Quyidagi fikrlardan qaysi biri Abu Nasr Forobiyga tegishli, deb hisoblaysiz?


Download 34.86 Kb.
Sana20.09.2020
Hajmi34.86 Kb.

Quyidagi fikrlardan qaysi biri Abu Nasr Forobiyga tegishli, deb hisoblaysiz?

{=Sotsial strukturalarning yashash mezoni – bu sotsial tabaqalar o‘rtasida, shuningdek ularning davlat bilan munosabatlarda adolat prinsipiga qilishdir».

~Sotsial strukturalarning yashash mezoni – bu sotsial tabaqalar o‘rtasida, shuningdek ularning davlat bilan munosabatlarda kelishiga harakat qilishdir qilishdir».

~Sotsial strukturalarning yashash mezoni – bu sotsial tabaqalar o‘rtasida, shuningdek ularning davlat bilan munosabatlarda ziddiyatlarga kirishishdir».

~Fuqarolik jamiyati sotsial strukturalarining tizimli va funksional xususiyatlari}

Struktura» (tuzilma) deganda nimani tushunasiz?

{=«Struktura» (tuzilma) tushunchasi umumiy ma’noda bir butunning u yoki bu darajadagi barqaror unsurlari yoki ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni anglatadi.

~«Struktura» (tuzilma) tushunchasi umumiy ma’noda jamiyatning u yoki bu darajadagi barqarorligi undagi odamlarning o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni anglatadi.

~«Struktura» (tuzilma) tushunchasiumumiy ma’noda bir butunning bo‘linishi uning yoki bu darajaagi barqarorligi mazmunini anglatadi.

~«sotsial strukturalarning yashash mezoni – bu sotsial tabaqalar o‘rtasida, shuningdek ularning davlat bilan munosabatlarda ziddiyatlarga kirishishdir».}

“Jamiyatning sotsial strukturasi (tuzilmasi)” ma’nosini beruvchi fikrni belgilang:

{=U jamiyatning (birlikning, guruhlarning) ichki tuzilishini ifodalab, tartibga solingan sotsial birliklar, sotsial institutlar va ularning o‘zaro aloqalari yig‘indisi demakdir.

~U jamiyatning (shuningdek davlatning) ichki va tashqi tuzilishini ifodalab, tartibga solingan sotsial siysiy institutlar, sotsial harakatlar va ularning o‘zaro aloqalari yig‘indisi demakdir.

~U jamiyatning (institutlarning, odamlarning) ichki tuzilishini ifodalab, tartibga solingan sotsial munosabatlar, sotsial aloqalar va ularning o‘zaro aloqalari yig‘indisi demakdir.

~«sotsial strukturalarning yashash mezoni – bu sotsial tabaqalar o‘rtasida, shuningdek ularning davlat bilan munosabatlarda ziddiyatlarga kirishishdir».}

Quyidagi tasniflardan qaysi biri fuqarolik jamiyatiga tegishli?

{=Fuqarolik jamiyati bozor iqtisodiyoti va huquqiydavlat sharoitida davlattasarrufida bo‘lmaganerkin va teng huquqli individlarning o‘zaromunosabatlaridagi plyuralizmdan tashkil topadi.

~Fuqarolik jamiyati bozor iqtisodiyoti va huquqiydavlat sharoitida davlattasarrufida bo‘lganerkin va teng huquqli individlarning o‘zaromunosabatlaridagi plyuralizmdan tashkil topadi.

~Fuqarolik jamiyati bozor iqtisodiyoti va huquqiydavlat sharoitida davlatbilan hamkorlik qiladiganerkin va teng huquqli individlarning o‘zaromunosabatlaridagi plyuralizmdan tashkil topadi.

~Barcha javoblar to‘g‘ri.}

Quyidagilardan qaysi biri fuqarolik jamiyati strukturasiga kiradi?

{=Nodavlat ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar va institutlar (xususiy mulk, mehnat, tadbirkorlik va hokazo);

~Davlat ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlari va institutlari (ijtimoiy mulk, mehnat taqsimoti, savdo-sotiq va hokazo);

~Dodavlat ijtimoiy-iqtisodiy iqtisodiyot, siyosiy institutlar (huquqiy organlar, turli xil mehnat shakllari va hokazo);

~Barcha javoblar to‘g‘ri.}

Fuqarolik jamiyatining ijtimoiy-siyosiy sohasi o‘z ichiga quyidagilardan qaysi birini oladi?

{=Fuqarolar ijtimoiy-siyosiy faolligining turli shakllari (majlislar, namoyishlar va boshq.); ijtimoiy, siyosiy tashkilotlar va harakatlar (kasaba uyushmalari, kam ta’minlangan qatlamlarlarga yordam uyushtirish jamiyati, nogironlar jamiyati, partiyalar va boshq.); o‘zini o‘zi boshqarish organlari va nodavlat ommaviy axborot vositalari

~Fuqarolarning ijtimoiy, siyosiy va shaxsiy huquqlari, davlat oldidagi burchlari, ularni siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi, fuqarolarning mol-mulklari.

~Fuqarolarning shaxsiy yashash shakllari (maishiy turmush, dam olish va boshq.); ijtimoiy, siyosiy organlar, (mudofaa tashkilotlari, ijtimoiy himoya tizimi, parlament, deputatlar korpusi, mahalliy hokimiyat organlari); mahalliy hokimiyat organlari va boshq.

~Barcha javoblar to‘g‘ri.}

Rivojlangan mamlakatlardagi “yangi o‘rta sinf” yoki “menejerlar va mutaxassislar sinfi” deb ataluvchi sotsial birlik necha foizni tashkil etadi?

{=20-25 foizni

~30-35 foizni

~40-45 foizni

~Barcha javoblar to‘g‘ri.}

NNTning faoliyat turlari nechta yo‘nalish bo‘yicha belgilandi:

{=12 ta

~15 ta


~20 ta

~30 ta.}


Qaysi javob fuqaroviylikni aniqroq ifoda etadi?

{=barchasi to‘g‘ri

~biror bir davlatga oid bo‘lish;

~pasportga ega bo‘lish;

~huquqiy, ijtimoiy, ma’naviy va siyosiy layoqatlilik}

Manbalarda qanday fuqaro haqiqiy fuqaro sanaladi?

{=o‘z vatani taraqqiyotiga jismoniy yoki ma’naviy mehnati bilan hissa qo‘shgan shaxs

~to‘laqonli huquqiy hujjatlarga ega bo‘lgan shaxs

~jinoyat sodir etmagan shaxs

~befarq bo‘lmagan shaxs}

SHo‘ro davrida fuqaroviylikda qaysi jihat ustuvorlik qilgan?

{=sho‘roviy mafkura;

~vatanparvarlik;

~pasportga egalik;

~qonun doirasida yashash.}

Fuqaroviylikning xususiyatlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

{=barchasi to‘g‘ri;

~o‘z haq-huquqlarini tushunish va amaliyotda qo‘llay bilish;

~boshqalarning haq-huquqlarini hurmat qilish;

~mas’uliyatlilik, tenglik}

Faol fuqarolik darajasi qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

{=o‘z huquqini amaliy jihatdan himoya qila oladi

~mas’uliyatli, ongli va vijdonli

~voqea-hodisalarga nisbatan munosabati shakllangan

~o‘z haq-huquqlarini chuqur tushunadi}

Faol fuqarolikning xususiyatlari qaysi qatorda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

{=barchasi to‘g‘ri.

~siyosiy va iqtisodiy tizim to‘g‘risida bilim olishga tayyor;

~o‘z haq-huquqlarini faol amalga oshirish uchun bilim va qobiliyat mavjud;

~bilimlarni joriy qilish uchun ko‘nikmalar mavjud;}

Fuqarolik jamiyatida passiv fuqaro qanday namoyon bo‘ladi?

{=ijtimoiy munosabatlar va jarayonlarga befarq;

~jamoaviy ishlarda faollik ko‘rsatadi;

~faqat davlatga ishonadi;

~imkoni darajasida faoliyat yuritadi.}

Fuqaroviy faollik dastlab qanday ko‘rinishda namoyon bo‘ladi?

{=ko‘ngillilar jamiyatlari vositasida

~siyosiy partiyalar orqali

~tadbirkorlik orqali

~mahalla faoliyati orqali}

Fuqaroviy faollik qanday institutlar orqali namoyon bo‘ladi?

{=barchasi to‘g‘ri

~fuqaroviy tashabbuslar;

~siyosiy partiyalar;

~nodavlat-notijorat tashkilotlar}

Fuqaroviy faollikka to‘sqinlik qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin?

{=barcha javoblar to‘g‘ri

~fuqarolik jamiyati shakllanmay qoladi;

~fuqarolik institutlari faoliyati namoyon bo‘lmaydi;

~fuqarolarda norozilik kayfiyati paydo bo‘ladi;}

O’zbеkistondаgi milliy dаvlаtchiligimiz to’g’risidаgi eng qаdimgi mаnbаni аniqlаng

{=Аvеsto


~Yasnа

~Ko’k turk bitigi

~Rigvеdа}

“Fozil odаmlаr shаhri” аsаri muаllifini аniqlаng

{=Fаrobiy

~Nаvoiy


~Firdаvsiy

~Хorаzmiy}

Fаrobiy o’zining siyosiy qаrаshlаridа ifodа etgаn eng аfzаl boshqаruv tizimi qаysi?

{=Dеmokrаtiya

~Totаlitаrizm

~Аvtoritаrizm

~Oligаrхiya}

Ibn sino аmаliy fаlsаfаni o’z vаzifаsigа qаrаb uch qismgа bo’lаdi. Ulаr qаysilаr?

{=Siyosаt, iqtisod, аhloqshunoslik

~Iqtisod, mаdаniyatshunoslik, siyosаt.

~Mаdаniyatshunoslik, siyosаt, borliq

~Аhloqshunoslik, siyosаt, borliq}

Oliy mаjlisning qаysi sеssiyasidа pаrlаmеntni ikki pаlаtаli qilish zаrur dеgаn хulosаgа kеlindi?

{=Еttinchi

~Ikkinchi

~Oltinchi

~Sаkkizinchi}

O’zbеkistondа dаvlаt boshqаruvining qаndаy shаkli joriy qilingаn?

{=Prеzidеntlik rеspublikа

~Pаrlаmеntаr rеspublikа

~Konstitusion monаrхiya

~Аrаlаsh rеspublikа}

Dаvlаtimizdа ikki pаlаtаli pаrlаmеnt qаchon shаkllаndi?

{=2005yil

~2004yil

~2003yil


~2006yil}

Хorаzm Mа’mun аkаdеmiyasining ming yilligi qаchon nishonlаndi?

{=2006yil

~2005yil


~2007yil

~2008yil}

Dаvlаtchilik g’oyalаrini nаzаriy аsoslаrini shаkllаntirishning oltinchi

yo’nаlishi nimаdаn iborаt?

{=Milliy хаvfsizlik konsеpsiyasini ishlаb chiqish

~Millаtlаrаro bаg’rikеnglik

~Milliy qаdriyatlаrni tiklаsh

~Dеmokrаtik siyosiy tizimni bаrpo etish}

Tolеrаntlik so’zining mа’nosi nimа?

{=Bаg’rikеnglik

~Poklik

~Qаdriyat~Totuvlik}

O’zbеkistonning dаvlаt tili to’g’risidаgi qonuni qаchon qаbul qilindi?

{=1989 yil 21 oktyabr

~1986yil 6 iюn

~1988 yil 25 oktyabr

~1990 yil 22 oktyabr}

1990 yil 24 mаrtdа dаvlаtimiz tаriхidа qаndаy voqеа bo’lib o’tdi?

{=Prеzidеntlik lаvozimi joriy qilindi.

~Rеfеrеndum bo’lib o’tdi

~Mustаqillik dеklаrаsiyasi qаbul qilindi

~Milliy хаvfsizlik to’g’risidа qonun qаbul qilindi.}

O’zbеkiston Rеspublikаsi Prеzidеntligigа birinchi sаylov qаchon bo’lib o’tgаn edi?

{=1991yil 29 dеkаbr

~1991yil 20 oktyabr

~1991 yil 22sеntyabr

~1996 yil 29 dеkаbr}

Qаysi mutаfаkkir o’z qаrаshlаridа fuqаro-jаmiyat-dаvlаt o’rtаsidаgi

mаjburiyatlаrni umumlаshtirishgа erishgаn?

{=Nаvoiy

~Firdаvsiy

~Хorаzmiy

~Fаrobiy}

O’rtа Osiyo хаlqlаrining mustаmlаkаchilik siyosаtigа qаrshi kurаshini nеchа bosqichgа bo’lib o’rgаnish mumkin?

{=3


~4

~2

~5}O’rtа Osiyo хаlqlаrining mustаmlаkаchilik siyosаtigа qаrshi kurаshining uchinchi bosqichi qаysi yillаrni o’z ichigа olаdi?

{=1918-1991yy.

~1904-1918yy

~1860-1904yy

~1908-1937yy}

Dаvlаtimizdа qonun chiqаruvchi orgаn Oliy Mаjlis qаchon o’z fаoliyatini boshlаdi?

{=1995yil

~1994yil


~1996yil

1997yil}


Mustаqillik –bu...

{=Bаrchа jаvoblаr to’g’ri

~Inson erki,ozodligi

~Inson hаq-huquqlаri bilаn bog’liq qаdriyat

~Milliy tаrаqqiyot yo’lini erkin tаnlаsh}

O’tish dаvri nimа?

{=Mа’lum bir ijtimoiy tаrаqqiyotdаn ikkinchisigа o’tish

~Bir tizimdаn ikkinchisigа o’tish

~Dаvlаt boshqаruvi shаkli

~Siyosiy tizimning bir ko’rinishi}

“O’tish dаvri bu-o’tmish vа kеlаjаk orаlig’idаgi bugun” ushbu

nаzаriya kimgа tеgishli?

{=L.Lеvitin

~D.Kаrlаyl

~I.Kаrimov

~D.Хеld}


Modеrnizаsiya nimа?

{=zаmonаviylаshuv

~jаrаyon

~hokimiyat

~O’tish dаvri}

O’tish dаvrining nеchtа modеli mаvjud?

{=uchtа

~bittа


~ikkitа

~To’rttа}

O’tish dаvrining klаssik modеligа хos хususiyatni ko’rsаting

{=uzoq tаriхiy bosqichdа аmаlgа oshаdi

~Аholi turmush tаrzining юqoriligi

~Dеmokrаtik qаdriyat kurtаklаrinimаvjudligi

~Bosqichmа- bosqich аmаlgа oshаdi}

O’tish dаvrining qаysi modеlidа аmаldаgi vаlюtа tеz surаtdа bеkor

qilinаdi?

{=inqilobiy modеldа

~Evаlюsion modеldа

~Klаssik modеldа

~To’g’ri jаvob yo’q}

Quyidаgi dаvlаtlаrdаn qаysilаri o’tish dаvrining inqilobiy modеlidаn foydаlаngаnlаr?

{~O’zbеkiston, Rossiya, Qozog’iston

=Rossiya, Polshа, GDR,Bolgаriya

~Polshа, Хitoy, Mаlаyziya

~Rossiya, Yaponiya, Аngliya}

Prеzidеntimiznin birinchi chаqiriq o’n to’rtinchi sеssiyadаgi nutqi qаndаy nomlаnаdi?

{~Buyuk kеlаjаk sаri

~Tаriхiy хotirаsiz kеlаjаk yo’q

=O’zbеkiston XXI аsrgа intilmoqdа

~Yangi uyni qurmаy eskisini buzmаng}

Dеmokrаtik qаdriyatlаr qаndаy shаkllаrdа nаmoyon bo’lаdi?

{~Mаhаlliy, milliy, lokаl

=mаhаlliy milliy, mintаqаviy,

~Milliy, хаlqаro, umumbаshаriy

~Tаriхiy, mахаlliy, mа’nаviy}

Normаtiv-huquqiy хujjаtlаr to’g’risidаgi qonun qаchon qаbul qilingаn?

{~2001yil 10 dеkаbr

~2004yil 21 noyabr

=2000yil 14 dеkаbr

~2002yil 23 sеntyabr}

Ijtimoiy himoyaning sosiаl-dеmokrаtik modеli аsosаn qаysi dаvlаtlаrdа

qo’llаnаdi?

{=Skаndinаviya mаmlаkаtlаridа

~G’аrbiy Yevropa davlatlarida

~Janubiy Osiyo mamlakatlarida

~AQSH va Germaniyada}

Ijtimoiy himoyaning qaysi modelida davlat barcha mahsuliyatni o’z zimmasiga oladi?

{~Neoliberal modelda

~Neokaservativ modelda

=Sotsil-demokratik modelda

~Leyboristik modelda}

Ijtimoiy himoyaning neoliberal modelini sharhlang.

{=tadbirkorlar va kasaba uyushmalari faol qatnashadi

~Davlat federal byudjeti amalga oshiradi

~Yirik biznesmenlar ishtirok etadi

~Davlat asosiy rolni bajaradi.}

AQSH ijtimoiy himoyaning qaysi modelidan foydalanadi?

{~Sotsial-demokratik

~neokanservativ

~liberalistik

=neoliberal}

“Men yaxshi fikr, yaxshi so’z, yaxshi ishga shon-shavkat baxsh

etamn”ushbu so’zlar avestoning qaysi kitobida ko’rsatilgan

{=Yasna 14 kitob

~Yasht 10 kitob

~Videvdat 8 kitob

~Vispart 5 kitob}

Xududimizda ilk davlatchilik g’oyalari qachon shakllangan?

{~Ikkiminginchi yillarda

~Bir minginchi yillarda

=uchminginchi yillarda

~Ikki yarim ming yil avval}

Farobiy shahar deganda nimani nazarda tutgan?

{~qishloqni

~mahallani

~oilani

=davlatni}“Ko’pchilik bo’lib qabul qilingan tadbir eng savobli bo’ladi va shunday yo’l tutish kerak”ushbu fikr muallifini aniqlang

{~Navoiy


=Nizomulmulk

~Farobiy


~Ibn Sino}

Imom Moturudiyning 1130 yillik yubileyi qachon o’tkazildi?

{=2000 yilda

~2001yilda

~2002yilda

~2003yilda}

O’zbekistonda davlatchilik g’oyalari nazariy asoslarini yaratishning yettinchi yo’nalishi nima?

{~Milliy xavfsizlik kontseptssiyasi

~Milliy qadriyatlarni tiklash

~Ijtimoiy himoyani yanada kuchaytirish

=Taraqqiyotning “O’zbek modeli”ni ishlab chiqish}

O’zbekistonda prezidentlik lavozimi qachon joriy qilingan?

{~1990 yil 24 sentyabr

=1990 yil 24 mart

~1991 yil 1sentyabr

~1992 yil 8dekabr}

Bugungi kunga kelib davlatimizda qaysi partiyalar faoliyat ko’rsatmoqda?

{~Fidokor, XDP, LDP, MIlliy tiklanish,

~Vatan taraqqiyoti XDP, LDP, MIlliy tiklanish,

=XDP, LDP, Milliy tiklanish, Adolat

~Fidokor, LDP, Milliy tiklanish, Adolat}

Qonun chiqaruvchi organ bo’lgan Oliy Majlis 1995yilgacha qanday nomlangan?

{~Oliy Sovet

~Oliy senat

~Xalq Majlisi

=Oliy Kengash}

I.Karimovning Ikkinchi chaqiriq to’qqizinchi sessiyada so’zlagan nutqi

qanday nomlangan?

{=O’zbekistonda demokratik o’zgarishlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirishning asosiy ~yo’nalishlari

~Demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish yo’lida

~O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida

~Inson manfaatlari oliy qadriyat}

Bozor iqtisodiyotiga o’tishning to’rtinchi tamoyili nimadan iborat?

{~Davlat bosh islohitchi

=Kuchli ijtimoiy siyosat yuritish

~Qonun ustuvorligi

~Iqtisodning siyosatdan ustunligi}

O’zbekistonda demokratik jamiyat qurishning umumjahon e’tirof etgan nechta qonuniyati mavjud?

{~ikkita

~uchta


~To’rtta

=Beshta}


Mamlakatimizda YuNESKO ro’yxatiga kiritilgan me’moriy obidalar

qancha?


{=4mingdan ziyod

~3 mingdan ziyod

~5 mingdan ziyod

~Mingdan ortiq}

Nodavlat notijorat tashkilotlar to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

{~1998 yil 10 aprel

=1999yil 14aprel

~2000yil 24 aprel

~2002yil 16may}

O’tish davrining boshlanishi va poyoni mavjudmi?

{~Ha,10-15 yil oralig’i

~Ha,5-20 yillar oralig’i

=ma’lum bir chegara mavjud emas

~Yo’q, bu doimiy jarayon}

O’zbekiston o’tish davrining qaysi modelini tanladi?

{~Klassik

~Inqilobiy

=Evalyutsion

~Neoklassik}

O’zbekiston mustaqillik yillarida demokratik jamiyatga o’tishning nechta bosqichini bosib o’tdi ?

{~ikkita

=uchta


~to’rtta

~beshta}


Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amalga oshirishning ikkinchi bosqichi qaysi yillarni o’z ichiga oladi ?

{~1997-2001.

~1998-2002.

~2000-2004.

=2001-2005.}

O’zbekistonda faoliyat ko’rsatayotgan milliy-madaniy markazlarning soni qancha?

{~15 ta.

~5 ta.


=128 ta.

~80 ta.}


Fuqarolik jamiyatini shakllantirish nimalarga asoslanadi?

{~Partiyalar soni ko’pligiga.

=Davlat funktsiyalarini asta-sekinlik bilan nodavlat tuzilmalariga o’tishiga?

~Fukarolarning ijtimoiy mansubligiga

~Jamiyat ahzolarining diniy dunyokarashiga}

O’zbekistonda ta’sis etilgan birinchi ordenini ko’rsating?

{=“Sog’lom avlod uchun”

~Do’stlik.

~Amir Temur.

~«El yurt xurmati»}

Bugungi kunda O’zbekistonda qancha siyosiy partiya faoliyat ko’rsatmoqda?

{~3 ta


=4 ta

~5ta


~7 ta}

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi necha bo’lim, bob va moddalardan iborat?

{~6 bo’lim, 26 bob 126 modda.

~6 bo’lim, 28 bob 126 modda.

=6 bo’lim, 26 bob 128 modda

~6 bo’lim, 26 bob 118 modda.}

YuNESKO qarori bilan 1996 yil aprelda A.Temur tavalludining 660

yilligiga bag’ishlangan tantanalar qaysi shaxarda bo’lib o’tdi?

{=Parij

~London


~Ng’yu-York

~Bryuseel}

«Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qachon qabul qilingan?

{~1995 yil 26 dekabr

~1996 yil 30 aprel

=1997 yil 29 avgust

~1998 yil 14 may}

Prezidentimizning «G’oyaga qarshi faqat g’oya, fikrga qarshi faqat fikr, jaholatga qarshi faqat ,,,,, bilan kurashish mumkin» degan iborasida qaysi so’z tushirib qoldirilgan?

{~Qonun.

=Ma’rifat

~Siyosat.

~Xaqiqat.}

O’zbekiston Respublikasi Sud tizimi qanday tarkibiy qismlarga bo’linadi?

{~O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Oliy xo’jalik sudi, Oliy Xarbiy sudi.

=O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi, Konstitutsiyaviy sudi, Oliy xo’jalik sudi.

~O’zbekiston Respublikasi, Oliy sudi, Xarbiy sudi, Konstitutsiyaviy sudi.

~O’zbekiston Oliy Sudi, Qoraqalpog’iston Oliy sudi, Konstitutsiyaviy sudi, Viloyat sudi.}

O’zbekiston Respublikasi fuqarolari qancha yoshdan boshlab saylanish

xuquqiga ega bo’ladilar?

{~18 yoshdan

=21 yoshdan

~25 yoshdan

~35 yoshdan}

O’zbekiston Respublikasi Maxalliy xokimiyat organlariga qaysi organlar kiradi?

{~Vazirlar Maxkamasi, xokimliklar.

~Siyosiy partiyalar, fuqarolar yig’inlari.

=Fuqarolar yig’inlari, xokimliklar.

~Oliy Majlis deputatlari, maxalla oqsoqollari.}

I.A.Karimovning «O’zbekiston XXI asrga intilmoqda» nomli kitobida O’zbekistonda xozirgi kunda qancha jamoat birlashmalari va nodavlat tashkilotlar bor deb ko’rsatilgan?

{=1,5 ming

~2 ming

~2,3 ming~2,5 ming}

O’zbekiston Respublikasi qaysi organ davlat xokimiyatining Oliy vakillik organi xisoblanadi?

{~Prezident

~Oliy sud

=Oliy majlis

~Vazirlar maxkamasi}

O’zbekistonda qanday organlar ijro etuvchi organlar tizimiga kiradi?

{=Vazirlar Maxkamasi. Xokimliklar,

~Prezident, sudlar

~Oliy Majlis, Vazirlar maxkamasi, xokimliklar

~Fuqarolar yig’ini, xokimliklar, sudlar}

Quyidagilardan qaysilari O’zbekiston Respublikasi Prezidentining vakolatlari doirasiga kirmaydi?

{~Farmonlar qabul qilish

=Qonunlar qabul qilish.

~Qarorlar va farmoyishlar qabul qilish.

~O’zbekiston xalqi nomidan ish kurish}

Jamiyatimizni yangilash va isloh etishning xozirgi yangi bosqichida siyosiy sohada turgan vazifalardan biri:

{~Xokimiyat tizimlari bo’linishining konstitutsiv printsipiga amal qilinishini ta’minlash.

~Mamlakatimiz iqtisodiy mustaqilligini yanada mustaxkamlashga qaratilgan iqtisodiyotdagi tarkibiy o’zgarishlarni izchil davom etirish.

~Davlat va jamiyat qurilishi va boshqaruvining barcha bugunlarida qabul qilingan qonun va me’yoriy hujjatlarning bajarilishini ta’minlovchi tizim yaratish uchun zarur chora-tadbirlarni ko’rish.

=Xamma javoblar to’g’ri}

Ommaviy axborot vositalarining xaqiqiy to’rtinchi xokimiyat darajasiga ko’tarish masalasi qaysi sohada turgan asosiy vazifa deb ko’rsatilgan?

{~Iqtisodiy sohada

=Siyosiy sohada

~Davlat qurilishi va boshqaruv sohasida.

~Ma’naviy sohada}

Ichki siyosat negizi bu ,,,, ?

{~Inson manfaatlariga qaratilgan mexanizmga ega bo’lgan va axolini ijtimoiy qatlamlarini davlat yo’li bilan himoya qiladigan iqtisodiyotini qurishdan iborat.

~Mamlakatda iqtisodiy rivojlanish va axolini turmush darajalaridagi tafovutlarga qaramay jahon hamjamiyatining rivojlanishining bir kismi bo’lishi hisoblanadi.

~Tashabbuskorlik va ishbilarmonlikni rivojlantirishdan iborat

=Yuqoridagilarning barchasi to’g’ri.}

Siyosiy partiyalar to’g’risidagi qonun qachon qabul qilingan?

{=1996 yil 26 dekabr

~1997 yil 24 aprel

~1995 yil 21 noyabr

~1998 yil 15 may}

Fuqarolar necha yoshdan saylash xuquqiga ega?

{~17


~19

~20


=18}

O’zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining navbatdan tashqari

oltinchi sessiyasi qachon chaqirildi?

{=1991 y 31 avgust

~1991 y 29 yanvarda

~1992 y 8 dekabrda

~1995 y 26 martda}

Davlat qurilishi va boshqaruvi soxasidagi asosiy vazifalar soni nechta?

{=3 ta

~5 ta


~4 ta

~6 ta}


Kam ta’minlangan oilalarga moddiy yordam beruvchi xayriya jamg’armasi?

{~«Kamolot»

=Maxalla

~«Sog’lom avlod uchun»

~«Navro’z»}

Ma’muriy buyruqbozlik asosiy qaysi tizimni o’zagini tashkil etadi?

{=Markazdan turib rejalashtirish tizimi.

~To’rachilik tizimi.

~Qarindosh urug’chilik

~Urug’-aymoqchilik.}

Xuquqiy davlatning asosiy printsipi...?

{~Qonunchilik tizimini takomillashtirish

~Qonunning ustuvorligi.

~Ijtimoiy adolat tamoili

=Barcha javoblar tugri}

Urug’-aymoqchilik. Davlat qurilishi va boshqaruvi soxasidagi asosiy vazifalar soni nechta?

{=3 ta

~5 ta


~4 ta

~6 ta}


Oliy Majlis, Fuqarolar yig’ini, Sud xokimiyati, Prokuratura, Vazirlar Maxkamasi qanday organlar?

{~Boshqaruv organlari

~Qonun chiqaruvchi. Ijro etuvchi

~O’z-o’zini boshqaruv organlari

=Barcha javoblar to’g’ri}

O’zbekiston Respublikasining Talim to’g’risidagi qonuni va «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» qachondan qabul qilingan?

{~1995 y avgust

~1996 y 2 sentyabr

~1998 y 2-iyul

=1997y 29 avgust}

Milliy valyuta barqarorligi nimalar orqali ta’minlanadi?

{~Import salmog’ini kengaytirish orqali.

~Eksport salmog’ini qisqartirish orqali

=Jahon bozoriga raqobatdosh mahsulotlar bilan chiqish orqali

~Barcha javoblar to’g’ri}

«Monopoliya» faoliyatini cheklash to’g’risidagi qonun qachon qabul qilindi?

{=1992y avgust

~1992 y may

~1994y iyun

~1994 y avgust}

O’zbekistonda qayta tiklangan eng muhim xolat bu?

{~Davlat boshqaruvini tartibga solish

~Mulkchilik

~Bozor iqtisodiyotiga o’tish

=Milliy va diniy qadriyatlarning tiklanishi}

Xo’jalik subhektlarini moliyaviy xisobotini vakolatli shaxslar-auditorlar tomonidan mustaqil ravishda taxlil etish?

{~Aktsiyalar

~Veksel


=Audit

~Obligatsiya}

Jismoniy va yuridik shaxslarning ko’ngilli jamoat birlashmalari?

{=Uyushmalar

~Assotsiatsiyalar

~Kontsernlar

~Korporatsiyalar}

Bozor iqtisodiyotiga o’tish davrida ijtimoiy-siyosiy barqarorlikning eng muhim shartlari nimalardan iborat?

{=Millatlararo totuvlikni ta’minlash, kishilarni kuchli ijtimoiy ximoya qilish.

~Erkin narx belgilash mexanizmini ishlab chiqish

~Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o’tish.

~Korxonalar va fuqarolarga keng iqtisodiy erkinlik berish}

Olimlarning jamiyati, xotin-qizlar qo’mitalari, faxriylar va yoshlar tashkilotlari iqtisodiy uyushmalar birgalikda qanday nomlanadi?

{~Kasaba uyushmalari

=Jamoat birlashmalari.

~Siyosiy partiyalar

~Fuqarolik jamiyati}

Quyidagilardan qaysi birida faqat uyushmalar misol keltirilgan ?

{~O’zbekiston Respublikasi Davlat O’rmonchilik qo’mitasi «Mahalliy sanoat» davlat korparatsiyasi, «O’zkimyosanoat».

=«Umid» jamg’armasi, «O’zkimyosanoat», «Uzsabzavotnavurug’» Respublika birlashmasi.

~«Uzkimyosanoat», «Uzsabzavotnavurug’» birlashmasi, O’zbekiston Respublikasi savdo- xarid uyushmasi.

~Barcha javoblar to’g’ri}

O’zbekistonning tashqi siyosatida amal qiladigan tamoyillari?

{~Davlat milliy manfaatlarining ustuvorligi

~Tinchlik va boshqa mamlakatlarning ichki ishlarga aralashmasi.

~Barcha bahsli munozaralar masalalarning tinch muzokara yo’li bilan xal etish.

=Barcha javoblar to’g’ri}

O’zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo’nalishlari nechta?

{~2

~3

~4=5}

O’zbekiston tashqi siyosati ustuvor yo’nalishlaridan kaysi biri xato berilgan?

{~Markaziy Osiyoning tinchlik va barqarorlikni saqlash, xavfsizlikni ta’minlash;

=Afg’on muammosini hal bo’lishi masalasi;

~O’zbekiston jaxon hamjamiyatiga keng miqyosda integratsiyalashuvini ta’minlanishi;

~Boshka davlatlarning suveren teng xukukliligini e’tirof etish}

O’zbekiston tashqi aloqalarini ta’minlaydigan vazirlik va muassasalar mavjudmi?

{~Endi tashkil qilinmoqda.

=Xa ular keng faoliyat olib bormoqdalar.

~Yuk mavjud emas

~Bunday muassasalar tuzish taqiqlangan.}

Tashqi aloqalarni ta’minlaydigan vazirlik va muassasalarga qaysilar kiradi?

{=Tashqi ishlar vazirligi. Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi.

~Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki

~Ixtisoslashtirilgan tashqi savdo firmalari

~Barcha javoblar to’g’ri}

Tashqi siyosiy faoliyat uchun mutaxassis kadrlar tayyorlaydigan oliy dargoh qaysi?

{=Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti

~Milliy universitet

~Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

~Islom Universiteti}

O’zbekiston tashqi siyosatiga nimalar asos qilib olindi?

{~Do’stlik o’zaro xurmat.

~Bir-birini ichki ishlariga aralashish.

=Tinchlik, barqarorlik, hamkorlik.

~Faqat o’z manfaatlarinigina ko’zlash}

Dunyoning nechta mamlakatida O’zbekiston elchixonalari ishlab turibdi?

{~10


~20 dan ortiq

=30 dan ortiq

~40ga yaqin}

Afg’oniston majoralarini tinch yo’l bilan bartaraf etish printsiplari xaqidagi «Toshkent diklaratsiyasi»ni qaysi tashkilotga ahzo mamlakatlar qabul qildi?

{~BMT

~NATO


~«7-1»

=«6+2»}


O’zbekistonning jahon hamjamiyati bilan hamkorligini kuchaytirishning asosiy maqsad nima?

{~Iqtisodiy yuksalish, madaniyatning ustunligi.

~Tahlim sohasini isloh qilish.

~Tariximizni tiklash.

=Mamlakatimizning xavfsizligini ta’minlash, jamiyatimizda tinchlik barqarorlik millatlararo munosabatlar va fuqarolar o’rtasidagi totuvlikni saqlash}

Nafaqat mintaqamiz balki butun dunyo xavfsizligiga tahdid solayotgan muammo?

{~Ekologik muammo

~Giyoxvand moddalar o’stirish va sotish.

=Terrorizm muammosi.

~Qurol-yarog’larning noqonuniy yo’llar bilan olib o’tish va sotish}

Mamlakatimiz milliy xavfsizligini, xududiy yaxlitligini ximoya qilish maqsadida Prezidentning 1991 y 6 sentyabr farmoni natijasi:

{~Xarbiy xizmatni utash muddatiga uzgartirish kiritildi

=Mudofaa ishlari vazirligini xuquqiy maqomini belgilash.

~Oliy serjantlar tayyorlash maktabi tashkil kilindi

~Qurolli kuchlari tuzildi.}

Xozirgi kunda davlatimizni milliy xavfsizligini ta’minlash uchun nechta masala Prezidentimiz tomonidan alohida qayd qilindi?

{~1

~3

~5=6}

Jamoat tartibi va xavfsizligini ta’minlashda qaysi fuqarolik tuzilmalaridan foydalanishimiz mumkin?

{~Militsiya

~Qurolli kuchlar

~Milliy gvardiya

=Maxalla posbonlari}

Davlatimiz milliy xavfsizligini ta’minlash ustuvor qilib ko’rsatilgan masalalardan 2-si nimalarga qaratilgan?

{=Markaziy Osiyo mamlakatlari tinchligi va barqarorligi.

~Markaziy Osiyo mintaqasida iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish.

~Yagona davlat siyosati asosi armiya chegara va ichki qo’shinlarni bosqichma-bosqich isloh qilish.

~Xuquq targ’ibot organlari tizimini isloh qilish.}

O’zbekiston Respublikasining «Vatan himoyachilari kuni» qilib belgilangan sana?

{=14-yanvar

~8 mart


~21 mart

~8 dekabr}

O’zbekiston necha yil Rossiya qaramligida bo’lgan?

{~120


~140

=130


~125}

O’zbek tiliga davlat tili maqomi qachon berildi?

{~1989 y 21 noyabr

~1990 y 21 oktyabr

~1989 y 20 oktyabr

=1989 y 21 oktyabr}

O’zbekistonda Prezidentlik lavozimini tavsiya etish to’g’risidagi masala qachon, qaerda ko’rib chiqildi?

{~1991y 21 mart Oliy Kengash I sessiyasida

=1990 y 24 mart Oliy Kengash I sessiyasida

~1990 y 23 fevral Oliy Kengash I sessiyasida

~1991 y 22 yanvar Oliy Kengash V sessiyasida}

«Mustaqillik deklaratsiyasi» qachon qabul qilinadi va u necha punktdan iborat ?

{~1990 y 20 may, 14p

~1991 y. 20 iyun, 10p

=1990y. 20 iyun, 12p

~1991y 20 may, 12 p}

1991 yil 29 dekabrda o’tkazilgan umumxalq referendumida saylovchilarning necha foizi mustaqillik uchun ovoz berdi?

{=98,6 %


~99 %

~97,8 %


~96,4 %}

Tarixda birinchi bor mukobillik asosida Prezidentlik saylovi qachon bo’ldi?

{~1991 y. 16 dekabrda

~1991 y. 24 dekabrda

~1992 y. 16 yanvarda

=1991 y. 29 dekabrda}

O’zbekiston Respublikasi Prezidenti vakolat muddatini 1997 yildan 2000 yilgacha uzaytirish masalasi bo’yicha umumxalq referendumi qachon o’tkazildi?

{~1997 y. 26 mart

~1996 y. 24 mart

~1995 y. 26 mart

=1997 y. 20 fevral}

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining asosiy printsiplari nima?

{=Davlat suvereniteti, xalq xokimiyatchiligi, inson erkinliklari va xuquqlari.

~Demokratizm, davlat va shaxsning o’zaro maxsulligi.

~Qonuniylik, Konstitutsiyaning ustunligi.

~Qonun chiqaruvchi va ijro organlariga bo’linadi.}

O’zbekistonning xududi?

{~397,9 ming kv.km.

~443,7 ming kv.km.

~444,8 ming kv.km.

=447,4 ming kv.km.}

O’zbekiston xududida qancha noyob yodgorlik bor?

{~3800

~4 mingga yaqin=4 mingdan ortiq

~3700}


O’zbekiston ijtimoiy milliy taraqqiyotining bosh yo’nalishlari nimalardan iborat?

{=Demokratiya va qonunchilik.

~Mulkchilik shakllarining xilma-xilligi va bozor munosabatlari yuksak madaniyat va mahrifat.

~Jahon hamjamiyatiga kirib borish va munosib o’rinni egallash.

~Barchasi to’g’ri.}

«O’zbekiston modeli» deb nom olgan O’zbekistonning bozor munosabatlariga o’tish tamoillari, bu:

{~Iqtisodni mafkuradan xalos qilish va davlatning bosh islohatchi bo’lishi.

~Qonunning ustivorligini ta’minlash. Kuchli ijtimoiy siyosat

~Bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o’tish

=Barchasi to’g’ri}

Mulkchilikni ommaviy xususiylashtirish qaysi yildan boshlandi?

{~1995 y


=1994 y

~1993 yilning ikkinchi yarmidan

~1994 yilning ikkinchi yarmidan}

Sanoat va qurilishda kichik korxona deb qanday korxonaga aytiladi?

{~ishlovchilar soni 100 kishigacha bo’lgan korxona

~ishlovchilar soni 150 kishigacha bo’lgan korxona

~ishlovchilar soni 200 kishigacha bo’lgan korxona

=ishlovchilar soni 50 dan 100 kishigacha bo’lgan korxona}

Birja nima?

{~yuridik shaxs

=mollarning erkin ko’tara savdosini tashkil qilish uchun sharoit yaratuvchi korxona.

~yuridik shaxs

~davlat korxonasi}

Xorazmda nechta qo’shma korxona bor?

{~21

~23


~24

=25}


Xo’jalik uyushmalari deb nimani aytamiz?

{~Jismoniy va yuridik shaxslarning birlashmasi

=Jismoniy va yuridik shaxslarning ko’ngilli jamoa birlashmalari

~Korparativ uyushma

~Ishlab chiqaruvchilarning majburiy birlashmalari}

Tadbirkorlarning qanday shakllari bor?

{~SHaxsiy (xususiy) faoliyat

~Yollanma mexnatni jalb qilish yo’li bilan amalga oshiriladigan tadbirkorlik

~Jamoa va qo’shma tadbirkorlik

=Barcha javoblar to’g’ri}

Ishlab chikarishga xizmat qiluvchi infrostrukturaga nimalar kiradi?

{~Transport, aloqa

~Ombor xo’jaligi, yo’l xo’jaligi

~Suv va energetika ta’minoti .Mexnat resurslari

=Barcha javoblar to’g’ri}

Demokratiyaning asosiy tamoyllari nima?

{~Xalqning erkin xoxish irodasi va fuqarolarning teng xuquqligi.

~Inson xuquqlarining ustuvorligi va xokimiyat organlarining saylab qo’yilishi

~Tayinlab qo’yiladigan davlat organlarining saylab qo’yiladigan organlar oldida xisobot berishi, xokimiyat tarmoqlarining taqsimlanganligi.

=Barchasi to’g’ri}

Tovar va xom ashyo bozorida xizmat qiluvchi infrostrukturaga nimalar kiradi?

{~Birja va savdo uylari, ombor xo’jaligi.

~Yo’l xo’jaligi.

~Aktsionerlar, tijoratchilik idoralari, savdo sotiq va ularni nazorat qiluvchi davlat muassasalari.

=Barchasi to’g’ri}

Xozirgi kunda O’zbekiston necha xorijiy davlat bilan diplomatik aloqa o’rnatgan?

{~80

~90


=120

~100}


Oliy majlis II chaqiriq birinchi sessiyasi kun tartibiga qanday masalalar kiritildi?

{~Tashkiliy masala. Markaziy saylov komissiyasining xisoboti.

~Oliy majlis raisi va uning o’rinbosarlari va qo’mitalarini saylash.

=I.Karimovning prezidentlik lavozimida ish boshlashi.

~Barchasi to’g’ri.}

II chaqiriq Oliy majlis deputatlarining necha foyizi birinchi bor saylandi?

{=55

~80


~72

~75}


O’zbekiston BMTga qachon ahzo bo’ldi?

{=1992 y. 2 mart

~1992 y. 9 aprel

~1992 y. 4 mart

~1992 y. 12 may}

MDX dastlab qachon tuzildi va unga qancha davlat ahzo bo’ldi?

{=1991 y. 8 dekabrda, 3 ta

~1991 y. 15 dekabrda 0 ta

~1991 y. 12 dekabrda, 5 ta

~1991 y. 17 dekabrda, 7 ta}

O’zbekiston Respublikasi prezidenti I.A.Karimov Turkiyaga birinchi bor qachon tashrif buyurdi?

{~1991 y. 13-15 dekabr

=1991 y. 16-19 dekabr

~1991 y. 19-21 noyabr

~1991 y. 20-22 dekabr}

«Mudofaa to’g’risida»gi qonun qachon qabul qilingan?

{~1992 y. 4 iyun

~1992 y. 2 iyun

~1992 y. 2 may

=1992 y. 3 iyul}

Assotsiatsiya nima, uni nima boshqaradi?

{=Korxonalarning ko’ngilli birlashmasi; kengash bashqaradi.

~Korxonalarning paychilik asosidagi ko’ngilli birlashmasi; muassasalar kengashi boshqaradi.

~Muayyan xududda joylashgan va xar-xil kasbga ixtisoslashgan korxonalar uyushmasi.

~Muassasalar kengashi boshqaradi.}

O’zbekiston respublikasi fuqarolarining shaxsiy xuquq va erkinliklari konstitutsiyaning qaysi bo’limi va qaysi bobida belgilangan?

{~2 bo’lim, 7 bob

=2 bo’lim, 5 bob

~3 bo’lim, 8 bob

~4 bo’lim, 16 bob}

O’zbekiston Respublikasi ijtimoiy milliy taraqqiyotining asosiy yo’nalishlari nimalardan iborat?

{~Demokratiya va qonuniylik. Yuksak mahnaviyat va madaniyat.

~Mulkchilik shakllarining rangbarangligi va bozor munosabatlari

~Xalqaro xamkorlikni rivojlantirish jahon hamjamiyatiga kirib borish.

=Barchasi to’g’ri.}

«Demokratiya» so’zining ma’nosi nima?

{~Erkinlik

=xalq xokimiyati

~xurfikrlik

~so’z erkinligi}

Xorazmshohlar davrida Mahmun akademiyasi qaysi yili ochilgan?

{=1004


~1017

~1015


~1016}

“O’zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligi asoslari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

{~1990 yil 20 iyun

=1991 yil 31 avgust

~1991 yil 18 noyabr

~1992 yil 2 iyun}

“O’zbekiston Respublikasining fuqaroligi to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

{=1992 yil 3 iyul

~1991 yil 18 noyabr

~1992 yil 8 dekabr

~1997 yil 27 avgust}

“Siyosiy printsip va me’yorlar qanday xujjatlarda ifodalanadi?

{~Konstitutsiya

~qonunlar

~kodekslar

=Barchasi to’g’ri}

Quyidagilardan qaysi biri jamoat birlashmalariga kirmaydi?

{~Siyosiy partiyalar

~Kasaba uyushmalari

~Jamg’armalar

=Davlat tashkilotlari}

O’zbekiston bozor iqtisodiyotiga o’tishining 5 ta tamoyili I.A.Karimovning qaysi asarida yoritilgan?

{~Yangisini qurmay turib, eskisini buzmang;

=O’zbekistonning o’z istiqlol va taraqqiyot yo’li.

~O’zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo’lida.

~O’zbekiston kelajagi buyuk davlat}

Al Xorazmiy nomli Urganch davlat universiteti qachon tashkil topgan?

{~1991


=1992

~1993


~1994}

Xivaning 2500 yillik yubileyi qachon o’tkazildi?

{~1995

~1996


=1997

~1998}


«Turkiston-umumiy uyimiz» shiori ostida jamoatchilik xarakati tashkil qilish to’g’risidagi g’oyani o’zining qaysi nutqida va qachon ilgari surgan?

{~«Tariximiz xam, kelajagimiz xam mushtarak» 1994 yil 23 may.

~«Do’stligimiz quyosh ming yilliklar qahridan nur sochadi» 1995 y 20 may.

~«Vatan-sajdagoh kabi muqaddasdir» 1995 yil 5 may.

=«Turkiston-umumiy uyimiz» asari 1995 yil}

Terrorizmning qanday ko’rinishlari bor?

{~Separatizm

~Ekstremizm

~Fundamentalizm

=Barcha javob to’g’ri}

1992 yilda 3 iyulda Oliy Kengashning X sessiyasida xavfsizlik masalalariga taaluqli qanday qonunlar qabul qilingan?

{~«Mudofaa to’g’risida»

~Muqobil xizmat to’g’risida

~Umumiy xarbiy majburiyat va xarbiy xizmat to’g’risida.

=Mudofaa doktrinasi.}

Respublikamizda «Sog’lom avlod uchun» orleni qachon ta’sis etilgan?

{~1992 yil 20 dekabr

=1993 yil 7 may

~1994 yil 9 sentyabr

~1995 yil 30 sentyabr}

O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining «Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to’g’risidagi» qonuni qachon qabul qilingan?

{~1995 yil

~1996 yil

~1997 yil

=1998 yil}

«Mahnaviyat va mahrifat» jamoatchilik markazini tashkil etish to’g’risida Prezident farmoni qachon ehlon qilindi?

{~1992 yil 10 dekabr

~1993 yil 21 mart

=1994 yil 23 aprel

~1995 yil 15 yanvar}

Jamoat birlashmalarining xuquqlari va faoliyatlari to’g’risida Konstitutsiyaning nechani moddasida belgilangan?

{~12-moddasida

~57-moddasida

=58-moddasida

~60-moddasida}

“O’zbekiston Respublikasining fuqaroligi to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

{=1992 yil 3 iyul

~1991 yil 18 noyabr

~1992 yil 8 dekabr

~1997 yil 27 avgust}

“Siyosiy printsip va me’yorlar qanday xujjatlarda ifodalanadi?

{~Konstitutsiya

~qonunlar

~kodekslar

=Barchasi to’g’ri}

Quyidagilardan qaysi biri jamoat birlashmalariga kirmaydi?

{~Siyosiy partiyalar

~Kasaba uyushmalari

~Jamg’armalar

=Davlat tashkilotlari}

Bozor iqtisodiyoti nima?

{=Tovar va pul munosabatlari

~Maxsulotlarni ayriboshlash

~Mulkning ijtimoiylashuvi

~Mulk jamg’arish}

Erkin bozor iqtisodiyotining tub belgilarini ko’rsating?

{~Xususiy mulk, tadbirkorlik va tanlash erkinligi

~Raqobat va raqobatchilik muhiti, erkin narx

~Davlatning iqtisodiyotga va tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvining cheklanganligi

=Barchasi to’g’ri}

Mamlakatimizda nechanchi yili oila yili deb ehlon qilingan?

{~1996


~1997

=1998


~1999}

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi bobida oilaning huquqiy asoslari belgilab berilgan?

{=XIV

~XV


~XVI

~XVII}


“Fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlarini qo’llab-quvvatlash haqida”gi Prezident farmoni qachon ehlon qilingan?

{~1996


~1997

=1998


~1999}

“O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida “fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish” organlariga huquqiy tarif berilgan?

{~104

=105


~106

~107}


Fuqarolar yig’ini raisi va maslahatchilari necha yilga saylanadilar?

{~2


=2,5

~3

~3,5}“Fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlari to’g’risidagi” qonun qachon qabul qilingan?

{~1997 yil 27 avgust

~1998 yil 14 aprel

=1999 yil 14 aprel

~2000 yil 28 yanvar}

O’zbekiston Qurolli kuchlari qachon tuzilgan?

{~1991 yil 31 avgust

=1992 yil 14 yanvar

~1992 yil 8 dekabr

~1994 yil 2 iyul}

“O’zbekiston Respublikasining milliy xavfsizlik to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?

{~1994 yil 24 aprelda

~1995 yil 14 mayda

=1996 yil 24 aprelda

~1997 yil 5 martda}

“O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatini asosiy printsiplari to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilindi?

{~1999 yil 14 aprel

~1992 yil 14 yanvar

~1996 yil 24 aprelda

=1996 yil 26 dekabr}

O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining nechanchi moddasida mamlakatimiz tashqi siyosatining qoidalari belgilab berilgan?

{~15


~16

=17


~18}

O’zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy tamoillaridan qaysi biri xato ko’rsatilgan?

{~Davlatlarning suveren tengligi va chegaralar dahlsizligini hurmat qilish

~Boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik

~Tajovuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga kirmaslik

=Nizolarni harbiy kuch bilan hal etish}

O’zbekiston Respublikasi BMT Bosh Assambleyasining nechanchi sessiyasida ovozga qo’yilmasdan, yakdillik bilan mahqullash asosida qabul qilindi?

{=46


~47

~48


~49}

O’zbekiston Respublikasi qachon YeXHTga ahzo bo’ldi?

{~1992 yil 2 mart

=1992 yil 26 fevral

~1993 yil 6 mart

~1994 yil 12 may}

O’zbekiston Parlamenti qachon “Parlamentlararo Ittifoqga” ahzo bo’ldi?

{~1991 yil avgust

=1992 yil oktyabr

~1993 yil yanvar

~1994 yil mart}

1997 yil 15-16 sentyabr kunlari qaysi shaharda “O’rta Osiyo—yadro qurolidan xoli zona” mavzuida halqaro konferentsiya bo’lib o’tdi?

{=Toshkent

~Ashxabod

~Astona

~Bishkek}BMTning ixtisoslashgan tashkilotlaridan qaysi biri O’zbekistonda tahlim, fan, madaniyat rivoji va ommalashishida yaqindan yordam bermoqda?

{~YuNISEF

=YuNESKO

~Xavfsizlik kengashi

~Barchasi noto’g’ri}

Respublikasi qachon NATOning “Tinchlik yo’lida hamkorlik” dasturiga qo’shildi?

{=1995 yil

~1996


~1997

~1998}


MAGATE qanday tashkilot?

{=Atom energiyasini nazorat qilish halqaro tashkiloti

~Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti

~Jahon pochta ittifoqi

~Parlamentlararo ittifoq}

Mustaqil davlatlar hamdo’stligi (MDH) qachon tuzilgan?

{=1991 yil 21 dekabr

~1991 yil 31 avgust

~1995 yil 5 sentyabr

~1990 yil 20 iyun}

O’zbekiston va Markaziy Osiyo iqtisodiy hamjamiyati (MOIH) qachon tuzilgan?

{=1991 yil

~1992

~1993


~1994}

O’zbekiston qachon SHanxay hamkorlik tashkiloti (SHHT)ga ahzo bo’ldi?

{~1999

~2000


=2001

~2002}


SHHTning maqsadini aniqlang?

{~Ahzo davlatlar chegaralarida harbiy kuchlarni kamaytirish

~Terrorizmga qarshi kurash

~Separatizm va ekstremizmga qarshi kurash

=barchasi to’g’ri}

SHHT doirasida Antiterroristik mintaqaviy shtab markazi qaysi shaharda faoliyat yuritmoqda?

{=Toshkent

~Moskva


~Pekin

~Astana}


O’zbekiston tashqi aloqalarini ta’minlaydigan vazirlik va muassasalar mavjudmi?

{~Endi tashkil qilinmoqda.

=Xa ular keng faoliyat olib bormoqdalar.

~Yuk mavjud emas

~Bunday muassasalar tuzish taqiqlangan.}

Tashqi aloqalarni ta’minlaydigan vazirlik va muassasalarga qaysilar kiradi?

{~Tashqi ishlar vazirligi. Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi.

~Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki

~Ixtisoslashtirilgan tashqi savdo firmalari

=Barcha javoblar to’g’ri}

Tashqi siyosiy faoliyat uchun mutaxassis kadrlar tayyorlaydigan oliy dargoh qaysi?

{=Jahon iqtisodiyoti va diplomatiyasi universiteti

~Milliy universitet

~Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

~Islom Universiteti}

O’zbekiston tashqi siyosatiga nimalar asos qilib olindi?

{~Do’stlik o’zaro xurmat.

~Bir-birini ichki ishlariga aralashish.

=Tinchlik, barqarorlik, hamkorlik.

~Faqat o’z manfaatlarinigina ko’zlash.}

Dunyoning nechta mamlakatida O’zbekiston elchixonalari ishlab turibdi?

{~10 dan ortiq

~20 dan ortiq

~30 dan ortiq

=40ga yaqin}

Afg’oniston majoralarini tinch yo’l bilan bartaraf etish printsiplari xaqidagi «Toshkent diklaratsiyasi»ni qaysi tashkilotga ahzo mamlakatlar qabul qildi?

{=BMT

~NATO


~«7-1»

~«6+2»}


O’zbekistonning jahon hamjamiyati bilan hamkorligini kuchaytirishning asosiy maqsad nima?

{~Iqtisodiy yuksalish, madaniyatning ustunligi.

~Tahlim sohasini isloh qilish.

~Tariximizni tiklash.

=Mamlakatimizning xavfsizligini ta’minlash, jamiyatimizda tinchlik barqarorlik millatlararo munosabatlar va fuqarolar o’rtasidagi totuvlikni saqlash.}

Nafaqat mintaqamiz balki butun dunyo xavfsizligiga tahdid solayotgan muammo?

{~Ekologik muammo

~Giyoxvand moddalar o’stirish va sotish.

=Terrorizm muammosi.

~Qurol-yarog’larning noqonuniy yo’llar bilan olib o’tish va sotish.}

Mamlakatimiz milliy xavfsizligini, xududiy yaxlitligini ximoya qilish maqsadida Prezidentning 1991 y 6 sentyabr farmoni natijasi:

{~Xarbiy xizmatni utash muddatiga uzgartirish kiritildi

=Mudofaa ishlari vazirligini xuquqiy maqomini belgilash.

~Oliy serjantlar tayyorlash maktabi tashkil kilindi

~Qurolli kuchlari tuzildi.}

“Mamlakatimizda demokratik islohatlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontstseptsiyasi”ning qaysi bo’limiga davlat hokimiyati va boshqaruvi sohasi kiritilgan?{=1

~2

~3~4}ё
Download 34.86 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling