Projektityö Orientaatio ict-alaan, ict1tn001


Download 18 Kb.
Sana15.12.2019
Hajmi18 Kb.

Projektityö Orientaatio ICT-alaan, ict1tn001

 • Tavoitteena on
 • suunnitella toteuttamiskelpoinen työ
 • toteuttaa suunniteltu työ

Projektityö Projekti suunnittelusta toteutukseen

 • 2010
 • Anne Valsta
  • Mikä on projekti?
  • Miksi projekti?
  • Mitä projektisuunnitelma sisältää?
  • Miten projektin toteutusta ohjataan?

Projekti on

 • 2010
 • Anne Valsta
 • ainutkertainen, kertaluonteinen
 • ajallisesti rajattu eli alkaa päättyäkseen suunnitellusti
 • työsuoritus, jolla on omat resurssipuitteet eli budjetti, valta tehtäväänsä ja työvoima
 • määritetty tehtävä tuottaa vaatimukset täyttävä tulos (esim. tilaisuus, matka, kurssitoteutus, ohjelmisto, selvitys)
 • Virkki, P. Somermeri, A. 1997. Projektityö – kehittämisen moottori

Miksi projekti?

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Jäsentynyt tapa toimia
  • ennalta suunniteltu työn eteneminen
  • ennalta aikatauluun varatut resurssit
  • tehdään sovitut tulokset
 • Ohjattavissa
  • raportointikäytäntö
  • ohjauspisteet ja –vastuut: nopea reagointi ja vaikutusten arviointi muutoksissa
  • tavoitteet ja mittarit
 • suunnitelmallista, tehokasta, päätöksiä tukevaa toimintaa
 • hyväksi koettu käytäntö

Mistä projekti syntyy?

 • 2010
 • Anne Valsta
 • tarvekartoitus ja ideoiden keruu  kehitysideat
 • ideakynnys ylittyy  projektialoite (asettaja)
 • esitutkimukset, investointilaskelmat, riskianalyysi  parhaat ideat valikoituvat
 • projektikynnys ylittyy  projektin tehtävän anto, projektiesitys (asettaja)
 • toiminnan
 • kehittäminen
 • tarpeet,
 • tavoitteet
 • jatkuva
 • kehittäminen
 • Ohjaus
 • Toteutus
 • tavoite:
 • lopputulos
 • Projekti

Projektin ohjaukselliset vaiheet

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Suunnittelu  projektisuunnitelma
 • Käynnistäminen  projektisuunnitelman hyväksyminen ohjauksen työvälineeksi, lupa kirjata projektille työtä
 • Toteutus: seuranta ja ohjaus  lupa jatkaa työtä/ päätös keskeyttää työ
 • Päättäminen  tuloksen ja vastuiden luovuttaminen sekä projektiorganisaation purkaminen

Projektisuunnitelman laatimista varten on hyvä tietää

 • 2010
 • Anne Valsta
 • haluttu, odotettu tulostavoite
 • aikataulutavoite
 • projektiorganisaatio
 • budjetti, rahoituspuite
 • projektin perustamiseen johtaneet syyt

Projektisuunnitelman sisältö (rakenne) ks. projektisuunnitelman työkirja

 • 2010
 • Anne Valsta
 • alkuosa eli projektimääritys kertoo, mitä tehdään: tehtävä, tavoitteet ja tulos
 • keskiosa eli työsuunnitelma kertoo, miten ja milloin tehdään: työn vaiheistus, aikataulu ja voimavarojen käyttö, työtavat ja menettelyt
 • loppuosa eli laatusuunnitelma kertoo, miten osoitetaan se mitä on tehty: mitat ja menettelyt
 • 1
 • täsmennä tehtävä, tavoite ja tulos
 • 2
 • jäsennä ja osita projektin tehtävä
 • 3
 • ajoita projektin osatehtävät ja sijoita resurssit
 • 4
 • suunnittele ohjaus-menettelyt ja vastuut sekä todentaminen

Projektin sidosryhmät - vaikuttajia

 • 2010
 • Anne Valsta
 • tekemisen aikaiset ~ projektiorganisaatio ja tukijoukot
 • tuloksen intressitahot, esim.
  • tilaaja (toimeksiantaja, maksaja, asiakas), käyttäjät, muu tilaajan organisaatio
  • ylläpitäjä, jatkokehittäjät
  • tilaajan asiakkaat, yhteistyökumppanit
  • viranomaiset, työmarkkinajärjestö
  • toimittajan organisaatio, yhteistyökumppanit, alihankkijat, kilpailijat
 • selvitä
  • sidosryhmän rooli projektiin tai sen tulokseen
  • sidosryhmien odotukset ja vaatimukset

Projektiorganisaation roolit

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Asettaja, tilaaja
 • Ohjaus- eli johtoryhmä (vrt. seuranta-, valvontaryhmä)
 • Ohjausryhmän puheenjohtaja (vrt. asettaja, tulosintressi)
 • Projektipäällikkö
 • Projektiryhmä (ks. projektiryhmän roolit ja vastuut)
 • Projektisihteeri
 • Tukiryhmä
 • Ohjausryhmän jäsenet
 • Projekti-päällikkö
 • Projektiryhmän jäsenet

Ohjausryhmä ~ johtoryhmä, valvontaryhmä

 • 2010
 • Anne Valsta
 • muodostuu 1-6 henkilöstä,
  • joita projektin tehtävä tai tulos koskee
  • joiden henkilöitä työllistyy projektissa
  • joilla on tehtäväalueen hyvä tuntemus; kyky tehdä päätöksiä
  • joilla on halu, kyky ja aikaa työskennellä yhdessä ja ryhmässä
 • puheenjohtajana kokouksissa toimii asettajan (tilaajan) edustaja; tulosorientaatio
 • kokouksissa sihteerinä toimii projektipäällikkö

Projektipäällikön muistilista

 • 2010
 • Anne Valsta
 • laatii projektisuunnitelman
  • tuntee hyvin projektin tehtäväalueen ja toteuttamisen tekniikat
 • vastaa projektin toteuttamisesta; tehtäväorientaatio
  • (ammatti)johtaja, tuntee ohjaustekniikat
  • valvoo tehtävien ja tulosten edistymistä
  • laatii edistymisraportit
  • laatii loppuraportin
 • on ohjausryhmän alainen
  • valmistelee ja kutsuu koolle ohjausryhmän kokoukset
  • toimii ohjausryhmän kokousten sihteerinä
  • esittelee ohjausryhmälle projektin tilan, tulokset ja muutossuunnitelmat
  • esittää ohjausryhmälle projektin päättämistä tai keskeyttämistä
 • informoi projektin eri osapuolia edistymisestä
 • vastaa projektikansion sisällöstä ja ajantasaisuudesta

Projektiryhmän muistilista Jäsenten roolit ja vastuut

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Projektiryhmän jäsen
 • on määritetyn tehtävän vastuuhenkilö
 • on projektipäällikön alainen
 • vastaa projektin tehtävän toteuttamisesta ja (osa)tavoitteen saavuttamisesta
 • raportoi työn tuloksista ja työmäärästä projektipäällikölle
 • on oman erikoisalueensa asiantuntija

Työsuunnitelman laatiminen

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Jäsennä ja osita projektin tehtävä itsenäisesti suoritettaviksi tehtäviksi ja määritä kullekin
  • lopputulos
  • työmääräarvio ja kalenterikesto
  • tekijä(t)
 • Punnitse tehtävien ja tulosten väliset riippuvuudet
 • Kokoa projektin tehtävät työvaiheiksi ja aseta niille aloitus- ja lopetuskriteerit
  • vaihe koostuu tietyn (osa)tuloksen aikaansaavista tehtävistä
 • Laadi aikataulu koko projektille
 • Sijoita ohjauspisteet
  • aikataulu ja hyväksyttävät tulokset
  • ohjauspiste seuraa yleensä jonkin keskeisen tuloksen valmistumista

Työ- ja ajoitussuunnitelman laatimisessa

 • 2010
 • Anne Valsta
  • huomioi
  • projektin osatehtävien/ (osa)tulosten väliset riippuvuudet
  • resurssien saatavuus ja taidot
  • loma-ajat
  • riskit, pelivara
  • laadulliset yms. vaatimukset

Riskien ennakointi

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Millaisilla tapahtumilla voi olla kielteisiä vaikutuksia projektin tehtävässä onnistumiselle?
 • Mikä aiheuttaa ko. tapahtuman?
 • Mikä on tapahtuman todennäköisyys ja seurausvaikutus projektissa?
  • Todennäköisyys ja seurausvaikutus luokitellaan
  • molemmat pieniä: tunnistettu  ei aiheuta toimenpiteitä
  • jompikumpi on kohtalainen: otettava huomioon  suojautuminen, ennaltaehkäisy
  • jompikumpi on suuri: erityisseurannassa  ei lupaa aloittaa/jatkaa ennen kuin poistettu
 • Miten seurauksia voi välttää?
 • Mitä voi tehdä, jos pahin kuitenkin tapahtuu?
 • Kuka reagoi tapahtumaan?
 • Kuka varmistaa toipumisen?

Projektin käynnistäminen

 • 2010
 • Anne Valsta
 • Aloituskokous ohjausryhmässä
  • Valmistelu: kokouskutsu, esityslista, projektisuunnitelma
  • Kokous: roolit, toimihenkilöt, projektin tila, päätösehdotukset, päätökset, seuraava kokous
  • Pöytäkirja: kokouksen kulun mukaisuus, jakelu
 • Kick-off projektiryhmässä
  • Valmistelu: aiheluettelo
  • Palaveri: projektin tila, roolit, vastuut, riskit, pelisäännöt, työmääräkertymät
  • Muistio: palaverissa sovittu, jakelu

Projektin ohjaus ja seuranta

 • ”Our plans miscarry because they have no aim.
 • When a man does not know what harbour he is seeking, no wind is the right wind.”
 • Seneca,
 • advisor to the Emperor Nero
 • 2010
 • Anne Valsta

Vaatimuksia projektin ohjaukselle http://cgi.qualitasfennica.fi/artikkelit/projektiavainteemoja.html

 • ohjausinformaatio on luotettavaa
 • ohjaus tuo ongelmat esille ajoissa
 • ohjauspisteet on määritelty joko keskeisten tulosten valmistumisen yhteyteen tai säännöllisin väliajoin (esim. kerran kuukaudessa) pidettäviksi
 • raportoinnin vaatima työmäärä on kurissa
 • ohjausryhmä on koottu oikein
 • ohjausryhmän valtuutus on kunnossa
 • 2010
 • Anne Valsta

Seurannan kohteet

 • PROJEKTI
 • Tulokset
 • Laatu
 • Aikataulu
 • Resurssien
 • käyttö
 • 2010
 • Anne Valsta

Projektin ohjaus sujuvaksi!

 • Projektipäällikkö tietää koko ajan eron todellisen ja suunnitellun välillä
 • Projektipäällikön valtuus ylitys/alitus
  • kustannuspoikkeama 5 %
  • aikataulupoikkeama 10 %
  • jäsenen työmääräpoikkeama 20 %
 • Päätökset ohjausryhmältä
  • lisäaika, -resurssit, -rahoitus
  • sisältömuutos
 • Uudelleensuunnittelu ei ole perusohjausta!
 • 2010
 • Anne Valsta

Projektin aikataulun hallinta http://cgi.qualitas-fennica.fi/artikkelit/projektiavainteemoja.html

 • työt tehdään oikeassa järjestyksessä
 • kriittiset tehtävät on varmistettu
 • työmäärät ja pelivarat on arvioitu tarkasti
 • työt on aloitettu ajoissa
 • tiedät, missä ollaan ja mitä tehdään jatkossa
 • ohjaus on suunnitelmallista
 • 2010
 • Anne Valsta

Projektin edistymisen seuranta

 • projektin edistymistä seurataan säännöllisesti
  • ohjauskokouksissa (raportointikausittain)
  • projektiryhmän palavereissa (viikoittain)
 • projektipäällikkö esittää projektin tilannetiedot
  • aikataulutilanne ja valmistuneet tulokset
  • kesken ja aloittamatta olevat tehtävät sekä tulokset
  • käytetty työmäärä henkilöittäin ja vaiheittain raportointijaksolla ja kumulatiivisena kertymänä projektin alusta: suunniteltu, toteutunut, jäljellä oleva työ
  • ongelmat, riskit ja niiden ratkaisut tai ratkaisuehdotukset
  • jatkotoimenpide-ehdotukset
  • päätettäväksi esitettävät asiat
 • 2010
 • Anne Valsta

Projektin epäonnistumisen syitä http://cgi.qualitasfennica.fi/artikkelit/projektiavainteemoja.html

 • selkeä tavoite tai visio puuttuu, epärealistiset odotukset
 • asiakasvaatimusten täyttämättä jättäminen
 • tavoite tai rajaus muuttuu kesken projektin
 • osapuolten vastuut epäselvät
 • kokematon projektin johto
 • ristiriidat priorisoinnissa
 • riittämättömät resurssit
 • heikko vuorovaikutus
 • heikko projektin suunnittelu
 • epäonnistuneet metodi- tai välinevalinnat
 • 2010
 • Anne Valsta

Onnistuva projekti 10 käskyä projektipäällikölle

 • Suunnittele projekti huolellisesti!
 • Dokumentoi kaikki sovitut asiat! Hanki muutoksille hyväksyntä! Muista muutosten kustannukset!
 • Valvo projektin etenemistä ja huolehdi, että sinulle raportoidaan säännöllisesti!
 • Ole rehellinen ja avoin projektin omistajalle!
 • Tartu ongelmiin heti, kun ne ilmenevät!
 • Jaa tehtäviä ja vaadi raportointia!
 • Uskalla kieltäytyä ja vaadi perusteluja!
 • Huolehdi projektiryhmän jaksamisesta ja hengestä!
 • Tee projektille riskianalyysi! Ennakoi, miten riskit saattavat realisoitua!
 • Priorisoi töitä! Keskity oleellisiin!
 • http://cgi.qualitas-fennica.fi/artikkelit/projektiavainteemoja.html
 • 2010
 • Anne Valsta

Projekti

 • 2010
 • Anne Valsta
 • alkaa, kun
  • ohjausryhmä hyväksyy projektisuunnitelman aloituskokouksessaan
 • päättyy, kun

Projektityö – haasteet ovat voitettaviksi!

 • Älä ylitä kustannuksia!
 • Älä ylitä aikataulua!
 • Pidä tilaaja tyytyväisenä!
 • Pidä työmoraali korkealla!
 • 2010
 • Anne Valsta

Lähteet

 • Qualitas Fennica
 • http://cqi.qualitas-fennica.fi/artikkelit [viitattu 8.3.2006]
 • Valsta, A. Luentokalvot, ict2td005 Ohjelmiston suunnittelutaito, Projektityö.
 • Virkki, P. Somermeri, A. 1997.
 • Projektityö – kehittämisen moottori.
 • 2010
 • Anne Valsta

Download 18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling