Qashqadaryo viloyat statistika boshqarmasi


Download 1.73 Mb.
Pdf ko'rish
Sana22.12.2019
Hajmi1.73 Mb.

        2019-yilning  yanvar-aprel  oylarida

viloyatda  2440  ta  korxonalar  va

tashkilotlar  yangi  tashkil  etildi,  bu  esa

o’tgan  yilning  shu  davriga  nisbatan  1208

taga ko’pdir.

1

QASHQADARYO VILOYAT

STATISTIKA BOSHQARMASI

Korxonalar va tashkilotlar 

(2019-yil 1-may holatiga)

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)            Mamlakatimizda  qulay  ishbilarmonlik  muhitini  yaratish  va  tadbirkorlikni

jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o’zgarishlar amalga oshirilmoqda. O’z

o’rnida,  tadbirkorlik  sub’ektlarini  davlat  ro’yxatidan  o’tkazish  va  hisobga

qo’yish  borasida  ham  qonunchilikda  muhim  qarorlar  qabul  qilinib,  davlat

ro’yxatidan  o’tkazish  va  hisobga  qo’yishni  avtomatlashtirilgan  tizimi

bosqichma-bosqich ishlab chiqilib, amaliyotga tadbiq qilinmoqda. Bu esa aholi

hamda  xorijiy  sarmoyadorlarning  o’z  shaxsiy  biznesini  yo’lga  qo’yish  va

rivojlantirish uchun muhim omil bo’lib xizmat qilmoqda.

      Natijada,  faoliyat  ko’rsatayotgan

korxona va tashkilotlar soni o’tgan yilning

shu  davriga  solishtirilganda  3755  ta

(19,3  %)  ga  o’sgan  hamda  ularning

umumiy soni 23211 tani tashkil etgan.23697         

   ta. 

23211 

   ta.

 2440 

    ta.

Ro'yxatdan 

o'tgan

Faoliyat 

ko'rsatayotgan

Yangi tashkil  

etilganlar 

 

 

 2

        2019-yilning 1-may holatiga 23697 ta korxonalar va tashkilotlar ro’yxatdan

o’tgan  bo’lib,  o'tgan  yilning  mos  davriga  nisbatan  17,7  foizga  o'sgan,  iqtisodiy

faoliyat  turlari  bo’yicha  jamiga  nisbatan  23,6  %  savdo,  12,8  %  sanoat,  12,8  %

qishloq,  o‘rmon  va  baliq  xo‘jaligi,  11,8  %  qurilish,  4,5  %  yashash  va  ovqatlanish

bo‘yicha  xizmatlar,  3,6  %  tashish  va  saqlash,  2,3  %  sog‘liqni  saqlash  va  ijtimoiy

xizmatlar, 1,2 % axborot va aloqa  hamda 27,5 %  boshqa faoliyat turlari hissasiga

to`g`ri kelmoqda. 

Ro'yxatdan o'tgan korxonalar

 va tashkilotlar

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)

20139

23697

01.05.2018 yil

01.05.2019 yil

 17,7 %

O'tgan yilning shu 

davriga nisbatan 

o'sish sur'ati

Ro'yxatdan o'tgan korxonalar 

soni, birlikda

 (2019-yil 1-may holatiga)

23697 tani tashkil etdi3

3025

3035

2808

5587

856

1062

273

542

6509

Qishloq, o'rmon va baliq

xo'jaligi

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish

bo'yicha xizmatlar

Axborot va aloqa

Sog'liqni saqlash va

ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish

Boshqa turlar

0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000Ro’yxatdan o’tgan korxona va tashkilotlarning

 iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha soni, birlikda

 

         Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha (5587 ta) savdo, (3035 ta) sanoat, (3025 ta)

qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi, (2808 ta)  qurilish, (1062 ta) yashash va ovqatlanish

bo‘yicha xizmatlar, (856 ta) tashish va saqlash, (542 ta)  sog‘liqni saqlash va ijtimoiy

xizmatlar, (273 ta) axborot va aloqa, hamda (6509 ta)  boshqa faoliyat turlariga to`g`ri

kelmoqda. 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)4

Faoliyat ko’rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 23211 tani 

tashkil etib, o’tgan yilning shu davriga solishtirilganda 3755 ta 

(19,3 %) ga o’sgan. 

Faoliyat ko'rsatayotgan 

yuridik shaxslar

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)27,4

23,6

12,9

12,8

11,8

Savdo

Sanoat

Qishloq, o'rmon va 

baliq xo'jaligi

Qurilish

Iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar 

ulushi, %

(dehqon va fermer xo'jaliklaridan tashqari)

 

 

 4,5

Yashash va 

ovqatlanish 

bo'yicha xizmatlar

3,6

2,3

Sog'liqni saqlash va 

ijtimoiy xizmatlar 

ko'rsatish

1,1

 

Axborot va aloqa

 

Tashish va saqlash

Boshqa turlar


5

     Hududlar kesimida, faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar soni eng

ko’p Qarshi shahri (4843 ta), Chiroqchi (1911 ta), Koson (1874 ta), Qarshi(1781 ta)

va Kitob (1641 ta) tumanlar hissasiga to’g'ri keladi. Aksincha Mirishkor (772 ta),

Muborak  (836  ta)  hamda  Nishon  (869  ta)  tumanlarida  korxonalar  soni

kamligini kuzatish mumkin.4843

1911

1874

1781

1641

1577

1505

1497

1107

1059

1053

886

869

836

772

Qarshi sh

Chiroqchi

Koson

Qarshi

Kitob

Yakkabog'

Shahrisabz sh

Qamashi

Dehqonobod

G'uzor

Shahrisabz

Kasbi

Nishon

Muborak

Mirishkor

Hududlar kesimida faoliyat ko'rsatayotgan 

korxona va tashkilotlar soni, birlikda 

(fermer va dehqon xo`jaliklaridan tashqari)2019-yil yanvar-aprel oylarida 2440 ta korxona va 

tashkilotlar yangi tashkil etilgan bo’lib, bu ko’rsatkich 

2018-yilning shu davriga nisbatan 1208 taga ko’pdir.

        


Yangi tashkil etilgan korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari kesimida, eng ko’p

savdo (725 ta), sanoat (555 ta), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (361 ta) va qurilish

(276 ta)   sohalarida yangi tashkil etilgan. Eng kami esa axborot va aloqa (17 ta),

sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko’rsatish (49 ta) hamda tashish va saqlash

(55 ta) faoliyat turlari hissasiga to’g’ri kelgan.

Yangi tashkil etilgan korxonalarning o'sish sur'ati, 

birlikda 

6

(fermer vа dehqon xo'jaliklaridan tashqari)Yangi tashkil etilgan

960

1232

2440

01.05.2017

01.05.2018

01.05.2019

0

1000


2000

3000


4000

7

Yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlarning 

iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha soni, birlikda

(fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari)Qishloq , o‘rmon 

va  baliq xo‘jaligi

Yashash va 

ovqatlanish 

bo'yicha xizmatlar

Sog'liqni saqlash va 

ijtimoiy xizmatlar 

ko'rsatish

Savdo

Tashish va 

saqlash

Axborot va

aloqa

Qurilish

Sanoat

Boshqa 

turlar

725


555

141


55

276


17

 

261361

49

 8

 

454218

198


170

169


165

163


148

141


138

117


109

96

8668

Qarshi sh

Chiroqachi

Qarshi


Kasbi

Shahrisabz sh

Kitob

Yakkabog'Shahrisabz

Mirishkor

Koson

Qamashi


Nishon

G'uzor


Dehqonobod

Muborak


0

1200


Hududlar bo‘yicha yangi tashkil etilgan korxona 

 va tashkilotlarning soni, birlikda

      Yangi  tashkil  etilgan  korxona  va  tashkilotlarning  asosiy  qismi  Qarshi

shahri (454 ta), Chiroqchi (218 ta), Qarshi (198 ta) va Kasbi (170 ta) tumanlari

hissasiga  to’g'ri  keladi.  Aksincha,  Muborak  (68  ta)  va  Dehqonobod  (86  ta) 

tumanlarida korxona va tashkilotlarni tashkil etish ko’rsatkichi past darajada.

(fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari)960

1232

2440

Korxonalar sonini o'sishi, birlikda

2017 yil

2018 yil

2019 yil

2000


4000

Yangi tashkil etilgan 

korxonalar va 

 tashkilotlar yillar 

kesimida

 


9

 Tashkiliy-huquqiy shakllari tasniflagichi bo`yicha faoliyat 

 yuritayotgan tijorat korxonalarning umumiy soni, birlikda 

Faoliyat 

ko’rsatayotgan tijorat  

korxonalar va 

tashkilotlar soni  

18516 tani tashkil 

qildi.

(fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari)(2019-yil 1-may holatiga)

Mas‘uliyati 

cheklangan 

jamiyati 

9086

Xususiy 

korxona

Oilaviy 

korxona

Unitar 

korxona

Boshqalar

8020

Aksiyadorlik 

jamiyati

202

42

260

 

      

906

Tijorat korxonalariXorijiy kapital 

ishtirokidagi 

korxonalar 

10

Faoliyat 

ko'rsatayotgan 

xorijiy sarmoya 

ishtirokidagi 

korxonalar soni.

O'tgan yilning shu davriga 

nisbatan 124,6 %  o'sgan.

128 ta


  

   2019-yil 1-may holatiga faoliyat ko’rsatayotgan xorijiy kapital

ishtirokidagi  korxonalar  soni  128  tani  tashkil  etdi.  O’tgan

yilning shu davriga nisbatan  71  taga  yoki 124,6 % ga o’sgan.

Ushbu  korxonalarning  asosiy  qismi  Xitoy  Xalq  Respublikasi,

Rossiya  Federatsiyasi,  Koreya  Respublikasi,  Qozog’iston

Respublikasi va Afg'oniston  hissalariga to’g’ri keladi.

  

Asosiy qismi Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi, Koreya Respublikasi, Qozog’iston 

Respublikasi va Afg'oniston hissalariga to’g’ri 

keladi.

11

Xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat 

ko’rsatayotgan korxonalarning davlatlar 

kesimida soni, birlikda

 

Xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat ko’rsatayotgan 

korxonalarni yillar kesimida soni, birlikda

50

57

128

01.05.2017 yil

01.05.2018 yil

01.05.2019 yil

24

21

12

9

8

54

Xitoy

Rassiya

Koreya

Afg'oniston

Qozog`iston

Boshqa

davlatlar

12

Xorijiy  kapital  ishtirokidagi  faoliyat

ko’rsatayotgan korxonalarning 99 tasi

qo’shma, 29 tasi esa xorijiy korxonalar

hisobiga to’g'ri keladi. 

  

        Hududlar  kesimida,  xorijiykapital 

ishtirokidagi 

faoliyat

ko`rsatayotgan 

korxonalarning

asosiy qismi Qarshi shahrida 40 ta

(jamidagi  ulushi  31,3  %),  Kitob

tumanida 14  ta (10,9 %) va Qarshi

tumanida  9  tani  (7,0  %)  tashkil

etgan.  Eng  kam  xorijiy  kapital

ishtirokidagi  korxonalar  Mirishkor

3  ta  (2,3  %),  Shahrisabz  4  ta  (3,1

%),  Chiroqchi  4  ta  (3,1  %),

Yakkabog' tumanlarida 4 ta (3,1 %)

hamda Shahrisabz shahrida           

3 tani (2,3 %) tashkil etgan.

40

14

9

9

7

7

7

6

6

5

4

4

4

3

3

Qarshi sh

Kitob

Qarshi

Qamashi

Muborak

Koson

G'uzor

Nishon

Dehqonobod

Kasbi

Yakkabog'

Shahrisabz

Chiroqchi

Shahrisabz sh

Mirishkor

0

1020

30

40Hududlar kesimida, xorijiy kapital ishtirokidagi faoliyat 

ko`rsatayotgan korxonalar soni, birlikdaJami 

 

12899

Qo'shma 

korxonalar 

Xorijiy 

korxonalar 

29

13

Iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha faoliyat 

ko`rsatayotgan xorijiy kapital 

ishtirokidagi korxonalar soni, birlikda

14

77

6

18

2

5

1

5

Qishloq, o'rmon va baliq

xo'jaligi

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish

bo'yicha xizmatlar

Axborot va aloqa

Boshqa turlar

0

50

100

150

200

250

300

       Ko’rinib turibdiki faoliyat yuritayotgan xorijiy kapital ishtirokidagi

korxonalarning  asosiy  qismi  sanoat  va  savdo  faoliyat  turiga  to’g’ri

keladi.  Shuningdek,  eng  kam  ulush  esa  axborot  va  aloqa  hamda

tashish va saqlash faoliyat turlariga to’g'ri keladi.


 

 

1

      2019-yilning  yanvar-aprel  oylarida  xorijiy  kapitalishtirokidagi  yangi  tashkil  etilgan  korxonalarning  soni     

40 tani tashkil etgan.

   Bu ko’rsatkich esa o’tgan yilning shu davriga nisbatan 

 35 taga ko’paygan.

Rossiya Federatsiyasi rezidentlari kapitali ishtirokida – 428 ta, Turkiya Respublikasi – 

364 ta, Xitoy Xalq Respublikasi - 351 ta, Qozog’iston Respublikasi – 246 ta, va Koreya 

Respublikasi – 161 ta korxonalar yangi ro’yxatdan o’tgan

14

Xitoy Xalq Respublikasi rezidentlari kapitali ishtirokida - 8 ta, Rossiya Federatsiyasi  –

7  ta,  Turkiya  Respublikasi  –  5  ta,    Eron  islom  Respublikasi  –  5  ta  va  Qozog’iston

Respublikasi – 4 ta korxonalar yangi tashkil etilgan.Yangi tashkil etilgan 

korxonalar va tashkilotlar

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital 

ishtirokidagi korxonalar

Boshqalar15

Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi 

korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 

soni, birlikda

     Yangi tashkil etilgan xorijiy kapital ishtirokidagi korxonalarning

iqtisodiy  faoliyat  turlari  bo‘yicha  ko‘radigan  bo‘lsak,  asosan  27  ta

sanoat, 5 ta savdo, 3 ta qurilish, 3 ta qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

  va 1tasi boshqa faoliyat turlari hissasiga to’g’ri keladi.Savdo

Sanoat

Qurilish

Qishloq, o'rmon va 

baliq xo'jaligi

Yashash va ovqatlanish

 bo'yicha xizmatlar

Tashish va saqlash

Axborot va aloqa

Boshqa 

turlar

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy 

xizmatlar ko'rsatish

 27


  5

 3

  1

 

  1

 

 3Kichik korxona va mikrofirmalar 

(2019-yil 1-may holatiga)

2019-yil  1-may  holatiga  viloyatimizda

faoliyat ko’rsatayotgan kichik korxona va

mikrofirmalarning soni 18344 tani tashkil

etgan.  Bu  ko’rsatkich  o’tgan  yilga

nisbatan  19,8 % ga oshgan. 

2019-yil yanvar-aprel oylarida 2234 tadan

ziyod  kichik  korxona  va  mikrofirmalar

yangi  tashkil  etilgan.  Bu  esa  o’tgan

yilning 

shu 

davriga 

nisbatan

solishtirilganda 1055 taga ko’proqdir. 

(fermer va dehqon xo'jaliklaridan tashqari)16

17

•Kichik tadbirkorlik 

sub'ektlarining eng katta 

ulushi


 

 

•Kichik tadbirkorlik sub'ektlarining eng kichik 

ulushi


 

•Samarqand shahri

 33,1 %

•Chiroqchi tumani 8,2 %

•Qarshi tumani 

8,1 %

          •Kitob tumani             7,1 %

•Shahrisabz shahri 

6,9 %

          •Koson tumani                  8,2 %

Yakkabog' tumani

6,6 %

•Dehqonobod tumani4,8 %

•Shahrisabz tumani

4,1 %

•G'uzor tumani4,3 %

•Kasbi tumani

3,5 %

•Muborak tumani3,5 %

•Nishon tumani 

3,5 %

•Mirishkor tumani  3,0 %

•Qamashi tumani 

6,6 %

 


18

 

   Faoliyat ko‘rsatayotgan kichik korxona va         mikrofirmalarning  iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha 

ulushi


  

    Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida faoliyat ko‘rsatayotgan jami

18344 ta kichik korxona va mikrofirmalarning 5432 ta (29,6 %) –

savdo,  2945  ta  (16,1  %)  -  sanoat,  2937  ta  (16,0  %)  -  qishloq,

o‘rmon va baliq xo‘jaligi, 2720 ta (14,8 %) - qurilish,  1026 ta (5,6

%)  -  yashash  va  ovqatlanish  bo‘yicha  xizmatlar  sohasi,  817  ta

(4,5 %) - tashish va saqlash, 396 ta (2,2 %) - sog‘liqni saqlash va

ijtimoiy  xizmatlar  ko‘rsatish,  258  ta  (1,4  %)  -  axborot  va  aloqa

sohasi,  shuningdek, 1813 tasi (9,9 %) - boshqa faoliyat turlari

hissalariga to‘g‘ri keladi.16.0 %

16.1 %

14.8 %

29.6 %

4.5 %

5.6 %

1.4 %

2.2 %

9.9 %

Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar

Axborot va aloqa

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish

Boshqa turlar

19

Yangi tashkil etilgan kichik korxona va 

mikrofirmalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha 

ulushi 

 

         Iqtisodiy  faoliyat  turlari  kesimida  esa  eng  ko’p  savdo  717  ta,

sanoat  552  ta,  qishloq,  o‘rmon  va  baliq  xo‘jaligi  359  ta  va  qurilish

275 ta tashkil etilgan. Eng kam esa axborot va aloqa 17 ta, sog'liqni

saqlash  va  ijtimoiy  xizmat  ko’rsatish  33  ta  hamda  tashish  va

saqlashda 55 ta tashkil etilgan.

 

 32,1 %

 

$720.00Savdo

24,7 %


 

Sanoat


12,3 %

 

 Qurilish16,1 %

 

Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

6,3 %


 

$720.


00

Yashash va 

ovqatlanish bo'yicha 

xizmatlar

1,0 %

 

Axborot va aloqa1,5 %

 

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar 

ko'rsatish

2,5 %

 

Tashish va saqlash

3,8 %


Boshqa turlar

0,8 %


20

 

Hududlar kesimida yangi tashkil etilgan kichik korxona 

va mikrofirmalarning soni, birlikda

 

   Eng ko’p yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalar Qarshi

shahri (417 ta), Chiroqchi (203 ta), Qarshi (172 ta) va Kitob (162 ta)

tumanlari  hissasiga  to’g'ri  keladi.  Eng  kam  Muborak  (63  ta)  va

Dehqonobod (77 ta) tumanlarida tashkil etilgan.

417

203

172

162

158

155

153

144

127

124

97

94

88

77

63

Qarshi sh

Chiroqchi

Qarshi


Kitob

Shahrisabz sh

Kasbi

Yakkabog'Shahrisabz

Koson


Mirishkor

Qamashi


Nishon

G'uzor


Dehqonobod

Muborak


0

50

100150

200


250

300


350

400


450

21

Oilaviy korxonalar sonining o‘sish 

dinamikasi, birlikda

(1-may holatiga)

591

578

65

Ro'yxatdan o'tgan

Faoliyat ko'rsatayotgan

Yangi tashkil etilgan928

906

242

Ro'yxatdan o'tgan

Faoliyat ko'rsatayotgan

Yangi tashkil etilgan2019-yil 1-may holatiga

238

130

119

99

72

70

55

45

23

21

15

8

6

3

2

Qarshi sh

Qarshi

Shahrisabz sh

Chiroqchi

Kitob

Shahrisabz

Koson

Yakkabog'

Nishon

Qamashi

Kasbi

Muborak

G'uzor

Mirishkor

Dehqonobod

2019 yil

2018 yil

Faoliyat ko'rsatayotgan oilaviy korxonalarni hududlar 

kesimida soni, birlikda

22

 

Faoliyat ko`rsatayotgan oilaviy korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha ulushi

    


 

Faoliyat ko’rsatayotgan oilaviy korxonalarning iqtisodiy faoliyat turlari

kesimida qaralganda ularning 30,2 % yoki 274 tasi sanoat, 20,2 % yoki

183 tasi yashash va ovqatlanish xizmatlari, 17,5 % yoki 159 tasi savdo,

17,4 % yoki 158 tasi qishloq, o`rmon va baliq xo`jaligi, 3,2 % yoki 29 tasi

sog‘liqni  saqlash  va  ijtimoiy  xizmatlar  ko‘rsatish,  1,5  %  yoki  14  tasi

qurilish, 1,0 % yoki 9 tasi tashish va saqlash, 0,8 % yoki 7 tasi axborot va

aloqa  hamda  8,1  %  yoki  73  tasi  boshqa  faoliyat  turlari  hissasiga  to`g`rikelmoqda.

17.4 %

30.2 %

1.5 %

17.5 %

1.0 %

20.2 %

0.8 %

3.2 %

8.1 %

Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi

Sanoat

Qurilish

Savdo

Tashish va saqlash

Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar

Axborot va aloqa

Sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish

Boshqa turlar

       Qashqadaryo viloyati     

    statistika boshqarmasi 

         Statistik registrlarni 

yuritish bo'limi .

Tel.:71-230-84-10(11)

23


Download 1.73 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling