Qamariddin usmonov o‘zbekiston tarixi milliy istiqlol davri


—1999- yillarga mo‘ljallangan faoliyat dasturi“


Download 3.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet7/29
Sana09.02.2017
Hajmi3.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

1996—1999- yillarga mo‘ljallangan faoliyat dasturi“ ni ishlab
chiqdi va respublika parlamenti huzuridagi Amaldagi qonun huj-
jatlari monitoringi instituti tashkil etildi. Bu chora-tadbirlar
Oliy Majlis faoliyatining barcha asosiy yo‘nalishlarini qamrab
olishga, qonunchilikni yangi pog‘onaga ko‘tarishga ko‘mak-
lashmoqda.
Oliy Majlis binosi.
5 — Q. Usmonov
www.ziyouz.com kutubxonasi

6 6
O‘zbekiston parlamentining birinchi sessiyasida ta’sis etilgan In-
son huquqlari bo‘yicha vakil (ombudsman) instituti xalqaro amal-
iyotni o‘rganish asosida ishlab chiqilgan va Oliy Majlis Rayosati
tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida faoliyat olib bordi. Oliy Ma-
jlis vakili huzurida 1995- yilda tuzilgan Fuqarolarning kons-
titusiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo‘yicha maxsus
komissiyasi faoliyat yuritmoqda. Parlamentning sakkizinchi
sessiyasida 1997- yil 24- aprelda qabul qilingan „Oliy Majlisning
Inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombudsman) to‘g‘risida“ gi
qonun muhim hujjatlardan biri. U respublikada insonning shaxsiy
huquq va erkinliklari, fuqarolarning ijtimoiy huquqlari himoya
qilinishini huquqiy jihatdan ta’minlashga xizmat qilmoqda.
Savol va topshiriqlar
1. O‘zbekistonga sobiq sovet mustabid tuzumidan qanday siyosiy meros
qolgan edi?
2. Mustaqillik siyosiy jihatdan qanday imkoniyatlar yaratdi?
3. Parlament nima?  Oliy Majlis-chi?
4. O‘zbekiston parlamentini shakllantirish bo‘yicha qanday huquqiy
asoslar yaratildi?
5. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining vakolatiga qanday
vazifalar kiradi?
6. Oliy Majlisga qanday kishilar va qancha deputat saylanishi mumkin?
7. Oliy Majlisga birinchi saylov qachon bo‘lib o‘tdi, saylov natija-
larini bilasizmi?
8. Birinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining birin-
chi sessiyasi qachon bo‘lib o‘tdi va unda qanday masalalar ko‘rildi?
9. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida qanday qo‘mita va komis-
siyalar tuzildi, ularning vazifalarini bilasizmi?
10. Oliy Majlis ilgarigi Oliy Kengashdan nimalar bilan farq qiladi?
11. Ombudsman instituti nima, u qachon tuzildi?
12. Siz yashayotgan hududdan Oliy Majlisga kim deputat etib saylangan?
13. Partiya fraksiyalari nima?
14. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida qanday partiya fraksiyalari
va deputatlar bloki faoliyat ko‘rsatadi?
7- §. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
qonun ijodkorligi
O‘zbekiston Respublikasi Kons-
titutsiyasining 82- moddasida qo-
nunchilik tashabbusi huquqiga ega
bo‘lgan subyektlar aniq belgilab
?
Qonun loyihasini tayyor-
lash va qabul qilish
tamoyillari
www.ziyouz.com kutubxonasi

6 7
qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida qonunchilik
tashabbusi huquqiga O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti,
o‘z davlat hokimiyatining oliy organi orqali Qoraqalpog‘iston
Respublikasi, Oliy Majlis deputatlari, Vazirlar Mahkamasi,
O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi, Oliy Sudi,
Oliy xo‘jalik sudi va Bosh prokurori egadirlar.
Oliy Majlis qonun loyihalari tayyorlash ishlarini olib borish,
Oliy Majlisga taqdim etiladigan masalalarni dastlabki tarzda
ko‘rib chiqish va tayyorlash uchun deputatlar orasidan qo‘mi-
talar va komissiyalar saylaydi.
Parlamentning navbatdagi sessiyaga tayyorgarlik ko‘rish va
uni o‘tkazish bo‘yicha qo‘mita va komissiyalar rahbarlaridan
iborat maxsus ishchi guruhi tuziladi. Oliy Majlis zarur bo‘lgan
hollarda doimiy hamda muvaqqat ishlovchi deputatlik, taftish va
boshqa kichik komissiyalar tuzadi va ularning tarkibiga olimlar,
mutaxassislar jalb etiladi.
Qonunlar loyihalarini ko‘rib chiqish, tayyorlash jarayonida
partiya fraksiyalari va deputatlar bloklari, Oliy Majlisning tegishli
qo‘mita va komissiyalarining butun tarkibi faol qatnashadilar.
Parlament sessiyalariga tayyorgarlik ko‘rish qanday borayotganligi
ommaviy axborot vositalari orqali muntazam yoritib boriladi.
Qonunlar loyihalarini Oliy Majlisda doimiy ishlamaydigan
deputatlarga oldindan yuborish, ularning takliflari va fikr-mu-
lohazalarini olish tartibi joriy qilingan. Qonunlar loyihalarini
nazariy va amaliy jihatdan mukammalroq, puxtaroq ishlab
chiqish maqsadida ular haqida tegishli vazirliklar va idoralar,
konsernlar, uyushmalar va mehnat jamoalarining xulosalari
olinadi, xalqaro tashkilotlarning ekspertizasidan  o‘tkaziladi.
Sessiya muhokamasiga kiritiladigan barcha qonun loyihalari
bo‘yicha bildirilgan takliflar, fikr-mulohazalar, ekspert xulosa-
larini Oliy Majlis  Raisi  va uning o‘rinbosarlari huzurida tegishli
qo‘mitalar, kotibiyat, bo‘limlar va partiya fraksiyalari rahbar-
lari, ishchi guruhlarining a’zolari va ekspertlar ishtirokida puxta
va atroflicha muhokama etish yo‘lga qo‘yildi. Qonun loyihasini
tayyorlashga bunday yondashuv, ularning puxta va sifatli bo‘-
lishiga ijobiy ta’sir etmoqda.
Sessiyalar ishida O‘zbekiston Prezidentining bevosita ishti-
roki, uning qonunlarni ishlab chiqish jarayonini yanada yax-
shilashga muttasil e’tibor berishi O‘zbekiston parlamenti faoli-
yatining takomillashib borishida, qabul qilinayotgan qonun-
larning samaraligini oshirishda muhim omil bo‘lib xizmat qil-
moqda.
www.ziyouz.com kutubxonasi

6 8
Birinchi chaqiriq O‘zbekiston  Respublikasi Oliy Majlisi
1995—1999- yillarda 15 ta sessiya o‘tkazdi. Sessiyalarda 10 ta
kodeks, 2ta milliy dastur, 145 qonun, 452 qaror qabul qilindi.
Amaldagi qonunlarga jami 216 ta qo‘shimcha va o‘zgarishlar kiri-
tildi. Shuningdek, Oliy Majlis 70 ta xalqaro shartnomani ratifi-
katsiya qildi (tasdiqladi), xalqaro konvensiyalarga qo‘shilish
to‘g‘risida 58 ta qaror qabul qildi.
Birinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
yakunlovchi XV sessiyasida Prezident Islom Karimov ma’ruza
qilib, uning faoliyatiga yuksak baho berdi:
„Eng muhimi, birinchi chaqiriq asosida tashkil topgan
parlamentimiz faoliyatining asosiy mezoni shundan
iboratki, o‘tgan davr mobaynida ko‘ppartiyaviylik
shakllangan, turli harakatlar, jamoat birlashmalari siyosat
maydoniga chiqqan, turli ijtimoiy toifa va tabaqalar
vujudga kela boshlagan murakkab bir sharoitda, Oliy
Majlis hokimiyatning boshqa tarmoqlari bilan hamkorlikda
jamiyatimizda siyosiy muvozanatni, tinchlik va barqaror-
likni saqlab turishda ishonchli omil bo‘ldi“.
 I. A. Karimov. Vatan ozodligi — oliy saodat. Asarlar,
8- jild, 60- bet.
Birinchi chaqiriq respublika Oliy Maj-
lisining 1999- yil 19—20- avgust kun-
lari bo‘lib o‘tgan o‘n beshinchi ses-
siyasi ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston
Respublikasi Oliy Majlisi deputatlari saylovini 1999- yil 5- dekabr
kuniga belgilash to‘g‘risida qaror qabul qildi.
1999- yil, 5- dekabr kuni Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisga
saylovlar bo‘lib o‘tdi. 1999- yil 5- dekabr kuni bo‘lgan saylov-
larda nomzodlardan birontasi ham yetarli ovoz ololmagan 66 ta
saylov okrugida 19- dekabr kuni takroriy saylov tashkil etildi.
Ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga
saylovda 7 ta subyekt — beshta siyosiy partiya, hokimiyat vakillik
organi va saylovchilarning tashabbuskor guruhlaridan jami
1010 nafar nomzod qatnashdi. Saylovlar aholining faol ish-
tiroki va yuqori siyosiy ko‘tarinkiligi bilan o‘tdi, jami 250 nafar
vakil deputat etib saylandi. Natijalar O‘zbekistondagi saylovlar
xalqaro tan olingan demokratik saylov tizimi, uning huquqiy
Ikkinchi chaqiriq O‘zbe-
kiston Respublikasi Oliy
Majlisiga saylovlar
www.ziyouz.com kutubxonasi

6 9
bazasiga to‘la mos ravishda, chinakamiga muqobillik asosida bo‘lib
o‘tganligidan dalolat beradi.
Ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
2000- yil 22- yanvar kuni bo‘lib o‘tgan birinchi sessiyasining
birinchi majlisida hokimiyat vakillik organlaridan saylangan 111
kishidan iborat deputatlar bloki, Xalq-demokratik partiyasidan
saylangan 48 kishidan, „Fidokorlar“ milliy-demokratik partiya-
sidan saylangan 34 kishidan, „Vatan taraqqiyoti“ partiyasidan
saylangan 20 kishidan, „Adolat sotsial-demokratik“ partiyasi-
dan saylangan 11 kishidan va „Milliy tiklanish“ partiyasidan
saylangan 10 kishidan iborat deputatlar fraksiyalari, saylovchi-
lar tashabbuskor guruhlaridan saylangan, 16 kishidan iborat
deputatlar bloki ro‘yxatga olindi. Bu holat Oliy Majlis tarkibida
faoliyat yuritadigan partiya fraksiyalari va bloklari sonining
ilgarigiga nisbatan ancha ko‘payganligini ko‘rsatadi. Bu o‘z
navbatida Oliy Majlis foaliyatining yanada qizg‘in o‘tishi, xilma-
xil fikrlar, qarashlar bildirilishi, qonunlarning yanada pishiq-
puxta tayyorlanishi uchun imkoniyatlarni kengaytirdi.
Mazkur sessiyada O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining
quyidagi qo‘mitalari va komissiyalari tashkil etildi:
• Budjet, bank va moliya masalalari qo‘mitasi.
• Qonunchilik va sud-huquq masalalari qo‘mitasi.
• Xalqaro ishlar va parlamentlararo aloqalar qo‘mitasi.
• Agrar, suv xo‘jaligi masalalari va oziq-ovqat qo‘mitasi.
• Sanoat, qurilish, transport va aloqa masalalari qo‘mitasi.
• Iqtisodiy islohotlar va tadbirkorlik masalalari qo‘mitasi.
• Ijtimoiy masalalar va bandlik qo‘mitasi.
• Fan, ta’lim, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi.
• Atrof-muhit va tabiatni muhofaza qilish masalalari qo‘mitasi.
• Matbuot va axborot qo‘mitasi.
• Mudofaa va xavfsizlik masalalari qo‘mitasi.
• Demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqaro-
larning o‘zini o‘zi boshqarish organlari qo‘mitasi.
• Yoshlar ishlari komissiyasi (mazkur komissiya ikkinchi
chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2000-yil
30—31- avgust kunlari bo‘lgan uchinchi sessiyasi qarori bilan
„Yoshlar ishlari qo‘mitasi“ shaklida qayta tuzildi).
• Reglament, odob va deputatlar faoliyatining ta’minoti
komissiyasi.
• Oila va ayollar muammolari komissiyasi.
• Normativ-huquqiy atamalar komissiyasi.
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 0
Ikkinchi chaqiriq O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi
o‘zining tarkibiy tuzilishi va unda faoliyat yuritayotgan partiya
fraksiyalari va deputatlar uyushgan bloklar soni jihatidan bi-
rinchi chaqiriq Oliy Majlisga nisbatan anchagina yangilandi.
Qabul qilinayotgan qonunlarning mazmun-mohiyati ham
yanada mukamallashdi. Bu mamlakatimizda amalga oshirilayot-
gan demokratik islohotlarning tobora chuqurlashib borayotgan-
ligidan kelib chiqadigan tabiiy holdir.
Ikkinchi  chaqiriq Oliy Majlis qo‘mitalari va komissiyalari-
ning tarkibiy tuzilishi, uning faoliyatida 5 ta partiya fraksiyalari va
2 ta deputatlar blokining faol ishtiroki milliy parlamentni rivoj-
lantirishda yangi bosqich bo‘ldi. Prezident Islom Karimov
tashabbusi bilan mamlakatimiz aholisining yarmidan ziyodini
tashkil etgan yoshlarning manfaatlari, intilishlari, muammo-
larining yechimlarini topishiga yo‘naltirilgan „Yoshlar ishlari
komissiyasi“ning tuzilishi va keyinroq  uning „Yoshlar ishlari
qo‘mitasi“ga aylantirilishi parlamentning bu dolzarb masalaga
e’tiborini, mas’uliyatini oshirdi. Parlament tarkibida „Oila va
ayollar muammolari komissiyasi“ning tuzilishi oilani mus-
tahkamlash, xususan yosh oilalarni qo‘llab-quvvatlash, ijti-
moiy-siyosiy, iqtisodiy mavqeyini ko‘tarish bilan bog‘liq bo‘l-
gan muammolarning huquqiy yechimlarini topish va amalga
oshirish imkoniyatlarini yanada kengaytirdi.
Oliy Majlis tarkibida „Demokratik institutlar, nodavlat
tashkilotlar va fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari
qo‘mitasi“ ning tuzilishi va yangi qonunlar ishlab chiqishdagi
faoliyati ijtimoiy-siyosiy hayotni erkinlashtirish jarayonini tez-
lashtirishga xizmat qilmoqda.
O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyoti
davrida respublika bir palatali parla-
menti yangi jamiyat qurishning
ishonchli huquqiy asoslarini yara-
tuvchi 446 ta dan ortiq qonun, 10 ta kodeks, 2 ta milliy dastur va
mingdan ortiq qarorlar qabul qildi.
Yuqorida qayd etilgan raqamlardan ko‘rinib turibdiki, res-
publika parlamenti bir palatali bo‘lsa-da, qonun chiqarish
jarayoni ancha jadallik bilan bordi. Birinchi galda hayotning o‘zi
talab qilayotgan eng kerakli qonunlar ishlab chiqildi va qabul
qilindi. Natijada, mustaqillik munosabati bilan dastlabki paytda
vujudga kelgan huquqiy vakuum tezroq to‘ldirildi. Respublika
parlamenti jamiyatimizda siyosiy muvozanatni, tinchlik va barqa-
rorlikni saqlab turishda ishonchli omil sifatida faoliyat yuritdi.
O‘zbekiston Respubli-
kasi Oliy Majlisining
qonun ijodkorligi
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 1
Qabul qilingan qonunlar turkumini ularning mazmuniga
ko‘ra besh yo‘nalishga bo‘lish mumkin.
Birinchi yo‘nalishga — O‘zbekistonning davlat mustaqilligini
mustahkamlash, demokratik huquqiy davlat asoslarini yaratish,
davlat boshqaruv tizimini yangilashga doir qonunlar kiradi.
• „O‘zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari
to‘g‘risida“ Qonun, 1991- yil 31- avgust. 1991- yil 30- senta-
brda ushbu qonunga konstitutsiyaviy maqom berish to‘g‘risida
qonun qabul qilingan.
• „O‘zbekiston Respublikasining davlat bayrog‘i to‘g‘risida“
Qonun, 1991- yil 18- noyabr.
• „O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to‘g‘risida“
Qonun, 1991- yil 18- noyabr.
• „O‘zbekiston Respublikasi davlat gerbi to‘g‘risida“ Qonun,
1992- yil 2- iyul.
• „Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to‘g‘risida“
va  „Muqobil xizmat to‘g‘risida“ Qonunlar, 1992- yil 3- iyul
• „O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi“, 1992- yil
8- dekabr.
• „O‘zbekiston Respublikasining Davlat madhiyasi to‘g‘-
risida“ Qonun, 1992- yil 10- dekabr.
• „O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi to‘g‘ri-
sida“ Qonun, 1993- yil 6- may.
• „Davlat sirlarini saqlash to‘g‘risida“ Qonun, 1993- yil 7- may.
• „O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy Sudi
to‘g‘risida“ Qonun, 1993- yil 2- sentabr.
• „Fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish to‘g‘risida“ Qonun,
1993- yil 2- sentabr.
Oliy Majlis sessiyasi yangi qonun qabul qilmoqda.
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 2
• „O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to‘g‘ri-
sida“ Qonun, 1993- yil 28- dekabr.
• „Xalq deputatlarining viloyat, tuman va shahar Kengash-
lariga saylovlar to‘g‘risida“ Qonun, 1994- yil 15- may.
• „Milliy xavfsizlik to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 24- aprel.
1997- yil avgust.
• „O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi to‘g‘risida“
Qonun, 1999- yil 20- avgust.
QONUNCHILIK JARAYONI
Qonun loyihasini kiritish — qonunchilik
tashabbusi
Oliy Majlisda qonun
loyihasini muhokama qilish
Prezident
Qoraqalpog‘iston
Respublikasining
Jo‘qorg‘i Kengesi
V a z i r l a r
Mahkamasi
Oliy Majlis
deputatlari
Konstitutsiyaviy
sud, Oliy sud,
Oliy xo‘jalik  sudi
Bosh prokuror
Qonun loyihasini
o‘qish
Qo‘mitalarda loyihalar
ustida ishlash
QONUNCHILIK JARAYONI

Qonun tashabbuskorligi huquqining subyektlari

Qonunning Prezident
tomonidan imzolanishi va xalqqa
e’lon qilinishi
Oliy Majlis tomonidan
qonunning qabul qilinishi
8- chizma
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 3
• „Òerrorizmga qarshi kurash to‘g‘risida“ Qonun, 2000- yil
15- dekabr.
• „Mudofaa to‘g‘risida“ Qonun, 1992- yil 2- iyun. Bu qo-
nun 2000- yil 11- mayda yangi tahrirda qabul qilindi.
• „Sudlar to‘g‘risida“ Qonun, 1993- yil 2- sentabr.  Maz-
kur qonun 2000- yil 14- dekabrda yangi tahrirda qayta qabul
qilindi.
• „Prokuratura to‘g‘risida“ Qonun, 1992- yil 9- dekabr. Bu
qonun 2001- yil 29- avgustda yangi tahrirda qayta qabul qilindi.
Shuningdek, mazkur yo‘nalish bo‘yicha yana bir qator qonun-
lar qabul qilindi.
Ikkinchi yo‘nalishga — inson va fuqarolarning huquqlari va
erkinliklari, siyosiy partiyalar, jamoat birlashmalari va ommaviy
axborot vositalariga doir qonunlar kiradi.
• „Jamoat birlashmalari to‘g‘risida“ Qonun, 1991- yil 15-
fevral.
• „O‘zbekiston Respublikasining fuqaroligi to‘g‘risida“
Qonun, 1992- yil 3- iyul.
• „Kasaba uyushmalari, ularning huquqlari va faoliyatining
kafolatlari to‘g‘risida“ Qonun, 1992- yil 2- iyul.
• „Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida“
Qonun, 1994- yil 5- may.
• „O‘zbekiston Respublikasida deputatlarning maqomi
to‘g‘risida“ Qonun, 1995- yil 5- may.
• „Fuqarolarning murojaatlari to‘g‘risida“ Qonun, 1994- yil
6- may.
• „Fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzadigan hara-
katlar va qarorlar ustidan sudga shikoyat qilish to‘g‘risida“
Qonun, 1995- yil 30- avgust.
• „Fuqarolik kodeksi“, 1995- yil 21- dekabr.
• „Mehnat kodeksi“, 1995- yil 21- dekabr.
• „Siyosiy partiyalar to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 26- de-
kabr.
• „Advokatura to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 27- dekabr.
• „Oliy Majlisning inson huquqlari bo‘yicha vakili (ombud-
sman) to‘g‘risida“ Qonun, 1997- yil 24- aprel.
• „Oila kodeksi“, 1998- yil 30- aprel.
• „Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida“, 1998-
yil 30- aprel.
• „Uy-joy kodeksi“, 1998- yil 24- dekabr.
• „Fuqarolar muhofazasi to‘g‘risida“ Qonun, 2000- yil 26-
may.
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 4
• „Qonunlar loyihalarining umumxalq muhokamasi to‘g‘-
risida“ Qonun, 2000- yil 14- dekabr.
••••• „O‘zbekiston Respublikasi referendumi to‘g‘risida“ Qo-
nun, 1991- yil 18- noyabr. Mazkur qonun 2001- yil 30- av-
gustda yangi tahrirda qayta qabul qilindi.
• „Noshirlik faoliyati to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 2- av-
gust.
• „Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to‘g‘risida“ Qo-
nun, 1996- yil 2- avgust.
• „Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida“ Qonun,
1997- yil 24- aprel.
• „Jurnalistning kasb faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida“
Qonun, 1997- yil 24- aprel.
• „Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida“ Qonun, 1997-
yil 26- dekabr va boshqalar.
Uchinchi yo‘nalishga — ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodi-
yotiga o‘tish, bozor munosabatlarini shakllantirish, mulkchi-
lik, xo‘jalik yuritishning yangi mexanizmini yaratishga doir
g‘oyat faol rivojlanib borayotgan qonunlar kiradi.
• „Mulkchilik to‘g‘risida“ Qonun, unga 1993- yil 7- may va
1994- yil 23- sentabrda o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi.
• „Korxonalar to‘g‘risida“ Qonun, unga 1994- yil 23- sen-
tabrda o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi.
• „Òadbirkorlik to‘g‘risida“ Qonun, unga 1993- yil 7- mayda
o‘zgartish va qo‘shimchalar kiritildi.
• „Davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish
to‘g‘risida“ Qonun, 1991- yil 18- noyabr.
• „Birjalar va birja faoliyati to‘g‘risida“ Qonun, 1992- yil
2- iyun, bu qonun 2001- yil 29- avgustda yangi tahrirda qayta
qabul qilindi.
• „Auditorlik faoliyati to‘g‘risida“ Qonun, 1992- yil 3- iyul,
bu qonun 2000- yil 26- mayda yangi tahrirda qayta qabul qilindi.
• „Davlat uy-joy fondini xususiylashtirish to‘g‘risida“
Qonun, 1993- yil 7- may.
• „Qimmatli qog‘ozlar va birja fondi to‘g‘risida“ Qonun,
1993- yil 2 sentabr.
• „Bankrotlik haqida“ Qonun, 1994- yil 5- may.
• „Xususiy tadbirkorlikni rag‘batlantirish va rivojlantirish
to‘g‘risida“ Qonun, 1995- yil 21- aprel.
• „Markaziy bank to‘g‘risida“ Qonun, 1995- yil 21- dekabr.
• „Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil
23- aprel.
www.ziyouz.com kutubxonasi

7 5
• „Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini
himoya qilish to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 25- aprel.
• „Òovar bozorlarida monopolistik faoliyatni cheklash va
raqobat to‘g‘risida“ Qonun, 1996- yil 27- dekabr.
• „Soliq kodeksi“, 1997- yil 24- aprel.
• „Qishloq xo‘jalik shirkati to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil
30- aprel.
• „Fermer xo‘jaligi to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil 30- aprel.
• „Dehqon xo‘jaligi to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil 30- aprel.
• „Yer kadastri to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil 30- aprel.
• „Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy —
huquqiy bazasi to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil 29- avgust.
• „Òadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida“
Qonun, 2000- yil 25- may.
• „Xo‘jalik shirkatlari to‘g‘risida“ qonun, 2001- yil 6- dekabr.
• „Qimmatli qog‘ozlar bozorida investorlarning huquqlarini
himoya qilish to‘g‘risida“ Qonun, 2001- yil 30- avgust va bosh-
qalar.
Òo‘rtinchi yo‘nalishga — odamlarning ma’naviy, ijodiy im-
koniyatlarini ro‘yobga chiqarishga, madaniyat, ta’lim va sog‘liq-
ni saqlash muammolariga, aholini ijtimoiy himoyalash masala-
lariga doir qonunlar kiradi.
• „Fuqarolarning davlat pensiya ta’minoti asoslari to‘g‘ri-
sida“ Qonun, 1993- yil 2- sentabr.
• „Aholining bandligi to‘g‘risida“ yangi tahrirdagi Qonun,
1998- yil 30 aprel.
• „Nogironlarni ijtimoiy himoyalash to‘g‘risida“ Qonun.
• „Yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to‘g‘risida“ Qonun,
• „O‘zbekiston Respublikasida bayram kunlari to‘g‘risida“
Qonun, 1992- yil 3- iyul.
• „Davlat tili to‘g‘risida“ Qonun, 1998- yil 21- oktabr,
1995- yil 21- dekabrda yangi tahrirda qabul qilindi.
• „Lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini joriy etish
to‘g‘risida“ Qonun, 1993- yil 2- sentabr, unga 1995- yil may
oyida o‘zgartirishlar kiritildi.
• „Òa’lim to‘g‘risida“ Qonun, 1997- yil 27- avgust.
• „Kadrlar tayyorlash milliy dasturi“ haqidagi Qonun,
1997- yil 27- avgust.
• „Fuqarolar sog‘lig‘ini saqlash to‘g‘risida“ Qonun, 1996-
yil 29- avgust.
• „Dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to‘g‘risida“
Qonun, 1997- yil 25- aprel.
www.ziyouz.com kutubxonasi
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling