Programmalash asoslari fani aliyeva Maxsuda Xalilovna


Download 0.86 Mb.
bet2/6
Sana13.08.2020
Hajmi0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6

Qiyinlik darajasi3

Turbo Pascal da identifikator nimadan boshlanmaydi?

son

lotin harfi

katta lotin harfi

chizish belgisi

36 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Turbo Pascal dagi inc(x) prosedurasi qanaqa qiymatni qaytaradi?

x dan keyingisini

x dan keyingisini (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan oldingisini (turning birinchi elementiga ishlatilmaydi)

x dan oldingisini

37 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Turbo Pascal dagi succ(x) prosedurasi qanaqa kiymatni qaytaradi?

x dan keyingisini (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan oldingisini (turning birinchi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingisini

x dan oldingisini

38 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Turbo Pascal dagi pred(x) prosedurasi qanaqa kiymatni qaytaradi?

x dan oldingisini (turning birinchi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingisini (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingisini

x dan oldingisini

39 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Turbo Pascal dagi ord(x) prosedurasi nimani qaytaradi?

x o’zgaruvchi qiymatining turdagi tartib raqamini

x dan oldingi kiymatni (turning birinchi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingi kiymatni (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingi kiymatni

40 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Turbo Pascal dagi dec(x) prosedurasi qanaqa qiymatni qaytaradi?

* x dan oldingisini

x dan keyingisini (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingi qiymatni (turning oxirgi elementiga ishlatilmaydi)

x dan keyingi qiymatni

41 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

a div b nimani bildiradi?

a ni b ga butun bo’lish

a ni b ga butun bo’lishdagi qoldiq

a ni b ga bo’lish

a ni b ga ko’paytirish

42 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

a mod b nimani bildiradi?

a ni b ga butun bo’lishdagi qoldiq

a ni b ga butun bo’lishdagi b’linma

a ni b ga bo’lish

a ni b ga ko’paytirish

43 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

a shl k nimani bildiradi?

a ning qiymatini chap tomonga k bitga siljitish

a ni b ga butun bo’lish

a ni b ga butun bo’lishdagi qoldiq

a ning qiymatini o’ng tomonga k bitga siljitish

44 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Massiv p[1..5] elementlari mos ravishda 1, –1, 5, 2, 4 ga teng. Qiymatni hisoblang. p[1] * p[3] – p[2 * p[2] + p[p[5] – p[2]]]

6

8

12

-8

45 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Programmalash tili asosiy elementlari quyidagilardir:

Alfavit, operator, sintaksis, semantika va progmatika

Alfavit va operator

Operator sintaksis va semantika

Alfavit operator, sintaksis, semantika, progmatika va programmalash tizimi

46 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Paskal tili asosiy lug’ati nimalardan iborat?

Harflar, raqamlar va maxsus simvollar

Harf va raqamlar

Harflar, raqamlar va operatorlar

Raqamlar, operatorlar va maxzsus simvollar

47 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

EHM uchun ixtiyoriy programma quyidagilardan tashkil topadi:

Ma’lumotlar va amallarning tasvirlanishidan

Kiritish va chiqarish operatorlaridan

Faqat operatorlardan

Faqat ta’minlash operatorlaridan

48 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Paskal tilida standart tiplar quyidagilar:

Butun, haqiqiqy, mantiqiy va literli

Butun, haqiqiy, mantiqiy, massiv

Butun haqiqiy va massiv

Butun, haqiqiy, massiv va yozuvStandart bo’limida

49 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Paskal tiluda ta’minlash operatorining sintaksisi quyidagicha:

::=:=|:=

:=:=

:=:=

::=:==

50 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Tarkibli operatorning ko’rinishi quyidagicha:

::=begin {; } end;

::=begin … end;

::=begin {, } end;

:=begin end;

51 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Shartli operatorning ikkinchi turining umumiyn ko’rinishi:

if then else ;

If then ;

If then else ;

If then else ;

52 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Old shartli sikl operatorining umumiy ko’rinishi:

while do ;

repeat do ;

While do

Repeat do

53 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

So’ng sharli sikl operatorining umumiy ko’rininshi.

repeat {;} until

repeat do ;

while do ;

repeat do ;

54 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Programma fragmenti bajarilgandan keyin b qiymati aniqlansin.

a:=-3.1; b:=-1.7; a:=sqr(b-a)-3; goto 2;

3: b:=sqr(a+b)*(a+b); goto 4;

2: b:=b-a; goto 3;

4: write(b);


-4.913

2.86

5.2

6.3

55 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Programma fragmenti bajarilgandan keyin b qiymati aniqlansin.

j:=3.2; b:=0.4; j:=(j+b)/2+j;

b:=j*sqr(b); write(b);


0.8

-0.8

8.0

7.8

56 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Massiv B[1..6] elementlari mos ravishda 12, 10, 8, 6, 4, 2 ga teng. Qiymatni hisoblang. B[2 * B[6] + B[3] Div B[5]]

8

2

6

4

57 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Qaysi so’z Paskal dasturlash tilida to’g’ri yozilgan?

WRITE

BEGUN

VHILE

REPIT

58 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Belgilar (nishonalar) bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

Label

Var

type

Const

59 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

(a>5) or (b<3) mantiqiy ifoda a=15, b=5 bo’lsa qanday natija beradi?

true

False

0

2

60 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Keltirilgan operatsiyadan so’ng R qiymati nimaga teng bo’ladi?

R := Not (A Or B Or (X > 2) And (Y < 0)), A = False, B = False, X = 3, Y = 2true

false

0

-1

61 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

x=7, y=0, z='F' bulganda Ord(x > y) + Ord(Ord(z='F')) nimaga teng bo’ladi?

2

True

False

0

62 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

var A : Array[1..20] Of Real; B : Boolean; C : Integer; bo’lganda

C + Ord(Round(A[7]) + Ord(B)) – Trunc(A[1]) turini toping.Integer

Real

Boolean

byte

63 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

type meva=(gilos, olma, nok, uzum); var x,y: meva; t:1..6;

kabi tavsiflash berilgan bo’lsa, quyidagilardan qaysi biri to’g’ri?for x:=olma to usum do

read(x)

write(y)

for y:=1 to 6 do s:=s+1

64 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

type hafta=(dush, sesh, chor, paysch, schanba, yaksch);

var x,y: hafta; t:23..56;

tavsiflash berilgan bo’lsa, quyidagi ta’minlashlardan qaysisi noto’g’ri?


t:=3.1

y:=x

x:=sesh

y:=dush

65 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Butun tipli o’zgaruvchilarga..

Butun qiymatlar mos keladi

Haqiqiy qiymatlar mos keladi

Butun va haqiqiy qiymatlar mos keladi

Mantiqiy qiymatlar mos keladi

66 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Dasturda turlar bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

Type

Var

Const

label

67 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Belgilar (nishonalar) bo’limi qaysi so’z bilan boshlanadi?

Label

type

Var

Const

68 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Dasturni bajarish buyrug’i qaysi?

Run

Edit

Comple

save

69 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Agar i,y o’zgaruvchilar integer va x,z o’zgaruvchilar real bo’lsa, quyidagilarning qaysi birida xatolik hosil bo’ladi?

x:=trunc(y)

x:=sqrt(z)

x:=sqrt(i)

z:=sin(j)

70 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling