Psixologiya


Fan bobi-1; Fan bo`limi-1


Download 1.22 Mb.
bet5/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
162. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;

Tush ko’rish qaysi psixik jarayonga tegishli?

Xayol

Xotira, tasavvur

Tafakkur, nutq

Diqqat

163. Fan bobi-1; Fan bo`limi-1; Qiyinlik darajasi-1;Xayolning muhim xususiyatlarini aniqlang?

Umumlashtirish, tipiklashtirish

Tormozlanish va qo’zg’alish

Xotira tasavvurlarini analiz va sintez qilish

Esda saqlash, esga tushirish, eslash

164.Dastlabki psixologik tadqiqotlar laboratoriyasi qachon va kim tomonidan ochildi?

1879 yil V.Vundt

1898 yil V.Vundt

1880 yil V.M.Bexterev

1875 yil Z.Freyd

165 .Shaxs va jamiyat munosabatlarini o’rganuvchi psixologiya sohalari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi, din psixologiyasi

Yuridik psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi

Ijtimoiy psixologiya, aviatsiya psixologiya, din psixologiyasi

Harbiy psixologiya, ijtimoiy psixologiya, shaxs psixologiyasi

166Alohida tabiiy jonzot, biologik tur vakili…?

Individ;

Shaxs;

Odam;

Xayvon;

167.Qanday his-tuyg’ular shaxs faolligini oshiradi?

Stenik

Astenik

Barqaror

Beqaror

168.Psixologiyaning predmeti xulq-atvor bo’lishi kerak, degan fikr qaysi oqimga tegishli?

Bixeviorizm

Geshtalt psixologiya

Freydizm

Assotsiativ psixologiya

169Tafakkur turlari ko’rsatilgan qatorni aniqlang?

Konkret, abstrakt, nazariy, amaliy

Tushuncha, hukm, xulosa chiqarish

Analiz, sintez, solishtirish, abstraksiyalash

Mustaqillik, tanqidiylik, dadillik

170.Individning faollik darajasini oshirilishini taqozo etadigan tarzda ongning yo’naltirilganligi va bir narsaga qaratilganligi bu…?

Diqqat

Sezgi

Idrok

Faoliyat

171.Asab tizimining xossalardan qaysi biri temperament tiplariga taalluqli?

Asab tizimining kuchi, muvozanati, harakatchanligi

Asab tizimining sekin, lekin kuchli qo’zg’alganligida namoyon bo’ladigan xossasi

Asab tizimining odam ijtimoiy munosabatlarida namoyon bo’ladigan xossasi

Asab tizimining yakka, alohida xossalari

172.I.P.Pavlov tomonidan oliy nerv faoliyati tiplarining qaysi xususiyati ajratib ko’rsatilgan:

Nerv hujayralarining kuchi, uning muvozanatliligi va epchilligi

Qo’zg’alish va tormozlanish jarayonlarining irradiasiya va konsentrasiyasi

Nerv hujayralari induksiyasi

Nerv jarayonlarining stereotipligi

173.Biror narsaga qaraganda ikkala ko'z soqqasining qanshar tomon bab - baravar burilishi – ko’rish idrokida qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Konvergensiya

Akkomodatsiya

Sensibilazatsiya

Adaptatsiya

174.Ko'z gavharining narsalarni yaxshi ko'rish uchun moslashuvi - ko’rish idrokida qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Akkomodatsiya

Konvergensiya

Sensibilazatsiya

Adaptatsiya

175Asab tizimining kuchli, muvozanatli, kam harakatchan, sustkash tipi qaysi temperament tipiga mos keladi?

Flegmatik

Sangvinik

Xolerik

Melanxolik

176.Temperamentning xolerik tipida qaysi suyuqlik ustunlik qiladi?(Gippokrat ta`limoti bo’yicha)

Safro

Qora o’t

Qon

Shilimshiq modda

177.Temperamentning sangvinik tipida qaysi suyuqlik ustunlik qiladi?(Gippokrat ta`limoti bo’yicha)
Qon
Qora o’t
Safro
Shilimshiq modda178.Akademik I.Pavlovning nerv tizimi haqidagi ta’limoti bo’yicha, kuchli, muvozanatlashgan, sust, kamharakatlik temperamentning qaysi tipiga to’g’ri keladi?

Flegmatik

Sangvinik

Xolerik

Melanxolik

179.Nihoyatda tez o’tishi, odamni tez egallab olishi, harakatlarni irodaviy nazorat qilishning buzilishida namoyon bo’ladigan hissiy holat?:

affekt

Stress

hissiy ton

Ehtiros

180.Temperamentning flegmatik tipida qaysi suyuqlik ustunlik qiladi?(Gippokrat ta`limoti bo’yicha)

Balg’am

Qora o’t

Safro

Qon

181Shaxsning yo’nalganligi nima?

barqaror motivlar yig’indisi

psixologik tuzilma

shaxsning tarkibiy qismi

shaxsning barqaror xususiyati

182.Xarakter xislatlarining tizimli tarkibini ko’rsating?

Jamoa va ayrim odamlarga, o’z-o’ziga, mehnatga, narsalarga bo’lgan munosabat

Xarakterning kuchi va mustaqilligi

Xarakter xususiyatlarining faolligi

Xarakterning iroda, hissiyot va aql-farosat tomoni va o’z- o’ziga bo’lgan munosabat

183.Qobiliyat bu…?

Shaxsning mazkur faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish sharti hisoblangan va buning uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalarni egallash dinamikasida yuzaga chiqadigan farqlarda namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyat

Kishining voqelikka bo’lgan munosabatida vujudga keladigan va uning xulq –atvori, xatti –xarakatida ta’sir qoldiradigan, muhim barqaror psixik xususiyat majmui

Odamning o’zi bilgan va bajarayotgan narsaga o’z munosabatini boshdan kechirish va muvaffaqiyatini belgilash jarayoni

His –tuyg’ularning paydo bo’lish tezligi va kuchida, hamda kishining umumiy harakatchanligida namoyon bo’ladigan individual psixologik xususiyat majmui,odamning o’zi bilgan va bajarayotgan narsaga o’z munosabatini boshdan kechirish va muvaffaqiyatini belgilash jarayoni

184.Hozirgi zamon psixologiyasining tamoyillari qachon ishlab chiqilgan?

XX asr boshlarida

XX asrning ikkinchi yarmida

XIX asrning 50-60 yillarida

XIX asrning 20-30 yillarida

185.Irodaviy akt qanday holatdan boshlanadi?:

maqsadni anglash

qarorni ijro etish

sharoitni baholash

qaror qabul qilish

186Organizmni qamrab oladigan, zo’riqishlarni yuzaga keltiradigan uzoq muddatli, barqaror hissiy holat nima?

Stress

Affekt

hissiy ton

Ehtiros

187Maqsad nima?

Faoliyat so’nggi natijasining miyadagi obrazi

Ehtiyojlarning qondirilishi

Ehtiyojlarning ro’yobga chiqishi

Faoliyatning tarkibiy qismi

188.Faoliyatning asosiy turlari

O’yin, mehnat, o’qish

O’yin, ijod, o’qish

Mehnat, qobiliyat, faoliyat

O’qish, mehnat, ijod

189.Darsda o’qituvchi yangi mavzuni nutq faoliyatining qaysi turiga asoslanib bayon etadi?

Monologik

Dialogik

Ichki nutq

Yozma nutq

190.Agar diqqatimiz faqat bir obyektga qaratilgan bo’lsa bu…?

Diqqatning konsentratsiyasi

Diqqatning ko’lami

Diqqatning bo’linuvchanligi

Diqqatning kuchi va barqarorligi

191Diqqatning kengligi nima bilan bog’liq?

Hajmi

Taqsimlanishi

Intensivligi

Aniqligi

192“Ongli va ongsiz harakatlar o’zining kelib chiqishi jihatidan reflekslardan iboratdir” degan fikrni kim aytgan?

I.Sechenov

A.Luriya

N.Bernshteyn

I.Pavlov

193Ob’yekt va fon bu...?

Shaxs uchun ayni paytda ahamiyatli narsa (ob’yekt ), muhim bo’lmagan narsa (fon)

Sezgi va idrokning bir–biriga bog’liqligi va uzviyligi

Uyni, gulni batafsil idrok qilish

Narsa(ob’yekt)larning hajmini idrok qilish va murakkablashtirishning o’ziga xosligi

194.Determinizm tamoyilining mohiyati nimadan iborat?

psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi, sharoit o’zgarsa, u ham o’zgaradi

sababiy bog’lanish

psixika ichki omillarga bog’liq

psixika mexanik tarzda namoyon bo’ladi

195Ixtiyoriy diqqatning asosiy tavsifi bu…?

Maqsadga yo’nalganligi

Vazifaga asosan yo’nalganligiga

Shaxsni faoliyatida namoyon bo’lishi

Ixtiyorsiz yo’naltirishda

196.Motiv nima?

Harakatga undovchi sabablar yig’indisi

Inson diqqatining yo'naltirilganlaigi

Inson xulq atvorining ichki barqarorligi

Inson ichki holati

197.Tabiiy tajriba metodi qachon va kim tomonidan qo’llanilgan?

1910 yilda A.F.Lazurskiy tomonidan

1905 yilda V.A.Krutetskiy tomonidan

1905 yilda A.F.Lazurskiy tomonidan

1910 yilda P.I.Ivanov tomonidan

198."Metod" so’zining ma'nosi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?

Bilishning nazariy va amaliy o’zlashtirish usullari yig’indisi

Biror narsaga borish yo’li va usullari

Didaktik materiallardan foydalanish uslubi va yo`llari

Uslub biror narsagaborish yo’li

199Birinchi turkum sezgilari?

Ko’rish, eshitish, hid bilish, ta’m bilish, teri tuyush

Nerv tizimi, ko’rish, organik sezgilar

Ta’m bilish, harakat sezgilari, ko’rish, eshitish

Teri orqali sezish, hid bilish, eshitish

200Temperamentning melanxolik tipida qaysi suyuqlik ustunlik qiladi?(Gippokrat ta`limoti bo’yicha)

Qora o’t

Balg’am

Safro

Qon

201Kishida maqsadga muofiq tarzdagi say-harakatni ijro etish va boshqarishning qisman avtomatlashuvi nima deb ataladi?

Malaka

Ko’nikma

Qobiliyat

Xarakter


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling