qodiriy, G’afur G’ulom, Abdulla Qahhor va boshqalarning nutq madaniyatiga 

oid qarashlari va fikrlari. Davlat arboblari va harbiy arboblarning notiqligi: Amir Temur, Zahiriddin 

Muxammad Bobur, Fayzulla Xo’jaev, Sharof Rashidov, Islom Karimov va boshqalarning 

notiqlik mahorati. 

Nutq va notiqlik san’atining turlari 

Adabiy til. Adabiy tilning ikki shakli: og’zaki va yozma nutq. Og’zaki nutqning 

ko’rinishlari: adabiy so’zlashuv, notiqlar nutqi, radio-televidenie nutqi, sahna nutqi. 

Notiqlik san’ati. Notiqlik san’atining turlari. Siyosiy-ijtimoiy notiqlik. Siyosiy-

ijtimoiy va siyosiy-iqtisodiy ma’ruza. Hisobot ma’ruzasi. Miting nutqi. Harbiy 

vatanparvarlik nutqi. Diplomatik nutq. 

Ijtimoiy-maishiy notiqlik. Kundalik turmushdagi marosim va maishiy anjumanlarda 

bu nutqning o’rin va roli. Madhiya, maqtov va tabrik nutqi. 

Akademik notiqlik va unda bayon usuli. Akademik notiqlikda so’z va atamalarning o’rni. Akademik notiqlik ko’rinishlari: ilmiy ma’ruza, ilmiy sharh, ilmiy axborot. 

Diniy notiqlik va uning ko’rinishlari: ta’ziya, motam, xutba, va’z usullari. 

Sud notiqligi va uning turlari: sudya nutqi, advokat nutqi, prokuror nutqi, da’vogar 

nutqi. 

Iqtisodchi-pedagog nutqi va uning tasviriy texnikasi 

Sharq va Markaziy Osiyo notiqligiga xos usullar. Ularning ta’sir qudrati va 

ahamiyati. Iqtisodchi-pedagog nutqining asosiy xususiyatlari: to’g’rilik, soflik, aniqlik, 

mantiqiylik. Bu xususiyatlar o’rtasidagi mutanosiblik. 

Nutq texnikasi haqida ma’lumot. Ovoz va uning iqtisodiy nutq ta’sirchanligidagi roli, 

ovoz imkoniyatlari va manbalari. Ovoz ustida ishlash. Intonatsiya. Nafasning nutqdagi 

ahamiyati. Nafas ustida ishlash. Artikulyatsiya va diktsiya haqida ma’lumot. 

Notiqlik san’atida qo’l harakati-muhim vosita sifatida. Jest va formalistik talqin 

nazariyachilari. Mantiqiy va psixologik kayfiyat uzviyligi. Notiqlik san’atida qaddi-

qomat holati. Mimika (yuz harakati) nutqning eng muhim vositasi sifatida. Mimikaning 

tabiiyligi. 

Pauzaning nutqdagi o’rni va roli. Uning tovush, bo’g’in, so’z va mantiqiy urg’uga 

munosabati. 

Nutq a’zolari va ularning vazifalari. 

Nutqning tasviriy vositalari va adabiy me’yor 

Ifoda tasviriy vositalari va ularning nutqda tutgan o’rni. Ifoda tasviriy vositalarining 

turlari: metafora, o’xshatish, sifatlash, metonimiya, mubolag’a, kinoya, allegoriya, 

jonlantirish, takror, metateza, ritorik savol va boshqalar. Nutqda ekspressiv stilistik 

bo’yoqning o’rni va ahamiyati. Ekspressiv-stilistik bo’yoqning ifodalanish yo’llari: 

leksik-semantik, morfologik, frazeologik, fonetik. 

Hozirgi o’zbek adabiy tilining me’yorlari: fonetik, talaffuz, imloviy, lug’aviy, 

grammatik, punktatsion, semantik-uslubiy va ilmiy me’yorlar. Adabiy me’yorning amaliy ahamiyati. 

 

 

Iqtisodchi-pedagog nutqi va uslubshunoslik 

Nutq va uslub. Til uslublari va nutq uslublari. Leksikologiya va uslubshunoslik. 

Uslubning o’ziga xos xususiyatlari. 

Adabiy til va funktsional uslublar. Funktsional uslublarning turlari: so’zlashuv 

uslubi, rasmiy uslub, ilmiy uslub, publitsistik uslub, badiiy uslub. 

Badiiy uslub va o’qituvchi nutqi. 

Iqtisodchi-pedagog nutqi va atamashunoslik 


Iqtisodiyot tili va uning o’ziga xos xususiyatlari. Iqtisod tilining asosiy shartlari. 

Bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisod tilining ahamiyati. Iqtisodiyot tili va uning tarkibi. Iqtisodiyot leksikasi va uning turlari: umumiste’moldagi so’zlar, iboralar, atamalar. 

Iqtisodiy atamashunoslikning shakllanish va boyish manbalari. Iqtisodiy so’z va 

atamalarni qabul qilish printsiplari. 

3. SEMINAR MAShG’ULOTLARI MAVZULARI 

Nutq va notiqlik tarixidan 

Nutq - madaniyati ramzi. 

Adabiy talaffuz va xalq shevalari*. 

Aristotelning notiqlik san’atiga oid "Ritorika" asari. 

Tsitseronning "Notiqlik haqida" asari va uning notiqlik san’atiga bag’ishlangan 

nutqlari. 

Yusuf Xos Hojib, Kaykovus, Alisher Navoiy, Husayn Voiz Koshifiy, Abdulla 

Qodiriy, Abdulla Qahhorning asarlarida so’z va nutq madaniyatining aks etishi*. Nutq va notiqlik 

Adabiy til va nutq. 

Ma’ruza va hisobotni tayyorlash usulikasi*. 

Temur va Boburning vatanparvarlik nutqi. 

Prezident I. Karimovning siyosiy nutqi tahlili*. 

Ilmiy ma’ruzaning mazmuni va shakli*. 

Diniy notiqlikning ijtimoiy hayotdagi o’rni. 

Iqtisodchi-pedagog nutqi va nutq texnikasi 

Nutq organlari. 

Nutq texnikasini egallash*. 

Nutqning ifodaviy vositalari*. Nutqning tasviriy vositalari va adabiy me’yor 

Fikrni ixcham, aniq, tasirchan va tushunarli ifodalash*. 

Tasviriy vositalar va ularning nutqda tutgan o’rni*. 

Ekspressiv bo’yoqning nutqda ifodalanishi bo’yicha mashqlar. 

O’zbek adabiy tilining me’yorlari bo’yicha matnlarni tahlil qilish*. 

Nutq va uslub 

Uslub. Nutq uslubi. 

Leksik stilistika bo’yicha mashqlar*. 


Funktsional uslublar bo’yicha matnlarni tahlil qilish*. 

Nutq va so’z 

Iqtisodiyotni rivojlanishida iqtisodiy so’zlarning o’rni. 

Davlat tili haqidagi qonun va o’zbek atamashunosligi. 

O’zbek iqtisodiy atamashunosligining boyishi, uni tartibga solish muammolari*. 

Iqtisodiy hujjatlar tili va uni o’ziga xos xususiyatlari*. 

4. TAVSIYa ETILAYoTGAN MAVZULAR BO’YIChA KO’RGAZMA-

NAMOYISh MATERIALLARI, O’QUV FILMLARI VA BOShQA DIDAKTIK 

MATERIALLAR RO’YXATI 

1. Taniqli suxandonlarning nutqini video orqali tahlil qilish.  

2. I. Karimovning Oliy Majlis sessiyalarida so’zlagan nutqlarini o’rganish va tahlil 

qilish.  

3.  Lingofon kabinetidan, audio va video vositalardan foydalanib nutqning aniqligiga, 

mantiqiyligiga, ta’sirchanligiga va sofligiga e’tiborni qaratish.  

4.  Taniqli iqtisodchi - pedagoglarning usulik mahoratini video materiallar orqali tahlil 

qilish.  

5.  Taniqli va mohir jurnalistlar bilan uchrashuvlar uyushtirish.  

6.  Gazeta va jurnallarda e’lon qilingan materiallarni tahlil qilish. 5. O’ZLAShTIRIShNING NAZORATI 

Nazorat qilish turlari 

Fanga ajratilgan maksimal ball - 38 ball, bundan joriy baholash (J.B.) ga 12,5 ball, 

oraliq baholash (O.B.) ga 11,5 ball, yakuniy baholash (Ya.B.) ga 12 ball ajratilgan. 

Joriy, oraliq va yakuniy baholashlar talabalar bilimini og’zaki, yozma shakllarda 

nazorat qilish hamda referatlarni tekshirish usulida o’tkaziladi. 

Saralash ball - 20,6 ball. 6. ADABIYoTLAR 

Asosiy adabiyotlar 

1.  O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. - T.: O’zbekiston, 1992.  

2. O’zbekiston Respublikasining "Referendum yakunlari hamda davlat hokimiyati 

tashkil etilishining asosiy printsiplari" to’g’risidagi Konstitutsiyaviy qonuni. - T.: 

O’zbekiston, 2002.  


3. Karimov I.A. O’zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mavkura. T. 1.-T.: 

O’zbekiston, 1996.  

4.  Karimov I.A. Bizdan ozod va obod Vatan qolsin. T. 2.-T.: O’zbekiston, 1996.  

5.  Karimov I.A. Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir. T. 3.-T.: O’zbekiston, 1996.  

6.  Karimov I.A. Bunyodkorlik yo’lidan. T. 4.-T.: O’zbekiston, 1996.  

7.  Karimov I.A. Yangicha fikrlash va ishlash-davr talabi. T. 5.-T.: O’zbekiston, 1997.  

8.  Karimov I.A. Xavfsizlik va barqaror taraqqiyot yo’lida. T. 6. -T.: O’zbekiston, 1998.  

9.  Karimov I.A. Biz kelajagimizni o’z qo’limiz bilan quramiz. T. 7.-T.: O’zbekiston, 

1999.  

10. Karimov I.A. Ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot pirovard maqsadimiz. T. 8.-T.: O’zbekiston, 2000.  

11. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas’ulmiz. T. 9.-T.: O’zbekiston, 

2001.  

12. Karimov I.A. Xavfsizlik va tinchlik uchun kurashmoq kerak.- T.: O’zbekiston, 2002.  13. Karimov I.A. Adolat-qonun ustuvorligida.-T.: O’zbekiston, 2001.  

14. Baxtiyor Omon. Siyosiy etakchining notiqlik mahorati. –T.: O’zbekiston, 2000.  

15. Imomova T.Z., Tuxvatulina L. Ish qog’ozlari qanday yoziladi.- T.: O’qituvchi, 1992.  

16. Saidov A., Ko’chimov Sh. Qonun va til.- T.: "Iqtisodiyot va huquq dunyosi" 1997.  

17. Qudratov T. Nutq madaniyati asoslari.- T.: O’qituvchi, 1994.  

18. Oripov K., Obidova M. Ifodali o’qish. -T.: O’qituvchi,1994.  

19. Jalilov X. Notiqlik san’ati. -T.: Fan, 1990.  

20. Malikov T.S. Moliyaviy qaror qabul qilish asoslari.- T.: O’zbekiston, 1996.  

21. Abduqayumov A. Kontrakt bo’yicha ish yuritish. -T.: O’zbekiston. 1994.  

22. Qo’ng’urov R., Begmatov E., Tojiev g’. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari.- T.: 

Fan, 1992.  

23. Husanov N. Nutq madaniyati fanidan ma’ruza matnlari.- T.: TMI, 2001.  

24. Qo’ng’urov R., Abusaidov A. Gazeta tili leksik stilistikasi. Samarqand. Sam.DU, 

1994.  


25. Valieva M. Nutq madaniyatini shakllantirish o’zlikni anglashdir. "Til va adabiyot 

ta’limi" jurnali, 1999, 3 son.  

26. Hozirgi o’zbek tili faol so’zlarining izohli lug’ati. -T.: "Sard", 2001.  

27. O’zbek tilining imlo lug’ati. -T.: O’qituvchi, 2000.  

28. Begmatov E. Notiqning nodir boyligi.- T.: Fan, 1990.  

29. Tursunov, Bozorboev. O’zbek adabiy tili tarixi.- T.: O’qituvchi, 1999.  

30. O’zbek tili va adabiyoti jurnali, 1995-2002 yillardagi sonlari.  

31. Toshaliev I. Sarlavha stilistikasi. -T.: Fan, 1995. Qo’shimcha adabiyotlar 

1.  Qur’oni Karim. - T.: Cho’lpon, 1993.  

2.  Al-Buxoriy Abdulloh... Al-Jomi’ as-Sahih. Hadislar. 1-4-jildlar. - T.: Qomus, 1992.  

3.  Forobiy Abu Nasr. Fozil odamlar shahri. - T.: Adabiyot va san’at, 1993.  

4.  Beruniy Abu Rayhon. Qadimgi xalqlardan qolgan yodgorliklar. - T.: Fan, 1968.  

5.  Temur tuzuklari. - T.: Adabiyot va san’at, 1994.  

6.  Ulug’bek Mirzo. To’rt ulus tarixi. - T.: Cho’lpon, 1996.  

7.  Alisher Navoiy. Mahbub-ul qulub. - T.: Fan, 1987.  

8.  Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. - T.: O’zbekiston, 1996.  

9.  Z.M. Bobur Boburnoma. - T.: Cho’lpon, 1998.  

10. A. Avloniy Turkiy guliston yohud ahloq.- T.: Sharq, 1994.  

11. M. Behbudiy Tanlangan asarlar. - T.: Ma’naviyat, 2000.  

12. Boboev H., Hasanov S. Avesto-ma’naviyatimiz sarchashmasi. -T.: Adolat, 2001.  

13. Ma’naviyat yulduzlari. - T.: Abdulla Qodiriy nomidagi nashriyot, 1999.  

14. Alpomish. - T.: Sharq, 1998.  

15. Xalq, milliy mafkura va ziyoli mas’uliyati. // Tafakkur, 1999, 2-son.  

16. Komilov N. Tasavvuf. -T.: Fan, 1996.  17. 

Shomaxmudov Sh. Shoraxmedov Sh. Hikmatnoma.- T.: O’zbek entsiklopediyasi bosh redaktsiyasi, 1990.

 

Document Outline

 • O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI 
  • "RO’YXATGA OLINDI" 
  • № VM-343-51409-3.21 "1" iyul 2003 y.
  • "TASDIQLANDI" O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi 
  • ____________________ "8" iyul 2003 y.
  •  
  • O’QITUVChINING NUTQ MADANIYaTI fanidan DASTUR 
   • Oliy ta’limning 140000 - "O’kituvchilar tayyorlash va pedagogika" ta’lim sohasidagi 5140900 - "Kasb ta’limi" bakalavriat yo’nalishi uchun 
    •  
    •  
    • Toshkent - 2003 
   • 1. SO’Z BOShI 
    • Fanni o’qitishning maqsad va vazifalari, boshqa fanlar bilan o’zaro bog’liqligi 
    • Boshqa fanlar bilan o’zaro bog’lanishi 
    • Talabalarning bilim, ko’nikma va mahoratlariga qo’yiladigan talablar 
    • Seminar mashg’ulotlari bo’yicha bajariladigan ishlar minimal miqdoriga talablar 
    • Auditoriya mashg’uloti turlarining soatlar hajmi (foizlar) bo’yicha tavsiyalar 
    • Kompyuter, informatsion va boshqa zamonaviy texnologiyalarni qo’llash 
   • 2. FAN DASTURI 
    • "O’qituvchining nutq madaniyati" fanining mazmuni va vazifalari 
    • Nutq madaniyati va notiqlik tarixi 
    • Nutq va notiqlik san’atining turlari 
    • Iqtisodchi-pedagog nutqi va uning tasviriy texnikasi 
    • Nutqning tasviriy vositalari va adabiy me’yor 
    •  
    •  
    • Iqtisodchi-pedagog nutqi va uslubshunoslik 
    • Iqtisodchi-pedagog nutqi va atamashunoslik 
   • 3. SEMINAR MAShG’ULOTLARI MAVZULARI 
    • Nutq va notiqlik tarixidan 
    • Nutq va notiqlik 
    • Iqtisodchi-pedagog nutqi va nutq texnikasi 
    • Nutqning tasviriy vositalari va adabiy me’yor 
    • Nutq va uslub 
    • Nutq va so’z 
   • 4. TAVSIYa ETILAYoTGAN MAVZULAR BO’YIChA KO’RGAZMA-NAMOYISh MATERIALLARI, O’QUV FILMLARI VA BOShQA DIDAKTIK MATERIALLAR RO’YXATI 
   • 5. O’ZLAShTIRIShNING NAZORATI 
    • Nazorat qilish turlari 
   • 6. ADABIYoTLAR 
    • Asosiy adabiyotlar 
    • Qo’shimcha adabiyotlar 


Download 50.55 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling