Пул тизими хақида тушунча


Download 57.26 Kb.
Sana25.03.2020
Hajmi57.26 Kb.

Пул тизими хақида тушунча
Иқтисодий адабиётда пул тизимининг моҳияти хусусида бир нечта методологик ёндашув мавжуд бўлиб, уларнинг айримлари хусусида фикр юритмоқчимиз. Кўпчилик иқтисодчи олимлар томонидан таклиф этилган методологик ёндашувга кўра, пул тизими бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган элементларнинг йиғиндисидир. “Тизим” тушунчаси нуқтаи назаридан ва пул тизимини ташкил қилиш жиҳатидан ушбу ёндашув етарли даражада далил ва асосларга эга. Аммо пул тизимининг элементлари хусусида иқтисодчи-олимлар ўртасида мунозарали қарашлар мавжуд. Масалан, О.Лаврушин таҳрири остида чоп этилган “Пул, кредит, банклар” дарслигида пул тизимининг элементларига қуйидагилар киритилган: пулнинг моҳияти ва функциялари; пулнинг шакли ва турлари; пул бирлиги; пул массаси ва унинг таркиби; пул айланмаси, унинг таркиби ва ташкил этиш; пул тизимини ташкил қилиш принциплари; пул тизимини бошқариш принциплари; эмиссия механизми; валюта курси; касса интизоми; нақд пулсиз ҳисоб-китобларни амалга ошириш тартиби; пул тизимининг меъёрий-ҳуқуқий базаси; ахборот-таҳлилий элемент; технологик элемент; институционал элемент (1).

Г.Белоглазованинг фикрига кўра, пул тизими қуйидаги элементлардан ташкил топади: пул бирлиги; баҳо масштаби; пул айланмаси; пул массаси; эмиссия механизми (2).

Кўриниб турибдики, пул тизимининг элементлари хусусида бир-биридан кескин фарқланувчи фикрлар, хулосалар мавжуд. Г.Белоглазова пул тизимини ташкил қилувчи ва тартибга солувчи органларни элемент сифатида эътироф этмайди. Бу эса, фикримизча, тўғри эмас. Чунки, пул тизимини ташкил қилиш, бошқариш ва тартибга солиш уни мустаҳкамлашнинг зарурий шарти ҳисобланади.

Шунингдек, пул тизими ва валюта тизимининг элементлари ўртасида бир-бирини такрорлаш ҳолатлари ҳам кўзга ташланади. Масалан, валюта курси ва валюта паритети айрим иқтисодчи олимлар томонидан пул тизимининг элементлари сифатида эътироф этилса, айрим иқтисодчи олимлар ушбу элементларни валюта тизимига тегишли эканини билдиришади. Натижада мазкур масалада ҳам иқтисодчи олимлар ўртасида мунозарали ҳолатлар юзага келмоқда.

Пул тизимининг моҳияти хусусидаги яна бир методологик ёндашувга кўра, пул тизими мамлакатда пул муомаласини ташкил қилишнинг қонун йўли билан белгиланган шаклидир (3).

Иқтисодчи М.Абрамованинг фикрича: “Россия Федерациясининг марказий банки тўғрисида”ги қонунда пул тизимининг барча элементлари ўз ифодасини топган. Аммо бу пул тизимининг методологиясини тадқиқ қилиш нуқтаи назаридан етарли эмас. Чунки, қонунларда пул тизимининг бутун иқтисодий тизимни такрор қайта ишлаб чиқаришдаги роли, тизимнинг ташкилий, функционал, тарихий жиҳатлари очиб берилмаган. Аммо меъёрий ҳужжатларда пул тизимининг мазкур жиҳатлари ўз аксини топган бўлиши керак (4). Ушбу эътирофни ўринли деб ҳисоблаймиз. Масалан, Ўзбекистон Республикасида “Пул тизими тўғрисида”ги қонун мавжуд эмас. Аммо, Марказий банк тўғрисидаги қонунда, Ҳукуматнинг тегишли қарорларида пул тизими ва унинг элементлари ўз аксини топган.


Rossiyaning zamonaviy pul tizimi, aksariyat davlatlar singari, oltinga almashtirilmaydigan pullarga asoslangan. Rossiya Federatsiyasining pul-kredit tizimining asosiy qoidalari "Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki (Rossiya banki) to'g'risida" 2002 yil 10 iyuldagi 86-FZ-sonli Federal qonunida (2003 yil 10 yanvarda kiritilgan o'zgartirishlar bilan) belgilangan.

Pul birligining nomi. Ushbu qonunga muvofiq Rossiya Federatsiyasining rasmiy pul birligi (milliy valyuta) 100 tiyinni tashkil etuvchi rubldir. Rossiyada 1922 yildan 1947 yilgacha valyutaning ikkita nominatsiyasi mavjud edi: "rubl" va "chervonets". 1947 yildagi pul islohotlaridan keyin. va hozirgi kunga qadar Rossiya pul birligining yagona nomini - "rubl" ni saqlab qoldi, bu mamlakat parlamenti tomonidan qabul qilingan "Rossiya Federatsiyasining pul tizimi to'g'risida" gi qonun va keyingi "Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki to'g'risida" gi qonunda mustahkamlangan.

Qonunda boshqa pul birliklari va pul o'rnini bosuvchi vositalar chiqarilishi taqiqlangan, pul muomalasi birligini buzgan shaxslarning javobgarligi ta'kidlangan. Rubl va oltin yoki boshqa qimmatbaho metallarning rasmiy nisbati o'rnatilmagan. Naqd pul berish, muomalani tashkil etish va uni Rossiya Federatsiyasi hududida muomaladan chiqarishning mutlaq huquqi Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankiga tegishlidir.

To'lovning qonuniy kuchiga ega bo'lgan pul turlari bu bank biletlari ( banknotalar ) va metall tanga bo'lib, ularning namunalari Rossiya Banki tomonidan tasdiqlanadi. Banknotalar va metall tangalar Markaziy bankning so'zsiz majburiyatlari bo'lib, uning aktivlari bilan ta'minlangan. Ular Rossiya Federatsiyasida barcha turdagi to'lovlar uchun, shuningdek hisobraqamlarga, omonatlarga, omonatlarga va pul o'tkazmalariga o'z nominal qiymati bo'yicha qabul qilinishi majburiydir.

Qonunda Rossiya Federatsiyasi hukumati va Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining banknotalarni ishlab chiqarish sohasidagi vakolatlari ajratilgan. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki faqat ularni ishlab chiqarish hajmini rejalashtirish uchun javobgardir.

Naqd pul muomalasini tashkil qilish uchun unga quyidagi vazifalar yuklatilgan:


 • banknotalar va metall tangalar ishlab chiqarishni bashorat qilish va tashkil etish;

 • banknotalar va tangalarning zaxira fondlarini yaratish;

 • naqd pulni saqlash, tashish va inkassatsiya qilish qoidalarini belgilash;

 • banknotalarning to'lov qobiliyatining belgilari va banknotalarni almashtirish va yo'q qilish tartibini belgilash;

 • kredit tashkilotlari uchun kassa operatsiyalarini amalga oshirish qoidalarini tasdiqlash.

2002 yilda Rossiya banki "Rossiya Federatsiyasi hududida kredit tashkilotlarida kassa operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to'g'risida" 2002 yil 9 oktyabrdagi 119-P-sonli (2004 yil 1 iyunda o'zgartirilgan) nizomni kiritdi.

Banknotalarni ta'minlash tartibi. Davlat qonunchiligida ("Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki to'g'risida", "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" federal qonunlar) banknotalarni (inventarizatsiya buyumlari, oltin va qimmatbaho metallar, erkin almashtiriladigan valyuta, qimmatli qog'ozlar, sug'urta) garov sifatida xizmat qilishi mumkin bo'lgan narsalar belgilangan. siyosati, Rossiya Federatsiyasi hukumatining kafolatlari, banklar va boshqa tashkilotlar va boshqalar). Boshqa turdagi garovlardan foydalanishga yoki garovning asosiy qoidalarini buzishga yo'l qo'yilmaydi.

Emissiya mexanizmi pulni muomalaga chiqarish va muomaladan chiqarish tartibidir. Naqd pulsiz pullar tijorat banklari tomonidan kredit operatsiyalari jarayonida beriladi. Kreditlarni to'lashda pul muomaladan chiqariladi. Naqd pul Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining hisob-kitob markazlari tomonidan beriladi. Naqd pulni olish tijorat banklari tomonidan naqd pulsiz hisob-kitob markazlariga topshirilganda amalga oshiriladi.Muomaladagi pul massasining tarkibi ikki jihatdan ko'rib chiqiladi. Bu naqd va naqd pulsiz pul massasi o'rtasidagi nisbat yoki butun pul massasidagi turli nomdagi banknotalar o'rtasidagi nisbat.

Pul oqimlarini prognozlashtirish protsedurasi pul oqimlarini prognozlashtirish rejalari tizimini o'z ichiga oladi; ushbu rejalarni tuzuvchi organlar; ushbu rejalar yordamida aniqlangan ko'rsatkichlar to'plami; har bir reja yordamida hal qilingan vazifalar.

Pulni tartibga solish mexanizmi - bu pul-kredit tartibga solish vositalarining majmui (usullari); pul-kredit munosabatlarini tartibga soluvchi organlarning huquqlari va majburiyatlari; pul-kredit tartibga solish vazifalari va ob'ektlari.

Valyuta kursini belgilash yoki valyutalarni kotirovka qilish , ma'lum bir mamlakat valyutasining boshqa mamlakatlar valyutalari qiymatiga nisbati, masalan, 1 AQSh dollari = 36,7 rubl. Qayta qurish oldidan Rossiya turli valyutalarning oltin tarkibidan kelib chiqqan holda kursni belgilash tartibini qo'llagan. Ammo, hozirgi vaqtda valyutaning oltin tarkibi bitta mamlakatda o'rnatilmaganligi sababli, milliy valyutalarning xarid qobiliyatidagi tebranishlarni, shuningdek valyuta bozorida ma'lum bir valyutaga talab va taklifni hisobga oladigan kotirovka usuli qo'llaniladi. Kotirovkaning eng mashhur usuli "valyutalar savatchasi" ga asoslangan bo'lib, unda milliy valyuta "savat" ga kiritilgan boshqa milliy valyutalar bilan taqqoslanadi.

Iqtisodiyotda kassa intizomi tartibi barcha mulkchilik shaklidagi korxona va tashkilotlarni o'zlarining kassa apparatlari orqali pul muomalasini tashkil etishda yo'naltirishi kerak bo'lgan umumiy qoidalar, birlamchi kassa hujjatlarining shakllari, hisobot shakllarini aks ettiradi. Ushbu buyruqning bajarilishini nazorat qilish uy xo'jaliklariga naqd pul xizmatlarini ko'rsatadigan tijorat banklari zimmasida.

Zamonaviy pul tizimlari statik emas. Ular yanada tejamkor va samaraliroq bo'lib o'sishda davom etadilar. Turli mamlakatlarning pul tizimlari uchun umumiy tendentsiya pul muomalasini tashkil etishda zamonaviy hisoblash elektron jihozlaridan foydalanish ko'lamining kengayishi hisoblanadi. Qog'oz ommaviy axborot vositalarida yozib olinmaydigan, balki elektron signallar ko'rinishidagi yozuvlar, birinchi navbatda magnit yoki boshqa ommaviy axborot vositalarida yozilgan " elektron pullar " tobora keng qo'llanilmoqda. Bu sizga naqd pulsiz ayirboshlashning umumiy pul oqimidagi ulushini sezilarli darajada oshirish, hisob-kitoblarni tezlashtirish, banklar va soliq organlarining naqd pul oqimi ustidan nazoratni kuchaytirish va tarqatish xarajatlarida sezilarli tejashga imkon beradi.

Rossiya Federatsiyasining zamonaviy pul tizimi

Rossiya Federatsiyasining pul tizimi oltin uchun o'zgarmas pulga asoslangan, ya'ni. qog'oz qarz olish xususiyatiga ega. Rossiya pul tizimining huquqiy asosi bu "Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki (Rossiya banki) to'g'risida" 2002 yil 10 iyuldagi 86-FZ-sonli Federal qonuni. Rasmiy valyuta - 100 kopekka bo'lingan rubl. Naqd pulni muomaladan chiqarish va naqd pul olishning monopol huquqi Rossiya Bankiga tegishlidir. Rossiya Federatsiyasining Markaziy banki pul muomalasini tashkil etish sohasida bir qator muhim funktsiyalarni bajaradi: • banknotalar va tangalarni tayyorlash, tashish va saqlashni bashorat qiladi va tashkil etadi, banknot va tangalar uchun zaxira fondlarini yaratadi;

 • naqd pulni saqlash, tashish va inkassatsiya qilish qoidalarini belgilaydi;

 • kredit tashkilotlari uchun kassa operatsiyalari (kassa operatsiyalari) o'tkazish qoidalarini belgilaydi;

 • Banknotlar va tangalar to'lov qobiliyatining belgilarini, ularni yo'q qilish tartibini, shuningdek buzilgan banknot va tangalarni ularning o'rniga almashtirishni belgilaydi.

Hozirgi vaqtda naqd pul muomalasi kanallarida ikki xil banknot mavjud bo'lib, ular Rossiya bankining so'zsiz majburiyatidir va barcha turdagi hisob-kitoblarda va to'lovlarda qabul qilinishi kerak - banknotalar (bank biletlari) va tangalar. Hozirgi vaqtda 10, 50, 100. 500, 1000 va 5000 rubldagi banknotalar muomalada. va 1, 2, 5, 10 rubl, 1, 5, 10, 50 tiyinlik tangalar.

Banknotlar Goznak korxonalarida tayyorlanadi. Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki banknotlar dizaynini amalga oshiradi: har bir banknot o'ziga xos rasm chizish mavzusiga va ustuvor rangga ega bo'lib, bitta sonli banknotalarning butun seriyasida dizaynning umumiy elementlari mavjud. Banknotlarni yaratishda birinchi qadam - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda keng miqyosda rasm chizish; undan keyin metall ustida o'yma amalga oshiriladi, u naqshli metall klişe ichiga aylantirilib, haqiqiy miqyosda bir necha bor takrorlanadi. Plitka banknotalarni bosib chiqaradi. Banknotlarni tayyorlashda ketma-ket uch xil usul qo'llaniladi: ofset, chuqur (metallografik) va yuqori (tipografik).

Zamonaviy banknotlar qalbakilashtirishni qiyinlashtiradigan bir qator xavfsizlik xususiyatlariga ega. Masalan, 2006 yilda muomalada bo'lgan 5000 rubllik banknotada xavfsizlik xususiyatlari mavjud (3.1-jadval).

3.1-jadval. 5000 rubllik banknotning to'lov qobiliyatining belgilari.Xavfsizlik elementlari

Xususiyat

Rangni o'zgartirish bo'yoq

Xabarovsk shahrining emblemasi rangni o'zgartiruvchi bo'yoq bilan ishlangan. Banknotning qiyalik burchagi o'zgarganda, gerb rangini malinadan och yashil rangga o'zgartiradi

Suv belgilari

Banknot qog'ozi oq rangga ega va ultrabinafsha nurida porlash bo'lmaydi. Banknotning kuponli maydonlarida ikkita mahalliy suv belgilari qilingan: tor kupon maydonida, vertikal ravishda joylashgan 5000 raqami ochiq rangda ko'rsatilgan, engil soyalar bilan ishlangan; Keng kupon maydonida N. N. Muravyov-Amurskiy haykali boshining kul rangsimon tasviri joylashgan. Suv belgilarining lümenini ko'rib chiqayotganda, qog'ozning umumiy foniga nisbatan quyuqroq va engilroq qismlar ko'rinadi. Keng kupon maydonida joylashgan suv belgisida ohanglarning qorong'udan yorug'likka silliq o'tishi aniq ko'rinadi

Yashirin

kamalak


chiziqlar

Banknotning ko'z oldida 30-50 sm masofada ko'rinishiga qarab perpendikulyar bo'lsa, old tomonida monofonik deb qabul qilingan maydon mavjud. Banknotni qiyshaytirganda, ushbu sohada rangli rangli chiziqlar paydo bo'ladi.

Ko'tarilgan yengillik

"Rossiya banki chiptasi" matni va ko'rish qobiliyati past odamlar uchun yorliq teginish uchun sezgir bo'lgan.

Kipp effekti

Banknotni yorug'lik nurida o'tkir burchak ostida ko'rayotganda bezak lentasida yashirin tasvir (kipp effekti) aniqlanadi

Rossiya bankining emblemasi

Banknotning old tomonining yuqori chap qismida Rossiya Bankining emblemasi rangini o'zgartiruvchi yorqin lak bilan qoplangan. Banknotni turli burchaklardan ko'rib chiqishda logotipning markaziy qismi rangi oltin jigarrangdan to'q ko'k ranggacha o'zgaradi

Grafik elementlar

Daryoning narigi qirg'og'idagi rasm. Banknotning old tomonining o'rtasidagi krujka kattalashtiruvchi oynada ko'rinadigan mayda grafik elementlardan: CBRF qisqartmasi, yo'lbarslar, ayiqlar va baliqlarning siluetlari hosil bo'ladi. daraxtlardan

Mikrotekst

Qayta tiklanadigan 5000 raqami ko'rinishidagi mikrotexta old tomonida banknotning yuqori o'ng qismida amalga oshiriladi. Yalang'och ko'z bilan qaralganda, u 5000 ta takrorlanadigan raqamga o'xshaydi, bu aniq yengillik bilan. Orqa tomonning ustki qismida, qiyshiq uslubda 5000 marta takrorlanuvchi qorong'i raqamdan hosil bo'lgan mikrotekst chiziqlari bosilgan. Orqa tomonning pastki qismida manfiy harflar va chapdagi raqamlardan o'ngga ijobiy tomonga silliq o'tishga imkon beruvchi to'g'ridan-to'g'ri yozuvda CBRF5000 takrorlangan matndan iborat mikrotekstning chiziqlari joylashgan. Qayta qisqartirilgan CBRF tomonidan shakllangan salbiy mikrotext. Banknotning orqa tomonining o'ng tomonidagi vertikal bezak tasmasi o'rtasidagi elementlarga ishlangan

Mikroperforatsiya

Banknotni yorug'lik manbai orasidagi bo'shliqda ko'rib chiqqanda, mikro-teshiklardan hosil bo'lgan 5000 raqami ko'rsatilgan. yorqin nuqta kabi ko'rinadi. Ushbu alomat, hatto kam quvvatli yorug'lik manbaida ham aniq ko'rinadi. Mikro-teshiklarning joylashgan joyidagi qog'oz teginish uchun qo'pol deb qabul qilinmasligi kerak.

Xavfsizlik ipi

Qog'ozga kengligi 3 mm bo'lgan sho'ng'in himoya ipi kiritilgan. Banknotning orqa tomonida 5 ta chiqish ipi va 8 ta yoritilgan yorug'lik marvaridli to'rtburchaklar ko'rinishida bo'ladi. Banknotni yorug'lik nurida ko'rib chiqayotganda, himoya ipi silliq qirralari bilan to'q rangli chiziqqa o'xshaydi va to'g'ridan-to'g'ri, teskari va oyna tasvirida 5000 raqamini takrorlab turadi.

Himoya tolalari

Banknot qog'ozida qizil, och yashil rang tasodifiy tartibda joylashtirilgan. binafsha rangga bo'yalgan ikki rangli va kulrang himoya tolalari, ammo kattalashtiruvchi stakan orqali ko'rib chiqilganda, qizil va ko'k yamalar o'zgarib turadi.

Rangli fonda mikrotext

Old tomonning pastki qismida naqshli lenta tepasida kipp effekti joylashgan. Mikrotekta ochiq jigarrang fonda takrorlanadigan 5000 jigarrang shaklida joylashgan. Matn va fon birma-bir bosib chiqariladi

1997 yildagi va 2004 yil modelidagi o'zgartirilgan banknotlarda "shahar seriyasi" tasvirlangan süjet mavjud - har bir banknot Rossiyaning ma'lum bir shahriga bag'ishlangan.

1 va 5 tiyinlik tangalar. oq bimetal kupronikeldan yasalgan - po'lat - kupronikel. 10 va 50 tiyinlik tangalar. sariq mis qotishmasidan qilingan. 1 va 2 rubl qiymatidagi tangalar. mis-nikel oq qotishmasidan qilingan. 5 rubldagi tanga. Oq bimetal kupronikel - mis - kupronikeldan tayyorlangan. Nomlari 10 rubl bo'lgan noyob ikki rangli tanga. (3.22-rasm). Unda nikel kumush terish va guruch uzuk mavjud. Tangalarni yasashda avval disk bilan uzuk yig'iladi, so'ngra yozuv qo'llaniladi va shundan keyingina yakuniy tanga bo'ladi. Birinchi marta himoya qilishning to'rtta darajasi ishlatilgan: • sariq va oq metallning kombinatsiyasi. Relyef naqsh sariq halqadan oq yadroga o'tadi;

 • riflar - tanga yon tomoniga bosilgan tire;

 • Riflar bo'ylab boradigan yozuv: "o'n rubl";

 • yashirin rasm - ikkita yozuv nolga "yashirilgan": bitta nishab bilan "10", ikkinchisida "ishqalanish" ni o'qishingiz mumkin.

Shakl 3.22. Rossiya bankining muomaladagi qiymati 10 rubl. namuna 1997 yil

Rossiyaning pul tizimining elementi sifatida pul taklifi - bu iqtisodiy munosabatlarga xizmat qiladigan va iqtisodiy sub'ektlarga (jismoniy va yuridik shaxslar, davlat) tegishli bo'lgan sotib olish, to'lash va to'plangan mablag'larning yig'indisi.

Rossiya bankining moliyaviy statistikasida pul massasining hajmi va tuzilishini, shuningdek uning harakatini tahlil qilish uchun to'rtta pul agregati ishlatiladi: •  - moliyaviy bo'lmagan agentlar bilan muomaladagi naqd pullar (banknotalar va tangalar);

 •  o'z ichiga oladi  shuningdek, Rossiya Federatsiyasining Sberbankidagi jismoniy shaxslarning talab qilib olinadigan depozitlari (joriy omonatlar), aholi va tijorat banklaridagi talab qilinadigan depozitlar, moliyaviy bo'lmagan agentlarning hisobvaraqlari va maxsus hisoblaridagi mablag'lar (hisob-kitoblar, joriy hisobvaraqlar, akkreditivlarning maxsus hisobvaraqlari va chek hisoblari), sug'urta fondlari. kompaniyalar;

 •  o'z ichiga oladi  , aholining omonat kassalaridagi muddatli omonatlari;

 •  o'z ichiga oladi  banklarning depozit va omonat sertifikatlari va davlat zayomlari.

Pul massasining mustaqil tarkibiy qismi bu pul bazasi (  ) jihozni o'z ichiga oladi  , ishlaydigan banklardagi naqd pullar, banklarning Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankidagi majburiy zaxiralar va vakillik hisobvaraqlaridagi mablag'lari. Ushbu pul nafaqat katta likvidlikka ega, balki Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining qobiliyatini, o'z majburiyatlarini bajarish qobiliyatini ham ko'rsatadi. Iqtisodiy tadqiqotlarda bu pul "yuqori samaradorlik" pul deb ham ataladi, chunki uni bevosita Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki boshqarishi mumkin. Pul muomalasini boshqarish amaliyotida Rossiya Banki pul bazasining bir nechta agregatlaridan foydalanadi (3.25-rasmga qarang).

Rossiyada pul muomalasining o'ziga xos xususiyatlaridan biri - to'lov vositasi va tejash shakli sifatida xorijiy valyutadan foydalanish. Bu pul massasining yana bir ko'rsatkichidan - "keng pul" dan foydalanishga olib keldi (  ) ichiga jihoz (  ) va milliy bank tizimidagi xorijiy valyutadagi depozitlar (kredit tashkilotlarining xorijiy valyutadagi majburiyatlari). Ushbu ko'rsatkich pulga talabni, rubl kursining o'zgarishini, moliya-bank tizimining barqarorligini va kapital parvozini prognoz qilish uchun ishlatiladi.Qiymatni aniqlash uchun  o'rtacha yillik ayirboshlash kursidan foydalaning. Shunday qilib, umumiy pul massasi chet el valyutasidagi pul taklifini va milliy pul massasini o'z ichiga oladi (3.23-rasm).

Rossiya Federatsiyasining emissiya tizimi naqd va naqd pulsiz kreditlar emissiyasini birlashtiradi. Naqd pulni chiqarish Rossiya Banki tomonidan amalga oshiriladi. Ularning aylanishi sxema bo'yicha tashkil etilgan (3.24-rasm). Naqd pul muomalasi Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining tarkibiy bo'linmalarida boshlanadi. Naqd pul hisob-kitob markazlarining (AHM) kassalaridan tijorat banklarining amaldagi nazorat-kassalariga o'tkazilgandan so'ng muomalaga kirgan deb hisoblanadi. Tijorat banklarining operatsion kassalaridan pullar mijozlarga (korxonalar, tashkilotlar, jismoniy shaxslar) beriladi. Naqd pullar doimiy ravishda muomalada bo'ladi, chunki hisob-kitoblar va to'lovlar aylanmasi tugagandan so'ng ular banklarning operatsion kassalariga, so'ngra hisob-kitob va kassa markazlarining ishchi kassalariga qaytariladi. Shunday qilib, naqd pullarning muomalaga chiqarilishi va ularning chiqarilishi doimiy ravishda amalga oshiriladi.
Shakl 3.23. Rossiya iqtisodiyotidagi umumiy (to'liq) pul massasining tarkibi
Shakl 3.24. Naqd pul aylanishini tashkil qilish

Muammo muomaladagi pullarning qo'shimcha chiqarilishi hisoblanadi. Pul muomalasi - bu muomaladagi pullar sonining o'zgarishi, u Rossiya Bankida jamlangan. Pulni muomaladan chiqarish yoki chiqarish zaruriyati naqd pul aylanishini prognoz qilish asosida aniqlanadi. Naqd pulsiz pul ta'minotidagi o'zgarishlar kredit muammolari deb ataladi .

Naqd va naqd pulsiz pul ta'minoti mamlakat tizimidagi xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning (korxona va tashkilotlar, davlat, uy xo'jaliklari) pul mablag'lariga teng bo'lgan bank tizimining majburiyatlarini anglatadi. Bank tizimi (Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki va tijorat banklari) pulga bo'lgan talabni bajaradigan majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi (3.2-jadval).

3.2-jadval. Tahlil vakolatxonasida milliy pul massasi balansi


Pul ta'minotining asosiy manbai to'g'ridan-to'g'ri Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining qayta moliyalashtirish tizimidan va valyuta zaxiralarining o'sishiga qarshi emissiyasidan foydalangan holda, bilvosita to'g'ridan-to'g'ri kredit animatsiyasi ta'siri tufayli pul massasining kengayishida ishtirok etadigan tijorat banklarida jamlangan kredit emissiyasi. Rossiya iqtisodiyotidagi pul taklifini tahlil qilish uchun Rossiya Federatsiyasi Markaziy banki pul bazasining bir nechta ko'rsatkichlaridan foydalanadi (3.25-rasm).
Shakl 3.25. Pul bazasining tuzilishi

Pul iqtisodiyotining asosini tashkil etuvchi Rossiya iqtisodiyotidagi pul bazasining tarkibi va dinamikasi bir qator xususiyatlar bilan tavsiflanadi: • Iqtisodiyotda ishlaydigan va tovar aylanmasini ta'minlovchi pul bazasi (keng pul bazasi) milliy pul bazasining atigi 47,7 foizini tashkil etadi (2007 yil 1 yanvar holatiga);

 • 1059 milliard rubl kredit va depozit animatsiyalarida ishtirok etadi. (2007 yil 1 yanvar holatiga ko'ra), bu milliy pul bazasining 15% va keng pul bazasining 25% ni tashkil etadi. Rossiyada pul massasini shakllantirish vositasi sifatida kredit va depozitlarni animatsiya qilish deyarli ishlamaydi - bu taxminan 2,2, rivojlangan mamlakatlarda bu ko'rsatkich 5 dan 10 martagacha o'zgarib turadi. Bu iqtisodiy o'sish sur'atlariga, birinchi navbatda sanoat va iqtisodiyotning real sektorining boshqa tarmoqlariga ta'sir qiladi;

 • Rossiya iqtisodiyotini monetizatsiya qilish darajasi rivojlangan mamlakatlarnikiga qaraganda 3-4 baravar past, pul massasi xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatini qo’llab-quvvatlash, yalpi ichki mahsulotning atigi 33,8 foizini tashkil etadi (2007 yil 1 yanvar holatiga);

 • pul massasi va pul bazasi tarkibida sezilarli darajada naqd pul;

 • Iqtisodiyotning madaniyatli ishlashini ta'minlovchi kredit tashkilotlari hisoblaridagi naqd pulsiz mablag'lar jami kreditlarning 68,3 foizini tashkil etadi.  va milliy pul massasining atigi 16%;

 • 2000-2006 yillarda amalga oshirilgan davlat jamg'armalarini ko'paytirish siyosati. Bu energiya bozoridagi narxlarning ijobiy dinamikasi sharoitida mumkin bo'lganligi, ushbu pul massasining milliy pul bazasi tarkibida 20,6% gacha o'sishiga olib keldi (2007 yil 1 yanvar holatiga). Hozirgi vaqtda davlat resurslari aholi, korxonalar va kredit tashkilotlarining umumiy resurslaridan oshib ketmoqda;

 • real iqtisodiyotda ishlaydigan mablag'larning etishmasligi, davlat jamg'armalarining haddan tashqari darajasi tufayli pul muomalasi tezligining oshishiga va inflyatsiya omillaridan biri bo'lgan ularning taqchilligining oshishiga olib keladi.

Pul-kredit siyosati - pul vositalarining to'plami (pul massasi parametrlari, zaxira me'yori, foiz stavkasi, qarz berish shartlari, qayta moliyalashtirish stavkalari va boshqalar) va pul-kredit tartibga solish institutlari (MB, Moliya vazirligi).

Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasiga muvofiq, Rossiya Federatsiyasi Markaziy bankining asosiy vazifasi boshqa davlat organlaridan mustaqil ravishda bajaradigan rublning himoyasi va barqarorligini ta'minlashdir. Ushbu funktsiyani amalga oshirish uchun 86-FZ-sonli Federal qonun Rossiya Bankining amal qiladigan bir qator pul-kredit vositalarini nazarda tutadi: • Rossiya Bankining operatsiyalari bo'yicha foiz stavkalari;

 • Rossiya bankida saqlangan majburiy zaxiralar nisbati (zaxira talablari);

 • ochiq bozor operatsiyalari;

 • kredit tashkilotlarini qayta moliyalashtirish;

 • valyuta interventsiyalari;

 • pul massasining o'sishi uchun ko'rsatkichlarni belgilash;

 • to'g'ridan-to'g'ri miqdoriy cheklovlar;

 • o'z nomidan obligatsiyalar chiqarish.

Naqd pul berish to'liq Rossiya Banki tomonidan nazorat qilinganligi sababli, ushbu vositalar kredit masalalarini boshqarishga qaratilgan, ya'ni. tijorat banklarining kredit faoliyati. Tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotga (xo'jalik yurituvchi subyektlarga) berilgan kreditlar hajmi, ular muomalaga kiritgan mablag'lar hajmiga, majburiyatlar deb nomlanadi. Pulni tartibga solish vositalari yordamida bank tegishli moliyaviy yil uchun qabul qilingan pul dasturiga qarab ushbu manbalar hajmini kengaytirishi yoki kamaytirishi mumkin.
Download 57.26 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling