Psixologiya


Download 1.22 Mb.
bet9/13
Sana01.08.2020
Hajmi1.22 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
325.

Irodaviy aktning so’nggi qismi…?

Qarorni ijro etish

Irodaviy zo’r berish

Motivlar kurashi

Qaror qabul qilish

326.Iroda sifatlarini aniqlang?

O’zini tuta bilish, dadillik, mustaqillik, matonatlilik

Insonparvarlik, odamiylik, andishalilik, sabrlilik

Hamkorlik, samimiylik, odillik, sofdillik

Do’stlik, o’rtoqlik, muhabbat va sevgi, insonparvarlik

327.Psixologiya fani qaysi fan tarkibida vujudga kelgan?

falsafa;

tarix;

pedagogika;

biologiya;

328Ko`zlangan maqsad asosida, qiziqish orqali irodaviy zo`r berishsiz ongimizni zarur ob`ektga yo`naltirishish?

Ihtiyoriydan so’nggi diqqat;

Ixtiyoriy diqqat;

Ixtiyorsiz diqqat;

Tashqi diqqat

329.Hayolan ayrim belgilarni ta’kidlash orqali obrazlar yaratish bu…?

Aksentirovka

Giperbolizatsiya

Tipiklashtirish

Sxemalashtirish

330.Idrok konstantligi bu...?

Sharoit o’zgarsa ham narsalarni o’zgarishsiz idrok etish

Shaxsning idrok qilish qobiliyati

Idrokning shaxs va uning tajribasiga o’zaro bog’liqligi

Vaqtni idrok qilish

331.Idrok bu ...?

Narsa va hodisalarni yaxlit holda aks ettirish;

Sezgilar yig’indisidan tashkil topgan bilish jarayoni;

Bilish faoliyati xisoblanadi;

Narsa va xodisalarni umumlashtirib aks ettirish.

332.Tafakkurning individual xususiyatlari:

Mustaqillik, tashabbuskorlik, tezlik, chuqurligi, mahsuldorligi

Ijodiy, ixtiyoriy, konkret va abstrakt

Konkret, abstrakt, juziy, tizimlashtirish, umumlashtirish va izohlash

Klassifikatsiya, sistemaga solish, umumlashtirish

333.Ob’yektlarning ayrim belgilarini o’xshashligiga qarab xulosa chiqarish bu…?

Analogik xulosa chiqarish

Induktiv xulosa chiqarish

Deduktiv xulosa chiqarish

Umumiy xulosa chiqarish

334.Tushuncha, hukm, xulosa chiqarish ular…?

Tafakkur shakllari;

Tafakkur turlari;

Tafakkur operatsiyalari;

Hayol jarayonlari;

335.Orzu qanday xayol turiga kiradi?

Faol xayol

Faol, qayta tiklovchi xayol

Passiv, ixtiyorsiz xayol

Faol, jodiy xayol

336.Narsa va xodisalarning sezgi a’zolarimizga bevosita ta’sir etib, ongimizda bir butun holda aks etishidan iborat bilish jarayoni ...?

Idrok

Xayol

Sezgi

Tafakkur

337.I.P.Pavlov ta’limotiga ko’ra birinchi signallar tizimi ustunlik qilsa bu inson qanday tipga taalluqli bo’ladi?

badiiy tipga

fikrlovchi tipga

o’rta tipga

mulohazali tipga

338.I.Pavlov insonlarni qobiliyatiga ko’ra tiplarga ajratishida nimalarni asos qilib oladi?

birinchi va ikkinchi signallar tizimini

shartli reflekslarni

shartsiz reflekslar

oliy nerv faoliyati tiplarini

339.Idrokning doimiy va o’zgarmasligi bu ...?

idrokning konstantligi;

kutish va taxminlar omili.

idrokning anglanganligi;

tahminlarni idrok qilish;

340.Ichki ruhiy(aqliy) harakatlardan, tashqi predmetli harakatlarga o`tish jarayoni qaysi tushuncha orqali izohlanadi?

Eksteriorizatsiya;

Reflesiya;

Stereotipizatsiya;

Interiorizatsiya;

341.Shaxs fazilatlarining qaytarilmas birikmasi?

individuallik;

ehtiyojlar;

instinktlar (tug`ma harakatlar);

anglanilmagan motivlar.

342.To’qima, mushak, paylar va muskullarda qanday sezgilar joylashgan bo’ladi?

proprioseptiv sezgilar;

tuyish sezgilari;

ekstroseptiv sezgilar;

ekstroseptiv sezgilar;

343.Psixik aks ettirishning eng muhim shaklini aniqlang?

Miyada aks ettirish

Oynada o’z fizionomiyasining aks etishi

Narsalarning suvda aks etishi

Kimyoviy aks ettirish

344.Monologik nutq bu…?

Fikrlarning aniqligi, nutq qoidalarning saqlanishi, mantiq va fikrlarning izchilligi;

Bir necha suhbatdoshlar o’rasidagi muloqot va munosabatni ifodalash;

Kishilar orasidagi o’zaro noverbal munosabatlar tizimi;

Suhbatdoshga ta’sir ko’rsatish, muloqot va munosabatlarni ifodalashga asoslanadi;

345.Maxsus asboblar yordamida sharoitni sun’iy vujudga keltirish orqali psixik hodisalarning kuchi, tezligi va hajmini qaysi usul orqali bilish mumkin?

Laboratoriya eksperimenti

Pedagogik-psixologik eksperiment

Tabiiy eksperiment

Shakllantiruvchi eksperiment

346.Psixologik test nima?

Inson psixikasining sifatlari, qobiliyatlari, taraqqiyot darajasini aniqlaydigan qisqa, standartlashtirilgan usul;

Psixik hodisalar va holatlarni o’rganadigan usul;

Inson hayotini o’rganadigan, qobiliyatini rivojlantiradigan maxsus usul bo’lib, u qobiliyatni aniqlab beradi;

Psixik jarayonlarni,xususiyatlarni o’rganadigan usul

347.Faoliyatning tarkibiy qismlari…?

Faoliyat maqsadi, motivlar, ish-harakat;

Amallar va ish–harakatlar, maqsadlar;

Faollik ko’rsatish uchun maqsadni aniqlashdan ish-harakatlar;

Harakatlarni bajarishdan yuzaga keladigan maqsadlar;

348.Faoliyat maqsadiga ko’ra xotira turlarini aniqlang?

Ixtiyoriy xotira, ixtiyorsiz xotira

Harakat, emotsional, obrazli xotira

Qisqa va uzoq muddatli xotira

Operativ, so’z –mantiq xotira

349.Xotira bu…?

Esda olib qolish, esda saqlash, esga tushirishdan iborat bilish jarayoni;

Oldin qabul qilingan tasavvurlarni esda saqlash;

O’tmishdagi voqealarni amaliy faoliyatda qo’llash jarayoni va doimo nazorat etish;

Dunyoni umumlashtirib miyada aks ettirish jarayoni;

350.Akademik I.P.Pavlov birinchi va ikkinchi signallar tizimining o’zaro nisbatiga ko’ra insonlarni qanday tiplarga ajratadi?

badiiy, fikrlovchi, o’rta;

mavhum, mantiqiy;

jonli tasavvurli, yorqin idrokli;

Ijobiy, salbiy;

351.Narsa va hodisalarni fikran qismlarga ajratish bilan bog’liq bo’lgan tafakkur jarayoni?

Analiz

Sintez

Taqqoslas

Umumlashtirish

352.Bilish jarayonlari qaysi variantda to’g’ri berilgan?

Sezgi, idrok, xotira, xayol, tafakkur

Xayol, hissiyot, iroda, diqqat, xotira

Qobiliyat, xarakter, temperament,tafakkur

Xotira, qobiliyat, nutq, muloqot

353.Irodaviy aktning eng muhim bosqichini aniqlang?

Qarorni ijro etish

Kuchli irodaga ega bo’lish

O’z –o’zini tuta bilish va mustaqillik

Tashabbuskor bo’lish

354.Xotiraning nerv-fiziologik asosida nima yotadi?

Bosh miya po’stida turli murakkab vaqtli nerv bog’lanishlarning hosil bo’lishi

Vegetativ nerv tizimi

Esda qoldirish, esda saqlash, esga tushirish, takrorlash

Oliy nerv faoliyati tiplarining o’zaro munosabati

355.Individ–bu…?

Tabiiy zot, muayyan bir turga mansublik;

Ehtiyojlarni qondirishga harakat qiladigan odam;

Inson psixikasining muhim xususiyati;

O’z –o’zini anglash va baho berish;

356.Shaxs tuzilishidagi biologik omillarni aniqlang?

Irsiyat, miya va nerv tizimi xususiyatlari;

Insonning jismoniy rivojlanishiga xos xususiyatlari;

Shaxs shakllanishini harakatga keltiruvchi kuchlar;

Taraqqiyotning o’ziga xos qonuniyatlari;

357.Xarakter aktsentuatsiyasi tushunchasi qaysi olimlar tomonidan fanga kiritilgan?

K.Leongard, E.Lichko

K.Leongard, E.Krechmer

Ye.Lichko, U.Sheldon

E.Fromm, U.Sheldon

358.Shaxs taraqqiyotini harakatga keltiruvchi kuchlarni aniqlang?

Ijtimoiy muhit, ta’lim –tarbiya va faoliyatdagi insonning faolligi

Ijtimoiy munosabat va insonning faoliyatdagi faolligi

Ijodiy faoliyatda

Faollik ko’rsatish

359.Instinktning nerv-fiziologik asosini nima tashkil etadi?

Shartsiz reflekslar

Shartli reflekslar

Ko’nikmalar

Malakalar

360.Faoliyatdagi ish-harakat bu…?

Nisbatan tugallangan faoliyat elementi;

Ish-harakatlar yig’indisi;

Harakat operatsiyalari yig’indisi;

Tashqi va ichki harakatlar;

361Psixologiya ong haqidagi fan. Ushbu nuqti-nazar psixologiyaning rivojlanish tarixidagi nechanchi bosqichni aks ettiradi?

Psixologiyaning rivojlanishidagi 2-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 4-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 3-bosqich;

Psixologiyaning rivojlanishidagi 1-bosqich;

362.Kommunikativ munosabatlarda keng foydalaniladigan nutq turi?

Og’zaki nutq

Ichki iutq

Yozma nutq va til

Afaziyalar

363.Barqaror diqqatni aniqlang?

Uzoq muddatgacha diqqatni muayyan ob’yektga qaratib tura olishi;

Bir vaqtda diqqatning bir necha ob’yektlarga bo’linishining o’ziga xosligi;

Diqqat ob’yektiga ko’p narsalarni kirita olishi;

Diqqatning bir narsadan ikkinchisiga o’tishi;

364.Diqqatning nerv–fiziologik asosini ko’rsating?

Optimal qo’zg’alish o’chog’i

Muvaqqat bog’lanishlar tizimi

Analizatorlar kompleksi

Shartli reflekslar

365.Ichki diqqat nima?

Manbai bizning tasavvurlarimiz, fikrlarimizda bo’lgan diqqat

Manbai bizning ongimizdan tashqarida bo’lgan diqqat

Ongimizning bir ob’yekt ustiga yo’nalishi

Fikrlarning tashqi ob’yektlarga bo’linishidagi diqqat


Download 1.22 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling