Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet3/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
79.

Shaxsning kuchsiz yoki o’rtacha kuchga ega bo’lgan, nisbatan barqaror emotsional xolati?

Kayfiyat

Affekt

Stress

Hissiy ton

80.Tana va ruh egasi bo’lgan odam ham atomlardan tarkib topadi. Ruh eng silliq, dumaloq, sirpanchiq va eng harakatchan atomlardan tashkil topadi... Ushbu g’oya muallifi…?

Demokrit

Geraklit

Suqrot

Arastu

81Odam organizmining haddan tashqari zo’riqishi tufayli paydo bo’ladigan tanglik xolati bu…?

Stress

Affekt

Kayfiyat

Hissiy ton

82.Asab tizimining kuchli, muvozanatlashgan, epchil tipi qaysi temperament tipiga mos keladi?

Sangvinnik

Xolerik

Melanxolik

Flegmatik

83.Abu Ali ibn Sino o’z qarashlarida Gippokrat tomonidan ko’rsatib o’tilgan “temperament” tushunchasini qanday nom bilan atagan?

Mijoz

Xilt

Aralashma

Qobiliyat

84O’quvchi darsda o’z diqqatini avval o’qituvchiga so’ngra doskaga keyin daftarga va yana o’qituvchiga qaratadi. Aytingchi bu yerda diqqatning qaysi xarakterli xususiyati namoyon bo’ladi?

Diqqatning ko’chishi

Diqqatning ko’lami

Diqqatning taqsimlanishi

Diqqatning barqarorligi va kuchi

85.Nutqning buzilishi nima deb ataladi?

Afaziya

Amneziya

Agrafiya

Agnoziya

86.Odamning bilish jarayoni bilan bog’liq hissiyotlar: hayron qolish, hayratlanish, shubhalanish kabi hissiy xolatlar bu…?

Intellektual hislar

Ahloqiy hislar

Praksik hislar

Estetik hislar

87.Dunyoni aks ettirish bosh miyaning qaysi qismida sodir bo’ladi?

Miya po’stlog’ida

Oldingi miyada

Uzunchoq miyada

O’rta miyada

88Mashq qilish natijasida yuzaga kelgan harakatlarning avtomatlashgan usuli bu…?

Malaka

Faoliyat

Ko’nikma

Bilimlar

89.Psixikaning eng yuksak va oliy darajasi bu…?

Ong

G’oya

Fikr

Tasavvur

90.Xalq ertaklaridagi suv parisi, kentavr (odam boshli ot), sfinks (odam boshli sher) kabi obrazlarning yaratilishi qaysi xayol jarayoni orqali amalga oshiriladi?

agglyutinatsiya (yopishtirish);

aktsentirovka (bo`rttirish);

kattalashtirish (giperbolizatsiya);

tipiklashtirish.

91.“Psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o’zgarishi bilan o’zgaradi” ushbu tamoyilni aniqlang?

Determinizm

Ong va faoliyat birligi

Izchillik

Tizimlashtirish

92.Psixikaning reflektor tabiatini ko`rsatib bergan olimni aniqlang?

Sechenov I.M.

Leonty’ev A.N.

Uxtomskiy A.V.

Rubinshteyn S.L.

93.Faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo’lgan maqsad nima?

Faoliyat so`nggi natijasining miyadagi obrazi;

Mavjud ehtiyojlarning ruyobga chiqishi;

Faoliyatni amalga oshirishdagi vazifa;

Galdagi vazifani bajarishga qaratilgan nisbatan tugallangan faoliyatning tarkibi;

94.Tashqi predmetli harakatlardan ichki ruhiy(aqliy) harakatlarga o`tish jarayoni qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Interiorizatsiya;

Reflesiya;

Stereotipizatsiya;

Eksteriorizatsiya;

95.Sezgi qanday bilish jarayoni xisoblanadi?

sezgi narsa va hodisalarni mantiqiy, bilvosita aks ettirish jarayoni;

sezgi narsa va hodisalarning ayrim xossalarini aks ettirish;

sezgi bosh miyaning alohida bir xossasi;

sezgi tashqi ta`sirlar va belgilar timsolidir.

96Birinchi signallar tizimi bu...?

ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish, teri-tuyish analizatorlari;

ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish, teri-tuyish va nutq faoliyati;

bilish jarayonlari;

til va nutq faoliyati,

97.Narsa va hodisalarning biron bir muhim belgi yoki xususiyatini fikran ajratib olish. Bu tahlil jarayonida yoki tahlil natijasida sodir bo'ladi. Bu…?

Abstraksiyalash

Analiz

Taqqoslash

Sintez

98.Insoniyat tarixida ongning bosib o’tgan taraqqiyot yo’lini aniqlang?

Filogenez

Ontogenez

Tropizm

Tabiiy tanlanish

99.Shaxsning narsa va xodisalarni yoshi, kasbi, qiziqishlari va hayot tajribasiga ko’ra idrok etishi, idrokning qaysi xossasida aks etadi?

Appertsepsiya;

Anglanganlik;

Konstantligi;

Illyuziyalar;

100.Faoliyatdagi motivning asosiy vazifasi bu…?

Undovchilik va shaxsiy mazmun berish

Aks ettirish va ifodalash

Darak beruvchilik va impressiv

Aks ettirish va darak beruvchilik

101.Hayolda obrazlarni kattalashtirish yoki kichiklashtirish – bu…?

Giperbolizatsiya

Sxemalashtirish

Tipiklashtirish

Agglyutinatsiya

102.Motiv bu …?

Ehtiyojlarni qondirish bilan bog’liq bo’lgan faoliyatga moyillik

Ehtiyojlarning hissiy namoyon bo’lishi

Shaxs faoliyatining maxsus turi

Istaklar asosida ifodalangan ehtiyojlar tizimi va shaxs faoliyatining turi

103.Emotsiya bu …?

Ehtiyoj va qiziqishlar bilan bog’liq bo’lgan yoqimli va yoqimsiz kechinmalar

Ongimizning ma’lum narsa va hodisalarga yo’nalishi

Do’stlik, o’rtoqlik, uyatchanlik, sevgi hissi, hayajonlanish

Shaxsning ijtimoiy aks ettiruvchi ichki va tashqi kechinmalari, xavotir va hayajonlanish

104.Individning eng muhim belgisi?

sub`yekt ekanligi;

ob`yekt ekanligi;

ijtimoiy zotga mansubligi;

tabiiy zotga mansubligi.

105.Irodaviy aktning so’nggi qismi…?

Qarorni ijro etish

Irodaviy zo’r berish

Motivlar kurashi

Qaror qabul qilish

106.Iroda sifatlarini aniqlang?

O’zini tuta bilish, dadillik, mustaqillik, matonatlilik

Insonparvarlik, odamiylik, andishalilik, sabrlilik

Hamkorlik, samimiylik, odillik, sofdillik

Do’stlik, o’rtoqlik, muhabbat va sevgi, insonparvarlik

107.Psixologiya fani qaysi fan tarkibida vujudga kelgan?

falsafa;

tarix;

pedagogika;

biologiya;

108Ko`zlangan maqsad asosida, qiziqish orqali irodaviy zo`r berishsiz ongimizni zarur ob`ektga yo`naltirishish?

Ihtiyoriydan so’nggi diqqat;

Ixtiyoriy diqqat;

Ixtiyorsiz diqqat;

Tashqi diqqat

109.Hayolan ayrim belgilarni ta’kidlash orqali obrazlar yaratish bu…?

Aksentirovka

Giperbolizatsiya

Tipiklashtirish

Sxemalashtirish

110.Idrok konstantligi bu...?

Sharoit o’zgarsa ham narsalarni o’zgarishsiz idrok etish

Shaxsning idrok qilish qobiliyati

Idrokning shaxs va uning tajribasiga o’zaro bog’liqligi

Vaqtni idrok qilish

111.Idrok bu ...?

Narsa va hodisalarni yaxlit holda aks ettirish;

Sezgilar yig’indisidan tashkil topgan bilish jarayoni;

Bilish faoliyati xisoblanadi;

Narsa va xodisalarni umumlashtirib aks ettirish.

112.Tafakkurning individual xususiyatlari:

Mustaqillik, tashabbuskorlik, tezlik, chuqurligi, mahsuldorligi

Ijodiy, ixtiyoriy, konkret va abstrakt

Konkret, abstrakt, juziy, tizimlashtirish, umumlashtirish va izohlash

Klassifikatsiya, sistemaga solish, umumlashtirish

113.Ob’yektlarning ayrim belgilarini o’xshashligiga qarab xulosa chiqarish bu…?

Analogik xulosa chiqarish

Induktiv xulosa chiqarish

Deduktiv xulosa chiqarish

Umumiy xulosa chiqarish

114.Tushuncha, hukm, xulosa chiqarish ular…?

Tafakkur shakllari;

Tafakkur turlari;

Tafakkur operatsiyalari;

Hayol jarayonlari;

115.Orzu qanday xayol turiga kiradi?

Faol xayol

Faol, qayta tiklovchi xayol

Passiv, ixtiyorsiz xayol

Faol, jodiy xayol

116.Narsa va xodisalarning sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib, ongimizda bir butun holda aks etishidan iborat bilish jarayoni ...?

Idrok

Xayol

Sezgi

Tafakkur

117.I.P.Pavlov ta’limotiga ko’ra birinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli bo’ladi?

badiiy tipga

fikrlovchi tipga

o’rta tipga

mulohazali tipga

118.I.Pavlov insonlarni qobiliyatiga ko’ra tiplarga ajratishida nimalarni asos qilib oladi?

birinchi va ikkinchi signallar tizimini

shartli reflekslarni

shartsiz reflekslar

oliy nerv faoliyati tiplarini

119.Idrokning doimiy va o’zgarmasligi bu ...?

idrokning konstantligi;

kutish va taxminlar omili.

idrokning anglanganligi;

tahminlarni idrok qilish;

120.Ichki ruhiy(aqliy) harakatlardan, tashqi predmetli harakatlarga o`tish jarayoni qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Eksteriorizatsiya;

Reflesiya;

Stereotipizatsiya;

Interiorizatsiya;

121.Shaxs fazilatlarining qaytarilmas birikmasi?

individuallik;

ehtiyojlar;

instinktlar (tug`ma harakatlar);

anglanilmagan motivlar.


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling