Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet2/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
38.

Quyidagilardan qaysi biri noverbal kommunikasiya vositasi hisoblanadi?

imo-ishora, mimika

Til

so’z

Nutq39.Psixologiya qaysi fandan ajralib chiqqan?

Falsafa

Anatomiya

Tarix

Astronomiya

40.Xarakter so’zining ma’nosi:

Bosilgan tamg’a

Xususiyat

Fazilat va xususiyat

Qobiliyat

41.Layoqat – bu:

Qobilyat rivojlanishining tugma imkoniyati

Qobiliyat shakllanishiga ta’sir etuvchi omil

Shaxsning yakka xususiyati

Tasavvurlar to’plami

42.Istedod – bu:

Ma`lum faoliyatida ifodalanadigan qobiliyatning yuqori darajasi

Intellektning yuqori bosqichi

Ko’nikma, malaka, bilim

Qobiliyatlarda namoyon bo’ladigan tug’ma xususiyatlar yig’indisi

43.Idrokning mazmuniga ko’ra turlari qaysi qatorda berilgan?

Vaqtni, harakatni, fazoni idrok qilish

Illyuziya, gallyutinatsiya

Ko’rish, eshitish

Ixtiyoriy va ixtiyorsiz idrok qilish

44.Shimoliy muz okeani muzlik bilan qoplangan, u yerda oq ayiqlar “yashaydi”. O’quvchi xayoli uning qaysi turiga taalluqli?

tasavvur;

ijodiy;

ixtiyorsiz;

ixtiyoriy;

45.Muloqotning interaktiv tomoni?

muloqotga kirishuvchilarning bir-biriga ta`sir etishi va birgalikdagi faoliyati;

muloqotga kirishuvchilar o`rtasidagi axborotlar almashinuvi;

muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini idrok etishlari va tushunishlari;.

muloqotga kirishuvchi tomonlarning bir-birlarini tushunishi;

46.“Jon va tana, har biri alohida substansiyadir”- ushbu g’oyaning asoschisi?

Platon

Gippokrat

Aristotel

Dekart

№ 47.


”Shaxs faolligini jinsiy mayllar belgilaydi”. Ushbu yo’nalish asoschisi?

Z.Freyd;

V.Vundt ;

J.Piaje;

S.Xoll.

48.Real voqelikdagi narsa va xodisalarning qayta tiklangan obrazi nima deb ataladi?

Tasavvur

Xotira

Xayol

Idrok

49.Diqqatning nerv – fiziologik asosi nima?

Optimal qo’zg’alish o’chog’i

Frustratsiya, konformlilik

Analizator, retseptor

Adaptatsiya, sinesteziya

50.Birinchi psixologik laboratoriya kim tomonidan, qachon va qayerda ochilgan?

V.Vundt. 1879. Leyptsig

Leont’ev A.N.1879.Moskva

Jan Piaje.1875.Parij

Z.Freyd. 1889. Vena

51.Temperamentning daslabki tasnifi kim tomonidan yaratilgan?

Gippokrat

Demokrit

Platon

Geraklit

52.Temperamentning dastlabki tasnifida tiplar nechtaga bo’linadi?

4 ta tipga

5 ta tipga

2 ta tipga

7 ta tipga

53.Agglyutinatsiya so’zining ma’nosi nima?

Yopishtirish

Moslashish

Xayol surish

Eslab qolish

54Inson psixikasining taraqqiyoti nimada namoyon bo’ladi ?

Filogenez va ontogenez

Individuallik, umumiy xususiyatlarda

Shakllanish va rivojlanishda

Iroda va faollikda

55.Quyidagilardan qaysi biri idrokning o’ziga xos xususiyatlaridan birini ifodalaydi?

Konstantligi

Sezuvchanligi

Tarmoqlanishi

Yakkaligi

56.Insonnig his-tuyg’ulariga asoslangan xotira turini aniqlang?

Emotsional xotira

Qisqa muddatli xotira

Operativ xotira

So’z -mantiq xotira

57.Shaxsning u bilan muloqotga kirishayotgan sherigi tomonidan qay tarzda idrok etilishini anglab yetishi va mulohaza yuritishi qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Refleksiya;

Induktsiya;

Empatiya;

Identifikatsiya;

58.Ixtiyorsiz diqqatni aniqlang?

To’satdan ta’sir etib, bizning xoxishimizdan tashqari hosil bo’ladigan diqqat turi;

Belgilangan maqsad asosida va ongli ravishda bajariladigan diqqat turi;

Uzoq vaqt davom etadigan diqqat turi;

Qo’yilgan maqsadlar asosida ongimizni ob’yektga yo’naltirishimizdagi diqqat turi;

59.O’qituvhi diqqatini avval sinfdagi o’quvchilarga, so’ngra yozuv stoliga, keyin yozuv taxtasiga qaratdi, bu diqqatning qaysi xossasini ifodalaydi?

Diqqatning ko’chuvchanligi

Diqqatning ko’lami

Diqqatning bo’linuvchanligi

Diqqatning barqarorligi

60.Shartli belgilar tizimidan iborat bo’lib, ijtimoiy tarixiy tajribani o’zlashtirish, o’zaro munosabatlarda asosiy vazifasini bajaradi. Bu …?

Til

Tafakkur

Nutq

Gap

61. Manba: Haydarov F.I. Xalilova N.I. Umumiy psixologiya. Oliy oquv yurtlari uchun darslik.—Toshkent; “Fan va texnologiyalar”, 2010. Fan bobi –3; Psixologiya faniga kirish; Fan bo’limi– 1; Umumiy psixologiya fanining predmeti, maqsad, vazifalari, tamoyillari va tadqiqot metodlari; Qiyinlik darajasi –1Yuksak darajada tashkil topgan materiya(miya)ning alohida xossasi bu…?

Psixika

Jon

Ruh

Tana

62.Tropizm bu …?

Biotik omillarga maxsus harakatlar bilan reaksiya qilish

Tashqi dunyoni sezgilar asosida aks ettirish

Organizmning qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashuvi va jipslashuvi

Organizmning ong yordamida boshqarilishi

63.Muloqot jarayonida axborot uzatuvchi bu...?

kommunikator;

retsepiyent;

respondent;

eksreimentator.

64Intellektual harakatlarning mohiyati nimadan iborat?

Ayrim narsalar o’rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettirish

Sezish orqali narsalarning ayrim xususiyatlarini aks ettirish

Xotira va tasavvurlarga asoslanish

Ijtimoiy munosabatlar paydo bo’lishining o’ziga xosligi

65.Shaxs faolligining manbai nima?

Ehtiyojlar

Instinktlar

Qobiliyatlar

Harakat

66.Shaxsni faollikka undovchi ichki kuch bu…?

Motivlar

Ehtiyojlar

Instinktlar

Ko’nikmalar

67.Avval ongli bajarilib, keyin avtomatlashgan harakatlar bu…?

Malakalar

Ehtiyojlar

Instinktlar

Ko’nikmalar

68.Insoniyatning hozirgi kungacha bosib o’tgan ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davri?

filogenez;

yashash uchun kurash;

tabiiy tanlanish;

ontogenez;

69.Sezgi – bu…?

Ongimizda narsa va hodisalarning ayrim belgi va xususiyatlarini, ichki a’zolarda yuzaga keladigan holatlarni aks ettirilishi;

Narsa va xodisalarning ayrim muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda ongimizda aks ettirish jarayoni;

Narsa va xodisalarning ayrim muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda va umumlashtirib ongimizda aks ettirish jarayoni;

Narsa va xodisalarning muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda mavhumlashtirib ongimizda aks ettirish jarayoni;

70.Ixtiyorsiz diqqatning fiziologik asosini o’rgangan tadqiqotchi, olim bu…?

I.P.Pavlov

K.A.Uxtomskiy

K.D.Ushinskiy

LM.Sechenov

71.Qushlarning issiq o`lkalarga uchib ketishi, xayvonlarning tashqi muxitga moslashishi kabi xatti – xarakatlarni psixologiyaning qaysi tamoyili orqali izohlash mumkin?

determinizm tamoyili;

ong va faoliyat birligi tamoyili;

dominanta tamoyili;

psixikaning faoliyatda rivojlanish tamoyili;

72.Shaxsga taaluqli bo’lgan eng muhim tasnif?

Shaxs-faqat tabiiy ehtiyojlariga ega bo`lgan zot;

Shaxs-ijtimoiy munosabatlar mahsuli;

Shaxs-biologik zotdir;

Shaxs-o`z faolligini mayllar orqali belgilaydigan jamiyat a`zosi;

73.Sezgi yoki idrok jarayonida, shaxsning idrok qilayotgan narsa yoki hodisaga munosabatini ifodalovchi maxsus hissiy bo’yoq?

Hissiy ton

Affekt

Kayfiyat

Stress

74.Adaptasiya – bu…?

Sezgi a’zolarining qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashishi

A’zolarning muhitga moslanishi

Kuchli qo’zg’ovchilar ta’siri ostida sezgilarning zaiflashishi

Qo’zg’ovchi ta’siri ostida sezgilarning o’zgarishi

75.Illyuziya bu…?

Narsa va xodisalarni yanglish, noto’g’ri idrok qilish

Qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashish va ularni moslashtirish

Narsalar obrazining nisbatan turg’unligi va rivojlanishi

Predmetli yaqqol obrazlarni yaratish

76.Tez paydo bo'ladigan, kuchli, hayajonli, g'oyat jo'shqinlik bilan o'tadigan qisqa muddatli emotsional holat bu…?

Affekt

Kayfiyat

Stress

Hissiy ton

77.Psixik faolligiga ko’ra xotira turini aniqlang?

Harakat, emosional, obrazli, so’z–mantiq

Ixtiyorsiz, ixtiyoriy

Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ

Sezgan, idrok qilgan buyumlarni xotirlash

78.Tevarak-atrofdagi g’ayritabiiy xodisalar “jon”ning ishi deb tasavvur qilgan oqim qanday tushuncha bilan atalgan?

Animizm

Dualizm

Empirizm

Idealizm


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling