Qurilish-montaj ishlari tåxnologiyasi va tashkil etish


)  Suvab namdan muhofazalash tåxnologiyasi


Download 5.01 Kb.
Pdf ko'rish
bet10/19
Sana20.02.2020
Hajmi5.01 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19

5) 
Suvab namdan muhofazalash tåxnologiyasi. 
 
a)himoyalanadigan yuzani tayyorlash, suvoq qatlamni surtish; 

 
104
b) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, homaki suvash,suvoq qatlamni 
surtish, tåkislash, yangi surtilgan qoplamani parvarishlash
v) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, suvoq qatlamni surtish, yangi  
surtilgan qoplamani parvarishlash; 
g) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, homaki suvash,suvoq qatlamni 
surtish; 
d) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, suvoq qatlamni surtish, 
quritish, yangi surtilgan qoplamani parvarishlash; 
 
6) 
Ålimlab namdan muhofazalash tåxnologiyasi. 
 
a)himoyalanadigan yuzani tayyorlash, matåriallarni ålimlash, himoya  
to`sig`ini barpo etish va qayta to`ldirish; 
b) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, matåriallarni tayyorlash, 
himoya to`sig`ini barpo etish
v) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, matåriallarni  tayyorlash,   
ålimlash,yangi qoplamani parvarishlash; 
g) himoyalanadigan yuzani tayyorlash, matåriallarni tayyorlash va  
ålimlash,quritish, yangi qoplamani parvarishlash; 
d)himoyalanadigan yuzani tayyorlash, matåriallarni tayyorlash va 
ålimlash, himoya to`sig`ini barpo etish yoki qayta to`ldirish; 
 
 
 
 
 
 
9.Issiqni o`tkazmaydigan qoplama tåxnologiyasi. 
9.1.Issiqni o`tkazmaydigan qoplama vazifasi va ko`rinishlari. 
Issiqni o`tkazmaydigan turli ashyolari uchun qo`yiladigan talablar. 
Issiqni o`tkazmaydigan qoplamani barpo etish tåxnologiyasi va 
jarayonlar tarkibi. 
 
Issiqni o`tkazmaydigan qoplamani vazifasi: qurilish quvur yo`l 
qurilmalarini va jihozlarni issiqni yo`qotishdan himoya qilish. 
Usuli va tåxnologiyasi, qo`llaniladigan matåriallarga qarab 
issiqni o`tkazmaydigan qoplamalar quyidagilarga bo`linadi: sochib 
saqichli, quyma, o`rab va yig`ma. 
Issiqni o`tkazmaydigan elåmåntlarga: zanglashga qarshi 
qoplama, issiqni o`tkazmaydigan qoplama; mahkamlaydigan qismlar 
(sinch, to`r, halqa,shpilka va boshqalar); himoya  qatlam; bug` va 
suvni o`tkazmaydigan qoplama; ålimlash, bo`yash va o`ramalar. 
Issiqni o`tkazmaydigan matåriallarga qo`yiladigan talablar: 

 
105
-jihoz va quvur yo`llar uchun: uq400-500 kg/`m
3
 hajm 
og`irligidagi; 
-ajratadigan qurilmalar uchun: 700 kg/`m
3
 oshmagan hajm 
og`irligidagi; 
-o`rtacha haroratli 200 
0
S gacha issiq yuzalar uchun 
λ- 
0,09 
kkal (MXChX 
0
S). 
-manfiy haroratli yuzalar uchun
 λ=
0,05-0,07 kkal (MXChX 
0
S)  
Bundan tashqari issiqni o`tkazmaydigan matåriallarga quyidagi 
talablar qo`yiladi: olovga va yuqori haroratga chidamli; åtarli måxanik 
mustahkamlikka, past suv yutuvchanlikka va gaz namdan 
muhofazalaydigan, sanoatlashgan va iqtisodli. 
 
Sochma issiqni o`tkazmaydigan qoplama 
 
Qo`llanadigan ashyolar-oyna va minåral paxta, tabiiy va 
donadorligi turli tarkibdagi sun'iy g`ovak to`ldirgichlar. Bunday 
issiqni o`tkazmaydigan måtall sing, dåvor yuzasida barpo etiladi. 
Sochma issiqni o`tkazmaydiganni barpo etish jarayonlar tarkibi: 
tayyorgarlik ishlari, måtall sing elåmåntlarini tayyorlash ularni 
yig`ish, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish, ularni to`kish, 
pardozlash qatlamini barpo etish. 
Sochiladigan matåriallarni uzatish ko`targichlarda 0,8 m
3
 
hajmdagi qovg`ada amalga oshiriladi. 
To`kishni, uchastka bo`ylab qatlamlab pastdan yuqoriga 
tortilgan to`r eni bo`yicha amalga oshiriladi. To`kish tugallangandan 
so`ng to`rni yuzasi tsåmånt-qum qorishmasi bilan suvaladi. 
Usulni afzalligi-barpo etishni oddiyligi-kamchiligi kam 
måxanik mustahkamlik, qalinligi va hajmini bir xilmasligi, tåbrashga 
qarshi mustahkammasligi. 
 
Saqichli issiqni o`tkazmaydigan  qoplama 
 
Jarayonlar tarkibi: yuzani tayyorlash saqich tayyorlash, uni 
tashib kåltirish, qoplamani surtish. Saqichli, issiqni o`tkazmaydigan 
loyiha haroratigacha qizdirilgan yuzaga surtiladi. 
Kam hajmdagi yuzalarga qo`lda, ko`p hajmda esa måxanizmlar  
yordamida surtiladi. 
Himoyalaydigan qatlam to`liq qurigandan so`ng o`rama himoya 
matåriallarni ålimlab va bo`yab hosil qilinadi. 
Usulni afzalligi: barpo etishni oddiyliligi, yaxlitliligi, har qanday 
shakldagi yuzalardagi ishlarni bajarish imkoni borligi. 
Kamchiligi-katta måhnat talablik va ishlarni uzoq muddatda 
bajarilishi, yuzani qizdirish zarurligi. 
 

 
106
Quyma issiqni o`tkazmaydigan qoplama 
 
Qo`llaniladigan matåriallar: ko`pik båton, kåramzitobåton yoki 
kåramzitli asfaltobåton. 
Jarayonlar tarkibi: tayyorgarlik, qorishma tayyorlash uni åtkazib 
bårish, joylash. 
Asosiy jarayon-issiqni o`tkazmaydigan qorishma, eni 2-3 m 
tasmalar bo`ylab joylanadi. Tasmalar chågarasida nishon taxtalar 
o`rnatiladi, qorishmani avval toqlar kåyin juft tasmalarga joylanadi. 
Qatlam yuzalari zichlanmay tåkislanadi. 
Afzalligi-barpo etishni soddaligi, yaxlitligi, måxanik 
mustahkamligi.  
Kamchiligi: bog`lovchilar sarfini oshishi, uzoq muddat barpo 
etilishi,past haroratda ishlarni bajarishni mumkinmasligi. 
 
 
O`ralgan issiqni o`tkazmaydigan qoplama 
 
Qo`llaniladigan matåriallar-egiluvchan o`rama matåriallar  va 
mahsulotlar. Armatura sifatida yog`ochli yupqa ingichka taxtalar va 
måtall to`rlar qo`llanadi. 
Minåral namat, qamish bog`lami, alyumin falgasi qo`llanadi. 
Jarayonlar tarkibi: tayyorgarlik, issiqni o`tkazmaydigan 
matårialni tashib kåltirish, issiqni o`tkazmaydigan va himoyani 
qatlamini barpo etish. 
O`rab issiqni o`tkazmaydigan quvurlar uchun qo`llanadi. U 
maxsus måtalli qisqichlar bilan mahkamlanadi. 
 
Yig`ma issiqni o`tkazmaydigan qoplama 
 
Ishlatiladigan matåriallar: ko`pik båton plitalari, ko`pik båtonli 
va asbåtotsåmåntli qobiqlar. 
Jarayonlar tarkibi: tayyorgarlik, mahsulotni tashish ularni 
joylash.  
Yassi yuzalar uchun ko`pikbåtonli plitalar, quvur uchun 
qobiqlar ishlatiladi. 
Tomlarda issiqni o`tkazmaydigan  qoplama barpo qilishda, 
kåltirilgan ko`pik båton plitalari kontåynårlarda ko`targich bilan 
tomga uzatilinadi va qo`lda asosga joylanadi. 
Qobiqlar quvur ustiga alohida joylanadi va sim yoki maxsus 
qisqichlar bilan mahkamlanadi. 
Afzalligi: sanoatlashganligi, nisbatan yuqori måxanik 
mustahkamligi issiq va sovuq yuzalarni qoplash imkoni borligi. 

 
107
Kamchiligi: shakldor qismlar va qiyshiq yuzali qurilmalarni 
himoyalashni  murakkabliligi. 
 
Nazorat savollari 
 
1) 
Issiqni o`tkazmaydiganlarni turi. 
 
a)dåvor uchun, yopmalar va qavatlararo yopmalar uchun; 
b)qurilish qurilmalari va quvurlar uchun; 
v)sochma, saqichli, quyma qoplama va yig`ma; 
g)kåramzitdan, minåral paxtali plitalar, kåramzitobåton; 
d)ångil båtondan, ko`pikbåtondan, gazobåtondan. 
 
2) 
Issiqni o`tkazmaydigan matåriallarga qo`yiladigan talablar. 
 
a)asbob-uskuna va quvur yo`llar uchun γ=400-500 kg/`m
3

to`sadigan qurilmalar uchun γ=700 kg/`m

ko`p emas, issiq yuzalar 
uchun, o`rtacha harorat 200 
0
S  gacha bo`lsa 
λ
=0,09 kkal/(MXChX 
0
S), manfiy haroratli yuzalar uchun 
λ
=0,05-0,07 kkal/(MXChX 
0
S), 
shu bilan birga, o`tga va haroratga chidamli,åtarli måxanik 
mustahkamlik, kam nam yutuvchanlik biologik chidamli, 
zanglamaydigan, havo va gaz-nam o`tkazmaydigan, sanoatlashgan 
va iqtisodli; 
b)asbob-uskuna va quvur yo`llar uchun: γ=400-500 kg/`m
3

to`sadigan qurilmalar uchun γ=800 kgG`m3 ortiq bo`lmagan; issiq 
yuzalar uchun o`rtacha harorat 200 
0
S gacha bo`lsa 
λ
=0,09 
kkal/(MXChX 
0
S), manfiy haroratli yuzalar uchun 
λ
=
0,06-
0,08kkal/(MXChX 0S), shu bilan birga, o`tga va haroratga chidamli, 
åtarli måxanik mustahkamlik, kam nam yutuvchanlik biologik 
chidamli, zanglamaydigan, havo va gaz-nam o`tkazmaydigan, 
sanoatlashgan va iqtisodli; 
v) asbob-uskuna va quvur yo`llar uchun: γ=400-500  kg/m
3

to`sadigan qurilmalar uchun γ=600  kg/m
3
 ortiq bo`lmagan; issiq 
yuzalar uchun o`rtacha harorat 220 
0
S gacha bo`lsa 
λ
=
0,09 
kkal/`(MXChX 
0
S), manfiy haroratli yuzalar uchun 
λ
=
0,06-
0,08kkal/(MXChX 
0
S), shu bilan birga, o`tga va haroratga chidamli, 
kam nam yutuvchanlik, biologik chidamli, zanglamaydigan, havo va 
gaz-nam o`tkazmaydigan, sanoatlashgan va iqtisodli; 
g) asbob-uskuna va quvur yo`llar uchun: γ=400-500  kg/m
3

to`sadigan qurilmalar uchun γ=700  kg/m
3
 ortiq bo`lmagan; issiq 
yuzalar uchun o`rtacha harorat 200 
0
S gacha bo`lsa 
λ
=0,09 
kkal/`(MXChX 
0
S), manfiy haroratli yuzalar uchun 

 
108
λ
=
0,05
÷
0,07kkal/(MXChX 
0
S), shu bilan birga, o`tga va haroratga 
chidamli, åtarli måxanik mustahkamlik, kam nam yutuvchanlik 
biologik chidamli, zanglamaydigan, havo va gaz-nam 
o`tkazmaydigan, sanoatlashgan va iqtisodli; 
d) asbob-uskuna va quvur yo`llar uchun: γ=400-500 kg/`m
3

to`sadigan qurilmalar uchun γ=600  kg/m
3
 ortiq bo`lmagan; issiq 
yuzalar uchun o`rtacha harorat 220 
0
S gacha bo`lsa 
λ
=
0,09 
kkal/(MXChX 
0
S), manfiy haroratli yuzalar uchun 
λ
=
0,05-
0,08kkal/(MXChX 
0
S), shu bilan birga, o`tga va haroratga chidamli, 
åtarli måxanik mustahkamlik, kam nam yutuvchanlik, biologik 
chidamli, zanglamaydigan, sanoatlashgan va iqtisodli; 
 
3)  Sochma issiqni o`tkazmaydigan  qoplama barpo etishdagi 
jarayonlar tarkibi. 
 
a)tayyorgarlik ishlari, tåmir båton elåmånt sinchlarini oldindan 
tayyorlash, ularni yig`ish, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish,  
to`kish, pardoz qoplama barpo etish; 
b) tayyorgarlik ishlari, måtall sinch elåmåntlarini oldindan tayyorlash,  
ularni yig`ish, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish, to`kish, 
pardoz qoplama barpo etish;  
v) tayyorgarlik ishlari, måtall sing elåmåntlarini oldindan tayyorlash, 
ularni yig`ish, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish, pardoz 
qoplama barpo etish; 
g) tayyorgarlik ishlari, tåmir båton sing elåmåntlarini oldindan 
tayyorlash, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish, to`kish, 
pardoz qoplama barpo etish; 
d) tayyorgarlik ishlari, måtall sinch elåmåntlarini oldindan 
tayyorlash,issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni tashish, uni to`kish, 
pardoz qoplama barpo etish; 
 
4) 
Saqich bilan issiqni o`tkazmaydigan qoplama afzalligi. 
 
a)barpo etishni oddiyligi, yaxlitlik, har qanday yuzada ishlarni 
bajarish mumkinligi, yuzani isitishga zaruriyat yo`qligi; 
b) barpo etishni oddiyligi, yaxlitlik,qisqa muddatda ishlarni 
bajarilishi, har qanday yuzada ishlarni bajarish mumkinligi; 
v) barpo etishni oddiyligi, har qanday yuzada ishlarni bajarish 
mumkinligi; 
g) barpo etishni oddiyligi, yaxlitlik,har qanday yuzada ishlarni ajarish  
mumkinligi; 
d) barpo etishni oddiyligi, kam måhnat sarflik, yaxlitlik,har qanday 
yuzada ishlarni bajarish mumkinligi; 

 
109
 
5)  O`rab issiqni o`tkazmaydigan qoplamani barpo etishdagi 
jarayonlar tarkibi. 
 
a)tayyorgarlik, issiqlik o`tkazmaydigan matåriallarni kåltirish, issiqni  
himoyalaydigan qatlam barpo etish; 
b) tayyorgarlik, issiqni o`tkazmaydigan va himoya qatlamini barpo 
etish; 
v)issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni kåltirish, issiqni 
o`tkazmaydigan va himoya qatlamini barpo etish; 
g) tayyorgarlik, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni 
kåltirish,matåriallarni tayyorlash,issiqni o`tkazmaydigan va himoya 
qatlamini barpo etish; 
d) tayyorgarlik, issiqni o`tkazmaydigan matåriallarni kåltirish, issiqni 
o`tkazmaydigan va himoya qatlamini barpo etish; 
 
6)  Yig`ma issiqni o`tkazmaydigan qoplama barpo etishda 
 
qo`llaniladigan matåriallar. 
 
a)ko`pik båtonli va gazobåtonli plitalar; 
b)asbåst såmåntli va gazobåtonli qobiqlar; 
v)ko`pik båtonli plitalar, ko`pik båtonli va asbåst såmåntli qobiqlar; 
g)tunka,kåramzitobåtonli plitalar; 
d)ko`pik båtonlar, kåramzitobåtonli va gazobåtonli qobiqlar;  
 
 
 
 
10.Suvoq ishlar tåxnologiyasi. 
10.1.Suvoq qoplama ko`rinishi va vazifasi. Suvoq 
qorishmasini tashkil etuvchilari.Suvoq qoplamasini bajarish 
tåxnologiyasi va jarayonlar tarkibi. 
 
 
Suvoq qoplamani vazifasi-imoratga qo`yilgan sanitar-
gigiånik, eståtik va maxsus talablarni ta'minlash. Vazifasi bo`yicha 
suvoq qoplamasi odatdagi, manzarali va maxsuslarga bo`linadi. 
Odatdagi suvoq normal harorat-namlik sharoitda ishlatilishi 
mo`ljallangan. U bo`yalgan yoki gul qog`oz ålimlangan bo`ladi. 
Manzarali suvoqlar turlari imorat old tomonini shu bilan birga, 
dahlizlarni, zina va xollarni pardozlash uchun mo`ljallangan. Ular 
silliq rangli, tabiiy, manzarali toshlarga o`xshatib qoplanadi. 
Maxsus suvoqlar himoya vazifasini bajaradi. Ular namdan 
muhofazalaydigan, suvni chåtlatadigan, issiqni o`tkazmaydigan, 

 
110
akustikli, kimyoga chidamli, radiatsiyaga chidamli, råntgåndan 
himoyalaydiganlarga bo`linadi. 
Xo`l va quruq-suvoq turlari. Bog`lovchi ashyolar bo`yicha 
suvoqlar såmåntli, ohakli, såmånt og`akli, gipsli, såmånt-gipsli, loyli, 
såmånt-loyli, og`ak-loyli, polimår-tsåmåntlilarga bo`linadi. 
Murakkabligi bo`yicha-oddiy, yaxshilangan va yuqori sifatli. 
 
Suvoq qorishmasini tashkil etuvchilari 
 
Suvoq qorishmalari bog`lovchi moddalarni, to`ldirgichlarni, 
pigmåntlarni, erituvchilarni va o`zaklaydigan matåriallarni o`z ichiga 
oladi. 
Suvoq qorishmalarida qo`llaniladigan bog`lovchi moddalar 
minåralniyga (havo va gidravlikaga oid), organik va maxsusga 
bo`linadi. 
Og`ir to`ldirgichlar sifatida (tabiiy  qum,  tosh  uvog`i)  va  ångil 
(toshqol, påmza va kåramzit qumi) ishlatiladi. 
Manzarali qorishmalar uchun qumdan tashqari yanchilgan tog` 
jinslari (mramor ohaktosh) ishlatiladi. 
Himoyalash suvoqlarida maxsus xususiyatga ega to`ldirgichlar 
qo`llanadi. 
Mayda to`ldirgichlar sifatida mayin maydalangan tabiiy yoki 
sun'iy matåriallar (diatomit, tråpål, opoka gliåj trassi, tuf, påmza, 
zola, glino`) ishlatiladi. 
Manzarali suvoq uchun ishqorga va yorug`ga chidamli 
elåmåntlar quruq qorishma og`irligini 10-15% miqdorida qo`shiladi. 
Suvoq qorishmalari uchun qo`shimcha sifatida, ularni turli 
xususiyatiga ta'sir qiluvchi nåorganik va organik moddalar yoki 
ularni aralashmasi xizmat qiladi. 
Suvoq qorishmasini tayyorlash uchun erituvchi bo`lib suv va 
organik suyuqlikda xizmat qiladi.  
O`zaklaydigan matåriallar sifatida måtalli suvoq turlari, oyna 
tolalari, oyna gazlama, yupqa taxta qo`llaniladi. 
Suvoq qalinligi asos yuzasini matårialiga bog`liq: 20-25 mm 
yog`ochli, 10-25 mm båtonli va g`ishtli. 
Suvoq qoplamasi uchta qatlamdan iborat purkalgan (birinchi 
qatlam) bir karra qorishma sirti (ikkinchi qatlam) va pardoz qatlam 
(uchinchi qatlam). 
Suvash jarayoni yuzani tayyorlash, havoza va so`rilar o`rnatish, 
qorishma tayyorlash, uni tashish, surtish, tåkislash va suvoq 
qoplamasini pardozlashdan iborat. 
Suvash jarayonlari ko`p måhnat talab qiladi 40% måxanizmlarda; 
60% opåratsiya qo`lda bajariladi. 
 

 
111
Yuzani tayyorlash 
 
Yuzani suvashga tayyorlash qurilma matårialiga bog`liq. G`isht 
tosh va båtonli qurilmalarni suvashdan oldin changdan, iflosdan 
qorishma qoldiqlarini po`lat cho`tka, qattiq supurgi bilan tozalanadi, 
ba'zida qum oqimida ishlov båriladi. 
G`adir-budirlik åtishmasa qayta ishlov båriladi, qo`lli siquv 
havoli bolg`a ishchi asbobi-troyaka, skarpål bilan va uchi o`yma 
zarbdor bilan yuzani chårtib qayta ishlov båriladi. 
Agarda qo`lda chårtilsa ikki uchi uchli bolta qo`llanadi. 
Chårtilgan yuzalarni po`lat håtka bilan supurib tashlanadi. 
Båton do`nglarini urib sindiradigan yoki qo`lda ishlatiladigan 
siquv havoli bolg`ani qo`llab chopib tashlanadi. Uncha katta 
bo`lmagan hajmdagi ishlarda do`ngni olib tashlash, do`ngli suvoq 
bolg`asi bilan urib olib tashlanadi. 
Yuza po`lat cho`tka bilan supurib tashlanadi. 
Zarur holatda yog`och va båton yuzali qurilmalarni mixlab yoki 
payvandlab po`lat to`r bilan o`zaklanadi. 
Yog`och qurilmali katta yuzalarga yog`och chiqindilaridan 
mayda taxtalar yoki mayda taxtachalarni mix bilan biriktirilgan 
shitlar qoplanadi. 
Yuzani tayyorlash jarayonida suvoq qoplamasini tåkisligini 
ta'minlash uchun bålgilar o`rnatiladi. 
 
 
 
Qorishmalarni tayyorlash va tashish 
 
Qorishmani tayyorlash, qorishmani turiga, hajmiga va qurilish 
xususiyatiga qarab amalga oshiriladi: 
-ish bajariladigan joyda alohida turuvchi qorishma qorgich va 
suvoq agrågatlarida; 
-ko`rilayotgan ob'åtdagi qorishma uzållarida va ko`chib 
yuruvchi suvoq stantsiyalarida; 
-ixtisoslashtirilgan qorishma uzållari va zavodlarda. 
Tayyor qorishma quvurlar orqali va mato råzinali shlangalarda 
suvalayotgan bino qavatlariga yoki måxanik suvash uchun forsunkani 
o`ziga yoki suvoq yahiklariga tashiladi. Quvur yoki shlanga diamåtri 
32 va 50; 38 va 85; 50 va 75 mm tashkil etadi. 
Katta hajmdagi suvoq ishlarida qorishma, halqasimon yoki 
boshi bårk sxåmalari
 
bo`yicha tashiladi: suvoq tik quvurlari –måtalli 
quvurlar; taqsimlash-matoli råzinali shlangalarda bajariladi. 
Qorishma uzatishni olishni ish unumi 4-6 m
3
/`soat qorishma 
nasosida amalga oshiriladi. 

 
112
Qorishmani taqsimlash shlangalarda, tashish uchun ish unumi 
1-2 m
3
/`soat qorishma nasosdan foydalaniladi. 
Markazlashgan holda qorishma tayyorlanganda qurilishga o`zi 
to`kar avtomashinalarda va qorishma tashgichlarda kåltiriladi. 
Ish hajmi kam bo`lganda va tor joy sharoitlarida suvoq va 
ishqalash ishlari tågishli asbob uskunalar bilan bajariladi. 
Suvoqni tayyorlov qatlami (purkash va grunt) bilan måxanik 
usulda surtiladi. 
Qorishmani qo`zg`aluvchanligi standart konusi bo`yicha 6-12 
sm bo`lganda siquv havoda yoki forsunka bilan måxanik usulda 
surtiladi. 
Purkalgan qatlamni qalinligi o`rtacha 5 mm bo`lishi kårak, 
gruntni har qatlami –7mm. Grunt tåkislanadi, yaxshilab shibbalanadi 
va bo`ylama to`lqinli chuqurligi 3-5 mm egat qilib tirnaladi. 6-7 
kun ichida tayyorlangan qatlamni (2-3 marta) namlab turiladi. 7-12 
kun ichida tayyorgarlik qatlamini åtiltirish kårak. 
Pardozli qatlamni måxanik suvashda forsunka yoki udochkada, 
qo`lda bajarilganda –cho`michda chaplanadi. 
Chaplashdan oldin qorishmani uyalari (x) mm elakdan suziladi. 
Pardozli qatlamni qalinligi hamma toifali suvoqlar uchun 2 mm 
katta bo`lmasligi kårak. 
Yangi surtilgan pardozli qatlam tåkislangandan so`ng yog`och 
andova bilan qo`lda yoki silliqlovchi mashinada silliqlanadi 
Yangi suvoq namdan, muzlashdan, qurib kåtishdan, silkinishdan 
va zarbadan saqlanadi. 
 
Nazorat savollari 
 
1) 
Suvashdagi jarayonlar tarkibi. 
 
a)tayyorgarlik, oldindan tayyorlash, transport va asosiy; 
b)såpma, grunt, pardoz; 
v)yuzani, havozani oldindan tayyorlash, qorishmani tayyorlash va 
tashish, surtish, tåkislash va suvoq qatlamni pardozlash; 
g)qo`lda, måxanizatsiyalashgan; 
d)tsåmåntli, ohakli, gipsli. 
 
2) 
Suvoq qorishmasi tarkibiga nimalar kiradi? 
 
a)bog`lovchi moddalar, to`ldirgichlar, qo`shimchalar, eritgichlar va 
armaturalaydigan matåriallar; 
b) bog`lovchi moddalar, to`ldirgichlar va to`ldirmalar, qo`shimchalar, 
eritgichlar va armaturalaydigan matåriallar; 

 
113
v) bog`lovchi moddalar, to`ldirmalar, qo`shimchalar, eritgichlar va 
armaturalaydigan matåriallar; 
g) bog`lovchi moddalar, to`ldirgichlar va to`ldirmalar, qo`shimchalar, 
eritgichlar; 
d) bog`lovchi moddalar, to`ldirgichlar va to`ldirmalar, qo`shimchalar, 
eritgichlar va armaturalaydigan matåriallar; 
 
3) 
Suvalanadigan yuzani tayyorlash nimalarga bog`liq? 
 
a)yuzani maqsadiga; 
b)surtiladigan qatlamni qalinligiga
v)ish frontiga; 
g)qurilmani matårialiga; 
d)suvoq tarkibiga; 
 
4) 
Tayyor suvoq qorishmasi qanday transportda tashiladi? 
 
a)quvurlarda, suvoq yashiklarida; 
b)råzina matoli shlangalarda, suvoq yashiklarida; 
v)quvurlarda, råzina matoli shlangalarda; 
g)konvåårlarda, quvurlarda; 
d)quvurlarda,råzina matoli shlangalarda,suvoq yashiklarida; 
 
5) 
Qorishma qanday surtiladi? 
 
a)qo`lda va måxanizatsiyalashgan usulda; 
b)siquv havo va bosimsiz; 
v)valik va kichkina chyotkada; 
g)elåktr maydonida surtish; 
d)valik, kichkina chyotka, elåktr maydonida surtish; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
114
10.2.Manzarali suvoqlar tåxnologiyasi. Turli ko`rinishdagi 
dåkarativ suvoqlar tåxnologiyasi va jarayonlar tarkibi. Maxsus 
suvoqlar (olovdan, shovqindan, råntgåndan himoyalash) 
tåxnologiyasi. 
 
 
Manzarali suvoqlar tåxnologiyasi va jarayonlar tarkibi 
 
Manzarali suvash jarayonlar tarkibi: asosni tayyorlash, 
qorishmani tayyorlash va tashish, suvoq shu bilan birga qiyofali 
qatlamni surkash. 
Oxirgisidan tashqari manzarali suvash kåtma-kåtligi 
odatdagidan farq qilmaydi. Shuning uchun pastda faqat manzarali 
qatlamni surkash tåxnologiyasi ko`rilgan. 
 
Download 5.01 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling