Qaraqalpaq til ha`m a`debiyati fakul`teti Qaraqalpaq til bilimi kafedrasi


Download 0.58 Mb.
Pdf ko'rish
bet7/8
Sana26.06.2017
Hajmi0.58 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


aldina  so`z  shaqabi  bola  almaydi  dep  te  esaplaydi,  yag`niy  almasiqti  basqa  so`z  shaqaplarina 

qosip, oni atliqqa, kelbetlikke ha`m ra`wishke bo`listirip qarawdi usinadi. Bunday klassifikatsiya 

tiykarinda  tu`rkiy  tillerdegi  almasiqlardi:  a)  atliq-almasiqlar  (men,  sen,  ol,  biz, siz,  kim,  ne);  b) 

kelbetlik - almasiqlar (bul, sol, ol, mina, qanday, sonday, gu`lla`n); v) sanliq - almasiqlar (biraz, 

onsha,  sonsha,  talay,  neshshe,  qansha);  g)  ra`wish  -  almasiqlar  (qashan,  qalay,  solay);  d)  feyil-

almasiqlar (o`ytiw, bu`ytiw, so`ytiw, netiw) dep bo`liwge de bolar edi. Biraq almasiqtin` o`zine 

ta`n  bolg`an  semantikasi  ha`m  so`z  o`zgertiwdegi  geypara  o`zgeshelikleri  onin`  o`z  aldina  so`z 

shaqabi ekenligin ko`rsetedi.  

 

Tu`rkiy  tillerde  almasiqlar  so`z  shaqaplari  sistemasinda  ayriqsha  orin  iyeleydi.  Bul  so`z shaqabi  haqqinda  ha`zirgi  til  bilimindegi  pikirler  ha`r  qiyli.  Jaqing`a  deyin  almasiqlar  o`zinin` 

konkret  ma`nisine  iye  emes  so`zler  dep  qaralip  kelgen  bolsa,  son`g`i  waqitlari  ayirim 

izertlewshiler  almasiqti  basqa  atawishlardin`  orinbasari  emes,  al  o`z  aldina  ma`nisi  bar  so`zler 


dep esaplaydi, sonliqtan da tu`rkiy tillerdin` grammatikalarinda ol bo`lek so`z shaqabi sipatinda 

qaralip kiyatir.  

 

Tu`rkiy  tillerde  almasiqlar  ha`r  ta`repleme  izertlenip,  ko`plegen  monografiyaliq  ha`m dissertatsiyaliq  jumislarda  olardin`  qurami,  formalari,  kelip  shig`iw  tariyxi,  ma`nileri, 

grammatikaliq o`zgeshelikleri ken`nen so`z etilgen.  

 

Tu`rkiy  tillerdin`  ko`pshiligindegi  almasiqlar  -  eski  so`zler.  Almasiq  tu`rkiy  tillerde ma`nisi boyinsha bir neshe tu`rge bo`linedi.  

 

  

Betlew almasiqlari 

 

Betlew  almasiqlari  belgili  bir  betti  bildiredi,  sonliqtan  da  olar  (a`sirese  I  ha`m  II  bette) adamlardi  bildiriwshi  atliqlardin`  orninda  qollaniladi.  Bet  degende  so`ylewshinin`  yamasa 

tin`lawshinin` jekke o`zin tu`sinemiz.   

 

Betlew almasiqlarina I ha`m II betti bildirip, tek substantivlik funktsiyada qollanilatug`in men-biz,  sen-siz  almasiqlari  kiredi,  al  III  bet  betlew  almasig`i  orninda  substantivlik  ha`m 

atributivlik funktsiyadag`i ol almasig`i qollaniladi.  

 

Ko`pshilik  tyurkologlardin`  pikirleri  boyinsha,  men,  sen  almasiqlarindag`i  n  elementi tartimnin`  eski  ko`rsetkishi,  al  biz,  siz  almasiqlarindag`i  z  elementi  eski  ko`plik  affiksi  bolip 

esaplanadi.  

 

Betlew almasiqlari seplenedi ha`m bul jag`dayda olarda ha`r qiyli fonetikaliq o`zgerisler payda boladi.  

Siltew almasiqlari 

 

Siltew  almasiqlari  predmetlerdi,  olardin`  belgilerin,  sanin  siltep,  ayirip  ko`rsetiw  ushin xizmet  etedi.  Olar  predmettin`  so`ylewshi  ha`m  tin`lawshig`a  alisliq  yamasa  jaqinliq  belgilerin, 

sonday-aq  predmettin`  olarg`a  aniq  yamasa  aniq  emesligin  bildiredi.  Sonliqtan  siltew 

almasiqlari, tiykarinan, aniqlawshiliq qa`siyetke iye.  

 

Siltew almasiqlari tu`rkiy tillerdegi almasiqlardin` ishindegi en` eski ha`m ken` taralg`an topari  bolip  esaplanadi.  Ko`pshilik  tyurkologlardin`  pikirleri  boyinsha,  olar  ertede  da`slep 

tiykarg`i u`sh so`zden (bu, u, shu) ibarat bolg`an, al onin` basqa formalarinin` ha`mmesi de usi 

u`sh so`zden rawajlang`an.  

 

Ha`zirgi  tu`rkiy  tillerde  siltew  almasiqlari  to`mendegi  so`zlerden  ibarat.  Siltew almasig`inin` ha`r biri o`z aldina jekke an`latatug`in ma`nisine iye ha`m solar arqali bir-birinen 

pariqlanadi:  

a)  bul,  mina,  minaw,  usi  almasiqlari  so`ylewshi  menen  tin`lawshig`a  jaqin  araliqtag`i 

yamasa aniq ha`m belgili predmetlerdi bildiriw ushin qollaniladi.  

 

b)  ana,  anaw,  a`ne  almasiqlari  so`ylewshi  menen  tin`lawshig`a  onsha  jaqin  emes  ha`m olarg`a ele toliq aniq emes predmetlerdi ko`rsetedi.  

 

v)  ol,  sol  almasiqlari  so`ylewshi  menen  tin`lawshidan  bir  qansha  alis  jerdegi,  biraq olarg`a belgili bolg`an predmetlerdi siltep ko`rsetedi.  

Soraw-qatnas almasiqlari 

 

Soraw  almasig`i  da,  qatnas  almasig`i  da  -  tu`birleri  bir  so`zler.  Olardin`  soraw  yamasa qatnasliq ma`nide qollaniliwi ga`ptin` uliwma mazmunina baylanisli boladi. 

 

Soraw almasiqlari o`zlerine ta`n bolg`an morfologiyaliq,  ya sintaksislik o`zgesheliklerge iye emes. Olar qaysi so`z shaqabinin` ornina qollanilsa, sol so`z shaqabinin` formalarin qabillay 

aladi.  


 

Tu`pkilikli  soraw-qatnas  almasiqlari  tiykarg`i  eki  so`zden  (kim,  ne)  ibarat  bolip,  al 

qalg`anlari  eski  qay,  qan  soraw  almasiqlarina  so`z  jasawshi,  forma  jasawshi  ha`r  qiyli 

affikslerdin` jalg`aniwi arqali jasalg`an.  

 

Bir qatar tyurkologlardin` boljawina qarag`anda, soraw almasiqlarinin` tek kim?

 ne


?

 qay


?

 

almasiqlari g`ana negizgi tu`bir so`zler bolip, qalg`anlari keyingi da`wirlerde usi ne?

 ha`m qay

?

 

almasiqlarinan jasalg`an.   

Soraw  almasiqlarina  ha`r  qiyli  so`z  jasawshi  affiksler  jalg`ansa  da,  olar  basqa  so`z 

shaqaplarina o`tip ketpeydi, birdeyine soraw ma`nisinde qollaniladi. 

 

Kim?

  almasig`i  belgili  bir  betti,  adamdi,  al  ne

?

  almasig`i  basqa  janli  ha`m  jansiz predmetlerdi bildiredi.  

 

O`zlik almasig`i  

O`zlik  almasig`ina  tek  o`z  degen  bir  so`z  jatadi.  O`zlik  almasig`i  sub`ektti  basqa 

adamlardan  yamasa  predmetlerden  ajiratip,  yamasa  oni  belgili  bir  bette  menshiklep  ko`rsetiw 

ushin  qollaniladi.  Sonliqtan  da  ol  ko`binese  betlew  almasiqlari  menen  birge  belgili  bir  bette 

tartimlanip qollaniladi.  

Ja`mlew almasiqlari 

 

Ja`mlew  almasiqlari  qanday  da  bir  predmetlerdi,  olardin`  belgilerin  yamasa  qubilislardi belgisiz  mug`darda  uliwmalastirip,  jiynaqlap,  toplap  ko`rsetedi.  Ja`mlew  almasiqlarina  tu`rkiy 

tillerde  to`mendegi  so`zler  kiredi:  barliq,  bari,  ba`ri,  ba`rshe,  pu`tkil,  ja`mi,  tamami,  gu`lla`n, 

gu`lli, a`hli.  


 

Ja`mlew  almasiqlarinin`  ba`ri  de  ma`nisi  jag`inan  biri  birine  jaqin.  Bul  almasiqlardin` 

o`zleri  uliwmaliqti,  jiynaqlawdi  bildiretug`in  bolg`anliqtan,  olarg`a  ko`plik  jalg`awlari 

jalg`anbaydi.  

Belgilew almasiqlari 

 

Belgilew  almasiqlari  qanday  da  bir  betti,  predmetti  yamasa  onin`  belgisin  basqalardan ajiratip,  belgilep  ko`rsetedi.  Belgilew  almasiqlarina  tiykarinan,  ta`jik-parsi  tilinen  kirgen  ha`r 

so`zi  kiredi.  Qalg`an  belgilew  almasiqlari  ha`r  so`zinin`  basqa  so`zler  menen  dizbeklesiwinen 

jasaladi: ha`r kim, ha`r qanday, ha`r qaysi, ha`r na`rse, ha`r bir.  

 

Ha`r kim almasig`i adamlardi bildiriw ushin qollaniladi, sonliqtan da ol so`z o`zgertiwshi affikslerdi qabillay aladi.  

 

Ha`r  qaysi  (si)  almasig`i  da  tek  atliqlardin`  ornina  qollanilip,  so`z  o`zgertiwshi  affiksler menen o`zgere beredi.  

 

Ha`r  qanday  almasig`i  ko`binese  atributivlik  xizmette  keledi.  Sonliqtan  olarg`a  so`z o`zgertiwshi affiksler jalg`anbaydi.  

 

Belgisizlik almasiqlari  

Qanday  da  bir  bettin`,  predmettin`,  qubilistin`  yamasa  olardin`  belgilerinin`  so`ylewshi 

menen tin`lawshig`a ele  belgisiz ekenligin ko`rsetetug`in almasiqlar, belgisizlik almasiqlari dep 

ataladi.  A`lle  kim,  a`lle  qanday  almasiqlari  belgisizlikti  bildiredi.  Belgisizlik  almasiqlari  a`lle, 

gey, bir so`zlerinin` basqa so`zler menen dizbeklesip qollaniliwinan jasaladi. 

Bolimsizliq almasiqlari 

 

Bolimsizliq  almasiqlari  qanday  da  bir  bettin`,  predmettin`,  onin`  belgisinin`  yamasa qubilistin` aytilajaq na`rsege, is-ha`reketke qatnasinin` joq ekenligin ko`rsetedi.  

 

Bolimsizliq  almasiqlari  qatarina  parsi  tilinen  kirgen  hesh  so`zi  ha`m  dim,  hasla  so`zleri kiredi. 

 

Tyurkologlar  arasinda  bolimsizliq  almasiqlari  haqqinda  ha`r  qiyli  pikirler  aytilg`an. Tu`rkiy tillerge ta`n tu`pkilikli bolimsizliq almasig`i joq, ol eski tu`rkiy tilde de bolmag`an, biraq 

ha`zirgi  tu`rkiy  tillerde  olar  bar  ha`m  ta`jik-parsi  tilinen  o`zlesken  hesh  so`zinin`  ja`rdeminde 

jasalip, belgisizlik, bolimsizliq almasig`i sipatinda jekke qollaniladi. Ayirim izertlewshiler hesh, 

hasla, ha`rgiz so`zlerin ra`wish qatarina kirgizedi. 

 

Bolimsizliq  almasiqlarinin`  ko`pshiligi  hesh  so`zinin`  soraw  almasiqlari  menen dizbeklesiwi arqali jasaladi. Hesh so`zi ha`mme waqitta bo`lek jaziladi.  

A`debiyatlar 

 

Borjakov  A.  Mestoimeniya  v  sovremennom  turkmenskom  yazike.  AKD.  Ashxabad, 1964; Xabichev M.A. Mestoimenie v karachaevo-balkarskom yazike. Cherkessk, 1961; Suyarov 

I.  Mestoimenie  v  sovremennom  uzbekskom  literaturnom  yazike.  AKD.  Samarkand,  1965; 

Kudaybergenov  S.  Kirgiz  tilindegi  at  atoochtor.  Frunze,  1960;  Ibatov  A.  Qazaq  t8l8ndeg8 

es8md8kter.  Almati,  1961;  Isxakov  F.G.  Mestoimeniya.  //  Issledovaniya  po  sravnitel`noy 

grammatike tyurkskix yazikov. Morfologiya. M., 1956, 208-262-betler.  

 

Feyil (4 saat)  

Qaysi  bir  tilde  bolsa  da,  feyil  o`zinin`  ko`lemi  jag`inan  u`lken  so`z  shaqabi  bolip 

esaplanadi, sebebi ol semantikasi boyinsha bizdi qorshag`an du`n`yadag`i ha`r qanday protsessti 

(ha`reket,  qozg`alis,  hal-jag`day)  bildiredi  ha`m  ha`r  qiyli  grammatikaliq  kategoriyalarg`a  bay. 

Tu`rkiy  tillerdegi  feyillerdin`  tiykarg`i  formalari  erte  da`wirlerden  n`a`liplesip  ha`zirge  deyin 

qollanilip kiyatir. 

Tu`rkiy tillerde  qa`legen  feyil  bolimli  ha`m  bolimsiz  formalarda  qollaniladi.  Bolimli 

feyiller  aniq  bolg`an,  bolip  atirg`an  yamasa  bolatug`in  ha`reketti  bildiredi.  Olardin`  arnawli 

grammatikaliq ko`rsetkishleri bolmaydi, bolimli ma`ni feyildin` leksikaliq ma`nisinen an`latiladi: 

al-, kel-, bar-, ju`r- ha`m t.b. 

Bolimsiz  feyiller  feyil  tiykarina  -ma//-me,  -ba/  /-be,  -pa//-pe  affiksinin`  jalg`aniwi  yamasa 

bolimli  feyildin`  emes,  joq  so`zleri  menen  dizbeklesiwi  arqali  jasaladi:  alma-,  kelme-,  barma-, 

ju`rme-. 

 

Feyildin`  uliwma  ha`reket,  protsess  ma`nisi  onin`  arnawli  grammatikaliq  kategoriyalari arqali  bildiriledi.  Feyil  bet-san,  da`reje,  meyil  ha`m  ma`ha`l  usag`an  grammatikaliq 

kategoriyalarg`a iye.  

 

Bet-san kategoriyasi  

Tu`rkiy  tillerdegi  feyildin`  barliq  formalari  da  u`sh  bette  birlik  ha`m  ko`plik  sanda 

betlenedi. Olardin` betleniwinin` eki tu`ri bar.  

Betleniwdin` birinshi tu`ri 

Birlik san 

I bet: - man//-men, -pan//-pen 

II bet: -san`//-sen` 

III bet: -di//-di, -ti//-ti 

Ko`plik san 

-miz//-miz, -biz//-biz, -piz//-piz 

-siz//-siz 

-di//-di, -ti//-ti 

Betleniwdin` ekinshi tu`ri 

Birlik san 

I bet: -m 

II bet: -n` 

III bet: - 

Ko`plik  

I bet: -q//-k 

II bet: -n`iz//-n`iz 

III bet: - 


 

Da`reje kategoriyasi 

 

Feyildin`  da`reje  kategoriyasi  ha`rekettin`  sub`ekti  (ha`reket  iyesi)  ha`m  ob`ekti  (sol ha`rekettin`  predmeti)  arasindag`i  ha`r  qiyli  qatnasti  bildiredi.  Feyiller  sonday-aq  ob`ektke 

qatnasina baylanisli awispali ha`m awispasiz bolip ekige bo`linedi.  

 

Ha`rekettin`  belgili  bir  predmetke  (ob`ektke)  o`tiwin,  awisiwin  bildiretug`in  feyiller awispali feyiller dep ataladi. Tu`rkiy tillerdegi tuwra ob`ekt tabis sepliginde turadi, tabis sepligi 

jalg`awi bul jag`dayda ashiq jalg`aniwi ha`m jasirin boliwi mu`mkin.  

 

Tabis sepliginde tuwra ob`ektti basqarmaytug`in feyillerdin` barlig`i da awispasiz feyiller dep ataladi.  

 

Bul  qarim-qatnaslar  feyildin`  formalari  arqali  an`latiladi.  Tu`rkiy  tillerde  feyildin`  bes da`rejesi bar: tu`p da`reje, sheriklik da`reje, o`zlik da`reje, o`zgelik da`reje, belgisiz da`reje. Ha`r 

bir da`reje (tu`p da`rejeden basqalari) arnawli affiksler ja`rdeminde an`latiladi. Da`reje formalari 

qa`legen feyillerden jasala bermeydi.  

Tu`p da`reje. Tu`p da`rejede turiw - ha`r qanday feyildin` kategoriyaliq qa`siyetlerinin` biri. 

Bul  da`rejenin`  arnawli  morfologiyaliq  ko`rsetkishleri  joq,  onin`  ma`nisi  feyildin`  leksikaliq 

ma`nisi  arqali  bildiriledi.  Tu`p  da`reje  feyilleri  is-ha`rekettin`  belgili  sub`ekt  ta`repinen 

islengenin  bildiredi.  Tu`p  da`rejedegi  feyil  ob`ektli  (awispali)  ha`m  ob`ektsiz  (awispasiz)  bolip 

qollanila  beredi.  Tu`p  da`reje  feyili  universal  leksika-grammatikaliq  kategoriya  bolip,  feyildin` 

qalg`an da`rejeleri sonnan jasaladi.  

Sheriklik  da`reje.  Bul  da`rejedegi  feyiller  ha`reketti  orinlawshinin`  birew  emes,  eki  ha`m 

onnan  da  ko`p  ekenin  bildiredi:  tanisti,  so`ylesti,  ko`risti.  Sheriklik  da`reje  feyilleri  keltirilgen 

misallarda  ha`reket  iyelerinin`  is-ha`rekettin`  isleniwine  ten`  qatnasqanin  bildiredi.  Al  awqat 

pisiristi,  jer  suwg`aristi  usag`an  feyiller  basqa  bir  sub`ekttin`  ha`reketine  ja`rdemshi  ha`reketti 

an`latadi.  Sheriklik  da`reje  feyildin`  tiykarina    -is/-is,  -ish/-ish  affiksinin`  jalg`aniwi  arqali 

jasaladi.  

O`zlik  da`reje.  O`zlik  da`reje  feyilleri  arqali  is-ha`rekettin`  o`zine  bag`darlang`ani, 

qaratilg`ani  bildiriledi.  Sonliqtan  da  bunday  jag`dayda  sub`ekt  penen  ob`ekt  bir  adam  boladi, 

ob`ektli  (awispali)  feyil  ob`ektsiz  (awispasiz)  feyilge  aynaladi:    vrachqa  ko`rindi  (o`zin  o`zi 

ko`rsetti), kiyindi (o`zin o`zi kiyindirdi).  

O`zgelik  da`reje.  O`zgelik  da`reje  feyilleri  feyil  tiykari  arqali  bildirilgen  ha`rekettin` 

sub`ekttin` o`zine emes, al basqa sub`ektke tiyisliligin bildiredi. Sub`ekt bul jerde is-ha`rekettin` 

orinlaniwina,  iske  asiwina  sebepshi  boladi:  xat  jazdirdi    (xatti  jazg`an  sub`ekttin`  o`zi  emes,  al 

basqa  adam, biraq oni jazdirtqan sub`ekt), u`yine qaytardi, orninan turg`izdi ha`m t.b. O`zgelik 


da`reje feyilleri to`mendegi affiksler arqali jasaladi: -it/-it, -qar/-ker, -g`ar/-ger, -qiz/-kiz,-tir/-tir,-

dir/ -dir. 

Belgisiz da`reje. Bul da`rejedegi feyiller ko`binese ob`ektli (awispali) feyillerden jasalip, is-

ha`rekettin` sub`ektinin` belgisiz ekenin ko`rsetedi, al ob`ekt grammatikaliq baslawish xizmetin 

atqaradi.  Belgisiz  da`rejede  sub`ekttin`  ko`rsetiliwi  sha`rt  emes,  onda  tek  onin`  ha`reketi 

ko`rsetiledi. Belgisiz da`reje feyildin` tiykarina  -il/-il ha`m -in/-in affikslerinin` jalg`aniwi arqali 

jasaladi. -in/-in affiksi feyildin` tiykari l sesine pitken jag`dayda jalg`anadi. 

A`debiyatlar 

 

Maxmatkulov  S.  Pobuditel`niy  zalog  v  sovremennom  uzbekskom  yazike.  AKD. Tashkent, 1980; Kuular K. Kategoriya zaloga v tuvinskom yazike. AKD. M., 1987; Djanashia N. 

Zalogi v sovremennom azerbaydjanskom yazike. // ST, 1974, N1; Sultansaidova S. Vozvratniy i 

stradatel`niy zalogi v uzbekskom yazike. AKD. Tashkent, 1978; Xaritonov L.N. Zalogovie formi 

glagola v yakutskom yazike. M. -L., 1963; Kalibaeva A. Kategoriya zaloga v kazaxskom yazike. 

AKD. Alma-Ata, 1949; Chariyarov B. Kategoriya zaloga v sovremennom turkmenskom yazike. 

AKD. Ashxabad, 1955; Azer A. Kategoriya zaloga v sovremennom azerb. Yazike. AKD. Baku, 

1955;  Serebryannikov  B.A.  K  probleme  proisxojdeniya  affiksov  stradatel`nogo  zaloga  v 

tyurkskix  yazikax.  //  ST,  1976,  N  2;  Fazilov  E.  Kategoriya  zaloga  v  uzbekskom  yazike  v 

sravnitel`no-istoricheskom osveshenii. AKD. Tashkent, 1961; Mirzalieva  M. Kategoriya zaloga 

v sovr. azerb. Yazike i smejnie yavleniya. AKD. Baku, 1976. 

Meyil kategoriyasi 

 

Meyil  kategoriyasi  ha`rekettin`  haqiyqatliqqa  qatnasin  bildiredi.  Feyil  ta`repinen bildirilgen  ha`reket  haqiyqiy  ha`reketti,  belgili  bir  sha`rt  orinlang`anda  bolatug`in  ha`reketti 

yamasa  buyriqti,  o`tinishti,  tilekti  bildirip  keliwi  mu`mkin.  Usinday  o`zgesheliklerine  qaray 

meyiller: aniqliq meyil, buyriq meyil, sha`rt meyil ha`m tilek meyil bolip bo`linedi.  

 

Aniqliq meyil. Aniqliq meyildegi feyiller haqiyqiy ha`reketti o`tken, ha`zirgi ha`m keler ma`ha`lde  belgili  bir  bette  ha`m  sanda  bildiredi.  Biraq  onin`  arnawli  morfologiyaliq 

ko`rsetkishleri joq. Feyildin` ma`ha`l kategoriyasi usi meyilde aniq ko`rinedi.  

 

Buyriq  meyil.  Buyriq  meyil  feyilleri  buyriqti,  o`tinishti,  talapti,  usinisti,  shaqiriqti, mira`tti  ha`m  t.b.  bildirip,  ha`r  qiyli  intonatsiya  menen  aytiladi.  So`ylewshi  tin`lawshig`a 

ha`reket etiwdi buyiradi, talap etedi, sonliqtan buyriq meyildin` tiykarg`i formasi feyildin` II beti 

boladi: tin`la-, isle-. 

 

Buyriq meyil ma`nisi I ha`m III bet formasi menen de bildiriledi.  

I bettin` buyriq meyil formasi arnawli affiksler arqali feyil tiykarina -ayin//-eyin, -ayiq//-

eyik  affikslerinin`  jalg`aniwi  arqali  jasaladi.  Olardin`  birlik  san  formalari  niyetti,  maqsetti,  al 

ko`plik formalari ha`reketti, birge islesiwge shaqiriqti, mira`tti, o`tinishti bildiredi.  

III  bettin`  buyriq  meyil  formasi  arnawli  -sin//-sin  affiksi  arqali  jasaladi.  Bunday  feyiller 

tek birlik sanda qollaniladi: alsin, ketsin. 

 

Sha`rt  meyil.  Tu`rkiy  tillerdegi  sha`rt  meyil  formalari  feyil  tiykarina  -sa//-se  affiksinin` jalg`aniwi arqali jasaladi ha`m u`sh bette, birlik ha`m ko`plik sanda betlenedi. 

 

Tilek meyil. Tilek meyil ha`reket iyesinin` bir na`rseni islewge niyetin, tilegin bildiredi.   Ol    feyildin`  tiykarina        -ay//-ey,  -g`ay//-gey  affikslerinin`  jalg`aniwi  arqali  jasaladi.  Tilek 

ma`nisi  geyde  feyil tiykarina -g`i/-gi,  -qi/-ki affikslerinin` jalg`anip, onnan keyin kel   feyilinin` 

dizbeklesiwi arqali da bildiriledi. Bul jag`dayda tiykarg`i feyil u`sh bette tartimlanip qollaniladi: 

oqig`im keledi, oqig`in` keledi, oqig`isi keledi.  

Geyde  feyildin`  sha`rt  meyil  formasi  da  edi  ko`mekshi  feyili  menen  dizbeklesip,  niyetti, 

tilekti bildiredi. 

A`debiyatlar 

 

Agazade  N.  Kategoriya  nakloneniya  v  sovr.  azerb.  literaturnom  yazike.  ADD.  Baku, 1965; Mirzoev G. Kategoriya perexodnosti/neperoxodnosti glagola v sovr. azerb. yazike. ADD. 

Baku,  1986;  Ragimov  M.  Istoriya  formirovaniya  nakloneniy  glagola  v  azerb.  yazike.  ADD. 

Baku,  1966;  Korkina  E.I.  Nakloneniya  glagola  v  yakutskom  yazike.  M.,  1970;  Xodjaev  T. 

Povelitel`noe  naklonenie  v  sovr.  uzbekskom  yazike.  AKD.  Samarkand,  1963;  Aglamova  M. 

Sposobi  virajeniya  povelitel`nosti  i  jelatel`nosti  v  tyurkskix  yazikax.  AKD.  Tashkent,  1966; 

Ishanov K. Povelitel`noe i jelatel`noe nakloneniya v sovr. kazaxskom  yazike. AKD. Alma-Ata, 

1963; Karpov V. Iz`yavitel`noe naklonenie v xakasskom yazike. AKD. M., 1955.  

 

Ma`ha`l kategoriyasi  

Ma`ha`l  kategoriyasi  is-ha`rekettin`  so`ylew  waqtina  qatnasin  bildiredi:  1)  eger  is-

ha`reket so`ylew waqtinan burin bolip o`tse, feyil o`tken ma`ha`lde; 2) eger is-ha`reket so`ylew 

waqti  menen  bir  waqitta  bolip  atirg`an  bolsa,  ha`zirgi  ma`ha`lde;  3)  eger  is-ha`reket  so`ylew 

waqtinan  keyin  bolatug`in  bolsa,  keler  ma`ha`lde  boladi.  Sonliqtan  da  tu`rkiy  tillerde  u`sh 

ma`ha`l bar: o`tken ma`ha`l, ha`zirgi ma`ha`l, keler ma`ha`l.  

 

Feyildin`  ma`ha`l  kategoriyasi,  onin`  meyil  ha`m  bet-san  kategoriyalari  menen  tig`iz baylanisli  boladi.  Sebebi  feyildin`  ma`ha`lleri  tek  aniqliq  meyilde  g`ana  ko`rinedi.  Basqa, 

yag`niy buyriq, tilek, sha`rt meyillerdin` formalari tek bir ma`ha`lde kelesi waqitta orinlanatug`in 

ha`r  qiyli  buyriq,  tilek,  sha`rtti  bildiredi  ha`m  olarg`a  ma`ha`ldi  bildiretug`in  affiksler 

jalg`anbaydi.  

 

Ma`ha`l  kategoriyasi  feyil  tiykarina  affiksler  jalg`aniw  arqali,  sonday-aq  tiykarg`i feyildin` ko`mekshi feyiller menen dizbeklesiwi arqali jasaladi.  

 

Tu`rkiy  tillerde  o`tken  ma`ha`ldin`  formalari  ko`p  ha`m  bildiretug`in  ma`nileri  de  ha`r 

qiyli.  

 

1) aniq o`tken ma`ha`l: bardim, keldim, ketti.  

2)  na`tiyjeli  o`tken  ma`ha`l  -g`an//-gen,  -qan//-ken  formali  kelbetlik  feyil  ha`m  bet-san 

affiksleri arqali jasaladi: barg`anman, kelgenmen. 

 

3)  aniq  emes  buring`i  o`tken  ma`ha`l  -ip//-ip,  -p  formali  hal  feyil  ha`m  bet-san  affiksi arqali jasaladi: barippan, kelipsen`. 

 

4)  buring`i  o`tken  ma`ha`l  -g`an//-gen,  -qan//-ken  formali  kelbetlik  feyil  ha`m  betlik formadag`i e- feyilinen jasaladi: barg`an edim, kelgen edin`. 

 

5)  jaqin  o`tken  ma`ha`l  -ip//-ip,  -p  formali  hal  feyil  ha`m  betlik  formadag`i  e-  feyilinen jasaladi: barip edim, kelip edin`. 

 

6) tamamlanbag`an o`tken ma`ha`l -tug`in formali kelbetlik feyil ha`m betlik formadag`i e- feyilinen jasaladi: baratug`in edim, keletug`in edim. 

 

7)  ta`kirar  o`tken  ma`ha`l  -ar//-er,  -r  formali  kelbetlik  feyil  ha`m  betlik  formadag`i  e- feyilinen jasaladi: barar edim, keler edin`. 

 

8)  niyetli  o`tken  ma`ha`l  -jaq,  -maqshi  //-mekshi,  -baqshi  //        -bekshi,  -paqshi//-pekshi formali  kelbetlik  feyil  ha`m  betlik  formadag`i  e-  feyili  arqali  jasaladi:  barajaq  edim,  barmaqshi 

edim, kelejaq edim. 

 

9)  dawamli  o`tken  ma`ha`l  orin  sepligindegi  -iw//-iw,  -maq//    -mek,  -baq//-bek,  -paq//-pek atawish feyil formalari ha`m e- feyili arqali jasaladi: barmaqta edim, kelmekte edin`. 

 

Ha`zirgi ma`ha`ldin` tu`rkiy tillerde eki formasi bar: 1) aniq ha`zirgi ma`ha`l; 2) dawamli ha`zirgi ma`ha`l. 


Katalog: lektions -> qqkaf
lektions -> Ajiniez nomidagi nukus davlat pedagogik instituti tarix fakul
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekiston respublikasi xalq ta’limi vazirligi ajiniyoz nomidagi nukus davlat pedagogika instituti
lektions -> O`zbekistan Respublikasi Xalk Bilimlendiriu minstrligi Ajiniyaz atindag`i Nokis mamletlik pedagogikalik institut
qqkaf -> O`zbekstan respublikasi xaliq bilimlendiriw ministirligi
qqkaf -> Pedagogikaliq instituti qaraqalpaq til bilimi kafedrasi leksikografiy
qqkaf -> Ozbekstan Respublikasi Xaliq bilimlendiriw ministrligi
qqkaf -> O`zbekstan respublđkasi xaliq bđLĐmlendđRĐw mđNĐstrlđGĐ
qqkaf -> O`zbekstan respublđkasi xaliq bđLĐmlendđRĐw mđNĐstrlđGĐ
qqkaf -> Pedagogikaliq instituti qaraqalpaq til bilimi kafedrasi til bilimi tiykarlari paninen

Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling