Q a r sh I da vlat u n IV e r sit e t I a. Hayitov, m zulfiqorov


Download 0.53 Mb.
Pdf ko'rish
bet4/7
Sana16.02.2017
Hajmi0.53 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

34

15.  Tabiat  va jamiyat  o ‘rtasida  o‘zaro  munosabat  deganda 

nimani  tushunasiz?

16.  Tosh va yangi  tosh  asrlarida  tabiat va jamiyat  o ‘rtasida 

o‘zaro  munosabatlar  mazmuni  nimalardan  iborat  bo‘lgan?

17.  Neolit  davrining ikkinchi  yarmida  0 ‘rta  Osiyoda  ishlab 

chiqarishning rivojlanishi  va  uning  tabiatga  bo‘lgan  ta’sirining 

oqibatlari  qanday  bo‘lgan?

18.  Urug‘  qabila  tuzilishida  0 ‘rta  Osiyoning  taraqqiyoti  va 

uning  atrof-muhitga  ta ’siri  haqida  nimalarni  bilasiz?

19.  Y irik  feodal  davlatning  paydo  bo'lishi  0 ‘rta  Osiyo 

tabiatining  o ‘zgarish  alomatlari  haqida  gapirib  bering.

20. Fan va texnika taraqqiyotining jamiyat ishlab chiqarishga 

ta ’siri  deganda  nimani  tushunasiz?

21. XX asming ikkinchi yarmida boshlangan  fan va texnika 

inqilobining  mohiyati  nimadan  iborat?

22.  F an  va  texnika  taraqqiyotining  tabiat  boyliklaridan 

foydalanishni  kuchaytirishdagi  ahamiyatini  tushuntirib  bering.

23.  Tabiatning  aks  ta ’siri  to ‘g ‘risida  nimalarni  bilasiz  va 

ta b iat  resurslaridan  foydalanish  m e’yori  deganda  m m atii 

tushunasiz?

24.  Tabiat  resurslarining  qashshoqlanishi  yoki  ifloslanishi 

qanday  yuz  berishi  mumkin?

25. Tabiatda ekologik muvozanat va uning buzilishi sabablari 

to ‘g‘risida  nimalarini  bilasiz?

26.  Ekologik  muvozanatning  buzilish  oqibatlari  deganda 

nimalar  nazarda  tutiladi?

27. Tabiat resurslaridan kompleks foydalanish degani nimani 

angiatadi?

28.  Sug‘oriladigan  yerlar  -   vohalarning  hozirgi  meliorativ 

holatidagi  muammolar  nimalardan  iborat?

29.  V ohalarda  tuproq  sho‘rlanishi  va  uning  oldini  olish 

haqida  nimalarni  bilasiz?

30.  Sug‘oriladigan  dehqonchilikda  suvdan  foydalanishni 

takomillashtirish uchun qanday tadbirlami amalga oshirish lozim. 

0 ‘zbekistonda  yana  qanday  geografik  muammolar  mavjud?

31.  T abiat  komplekslari  nim a,  ular  qanday  o'rganiladi? 

Landshaftning  morfologik  birliklari  nimalardan  iborat?

35


32.  Fatsiya,  maydonning  geografik  xususiyatlarini  tushun- 

tirib  bering.  Landshaftning  geografik  obyektlari  nim alardan 

iborat?

33.  0 ‘lkaning tabiiy sharoit va resurslarini o ‘rganishda nima uchun  landshaft  tahhli  o'tkaziladi?

34.0 ‘rta va mayda masshtabli xaritalar asosida o‘lkaning tabiiy 

sharoiti  va  resurslarini  o‘rganishda  nimalarga  e’tibor  beriladi?

35.  Yangi  yerlami  o ‘zlashtirish  va  sug‘orishga  tayyorlash 

maqsadida  landshaft  tahlilining  mazmuni  nimalardan  iborat?

36.  S a n o a t  k o rx o n a la rin i  q u rish ,  lo y ih asin i  am alga 

oshirishdan  oldin  hududda  land sh aft  tahlili  o ‘tkazishdan 

maqsad  nimada?

37.  Tabiatda  bo‘ladigan  tabiiy  tadrijiy  o ‘zlashtirishlar  va 

TK lam ing  taraqqiyoti  o ‘rtasida  qanday  o ‘zaro  bog‘liqliklar 

bor,  so‘zlab  bering.

38.  T ab iat  komplekslari  nim a,  ular  qanday  o ‘rganiladi? 

Tabiiy geografik  rayonlashtirish  deganda  nimani  tushunasiz,  u 

qanday amalga oshiriladi va uning asoslarini tushuntirib bering.

39.  R ayonlashtirish  taksanom ik  birliklarining  m ohiyati 

nimadan  iborat?

40.  0 ‘rta  Osiyoning tabiiy geografik  rayonlashtirish tarixini 

tushuntirib  bering.  U nda  O 'zbekiston  qanday  taksanom ik 

birliklami  o ‘z  ichiga  oladi?

41.  T abiat  komplekslarining  barqaroriigi  deganda  nimani 

tushunasiz  va  barqarorlikni  belgilovchi  om illar  to ‘g‘risida 

nimalam i  bilasiz?

42.  Tabiat  komplekslari  barqaroriigi  darajasini  aniqlovchi 

mezonlar  asosida  tushuntirib  bering.

43.  T a b ia t  k o m p lek slari  b a rq a ro riig i  d a ra ja s i  bilan 

sug‘oriladigan dehqonchilik o'rtasida qanday bog‘liqliklar bor?

44.  T ab iat  kom plekslari  barqaroriigi  xususiyatlari  bilan 

yaylov  chorvachiligini  rivojlantirish  yo'nalishlarida  qanday 

o‘zaro  aloqa  va  bogiiqliklar  sodir  bo'iadi?

45.  Daryolam ing  o ‘z-o‘zini  tozalash  xususiyatlari  va  atrof- 

muhit  o'rtasidagi  bogiiqlikni  qanday  tushunasiz?

46.  Y erlarn in g   o ‘z-o ‘zini  to z alash   va  q ay ta  tiklan ish i 

to ‘g‘risida  nimalami  bilasiz?

36


47.  Inson  m ehnat  faoliyatining  tabiat  bilan  bog‘liqligini 

tushuntirib  bering.

48. Tabiatda o ‘zgarishlar qanday kuchlar ta ’sirida yuz beradi. 

Inson  ta ’sirida  tabiiy  sharoitning  o ‘zgarishlarini  tushuntirib 

bering.

49. Tabiat komplekslarining o ‘zgarganlik darajalari va ularni aniqlovchi  m ezonlar  to 'g 'ris id a   so ‘zlab  bering  va  h ar  bir 

o ‘zgarish  toifalari  qanday  belgilar bilan  farq  qiladi?

50.  Kuchli  o‘zgargan TK   bilan  o‘zgarmagan  TK lar orasida 

qanday  farqlar  mavjud?

51.  Juda  kuchli  o ‘zgargan  ТЮ аг  bilan  kuchsiz  o'zgargan 

ТЮаг  orasida  qanday  farqlar  bor?

52. 0 ‘zingiz yashab turgan hududda TKlarning o ‘zgarganlik 

darajasini  mavjud  mezonlar  asosida  aniqlang.

53.  T abiat  kom plekslarining  o ‘zgarganligi  ekologik  va 

ijtimoiy-iqtisodiy  oqibatlari  deganda  nimani  tushunasiz?

54.  Inson  x o ‘ja lik   faoliyatining  atrof-m uhitga  t a ’sirini 

kamaytirish  va  tabiiy  muhit  o ‘zgarishi  oldini  olishning  asosiy 

yo‘nalishlari  to‘g‘risida  so‘zlab  bering.

55.  V o h a la rd a   ta b iiy   b o y lik la rd a n   fo y d ala n ish n i 

optimallashtirish  deganda  nimani  tushunasiz?

56.  Tabiiy  geograflk  baholash  deganda  nimani  tushunasiz 

va tabiiy geograflk baholashning asosiy tamoyillari nimalardan 

iborat?

57.  Tabiiy  geograflk  baholashning  usullarini  tushuntirib bering,  yerlarni  dehqonchilik  uchun  o ‘zlashtirish  va  sug‘orish 

maqsadida  baholash  qanday  amalga  oshiriladi?

58. Agroiqlimiy resurslar deganda nimani tushunasiz?  Issiqlik 

va  nam likning  ekin lar  vegetatsiya  d av ridagi  aham iyatini 

tushuntirib  bering.

59.  0 ‘zbekistonda  issiqlik  resurslari  qanday  taqsimlangan? 

U larnin g   g ‘o ‘za  nav lari  rivojlanishi  va  p ax tan in g   pishib 

yetilishidagi  ahamiyati  haqida  so‘zlab  bering.

60.  Tog‘  yon  bag‘rilarida  issiqlik  va  namlik  miqdorining 

taqsimlanish qonuniyatlari  nimalardan  iborat? Respublikaning 

shimoliy  va janubiy  hududlarida  balandlik  bo‘yicha  issiqlik va 

yog* in  miqdorining  taqsimlanishida  qanday  farqlar  mavjud?61.  Rekreatsiyaning  m a’nosi  va  maqsadlarini  tushuntirib, 

tabiat  komplekslarini  rekreatsiya  maqsadlarida  baholashning 

asosiy  tamoyillarini  ta ’riflab  bering.

62.  Rekreatsiya  jihatidan  baholashda  q o ‘llaniladigan  ilmiy 

usullar  to 'g 'risid a  nim alarni  bilasiz?  Tekislikdagi  TK   larni 

baholashda  nimalarga  ahamiyat  beriladi?

63.  Geografik  bashoratlashtirish  va  bashoratning  umumiy 

ta ’rifini  bering.  Bashoratning  amaliy  aham iyati  nim alardan 

iborat?

64.  Bashorat  va  reja  o'rtasida  qanday  farq  bor?  Bashorat­ning  variantlari  nima  uchun  ko‘p  bo‘ladi?  Uning  muddatlari 

to ‘g‘risida  gapirib  bering.

65.  B a sh o ra tla rn in g   ilm iy  u su lla rin i  san ab   o ‘ting  va 

landshaftli  indikatsiya  usuli  to‘g‘risida  gapirib  bering.

66.  T abiat  kom ponentlarining  basho ratli  xususiyatlari 

deganda  nimalarni  tushunasiz?

67.  Relyef va  uni  tashkil  qilgan  tog‘  jinslarining  bashoratli 

xususiyatlarini  so‘zlab  bering.

68. Tuproqning bashoratli xususiyatlari to ‘g‘risida nimalarni 

bilasiz  va  o'simlik  olamining  bashoratli  xususiyatlarini  aytib 

bering.

69.  B ashoratlashtirishning  hududiy  turlarini  k o ‘rsating. Dunyo  miqyosidagi  bashoratlashtirishning  ahamiyati  haqida 

so'zlab  bering.

70.  Hududiy  bashoratlashtirish  qanday  o ‘lkalarga  yoki  suv 

komplekslariga  xos  hamda  mahalliy  bashoratlashtirish  qanday 

hududlar  uchun  qo'llaniladi?

71. 0 ‘zingiz yashab turgan hududda TK laming o ‘zgarganlik 

darajasini  mavjud  mezonlar  asosida  aniqlang!

72. Ustyurt platnosining TK larini bashoratlashtirish asoslari 

va  bashorat  natijalari  to ‘g‘risida  so‘zlab  bering.

73. Tog‘  oldi va tog‘  balandliklari mintaqasidagi TK  larning 

o ‘zgarishlarini  bash oratlash tirish  va  b ash o rat  natijalarini 

Mirzacho‘l  misolida  tushuntirib  bering.

74. «Monitoring» atamasining ta ’rifi va uning kelib chiqishini 

tushuntirib  bering.  M onitoringning  maqsadi  va  vazifalarini 

bayon  eting.

38


75.  M o n ito rin g   tizim i  d eg an d a  n im an i  tushunasiz? 

M onitoring  turlarining  vazifasi  nim alardan  iborat?  Biosfera 

monitoringini  qanday  tushunasiz?

76. Geologik tizim monitoringining vazifasi nimalardan iborat?

77.  0 ‘zb ek isto n d a  atro f-m u h it  m o n ito rin g in i  am alga 

oshirishning  qanday  dolzarb  masalalarini  bilasiz?  Atrof-muhit 

monitoringi  tadqiqot  usullarini  aytib  bering.

78.  0 ‘zb ek isto n d a  m u n tazam   am alg a  o sh irilad ig an  

monitoringli  tadqiqotlar  tizimi  to‘g‘risida  nimalami  bilasiz?

79.  Atmosfera  havosini  monitoringli  kuzatish  va  nazorat 

qilish  qanday  amalga  oshiriladi?

80.  Suv  havzalari,  tuproq,  yerosti  suvlarining  boshqaruvi 

qanday  amalga  oshiriladi?

81.  0 ‘zbekistonda  atrof-m uhit  m onitoringi  boshqaruvi 

qanday  amalga  oshiriladi?

82.  «Ekspertiza»  tushunchasiga  t a ’rif  bering,  ekspertiza 

qanday  amalga  oshiriladi?

83.  Ekspertiza natijalari yuzasidan o ‘tkaziladigan ishlaming 

muddati  va  mazmunini  tushuntirib  bering.

84.  Ekspertiza  uchun zarur  bo‘ladigan  turli  m a’lumotlar va 

kartografik  materiallar  to ‘g‘risida  nimalami  bilasiz?

85.  Loyihaning  atrof-muhitga  ta ’sirini  oldindan  baholash 

deganda  nim alam i  tushunasiz  va  ekspertizaning  xulosalari 

nimalardan  iborat  bo‘ladi?

86.  Ekologik-geografik  ekspertiza  tarixi  to ‘g‘risida  nima­

lami  bilasiz?

87.  0 ‘zb ek isto n d a  san o at  k o rx o n a la rin i  jo ylash tirish  

bo‘yicha  ekspertizaning  mazmuni  nimalardan  iborat?

88.  0 ‘zbekistonda  qurilish  amalga  oshirilgan  gidrotexnik 

inshootlaming  asosiy  kamchiliklari  nimalardan  iborat?

89.  Suv  omborlari  loyihasini  ekspertiza  qilish  natijalarini 

So‘x  suv  omborlari  misolida  tushuntirib  bering.

90.  D unyo  «issiqxonasi»  d eganda  nim ani  tushunasiz? 

K elajakda  nim a  atm osfera  havo  h aro rati  k o ‘tarilishi  bilan 

bogiiq  oqibatlarga  olib  keladi?

91.  Y er  atm o sferasid agi  ozon  q a tla m in in g   aham iyati 

to ‘g‘risida  nimalami  bilasiz?

39

i


92.  Orol  dengizi  muam m osining  kelib  chiqish  sababSari 

nimalardan  iborat  ham da  Orol  dengizi  qurigan  qismlarining 

tabiiy  sharoiti  haqida  nimalarni  bilasiz?

93. Orolbo'yi gidromorf landshaftiarning o‘zgarish yo'rsalish- 

lari haqida so‘zlab bering va Orol dergizini saqlab qoiish  uchun 

qanday  tadbirlami  amalga  oshirish  lozim?

94.  Orolbo‘yi  ekologik  vaziyatini  sogiom lashtirish  uchun 

qanday  chora-tadbirlar  majmuasini  amalga  oshirish  kerak?

95. Dunyo yer resurslari haqida so‘ziab bering. Inson mehnat 

faoliyatida  haydaladigan  yerlarga  ta ’sir  qanday  vuz  beradi?

96.  D unyo  m a m la k a tla rid a   su g ‘o rila d ig a n   y eriard a 

dehqonchilikning  hozirgi  ahvolini  tavsiflab  bering.

97.  0 ‘zbekiston  yer  resurslari  va  u lard an   foydalanish 

t o ‘g ‘risida  so 'z la b   bering  va  yer  resurslarining  tu p ro q lar 

bo'yicha  tasniflanishini  tushuntiring.

98.  Yer  resu rslarin in g   turli  tabiiy  ja ra y o n la r  t a ’sirida 

degradatsiyaga  uchrashi  qanday  yuz  beradi?

99.  Suvning dunyo miqyosida aylanma harakatini tushuntirib 

bering.  Dunyo  suv  muvozanati  deganda  nimani  tushunasiz?

100.  D unyoning  chuchuk  suv  resurslari  h aq id a  so 'zlab  

bering.  C h u ch u k   su v d an   fo y d a la n ish n in g   o sh ib   b o rish i 

to ‘g‘risida  nimalarni  bilasiz?

101.  0 ‘zb ek isto n   x o 'ja lik   so h alari  b o 'y ic h a   suvdan 

foydalanish qanday taqsimlangan? 0 ‘zbekistonning daryo va suv 

havzalari qanday sabab va omillar ta ’sirida ifloslanib bormoqda?

102.  0 ‘zb ekiston  h u d u d ida  suv  hav zalari  va  d ary o lar 

ifloslanib borish darajasi bo‘yicha qanday guruhlarga bo‘linadi?

103.  Geograflk mehnat taqsimoti  deganda nimani tushunasiz 

va  u  qanday  amalga  oshiriladi?

104.  Ixtisoslashuv  nima? Uning xo'jalik  rivojidagi mavqeini 

ta ’riflab  bering.

105.  G eograflk  m ehnat  taqsim oti  turlarin i  t a ’riflang  va 

geografik  m e h n at  ta q sim o ti  q am ro v ig a  k o ‘ra  b o 'lish in i 

tushuntirib  bering.

106.  R ayon  hosil  b o ‘lish  ja ra y o n in i  tu sh u n tirib   bering. 

R ayon  h u d u d id a  fao liy at  k o 'rsa ta d ig a n   ishlab   chiqarish 

korxonalari  guruhlarini  ta ’riflang.

4j


107.  Shaharlarning ishlab chiqarish funktsiyalarini ta ’riflang. 

Shahardagi aholi manzilgohlari qanday tizimlarni tashkil etadi?

108.  Hozirgi  taraq qiy o t  bosqichida  rayonlashtirishning 

qanday  muammolari  mavjud?  Iqtisodiy  rayon  nima?

109.  Geografik defferiktsiyaning turlarini tushuntirib bering.

110.  Hududiy  ishlab  chiqarish  kom plekslari  va  ularning 

funksiyalarini  ta ’riflang.

111.  Iqtisodiy  ray o n lar  rivojini  m odellashtirish  nim a? 

H ududiy  ishlab  chiqarish  kom plekslarini  m odellashtirish 

qanday  amalga  oshiriladi?

112.  Iqtisodiy  rayonlashtirish  m uam m olarini  tushuntirib 

bering.


113.  Sanoat  korxonasini  iqtisodiy  geografik  tadqiq  etish 

nim a? 


S an o at 

k o rx o n a sin in g  

iq tiso d iy  

g eo grafik 

ko‘rsatkichlarini  tushuntirib  bering.

114.  Aholi  punktlarini  tadqiq  etishning  ahamiyati  nimada?

115.  Sanoat  tugunlarini  o ‘rganishda  geografiyaning  o ‘rnini 

tushuntirib  bering.  Transport va  aloqani  tadqiq etish usullarini 

ta ’riflab  bering.

116.  Iqtisodiy rayonlami oVrganish dasturi va uning tadqiqot 

bosqichlari haqida so'zlab bering. Yirik iqtisodiy rayonlar ichki 

aloqalarini  tahlil  etish  o ‘z  oldiga  qanday  vazifalarni  qo‘yadi?

117. Tashqi  davlatlararo  aloqalar  qanday  toifalar  asosida 

amalga  oshiriladi?

118.  Infratuzilm a  deganda  nim ani  tushunasiz  va  uning 

qanday  tarmoqlari  mavjud?

119.  Ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini va ulami tashkil etish 

xususiyatlarini  ta ’riflang.

120.  Siz  yashab  turgan  hududda  ijtimoiy  infratuzilmaning 

qaysi  tarmoqlari  rivojlangan.  Ularga  iqtisodiy  geografik  tavsif 

yozing.

121.  M am lak a tn i  ta d q iq   e tish   ja ra y o n in in g   ta rk ib iy  qismlarini  tushuntirib  bering.  M amlakatni  tadqiq  etish  rayon, 

sanoat  tuguni  shaharni  o 'rg a n ish d a n   qanday  farq  qiladi.

Izohlang.

122.  Geografiya fanining hozirgi davrdagi amaliy vazifalarini hal  qilishdagi  ahamiyati  to ‘g‘risida  nimalarni  bilasiz?

123.  Irrigatsiya  va  m elioratsiya  tadbirlarini  asoslashda 

geografiyaning  o ‘mi  haqida  gapirib  bering.

124.  Suv  omborlarini  loyihalashda,  geografik  asoslashda 

ilmiy  xizmati  nimalardan  iborat?

125.  Sanoat  korxonalarini joylashtirishda  geografik  nuqtai 

nazardan  nimalarga  e’tibor  berish  kerak?

126.  Shah arsozlik 

lo y ih a la r in i 

am alga 

oshirishda 

geografiyaning  vazifalarini  tushuntirib  bering.

127. Soha  kom pleks  d astu rlarin i  am alga  oshirishda  

geografiyaning  ahamiyati  to‘g ‘risida  nimalami  bilasiz?

128. Suv omborlari yechimida sug‘oriladigan ishlar dasturini 

am alga  oshirishda  geografiyaning  amaliy  tadqiqot  ishlari 

mazmuni  va  vazifasini  izohlang.

129. Tabiat  muhofazasi  va  ekologik  muammolar  yechimida 

geografiyaning  o ‘mi  nimadan  iborat?

130.  K om pleks  regional  loyihalarni  am alga  oshirishda 

geografiyaning  o ‘mi  to ‘g‘risida  nimalami  bilasiz?

131.  Cho'llashish  va uning rivojlanish  hududlari  va  omillari 

to‘g ‘risida  nima  deya  olasiz?

132.  C h o'llash ish n i  o'rg a n ish   va  uning  oldini  olishda 

geografiyaning  vazifalari  nimalardan  iborat?

133.  Orol  dengizi  va  Orolbo‘yi  muammolarini  hal  qilishda 

geografiyaning  ahamiyatini  tushuntiring.

134.  Falsafiy  hodisalarning  oldini  olishda  geografiyaning 

vazifasi  nimalardan  iborat?

135. Tabiatdan  foydalanishda  nazariy  va  amaliy  bilimlarni 

egallash  nima  uchun  zarur?

136.  Bozor  iq tisod iyoti  sharoitida  tabiiy  resurslardan 

foydalanish  tamoyillariga amal qilish zarurligini  tushuntirib bering.

137. Tabiatdan foydalanishda amaliy geografiyaning vazifasi 

nimalardan  iborat?

138.  Geosiyosat  fanini  o ‘rganish  uchun  yana  qaysi  fanlar 

bo‘yicha  bilimlar  bo'lishi  taqozo  etiladi?

139.  Q anday  om illar  g e o siy o siy   om illar  h iso b la n a d i, 

geosiyosat  fanining  asosiy  vazifalari  nimalardan  iborat?

140.  «Geosiyosat»  tushunchasi  qachon  va  kim  tomonidan 

fanga  olib  kirilgan?

42

I

141.  Geosiyosat  bosqichlariga  qaysi  bosqichlar  kiritiladi? 

Geosiyosat  bosqichlari  deganda  nimalarni  tushunasiz?

142. Versal  shartnom asining  asosiy  m ohiyati  nimadan 

iborat  edi?

143. Antanta  va «Uchlik ittifoqi»ga asos solishning sabablari 

va  uning  tub  mohiyatini  tushuntirib  bering.

144.  Sobiq ittifoqning paydo bo‘lishi  va parchalanishi qaysi 

bosqichlarga  to‘g‘ri  kelgan?

145.  G eo siy o sa tn in g   a so siy   k ateg oriyasin i  an iqlang. 

Chegaralaming  qanday  vazifalarini  bilasiz?

146.  Chegaralar  qanday  vazifalami  bajaradi?  «Bufer  davlat 

va  zona»larga  misollar  keltirib  daftaringizga  yozing.

147.  Geosiyosiy tahlilning eng muhim elementi nima? Davlat 

kuch-quvvatini  nimalar  belgilab  beradi?

148. Geosiyosiy raqobat qanday xususiyatga ega? Geosiyosiy 

yo'nalishlar  qanday  vazifalami  bajaradi?

149.  A rastu  qaysi  asarida  ta b iiy   sh a roitn in g  xalqlar 

xarakteriga  ta’siri  to‘g ‘risida  muhim  flkrlar aytgan?  Geograflk 

determinizm  deganda  nimani  tushunasiz?

150. Jan  Boden,  Dittmar  tabiiy  sharoitning  ijtimoiy  hayot 

jarayonlari  rivojlanishiga ta’siri haqida qanday flkrlar aytganini 

daftaringizga  yozing.

151.  N im a  uchun  in so n iy a t  taraq q iyotin in g  dastlabk i 

bosqichlari  darajasida  qolib  ketgan  qabilalar  hozirgi  paytda 

faqat  tabiiy  sharoiti  qulay  b o ‘lgan  ekvatorial  o ‘rmonlarda 

saqlanib  qolgan?

152.  Makon  deganda  F.  Ratsel  nimani  tushungan?

153.  F.  Ratsel  ekspansiya  to ‘g ‘risida  qanday  flkr  bildirgan 

va  Ratsel  davlatning  xususiyatlariga  nimalarni  kiritgan?

154.  Davlat  to‘g ‘risida  R.  Chellin  qanday  flkr  bildirgan?

155.  Jahonda birinchi geosiyosatchilar maktabining asoschisi kim?

156. Xauxosfer qaysi  davlat dunyoga hukmronlik qiladi deb 

hisoblagan  va  nima  uchun?

157.  Geograflk  makonni  egallash  uchun  olib  boriladigan 

kurashning  asosiy  shakli  nima?

158. G eo siy o sa t  g ‘o y a la rin in g   rivojlanishida  qand ay 

y o ‘nalishlar  mavjud?

43

159.  A n g liy a   -   A in erik a   y o 'n a lis h id a   a s o s iy   e ’tib o r  

nimalarga  qaratiladi?

160.  K or.tin en tal  y o ‘n a lish d a   a so siy   e ’tib or  n im a la rg a 

qaratilgan.  «Xartlend»  nima?

161.  N.  Spaykmen  dunyoni  qanday  qismlarga  bo'lgan?  N . 

S p a y k m e n   ish la b   c h iq q a n   d a v la t  g e o s iy o s iy   q u d r a tin i 

ta ’m inlovchi  mezonlar  to'g'risida  nimalarni  bilasiz?

162.

  « 0 ‘rta 

ok ean   tu sh u n ch a si»  

ning  m ohiyati  haqida 

so'zlab  bering.

163.

  N . 

Spaykmen  Ikkinchi  jahon  urushidan  so ‘ng  qaysi 

davlatning  mavqei  oshib  borishini  bashorat  qilgan  edi?

164. J.  G o ttm an n in g 

g e o siy o sa tg a   q o 'sh gan   h issasi 

nimalardan  iborat?

165.  Xausxofeming  «geosiyosat»  to ‘g ‘risidagi  fikr-muloha- 

zalari  haqida  so'zlab  bering.

166.  K om m u n ik atsion   nazariyan ing  m a ’nosi  nim adan 

iborat?

167. 

Z. 

Bjezinskiyning  bashoratida  geosiyosiy  muammolar 

to ‘g ‘risida  nimalar  ta’kidiangan?


Download 0.53 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling