Programmalash asoslari fani aliyeva Maxsuda Xalilovna


Download 0.86 Mb.
bet5/6
Sana13.08.2020
Hajmi0.86 Mb.
1   2   3   4   5   6

Qiyinlik darajasi2

Quydagi yozuvlardan qaysi biri sharti oldin berilgan sikl operatori?

While do ;

While Then ;

If do ;

If Then ;

143 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quydagi belgilar ketmaketligilardan qaysi biri sharti keyin berilgan sikl operatori?

Repeat until ;

While do ;

Repeat do ;

Repeat do ;

144 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quydagi belgilar ketma-ketligilardan qaysi biri arifmetik progressiya tipidagi sikl operatori?

For := To D0 ;

While do ;

For := To D0 ;

For := To D0 ;

146 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Parametrli sikl operatori xizmat suzlari qaysi javobda to’g’ri keltirilgan?

for, to, do;

if, then, else

Goto

while, do

148 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quyidagi operator necha marta takrorlanadi? for x:=1 downto 10 do write (x);

0 marta

1 marta

10 marta

5 marta

150 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quyida write operatori necha marta bajariladi?

for i:=1 to 4 do for j:=0 to 3 do write (i+j);16 marta

9 marta

10 marta

3 marta

151 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quyida S ning qiymati nimaga teng?

begin S:=0; for I:=1 to 3 do S:=S+2*i; writeln(S); end.12

24

48

96

152 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Sharti oldin qo’yilgan sikl operatori qaysi?

while, do

for, to, do;

if, then, else

goto

153 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Quyida S ning qiymati nimaga teng?

begin for j:=-2 to 3 do begin S:=0; S:=S+(j+1); end; writeln(S); end.4

2

10

8

154 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Quyidagi yozuvdagi a,b,c,d larni sharhlang. For a:=b to c do d;

a-sikl parametri, b-boshlang’ich, c-oxirgi qiymatlar, d-operator

a-boshlang’ich qiymat, b-oxirgi qiymat, c-qadam, d-operator

a-sikl parametric, b,c,d-lar operatorlar

a-boshlang’ich qiymat, b,c-operatorlar, d-oxirgi qiymat

155 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Satr-bu:

apostroflarga olingan simvollar ketma-ketligidir

nol va birlarning ketma-ketligidir

birlar ketma-ketligidir

arifmetik amalllar ketma-ketligidir

156 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Standart funksiyalarning argumentlari-

oddiy qavslarga olinadi

kvadrat qavslarga olinadi

apostroflarga olinadi

figurali qavslarga olinadi

157 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Berilgan for i:=a to b do S; operatorining ish boshlashida a>b bo’lsa u holda:

sikl tanasi biror marta ham bajarilmaydi

sikl tanasi faqat bir marta bajariladi

sikl tanasi a-b marta bajariladi

sikl tanasi juda ko’p marta bajariladi

158 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Berilgan p:=1; for i:=-1 to -5 do p:=p*i; operatorlar bajarilgandan keyin p ning qiymatini aniqlang.

1

5

5!

0

159 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Paskalda x ning [a,b] kesmaga qarashli emasligini ifodalang.

not((a<=x)and(x<=b))

not((a>=x)and(x<=b))

not((a

(a<=x)or(x<=b)

160 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan while b do s; yozuv-

oldshartli sikl operatori deyiladi

So’ngshartli sikl operatori deyiladi

Shartli operatorning umumiy ko’rinishi deyiladi

Shartli operatorning qisqa ko’rinishi deyiladi

162 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Berilgan repeat a;b;c until d; yozuv-

so’ng shartli sikl operatori deyiladi

Old shartli sikl operatori deyiladi

Shartli operatori deyiladi

Tanlash operatori deyiladi

163 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi1

Tashqaridan boshqarishni sikl operatorinig ichiga-

uzatish mumkin emas

Uzatish mumkin

Uzatish mumkin, agar oldshartli sikl operatori bo’lsa

Uzatish mumkin, agar so’ngshartli sikl operatori bo’lsa

164 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi2

Massiv- bu:

O’z nomiga va umumiy tipga ega bo’lgan qiymatlarning tartiblangan majmuyidir

O’z nomi va umumiy tipga ega bo’lgan qiymatlarning majmuyidir

O’z nomiga ega bo’lgan qiymatlar majmuyidir

O’z nomiga va umumiy tipga ega bo’lgan qiymatlarning tartiblanmagan majmuyidir

166 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Berilgan massiv elementlarini teskari tartibda chop etadigan programma fragmenti yozilsin.

for i:=30 downto 1 do writeln(a[i]);

for i:=1 to 30 do write(a[i]);

i:=1; while i<=30 do begin writeln(a[i]);i:=i+1 end;

i:=1; while i<=30 do writeln(a[i]);

167 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

f-ni har bir komponentasi 10 ta butun sonlardan iborat fayl shaklida tasvirlang.

var f:file of array[1..10]of integer

var f=file of array[1..10] of integer

type f:file of array[1..10] of integer;

type f=file of integer

168 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Paskalning parametrli sikl operatorida parametrning o’zgarish qadamlari nimaga teng?

1;-1

0;1

0,1;0,2

1;0,1

169 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Yozuv massivdan qanday farq qiladi?

yozuv har xil tipli, massiv esa bir tiplidir

yozuv bir tipli, massiv esa har xil tiplidir

yozuv oddiy, massiv esa murakkab struktura

ularning orasida farq yo’q

170 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Yozuvda bir tipga ega bo’lgan elementlarni ishlatish -

Mumkin

mumkin emas

uning ta’rifiga to’g’ri kelmaydi

mumkin, agar faqat haqiqiy sonlar bo’lsa

171 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Fayl tipi quyidagicha aniqlanadi:

type = file of ;

type < tip > = file of < nom >;

var = file of ;

var < tip > = file of < nom >;

172 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Protsedura tasvirlanishi quyidagicha:

::=


:=


::= I


:= < blok >


173 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Funksiya sarlovhasi quyidagichadir:

Function :;

Function :;

Procedure :;

Procedure :;

174 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Satrlar ketma-ketligini qo’shish funksiyasi qaysi?

Concat

insert

Delete

copy

175 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Quyidagi muloxaza qaysi proseduraga tegishli?

"Berilgan satrdan ma’lum joydan boshlab kerakli ma’lumotni ko’chirish"Copy(s:string):string;

Delete(s:string,n,m:integer):string;

Insert(s,l:string,n:integer):string;

Lenght(s:string):integer;

176 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Simvolli o’zgarmasni toping(CHAR).

'c'

'AB'

129.675


'A+B'

177 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Pascal muhitida to’plam bilan yozuv orasida qanday farq mavjud?

To’plam elementlari bir turga mansub, yozuvda esa har xil tipli ma’lumotlar bo’lishi mumkin

Yozuv elementlari bir turga mansub, tuplamda esa xar xil tipli ma’lumotlar bulishi mumkin

To’plam 1-chi pogonali ma’lumotlar strukturasiga kiradi, yozuv esa 2-chi pogonali ma’lumotlar strukturasiga kiradi

Ularning orasida farq yo’q

178 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Massivlarni tasvirlash va xotiraga joylashishning usullari.

statikli va dinamikli, kator va ustunlar buyicha;

kator va ustunlar buyicha;

ustun buyicha va statikli;

statikli va dinamikli;

179 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

Massivning statik tasvirlashi dinamik tasvirlashdan qanday farq qiladi?

Birinchisida xotira translyasiya paytida ajratiladi,ikkinchisida programmani bajarish paytida ajratiladi;

Birinchisida programmani bajarishda,ikkinchisida translyasiya jarayenida;

Bu usullarning farki yuk;

Massivlar statik tasvirlanmaydi;

180 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Qiyinlik darajasi3

TP muhitida fayllarning qaysi turlari ishlatiladi?

3 turi – matnli, tiplashgan va tiplashmagan turlari

2 turi tiplashgan va tiplashmagan turlari

1 turi – fakat matnli fayllar

to’g’ri javob yuk

181 Manba – A.A.Xaldjigitov, Sh.F.Madraximov, U.E.Adamboev. Informatika va programmalsh.Download 0.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling