R IV o j L a n t ir is h I n s t I t u t I


Download 24.28 Kb.
Pdf ko'rish
bet17/17
Sana16.02.2017
Hajmi24.28 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

N .N .  N ekrasov 
yetm ishinchi  yillarda  o ‘zining  «M intaqaviy 
iqtisodiyot»  («R egionalnaya  ekonom ika»)  k ito b in i  n ashr 
ettirdi.  U  ayni  paytda  ishlab  chiqarish kuchlarini joylashtirish, 
h u d u d la rn i  iq tiso d iy   ra y o n la sh tirish   m u a m m o la ri  bilan  
m ashg‘ul  edi.  Bu  tadqiqotlarda  iqtisodchilar bilan  birgalikda 
iqtisodiy geograflar yoki  asosiy  m a’lum oti  iqtisodiy geografiya 
b o ‘lg a n la r   hm   fa o l  q a tn a s h a r d i  ( m a s a la n ,  p r o fe s s o r  
Z .M . Akromov 
ham da  ushbu  m aqola  m uallifi  turli  yillarda 
m azkur  kengashda  ishlagan).  0 ‘rni  kelganda  aytish  kerakki, 
Sobiq  Ittifoqda  aynan  ana  shu  K engash  ishlarida  hozirgi 
«M intaqaviy  iqtisodiyot»  shaklland i  va  rivojlanib  b ordi. 
C hunonchi,  0 ‘zbekiston  FA qoshidagi  m azkur kengash  olim - 
larining  faoliyati  tufayli  Ittifoqda  ilk  bor  hududlar  iqtisodiy
150

rivojlanish  m uam m olarini  kom pleks  o ‘rganish  ilmiy  yo 'n ali- 
shi  vujudga  kelgan  edi.
Bu xususda  yana bir m asalani ta'kidlash joiz:  biz  yuqorida 
geografiyada  rayonlar  yo ‘nalishining  rivojlanishiga  e’tibor 
qaratgan  edik.  M azkur  yo ‘nalishning  kuchaytirilishi  (xuddi 
tabiiy  geografiyada  landshaftshunoslikka  urg‘u  berilganidek) 
oqibatida  an'anaviy  iqtisodiyot  tarm oqlarining  tahlili  ancha 
zaiflashib  qoldi  va bu xususdagi yuzaga  kelgan  xavf to ‘g‘risida 
I .M .  M ayergoyz,  A.Ye.  Probst 
va  boshqalar  qayg‘urishgan 
edi.  B inobarin,  rayonlar  y o ‘nalishining  yana  tarm oq  tahlili 
bilan  to ‘ldirilishi,  uyg‘unlashuvi  zaruriyati  tug‘ildi.
B undan  tashqari,  sobiq  Ittifoq  m intaqaviy  siyosatida  70- 
yillarida  hududiy  ishlab  chiqarish  m ajm ualariga  ( G ‘arbiy 
S ib ir,  Ja n u b iy   Y o q u tisto n ,  O re n b u rg ,  T im a n -P e c h o ra , 
Janubiy  Tojikiston,  Pavlodar-Ekibastuz  va  h.k.)  katta  aha- 
m iyat  berildi;  Baykal-A m ur  m agistrali  ta'sirida  qator  yangi 
m ajmualarning  shakllanishi ham   ko‘zda tutilgandi.  Shubhasiz, 
bunday  ob'yektiv  shart  va  sharoitlar,  «ijtim omiy  buyurtm a» 
m intaqaviy  yoki  m intaqalar  iqtisodiyotini  vujudga  kelishiga 
sezilarli  ta'sir  ko ‘rsatdi.
M intaqaviy  tadqiqotlar  sobiq  Ittifoq  Fanlar  Akadem iya- 
sining  Sibir  b o 'lim ida  —  N ovosibirskda  ham   keng  ko ‘lam da 
olib  borilgan.  U lar  asosan 
A .G . Aganbegyan,  A .G .  Granberg 
M .K .  Bandman,  R .I.  Shniper 
singari  mintaqaviy iqtisodchilar, 
T.I.Zaslavskayaga o ‘xshash  mintaqaviy sotsiologlar tom onidan 
olib  borilgan.  Ayni  paytda  bunday  ilmiy  ishlar  U krainada 
ham   am alga  oshirilgan.  Jum ladan,  Polshada  hududlarning 
iqtisodiy  rivojlanish  ishlari  b o ‘yicha  maxsus  kom itet  tuzilgan 
b o ‘lib,  unda  iqtisod chilar  va  iqtisodiy  geograflar  faoliyat 
k o‘rsatishgan  (S.Leshitskiy,  S.Zavadskiy  va  boshqalar).
Shunday  qilib,  avvallari  MI  va  IG   orasida  deyarli  farq 
yo ‘q  edi,  olim lar  ham   bunga  e'tibor berishmasdi.  Axir,  sohasi 
iqtisodiy geograf b o ‘lgan  N .N .  Kolosovskiy,  N .N .  Baranskiy,
I.M .  M ayergoyz,  T.M .  Kalashnikova va boshqalar tom onidan 
yaratilgan  yoki  rivojlantirilgan  hududiy  m ehnat  taqsim oti, 
iqtisodiy rayonlashtirish,  hududiy  ishlab  chiqarish  majmualari, 
xalq  xo ‘jaligining  hududiy  tarkibi  yoki  tizim i,  energiya  ish­
lab  chiqarish  tsikllari  kabi  ayni  ch o g'd a  iqisodchilarniki  ham  
b o ‘lib  qoldi  va  unga  hech  kim  e'tiroz  bildirm asdi.
151

B iroq  y u q orida  tilga  olingan  N .N .  N ekrasov  o ‘zining 
asarida  m intaqaviy  iqtisodiyotni  ta'riflab,  an'anaviy,  iqtisodiy 
geografiyani  asosan  tabiiy  kom plekslar  va  ularni  x o ‘jalik 
jihatdan  baholovchi  fan  sifatida  qaradi  va  uni  nohaq  kamsitdi, 
uning tadqiqot  doirasini  cheklab  qo ‘ydi.  Balki  shuning  uchun 
b o‘lsa kerak Y u.G .Saushkin  o ‘zining  so'nggi  asarida  «iqtisodiy 
geograflar  o 'z la rin in g   erishgan  m uhim   ilm iy  y u tu q larin i 
y o 'q o tib   q o ‘ym oqd alar  va  bu  haq d a  m en  kimga  arzim ni 
aytishim ni  bilm aym an»  deb  noiloj  va  achinib  yozgan  edi.
N .N .  N ekrasovning  bunday  fikri  k o ‘pgina  iqtisodchi  va 
geo g raflar  orasid a  a n c h ag in a  sh ov-shuv  va  q izg ‘in  bahs 
m unozaralarga  sababchi  b o ‘ldi.  Pirovard  natijada  «yarashil- 
gan»  (kom prom iss)  xulosa  ch iq arild i:  m intaqaviy  iq tiso ­
diyot —  bu geografiyalashtirilgan  iqtisodiyot,  iqtisodiy geogra- 
fiya  esa  iq tis o d iy la s h tirilg a n   g eo g rafiy a,  deb  m u ro sag a 
kelishildi.  B oshqacha  qilib  aytganda,  MI  aniq  iqtisodiyot  va 
iqtisodiy  geografiya  qirrasidagi  fan  sifatida  tan  olindi.
A m m o  shunga  qaram asdan,  yuqoridagi  bahs  va  m unoza- 
ralar ayrim  salbiy  oqibatlarga  ham  olib  keldi.  Ehtim ol,  bunga 
N .N .N ekrasovning  o b ro ‘  va  am ali  ham   ta ’sir  qilgan  b o ‘lsa 
kerak.  C h u non ch i,  o ‘sha  davrda  xalq  xo‘jalik  turkum idagi 
oliygohlarda,  ju m lad an   T oshkent  xalq  xo ‘jalik  institu tid a 
m avjud  b o ‘lgan  iqtisodiy  geografiya  kafedralarining  nom lari 
to ‘g ‘ridan  to ‘g ‘ri  «Ishlab  chiqarish  kuchlarini  joylashtirish» 
ga  o ‘z g a rtir ild i,  u la rn in g   a y rim la ri  esa  h o z irg i  k u n d a  
«M intaqaviy  iqtisodiyot»  nom ini  o lishdi1.  Qizig‘i  shundaki, 
kafedralar  nom i  o ‘zgartirilsa,  ularda  ishlovchi  m utaxassislar 
va o ‘qiladigan fanlar m azm uni  deyarli  o ‘zgarmay,  ilgariligicha 
qoldi,  kadrlar  hay'ati  esa  asosan  k o ‘proq  tayanch  m a'lum oti 
iqtisodiy  geografiya  b o ‘lgan  m utaxassislardan  shakllangan 
(bundan  o ‘zim izning  Toshkent  davlat  iqtisodiyot  universite- 
ti  yoki  m oliya  instituti  ham   istisno  emas).
K o‘rinib  turibdiki,  IG   va  M I  orasida  katta  yoki  jiddiy 
farq  y o ‘q.  Am m o,  m intaqaviy  iqtisodiyot  m asalalari  bilan 
iqtisodiy  geograflar  sohaviy  iqtisodchilarga  ko‘ra  k o ‘proq  va

S h u n in g d e k   O liy   A tte sta tsiy a   K o m is siy a s i  tiz im id a   a v valgi  0 8 .0 0 .0 4 -  
ish la b   c h iq a r is h   k u c h la r in i  j o y la s h t ir is h ,  r a y o n la r   iq t is o d iy o t i  ix t is o s i 
0 8 . 0 0 . 1 2 -m in ta q a v iy   iq tis o d iy o tg a   o 'z g a r tir ilg a n   va  u n i  1 1 ,0 0 .0 2 - iq t is o d iy  
va  so ts ia l  g e o g r a fiy a g a   tu r d o sh   m a q o m id a   ra sm a n   ta n   o lin g a n .
152

osonroq shug‘ullanishga qodir,  layoqatli.  Zero,  geografiyannig 
b o sh   ta m o y ili 
h u d u d ,  h u d u d i y - i q t i s o d i y
  m u n o s a b a tla r 
hisoblanadi.
Dalil  sifatida  aytish  m um kinki,  geografiya  fanlari  doktori 
T .G .  M o ro zo v a  
(M o sk v ad a  B u tu n ro ssiy a  sirtq i  m oliy a- 
iqtisodiyot  instituti  «M intaqaviy  iqtisodiyot  va  boshqaruv» 
kafedrasining  m udiri)  boshchiligida  deyarli  bir  vaqtda  ham  
«M intaqaviy  iqtisodiyot»  (1998),  ham   «Rossiyaning  iqtisodiy 
geografiyasi»  (1999)  darsliklari  yozildi  va  n ashr  ettirildi. 
Ta'kidlash joizki,  bu  kitoblarning  ichki  tuzilishi  va  tarkibi  , 
m azm un  va  m undarijasi  ju d a   bir-biriga  o'xshash.  Bunday 
holat  biz  bir  vaqtlar  bildirgan  fikrim izni  yana  bir  bor  isbot- 
laydi,  ya’ni  iqtisodiy geograf ayni vaqtda  ham   iqtisodchi,  ham 
geograf bo ‘lm og‘i  kerak;  bu  uning  betakror  va jozibali  xusu- 
siyati,  m azm un,  m ohiyati  va  m aqsadidir.  Shu  m a'noda  iqti- 
sodiy-geografiyadan  iqtisodchi  chiqishi  m um kin  va  am alda 
bu  ju d a   k o ‘p  uchraydi,  am m o  iq tisodch idan   (m abodo  u 
xohlagan  taqdirda  ham )  geograf  chiqishi  o ‘ta  m ushkul  va 
am rim aholdir.
Biz  yuqorida  IG   va  M I  ning  egizak  fanlar  ekanligini, 
u larn in g   b ir-b irla rig a   q o n d o sh   va  q a rin d o sh lig in i,  ular 
o ‘rtasida  «Xitoy  devorining»  yo ‘qligini  asoslashga urinib  ko ‘r- 
dik.  Ammo  shunga  qaram ay,  o'xshashlik  m utloq  bir  xillilik, 
yagonalik  emas.  B inobarin,  bu  fanlar  orasida  qism an  b o'lsa- 
da  (yupqa  parda  yoki  «dokadek»)  chegara,  farq  mavjud.  Aks 
holda  u lar  m ustaqil  fan  va  ixtisoslik  sifatida  rasm an  tan 
olinm asdi,  e'tiro f  ham   etilm asdi.  M azkur  fanlar  o'rtasidagi 
o ‘xshashliklar va  tafovutlar quyidagicha tavsiflanishi  mumkin:
1.  M I  va  IG   ning  tadqiqot  ob’yektlari  bir  ishlab  chiqa- 
rishning  m a'lum   hududda joylanishi.  Biroq,  birinchisi  uchun 
eng  m uhim i  ishlab  chiqarishning,  aniqrog‘i  ishlab  chiqarish 
tarm oqlarining  iqtisodiy jih a td a n   hududiy joylanishi  b o ‘lsa, 
ikkinchisi  uchun  esa  ishlab  chiqarish  kuchlarining  hududiy 
tarkibi  va  tuzilm asi,  hududiy  tashkil  etilishi  ustuvorroq  aha- 
m iyatga  ega.
2.  M I  muayyan,  alohida  rayon  yoki  hududlarda  ishlab 
ch iq a rish   k u ch larin in g   jo y la sh tirilish i  iq tiso d iy o t  n u q tai 
nazaridan  tahlil  etadi va baholaydi.  IG   —  esa  turli  m am lakat 
yoki  ray o n lard a  ishlab  ch iq a rish   k u ch la rin in g   jo ylashuv
153

xususiyatlari  va  hududiy  tafovutlarini,  ularga  ta'sir  etuvchi 
omil  ham da  sharoitlarni  hisobga  olgan  holda  o ‘rganadi.
3.  MI  —  da  tahlil  hududdan  tarm oqqa,  IG   da  tadqiqot 
tarm oqdan  hududga  tom on  olib  boriladi;  birinchisida  hududiy 
tizim dan  tarm oq  tarkibiga,  ikkinchisida  tarm oq  tizim idan 
hududiy  tarkib  yo‘nalishiga  urg‘u  beriladi.  Lekin  iqtisodiy 
geografiyada  bu  zanjir  an ’anaviy  tarzda  uzunroq:  tarm oq  —> 
hudud  (rayon)  —> tarm oq;  vaholanki,  mintaqaviy iqtisodiyotda 
u  asosan  hudud  (rayon)  -»  tarm oq  shakliga  ega.
4.  T an  olish  kerak:  MI  —  to rro q   b o ‘lsa-da,  u  chuqurroq 
va  binobarin,  am aliyotga  yaqinroq  fandir.  Iqtisodiy  geogra­
fiya  esa  tadqiqot  predm eti,  qam rovining  kengligi  sababli  u 
ko‘proq  tasvirlovchi  va  tavsiflovchi  fan,  ayrim lar  nazarida 
esa  hatto   nohaq  ravishda  faqat  o ‘quv  predm eti  sifatida  e'tiro f 
etiladi.  D em ak,  iqtisodiy  geograflar  uchun  iqtisodiy bilim lar 
va  hisob-kitoblarni  kuchaytirish  (ayniqsa,  bozor  iqtisodiyoti 
m unosabatlariga  o ‘tish  davrida),  chuqurlashtirish,  konstruktiv, 
ya'ni  am aliy  yo‘nalishlarni  rivojlantirish  m uam m olari  dol- 
zarbdir.  M intaqaviy  iqtisodiyot  uchun  esa  hududiy  om illar- 
ni,  ishlab  chiqarish  bilan  hudud  o ‘rtasidagi  m unosabatlarni, 
ju m lad an ,  tabiatdan  foydalanish  iqtisodiyotni,  geoekologik 
va  iqtisodiy  rayonlashtirish  m u am m olarini  ham   o ‘rganish 
talab  etiladi.
5.  M I  —  asosan  ishlab  chiqarish  kuchlarini joylashtirish 
haqidagi  fan,  hozirgi  zam on  iqtisodiy  geografiyasi  esa  bir 
v aqtning  o ‘zida  u  ham   sotsial  geografiyadir  yoki  rasm iy 
ravishda  iqtisodiy  va  sotsial  geografiyadir.  B inobarin,  bu  fan 
iq tiso d iy   m asa lala r  b ilan   birga  ijtim o iy   ja b h a la rn i  ham  
o ‘rganadi,  vaholanki  MI  asosan  iqtisodiyot  bilan  shug‘ulla- 
nadi.  A m m o  bu  fan  ham   ichki jih atd an   m urakkab,  u  m in ta ­
qaviy  m oliya,  infrastruktura,  m intaqaviy  siyosat  m asalalarini 
o ‘z  qam roviga  oladi.
6.  Iqtisodiy  geografiyada  rayonlashtirish  g ‘oyasi  m uhim - 
d ir;  m in taq av iy   iq tiso d iy o t  esa  a n a   shu  ray o n la sh tirish  
ja ra y o n in in g   natijasi  —  alo h id a   rayon  iq tisodiyoti  bilan 
qiziqadi.  IG  da  k o ‘p  bosqichli  hududiy  m ehnat  taqsim oti  va 
sh u n g a  m os  ravishda  tu rli  d arajad ag i  hud u d iy   b o z o rla r 
o ‘rganiladi.  MI  da  asosan  rayon  ichidagi  m ehnat  taqsim oti 
va  rayon  (m intaqa)  bozori  tahlil  etiladi;  iqtisodiy  geografiya 
ham   ich k i,  ham   ray o n la ra ro   iq tiso d iy   m u n o sa b a tla r  va
154

integratsion jarayonlar bilan ko‘proq shug‘ullanadi.  Yuqorida- 
gilar  shuni  ko'rsatadiki,  IG   M I  ning  nazariy  m etodologik 
asosi  hisoblanadi.
7.  H ar  ikkala  fan  uchu n   ham   ishlab  chiqarish  kuchlarini 
oddiy  joylashtirishdan  k o ‘ra  ularni  m a'lum   maqsad  yo‘lida 
hududiy  tashkil  qilish  m uhim roq.  H ududiy  tashkil  qilish  esa 
tartib
 va 
tarkib,  uyushganlik
 va 
boshqaruv
 dem akdir.  Ana  shu 
m a'noda  turli  darajadagi  hududiy  ishlab  chiqarish  m ajm ua- 
larini  shakllantirish  asosida  iqtisodiy  (va  iqtisodiy  geografik) 
sam aradorlikni  am alga  oshirish  m um kin.  Bu  sam aradorlikka 
(uni 
aglom eratsion  sa m a ra d o rlik
  deb  ham   ataydilar)  o ‘zaro 
hududiy  uyg‘unlashuv,  q o ‘shnichilik va  masofani  —  transport 
harajatini  qisqartirishi,  tejam korlik  asosida  erishiladi.
8.  M azkur fanlar uchun  tabiiy  sharoit va  qazilm a  boylik- 
larning  oddiy  joylanishi  emas,  balki  ularning  turlanishi  va 
ayniqsa  hududiy birliklari,  birlashmalari  o ‘ta m uhim   ahamiyat 
kasb  e ta d i.  C h u n k i, 
A .A .  M in s 
ta 'k id la g a n id e k ,  ta b iiy  
resurslarning  hududiy birligi  («территориальные  сочетания 
п риродны х  ресурсов»)  q o ‘shim cha  sam aradorlikka  yoki 
bizning  iboram izcha 
« ik k i  k arra  ik k i  to 'rt  em as,  b a lk i  besh» 
b o ‘lishiga  olib  keladi.
9.  M intaqaviy iqtisodiyot va  Iqtisodiy geografiyaning rayon 
va  m am la k a tla r  ta h lilid a   sh a h a rla r  va  y o ‘llar  o ‘sha  joy 
xo‘jaligining  «qovurg'asi»  hisoblanadi.  Am m o  IG   da  hudud 
ta ’rifida shaharlarga  o ‘tilsa,  m intaqaviy iqtisodiyot  va  m in ta­
qaviy siyosat,  shaharlar urbanizatsiya  siyosati  bilan  cham bar- 
chas  bog‘liq,  zero,  o ‘sish  qutb  va  m arkazlari,  «rivojlanish 
o ‘qlari»  va  yo‘laklari  hudud  iqtisodiyotini  shakllantiradi  va 
jonlantiradi.
10.  M intaqaviy  iqtisodiyot  iqtisodiy  geografiyaga  k o ‘ra 
am aliyroq,  chunki  u  m intaqaviy  siyosat  (hududiy  siyosat 
emas!)  bilan  uzviy  aloqador.  H ar  q anday  m am lakatning 
demografik,  fan-texnika,  ijtim oiy-iqtisodiy,  tashqi  siyosati 
b o 'lg a n id e k   uning  m in taqav iy   siyosati  ham   m avjud.  Bu 
siyosatning,  ayniqsa,  bozor m unosabatlariga  o ‘tish  sharoitida 
ishlab  chiqarish  kuchlarini  joylashtirishni  davlat  tom onidan 
tartib g a  solish,  h u d u d lar  ijtim o iy -iq tiso d iy   rivojlantirish 
darajasini  (tafovutni)  m um kin  qadar  kam aytirish  va  qisqarti- 
rish,  ishsizlikning  ko ‘payishini  oldini  olish,  m akroiqtisodiy
155

barqarorlikni  ta'm irlash  kabi  m uam m olarni  hal  etishda  ay­
niqsa  kattadir.
M intaqaviy  siyosat  hududlar  ijtim oiy-iqtisodiy  rivojlani- 
shini boshqarishga,  urbanizatsiya  va ekologiya  m uam m olarini 
hal  etishga,  joylarni  infrastruktura  jih atd an   o ‘zgartirishga, 
rayonlarning  integratsion  faoliyatini  kuchaytirishga  qaratilgan 
b o ‘ladi.
Shunday  qilib,  IG   va  MI  orasida  juda  ko‘p  o'xshashlik- 
lar  va  ayrim  farqlar,  ularning  ikkisi  uchun  um um iy  b o ‘lgan 
m uam m olar  (urbanizatsiya,  tabiiy  resurslardan  foydalanish, 
ekologiya,  infrastruktura,  rayonlashtirish  va  h.k.)  mavjud. 
M odom iki  m intaqaviy  iqtisodiyot  va  iqtisodiy  geografiya 
oraliq,  qirraviy  fanlar  ekan,  ular  nazariy va  g‘oyaviy,  am aliy- 
k o n stru k tiv   ham d a  m eto d ik   va  uslubiy  jih a tla rd a n   o ‘ta 
m ustahkam   va  puxta  b o ‘lishlari  kerak.  Aks  hold a  ularga 
o ‘ngdan  ham ,  so ‘ldan  ham   «hujum»  qilish  xavfi  saqlanib 
qolaveradi.  Binobarin,  m azkur fanlarni bir-biridan  uzoqlash- 
gandan  k o ‘ra,  ularni  yanada  yaqinlashtirm oq,  iqtisodchi  va 
g e o g ra fla rn i  h a m k o r lik d a   u m u m b a s h a riy   va  s tr a te g ik  
m asalalarni  hal  etishga  jalb  qilm oq  afzalroq  va  aham iyat- 
liroqdir.
SA VO L  VA  T O P S H IR IQ L A R
1.  I q t is o d iy   g e o g r a fiy a   va  m in ta q a v iy   iq t is o d i y o t   fa n la r in in g  
o ‘x sh a sh lik   to m o n la r i  n im ad a?
2.  M in ta q a v iy   iq tiso d iy o t  a so sc h ila r i  kim lar?
3.  I q t is o d iy   g e o g r a fiy a   v a   m in ta q a v iy   iq t is o d i y o t   fa n la r in in g  
rivojlan ish   xu su siy a tla ri  qaysilar?
4.  0 ‘zb ek isto n d a   u shbu  fanlarga  h issa  q o ‘shgan  o lim la rn i  b ilasizm i?
5.  Iq tiso d iy o t  va  m in ta q a v iy   iq tiso d iy o t  fan larin in g  rivojlan ish id agi 
a so s iy   m u a m m o la r   qaysilar?
156

A D A B IY  O T L A R
1. 
Karimov  I .
A.  0 ‘z b e k isto n   X X I  asr  b o ‘s a g ‘asida:  x a v fsizlik k a   ta h d id , 
barq arorlik   sh artlari  va  ta ra q q iy o t  k a fo la tla ri.  —  Т.:  « 0 ‘z b e k isto n » ,  1997.
2. 
Asanov  A. 
S o ts ia l-iq tis o d iy   geografiya:  te r m in   va  tu sh u n c h a la r   iz o h li 
lu g ‘a ti.  —  Т .,  1990.
3. 
Asanov  A .,  N abixonov  М .,  S afarov  I. 
0 ‘z b e k is to n n in g   iq tis o d iy   va 
ijtim o iy   j o ‘g ‘ro fiy a si.  —  Т.:  « 0 ‘q itu v c h i» ,  1994.
4. 
B aranskiy  N .N . 
М е т о д и к а   п р е п о д а в а н и я   э к о н о м и ч е с к о й   г е о ­
г р а ф и и .  —  М .:  П р о с в е щ е н и е ,  1990.
5. 
Vitver  I.A . 
И з б р а н н ы е   с о ч и н е н и я .  М .: 
M G U , 
1998.
6. 
G olubchik  М .М . 
П о л и т и ч е с к а я   г е о г р а ф и я   м и р а .  У ч е б н о е   п о с о ­
б и е .  —  С м о л е н с к ,  1998.
7. 
M aksak ovsk iy  V .P . 
Г е о г р а ф и ч е с к а я   к у л ь т у р а .  У ч е б н о е   п о с о ­
б и е .  -   М .,  1998.
8. 
M ashb is  Y a.G . 
О с н о в ы   с т р а н о в е д е н и я .  К н и г а   д л я   у ч и т е л е й .  — 
М .:  П р о с в е щ е н и е ,  1999.
9. 
N abiyev 
Е ., 
Qayumov  A. 
0 ‘z b e k isto n n in g   iq tis o d iy   sa lo h iy a ti.  — 
Т .,  2 0 0 0 .
10. 
R o ‘ziyev A .,  Abirqulov  Q . 
0 ‘z b e k isto n n in g   iq tiso d iy   g e o g ra fiy a si.  — 
Т .,  2 0 0 1 .
11. 
Saushkin  Yu.G . 
Г е о г р а ф и ч е с к а я   н а у к а   в  п р о ш л о м ,  н а с т о я щ е м , 
б у д у щ е м .  —  М .:  П р о с в е щ е н и е ,  1980.
12. 
Saushkin  Yu.G . 
И з б р а н н ы е   тр уды .  —  С м о л е н с к ,  2 0 0 1 .
13. 
S oliyev  A .,  M allaboyev 
Т .  Iq tiso d iy   va  s o ts ia l  g e o g r a fiy a   kursida 
ayrim   q o n u n iy a tla r n i  o 'r g a n ish   m e to d ik a si.  —  Т .,  1988.
14. 
S oliyev  A. 
Iq tiso d iy   va  ijtim o m iy   g e o g r a fiy a n in g   d o lza rb   m a sa la la - 
ri.  -   Т .,  1996.
15. 
S oliyev  A .,  M aham adaliyev  R.Y. 
Iq tiso d iy   g e o g r a fiy a   a so sla ri  — 
Т .,  1996.
16. 
S oliyev  A .,  Q arshiboyeva  L. 
Iq tiso d iy   g e o g r a fiy a n in g   n a za riy   va 
a m a liy   m a sa la la ri.  —Т .,  1999
17. 
S oliyev  A .,  S afarov  I .,  Tillaboyeva 
M . 
A k a d e m ik   lits e y la r   u c h u n  
iq tiso d iy   va  siy o s iy   g eo g ra fiy a   asoslari  kursi  b o 'y ic h a   tajribaviy  o ‘q uv  d a stu - 
ri.  -   Т .,  1999.
157

M U N D A R IJA
S o ‘z  b o sh i  .....................................................................................................................................3
I  b ob . 
Iq tiso d iy  geografiya  fa n in in g   ob 'yek ti,  p red m eti va  v a z if a la r i......... 5
II  b o b . 
Iq tiso d iy   g eo g ra fiy a n in g   a so siy   t u s h u n c h a la r i.....................................13
III  b ob. 
Iq tiso d iy  geografiya  fa n in in g   tarixi,  sh a k lla n ish i va  rivojlanish
b o s q ic h la r i............................................................................................................24
IV   bob . 
Iq tisod iy geografiyad a tabiat
v a ja m iy a tn in g  aloq ad orligi  ...........................................................................32
V   bob . 
Siyosiy geografiya va ja h o n
siy o siy   x a r ita si..................................................................................................... 40
VI  bob . 
Ishlab  ch iq a rish n i  ijtim o iy
tashkil  etish   sh a k lla r i.......................................................................................52
V II  b ob. 
Ishlab  ch iq a rish n i jo y la sh tirish g a   ta'sir  etu v ch i  o m i l l a r ................. 61
V III  b ob.  T ab iiy  sh aroit,  tab iiy  resurslar
va  ijtim oiy  h a y o t................................................................................................. 74
IX .b ob . 
Iq tisod iy va  ijtim o iy  taraqqiyotda  h u d ud n in g  o ‘m i  ........................... 84
X   b ob . 
A h o li  ijtim o iy -iq tiso d iy   taraq qiyotn in g  aso siy
harakatlantiruvchi  k u c h i................................................................................ 95
X I  b ob . 
Iq tiso d iy o t  tarm oqlari  va  ularni jo y la n ish   q o n u n iy a t la r i............. 117
X II  b o b .  B o z o r   m un osab atlariga  o 'tis h   davrida  iq tiso d iy  g e o g r a fiy a ......... 127
X III  b ob .  Iq tiso d iy o tn i  h u d u d iy   tash k il  e tish n in g   shaharlar
rivojlanishi  b ila n  aloq asi  va  ek o lo g ik   m u a m m o la r ............................137
X IV   bob .  Iqtisodiy geografiya
va  m intaq aviy iq tiso d iy o t  ............................................................................ 148
A d a b iy o t la r .............................................................................................................................157
158

Abdusami  Soliyev,  Iranqul  Safarov
IQ T IS O D IY   YA  S IY O SIY  
GEOGRAFIYA  ASO SL A R I
A kadem ik  litsey  va  k a sb-h u n ar 
kollejlari  uchun  darslik
"Talqin"  n a sh r iy o ti,  2 0 0 3 .  T o s h k e n t,  N a v o iy ,  30.
M uharrir 
S.  M irzah o'jayev 
B a d iiy   m uharrir  / .  
Gurova 
M u sa h h ih  
M.  A krom ova 
K o m p u terd a   ta y y o r lo v c h i 
Ye.  G ilmutdinova
"Talqin"  n a sh r iy o ti,  2 0 0 3 .  T o s h k e n t,  N a v o iy ,  30.
B o s ish g a   ruxsat  etild i  0 4 .0 6 .2 0 0 3   y.  B ic h im i  8 4 х 1 0 8 У 32. 
T a y m s  ga rn itu r a si.  O fset  b o sm a .  S h artli  b .t.  8 ,4 .  N a sh r   b .t.  9 ,2  
A d a d i  5 0 0 0 .  B u y u rtm a   №   109.
"Arnaprint"  M C H 1   b o sm a x o n a sid a   b o sild i. 
T o sh k e n t,  H .  B a y q a ro ,  51.

65.04
С70
S oliyev  A .,  Safarov  I.
Iqtisodiy  va  siyosiy  geografiya  asoslari:  Akademik 
lisey  va  k asb-h u n ar  kollejlari  uchun  darslik  /   M as'ul 
m uharrir:  Z.M .  Akramov.  —  Т.:  «Talqin»,  2003.  — 
160  b.
Sarlavhada:  0 ‘zR   Oliy  va  o ‘rta  maxsus  ta'lim   va- 
zirligi,  o ‘rta  m axsus,  k asb-hunar ta'lim i  m arkazi,  o ‘rta 
maxsus,  kasb-hunar  ta'lim ini  rivojlantirish  instituti.
1.  M uallifdosh.
B B K  
65
.
04
y a
722
+
66
.
0
ya
722


Download 24.28 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©fayllar.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling