Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet8/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
284

Intellektual harakatlarning mohiyati nimadan iborat?

Ayrim narsalar o’rtasidagi murakkab munosabatlarni aks ettirish

Sezish orqali narsalarning ayrim xususiyatlarini aks ettirish

Xotira va tasavvurlarga asoslanish

Ijtimoiy munosabatlar paydo bo’lishining o’ziga xosligi

285.Shaxs faolligining manbai nima?

Ehtiyojlar

Instinktlar

Qobiliyatlar

Harakat

286.Shaxsni faollikka undovchi ichki kuch bu…?

Motivlar

Ehtiyojlar

Instinktlar

Ko’nikmalar

287.Avval ongli bajarilib, keyin avtomatlashgan harakatlar bu…?

Malakalar

Ehtiyojlar

Instinktlar

Ko’nikmalar

288.Insoniyatning hozirgi kungacha bosib o’tgan ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot davri?

filogenez;

yashash uchun kurash;

tabiiy tanlanish;

ontogenez;

289.Sezgi – bu…?

Ongimizda narsa va hodisalarning ayrim belgi va xususiyatlarini, ichki a’zolarda yuzaga keladigan holatlarni aks ettirilishi;

Narsa va xodisalarning ayrim muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda ongimizda aks ettirish jarayoni;

Narsa va xodisalarning ayrim muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda va umumlashtirib ongimizda aks ettirish jarayoni;

Narsa va xodisalarning muhim belgilari, sifat va xususiyatlarini yaxlit, bir butun holda mavhumlashtirib ongimizda aks ettirish jarayoni;

290.Ixtiyorsiz diqqatning fiziologik asosini o’rgangan tadqiqotchi, olim bu…?

I.P.Pavlov

K.A.Uxtomskiy

K.D.Ushinskiy

LM.Sechenov

291.Qushlarning issiq o`lkalarga uchib ketishi, xayvonlarning tashqi muxitga moslashishi kabi xatti – xarakatlarni psixologiyaning qaysi tamoyili orqali izohlash mumkin?

determinizm tamoyili;

ong va faoliyat birligi tamoyili;

dominanta tamoyili;

psixikaning faoliyatda rivojlanish tamoyili;

292.Shaxsga taaluqli bo’lgan eng muhim tasnif?

Shaxs-faqat tabiiy ehtiyojlariga ega bo`lgan zot;

Shaxs-ijtimoiy munosabatlar mahsuli;

Shaxs-biologik zotdir;

Shaxs-o`z faolligini mayllar orqali belgilaydigan jamiyat a`zosi;

293.Sezgi yoki idrok jarayonida, shaxsning idrok qilayotgan narsa yoki hodisaga munosabatini ifodalovchi maxsus hissiy bo’yoq?

Hissiy ton

Affekt

Kayfiyat

Stress

294.Adaptasiya – bu…?

Sezgi a’zolarining qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashishi

A’zolarning muhitga moslanishi

Kuchli qo’zg’ovchilar ta’siri ostida sezgilarning zaiflashishi

Qo’zg’ovchi ta’siri ostida sezgilarning o’zgarishi

295.Illyuziya bu…?

Narsa va xodisalarni yanglish, noto’g’ri idrok qilish

Qo’zg’ovchilar ta’siriga moslashish va ularni moslashtirish

Narsalar obrazining nisbatan turg’unligi va rivojlanishi

Predmetli yaqqol obrazlarni yaratish

296.Tez paydo bo'ladigan, kuchli, hayajonli, g'oyat jo'shqinlik bilan o'tadigan qisqa muddatli emotsional holat bu…?

Affekt

Kayfiyat

Stress

Hissiy ton

297.Psixik faolligiga ko’ra xotira turini aniqlang?

Harakat, emosional, obrazli, so’z–mantiq

Ixtiyorsiz, ixtiyoriy

Qisqa muddatli, uzoq muddatli, operativ

Sezgan, idrok qilgan buyumlarni xotirlash

298.Tevarak-atrofdagi g’ayritabiiy xodisalar “jon”ning ishi deb tasavvur qilgan oqim qanday tushuncha bilan atalgan?

Animizm

Dualizm

Empirizm

Idealizm

299.Shaxsning kuchsiz yoki o’rtacha kuchga ega bo’lgan, nisbatan barqaror emotsional xolati?

Kayfiyat

Affekt

Stress

Hissiy ton

300.Tana va ruh egasi bo’lgan odam ham atomlardan tarkib topadi. Ruh eng silliq, dumaloq, sirpanchiq va eng harakatchan atomlardan tashkil topadi... Ushbu g’oya muallifi…?

Demokrit

Geraklit

Suqrot

Arastu

301Odam organizmining haddan tashqari zo’riqishi tufayli paydo bo’ladigan tanglik xolati bu…?

Stress

Affekt

Kayfiyat

Hissiy ton

302.Asab tizimining kuchli, muvozanatlashgan, epchil tipi qaysi temperament tipiga mos keladi?

Sangvinnik

Xolerik

Melanxolik

Flegmatik

303.Abu Ali ibn Sino o’z qarashlarida Gippokrat tomonidan ko’rsatib o’tilgan “temperament” tushunchasini qanday nom bilan atagan?

Mijoz

Xilt

Aralashma

Qobiliyat

304O’quvchi darsda o’z diqqatini avval o’qituvchiga so’ngra doskaga keyin daftarga va yana o’qituvchiga qaratadi. Aytingchi bu yerda diqqatning qaysi xarakterli xususiyati namoyon bo’ladi?

Diqqatning ko’chishi

Diqqatning ko’lami

Diqqatning taqsimlanishi

Diqqatning barqarorligi va kuchi

305.Nutqning buzilishi nima deb ataladi?

Afaziya

Amneziya

Agrafiya

Agnoziya

306.Odamning bilish jarayoni bilan bog’liq hissiyotlar: hayron qolish, hayratlanish, shubhalanish kabi hissiy xolatlar bu…?

Intellektual hislar

Ahloqiy hislar

Praksik hislar

Estetik hislar

307.Dunyoni aks ettirish bosh miyaning qaysi qismida sodir bo’ladi?

Miya po’stlog’ida

Oldingi miyada

Uzunchoq miyada

O’rta miyada

308Mashq qilish natijasida yuzaga kelgan harakatlarning avtomatlashgan usuli bu…?

Malaka

Faoliyat

Ko’nikma

Bilimlar

309.Psixikaning eng yuksak va oliy darajasi bu…?

Ong

G’oya

Fikr

Tasavvur

310.Xalq ertaklaridagi suv parisi, kentavr (odam boshli ot), sfinks (odam boshli sher) kabi obrazlarning yaratilishi qaysi xayol jarayoni orqali amalga oshiriladi?

agglyutinatsiya (yopishtirish);

aktsentirovka (bo`rttirish);

kattalashtirish (giperbolizatsiya);

tipiklashtirish.

311.“Psixika yashash sharoiti bilan belgilanadi va sharoit o’zgarishi bilan o’zgaradi” ushbu tamoyilni aniqlang?

Determinizm

Ong va faoliyat birligi

Izchillik

Tizimlashtirish

312.Psixikaning reflektor tabiatini ko`rsatib bergan olimni aniqlang?

Sechenov I.M.

Leonty’ev A.N.

Uxtomskiy A.V.

Rubinshteyn S.L.

313.Faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo’lgan maqsad nima?

Faoliyat so`nggi natijasining miyadagi obrazi;

Mavjud ehtiyojlarning ruyobga chiqishi;

Faoliyatni amalga oshirishdagi vazifa;

Galdagi vazifani bajarishga qaratilgan nisbatan tugallangan faoliyatning tarkibi;

314.Tashqi predmetli harakatlardan ichki ruhiy(aqliy) harakatlarga o`tish jarayoni qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Interiorizatsiya;

Reflesiya;

Stereotipizatsiya;

Eksteriorizatsiya;

315.Sezgi qanday bilish jarayoni xisoblanadi?

sezgi narsa va hodisalarni mantiqiy, bilvosita aks ettirish jarayoni;

sezgi narsa va hodisalarning ayrim xossalarini aks ettirish;

sezgi bosh miyaning alohida bir xossasi;

sezgi tashqi ta`sirlar va belgilar timsolidir.

316Birinchi signallar tizimi bu...?

ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish, teri-tuyish analizatorlari;

ko`rish, eshitish, hid bilish, ta`m bilish, teri-tuyish va nutq faoliyati;

bilish jarayonlari;

til va nutq faoliyati,

317.Narsa va hodisalarning biron bir muhim belgi yoki xususiyatini fikran ajratib olish. Bu tahlil jarayonida yoki tahlil natijasida sodir bo'ladi. Bu…?

Abstraksiyalash

Analiz

Taqqoslash

Sintez

318.Insoniyat tarixida ongning bosib o’tgan taraqqiyot yo’lini aniqlang?

Filogenez

Ontogenez

Tropizm

Tabiiy tanlanish

319.Shaxsning narsa va xodisalarni yoshi, kasbi, qiziqishlari va hayot tajribasiga ko’ra idrok etishi, idrokning qaysi xossasida aks etadi?

Appertsepsiya;

Anglanganlik;

Konstantligi;

Illyuziyalar;

320.Faoliyatdagi motivning asosiy vazifasi bu…?

Undovchilik va shaxsiy mazmun berish

Aks ettirish va ifodalash

Darak beruvchilik va impressiv

Aks ettirish va darak beruvchilik

321.Hayolda obrazlarni kattalashtirish yoki kichiklashtirish – bu…?

Giperbolizatsiya

Sxemalashtirish

Tipiklashtirish

Agglyutinatsiya

322.Motiv bu …?

Ehtiyojlarni qondirish bilan bog’liq bo’lgan faoliyatga moyillik

Ehtiyojlarning hissiy namoyon bo’lishi

Shaxs faoliyatining maxsus turi

Istaklar asosida ifodalangan ehtiyojlar tizimi va shaxs faoliyatining turi

323.Emotsiya bu …?

Ehtiyoj va qiziqishlar bilan bog’liq bo’lgan yoqimli va yoqimsiz kechinmalar

Ongimizning ma’lum narsa va hodisalarga yo’nalishi

Do’stlik, o’rtoqlik, uyatchanlik, sevgi hissi, hayajonlanish

Shaxsning ijtimoiy aks ettiruvchi ichki va tashqi kechinmalari, xavotir va hayajonlanish

324.Individning eng muhim belgisi?

sub`yekt ekanligi;

ob`yekt ekanligi;

ijtimoiy zotga mansubligi;

tabiiy zotga mansubligi.


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling