Psychológia osobnosti


Download 46.57 Kb.
Pdf ko'rish
Sana14.08.2018
Hajmi46.57 Kb.

www.rwan.sk

1

Psychológia osobnosti( doc. PhDr. Vladimír Salbot, CSc. )

Semestrálna práca: psychologická charakteristika konkrétnej osobnosti na dve strany, vystihnúť individualitu.

Osobnosť

-

pojem osobnosť

-

príbuzne pojmy – organizmus, osoba, indivíduum, vôľa

-

definícia osobnostiPojem osobnosť

Psychika človeka funguje ako celok. A tento celok sa označuje ako  osobnosť. Osobnosť je psychická 

integrácia, svojrázny celok psychického života. Osobnosť je jedinečná a neopakovateľná, neexistujú dve rovnaké 

osobnosti.

Hypotetický   konstrukt   =   osobnosť   nemožno   u človeka   konkrétne   u človeka   nájsť.   Môžeme   len 

predpokladať a uvažovať len z vonkajšieho správania sa.

V psychológií   je   každý   človek   osobnosťou.   Osobnosťou   sa   človek   nerodí,   ale   postupne   sa   ňou   stáva 

v priebehu vývinu. Okolo 2,5 – 3 roku života sa dieťa stáva osobnosťou, lebo nastáva sebauvedomenie. Objavuje 

sa zážitok JA. Tento proces ( JA ) prechádza do sebaponímania, sebachápania vlastnej  osobnosti. Toto sa 

prejavuje vo vytváraní si vlastného obrazu. Toto sa považuje za centrum osobnosti V dospievaní tento obraz 

o sebe má 2 roviny

Ideálne JA – aký by som chcel byť

Reálne JA – aký som

EGO = JA


Rozdiel medzi ideálnym a reálnym JA znamená silu EGA. Ak sú bližšie pri sebe človek má silné EGO = 

človek ktorý si verí, má sebaúctu... vie čo chce, prekonáva prekážky.

V psychológií nemá osobnosť hodnotiaci charakter, pretože každá osobnosť má silné aj slabé stránky. 

Pojmom osobnosť chceme vysvetliť variabilitu prežívania a správania človeka. Nie ju hodnotiť. Na osobnosť 

pôsobia 2 činitele, ktorý ju utvárajú – biologické a činitele prostredia.

Osobnosť treba chápať ako systém, skladá sa z určitých prvkov. Štruktúru osobnosti vytvárajú psychické 

vlastnosti osobnosti. Osobnosť je funkčný systém. Jednotlivé prvky sa vzájomne podmieňujú, sú usporiadané. 

Osobnosť je aj otvorený systém. V každej chvíli prebieha interakcia medzi prostredím a osobnosťou, osobnosťou 

a organizmom. Biologickú stránku zabezpečuje organizmus. Organizmus je telesná stránka človeka ide o telesné 

znakyOrganizmus nie je osobnosťOsoba je nositeľom osobnosti je to vonkajší prejav osobnosti. Indivíduum 

z latinského idividum – jedinečnosť, neopakovateľnosť. Osobnosť treba chápať aj ako autoregulačný systém. 

S

VEDOMIE,  

VÔĽA


,  

SEBACHÁPANIE

.  Osobnosť   niekedy   vykazuje   transcendentálnu   tendenciu   (   nadzmyslový, 

nadprirodzený )

Najčastejšie   sa   osobnosť   charakterizuje   –   osobnosť   je   súhrn   vlastnosti   psychických,   telesných 

a spoločenských   –   získaných.   Osobnosť   je   súhrn   jedinečných   vlastností   človeka.   ALLPORT   –   psychológ 

napočítal viac ako 17 000 vlastností a schopností, mnohé sú si príbuzné.

5 základných skupín vlastností osobnosti

1) Aktivačno – motivačné

2) Vzťahovo – postojové – charakter

3) Výkonové vlastnosti osobnosti – schopnosti ( vedomosti, zručnosti

           Inteligencia

4) Dynamické vlastnosti – temperament

5) Sebaregulačné vlastnosti

Rola je úzko spojená s osobnosťou, lebo človek má niektoré roly vrodené, určené a niektoré získava. Je to 

očakávané správanie v istej spoločenskej funkcií vzhľadom na svoje pohlavie, vek, ale aj spoločénsky status. 

Človek je vždy v istej roli ( študent, cestujúci, manžel ) Niekedy dochádza ku konfliktu rolí.Vlastnosti osobnosti

Psychické   vlastnosti,   ktoré   vykazujú   trvalejšie   charakteristiky   jednotlivých   dimenzií   osobnosti   ako 

fungujúceho psychologického celku. Vlastnosti sa týkajú psychických procesov – myslenia pozornosti, pamäti, 

týkajú sa aj povahových vlastností ( agresívny, dominantný, hanblivý )

V psychológií sa chápu psychické vlastnosti – rysy, črty osobnosti ako relatívne stále spôsoby správania, 

alebo ako dispozície k určitým spôsobom správania.2

www.rwan.skTeórie čŕt a rysov osobnosti

ALLPORTOVA teória čŕt – určil, že každá vlastnosť sa vyznačuje

1) Intenzita – ako silno sa daná vlastnosť u človeka prejavuje

2) Frekvencia – ako často sa vyskytuje

3) Rozsah – v ktorých situáciách sa vlastnosť vyskytuje

Všetky vlastnosti rozdeľujeme:

Kardiálne – ktoré sa u človeka výrazne prejavuje ( dáva individuálnu pečať )

Centrálne – menej sa vyskytujú, ale sú typické pre človeka

Sekundárne – prejavujú sa len občasne, sú situačne podmienené.

EYSENAK – zistil, že osobnosť možno popísať 3 základnými dimenziami

Extravertia – intraverzia

Neuroticizmus

PsychoticizmusExtrovert – rýchlo reaguje na podnety, sociálny, impulzívny, spoločenský, komunikatívny

Introvert – tichý, reflexívny, premýšľajúci, málo impulzívny, málo riskujúci, preferuje usporiadaný život 

bez veľkých zmienNeurotik  –   citová   labilita,   prežíva   úzkosť,   strach,   veľmi   rýchlo   reaguje   na   stres,   ale   pomaly   v ňom 

doznieva


Psychotik – samotárstvo, málo komunikatívny, odmieta spoločenské pravidlá, nedodržiava ich

Stabilita

 

MelancholikSangvinik

Introvert

 

 

Extrovert 

Melancholik

Cholerik

 

LabilitaTeória veľkej 5 – BIG FIVE

1) Negatívna emocialita 

súvisí s prežívaním záporných citov

Prežívajú   viac   citov,   život   ich   menej   neuspokojuje.   Dobre   sa   uplatnia   v roli   učiteľa.   Kľudný   – 

v rozumnej miere prežívajú city. Finančný manažéri, inžinieri2) Extraverzia – intraverzia

E – predavači, umelci, politici

I – konštruktér, matematici, fyzici

3) Otvorenosť 

vzťahuje sa  k tomu ako človek je zvedavý na svoj vnútorný a vonkajší svet.

-

Bádateľ – má rád nové veci, inovácie, tvorca ( vedci, umelci, podnikatelia )

-

Udržiavateľ  –  konvekčný,   konzervatývny,   lepšie   sa   cíti   v známom   prostredí   (   finančný   manažer, 

projektnat, autista )

4) Priateľskosť 

altruista – má dobrý vzťah k ľuďom, upredností záujmi druhých pred svojimi. 

egoista – nerád sa prispôsobuje, myslí na seba

5) Svedomitosť


www.rwan.sk

3

sebakontrola človeka, niečo dosiahnuť. Vysoká miera sebakontroly – stále sleduje  profesionálne ciele (   vysokoškolský   učiteľ,   politici   )  Workoholizmus  –   v krajnej   podobe.  Pružný   jedinec  –   menej 

sústredený na cieľ   ( detektív, poradca )Aktivačno – motivačné vlastnosti

Vytvárajú štruktúru osobnosti. Predstavujú hybné sily osobnosti konania a správania. Vzbudzujú našu 

aktivitu, usmerňujú. Motív – psychologickej príčiny konania a správania. Dáva zmysel konania a správania. Ak 

chceme poznať osobnosť, musíme poznať motiváciu správania. Prečo sa tak správa?potreby, pudy, záujmy, záľuby, ašpirácie, hodnoty, životné plány a ideály

Potreby – nedostatok niečoho, niečo čo potrebujem. Chceme ich uspokojiť. Motivačná sila je v uspokojovaní 

potrieb. Primárne – biologické – potreba lásky, nehy, starostlivosti, bezpečia

Psychologické – kultúra, vzdelávanie

Pudy – vrodené vnútorné hnacie sily ( materinský, sexuálny, sebazáchovy ).

Záujmy – trvalá snaha človeka zaoberať sa niečím čo ho upútava

Záľuba – ústredný záujem je záľuba

Ašpirácie – zodpovedajú vedomostiam a predpokladom

Hodnoty – sú to objekty materiálneho sveta, javy ktoré si vážime, ceníme, prejavujú s v hodnotovej orientácií.

Životné plány – dlhodobé ciele, ktoré chceme dosiahnuť v budúcnosti. Dávajú zmysel života osobnosti.

Ideály – najcennejšie hodnoty, vlastnosti, správanie, ku ktorému by sme sa chceli priblížiť.

Vzťahovo – postojové vlastnosti

Charakterizujú systém hodnôt, ktoré osobnosť uprednostňuje, ktorými sa riadi vo svojom konaní a správaní.Charakter  – chápe sa ako osobnú morálku človeka – prejavuje sa mravnými vlastnosťami. Ide o vlastnosti, 

ktoré vyjadrujú Vzťah človeka k práci – usilovný svedomitý

Vzťah človeka k ľuďom – čestný milý

Vzťah k sebe samému – sebakritický, málo sebakritický

Cholerik – aktívny, optimistický, impulzívny, dráždivý, útočný, nepokojný, panovačný

Sangvinik – spoločensky, zhovorčivý, bezprostredný, reaktívny, bezstarostný

Melancholik – tichý, utiahnutý, menej spoločenský, rezervovaný, pesimistický, úzkostlivý, náladový

Flegmatik – pokojný, vyrovnaný, spoľahlivý, sebaovládajúci, rozvážny, obozretný, pasívny

Výkonové vlastnosti osobnosti

Schopnosti  –   sú   predpokladom   pre   úspešné   vykonávanie   určitých   činností,   základom   su   vlohy   dispozície. 

Špeciálne schopnosti nemá každý človek. Sú predpokladom na vykonávanie len určitých činností – výtvarné, 

jazykové. Základné úrovne schopností – nadanie, talent, genialita

Inteligencia – všeobecná rozumová schopnosť. Rozum človeka nie je len vzdelanie, vedomosti. Je to schopnosť 

človeka myslieť, súdiť, chápať vzťahy, súvislosti medzi predmetmi a javmi. Výsledkom merania inteligencie je 

IQ 100 je priemer +/- 10

Abstraktná, praktická, sociálna inteligencia

Abstraktná  –   prejavuje   sa   v dobrom   zaobchádzaní   so   slovami,   diagramami,   pojmami,   číslami,   schopnosť 

nachádzať súvislosti medzi predmetmi a javmiPraktická – človek vie dobre zaobchádzať s technickými prístrojmi ( technici, inžinieri ).

4

www.rwan.skSociálna  –   prejavuje   sa   vo   vzťahu   k ľuďom.   Dokáže   sa   dobre   orientovať   v medziľudských   vzťahoch,   vie 

pochopiť iných, vžiť sa do ich situácie.

1. Logicko-matematická  –  chápať   množstvo,   číselné   symboly,   matematické   znaky,  číselné   operácie, 

logické súvislosti medzi predmetmi a javmi.

2. Jazyková – spracovať informácie pomocou jazyka. Ľahko rýchlo a presne analyzuje slová. Ľahko sa 

vyjadruje, obyčajne má dobrú pamäť na mená, čísla, dátumy.

3. Priestorová – spracovávanie informácií pomocou obrazov a predstáv. Preferujú znakové informácie.

4. Hudobná – dobre rozoznáva tóny, melodie, rytmus

5. Telesno-pohybová – spojená s vykonávaním pohybov

6. Intrapersonálna – schopnosť porozumieť seba samému, svojím myšlienkam, citom.

7. Interpersonálna – vie porozumieť iným

Dynamické vlastnosti

Temperament   –  zabezpečuje   dynamiku   prežívania   a správania   sa.   Dynamika   prežívania   =   temperament 

rozhoduje ako človek intenzívne prežíva najmä citovo rôzne situácie a podnety.Sangvinik – má schopnosť prijímať podnety z okolia. Reaguje skoro na všetky podnety. Bezprostredne na ne 

reaguje.   Pôsobí   nepokojným,   impulzívnym   dojmom.   Optimistický   spoločensky,   priateľský   voči 

ľuďom, veselý človek.

+  žije v prítomnosti, je realista, vie sa vžiť do pocitov a citov druhých ľudí, je citlivý a súcitný. 

Vhodný pre prácu s deťmi.-  to že  žije v prítomnosti nastanú situácie keď nevie  ako ďalej. Niekedy chce veľa  pomôcť, ale 

niekedy to nemôže splniť pretože má toho veľaMelancholik – je orientovaný do vnútra, je citovo založený, je schopný hlbokých citov. Prepúšťa do seba len 

málo   podnetov.   Tie,   ktoré   prepustí   skúma,   premýšľa   o nich   hlboko   sa   ho   dotýkajú.   V pamäti   si 

uchováva tie zážitky, ktoré ho zraňujú. Veľa trpí, je hĺbavý typ. Vytvára si vo vnútri ideál, podľa 

ktorého chce konať, býva mrzutý, odmietavý. Prítomnosť je preňho ťažká, stiesnená. Utieka sa do 

minulosti, do sveta fantázie.

+ je schopný hlbokých citov – sú dobrý umelci. Je dôkladný, odmieta povrchnosť a nestálosť. Dobrý 

filozofi a myslitelia pozná svoje možnosti a hranice. Ak sa pre niečo rozhodne, chce to zrealizovať do 

konca. Má menej priateľov, ale jeho priateľstvá sú hlboké, stále udržuje si ich.

- je to vzťahovačná osobnosť, má sklon sebapozorovaniu, sebaskúmaniu. Je až príliš citlivý a citovo 

zraniteľný.   Nepozná   kompromis.   Býva   málo   spokojný   so   sebou,   býva   mrzutý,   nepriateľský, 

pesimistický. Je nerozhodný, váhavý.

Cholerik – aktívny a rýchly

+  má pevnú vôľu, v situáciách v ktorých sa nachádza sa vie rýchlo rozhodnúť. Ak sa pre niečo 

rozhodne, je plný dôvery v seba. Je praktický typ, vie odhaliť prostriedky na realizáciu. Má bystré 

uvažovanie.   Odvážny   typ.   Vie   zaujať   pevné   stanovisko   a postoje.   Nebojí   sa   nebezpečenstiev 

( cestovatelia, dobrodruhovia ).- citovo tvrdý na seba aj na iných, útočný vášnivý, je až príliš sebavedomý. Je panovačný, chladný 

pozorovateľ.Flegmatik

+ je kľudný, pokojný, nachádza riešenia, vie zachovať chladnú hlavu, vhodný typ pre vedeckú prácu

- nevie sa nadchnúť, pôsobí na iných dráždivo, je pohodlnejší – lenivejší typ. Je ľahostajný voči 

ľuďom.


Typológia osobnosti:

Typ súhrn súbor spoločne sa vyskytujúcich vlastností, ktoré su typické pre istú skupinu ľudí. – 

extraverovaný typ. Intravertovaný typ. Typ sa chápe v zmysle najvýraznejšej črty človeka ( najvýraznejšia črta 

agresivita = agresívny typ )

KRETCHNEROVA typológia – telesné typy


www.rwan.sk

5

Piknik – spoločenský, srdečný, komunikatívny, pohodlný, naivný, pôžitkársky

Malý, zavalitý, veľké brucho, krátke končatiny

CYKLOTÝVNY TYP – mánio – depresívna psychóza

Manícka fáza – ma dobrú náladu, je spoločenský

Depresívna – vpadá do depresie

Astenik – chudý, dlhé končatiny, úzke boky, plecia.

SCHYZOTÝVNY TYP – je dráždivý, chladný, málo spoločenský, skôr uzavretejší, má málo priateľov. Pedantný, 

presný, panovačný, fanatický v správaní.

Schyzofrenia – rozštiepenie osobnosti. Uzavrie sa človek do svojho sveta.

AtletikVYZKUZNÝ TYP – strieda sa výbušnosť ale aj kľud, je dôkladný, húževnatý, spoločenský, rád športuje. 

Schyzofrenia – epilepsia – katatomná forma schyzofrenie prejavuje sa patologickou strnulosťou. Dokáže 

v krkolomných pozíciách zotrvať aj dlhé hodiny, alebo pohybová stereotypia 

STRANGEROVA podľa hodnotovej orientácie

1) Teoretický   typ  –   individualista,   zameriava   sa   na   abstraktné   zameriavanie   sveta,   kategorizuje,   vo 

všetkom chce mať poriadok

2) Ekonomický typ – preferuje úžitkové hodnoty

3) Estetický typ – umelecký typ – krása, harmónia

4) Sociálny typ – dobré vzťahy k ľuďom, ALTRUISTA môže prejsť až k nenávisti k ľuďom

5) Mocenský typ – dominantný, má rad moc. Zdôrazňuje seba – Egocentrický

6) Náboženský typ – uznáva náboženské hodnoty.Document Outline

 • Osobnosť
  • Pojem osobnosť
   • Vlastnosti osobnosti
    • Teórie čŕt a rysov osobnosti
     • Teória veľkej 5 – BIG FIVE
      • Aktivačno – motivačné vlastnosti
      • Vzťahovo – postojové vlastnosti
  • Abstraktná, praktická, sociálna inteligencia
   • Temperament – zabezpečuje dynamiku prežívania a správania sa. Dynamika prežívania = temperament rozhoduje ako človek intenzívne prežíva najmä citovo rôzne situácie a podnety.

Download 46.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling