Question: 0 name: Switch category to $course$/top/191-192 ped va psixologiya uchun ilk tanlangan holat


Download 31.67 Kb.
bet3/3
Sana07.10.2020
Hajmi31.67 Kb.
1   2   3

=narsa va hodisalarning analizatorlarga ta'sirisiz turli obrazlarning paydo bo`lishi;

~psixik kasallikning belgisi;

~alahsirash, bosinqirash;

~nerv sistemasining toliqishi

}

// question: 744338 name: 62. Ob'ektlarning fazoda egalagan holati o`zgarishining aks etishi bu:::62. Ob'ektlarning fazoda egalagan holati o`zgarishining aks etishi bu\:::62. Ob'ektlarning fazoda egalagan holati o`zgarishining aks etishi bu\:{

=harakatni idrok etish;

~fazoni idrok etish;

~insonni inson tomonidan idrok etish;

~vaqtni idrok etish

}

// question: 744339 name: 63. Ob'ektlarning shakli, hajmi va o`zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, ...::63. Ob'ektlarning shakli, hajmi va o`zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, ...::63. Ob'ektlarning shakli, hajmi va o`zaro birgalikda joylashuvi, ular sathi, olisligi va yo`nalishlarini idrok etish bu\:{

=fazoni idrok qilish;

~narsalar shaklini idrok qilish;

~vaqtni idrok qilish;

~harakatni idrok qilish

}

// question: 744340 name: 64. Tanish bu:::64. Tanish bu\:::64. Tanish bu\:{

=biror bir ob'ektni takroran idrok qilish;

~faoliyat sharoitida qayta esga tushirish

~qayta esga tushirilayotgan ob'ektni idrok qilish;

~o`tmishdagi taassurotlarni eslash

}

// question: 744341 name: 65. Tashqi dunyodan olinadigan axborotning o`sha dunyoga mansubligi, ...::65. Tashqi dunyodan olinadigan axborotning o`sha dunyoga mansubligi, ...::65. Tashqi dunyodan olinadigan axborotning o`sha dunyoga mansubligi, ob'ektivlashtirish hodisasi bu\:{

=idrokning predmetliligi;

~illyuziya;

~idrokning yaxlitligi;

~idrokning konstantligi

}

// question: 744342 name: 66. Illyuziyaga berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ifodalangan::66. Illyuziyaga berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ifodalangan::66. Illyuziyaga berilgan ta'rif qaysi javobda to`g`ri ifodalangan{

=bizga ta'sir qilayotgan narsalarni yanglish idrok qilishdir

~predmetni yaxlit holicha idrok qilishdir

~narsalarni kichraytirib idrok kilishdir

~idrok

}

// question: 744343 name: 67. Voqealikdagi hodisalarning davomiyligini, izchilligi va tezligini aks ...::67. Voqealikdagi hodisalarning davomiyligini, izchilligi va tezligini aks ...::67. Voqealikdagi hodisalarning davomiyligini, izchilligi va tezligini aks ettiruvchi idrok turi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan.{

=vaqtni idrok qilish

~haraktni idrok qilish

~fazoni idrok qilish

~barkarorlik

}

// question: 744344 name: 68. Sezgi bu:::68. Sezgi bu\:::68. Sezgi bu\:{

=oddiy bilishdan iborat psixik jarayon bo`lib, moddiy borliqdagi narsa va hodisalarning ayrim belgi va xususiyatlarini, shu bilan birga, ichki a'zolarimizda yuz bergan ayrim o`zgarishlarni aks ettirishdan iborat;

~moddiy borliqdagi narsa va hodisalarning ayrim xususiyatlarini aks ettirishdan iborat bosh miya po`sti reaktsiyasidir;

~ob'ektiv olamdagi narsa va hodisalarning bosh miya po`stida aks etish jarayonidir;

~sezgilar tirik organizmning tashqi dunyoga moslashish xususiyatidir

}

// question: 744345 name: 69. Sezgi organlarimizga bevosita ta'sir etib turgan narsa va ?odisalarni ...::69. Sezgi organlarimizga bevosita ta'sir etib turgan narsa va ?odisalarni ...::69. Sezgi organlarimizga bevosita ta'sir etib turgan narsa va ?odisalarni noto`g`ri yoki buzib idrok qilinishi- bu\:{

=illyuziya;

~konvergentsiya;

~akkomodatsiya;

~idrokning konstantligi

}

// question: 3317841 name: 7. ....shunday bir tafakkur jarayonki, uning yordami bilan biz narsa va ...::7. ....shunday bir tafakkur jarayonki, uning yordami bilan biz narsa va ...::7. ....shunday bir tafakkur jarayonki, uning yordami bilan biz narsa va hodisalarni fikran yoki hayolan ravishda ajratib ularning ayrim qismlarini va xususiyatlarini tahlil qilish mumkin.{

=analiz


~sintez

~taqqoslash

~abstraksiyalash

}

// question: 744283 name: 7. Til qaysi psixik jarayon bilan mahkam bog`langan?::7. Til qaysi psixik jarayon bilan mahkam bog`langan?::7. Til qaysi psixik jarayon bilan mahkam bog`langan?{

=Tafakkur

~Diqqat

~Idrok


~Sezgi

}

// question: 744346 name: 70. Ko`pchilik kishilar psixik faoliyatining biror ob'ektga yo`naltirilishi ...::70. Ko`pchilik kishilar psixik faoliyatining biror ob'ektga yo`naltirilishi ...::70. Ko`pchilik kishilar psixik faoliyatining biror ob'ektga yo`naltirilishi va to`planishi bu-{

=jamoa diqqati;

~ixtiyoriy diqqat;

~ichki diqqat;

~tashqi diqqat

}

// question: 744347 name: 71. Kontsentratsiya-bu:::71. Kontsentratsiya-bu\:::71. Kontsentratsiya-bu\:{

=To`planish;

~Bo`linish;

~Sezish;

~Idrok etish

}

// question: 744348 name: 72. Idrok bu:::72. Idrok bu\:::72. Idrok bu\:{

=analizatorlarga ta'sir etib turgan narsa va ?odisalarni, ularning belgi va xususiyatlarini miyada yaxlit bir butunligicha aks ettirishdir;

~kishining vo?elikni oldin egallagan tajribalari asosida aks ettirishidir;

~sezgilar yi?indisidir;

~narsalarning ayrim belgilarini aks ettirishdir

}

// question: 744349 name: 73. Diqqatning ob'ekt bilan bog’liq holda?anday shakllari vujudga keladi?::73. Diqqatning ob'ekt bilan bog’liq holda?anday shakllari vujudga keladi?::73. Diqqatning ob'ekt bilan bog’liq holda?anday shakllari vujudga keladi?{

=Sensor, a?liy, xarakatlantiruvchi;

~Ixtiyorsiz, ixtiyoriy;

~Ko`rish, eshitish, muvofi?lashgan;

~Ixtiyoriy, muvofi?lashgan

}

// question: 744350 name: 74. Diqqat ob'ekti nima?::74. Diqqat ob'ekti nima?::74. Diqqat ob'ekti nima?{

=Narsa, xodisalar, sub'ektiv kechinmalar, taassurotlar

~Aql, xissiyot, iroda

~Tevarak-atrofdagi vokelik

~tasavvur, tafakkur

}

// question: 744351 name: 75. Analizator necha ?ismdan iboart?::75. Analizator necha ?ismdan iboart?::75. Analizator necha ?ismdan iboart?{

=3qismdan;

~2 qismdan;

~4 qismdan;

~5 qismdan

}

// question: 744352 name: 76. Diqqatning barqarorligi uchun bajarilayotgan faoliyatning nimasi axamiyatli?::76. Diqqatning barqarorligi uchun bajarilayotgan faoliyatning nimasi axamiyatli?::76. Diqqatning barqarorligi uchun bajarilayotgan faoliyatning nimasi axamiyatli?{

=Faoliyat tezligi

~Idrok

~Faoliyat natijasi~Jarayon

}

// question: 744353 name: 77. Diqqatning tebranish davomiyligi qancha?::77. Diqqatning tebranish davomiyligi qancha?::77. Diqqatning tebranish davomiyligi qancha?{

=1,5-2,5 sek

~3-12 s gacha

~10 s


~1 sek

}

// question: 744354 name: 78. So`z belgilari sistemasi nima?::78. So`z belgilari sistemasi nima?::78. So`z belgilari sistemasi nima?{

=Til


~Nutq

~Tafakkur

~Diqqat

}

// question: 744355 name: 79. Tilning eng muhim funksiyalaridan biri?::79. Tilning eng muhim funksiyalaridan biri?::79. Tilning eng muhim funksiyalaridan biri?{

=Yashash vositasi

~Muomala

~Iste’mol

~Nutq

}

// question: 744284 name: 8. Bola nutqi semantikasi taraqqiyoti kim tomonidan o`rganilgan?::8. Bola nutqi semantikasi taraqqiyoti kim tomonidan o`rganilgan?::8. Bola nutqi semantikasi taraqqiyoti kim tomonidan o`rganilgan?{

=L. S. VIgotskiy

~Petrovskiy

~Savina


~Leontyev

}

// question: 3317842 name: 8. Tafakkur operatsiyalarini sanab beting.::8. Tafakkur operatsiyalarini sanab beting.::8. Tafakkur operatsiyalarini sanab beting.{

=Analiz,sintez,taqqoslash,abstraksiyalash,umumlashtirish,konkretlashtirish, sistemalashtirish.

~Kuzatish, nutq orqali tushumish, tanqidiylik, xulosalash, fikr yuritish

~analiz,sintez,kuzatish,taqqoslash,hikm chiqarish,xulosa qilish

~analiz,sintez,tushuncha,hukm,xulosa

}

// question: 744356 name: 80. Odam hayvondan farqli ravishda o`z hatti-harakatlarini nima qilib biladi?::80. Odam hayvondan farqli ravishda o`z hatti-harakatlarini nima qilib biladi?::80. Odam hayvondan farqli ravishda o`z hatti-harakatlarini nima qilib biladi?{

=Rejalashtiradi

~Bajaradi

~Talab qiladi

~Boshqaradi

}

// question: 744357 name: 81. Og‘zaki nutq turlarini ayting?::81. Og‘zaki nutq turlarini ayting?::81. Og‘zaki nutq turlarini ayting?{

=monolog, dialog, polilog

~Hissiy, hayajonlangan nutq

~Suhbat, doklad

~Hikoya, ma’ruza

}

// question: 744358 name: 82. Nutqsiz kommunikatsiya vositalariga nimalar kiradi?::82. Nutqsiz kommunikatsiya vositalariga nimalar kiradi?::82. Nutqsiz kommunikatsiya vositalariga nimalar kiradi?{

=qo‘l, barmoq, mimika, imo-ishora, pauza va hokazolar

~Pantamimika, mazax qilish va hokazolar

~Gapirish(ovozd, kulish va hokazolar

~Telegraf orqali axborot berish

}

// question: 744359 name: 83. Xotira bu…::83. Xotira bu…::83. Xotira bu…{

=Individning o‘z tajribasini esda olib qolish esda saqlash keyinchalik yana esga tushirish

~SHaxs xaetida yuz bergan voqeilikni eslash

~O‘tmish voqealarning esga tushishi

~O‘tmishning vakt va fazodan muayyan o‘rin olgan timsollarini kayta esga tushirish

}

// question: 744360 name: 84. Xotira jarayonlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?::84. Xotira jarayonlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?::84. Xotira jarayonlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?{

=Esda olib qolish¸ esda saqlash esga tushirish unutish

~Tasavvur qilish, xayol qilish, unutish

~Olingan ma’lumotlarni taxlil kilish

~O‘tmish tajribalarini esda olib qolish

}

// question: 744361 name: 85. Materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqlash muddatiga ko‘ra ...::85. Materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqlash muddatiga ko‘ra ...::85. Materialni qancha vaqt esda olib qolish va esda saqlash muddatiga ko‘ra xotira..{

=Qisqa muddatli uzoq muddatli operativ

~keng va tor mexanik operativ

~Uzoq muddatli umrbod

~Qisqa muddatli tor muddatli

}

// question: 744362 name: 86. Xarakat xotirasi bu…::86. Xarakat xotirasi bu…::86. Xarakat xotirasi bu…{

=turli xarakatlarni esda saqlash esga tushurish va esda olib qolish

~Xis tuyg‘uga xos xotira

~Tovushlarni hidlarni esda saqlash

~Turli ishlarni xarakatsiz eslab qolish

}

// question: 744363 name: 87. Emotsional xotira bu..::87. Emotsional xotira bu..::87. Emotsional xotira bu..{

=Xis -tuyg‘uga xos xotira

~Shaxs xarakatlariga xos xotira

~obrazlar asosidagi xotira

~tushunmasdan yodlash

}

// question: 744364 name: 88. Obraz xotirasi bu..::88. Obraz xotirasi bu..::88. Obraz xotirasi bu..{

=tasavvurlar tovushlarni xadlarni esda olib qolish

~Xis tuyg‘uga xos xotira

~Tashqi qo‘zg‘aluvchilaning ta’siri

~O‘z fikrlarini so‘z orqali ifodalash

}

// question: 744365 name: 89. So‘z mantiq xotirasi bu..::89. So‘z mantiq xotirasi bu..::89. So‘z mantiq xotirasi bu..{

=o‘y fikrlar turli xildagi til va so‘z shakllarida mujassamlashgan bo‘lishi

~Tasavvurlar o‘y fikrlarni mujassamlashgan

~o‘z xis tuyg‘ulariga xos

~Turli ishlarni xarakatlar orqali esda saqlash

}

// question: 744285 name: 9. ........... dеb bizning tajribamizda bo`lmagan va vоqеlikning o`zida ham ...::9. ........... dеb bizning tajribamizda bo`lmagan va vоqеlikning o`zida ham ...::9. ........... dеb bizning tajribamizda bo`lmagan va vоqеlikning o`zida ham uchramagan narsa va хоdisalar xaqida tasavvur va оbrazlar yaratishdan ibоrat bo`lgan хayol turiga aytiladi. Nuqtalar o’rnini to’ldiring?{

=ijodiy xayol

~passiv xayol

~shirin xayol

~tasavvur xayoli

}

// question: 3317843 name: 9. Tafakkur shakllarini sanang.::9. Tafakkur shakllarini sanang.::9. Tafakkur shakllarini sanang.{

=hukm, xulosa chiqarish,tushuncha

~amaliy tafakkur,mantiqiy tafakkur,seminar tafakkur

~nazariy tafakkur,amaliy tafakkur,ko’rgazmali obrazli tafakkur

~reproduktiv tafakkur, produktiv tafakkur,konvergent tafakkur

}

// question: 744366 name: 90. Tafakkurning tarifi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan::90. Tafakkurning tarifi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan::90. Tafakkurning tarifi qaysi javobda to‘g‘ri berilgan{

=Jiddiy ravishda yangilik qidiri va ochishga ijtimoiy jixatdan aloqador bo‘lgan jarayon bo‘lib analiz va sintez jarayonida voqelikni bavosita va umumlashtirib aks ettirish jarayoni

~Tashqi taassurotlarning ongimizga ta’sir etib taxlili

~Bevosita xayotda mavjud bo‘lmagan yangiliklarni ochish

~Tafakkur kishi faoliyati uchun uning xissiy va aqliy bilishi bilan o‘zaro bog‘liqlikni bildiradi

}

// question: 744367 name: 91. Analiz (tafakkur jarayonidagi ) – bu....::91. Analiz (tafakkur jarayonidagi ) – bu....::91. Analiz (tafakkur jarayonidagi ) – bu....{

=Ob’ektning u yoki bu tomonlarini elementlarini xossalarini bog‘lanishlarini munosabatlarini ajratib olib o‘rganilayotgan ob’ektni xar xil komponentlariga bo‘lish demakdir

~Tafakkur shakllaridan biri

~Tafakkurning o‘z ichiga oladigan barcha sintez jarayonlari

~ob’ektning u yoki bu tomonlarini elementlarini xxosssalarini yaxlit xolda o‘rganish

}

// question: 744368 name: 92. Sintez (tafakkur jarayonidagi) bu...::92. Sintez (tafakkur jarayonidagi) bu...::92. Sintez (tafakkur jarayonidagi) bu...{

=Bir butun narsani analiz qilish natijasida ajratilgan komponentlarni birlashtirish

~ob’ektning u yoki bu tomonlarini ajratib olib o‘rganish

~Barcha bilimlarni ongda qayta ishlashi nazorat qilinishi

~O‘rganilayotgan narsa xodisalarni xayot bilan bog‘liqligini o‘rganish

}

// question: 744369 name: 93. Quyidagi fikrlardan qaysi birida iroda ta’riflangan?::93. Quyidagi fikrlardan qaysi birida iroda ta’riflangan?::93. Quyidagi fikrlardan qaysi birida iroda ta’riflangan?{

=iroda – bu kishining oldiga qo‘yilgan maqsadalarga erishishda qiyinchiliklarni engib o‘tishga qaratilgan faoliyati va xulq-atvorini ongli ravishda tashkil qilish va o‘z-o‘zini boshqarish demakdir

~irodaviy harakatlar oldinlan mo‘ljallangan

~iroda unduvchi vazifani bajaradi

~iroda his-tuyg‘ilar majmuasi

}

// question: 744370 name: 94. Kishida turli ehtiyojlar ahamiyatining o‘zgarishi munosabati bilan bir ...::94. Kishida turli ehtiyojlar ahamiyatining o‘zgarishi munosabati bilan bir ...::94. Kishida turli ehtiyojlar ahamiyatining o‘zgarishi munosabati bilan bir qator hollarda nima paydo bo‘ladi?{

=motivlar kurashi

~irodaviy zo‘r berish

~Ijrodir

~istak-ehtiyoj

}

// question: 744371 name: 95. Kishining qiyinchiliklarni engishidan bosh tortishdan intilishi irodaviy...::95. Kishining qiyinchiliklarni engishidan bosh tortishdan intilishi irodaviy...::95. Kishining qiyinchiliklarni engishidan bosh tortishdan intilishi irodaviy kuch g‘ayrat ko‘rsatishini qat’iy ravishda istmasligi iroda sistemasining eng tiniq ko‘rinishi nima?\n\~{

=yalqovlik.

~Tavakkalchilik

~Ishonchsizlik

~Irodasizlik

}

// question: 744372 name: 96. .... ilgari idrok qilmagan, tajribamizda uchratmagan narsa va ...::96. .... ilgari idrok qilmagan, tajribamizda uchratmagan narsa va ...::96. .... ilgari idrok qilmagan, tajribamizda uchratmagan narsa va xodisalarning obrazlarini mavjud xotira tasavvurlari asosida miyamizda yaratishda ifodalanadigan faoliyatga aytiladi. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.{

=Hayol


~Xotira

~Idrok


~Tafakkur

}

// question: 744373 name: 97. .... "elimlash" degan ma'noni bildirib, unda turli qismlarni bitta qilib ...::97. .... "elimlash" degan ma'noni bildirib, unda turli qismlarni bitta qilib ...::97. .... "elimlash" degan ma'noni bildirib, unda turli qismlarni bitta qilib yangi obraz yaratiladi. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring.{

=Agglyutinasiya

~Giperbolizasiya

~Tizimlashtirish

~Aksentlashtirish

}

// question: 744374 name: 98. ......... obrazlarni kattaiashtirish yoki kichiklashtirish, shuningdek, ...::98. ......... obrazlarni kattaiashtirish yoki kichiklashtirish, shuningdek, ...::98. ......... obrazlarni kattaiashtirish yoki kichiklashtirish, shuningdek, alohida qismlarni o’zgartirishdir. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring{

=Giperbolizasiya

~Agglyutinasiya

~Tizimlashtirish

~Aksentlashtirish

}

// question: 744375 name: 99. ........ o’xshatish orqali ayrim tasavvurlani ular orasidagi farqlarni ...::99. ........ o’xshatish orqali ayrim tasavvurlani ular orasidagi farqlarni ...::99. ........ o’xshatish orqali ayrim tasavvurlani ular orasidagi farqlarni silliqlash. Nuqtalar o‘rnini to‘ldiring{

=Tizimlashtirish

~Giperbolizasiya

~Agglyutinasiya~Aksentlashtirish

}
Download 31.67 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling