R e s p u b L i k a s I k o n s t I t u t s I y a s I n I


Download 8.86 Mb.
Pdf ko'rish
bet40/40
Sana21.03.2020
Hajmi8.86 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40

So‘zboshi

MUNDARDA


3

BIRINCHI BOLIM

OZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITOTSIYASI—

D AVLATMNG ASOSIY QONUM

I BOB 

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o‘rganish kursining maqsadi va vazifalari 

— 7


 {

1-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o ‘rganish 

kursining tushunchasi va predmeti 

% /..

............................5 /

2-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 

0

‘rganish kursining metodologik asoslari........................................ 7

3-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o ‘rganish 

kursining manbalari...........................................................7

4-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o ‘rganish 

kursining vazifasi...............................................................9

ПВОВ 


Konstitutsiya tushunchasi 

vamohiyati 

*2—

1-§. 

Konstitutsiya tushunchasi, mohiyati va belgilari.........10

2-§. 

Konstitutsiya —  davlatning  asosiy qonuni  sifatida  ....  14

3-§. 

Konstitutsiyalaming funksiyalari.................................. 15

4-§. 

Konstitutsiya shakllari................................................... 16

5-§. 

Konstitutsiyani  qabul  qilishning asosiy 

xususiyatlari.................................................................... 19

6-§. 

Konstitutsiya turlari....................................................... 21

7-§. 

Konstitutsiyani 

0

‘zgartirish tartibi................................24

Ш BOB 


Mustaqil 0 ‘zbekiston Konstitutsiyasini ishlab chiqish 

va qabul qilishga ta’sir etgan omillar1-§. 

Mustaqil 0 ‘zbekiston Konstitutsiyasini qabul 

qilishning tarixiy zarurati................................................ 27

2-§. 

Mustaqil  0 ‘zbekiston  Konstitutsiyasining  asosiy

g ‘ oyalari va uning demokratik xususiyatlari................. 30

3-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 

tuzilishi.............................................................................34

4-§. 

Islom Karimov —  0 ‘zbekiston Respublikasi 

Konstitutsiyasining  yaratuvchisi  va  tashabbuskori.... 35

395

bayroq,

IKKJNCHI BO’LIiVI

0 ‘ZBEK3ST0N RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYAVIY 

TUZI3MINING ASOSIY TAM(J¥ILLARI

IV BOB 


0 ‘zbekiston Respublikasi K^nstitutsiyasining asosiy 

tamoyillari1-§. 

Suverenitet tushunchasi  va uninj

2-§. 

0 ‘zbekiston Respublikas^dttrtef 

huquqiy  asoslari

3-§. 

О ‘zbekiston Respublikasi davlat ramzla 

madhiya va gerb

4-Jf. 

Xalq hokimiyatchiligiw dXvlatb 

oshirishning asosiy tarrawili

5-§. 

Xalq hokimiyatchiliginiam 

shakllari: bevosita va vakjfHk dei

6-§y  0 ‘zbekiston Respublikasida 

va qonunlaming  ustuyorligi.

istitutsiya

normalarining to‘g ‘ridan-to‘g ‘ri amaTqffisET!................66

7-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la

huquqli  subyekti..... ............ ............... .......................... 72

B-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasi tashqi  siyosatining asosi^prinsiplari...............................t

.........................................79

UCHINCHIBO-LIM 

INSON VA FUQAROLARNING ASOSIY HUQUQLARI, 

ERK1NL1KLARI VA BLRCHI ,ARI?

VBOB 


Inson vafuqarohuquqvaerkinliklari hamda 

burchlarining Konstitutsiyaviy asoslari1-§. 

Inson huquqlarining xalqaro-huquqiy asoslari. 

O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning 

konstitutsiyaviy huquq va erkinliklari tushunchasi va 

ularning turkurnlanishi.................................................... 90

2-§, 

Fuqarolik  tushunchasi.  ,

0 ‘zbekiston Respublikasida fuqarolik...........................93

3-§.

 

Shax siy huquq va erkinliklaming Konstitutsiyaviy 

asoslari............................................................................ 97

4-§. 

Fuqarolarning siyosiy huquqlari va demokratik

erkinliklaii...................................................................... 108

VI в

5-§. 

Iqtisodiy, ijtimoiy huquq va erkinliklaming 

Konstitutsiyaviy  asoslari.............................................113

6-§. 

Fuqarolarning huquq va erkinliklarining kafolatlari. 

Fuqarolarning burchlari................................................ 119

TO'RTINCHIBOUM

JAMIYAT VA SHAXS

г

i jamiyat va shaxs munosabatiarining г 

jy asoslarisodiy asoslari..................................... 129 

/

Shakllari................................................

132^S

Jamo

Jamiyatda oilaning o ‘rni va uning huquqiy

himoyalanganligi.......................................................... 141

Siyosiy institutlar tizimida ommaviy axborot

vositalariningo‘mi vaahamiyati.................................145

Diniy tashkilotlar va birlashmalaming huquqiy 

maqomi.......................................................................... 153

5-§.

6

-§.


BESHI\CHIBO‘LIM 

0 ‘7ВЕК18ГО\'RESPUBLIKASINING MA'MURIY-HIDUDIY VA

DAVLATTUZILISHI

VD BOB 


Ma’muriy-hududiy va davlat tuzilishi tushunchasi, 

shakllari va tamoyiUari1-§. 

Davlat tuzilishi tushunchasi va shakllari.................... 157

2-§. 

Ma’muriy-hududiy tuzilish prinsiplari........................ 164

3-§. 

0 ‘zbekiston Respublikasida ma’muriy-hududiy va davlat 

tuzilishi masalalarini hal etish tartibi............................166

4-§. 

О ‘zbekiston Respublikasi tarkibidagi suveren 

Qoraqalpog‘iston Respublikasining huquqiy holati  ..  172

OLTINCm BO'LEVi 

0 ‘ZBEKIST0N RESPUBLIKASIDA DAVLAT HOKIMIYATI 

TASHKIL ETILISHINING KONSTTrUTSIYAVIY ASOSLARI

V IIl BOB  /   Oliy majlis — 0 ‘zbekiston Respublikasining Oliy 

(  vakillik organi va qonun chiqaruvchi hokimiyatx

;

f \


4-§.

I/5-§. 

IX BOB


l-§.

2

-§.

3-§.

4-§.

5-§.

XBOB


l - § .

2

-§ .

3-§.

4-§.

^ning davlat organlari tizimfa^gi o ‘mi va

fasi............................................... ............. 178

aunchilik palatasi va Senatini

shakllantirishtarnfeK^................................................... 181

Oliy Majlis Q&nunchilikpalatasi va Senatining

vakolatlari.... .1Л............. \ ..........................................  184

0 ‘zbekiston Respublikasi C^iy Majlis Qonunchilik 

palatasi va Senati\aoliyatining tashkiliy huquqiy

masalalari.............д ............. s,.......................................191

Qonun chiqarish jara^oni bosfaichlari........................ 202

0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 

Konstitutsiyaviy maqomi

О ‘zbekiston Respublikasida'lfrezidentlik institutining

ta’sis etilishi........................ .......................................... 208

0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining

Konstitutsiyaviy-huquqiy  #olati\....................... ........ 210

0 ‘zbekiston Respubliksasii^zideihligiga saylovlar

o ‘tkazish tartibi va asosiy/tamo^iilari..........................213

0 ‘zbekiston Respublikas№tecfdentining vakolatlari.. 221 

0  ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qabul qiladigan 

normativ-huquqiy hujjatl&r..................... у.......... .......

Vazirlar Mahkamasi— O^zfoSfeistan Respublikasining 

hukumati

Davlat hokixniyati oliy organlari tizimida Vazirlar

Mahkanaasining o ‘rni varoli........................................ 235

О ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining

shakllanish tartibi va tarkibi......................................... 237

О ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining asosiy

ftmksiyalari....................................................................239

О ‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 

chiqariladigan normativ-huquqiy hujjatlar................. 246

232

XI BOB


l-§.

2-§.

Mahalliy davlat hokimiyati asoslariDavlat hokimiyati mahalliy organlarining о ‘mi va

ahamiyati....................................................................... 252

Xalq deputatlari Kengashlari -  joylardagi vakillik 

organi 


sifatida........................................................................... 255’лг:-

3- |ijrofya va vakillik fiok 

rahbari sifatida.

4 -|. 

Fuqarolarning « ‘zini-o‘zi boshqarish 

organiarining/iiuquqiy holati............................

(Vzbekfctori Respublikasida sud hokimiyatir 

Konstitiitfflyaviy asoslari

O'/.bckiston Respublikasida sud tizimining

onslitutsiyaviy  asoslari................................ (./......... 279

jjjd hokimiyatini tashkil etishning

Konstitutsiyaviy-huquqiy tamoyillari........................ 284

O'/.bckistonda  sudyalarning  Konstitutsiyaviy-huquqiy

muqomi.......................................................................... 291

O'zbckistonda  sud-huquq islohotlarining hayotiy 

/.ururiyati........................................................................ 294

()‘zbekiston Respublikasi Prokuraturasii>|. 

Diivlut organlari tizimida prokuraturaning o‘rni..........300

34. 

O’/.hekiston Respublikasi prokuraturasi

orgunlarining asosiy yo'nalishlarivaprinsiplari....... 303

M  

О’ /.bekistun Respublikasi prokuratura organlarining

darni...............................................................................308

4*|. 

Prokurornazoratihujjatlari...........................................310

XIV BOB 

Saylov tizimiva saylov huquqi tushunchasi1-|. 

Saylov huquqi — fuqarolarning siyosiy huquqi 

sifatida............................................................................312

2-8. 

Saylov  huquqining  Konstitutsiyaviy  asoslari............314

3>§. 


Saylov huquqi tamoyillari.............................................318

4-§. 

Saylov tizim i.................................................................. 320

5-§. 

Saylov jarayoni va saylov organlari............................324

JLOVALAR

0 ‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi...................... 339

0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidentining « 0 ‘zbekiston 

Respublikasi Konstitutsiyasini o ‘rganishni tashkil etish

to‘g ‘risida»gi Farmoyishi................................................... 374

Konstitutsiyani  o ‘rganish bo‘yicha test savollari................. 376

Foydalanilgan adabiyotlar................................. ......................387

О ‘quv-uslubiy nashr

M iR ZA  Y U SU F  RU STAM B O YEV ,  D A V R O N  A H M ED O V , 

S A D R ID D IN   X ID IR O V ,  IX T IY O R   BEKOV

0 ‘ Z B E K I S T 0 N   R E S P U B L I K A S I  

K O N S T I T U T S I Y A S I N I   0 ‘ R G A N I S H  

Darslik

M u h a rrir  Erkin  A B D U R A H M O N O V  

Badiiy  m uharir  Bahriddin  BOZOROV 

Tex.  m uharrir  Yelena  D E M C H E N K O  

M u sa h h ih   D ilrabo  M IN G B O Y EV A  

K om pyuterda  sahifalovchi  N o d ir  R A H IM O V

IB №   4116

Bosishga  7.12.2005 y.da ruxsat etildi.  Bichimi  84x108  1/32. 

Bosma to b o g ‘i  12,5.  Shartli  bosm a  tobog‘i  21,20. 

A dadi  3000  nusxa.  Bahosi  kelishgan  narxda. Buyurtma  №   241.<

Download 8.86 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling