R e s p u b L i k a s I k o n s t I t u t s I y a s I n I


e)  B ,D  javoblar  to ‘g ‘ri


Download 8.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet38/40
Sana21.03.2020
Hajmi8.86 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

e)  B ,D  javoblar  to ‘g ‘ri;

f)  K onstitutsiya  lotincha  «constitution»  so'zidan  olingan 

b o ‘lib,  «taqiqlash»  degan  m a ’noni  bildiradi.

2.  Respublika  OHy  Majlisi  qonunchilik  palatasi  majlisida 

bojxona,  valuta  va  kredit  masalalarini  qonuniy  tartibga  solish 

muhokama qilindi. Qonun loyihalarini ko‘rib chiqishda Oliy Majlis 

Qonunchilik palatasi qo‘mita va komissiyalar vakillari, deputat- 

lar  so‘zga  chiqdi.  Keyinchalik  Oliy  Majlis  Qonunchilik  palatasi 

majlisida  qabul  qilingan  Prezident farmonlari  tasdiqlandi.

Oliy  M ajlis  Qonunchilik  palatasi  majlisi  tanaffuslarida 

deputatlar fikr almashishdi va jurnalistlarga intervu berdilar. Oliy 

Majlis  Qonunchilik  palatasi  majlislaridagi  qaysi  munosabatlar 

Konstitutsiyaviy  huquqning  predmetini  tashkil  qilmaydi?

a)  Oliy  Majlis  qonunchilik  palatasi  va  komissiyalari  vakil­

lari  o ‘rtasidagi  munosabatlar;

b) Oliy Majlis qonunchilik palatasi va deputatlar o ‘rtasidagi 

munosabatlar;

d)  Deputatlar  bilan jurnalistlar  o ‘rtasidagi  munosabatlar;

e)  Prezident  farmonlarining  tasdiqlanishi;

f)  B ojxona,  kredit,  valuta  m asalalarini  q onuniy  tartibga 

solish.

3.  Kim  yoki  qaysi  organ  referendum  o‘tkazish  tashabbusi 

huquqiga ega?

a)  Respublika  Vazirlar  Mahkamasi;

b)  Respublika  fuqarosi;

d)  Respublika  Oliy  Majlisi  Senati;

e)  Markaziy  saylov  komissiyasi  raisi;

f)  A ,B ,D .

376


4.  O ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  M ajlisi  Qonunchilik 

palatasi  ta rq a tib   yuborilgan  taqdirda  yangi  saylov  qachon 

o‘tkaziladi?

a)  1  oy  mobaynida;

b)  2  oy  mobaynida;

d)  3  oy  mobaynida;

e)  6  oy  mobaynida; 

f  )  5  oy  mobaynida.

5.  0 ‘zbekiston Respublikasida Prezident saylovi hamda davlat 

hokimiyati  vakillik  organlariga  saylov  muddatlari  bir  paytga 

to ‘g‘ri  kelib  qolgan  taqdirda  qanday  yo‘l  tutiladi?a) D avlat hokimiyati vakillik organlarining vakolat muddati 

bir  yilga  uzaytiriladi;

b)  Prezident  vakolat  muddati  bir  yilga  uzaytiriladi;

d)  Markaziy  saylov  kompaniyasi  bu  masalani  hal  qiladi;

e)  Konstitutsiyaviy  sud  bu  masalani  hal  qiladi;

f)  T o ‘g ‘ri javob  y o ‘q.

6.  Oliy Majlis Qonunchilik palatasining kamida necha nafar 

a’zosi fraksiya yoki deputatlar  guruhini  tuzishi  mumkin?

a)  1  ta;

b)  10  ta;

d)  9  ta;

e)  5  ta;

1)1 5   ta.

7.  0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi 

to‘g‘risidagi Konstitutsiyaviy qonun qachon qabul qilingan?

a)  2002-yil  4-aprel;

b)  2002-yil  12-dekabr;

d)  2003-yil  29-avgust;

e)  2003-yil  30-avgust;

1)  2002-yil  10-dekabr.

8.  O ‘zbekiston Respublikasida qaysi saylov komissiyasi vakil­

lik  organining  vakolat  muddatiga  saylanadi?

a)  Uchastka  saylov  komissiyasi;

b)  Okrug  saylov  komissiyasi;

d)  Markaziy  saylov  komissiyasi;

e)  D oim iy  komissiya;

f)  M andat  komissiyasi.

377


9. 

O ‘zbekiston  R espublikasi  fuqorasi  K.  A fg‘oniston 

fuqarosiga turmushga chiqib uning vataniga doimiv yashash uchun 

ketdi.  Ammo  farzand  ko‘rish  chog‘ida  u  O ‘zbekistonga  keldi. 

Tug‘ilgan farzand qaysi davlat fuqarosi bo‘ladi?

a)  0 ‘zbekiston  fuqarosi;

b)  A fg ‘oniston  fuqarosi;

d)  Fuqarolikka  ega  b o ‘lmagan  shaxs;

e)  Otasi  yoki  onasining  roziligi  bilan  belgilanadi;

f)  Faqat  onasining  roziligi  bilan  belgilanadi.

1 0 .0 ‘zbekistonda ta ’lim olayotgan chet ellik talaba 0 ‘zbekis- 

ton fuqarosini farzandlikka oldi.  0 ‘qish muddati tugagach u o‘z 

vataniga  qaytib  ketdi.  Bolaning  fuqaroligi qanday  belgilanadi?a)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  fuqaroligi  saqlanadi;

b)  Bola  qilib  olgan  ota-onasining  fuqaroligiga  o ‘tadi;

d)  Fuqarolikka  ega  b o im a g a n   shaxs  maqomini  oladi;

e) B alog‘at yoshiga yetgandan so ‘ng uning roziligi s o ‘raladi;

f)  Bolaning  qarindoshlari  roziligi  bilan  belgilanadi.

11. 


Chet el fuqarolari  va fuqarolikka ega  bo‘lmagan  shaxs- 

lar qanday  huquq va erkinliklardan foydalanmaydi?a)  Shaxsiy  huquqlar  va  erkinliklar;

b)  Siyosiy  huquqlar  va  erkinliklar;

d)  Iqtisodiy  va  ijtimoiy  huquqlar;

e)  Burch  va  majburiyatlardan;

f)  Shaxsiy  va  siyosiy  huquqlardan.

1 2 .0 ‘zbek millatiga mansub bo‘lgan chet el fuqarosi 0 ‘zbekis- 

ton  elchixonasiga  uni  O ‘zbekiston  fuqaroligiga  qabul  qilishni 

iltimos qilib ariza bilan murojaat qildi. Bu masalani kim hal qiladi?a)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  elchixonasi;

b)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  tashqi  ishlar  vaziri;

d)  Respublika  Prezidenti;

e)  0 ‘zbekiston  IIV;

f)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi.

1 3 .0 ‘zbekiston Respublikasida qanday jamiyatlar va uyushma- 

lar tuzish taqiqlanadi?

a)  Faxriylar  va  yoshlar  tashkilotlari;

b)  Ijodiy  uyushmalar;

d)  D iniy jamiyatlar  va  uyushmalar;

e)  Siyosiy  partiyalar;

f)  D in iy  partiyalar.

378


1 4 .0 ‘zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi va mulkchi- 

lik  haqidagi  qonunda  qanday  mulk  shakllari  ilk  bora  mustah- 

kamlangan?

a)  Davlat;

b)  Aralash;

d)  Xususiy;

e)  Shaxsiy;

f)  Jamoa.

15.Toshkent viloyatida joylashgan  tumanga  bo‘vsunuvchi 

B.  shahri  viloyatga  bo‘ysunuvchi  shaharlar  qatoriga  o‘tkazildi. 

O ‘zbekistonning qaysi davlat organi  bu masalani  hal qiladi?a)  V iloyat  hokimi;

b)  Respublika  Prezidenti;

d)  Oliy  Majlis  Qonunchilik  palatasi;

e)  Oliy  Majlis  Senati;

f)  Oliy  Majlis  palatalari.

1 6 .0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 70-moddasiga 

muvofiq  suveren  Q oraqalpog‘iston  Respublikasi  O ‘zbekiston 

Respublikasi  tarkibiga  kiradi.  O ‘zbekiston  Respublikasi  bilan 

Qoraqalpog‘iston  Respublikasi  o‘rtasidagi  o‘zaro  munosabatlar 

qanday hujjatlar asosida tartibga solinadi?a)  Deklaratsiyalar  bilan;

b)  Shartnomalar  bilan;

d)  Qarorlar  bilan;

e)  Qonunlar  bilan;

f)  Bayonotlar  bilan.

17.Qoraqalpog‘iston  Respublikasining  0 ‘zbekiston  Respub­

likasi  tarkibidan  chiqishi qay  tartibda hal  qilinadi?

a) Q oraqalpog’iston Respublikasi qonunchilik organi qarori 

asosida;

b) Qoraqalpog’iston Respublikasi Vazirlar Kengesi qarori bilan;

d)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  xalqining  roziligi  bilan;

e) 0 ‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qarori asosida;

f) Q oraqalpog’iston xalqining umumiy referendumi asosida.

1 8 .0 £zbekiston Respublikasi bilan Qoraqalpog’iston Respub­

likasi  o‘rtasidagi  nizolar  qanday  hal  qilinadi?

a) 0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi tomonidan;

b)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  sudi  tom onidan;

379


d)  M urosaga  keltiruvchi  vositalar  yordamida;

e)  Juqorg‘i  Kengesi  va  Oliy  Majlis  tomonidan;

f)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  tom onidan.

1 9 .0 ‘zbekiston fuqarosi necha yoshdan Xalq deputatlari viloyat, 

tuman, shahar Kengashlariga deputat bo‘lib saylanishi mumkin?

a)  18  yoshdan;

b)  21  yoshdan;

d)  25  yoshdan;

e)  23  yoshdan;

f)  20  yoshdan.

20.Fuqaro  M .  saylovchilar  ro ‘yxatida  o ‘z  familiyasining 

noto‘g‘ri  yozilganligini  bilib  qoldi.  Saylovchi  qaysi  organga 

murojaat qilishi kerak?a)  H okim likka;

b)  Sudga;

d)  Uchastka  saylov  komissiyasiga;

e)  Okrug  saylov  komissiyasiga;

f)  M arkaziy  saylov  komissiyasiga.

21.«Konstitutsiyaviy huquq» va «Davlat huquqi» atamalaridagi 

o‘zaro  aloqadorlik nimada?

a)  «K onstitutsiyaviy  huquq»  «D avlat  huquqi»ga  nisbatan 

keng  tushuncha;

b) «D avlat huquqi» va «Konstitutsiyaviy huquq»qa nisbatan 

keng  tushuncha;

d)  Ular  bir-biridan  butunlay  boshqa-boshqa  tushunchalar;

e)  Shaklan  har  xil,  lekin  mazmuni  bir  xil.  Sinonimlar;

f)  Sinonimlar.  A m m o,  ularning  farqi  hajmida.

2 2 .0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga birinchi marta 

qachon  o‘zgartirish  kiritilgan?

a)  1993-yil  28-dekabr;

b)  1991-yil  23-fevral;

d)  1992-yil  5-avgust;

e)  1992-yil  10-dekabr;

f)  1999-yil  30-avgust.

23.Konstitutsiyaga tuzatish va o‘zgartirish kirituvchi huquqiy 

normalar qanday nomlanadi?

a)  Oddiy  qonun;

380


b)  Ordinar  qonunlar;

d)  Organik  qonunlar;

e)  K onstitutsiyaviy  qonunlar;

f)  A sosiy  qonunlar.

24.Sud pretsedenti o‘zida nimani aks ettiradi?a)  К о ‘rib  chiqilishida  majburiy  deb  qabul  qilingan  keyingi 

analogik,  aniq  ishlar  b o ‘yicha  sud  qarori;

b)  K o ‘rib chiqilishida majburiy deb tan olingan yoki keyingi 

analogik shlarni k o ‘rib chiqishda foydalanish mumkin b o ‘lgan, 

aniq  bir  ish  b o ‘yicha  sud  qarori;

d)  Sudning  b a’zi  ishlar  b o ‘yicha  qarori;

e)  Parlament  pretsedenti;

f)  T o ‘g ‘ri  javob  y o ‘q.

2 5 .0 ‘zbekiston  Respublikasida  o‘lim  jazosini  bekor  qilish 

to‘g‘risidagi  farmon qachon  qabul qilindi?

a)  2005-yil  1-avgust;

b)  2004-yil  3-noyabr;

d)  2003-yil  29-avgust;

e)  2005-yil  10-avgust;

f)  2005-yil  3-sentabr.

2 6 .0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  M ajlis  Senati  nechta 

senatordan iborat?

a)  120  ta;

b)  100  ta;

d)  220  ta;

e)  84  ta;

f)  T o ‘g ‘ri  javob  y o ‘q.

27.XVIII  asr  oxirlarida  Konstitutsiya  yaratishdan  asosiy 

maqsad nima edi?

a) Davlat tuzilishini aniqlab beradigan asosiy qonun zarur edi;

b)  Davlatning  asosiy  siyosatini  aniqlab  beradigan  asosiy 

qonun  zarur  edi;

d)  Tashqi  dushmanlardan  him oyalanish  uchun;

e)  Insonlarning  ozodligi  va  xavfsizligini  ta ’minlaydigan, 

d avlat  h okim iyati  o ‘zb osh im ch aligid an   ularni  him oya  qila 

oladigan  asosiy  qonun  zarur  edi;

f)  Butun  davlat  ozodligi  va  xavfsizligini  ta ’minlaydigan 

asosiy  qonun  zarur  edi.

381


28.Respublikamiz Konstitutsivasiga birinchi o‘zgartirish qachon 

kiritildi?a)  1993-yil  28-dekabr;

b)  1994-yil  5-may;

d)  2003-yil  24-aprel;

e)  2002-yil  27-yanvar;

f)  T o ‘g‘ri javob  y o ‘q.

29.Kodifikatsiya  qilinmagan  Konstitutsiyalar  misoliga  qaysi 

davlatlar Konstitutsiyalari  kiradi?

a )  A Q S H ,  Fransiya;

b)   Ita liy a   ,  Ispaniya;

d )  Isroil,  A n gliya;

e )  S h vetsiya,  Finlandiya;

f )   Isroil,  Shvetsiya.

30.Angliya Konstitutsiyasining yozilmagan qismi qaysilar?a)  Sud  qarorlari,  doktrinalar;

b)  Sud  qarorlari  va  huquqiy  urf-odatlar;

d)  Sud  qarorlari  ,  doktrina  va  statuslar;

e)  Sud  qarorlari,  doktrina  va  huquqiy  odatlar,

f)  Doktrinalar,  statutlar,  huquqiy  odatlar.

31.0 ‘zbekiston  R espublikasi  O liy  M ajlisi  Q onunchilik 

palatasida  qanday hujjatlar qabul qilinadi?

a) Buyruq, qaror, qonun, Konstitutsiyaviy Qonun, Konstitutsiya;

b)  Q onun,  bayonnom a,  farm on,  nizom   va  Konstitutsiya;

d)  Bayonnomalar,  qarorlar,  buyruqlar,  deklaratsiyalar,  qonunlar;

e)  Q aror,  d ek la r a tsiy a ,  q o n u n ,  K o n s titu ts iy a ,  n iz o m , 

K onstitutsiyaviy  qonunlar;

f)  Deklaratsiya,  shartnoma,  bitimlar,  farmon  va  farmoyishlar.

32.Qaysi davlatning Konstitutsiyasini oddiy qonun qabul qilish 

yo‘li  bilan  o‘zgartirsa  bo‘ladi?

a)  AQSH;

b)  Fransiya;

d)  Rossiya;

e)  Germaniya;

f)  T o ‘g ‘ri javob  y o ‘q.

33. Qaysi davlatda Konstitutsiyaviy nazorat instituti mavjud emas?a)  Germaniyada;

b)  Fransiyada;

382

d)  AQ SH da;

e)  Buyuk  Britaniyada;

f)  Italiyada.

34.Mehnat qanday munosabatlar guruhiga kiradi?a)  Ijtimoiy;

b)  Iqtisodiy;

d)  Siyosiy;

e)  M a ’naviy-madaniy;

f)  H uquqiy.

35. Hokimlarning  vakolat  muddati  qancha?a)  2  yil;

b)  3  yil;

d)  4  yil;

e)  5  yil;

0   m uddat  belgilanmaydi.

36.Mahalliy Kengashlar birinchi sessiyasini kim ochadi?a)  Hokim;

b)  Saylov  komissiyasi  raisi;

d)  Eng  yoshi  ulug‘  deputat;

e)  H okim   o ‘rinbosari;

f)  T o ‘g ‘ri javob  y o ‘q.

37.Konstitutsiyaviy  huquq  va  erkinliklar  ifodalanishining 

asosiy usullari qaysi?

a)  Ijobiy  va  cheklovchi;

b)  T o ‘liq  va  to ‘liq  b o ‘lmagan;

d)  M oddiy  va  tadbiriy;

e)  Ijobiy  tom on  va  salbiy  tomon;

f)  Yaxshi  va  yomon.

38.Konstitutsioanalizmning  1789-yildagi  «Inson  va  fuqaro 

huquqlari Fransiya (fransuz) deklaratsiyasi»da aks ettirilgan ikkita 

asosi qaysilar?a)  H okim iyat  taqsimlanishi  xalq  suvereniteti;

b)  Davlat  suvereniteti  va  xalq  suvereniteti;

d)  H okim iyatning  b o ‘linishi  va  qonun  ustuvorligi;

e)  H okim iyatning  b o iin ish i  va  huquqlardan  foydalanishni 

ta ’minlash;

f) Huquqlardan foydalanishni ta’minlash, davlat suvereniteti.

383

39.F uqarolikka  tiklash  naturalizatsiyadan  nimasi  bilan 

farqlanadi?a)  Farqi  y o ‘q;

b)  Q ay ta   tik la sh   m u a m m o sin in g   an ch a  q isq a rtirilg a n  

tartibda  hal  qilinishi;

d)  Qayta tiklash m anfaatdor shaxs tom onidan b o ig a n   sa ’y- 

harakat  bilan  amalga  oshiriladi;

e)  Naturalizatsiya  qonunda  belgilangan  holatlarda  amalga 

oshiriladi;

f)  Barcha javoblar  to ‘g ‘ri.

4 0 .0 ‘z fuqarosini  yoki chet el fuqarosini  boshqa  bir davlatga 

tutib berish qanday  ataladi?

a)  Ekpatriatsiya;

b)  Yex  tune;

d)  Y ex  nune;

e)  Ekstraditsiya;

f)  Barcha javoblar  to ‘g ‘ri.

41.Fuqarolarning huquq va burchlarini ta ’minlashda iqtisodiy 

va  moddiy kafolat  qanday  ifodalanadi?

a)  M ehnatga  adolatli  ish  haqi  miqdorini  davlat  tom onidan 

belgilab  q o ‘yilganligi;

b)  K am  ta ’minlangan oilalarning davlat tom onidan moddiy 

m uhofaza  etilishi;

d)  M u lk la rn in g   ten g   h u q u q lig in in g   d a v la t  to m o n id a n  

m uhofaza  etilishi;

e)  U r u sh   va  m e h n a t  n o g ir o n la r ig a   d a v la t  to m o n id a n  

im tiyozlar  berib  nafaqalar  belgilanadi;

f)  a,  b,  d,  e javoblar  to ‘g‘ri.

42.Senat  faoliyatining tashkiliy  shakli  qanday  nomlanadi?a)  Majlis;

b)  Sessiya;

d)  Y ig ‘in;

e)  Qurultoy;

f)  Syezd.

43. 


Senat,  uning  organlari  va  mansabdor  shaxslari  faoliyati­

ning tartibi  qaysi  hujjatda belgilanadi?a)  Qonunlarda  ;

b)  K onstitutsiyada;

384

fuqaroligiga  tiklanishi  mumkinmi?

a)  Ha;

d)  Senat  Reglamentida;

e)  Y o ‘riqnomalarda;

f)  d,  e javoblar  to ‘g ‘ri.

4 4 .0 ‘zbekiston  fuqaroligini  yo‘qotgan  s 

lika

b)  Y o ‘q; 

У 

J

d)  Agar  u  boshqa  davlatning  fuqaroligini  olmagaiNOo‘lsa;

e)  5  yil  Respublikada  yashagan  b o isa ;

f)  Respublikada  qo'shm a  korxona  ochgan  b o ‘lsa.

45.Mahalla  oqsoqollarining vakolat  muddati  qancha?a)  2  yil  6  oy;

b)  3  yil;

d)  5  yil;

e)  1  yil;

f)  to ‘g ‘ri  javob  y o ‘q.

4 6 .0 ‘zbekiston  Respublikasida  Bosh vazir kim hisoblanadi?a)  Vazirlar  M ahkamasiga  rahbarlik  qiladi;

b)  Ijro  hokim iyati  b oshlig‘i;

d)  Vazirlar  M ahkamasi  faoliyatini  tashkil  etadi;

e)  Prezidentning  vakili;

f)  A   va  D  javoblar  t o ‘g ‘ri.

47-O‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  qanday  vakolatlarga

ega?

a)  D avlat  b oshlig‘i;

b)  Ijro  etuvchi  hokim iyat  b oshlig‘i;

d)  Vazirlar  M ahkamasi  majlislariga  raislik  qiladi;

e)  0 ‘zb ek iston   R esp u b lik asi  Q urolli  k uchlarin ing  B osh  

q o ‘m ondoni;

f)  Bareha javoblar  to ‘g ‘ri.

48. 


Vazirlar Mahkamasi faoliyatining asosiy prinsiplari nima- 

lardan iborat?a)  Kengashib  ishlash;

b)  Dem okratizm   va  ijtimoiy  adolat;

d)  Qonuniylik;

e)  Dem okratik  sentralizm;

f)  a,  b,  d javoblar  to ‘g ‘ri.

385

4 9 .0 ‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasida  mustahkam- 

lanmagan tashqi siyosatning asosiy  prinsiplarini ko‘rsating.a)  Kuch  ishlatmaslik  yoki  kuch  bilan  tahdid  solmaslik;

b)  Chegaralar  daxlsizligi;

d)  Nizolarni  tinch  y o i   bilan  hal  qilish;

e)  Hamkorlik  ;

f)  Barcha javoblar  to ‘g ‘ri.

5 0 .0 ‘zbekiston Respublikasi hududidagi cbet el fuqarolari qaysi hujjatlarda  belgilangan burchlarni  ado etadilar?

a)  K onstitutsiya  va  qonunlarda;

b)  Xalqaro  shartnomalar  bilan  belgilangan;

d)  Chet  el  qonunlari  bo'yicha;

e)  a,  b javoblar  to ‘g ‘ri;

f)  a,  d javoblar  to ‘g ‘ri.

FO Y D A L A N ILG A N   A D A B IY O TLA R

1.  0 ‘zb e k isto n   R e sp u b lik a sin in g   K o n s titu ts iy a si.  —   Т.: 

« 0 ‘zbekiston»,  2003.

2.  K a r im o v   I.  A .  B iz n in g   b o sh   m a q sa d im iz   ja m iy a tn i 

d em ok ratlash tirish   va  yan gilash ,  m am lakatni  m oderni- 

zatsiya  va isloh  qilishdir.  —  Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2005,  96-b.

3.  K arim ov  I.  A .  Yangicha  hayotni  eskicha  qarash  va  yon- 

dashuvlar  bilan  qurib  b o ‘lm aydi.//  «Xalq  s o ‘zi»  gazetasi, 

2005-  yil  18-fevral.

4.  K arimov  I.  A.  0 ‘zbekiston:  milliy  istiqlol,  iqtisod,  siyosat, 

mafkura.  T .l.  — Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1996,  364-b.

5.  K arim ov  I.  A.  Bizdan  ozo d   va  ob od   Vatan  qolsin.  T.2.

—   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1996,  380-b.

6.  Karimov  I.  A.  Vatan  sajdagoh  kabi  muqaddasdir.  T.3.  —  

Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1996,  338-b.

7.  K arimov I. A. Bunyodkorlik y o ‘lidan. T.4. —  Т.: « 0 ‘zbekis- 

ton»,  1996,  349-b.

8.  Karimov I.  A.  Yangicha fikrlash va ishlash davr talabi.  T.5.

—   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1997,  384-b.

9.  K arim ov  I.  A.  Xavfsizlik  va  barqaror  taraqqiyot  y o iid a . 

T.6.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1998,  429-b.

10.  Karimov  I.  A.  Biz  kelajagimizni  o ‘z  q o ‘limiz  bilan  quram- 

iz.  T.7.  —  Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1999,  4-b.


Download 8.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling