R e s p u b L i k a s I k o n s t I t u t s I y a s I n I


  Karimov  I.  A.  Ozod  va  obod Vatan,  erkin  va  farovon  hayot


Download 8.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet39/40
Sana21.03.2020
Hajmi8.86 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

11.  Karimov  I.  A.  Ozod  va  obod Vatan,  erkin  va  farovon  hayot 

pirovard maqsadimiz.  T.8. —  Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2000,  528-b.

12.  Karimov I.  A.  Vatan ravnaqi  uchun har birimiz m as’ulmiz. 

T.9.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2001,  432-b.

13.  K arim ov  I.  A .  X avfsizlik   va  tinchlik  uchun  kurashm oq 

kerak.  T.10.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2002,  432-b.

14.  Karimov  I.  A.  Biz  tanlagan  y o ‘l  demokratik  taraqqiyot  va 

m a ’r ifiy   d u n y o   b ila n   h a m k o r lik   y o ‘li.  T . l l   —   Т.: 

« 0 ‘zbekiston»,  2003,  320-b.

15.  Karimov  I.  A.  Tinchlik  va  xavfsizligimiz  o ‘z  kuch-qudra- 

timizga, hamjihatligimiz va qat’iy irodamizga b o g ‘liq. T.12.

—   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2004,  400-b.

16.  K arim ov  I.  A .  Im periya  davrida  bizni  ikkinchi  darajali 

odamlar, deb hisoblashar edi. —  Т.: « 0 ‘zbekiston», N M IU , 

2005,  64-b.

17.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  « O llim jazosini 

bekor qilish  to ‘g ‘risida»gi  Farmoni.  // «Xalq  s o ‘zi»  gazeta­

si,  2-avgust  2005-yil.

387


18.  0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qamoqqa olishga 

sanksiya  berish  huquqini  sudlarga  o ‘tkazish  to ‘g ‘risida»gi 

Farmoni.  //  «Xalq  so ‘zi»  gazetasi,  9-avgust  2005-yil.

19.  Inson  huquqlari  umumjahon  deklaratsiyasi.  —   Т.:  «A do- 

lat»,  1999.

20.  1966-yil  19-dekabrdagi  «F u qarolik   va  siyosiy  huquqlar 

to ‘g ‘risidagi  xalqaro  Pakt».  —   Т.:  1996.

21.  «Referendum  yakunlari  hamda  davlat  hokim iyati  tashkil 

etilishining  asosiy  prinsiplari  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  R es­

publikasi  2-aprel  2002-yil  350-II-son  K onstitutsiyaviy  qo- 

nuni.

22.  « 0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a s i  O liy   M a jlis in in g   S en a ti 

to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  12-dekabr  2002-  yil 

432-II-son  K onstitutsiyaviy  qonuni.

23.  «Xalq  deputatlari  viloyat,  tuman  va  shahar  kengashlariga 

saylov  to ‘g ‘risida»gi  0 ‘zbekiston  Respublikasi  qonuniga 

o ‘zgartish  va  q o ‘shim chalar  kiritish  haqida  0 ‘zbekiston 

Respublikasi  29-avgust  2003-yil  520-II-son  qonuni.

24.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Q onunchilik  pal- 

atasining Reglamenti to ‘g ‘risida» 0 ‘zbekiston Respublikasi 

29-avgust  2003-yil  522-II-son  qonuni.

25.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  Majlisi  Senatining  Regla­

menti to ‘g ‘risida» 0 ‘zbekiston Respublikasi 29-avgust 2003- 

yil  523-II-son  qonuni.

26.  « 0 ‘zbekiston  R espublikasi  Oliy  M ajlisiga  saylov  t o ‘g ‘ri- 

sida»  (yangi  tahriri)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  2003-yil  29- 

avgust  990-XII-son  qonuni.

27.  «Jamoat fondlari t o ‘g ‘risida» 0 ‘zbekiston Respublikasi 29- 

avgust  2003-yil  527-II-son  qonuni.

28.  «Bank  siri  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  30-avgust 

2003-  yil  530-II-son  qonuni.

29.  « 0 ‘zb ek iston   R espublikasi  Vazirlar  M ahkam asi  t o ‘g ‘ri- 

sida»gi  0 ‘zbekiston  Respublikasi  qonuniga  o ‘zgartish  va 

q o ‘shimchalar kiritish haqida 0 ‘zbekiston Respublikasi 29- 

avgust  2003-  yil  524-II-son  qonuni.

30.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  M ajlisiga  saylov  t o ‘g ‘ri- 

sida»gi  0 ‘zbekiston  Respublikasi  qonuniga  o ‘zgartish  va 

q o ‘shimchalar kiritish haqida 0 ‘zbekiston Respublikasi 29- 

avgust  2003-  yil  518-II-son  qonuni.

31.  « 0 ‘zb ek iston   R espublikasi  Q urolli  K uchlari  rezervidagi 

xizm at to ‘g ‘risida» 0 ‘zbekiston Respublikasi 25-aprel 2003- 

yil  478-II-son  qonuni.

388

32.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  K onstitutsiyasiga  o ‘zgartish  va 

q o ‘shimchalar kiritish to ‘g ‘risida» 0 ‘zbekiston Respublika­

si  24-aprel  2003-  yil  qonuni.

33.  «Yer osti boyliklari to ‘g ‘risida»gi 0 ‘zbekiston Respublikasi 

q on u n iga  o ‘zgartish   va  q o ‘sh im ch alar  k iritish   h aqid a 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  13-dekabr  2002-  yil  444-II-sonli 

qonuni.

34.  «Fuqarolarning  m urojaatlari  t o ‘g ‘risida»gi  0 ‘zbekiston 

Respublikasi  qonuniga  o ‘zgartish  va  q o ‘shimchalar  kirit­

ish  haqida  0 ‘zbekiston  Respublikasi  13-dekabr  2002-  yil 

446-II-son  qonuni.

35.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  M ajlisining  Q onunchilik 

Palatasi  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  12-dekabr 

2002-  yil  434-II-son  qonuni.

36.  «A xborot  erkinligi  prinsiplari  va  kafolatlari  t o ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  12-dekabr  2002-yil  439-II-sonli 

qonuni.

37.  «Um um iy  harbiy  majburiyat  va  harbiy  xizmat  to ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  12-dekabr  2002-yil  436-II-sonli 

qonuni.

38.  « 0 ‘zb ek iston   R esp u b lik asi  R eferend u m i  t o ‘g ‘risida»gi 

0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a si  q o n u n ig a   o 'z g a r tish   va 

q o ‘shim chalar  kiritish  haqida  0 ‘zb ek iston   R espublikasi 

2001-  yil  30-  avgust  265-II-son  qonuni.

39.  «Prokuratura  to ‘g ‘risida»gi  0 ‘zbekiston  Respublikasi  q o­

n u n ig a   o ‘z g a r tish   va  q o ‘sh im c h a la r   k ir itis h   h a q id a  

0 ‘zbekiston  Respublikasi  2001-  yil  29-  avgust  257-II-son 

qonuni.

40.  «M udofaa to ‘g ‘risida»gi 0 ‘zbekiston Respublikasi qonuniga 

o ‘zgartish  va  q o ‘shim chalar  kiritish  haqida  0 ‘zbekiston 

Respublikasi  11-may  2001-yil  211-II-son  qonuni.

41.  «Terrorizmga  qarshi  kurash  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  R es­

publikasi  15-dekabr  2000-yil  167-II-son  qonuni.

42.  «Budjet  tizimi  t o ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  14- 

dekabr  2000-yil  158-II-son  qonuni.

43.  «Tadbirkorlik  faoliyati  erkinligining  kafolatlari  to ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  25-may  2000-yil  69-II-son  qonuni.

44.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  D avlat  chegarasi  t o ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  20-avgust  1999-yil  820-I-son  q o­

nuni.

45.  «V ijd o n   er k in lig i  va  d in iy   ta s h k ilo tla r   t o ‘g ‘risid a » g i 

O ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a si  q o n u n ig a   o ‘z g a r tish   va

389

q o ‘shimchalar  kiritish  haqida  0 ‘zbekiston  Respublikasi  1- 

may  1998-  yil  618-I-son  qonuni.

46.  « 0 ‘zbekiston  R espublikasi  M arkaziy  saylov  kom issiyasi 

t o ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  R espublikasi  30-aprel  1998-  yil 

613-I-son  qonuni.

47.  « 0 ‘z b e k isto n   R e sp u b lik a si  O ila  k o d e k si  t o ‘g ‘risid a» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  30-aprel  1998-yil  607-I-son  q o­

nuni.

48.  «O m m aviy  axb orot  vositalari  t o ‘g ‘risida»gi  0 ‘zbekiston 

Respublikasining  26-dekabr  1997-  yil  541-I-son  qonuni.

49.  « 0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a s i  q o n u n la r in i  ta y y o r la s h  

to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  30-avgust  1997-yil 

481-I-son  qonuni.

50.  « A x b o r o t  o lis h   k a fo la tla r i  va   e r k in lig i  t o ‘g ‘risid a »  

0 ‘zbekiston  Respublikasi  24-aprel  1997-  yil  400-I-son  q o­

nuni.

51.  « J u r n a listlik   fa o liy a tin i  h im o y a   q ilish   t o ‘g ‘risid a » 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  24-aprel  1997-yil  qonuni.

52.  «Advokatura  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  27-de- 

kabr  1996-yil  349-I-son  qonuni.

53.  « 0 ‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosiy faoliyatining asos- 

iy  prinsiplari  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  26-de­

kabr  1996-yil  336-I-son  qonuni.

54.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasida  m a’muriy-hududiy  tuzilish,  to- 

ponim ik  obyektlarga  nom   berish  va  ularning  nom larini 

o ‘zgartirish masalalarini hal etish tartibi to‘g‘risida» 0 ‘zbekiston 

Respublikasi  30-avgust  1996  yil  276-I-son  qonuni.

55.  « 0 ‘z b e k is to n   R e s p u b lik a s in in g   K o n s u llik   u sta v i»  

0 ‘zbekiston  Respublikasi  Oliy  M ajlisining 20-avgust  1996- 

yil  261-I-son  qonuni  bilan  tasdiqlangan.

56.  «Banklar  va  bank  faoliyati  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  R es­

publikasi  25-aprel  1996-yil  qonuni.

57.  «D avlat mukofotlari  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi 

22-dekabr  1995-yil  176-I-son  qonuni.

58.  « 0 ‘zb ek iston   R espublikasi  M arkaziy  banki  t o ‘g ‘risida» 

0 ‘zb ek iston   R esp u blik asi  21-dekabr  1995-yil  154-I-son 

qonuni.

59.  «D avlat  tili  haqida»  (yangi  tahrirda)  0 ‘zbekiston  Respub­

likasi  21-dekabr  1995-yil  167-I-son  qonuni.

60.  « 0 ‘zbekiston Respublikasi K onstitusiyaviy sudi to ‘g‘risida» 

0 ‘zb ek iston   R espublikasi  30-avgust  1995-yil  103-I-sonli 

qonuni.

390

61.  «Bankrotlik  t o ‘g ‘risida»  (yangi  tahrirda)  0 ‘zbekiston  Res- 

publikasi  24-aprel  2003-yil  474-II-son  qonuni.

62.  «Xalq  deputatlari  viloyat,  tuman  va  shahar  kengashlariga 

saylov  t o ‘g‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  5-may  1994- 

yil  1050-XII-son  qonuni.

63.  «Xalq  deputatlari  viloyat,  tuman  va  shahar  kengashlariga 

saylov  to ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  5-may  1994- 

yil  1050-XII-son  qonuni.

64.  «M ahalliy  davlat  hokim iyati  to ‘g‘risida»  0 ‘zbekiston  R e­

spublikasi  2-sentabr  1993-yil  913-XII-son  qonuni.

65.  « 0 ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar M ahkamasi to ‘g ‘risida» 

(yangi tahriri) 0 ‘zbekiston Respublikasi 6-may  1993-yil 818- 

Х П -son  qonuni.

66.  « 0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a s in in g   D a v la t  m a d h iy a si 

t o ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  10-dekabr  1992-yil 

768-X II-son  qonuni.

67.  «Tabiatni  m uhofaza  qilish  t o ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  R es­

publikasi  9-dekabr  1992-yil  754-XII-son  qonuni.

68.  «Prokuratura t o ‘g‘risida (yangi tahrir) 0 ‘zbekiston Respub­

likasi  2001-yil, 29-avgust  746-XII-son  qonuni.

69.  « 0 ‘z b e k is to n   R e sp u b lik a s i  J a m o a t  b ir la sh m a la r i 

t o ‘g ‘risida»gi 0 ‘zbekiston Respublikasi 3-iyul  1992-yil 664- 

Х И -son  qonuni.

70.  «M udofaa  to ‘g ‘risida»  (yangi tahriri)  0 ‘zbekiston  Respub­

likasi  3-iyul  1992-yil  641-XII-son  qonuni.

71.  «Um um iy  harbiy  majburiyat  va  harbiy  xizmat  to ‘g ‘risida» 

(yangi tahriri) 0 ‘zbekiston Respublikasi 3-iyul  1992-yil 644- 

X H -son  qonuni.

72.  « 0 ‘zbekiston Respublikasi Davlat gerbi to‘g‘risida» 0 ‘zbekiston 

Respublikasi  2-iyul  1992-yil  616-XII-son  qonuni.

73.  « 0 ‘zb ek iston   R espublikasi  D a v la t  b a yrog‘i  t o ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  18-noyabr  1991-  yil  407-XII-son 

qonuni.

74.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Prezidenti  saylovi  t o ‘g ‘risida» 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  18-noyabr  1991-  yil  414-XII-son 

qonuni.

75.  « 0 ‘zbekiston  Respublikasi  Referendumi  to ‘g ‘risida»  (yan­

gi tahriri) 0 ‘zbekiston Respublikasi 2001-yil  30-avgust 417- 

X H -qonuni.

76.  « 0 ‘zb ek iston   R esp u blik asi  D a v la t  m u staq illigi  asoslari 

t o ‘g ‘risida»  0 ‘zbekiston  Respublikasi  31-avgust  1991-  yil 

336-XII-son  qonuni.

391

77.  «Vijdon  erkinligi  va  diniy  tashkilotlar  to ‘g ‘risida»  (yangi 

tahriri)  0 ‘zbekiston  Respublikasi  1998-  yil  1-  may  qonuni.

78.  «T ash q i  iq tiso d iy   fa o liy a t  t o ‘g ‘risid a»  (yan g i  tahriri) 

0 ‘zbekiston  Respublikasi  2000-yil  285-XII-son  qonuni.

79.  Адилкариев X. Т. Законотворческий процесс в Республике 

Узбекистан:  вопросы теории  и практики.  —   Т.:  1995.

80.  А зи зх о д ж а ев   А .  А.  П робл ем ы   п р ав оохран и тел ьн ой  

деятельности  местных  Советов.  —   Т.:  «У збекистан», 

1990.

81.  Б аглай  М .  В.  К о н с т и т у ц и о н н о е  право  Р осси й ск ой  

Ф е д ер а ц и и .  У ч еб н и к   для  ю р и д и ч ес к и х   в у зо в   и 

ф ак ультетов.  —   М.:  И здател ьск ая   гр упп а  Н О Р М А  

И Н Ф РА .  М,  1998,  752-  стр.

82.  Q a y u m o v   R .  0 ‘z b e k is to n   R e s p u b lik a s in in g   k o n s t i­

tutsiyaviy  huquqi.  Darslik.  —   Т.:  IIV  Akademiyasi,  1997, 

400-b.

83.  T ojixonov  U .,  Saidov  A .X .  Jahon  Konstitutsiyalari.  1-jild.

—   Т.:  0 ‘zbekiston  Respublikasi  IIV  Akademiyasi,  2001.

84.  И сламов  3.  М .  О бщ ество,  государство,  право.  —   Т.: 

«Адолат»,  1997.

85.  Комментарии  к  Конституции  Республики  Узбекистан.

—  Т.: «Адолат», Академия М В Д  Республики Узбекистан, 

1997,  384-стр.  ;

86.  К онституционное  право  России:  схемы,  комментарии. 

У чебное пособие.  —  М.:  Юриспруденция,  1999,  64-  стр.

87.  Конституция  Республики  Каракалпакстан.  Принята  9 

апреля  1993  года  на  дв ен адц атой   сесси  В ер ховн ого 

С ов ета  Р есп убл и к и   К ар ак ал п ак стан   д в е н а д ц а т о г о  

созыва.  —   Нукус:  «Каракалпакстан»,  1993,  112-стр.

88.  A z iz x o ‘jaev  A .,  H usanov  О .,  A zizov  X .  K onstitusiyaviy 

huquq.  Izohli  lug‘at.  —   T:  «Akademiya»,  2001,  160-b.

89.  П р а в а   ч ел ов ек а:  Е д и н ст в о   о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о   и 

н а ц и о н а л ь н о го :  С б.  М еж д у н а р о д н ы х   д о г о в о р о в   и 

Законов  Республики  Узбекистан.  Т.  I.  —   Т.:  «Шарь;», 

1995,  480-стр.

90.  П р а в а   ч ел ов ек а:  Е д и н ст в о   о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о   и 

н а ц и о н а л ь н о г о :  С б.  М е ж д у н а р о д н ы х   д о г о в о р о в   и 

Законов  Республики  Узбекистан.  Т .2.  —   Т.:  «Ш ар^», 

1995,  400-  стр.

91.  Р е с п у б л и к а  

У зб ек и ст а н : 

Э н ц и к л о п ед и ч ес к и й  

справочник. —  Т.:  Гос.науч.изд-во «Узбекистон миллий 

энциклопедияси»,  2001,  448-  стр.

392

92. 

С аи дов   А.  X .  И зб и р ат ел ь н ое  право  в  Республике 

Узбекистан:  вопросы   реформы,  законодательство  и 

зарубежный  опыт.  Т.:  «Узбекистан»,  1993.

93. 

Стрекозов  В.  Г.,  Казанчев  Ю.  Д .  К онституционное 

право  России.  Учебник.  —   М.:  «Новый  юрист»,  1997, 

288-  стр.

94. 

Tulyaganov  А.  Т.  D avlat  hokimiyatini  vakillik  va  o ‘zini- 

o ‘zi  boshqarish  organlarining  faoliyatini  tashkil  etish.  —  

Т.:  «Universitet»,  1996,  175-b.

95. 

У збекистан  и  м еж дународны е  д о го в о р а   по  правам 

человека.  —  Т.:  «Адолат»,  1998.

96. 

Уразаев  Ш.  3.  Власть  и  закон.  —  Т.:  «Фан»,  1991.

97. 

0 ‘zb ek iston   R esp u blik asi  K o n stitu tsiyasin i  o ‘rganish 

kursi.  M agistraturaning  noyuridik  ixtisosliklari  uchun 

o ‘quv  q o ‘llanma.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2001,  239-b.

98. 

0 ‘zb ek iston   R espublikasi  K onstitutsiyasin i  o ‘rganish. 

B akalavriatnin g  n oyurid ik   y o ‘n alishlari  uchun  o ‘quv 

q o ‘llanma.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  2001,  463-b.

99. 

0 ‘zbekiston  R espublikasining  k onstitutsiyaviy  huquqi 

faniga  sxemali  o ‘quv-metodik  q o ‘llanma.  —  Т.:  «Sharq», 

2001,  128-b.

100.  Хусанов  О.  Т.  Конституция  Республики Узбекистан  и 

основы  государственной  власти  на  местах:  правовые, 

организационные  вопросы  и  проблемы.  —   Т.:  1995.

101.  H usanov  О.  Т.  M ustaqillik  va  m ahalliy  hokim iyat.  —  

Т.:  «Sharq»,  1996.

102.  H u sa n o v   О.  T.  0 ‘z b e k isto n   R e sp u b lik a sin in g   « F u ­

q a ro la rn in g   m u ro ja a tla ri  t o ‘g ‘risid a »   va  « F u q a r o ­

larn ing  h uq u qlari  va  erk in lik larin i  b u za d iga n   xa tti- 

h arak atlar  va  qarorlar  u stid an   su dga  sh ik o y a t  q ilish 

t o ‘g ‘risid a»gi  q on u n lariga  sharhlar.  —   Т.:  « A d o la t» , 

1997,  80-  b.

103.  H u sa n ov  О.  T.  0 ‘zb ek iston   R esp u b lik a sin in g  davlat 

hokim iyati  vakillik  va  ijroiya  hokim iyati  organlari.  —  

Т.:  «Universitet»,  1994.

104.  H usanov  O.T.  0 ‘zbekiston  R espublikasining  M ahalliy 

davlat  Hokim iyati  to ‘g ‘risidagi  qonuni.  —  Т.:  «Adolat», 

1995,  92-b.

105.  Я кубова  Д .Ш .  О рганизационно  правовые  вопросы 

деятельности  местных  Советов  народны х  депутатов 

п о  р еа л и за ц и и   г о с у д а р с т в е н н о й   м о л о д е ж н о й  

политики.  —   М.:  1991.

393

106.  A zizx o ‘jaev  A.  A .  D em okratiya  —   xalq  hokim iyati  de- 

makdir.  —   Т.:  «  Sharq»,  1996,226-b.

107.  Законодательная техника. —  JI.: И зд.  Ленинградского 

университета,  1965,  143-  стр.

108.  O dilq oriev  X .  Т.  0 ‘zb ek isto n   R esp u b lik asid a  qonun  

chiqarish jarayoni.  —   Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1995,  208-b.

109.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  Konstitutsiyasiga  sharh.  —  Т.: 

« 0 ‘zbekiston»,  1995,  304-b.

110.  X alilov  E.  Saylov  to ‘g ‘risidagi  0 ‘zbekiston  qonunlarin­

ing  qaror  topishi  va  rivojlanishi.  Oliy  Majlis  shakllanish- 

ining huquqiy  asoslari.  —  Т.:  « 0 ‘zbekiston»,  1999,  96-b.

111.  H usanov  О.  T.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  davlat  organ­

lari.  —   Т.:  «Sharq»,  1996,  766-b.

112.  Х алилов  Э.  X .  О сновны е  приоритеты   П арламента 

Узбекистана  на  пороге  и  в  начале  X X I  века.// Хукук- 

Право-Таш.  2000,  № 2,  3-8-стр.

113.  X alilov  Е.  X.  0 ‘zbekistonda  Parlamentarizm  maktabin- 

ing ilk  saboqlari.  // Q onun him oyasida,  2000,  №   8,  3-8-6.

114.  Ism oilov  N .,  H otam ov  U .,  R ahm onov  A .,  R o ‘zm etov 

X .  « 0 ‘zb ek iston   R esp u b lik asi  R eferendum   yakunlari 

hamda  davlat  hokim iyati  tashkil  etilishning  asosiy  prin- 

siplari  t o ‘g ‘risida»gi  konstitusiyaviy  qonuniga  sharhlar.

—  Т.:  T D Y U I,  2002.

115.  H usanov  О.  T.  0 ‘zbekiston  Respublikasi  davlat  organ­

lari;  —  Т.:  «Sharq»,  1996,  766-b.

116.  Политические партии и движения в Узбекистане —  Т .: 

1999,  24-  стр.

117.  h t t p : / / 2 0 0 4 . p r e s s - s e r v i c e . u z / r u s / k o n s t i t u t s i v a /  

konstitutsiya.htm

118.  http://2004.press-service.uz/rus/pressa/pl2032001.htm

119.  http://2004.press-service.uz/rus/rechi/rechi.htm

120.  http://2004.press-service.uz/rus/russian.html

121.  http://4uth.gov.ua/usa/russian/governm ent/chl.htm

122.  w w w . s e a r c h . u z / u z b e k i s t a n / c o n s t i t u t i o n /  

con stitu tion law   one.php

123.  http://search.j5.ru/tov/osnovi-konstitutsionnogo-prava-rf- 

uchebnoe-posobie
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling